Orientare BCE. Modificarea Orientarii BCE/2011/14. Instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului

Orientarea Bancii Centrale Europene din 26 noiembrie 2012 de modificare a Orientarii BCE/2011/14 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) prima liniuta,
avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 3.1 prima liniuta, articolele 12.1, 14.3, 18.2 si articolul 20 primul paragraf,
intrucat:
(1) Desfasurarea unei politici monetare unice implica definirea instrumentelor si procedurilor pe care Eurosistemul le poate utiliza pentru punerea in aplicare a acestei politici in mod uniform in statele membre a caror moneda este euro.
(2) Este necesara efectuarea anumitor actualizari in ceea ce priveste, printre altele, introducerea treptata a cerintelor de raportare a datelor la nivel de imprumut cu privire la titlurile garantate cu active, a specificatiilor privind definitiile referitoare la cupon, datele privind monitorizarea performantei si calcularea penalitatilor financiare pentru neindeplinirea obligatiilor de catre contraparti.
(3) Prin urmare, Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele si procedurile de politica monetara ale Eurosistemului [1] ar trebui modificata,

ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:
Articolul 1
Modificarea anexei I
Anexa I la Orientarea BCE/2011/14 se modifica in conformitate cu anexa la prezenta orientare.
Articolul 2
Verificare
Bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”) transmit BCE, pana la 19 decembrie 2012 cel tarziu, informatii detaliate cu privire la textele si modalitatile prin care intentioneaza sa se conformeze prezentei orientari.
Articolul 3
Intrare in vigoare
Prezenta orientare intra in vigoare in termen de doua zile de la adoptare.
Se aplica de la 3 ianuarie 2013.
Articolul 4
Destinatari
Prezenta orientare se adreseaza tuturor bancilor centrale din Eurosistem.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 26 noiembrie 2012.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
————————————————–
ANEXA
Anexa I la Orientarea BCE/2011/14 se modifica dupa cum urmeaza:
1. La punctul 5.1.3 se adauga urmatoarea teza:
“BCE isi rezerva dreptul de a intreprinde orice actiune considerata potrivita pentru a corecta o eroare in mesajul de anuntare a licitatiei, inclusiv anularea sau intreruperea unei licitatii aflate in desfasurare.”
2. La punctul 5.1.6 se adauga urmatoarea teza:
“Daca rezultatul licitatiei contine informatii eronate cu privire la oricare dintre elementele de mai sus, BCE isi rezerva dreptul de a intreprinde orice actiune considerata potrivita pentru a corecta astfel de informatii eronate.”
3. Punctul 6.2.1.1 se inlocuieste cu urmatorul text:
“6.2.1.1. Tipul activului
1. Cerinte generale privind eligibilitatea
Acesta trebuie sa fie un instrument de creanta cu:
(a) o valoare principala fixa, neconditionata [*]; si
(b) un cupon care nu poate determina un flux de numerar negativ si care este de unul dintre tipurile urmatoare:
(i) cupoane fixe, zero sau multi-step (care se modifica in mai multe etape pe durata de viata a obligatiunii), adica instrumente cu calendar si valori predefinite ale cupoanelor;
(ii) cupoane pentru care rata dobanzii este legata de o rata de referinta, fara factor de ajustare, dependente de doar un index corespunzator ratei pietei monetare din zona euro, de exemplu EURIBOR, LIBOR si indici similari, sau o rata de swap cu scadenta constanta, de exemplu indicii CMS, EIISDA, EUSA;
(iii) cupoane care se calculeaza prin inmultirea ratei de referinta cu un factor de ajustare (supraunitar sau subunitar) (leveraged and de-leveraged floating coupons) dependente de doar un index corespunzator ratei pietei monetare din zona euro, de exemplu EURIBOR, LIBOR si indici similari, sau o rata de swap cu scadenta constanta, de exemplu indicii CMS, EIISDA, EUSA;
(iv) cupoane pentru care rata dobanzii este legata de o rata de referinta, fara factor de ajustare (flat floating coupons), si cupoane care se calculeaza prin inmultirea ratei de referinta cu un factor de ajustare (supraunitar sau subunitar) (leveraged and de-leveraged floating coupons) dependente de randamentul unei obligatiuni de stat din zona euro care are o scadenta de un an sau mai putin (un index sau un randament brut de referinta);
(v) obligatiuni cu cupon variabil indexat la rata inflatiei la care se adauga o marja fixa (flat inflation-floaters) dependente de indicii de inflatie din zona euro, care nu contin discrete range (obligatiune cu dobanda acumulata dependenta de evolutia unei rate de referinta in raport cu banda de variatie predefinita, la date/ore stabilite anterior de catre emitent), range accrual (obligatiune cu dobanda acumulata dependenta de evolutia unei rate de referinta in raport cu banda de variatie predefinita), ratchet (obligatiune cu optiune de rascumparare anticipata la cumparator ce poarta un cupon variabil ce poate fi ajustat de emitent numai in sens descrescator, dupa o anumita perioada, cu o marja fixa in raport cu o rata de referinta; optiunea de rascumparare poate fi exercitata de catre cumparator doar daca emitentul a resetat cuponul la o valoare mai mica) sau structuri complexe similare.
Sunt excluse mai ales urmatoarele structuri de cupoane: toate obligatiunile cu rata dobanzii variabila (floater) dependente de ratele dobanzilor pentru moneda straina, indicii privind materii prime si titluri de participatie si cursurile de schimb, obligatiunile ale caror cupoane variaza in functie de doua rate de referinta (dual floater) si obligatiunile cu rata dobanzii variabila legate de spreadurile swapurilor sau de orice alta combinatie de indici si orice fel de cupoane de tip ratchet si range accrual, precum si obligatiunile ale caror cupoane se afla in relatie inversa cu rata dobanzii de referinta (inverse floaters) si cupoanele care depind de un rating de credit. In plus, sunt excluse structurile cu termene complexe precum target redemption notes si optiunile de schimbare a tipului de cupon prin utilizarea drepturilor suplimentare de solicitare a rambursarii anticipate.
Cupoanele eligibile ar trebui sa nu aiba optiuni pentru emitent, respectiv nu ar trebui sa permita schimbari ale definitiei cuponului pe durata vietii instrumentului care sa depinda de o decizie a emitentului. In plus, daca exista niveluri maxime (cap) sau minime (floor), acestea trebuie sa fie fixe si predefinite. Clasificarea unui instrument din perspectiva cuponului acestuia, in cazul unui cupon multi-step, se bazeaza pe o perspectiva prospectiva.
Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate sus-mentionate exclude si eligibilitatea activelor chiar daca acestea sunt aplicabile numai unor parti ale structurii remuneratiei (precum o prima) si chiar daca sunt garantate explicit o plata pozitiva a cuponului si o rambursare a valorii principalului cel putin.
Cerintele prevazute la alineatul (1) literele (a) si (b) se aplica pana la stingerea obligatiei. Instrumentele de creanta nu pot genera drepturi asupra principalului si/sau dobanzii care sa fie subordonate drepturilor detinatorilor de alte instrumente de creanta emise de acelasi emitent.
2. Criterii suplimentare de eligibilitate aplicabile titlurilor garantate cu active
In sensul cadrului juridic din Eurosistem referitor la politica monetara, obligatiunile garantate nu sunt considerate a fi titluri garantate cu active.
Alineatul (1) litera (a) nu se aplica titlurilor garantate cu active. Eurosistemul evalueaza eligibilitatea titlurilor garantate cu active din perspectiva criteriilor suplimentare prevazute la acest punct.
Activele care genereaza flux de numerar si care stau la baza titlurilor garantate cu active trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(a) dobandirea acestui tip de active trebuie sa fie reglementata de legea unui stat membru al UE;
(b) trebuie sa fie dobandite de la initiator sau de la un intermediar de catre un vehicul investitional specializat de securitizare, intr-un mod considerat de Eurosistem drept o “vanzare reala” (true sale) opozabila tertilor si care nu mai poate fi atacata de initiator si de creditorii acestuia, sau de intermediar si creditorii acestuia, inclusiv in caz de insolvabilitate a initiatorului sau a intermediarului [**];
(c) trebuie sa fie initiate si vandute emitentului de catre un initiator sau, dupa caz, un intermediar cu sediul social in SEE;
(d) sa nu fie constituite, integral sau partial, in mod efectiv sau potential, din transe de alte titluri garantate cu active [***]. In plus, acestea trebuie sa nu fie constituite, integral sau partial, in mod efectiv sau potential, din titluri de valoare asociate unui risc de credit (credit-linked notes), swapuri sau alte instrumente derivate [****], sau titluri de valoare sintetice;
(e) in cazul in care acestea sunt creante private, debitorii si creditorii trebuie sa aiba sediul social (sau, in cazul persoanelor fizice, sa aiba resedinta) in SEE si, daca este relevant, titlul de valoare aferent trebuie sa fie localizat in SEE. Dreptul aplicabil acestor creante private trebuie sa fie dreptul unui stat din SEE. In cazul in care acestea sunt obligatiuni, emitentii trebuie sa aiba sediul social in SEE, acestea trebuie sa fie emise intr-un stat SEE in baza legislatiei aplicabile intr-un stat SEE si orice titlu de valoare aferent trebuie sa fie localizat in SEE.
Astfel cum este prevazut la punctul 6.2.1.7, emitentul unui titlu garantat cu active trebuie sa aiba sediul social in SEE.
In cazurile in care initiatorii sau, dupa caz, intermediarii au avut sediul social in zona euro sau in Regatul Unit, Eurosistemul a verificat ca in acele jurisdictii nu existau dispozitii severe privind invalidarea vanzarii activelor-garantie catre vehiculul investitional specializat (clawback). In cazul in care initiatorul sau, dupa caz, intermediarul are sediul social in alt stat SEE, titlurile garantate cu active pot fi considerate eligibile doar daca Eurosistemul stabileste ca drepturile acestuia vor fi protejate in mod corespunzator fata de dispozitiile privind invalidarea vanzarii activelor-garantie catre vehiculul investitional specializat, dispozitii considerate relevante de Eurosistem in baza dreptului statului SEE relevant. In acest sens, inainte ca titlurile garantate cu active sa fie considerate eligibile, trebuie depusa o evaluare juridica independenta realizata intr-o forma acceptabila pentru Eurosistem si care sa prevada normele aplicabile in acel stat in ceea ce priveste invalidarea vanzarii activelor-garantie catre un vehicul investitional specializat. Pentru a putea stabili daca drepturile sale sunt protejate in mod adecvat in ceea ce priveste normele privind invalidarea vanzarii activelor-garantie catre un vehicul investitional specializat, Eurosistemul poate solicita alte documente, inclusiv prezentarea de catre cesionar a unui certificat privind solvabilitatea vanzatorului pentru perioada suspecta. Normele privind invalidarea vanzarii activelor-garantie catre un vehicul investitional specializat, apreciate de Eurosistem ca fiind severe si, prin urmare, inacceptabile, includ norme in temeiul carora vanzarea de active care genereaza flux de numerar si care stau la baza titlurilor garantate cu active poate fi invalidata de catre lichidator doar in temeiul faptului ca a fost incheiata intr-o anumita perioada de timp (perioada suspecta) inainte de declaratia de insolvabilitate a vanzatorului (initiator/intermediar) sau in cazul in care o astfel de invalidare poate fi prevenita doar de cesionar daca acesta poate dovedi ca nu avea cunostinta de insolvabilitatea vanzatorului (initiator/intermediar) la momentul vanzarii.
In cadrul unei emisiuni structurate, pentru a fi eligibila, o transa (sau subtransa) nu poate fi subordonata altor transe din aceeasi emisiune. Se considera ca o transa (sau subtransa) nu este subordonata fata de alte transe (sau subtranse) din aceeasi emisiune daca, in conformitate cu prioritatea la plata aplicabila dupa transmiterea unui aviz de punere in executare, astfel cum este prevazut in prospectul de emisiune, niciunei alte transe (sau subtranse) nu i se acorda prioritate fata de aceasta transa (sau subtransa) in ceea ce priveste primirea platii (principal si dobanda), respectiva transa (sau subtransa) fiind astfel ultima dintre diferitele transe sau subtranse ale unei emisiuni structurate care suporta pierderile. Pentru emisiunile structurate al caror prospect prevede transmiterea unui aviz cu privire la plata anticipata (acceleration notice) si punere in executare (enforcement notice), caracterul nesubordonat al unei transe (sau subtranse) trebuie asigurat cu privire la prioritatea la plata atat pentru avizul cu privire la plata anticipata, cat si pentru cel cu privire la punere in executare.
Pentru ca titlurile garantate cu active sa devina sau sa ramana eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem, Eurosistemul solicita date la nivel de imprumut (loan-level data) standardizate si cuprinzatoare cu privire la pachetul de active care genereaza flux de numerar si care stau la baza titlurilor garantate cu active, date care trebuie transmise de partile participante la titlul garantat cu active, in conformitate cu apendicele 8.
Pentru stabilirea eligibilitatii titlurilor garantate cu active, Eurosistemul tine cont de datele completate in campurile obligatorii in modelul relevant de raportare a datelor la nivel de imprumut, in sensul apendicelui 8. In evaluarea eligibilitatii, Eurosistemul tine cont de: (a) orice intrerupere a transmiterii datelor; si (b) cat de frecvent campurile individuale de date la nivel de imprumut nu contin date relevante.
Pentru a fi eligibil, un titlu garantat cu active trebuie sa fie garantat cu active care genereaza flux de numerar si pe care Eurosistemul le considera omogene, adica activele care genereaza flux de numerar si care stau la baza titlurilor garantate cu active constau intr-un singur tip de active din una dintre urmatoarele categorii: creante ipotecare rezidentiale, creante ipotecare comerciale, credite acordate intreprinderilor mici si mijlocii, credite auto, credite de consum sau creante de tip leasing. Titlurile garantate cu active nu sunt eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem daca pachetul de active care le garanteaza este alcatuit din active eterogene, intrucat acestea nu pot fi raportate prin folosirea unui singur model de raportare pentru respectiva clasa de active [*****].
Eurosistemul isi rezerva dreptul de a cere oricarui tert relevant, precum emitentul, initiatorul sau agentul intermediar, orice clarificare si/sau confirmare juridica pe care o considera necesara pentru a evalua eligibilitatea titlurilor garantate cu active si cu privire la furnizarea datelor la nivel de imprumut. Nerespectarea acestor cerinte poate conduce la suspendarea sau la refuzul recunoasterii eligibilitatii respectivei tranzactii cu titluri garantate cu active.
3. Criterii suplimentare de eligibilitate aplicabile obligatiunilor garantate
Incepand cu 31 martie 2013, obligatiunile garantate fac obiectul urmatoarelor cerinte suplimentare:
Fondul de acoperire al unei obligatiuni garantate nu contine titluri garantate cu active, cu exceptia titlurilor garantate cu active care:
(a) respecta cerintele prevazute in Directiva 2006/48/CE si Directiva 2006/49/CE cu privire la titlurile garantate cu active din obligatiunile garantate;
(b) au fost initiate de un membru al aceluiasi grup consolidat din care face parte si emitentul obligatiunilor garantate sau de o entitate afiliata aceluiasi organism central la care este afiliat si emitentul obligatiunilor garantate;
(c) sunt utilizate ca instrument tehnic pentru transferul de ipoteci sau credite imobiliare garantate de la entitatea initiatoare in fondul de acoperire.
Obligatiunile garantate aflate pe lista de active garantate cu active eligibile la 28 noiembrie 2012 si care nu indeplinesc cerintele (a)-(c) raman eligibile pana la 28 noiembrie 2014.
4. La punctul 6.2.1.7, nota de subsol 58 este eliminata.
5. La punctul 6.2.2, nota de subsol 60 este eliminata.
6. Punctul 6.2.2.1 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) litera (b) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(b) Creanta privata trebuie sa aiba: (i) o valoare principala fixa, neconditionata; si (ii) o rata a dobanzii care nu poate determina un flux de numerar negativ. Aceste caracteristici trebuie pastrate pana la stingerea obligatiei. De asemenea, rata dobanzii ar trebui sa apartina uneia dintre urmatoarele categorii: (i) cupon zero; (ii) rata fixa; (iii) rata variabila dependenta de o alta rata a dobanzii de referinta. In plus, creantele private cu rata dobanzii dependenta de rata inflatiei sunt, de asemenea, eligibile.”;
(b) litera (f) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(f) valoarea minima: la momentul depunerii creantei private, pentru a fi utilizata drept colateral de contraparte (mobilizare), creanta trebuie sa respecte un prag minim al valorii. Fiecare BCN poate alege o valoare minima aplicabila creantelor private interne. Pentru utilizare transfrontaliera, se aplica un prag minim comun de 500000 EUR.”
7. La punctul 6.2.3, urmatorul paragraf este introdus:
“Chiar daca sunt eligibile, bancile centrale nationale pot decide sa nu accepte ca garantii urmatoarele active tranzactionabile sau netranzactionabile:
(a) instrumente de creanta scadente in viitorul imediat; si
(b) instrumente de creanta cu un flux de venituri, de exemplu plata cuponului, programata in viitorul imediat.”
8. Punctul 6.2.3.2 se inlocuieste cu urmatorul text:
“6.2.3.2. Reguli de utilizare a activelor eligibile
Activele tranzactionabile pot fi folosite pentru toate operatiunile de politica monetara care se bazeaza pe active-garantie, respectiv tranzactii simple si reversibile de piata monetara si facilitatea de credit marginala. Activele netranzactionabile pot fi folosite ca active-garantie pentru tranzactii reversibile de piata monetara si pentru facilitatea de credit marginala. Aceste active nu se folosesc in tranzactiile simple din cadrul Eurosistemului. Toate activele tranzactionabile si netranzactionabile pot fi folosite, de asemenea, ca active-garantie pentru creditul pe parcursul zilei.
Indiferent daca un activ tranzactionabil sau netranzactionabil indeplineste sau nu toate criteriile de eligibilitate, o contraparte nu poate depune drept colateral activele pe care le-a emis sau pe care le garanteaza ea insasi sau activele emise sau garantate de o alta entitate cu care are legaturi stranse [******].
Termenul de “legaturi stranse” desemneaza oricare dintre urmatoarele situatii in care contrapartea este legata de un emitent/debitor/garant de active eligibile:
(a) contrapartea detine direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, 20 % sau mai mult din capitalul emitentului/debitorului/garantului;
(b) emitentul/debitorul/garantul detine direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, 20 % sau mai mult din capitalul contrapartii;
(c) un tert detine mai mult de 20 % din capitalul contrapartii si mai mult de 20 % din capitalul emitentului/debitorului/garantului, fie direct, fie indirect, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi.
In scopul punerii in aplicare a politicii monetare, in special pentru monitorizarea respectarii regulilor de utilizare a activelor eligibile in ceea ce priveste legaturile stranse, Eurosistemul face disponibile pe plan intern informatiile privind detinerile de capital furnizate in acest scop de autoritatile de supraveghere. Informatiile sunt supuse standardelor privind confidentialitatea aplicate de autoritatile de supraveghere.
Dispozitiile de mai sus privind legaturile stranse nu se aplica: (a) legaturilor stranse dintre o contraparte si o entitate din sectorul public din tarile SEE care are dreptul de a percepe taxe sau in cazul in care un instrument de creanta este garantat de o entitate din sectorul public din tarile SEE care are dreptul de a percepe taxe; (b) obligatiunilor bancare garantate emise in conformitate cu criteriile prevazute in partea 1 punctele 68-70 din anexa VI la Directiva 2006/48/CE; (c) cazurilor in care instrumentele de creanta sunt protejate de dispozitii juridice specifice comparabile cu instrumentele prevazute la litera (b), cum este cazul: (i) instrumentelor de creanta netranzactionabile garantate cu creante ipotecare asupra persoanelor private (RMBD) care nu sunt titluri de valoare; sau (ii) obligatiunilor bancare garantate pentru care sunt indeplinite toate criteriile prevazute in partea 1 punctele 68-70 din anexa VI la Directiva 2006/48/CE, cu exceptia limitelor privind creditele garantate din fondul de acoperire.
In plus, o contraparte nu poate depune drept colateral niciun titlu garantat cu active in cazul in care contrapartea (sau un tert cu care are legaturi stranse) fie asigura acoperirea riscului valutar pentru titlul garantat cu active prin efectuarea unei tranzactii de acoperire a riscului valutar avand drept contraparte emitentul, fie furnizeaza lichiditate pentru 20 % sau mai mult din valoarea in circulatie a titlului garantat cu active.
Toate activele tranzactionabile si netranzactionabile trebuie sa poata fi utilizate in operatiuni transfrontaliere, in toata zona euro. Aceasta inseamna ca toate contrapartile Eurosistemului trebuie sa aiba posibilitatea de a folosi acest tip de active eligibile fie prin intermediul legaturilor cu SSS interne in cazul activelor tranzactionabile, fie prin intermediul altor acorduri eligibile, in vederea obtinerii de credite de la BCN a statului membru in care este stabilita contrapartea (a se vedea punctul 6.6).
O contraparte care depune un titlu garantat cu active care are legaturi stranse cu initiatorul activelor-garantie ale titlului garantat cu active trebuie sa informeze Eurosistemul cu privire la orice modificare planificata pentru acel titlu garantat cu active care ar putea avea un impact asupra calitatii de credit a acestuia, de exemplu alterarea ratei dobanzii datorate pentru obligatiuni, o modificare a acordului de swap, modificari ale compozitiei creditelor-garantie care nu sunt prevazute in prospect, modificari ale prioritatii la plata. Eurosistemul trebuie notificat cu o luna inainte cu privire la orice modificare a unui titlu garantat cu active depus. In plus, la momentul depunerii titlului garantat cu active, contrapartea ar trebui sa furnizeze informatii cu privire la orice modificare care a avut loc in ultimele sase luni. In conformitate cu punctul 6.2, Eurosistemul nu ofera consultanta inainte de modificare.
Tabelul 4
Active eligibile pentru operatiunile de politica monetara din Eurosistem
Criterii de eligibilitate | Active tranzactionabile [7] | Active netranzactionabile [8] |
Tipul activului | Certificate de creanta ale BCE Alte instrumente de creanta tranzactionabile [9] | Creante private | RMBD |
Standarde de creditare | Activul trebuie sa respecte standarde ridicate de creditare. Acestea se evalueaza conform reglementarilor ECAF pentru active tranzactionabile. [9] | Debitorul/garantul trebuie sa respecte standarde ridicate de creditare. Solvabilitatea se evalueaza folosind reglementarile ECAF pentru creante private. | Activul trebuie sa respecte standarde ridicate de creditare. Acestea se evalueaza conform reglementarilor ECAF pentru RMBD. |
Locul emisiunii | SEE [9] | NA | NA |
Proceduri de decontare/utilizare | Locul decontarii: zona euro Instrumentele trebuie depuse centralizat prin inscriere intr-un cont la BCN sau intr-un sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (SSS) care indeplineste standardele minime ale BCE | Procedurile Eurosistemului | Procedurile Eurosistemului |
Tipul de emitent/debitor/garant | BCN Sector public Sector privat Institutii internationale si supranationale | Sector public Societati nefinanciare Institutii internationale si supranationale | Institutii de credit |
Sediul emitentului, debitorului si garantului | Emitent [9]: SEE sau tari G10 din afara SEE Debitor: SEE Garant [9]: SEE | Zona euro | Zona euro |
Piete acceptate | Piete reglementate Piete nereglementate acceptate de BCE | NA | NA |
Moneda | Euro | Euro | Euro |
Valoarea minima | NA | Prag minim la momentul prezentarii creantei private: pentru utilizare interna: la alegerea BCN;pentru utilizare transfrontaliera: prag comun de 500000 EUR. | NA |
Legea aplicabila | In cazul titlurilor garantate cu active, achizitionarea de active-garantie trebuie sa fie reglementata de dreptul unui stat membru al UE. Dreptul aplicabil creantelor private aferente trebuie sa fie dreptul unui stat SEE | Dreptul aplicabil pentru contractul de creanta privata si pentru cel de mobilizare: dreptul unui stat membru Numarul total de diferite legislatii aplicabile: (a)contrapartii;(b)creditorului;(c)debitorului;(d)garantului (daca este cazul);(e)contractului de creanta privata; si(f)contractului de mobilizarenu va fi mai mare de doua. | NA |
Utilizare transfrontaliera | Da | Da | Da |
9. La punctul 6.3.2, nota de subsol 72 este eliminata.
10. La punctul 6.3.4.1, se adauga urmatoarea teza:
“O ECAI care participa la ECAF este supusa procesului de monitorizare a performantelor din Eurosistem (a se vedea punctul 6.3.5). Impreuna cu datele privind monitorizarea performantei se depune si un document semnat de catre directorul executiv al ECAI, sau de catre o persoana cu drept de semnatura si cu raspundere pentru activitatea de audit sau de conformitate din cadrul ECAI, care sa confirme acuratetea si validitatea informatiilor privind monitorizarea performantelor.”
11. La punctul 6.3.4.4, al treilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“Furnizorul de IR care participa la ECAF trebuie sa se supuna, prin acord, procesului de monitorizare a performantelor din Eurosistem [] (a se vedea punctul 6.3.5). Furnizorul de IR este obligat sa creeze si sa intretina infrastructura necesara pentru monitorizarea ansamblului static (static pool). Crearea si evaluarea ansamblului static trebuie sa fie in conformitate cu cerintele generale de monitorizare a performantelor din cadrul ECAF. Furnizorul de IR trebuie sa asigure informarea Eurosistemului cu privire la rezultatele evaluarii performantelor imediat ce aceasta este efectuata de furnizorul de IR. Impreuna cu datele privind monitorizarea performantei se depune si un document semnat de catre directorul executiv, sau de catre o persoana cu drept de semnatura si cu raspundere pentru activitatea de audit sau de conformitate din cadrul IR, care sa confirme acuratetea si validitatea informatiilor privind monitorizarea performantelor. Acestia trebuie sa pastreze timp de cinci ani inregistrari interne privind ansamblul static, precum si detalii privind neindeplinirea obligatiilor.
12. Punctul 6.3.5 se inlocuieste cu urmatorul text:
“6.3.5. Monitorizarea performantelor sistemelor de evaluare a creditului
Toate sistemele de evaluare a creditului fac obiectul monitorizarii performantei in cadrul ECAF. Pentru fiecare sistem de evaluare a creditului, procesul de monitorizare a performantei din cadrul ECAF consta intr-o comparatie anuala ex post a: (a) ratelor de incapacitate de plata constatate pentru toate entitatile eligibile si instrumentele carora le este atribuit un rating de catre sistemul de evaluare a creditului, atunci cand aceste entitati si instrumente sunt grupate in ansambluri statice pe baza anumitor caracteristici, de exemplu ratingul de credit, clasa de active, sectorul financiar, modelul de evaluare a creditului; si (b) pragului de calitate adecvata a creditului din Eurosistem dat de probabilitatea de neindeplinire a obligatiilor (PD) de referinta (sunt avute in vedere doua PD de referinta: o PD de 0,10 % pentru o perioada de un an care este considerata echivalenta cu o evaluare a creditului pentru nivelul 2 de calitate a creditului; si o PD de 0,40 % pentru o perioada de un an care este considerata echivalenta cu o evaluare a creditului pentru nivelul 3 de calitate a creditului din grila armonizata de evaluare a Eurosistemului). Obiectivul acestui proces este de a asigura (a) punerea in corespondenta (mapping) in mod adecvat a ratingurilor furnizate de sistemul de evaluare a creditelor in grila armonizata de evaluare a Eurosistemului; si (b) comparabilitatea rezultatelor evaluarilor creditelor in cadrul sistemelor si surselor.
Primul element al procesului este compilarea anuala de catre furnizorul sistemului de evaluare a creditului a listei entitatilor si instrumentelor cu evaluari ale creditului care respecta pragul de calitate a creditului din Eurosistem la inceputul perioadei de monitorizare. Apoi aceasta lista este transmisa Eurosistemului de catre furnizorul sistemului de evaluare a creditului, sub forma modelului pus la dispozitie de Eurosistem, care include campurile referitoare la identificare, clasificare si evaluarea creditului. Al doilea element al procesului are loc la sfarsitul perioadei de monitorizare de 12 luni, atunci cand furnizorul sistemului de evaluare a creditului actualizeaza datele privind performanta pentru entitatile si instrumentele de pe lista. Eurosistemul isi rezerva dreptul de a solicita orice informatii suplimentare necesare pentru efectuarea monitorizarii performantei.
Rata observata de neindeplinire a obligatiilor de catre ansamblurile statice dintr-un sistem de evaluare a creditului inregistrata pentru o perioada de un an este o informatie importanta in procesul de monitorizare a performantelor din cadrul ECAF, care cuprinde o regula anuala si o evaluare care acopera mai multe perioade. In cazul in care se constata existenta unui decalaj semnificativ intre rata observata de neindeplinire a obligatiilor de catre ansamblurile statice si pragul de calitate a creditului intr-un an si/sau intr-o perioada multianuala, Eurosistemul se consulta cu furnizorul sistemului de rating pentru a analiza motivele decalajului respectiv. Aceasta procedura poate duce la o corectie a pragului de calitate a creditului aplicabil sistemului in cauza.
Eurosistemul poate decide sa suspende sau sa excluda sistemul de evaluare a creditului in cazurile in care nu se constata nicio imbunatatire a performantei de-a lungul mai multor ani. De asemenea, in cazul incalcarii regulilor care guverneaza ECAF, sistemul de evaluare a creditului va fi exclus din cadrul acestuia. In cazul in care un reprezentant al sistemului de evaluare a creditului furnizeaza informatii incomplete sau inexacte pentru efectuarea monitorizarii, Eurosistemul se poate abtine de la excludere in cazul unor neregularitati minore.”
13. Punctul 6.4.2 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) litera (f) este eliminata;
(b) tabelul 8 este eliminat.
14. La punctul 6.5.1, literele (a) si (b) se inlocuiesc cu urmatorul text:
“(a) Pentru fiecare activ tranzactionabil eligibil, Eurosistemul stabileste cel mai reprezentativ pret care trebuie folosit pentru calcularea valorii de piata.
(b) Valoarea unui activ tranzactionabil se calculeaza pe baza pretului cel mai reprezentativ din ziua lucratoare anterioara datei evaluarii. In lipsa unui pret reprezentativ pentru un anumit activ in ziua lucratoare anterioara datei evaluarii, Eurosistemul stabileste un pret teoretic.”
15. In apendicele 6, punctul 1 se inlocuieste cu urmatorul text:
“1. Sanctiuni pecuniare
In cazul incalcarii de catre o contraparte a normelor privind operatiunile din cadrul unei licitatii [], tranzactiile bilaterale [], folosirea activelor-garantie [], procedurile de la inchiderea zilei sau conditiile de acces la facilitatea de credit marginala [], Eurosistemul aplica sanctiuni pecuniare dupa cum urmeaza:
(a) in caz de incalcare a normelor privind operatiunile din cadrul unei licitatii, tranzactiile bilaterale si folosirea activelor-garantie, pentru prima si a doua incalcare survenite intr-o perioada de 12 luni, se aplica o sanctiune pecuniara pentru fiecare incalcare. Sanctiunile pecuniare se calculeaza folosind rata dobanzii pentru facilitatea de credit marginala aplicata la data inceperii incalcarii plus 2,5 puncte procentuale:
(i) pentru incalcarea normelor privind operatiunile din cadrul unei licitatii si tranzactiile bilaterale, sanctiunile pecuniare se calculeaza pe baza valorii colateralului sau a numerarului pe care contrapartea nu a putut sa o deconteze, inmultita cu coeficientul de X/360, unde X este numarul de zile calendaristice, cu un maxim de sapte, in care contrapartea nu a putut colateraliza sau furniza suma alocata la scadenta unei operatiuni. O sanctiune fixa de 500 EUR se aplica in cazul in care calculul determina o valoare mai mica de 500 EUR; si
(ii) pentru incalcarea normelor referitoare la folosirea activelor-garantie [], sanctiunile pecuniare se calculeaza pe baza valorii activelor neeligibile, sau a activelor care nu pot fi utilizate de contraparte, care fie: sunt furnizate de contraparte unei BCN sau BCE, fie nu au fost retrase de contraparte pana la sau inainte de inceputul celei de a opta zile calendaristice de la un eveniment in urma caruia activele eligibile au devenit neeligibile sau nu mai pot fi folosite de contraparte, inmultita cu un coeficient de X/360, unde X este numarul de zile calendaristice, cu un maxim de sapte, in care contrapartea a incalcat normele privind folosirea activelor-garantie. O sanctiune fixa de 500 EUR se aplica in cazul in care calculul determina o valoare mai mica de 500 EUR;
(b) la prima incalcare a normelor privind procedurile de la inchiderea zilei sau privind accesul la facilitatea de credit marginala, sanctiunile pecuniare aplicabile se calculeaza folosind rata dobanzii pentru facilitatea de credit marginala aplicata la data inceperii incalcarii plus 5 puncte procentuale. In cazul incalcarilor repetate, rata dobanzii de penalizare se majoreaza cu cate 2,5 puncte procentuale pentru fiecare incalcare intervenita intr-o perioada de 12 luni, calculata pe baza valorii corespunzatoare accesului neautorizat la facilitatea de credit marginala. O sanctiune fixa de 500 EUR se aplica in cazul in care calculul determina o valoare mai mica de 500 EUR.
16. Apendicele 7 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Apendicele 7
CONSTITUIREA DE GARANTII VALIDE ASUPRA CREANTELOR PRIVATE
Pentru a asigura constituirea unei garantii valide asupra creantelor private si posibilitatea de valorificare rapida a respectivelor creante in caz de neindeplinire a obligatiilor de catre contraparte, trebuie respectate urmatoarele cerinte juridice suplimentare:
(a) Verificarea existentei creantelor private: BCN folosesc cel putin urmatoarele masuri de verificare a existentei unor creante private depuse drept colateral in cadrul Eurosistemului: (i) autocertificarea si angajamentul contrapartilor fata de BCN, cel putin trimestrial, de a confirma existenta creantelor private oferite drept colateral, masuri care ar putea fi inlocuite cu verificari incrucisate ale informatiilor detinute de centralele riscurilor de credit, in cazul in care acestea exista; (ii) verificarea unica (one-off verification) efectuata de BCN, autoritatile de supraveghere sau auditorii externi in ceea ce priveste procedurile folosite de contraparte pentru transmiterea catre Eurosistem a informatiilor privind existenta creantelor private; (iii) verificari aleatorii efectuate de BCN, centralele riscurilor de credit relevante, autoritatile de supraveghere sau auditorii externi in ceea ce priveste calitatea si corectitudinea autocertificarii.
Autocertificarea si angajamentul trimestriale prevazute la punctul (i) de mai sus includ urmatoarele obligatii ale contrapartilor din cadrul Eurosistemului, care se vor indeplini in scris:
(i) confirmarea si garantarea conformitatii creantelor private depuse ca garantie la BCN cu criteriile de eligibilitate aplicate de Eurosistem;
(ii) confirmarea si garantarea faptului ca nicio creanta privata depusa ca activ-garantie nu este folosita simultan drept colateral in beneficiul unui tert, precum si angajamentul ca respectiva contraparte nu va mobiliza nicio creanta privata drept colateral pentru un tert;
(iii) confirmarea si garantarea transmiterii catre BCN relevanta de indata, si nu mai tarziu de urmatoarea zi lucratoare, a oricaror informatii legate de orice eveniment care afecteaza semnificativ relatia contractuala existenta intre contraparte si BCN relevanta, in special informatii privind rambursari anticipate, partiale sau totale, diminuari ale ratingurilor si modificari semnificative ale conditiilor creantei private.
Pentru ca aceste verificari sa aiba loc in conformitate cu dispozitiile punctelor (ii) si (iii), autoritatile de supraveghere, BCN sau auditorii externi trebuie sa fie autorizati sa efectueze aceasta investigatie, printr-un contract sau in conformitate cu cerintele nationale aplicabile, dupa caz.
(b) Validitatea acordului pentru mobilizarea creantelor private: Acordul pentru mobilizarea creantei private drept colateral trebuie de asemenea sa fie valid intre parti (cedent si cesionar) conform dreptului national. Toate formalitatile necesare pentru asigurarea validitatii acordului si a mobilizarii creantei private drept colateral trebuie sa fie indeplinite.
(c) Efectul deplin al mobilizarii fata de tert: in ceea ce priveste notificarea debitorului cu privire la mobilizarea unei creante private drept colateral, avand in vedere caracteristicile specifice diferitelor jurisdictii implicate, sunt necesare urmatoarele:
(i) In anumite state membre, unde notificarea debitorului cu privire la mobilizarea creantei private drept colateral este necesara pentru opozabilitatea deplina fata de terti si, in special, pentru prioritatea garantiei BCN fata de alti creditori, astfel cum este prevazut in documentatia nationala aplicabila, notificarea ex ante a debitorului trebuie efectuata inainte de sau la momentul mobilizarii efective drept colateral a creantei private.
(ii) In alte state membre, unde inregistrarea oficiala a mobilizarii creantei private drept colateral este necesara pentru opozabilitatea deplina fata de terti si, in special, pentru prioritatea garantiei BCN fata de alti creditori, astfel cum este prevazut in documentatia nationala aplicabila, aceasta inregistrare trebuie efectuata inainte de sau la momentul mobilizarii efective drept colateral a creantei private.
(iii) In cele din urma, in statele membre unde nu este necesara notificarea ex ante a debitorului sau inregistrarea oficiala a mobilizarii creantei private drept colateral in conformitate cu literele (i) si (ii) de mai sus, astfel cum este prevazut in documentatia nationala aplicabila, este necesara notificarea ex post a debitorului. Notificarea ex post a debitorului presupune notificarea debitorului de catre contraparte sau de BCN (astfel cum este prevazut in documentatia nationala) cu privire la mobilizarea creantei private drept colateral de catre contraparte in favoarea BCN imediat dupa un eveniment de credit. Sintagma “eveniment de credit” inseamna o situatie de neindeplinire a obligatiilor sau un eveniment similar in conformitate cu dispozitiile documentatiei nationale aplicabile.
Nu exista cerinte de notificare in cazul in care creantele private sunt instrumente la purtator pentru care legislatia nationala aplicabila nu prevede obligatia notificarii. In astfel de cazuri, BCN in cauza pot solicita ca aceste instrumente la purtator sa fie transferate fizic la ea sau la un tert inainte de sau la momentul mobilizarii lor efective drept colateral.
Cerintele mentionate anterior sunt cerinte minime. BCN pot decide sa solicite notificarea ex ante sau inregistrarea si in alte cazuri decat cele mentionate anterior, in conformitate cu documentatia nationala aplicabila.
Toate celelalte formalitati legale necesare pentru asigurarea mobilizarii unei creante private drept colateral trebuie sa fie indeplinite.
(d) Absenta restrictiilor privind secretul bancar si confidentialitatea: contrapartea nu are obligatia de a obtine aprobarea debitorului pentru furnizarea informatiilor privind creanta privata si debitorul solicitate de Eurosistem in scopul de a se asigura de faptul ca s-a creat o garantie valida asupra creantelor private si ca respectivele creante private pot fi usor valorificate in caz de neindeplinire a obligatiilor de catre o contraparte. Contrapartea si debitorul incheie un contract prin care debitorul consimte neconditionat sa furnizeze Eurosistemului astfel de detalii privind creanta privata si debitorul. O astfel de dispozitie nu este necesara in cazul in care nu exista in legislatia nationala reguli care sa restrictioneze furnizarea acestui tip de informatii, in conformitate cu documentatia nationala aplicabila.
(e) Absenta restrictiilor privind mobilizarea creantei private: contrapartile se asigura ca creantele private sunt complet transferabile si ca pot fi mobilizate fara restrictii drept colateral in favoarea Eurosistemului. In contractul de creanta privata sau in alte acorduri contractuale dintre contraparte si debitor nu ar trebui sa existe restrictii privind mobilizarea, cu exceptia cazului in care legislatia nationala prevede ca astfel de restrictii contractuale nu aduc atingere Eurosistemului in ceea ce priveste mobilizarea colateralului.
(f) Absenta restrictiilor privind valorificarea creantei private: contractul de creanta privata sau alte acorduri contractuale dintre contraparte si debitor nu ar trebui sa contina nicio restrictie privind valorificarea creantei private utilizate drept colateral, inclusiv in ceea ce priveste forma, perioada sau alta cerinta privind valorificarea.”

17. Se adauga urmatorul apendice 8:

“Apendicele 8
CERINTE DE RAPORTARE A DATELOR LA NIVEL DE IMPRUMUT PENTRU TITLURILE GARANTATE CU ACTIVE
Datele la nivel de imprumut sunt transmise si publicate electronic catre registrul de date la nivel de imprumut in conformitate cu cerintele Eurosistemului referitoare la, printre altele, accesul liber, acoperire, nediscriminare, structura adecvata de guvernanta, transparenta si sunt desemnate ca atare de catre BCE, in conformitate cu cerintele prevazute in acest apendice. In acest scop, modelul relevant de raportare a datelor la nivel de imprumut este utilizat pentru fiecare tranzactie, in functie de clasa de active care cuprinde pachetul de active care genereaza flux de numerar [*].
Datele la nivel de imprumut trebuie raportate cel putin trimestrial, la nu mai mult de o luna de la data scadentei platii dobanzii pentru titlul garantat cu active in cauza. Daca datele la nivel de imprumut nu sunt raportate sau actualizate in termen de o luna de la respectiva data a platii dobanzii, titlul garantat cu active inceteaza a mai fi eligibil. Pentru asigurarea respectarii acestor cerinte, registrul de date la nivel de imprumut efectueaza verificari automate ale consecventei si acuratetei raportarilor de date noi si/sau actualizate privind fiecare tranzactie.
De la data aplicarii cerintelor de raportare a datelor la nivel de imprumut pentru titlurile garantate cu active, si anume clasa de active relevanta conform modelului, trebuie furnizate informatii detaliate la nivel de imprumut individual cu privire la pachetul de active care genereaza flux de numerar pentru ca titlul garantat cu active sa devina sau sa ramana eligibil. In termen de trei luni titlul garantat cu active trebuie sa atinga un nivel minim obligatoriu de conformitate, evaluat pe baza disponibilitatii informatiilor din anumite campuri de date din modelul de raportare a datelor la nivel de imprumut. Pentru a determina campurile nedisponibile, un set de sase optiuni de tipul “Date inexistente” (No data) (ND) sunt incluse in fiecare astfel de model si trebuie utilizate atunci cand anumite date nu pot fi transmise in conformitate cu modelul. Exista, de asemenea, o a saptea optiune ND care este aplicabila doar pentru modelul CMBS.
Optiunile ND si semnificatiile acestora sunt prezentate in tabelul urmator:
Optiuni “Date inexistente” | Explicatie |
ND1 | Date necolectate intrucat nu sunt prevazute de criteriile pentru acordarea creditului |
ND2 | Date colectate la depunerea cererii de acordare a creditului, dar neincarcate in sistemul de raportare la aprobarea cererii |
ND3 | Date colectate la depunerea cererii de acordare a creditului, dar incarcate intr-un sistem diferit de cel de raportare |
ND4 | Date colectate, dar disponibile doar de la AAAA-LL |
ND5 | Irelevant |
ND6 | Inaplicabil pentru jurisdictie |
ND7 | Doar pentru creditele CMBS cu o valoare mai mica de 500000 EUR, respectiv valoarea soldului intregului credit comercial la origine |
Urmatoarea perioada de tranzitie de noua luni se aplica tuturor titlurilor garantate cu active (in functie de data la care cerintele de raportare a datelor la nivel de imprumut se aplica pentru clasa de active relevanta):
– primul trimestru dupa data de la care se aplica cerintele este o perioada de testare. Datele la nivel de imprumut trebuie raportate, dar nu exista limite specifice privind numarul de campuri obligatorii care sa contina ND1-ND7;
– in al doilea trimestru, numarul de campuri obligatorii care contin ND1 nu poate depasi 30 % din numarul total de campuri obligatorii, iar numarul de campuri obligatorii care contin ND2, ND3 sau ND4 nu poate depasi 40 % din numarul total de campuri obligatorii;
– in al treilea trimestru, numarul de campuri obligatorii care contin ND1 nu poate depasi 10 % din numarul total de campuri obligatorii, iar numarul de campuri obligatorii care contin ND2, ND3 sau ND4 nu poate depasi 20 % din numarul total de campuri obligatorii;
– la sfarsitul perioadei de tranzitie de noua luni in datele la nivel de imprumut trebuie sa nu mai existe campuri obligatorii cu valori ND1, ND2, ND3 sau ND4 pentru o tranzactie individuala.
Cu ocazia transmiterii si procesarii datelor la nivel de imprumut, aplicand aceste praguri, registrul de date la nivel de imprumut va genera si atribui o nota fiecarei tranzactii cu titluri garantate cu active. Aceasta nota va reflecta numarul de campuri obligatorii care contin ND1 si numarul de campuri obligatorii care contin ND2, ND3 sau ND4, comparat in fiecare caz cu numarul total de campuri obligatorii. In acest sens, optiunile ND5, ND6 si ND7 pot fi folosite doar atunci cand campurile de date relevante din modelul relevant de raportare a datelor la nivel de imprumut permit acest lucru. Combinarea celor doua referinte de praguri produce urmatoarea gama de note pentru datele la nivel de imprumut:
Matricea valorilor de notare | Campuri ND1 |
0 | ≤ 10 % | ≤ 30 % | > 30 % |
ND2 sau ND3 sau ND4 | 0 | A1 | B1 | C1 | D1 |
≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
> 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |
In functie de perioada de tranzitie stabilita mai sus, nota trebuie sa se imbunatateasca gradual pentru fiecare trimestru, in conformitate cu urmatoarea prezentare:
Calendar | Valoarea de notare (tratament pentru eligibilitate) |
primul trimestru (transmitere initiala) | (nu este aplicata nicio valoare de notare) |
al doilea trimestru | C3 (minimum) |
al treilea trimestru | B2 (minimum) |
incepand cu al patrulea trimestru | A1 |
Pentru titlurile garantate cu creante ipotecare rezidentiale (residential-mortgage backed securities) (RMBS), cerintele privind informatiile detaliate la nivel de imprumut individual se vor aplica de la 3 ianuarie 2013, iar perioada de tranzitie de noua luni se incheie la 30 septembrie 2013.
Pentru titlurile garantate cu active in al caror caz activele care genereaza flux de numerar cuprind credite acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), cerintele privind informatiile detaliate la nivel de imprumut individual se vor aplica de la 3 ianuarie 2013, iar perioada de tranzitie de noua luni se incheie la 30 septembrie 2013.
Pentru titlurile garantate cu creante ipotecare comerciale (CMBS), cerintele privind informatiile detaliate la nivel de imprumut individual se vor aplica de la 1 martie 2013, iar perioada de tranzitie de noua luni se incheie la 30 noiembrie 2013.
Pentru titlurile garantate cu active in al caror caz activele care genereaza flux de numerar cuprind credite auto, credite de consum sau creante de tip leasing, cerintele privind informatiile detaliate la nivel de imprumut individual se vor aplica de la 1 ianuarie 2014, iar perioada de tranzitie de noua luni se incheie la 30 septembrie 2014.
Titlurile garantate cu active emise la mai mult de noua luni de la data de la care se aplica noile cerinte de raportare a datelor la nivel de imprumut [**] trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele de raportare de la transmiterea initiala a datelor la nivel de imprumut, respectiv la emisiune. Tranzactiile deja existente cu titluri garantate cu active care nu respecta niciunul dintre modele de raportare a datelor la nivel de imprumut va ramane eligibil pana la 31 martie 2014. Eurosistemul va evalua de la caz la caz daca o anumita tranzactie cu titluri garantate cu active poate beneficia de aceasta dispozitie de exceptare.

[*] Obligatiunile cu warrante sau alte drepturi similare atasate nu sunt eligibile.
[**] Un titlu garantat cu active nu este considerat eligibil daca oricare dintre active, care fac parte din activele care genereaza flux de numerar si care stau la baza titlurilor garantate cu active, a fost initiat direct de vehiculul investitional specializat (SPV) emitent al titlurilor garantate cu active.
[***] Aceasta cerinta nu exclude titlurile garantate cu active in cazul in care structura de emitere include doua vehicule investitionale specializate si cerinta de “vanzare reala” este respectata cu privire la acele vehicule investitionale specializate, astfel incat instrumentele de creanta emise de al doilea vehicul investitional specializat sunt direct sau indirect garantate de catre fondul de active initial si toate fluxurile de numerar de la activele generatoare de fluxuri de numerar sunt transferate de la primul vehicul investitional specializat la cel de al doilea.
[****] Aceasta restrictie nu include swapurile utilizate doar pentru scopuri de acoperire impotriva riscului in tranzactiile cu titluri garantate cu active.
[*****] Titlurile garantate cu active care nu indeplinesc cerintele de raportare a datelor la nivel de imprumut pentru ca sunt reprezentate de pachete mixte de active eterogene de active-garantie si/sau nu respecta niciunul dintre modelele de raportare a datelor la nivel de imprumut raman eligibile pana la 31 martie 2014.”
[******] In cazul in care o contraparte foloseste active pe care nu poate sau nu mai poate sa le foloseasca pentru a garanta o datorie in curs, deoarece exista legaturi stranse cu emitentul/debitorul/garantul sau acestia sunt una si aceeasi entitate, contrapartea este obligata sa notifice de indata acest lucru bancii centrale nationale in cauza. Valoarea activelor este stabilita la zero la urmatoarea data de evaluare si poate fi declansat un apel in marja (a se vedea si apendicele 6). De asemenea, contrapartea trebuie sa retraga activul cat mai repede posibil.”
[7] Detalii suplimentare sunt prezentate la punctul 6.2.1.
[8] Detalii suplimentare sunt prezentate la punctul 6.2.2.
[9] Standardul de creditare pentru instrumentele de creanta tranzactionabile fara rating emise sau garantate de societati nefinanciare se stabileste pe baza sursei de evaluare a creditului alese de respectiva contraparte in conformitate cu regulile ECAF aplicabile creantelor private, conform punctului 6.3.3. In cazul acestor instrumente de creanta tranzactionabile, au fost modificate urmatoarele criterii de eligibilitate pentru active tranzactionabile: sediul emitentului/garantului: zona euro; locul emisiunii: zona euro.
[] Contrapartea trebuie sa informeze de indata furnizorul de IR cu privire la orice eveniment de credit care poate indica o deteriorare a calitatii creditului.”
[] Se aplica in cazul in care o contraparte nu reuseste sa transfere un volum suficient de active-garantie sau numerar (dupa caz, cu privire la apelurile in marja) pentru a efectua decontarea la data decontarii sau pentru a colateraliza, pana la scadenta operatiunii prin intermediul apelurilor in marja corespunzatoare, volumul de lichiditati care i-a fost alocat printr-o operatiune de furnizare de lichiditati, sau daca nu reuseste sa transfere un volum suficient de numerar pentru a deconta suma care i-a fost alocata intr-o operatiune de absorbtie de lichiditate.
[] Se aplica in cazul in care o contraparte nu reuseste sa transfere un volum suficient de active-garantie eligibile sau de numerar pentru a deconta suma stabilita in tranzactiile bilaterale sau nu reuseste sa colateralizeze o tranzactie bilaterala in curs in orice moment pana la scadenta prin intermediul apelurilor in marja corespunzatoare.
[] Se aplica in cazul in care o contraparte utilizeaza active care sunt sau au devenit neeligibile sau care nu pot fi utilizate de catre contraparte, de exemplu din cauza legaturilor stranse dintre emitent/garant si contraparte sau a identitatii acestora.
[] Se aplica in cazul in care o contraparte are un sold negativ al contului de decontare la inchiderea zilei si nu indeplineste conditiile de acces la facilitatea de credit marginala.
[] Urmatoarele dispozitii se aplica si in cazul in care: (a) contrapartea a folosit active neeligibile sau a furnizat informatii care afecteaza in mod negativ valoarea garantiei, de exemplu cu privire la soldul unei creante private folosite, care este sau a fost falsa sau expirata; sau (b) contrapartea utilizeaza active care sunt neeligibile din cauza unor legaturi stranse dintre emitent/garant si contraparte.”
[*] Versiunile relevante ale modelor de raportare a datelor la nivel de imprumut pentru clase specifice de active sunt publicate pe website-ul BCE.
[**] Si anume la 30 septembrie 2013 pentru RMBS si IMM, 30 noiembrie 2013 pentru CMBS si 30 septembrie 2014 pentru credite auto, credite de consum sau creante de tip leasing.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close