Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate

Regulamentul (UE) nr. 1254/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Standardul International de Raportare Financiara 10, Standardul International de Raportare Financiara 11, Standardul International de Raportare Financiara 12, Standardul International de Contabilitate 27 (2001) si Standardul International de Contabilitate 28 (2011)

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate [1], in special articolul 3 alineatul (1),

intrucat:
(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 [2] al Comisiei au fost adoptate anumite standarde internationale si interpretari existente la 15 octombrie 2008.
(2) La 12 mai 2011, Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) a publicat Standardul international de raportare financiara (IFRS) 10 Situatii financiare consolidate, IFRS 11 Acorduri comune, IFRS 12 Prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati, precum si Standardul international de contabilitate (IAS) 27 modificat Situatii financiare individuale si IAS 28 modificat Investitii in entitatile asociate si asocierile in participatie. Obiectivul IFRS 10 este de a oferi un model de consolidare unic, care identifica controlul ca baza de consolidare pentru toate tipurile de entitati. IFRS 10 inlocuieste IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale si Interpretarea 12 a Comitetului permanent pentru interpretari (SIC) Consolidare – Entitati cu scop special (SIC-12). IFRS 11 stabileste principiile pentru raportarea financiara de catre partile la un acord comun si inlocuieste IAS 31 Interese in asocierile in participatie si SIC-13 Entitati controlate in comun – contributii nemonetare ale asociatilor. IFRS 12 combina, consolideaza si inlocuieste dispozitiile in materie de prezentare de informatii aplicabile filialelor, acordurilor comune, entitatilor asociate si entitatilor structurate neconsolidate. Ca urmare a acestor noi IFRS-uri, IASB a publicat de asemenea IAS 27 modificat si IAS 28 modificat.
(3) Prin prezentul regulament, se adopta IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 modificat si IAS 28 modificat, precum si amendamentele la alte standarde si interpretari care decurg din acestea. Respectivele standarde si amendamente la standarde si interpretari existente contin unele trimiteri la IFRS 9 care in prezent nu pot fi aplicate, deoarece IFRS 9 nu a fost inca adoptat de Uniune. Prin urmare, orice trimitere la IFRS 9, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, trebuie sa fie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare. In plus, niciun amendament la IFRS 9 care rezulta din anexa la prezentul regulament nu poate fi aplicat.
(4) Consultarea cu grupul de experti tehnici (TEG) al Grupului consultativ european pentru raportarea financiara (EFRAG) confirma faptul ca IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 si IAS 27 modificat si IAS 28 modificat indeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
(5) Prin urmare, este necesara modificarea in consecinta a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008.
(6) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabila,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
1. Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) Se insereaza Standardul international de raportare financiara (IFRS) 10 Situatii financiare consolidate, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(b) Se modifica IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 7, Standardul international de contabilitate (IAS) 1, IAS 7, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39 si Interpretarea 5 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC 5) si se inlocuieste Interpretarea 12 a Comitetului permanent pentru interpretari (SIC-12) in conformitate cu IFRS 10, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(c) Se insereaza IFRS 11 Acorduri comune, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(d) Se modifica IFRS 1, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 18, IAS 21, IAS 24, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 5, IFRIC 9 si IFRIC 16 si se inlocuiesc IAS 31 si SIC-13 in conformitate cu IFRS 11, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(e) Se insereaza IFRS 12 Prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(f) Se modifica IAS 1 si IAS 24 in conformitate cu IFRS 12, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(g) Se insereaza IAS 27 modificat Situatii financiare individuale, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament;
(h) Se insereaza IAS 28 Investitii in entitatile asociate si asocierile in participatie, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament.
2. Orice trimitere la IFRS 9, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, trebuie sa fie interpretata ca o trimitere la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.
3. Niciun amendament la IFRS 9 care decurge din anexa la prezentul regulament nu se aplica.
Articolul 2
Toate companiile aplica IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 modificat, IAS 28 modificat si modificarile care decurg din acestea, mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (d) si (f), cel mai tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu financiar care debuteaza la 1 ianuarie 2014 sau ulterior.
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 243, 11.09.2002, p. 1.
[2] JO L 320, 29.11.2008, p. 1.
————————————————–
ANEXA
STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

IFRS 10 | IFRS 10Situatii financiare consolidate |
IFRS 11 | IFRS 11Acorduri comune |
IFRS 12 | IFRS 12Prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati |
IAS 27 | IAS 27Situatii financiare individuale |
IAS 28 | IAS 28Investitii in entitatile asociate si asocierile in participatie |
“Reproducerea este permisa in Spatiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate in afara SEE, cu exceptia dreptului de reproducere pentru uz personal sau alte scopuri legitime. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la IASB, la adresa www.iasb.org”.

STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 10
Situatii financiare consolidate

OBIECTIV
1 Obiectivul prezentului IFRS este stabilirea principiilor de prezentare si intocmire a situatiilor financiare consolidate atunci cand o entitate controleaza una sau mai multe alte entitati.
Indeplinirea obiectivului
2 Pentru a indeplini obiectivul de la punctul 1, prezentul IFRS:
(a) dispune ca o entitate (societatea mama) care controleaza una sau mai multe alte entitati (filiale) sa prezinte situatii financiare consolidate;
(b) defineste principiul de control – si stabileste controlul drept baza pentru consolidare;
(c) stabileste modul de aplicare a principiului controlului pentru a identifica daca un investitor controleaza o entitate in care s-a investit si, prin urmare, trebuie sa consolideze entitatea in care s-a investit; si
(d) stabileste dispozitiile contabile pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate.
3 Prezentul IFRS nu trateaza dispozitiile contabile privind combinarile de intreprinderi si efectul acestora asupra consolidarii, inclusiv fondurile comerciale realizate rezultate in urma unei combinari de intreprinderi (a se vedea IFRS 3 Combinari de intreprinderi).

DOMENIU DE APLICARE
4 O entitate care este societate mama trebuie sa prezinte situatii financiare consolidate. Prezentul IFRS se aplica tuturor entitatilor, cu exceptia urmatoarelor situatii:
(a) o societate mama nu trebuie sa prezinte situatii financiare consolidate daca intruneste in totalitate conditiile urmatoare:
(i) este o filiala detinuta in totalitate sau este o filiala detinuta partial de o alta entitate, iar toti proprietarii, inclusiv cei care, altminteri, nu au drept de vot, au fost instiintati si nu au avut obiectii ca societatea mama sa nu prezinte situatii financiare consolidate;
(ii) instrumentele de datorie si de capitaluri proprii ale acesteia nu sunt tranzactionate pe o piata publica (o bursa de valori nationala sau straina sau o piata nereglementata (OTC), inclusiv piete locale si regionale);
(iii) nu a depus si nici nu este pe cale sa depuna situatiile sale financiare la o comisie pentru valori mobiliare sau la alt organism de reglementare in scopul emiterii oricarei clase de instrumente pe o piata publica; si
(iv) societatea mama principala sau oricare dintre cele intermediare intocmeste situatii financiare consolidate disponibile pentru uzul public si conforme cu IFRS-urile.
(b) planurile de beneficii post-angajare sau alte planuri de beneficii ale angajatilor pe termen lung, la care se aplica IAS 19 Beneficiile angajatilor.

Control
5 Un investitor, indiferent de natura participarii acestuia intr-o entitate (entitatea in care s-a investit), trebuie sa stabileasca daca este societate mama, evaluand daca detine controlul entitatii in care s-a investit.
6 Un investitor controleaza o entitate in care a investit atunci cand este expus sau are drepturi asupra rentabilitatii variabile pe baza participarii sale in entitatea in care a investit si are capacitatea de a influenta acele venituri prin autoritatea sa asupra entitatii in care s-a investit.
7 Prin urmare, un investitor controleaza o entitate in care a investit, daca si numai daca investitorul detine in totalitate urmatoarele:
(a) autoritate asupra entitatii in care s-a investit (a se vedea punctele 10-14);
(b) expunere sau drepturi asupra rentabilitatii variabile pe baza participarii sale in entitatea in care s-a investit (a se vedea punctele 15 si 16); si
(c) capacitatea de a-si utiliza autoritatea asupra entitatii in care s-a investit pentru a influenta valoarea rentabilitatii investitorului (a se vedea punctele 17 si 18).
8 Atunci cand evalueaza controlul asupra unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa analizeze toate datele si circumstantele. Investitorul trebuie sa-si reevalueze controlul asupra unei entitati in care s-a investit, in cazul in care datele si circumstantele indica faptul ca au survenit modificari la una sau mai multe dintre cele trei elemente de control enumerate la punctul 7 (a se vedea punctele B80-B85).
9 Doi sau mai multi investitori controleaza in comun o entitate in care s-a investit atunci cand trebuie sa actioneze in comun pentru a coordona activitatile relevante. In astfel de cazuri, niciun investitor nu controleaza individual entitatea in care s-a investit, deoarece niciun investitor nu poate coordona activitatile fara colaborarea celorlalti. Fiecare investitor va contabiliza interesele detinute in entitatea in care s-a investit in conformitate cu IFRS-urile corespunzatoare, precum IFRS 11 Acorduri comune, IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie sau IFRS 9 Instrumente financiare.

Autoritate
10 Un investitor are autoritate asupra unei entitati in care s-a investit atunci cand investitorul are drepturi existente care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante, adica activitatile care influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit.
11 Autoritatea se bazeaza pe drepturi. Uneori, evaluarea autoritatii se face direct, de exemplu, in cazul in care autoritatea asupra unei entitati in care s-a investit se obtine direct si in mod unic prin drepturile de vot atribuite pe baza instrumentelor de capital propriu, cum ar fi actiunile, si poate fi evaluata prin analizarea drepturilor de vot obtinute in urma acelor participatii. In alte cazuri, evaluarea va fi mai complexa si va necesita analizarea mai multor factori, cum ar fi situatia in care autoritatea rezulta in urma unuia sau mai multor angajamente contractuale.
12 Un investitor cu capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante are autoritate, chiar daca nu si-a exercitat inca drepturile de coordonare. Pentru a stabili daca un investitor are autoritate pot fi utile dovezile ca investitorul a coordonat activitati relevante, dar astfel de dovezi, considerate individual, nu sunt decisive in a stabili daca un investitor are autoritate asupra unei entitati in care s-a investit.
13 Daca doi sau mai multi investitori au, fiecare, drepturi existente care le ofera capacitatea unilaterala de a coordona activitati relevante diferite, investitorul care are capacitatea curenta de a coordona activitatile care influenteaza cel mai mult veniturile entitatii in care s-a investit are autoritate asupra entitatii in care s-a investit.
14 Un investitor poate avea autoritate asupra unei entitati in care s-a investit, chiar daca si alte entitati au drepturi existente care le ofera capacitatea curenta de a participa la coordonarea de activitati relevante, de exemplu, atunci cand o alta entitate are o influenta semnificativa. Cu toate acestea, un investitor care are numai drepturi de protectie nu are autoritate asupra entitatii in care s-a investit (a se vedea punctele B26-B28), si, prin urmare, nu controleaza entitatea in care s-a investit.

Venituri
15 Un investitor este expus sau are drepturi la veniturile variabile pe baza participarii sale in entitatea in care s-a investit atunci cand veniturile investitorului datorate participarii sale pot fi variabile ca rezultat al performantei entitatii in care s-a investit. Veniturile investitorului pot fi numai pozitive, numai negative sau in totalitate pozitive si negative.
16 Cu toate ca numai un singur investitor poate controla o entitate in care s-a investit, veniturile entitatii in care s-a investit pot fi impartite intre mai multe parti. De exemplu, detinatorii de interese care nu controleaza pot avea dreptul la profitul sau distribuirile unei entitati in care s-a investit.

Legatura dintre autoritate si venituri
17 Un investitor controleaza o entitate in care s-a investit daca investitorul nu are numai autoritate asupra entitatii in care s-a investit si expunere sau drepturi la veniturile variabile datorate participarii sale in entitatea in care s-a investit, ci are, de asemenea, si capacitatea de a-si utiliza autoritatea pentru a influenta veniturile investitorului datorate participarii sale in entitatea in care s-a investit.
18 Prin urmare, un investitor cu drepturi decizionale trebuie sa stabileasca daca este un mandant sau un reprezentant. Un investitor care este un reprezentant, in conformitate cu punctele B58-B72, nu controleaza o entitate in care s-a investit atunci cand isi exercita drepturile decizionale care i-au fost mandatate.

DISPOZITII CONTABILE
19 O societate mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate utilizand politici contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente asemanatoare in circumstante similare.
20 Consolidarea unei entitati in care s-a investit trebuie sa inceapa la data la care investitorul a obtinut controlul si trebuie sa inceteze cand investitorul pierde controlul entitatii in care s-a investit.
21 Punctele B86–B93 prezinta indrumarile pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate.
Interese care nu controleaza
22 O societate mama trebuie sa prezinte interesele care nu controleaza in situatia pozitiei financiare consolidata, in cadrul capitalurilor proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor societatii mama.
23 Modificarile participatiilor unei societati mama in capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului de catre societatea mama asupra filialei reprezinta tranzactii de capitaluri proprii (adica, tranzactii cu proprietarii, in calitatea lor de proprietari).
24 Punctele B94–B96 prezinta indrumari privind contabilizarea intereselor care nu controleaza in situatiile financiare consolidate.

Pierderea controlului
25 Daca o societate mama pierde controlul asupra unei filiale, societatea mama:
(a) va derecunoaste activele si datoriile fostei filiale din situatia pozitiei financiare consolidate.
(b) va recunoaste orice investitie nerepartizata in fosta filiala la valoarea justa a acesteia atunci cand a pierdut controlul si va contabiliza ulterior aceste investitii si valorile datorate de sau catre fosta filiala in conformitate cu IFRS-urile relevante. Acea valoarea justa trebuie considerata valoarea justa la momentul recunoasterii initiale a unui activ financiar in conformitate cu IFRS 9 sau, daca este cazul, costul la recunoasterea initiala a unei investitii intr-o entitate asociata sau intr-o asociere in participatie.
(c) recunoaste castigul sau pierderea asociate cu pierderea controlului, atribuibile fostului interes majoritar.
26 Punctele B97–B99 prezinta indrumari privind contabilizarea pierderii controlului.

Anexa A
Termeni definiti
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS.
situatii financiare consolidate Situatiile financiare ale unui grup in cadrul caruia activele, datoriile, capitalurile proprii, venitul, cheltuielile si fluxurile de trezorerie ale societatii mama si ale filialelor sale sunt prezentate ca apartinand unei entitati economice unice.
controlul unei entitati in care s-a investit Un investitor controleaza o entitate in care s-a investit atunci cand investitorul este expus sau are drepturi asupra rentabilitatii variabile pe baza participarii sale in entitatea in care s-a investit si are capacitatea de a influenta acele venituri prin autoritatea sa asupra entitatii in care s-a investit.
factor decizional O entitate cu drepturi decizionale care este fie un mandant, fie un reprezentant al altor parti.
grup O societate mama si filialele sale.
interes minoritar Capitaluri proprii intr-o filiala care nu se pot atribui, direct sau indirect, unei societati mama.
societate mama O entitate care controleaza una sau mai multe entitati.
autoritate Drepturi existente care confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante.
drepturi de protectie Drepturi concepute pentru a proteja interesele partii care detine drepturile respective, fara a conferi acelei parti autoritate asupra entitatii in cadrul careia detine drepturile respective.
activitati relevante In sensul prezentului IFRS, activitati relevante reprezinta activitatile entitatii in care s-a investit, care au o influenta semnificativa asupra rentabilitatii entitatii in care s-a investit.
drepturi de demitere Drepturi de a priva factorul decizional de autoritatea sa decizionala.
filiala O entitate controlata de alta entitate.
Urmatorii termeni sunt definiti in IFRS 11, IFRS 12 Prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati, IAS 28 (asa cum a fost modificat in 2011) sau IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate si sunt utilizati in prezentul IFRS cu semnificatiile prevazute in IFRS-urile respective:
– entitate asociata
– interes detinut in alta entitate
– asociere in participatie
– personal cheie din conducere
– parte afiliata
– influenta semnificativa.

Anexa B
Indrumari de aplicare
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS. Anexa descrie modul de aplicare a punctelor 1-26 si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS.
B1 Exemplele din aceasta anexa descriu situatii ipotetice. Desi este posibil ca anumite aspecte din exemple sa fie prezente in modele de situatii reale, atunci cand se aplica IFRS 10 trebuie evaluate toate situatiile si circumstantele unui anumit model de situatie.

EVALUAREA CONTROLULUI
B2 Pentru a stabili daca detine controlul unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa evalueze daca detine in totalitate urmatoarele:
(a) autoritate asupra entitatii in care s-a investit;
(b) expunere sau drepturi asupra rentabilitatii variabile in baza participarii sale in entitatea in care s-a investit; si
(c) capacitatea de a-si utiliza autoritatea asupra entitatii in care s-a investit pentru a influenta valoarea rentabilitatii investitorului.
B3 In efectuarea acestei analize poate fi util sa se analizeze urmatorii factori:
(a) scopul si structura entitatii in care s-a investit (a se vedea punctele B5-B8);
(b) care sunt activitatile relevante si in ce mod se decide asupra acelor activitati (a se vedea punctele B11-B13);
(c) daca drepturile investitorului ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante (a se vedea punctele B14-B54);
(d) daca investitorul este expus sau are drepturi asupra rentabilitatii variabile in baza participarii sale in entitatea in care s-a investit (a se vedea punctele B55-B57); si
(e) daca investitorul are capacitatea de a-si utiliza autoritatea asupra entitatii in care s-a investit pentru a influenta valoarea rentabilitatii investitorului (a se vedea punctele B58-B72).
B4 Cand se evalueaza controlul asupra unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa analizeze natura relatiilor sale cu alte parti (a se vedea punctele B73–B75).
Scopul si structura entitatii in care s-a investit
B5 Cand se evalueaza controlul asupra unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa analizeze scopul si structura entitatii in care s-a investit, pentru a identifica activitatile relevante, modul in care se decide asupra activitatilor relevante, cine are capacitatea curenta de a coordona activitatile respective si cine obtine venituri in urma activitatilor respective.
B6 Cand se analizeaza scopul si structura unei entitati in care s-a investit, poate fi clar faptul ca o entitate in care s-a investit este controlata prin instrumente de capital propriu care confera detinatorului drepturi de vot proportionale, cum ar fi detinerea de actiuni ordinare in entitatea in care s-a investit. In acest caz, in lipsa oricaror angajamente suplimentare care sa modifice procesul decizional, evaluarea controlului se va axa pe stabilirea partii, daca exista, capabile sa isi exercite drepturile de vot in mod suficient pentru a stabili politicile de operare si de finantare ale entitatii in care s-a investit (a se vedea punctele B34-B50). In cazul cel mai clar, investitorul care detine majoritatea drepturilor de vot, in lipsa altor factori, controleaza entitatea in care s-a investit.
B7 In cazuri mai complexe, pentru a stabili daca un investitor controleaza o entitate in care s-a investit, poate fi necesar sa se analizeze anumiti sau toti ceilalti factori de la punctul B3.
B8 O entitate in care s-a investit poate fi structurata astfel incat drepturile de vot sa nu reprezinte factorul dominant in a decide cine controleaza entitatea in care s-a investit, cum ar fi cazul in care orice drepturi de vot sunt aferente numai sarcinilor administrative, iar activitatile relevante sunt coordonate prin angajamente contractuale. In astfel de cazuri, pe langa scopul si structura entitatii in care s-a investit, un investitor trebuie, de asemenea, sa analizeze riscurile la care entitatea a fost structurata sa fie expusa, riscurile pe care a fost structurata sa le transfere catre partile participante in entitate si daca investitorul este expus la o parte din sau la toate riscurile respective. Riscurile analizate nu le vor include doar pe cele de evolutie negativa, ci si potentialul de evolutie pozitiva.

Autoritate
B9 Pentru a avea autoritate asupra unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa detina drepturi existente care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. In scopul evaluarii autoritatii, trebuie sa se analizeze numai drepturile reale, care nu sunt de protectie (a se vedea punctele B22-B28).
B10 Stabilirea autoritatii sau absentei autoritatii unui investitor depinde de activitatile relevante, de modul in care se decide asupra activitatilor relevante si de drepturile investitorului si ale altor parti aferente entitatii in care s-a investit.
Activitati relevante si coordonarea activitatilor relevante
B11 In cazul multor entitati in care s-a investit, veniturile sunt influentate in mod semnificativ de o sfera larga de activitati operationale si de finantare. Exemple de activitati care, in functie de circumstante, pot fi activitati relevante cuprind, fara a se limita la:
(a) vanzarea si achizitionarea de bunuri sau servicii;
(b) gestionarea activelor financiare pe durata de viata a acestora (inclusiv si in caz de neplata);
(c) selectarea, achizitionarea sau cedarea de active;
(d) cercetarea si dezvoltarea de produse si procese noi; si
(e) stabilirea unei structuri de finantare sau obtinerea de finantari.
B12 Exemple de decizii privind activitatile relevante cuprind, fara a se limita la:
(a) instituirea de masuri cu privire la activitatea si la capitalul entitatii in care s-a investit, inclusiv bugete; si
(b) desemnarea si remunerarea personalului cheie din conducere sau a furnizorilor de servicii ai entitatii in care s-a investit si rezilierea contractelor de furnizare de servicii sau de munca.
B13 In unele situatii, activitati relevante pot fi si acelea atat anterioare, cat si ulterioare aparitiei unor circumstante sau evenimente. Atunci cand doi sau mai multi investitori detin capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante, iar acele activitati au loc la momente diferite, investitorii trebuie sa decida care investitor are capacitatea de a coordona activitatile care influenteaza cel mai mult acele venituri in conformitate cu drepturile decizionale corespondente (a se vedea punctul 13). Investitorii trebuie sa reia aceasta evaluare in timp, daca se modifica situatii sau circumstante relevante.

Exemple de aplicare

Exemplul 1
Doi investitori infiinteaza o entitate in care s-a investit pentru a dezvolta si a comercializa un produs medical. Un investitor este responsabil pentru dezvoltare si obtinerea avizelor legale pentru produsul medical – responsabilitate care include si capacitatea unilaterala de a lua toate deciziile in legatura cu dezvoltarea produsului si cu obtinerea avizelor legale. Dupa ce organismul legal a avizat produsul, celalalt investitor il va produce si il va comercializa – acest investitor are capacitatea unilaterala de a lua toate deciziile cu privire la productia si comercializarea proiectului. Daca toate activitatile – dezvoltarea si obtinerea avizelor legale, precum si producerea si comercializarea produsului medical – sunt activitati relevante, fiecare investitor trebuie sa decida daca este capabil sa coordoneze activitatile care influenteaza cel mai semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit. In consecinta, fiecare investitor trebuie sa stabileasca daca dezvoltarea si obtinerea avizelor legale sau producerea si comercializarea produsului medical este activitatea care influenteaza cel mai semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit si daca are capacitatea de a coordona activitatea respectiva. Pentru a stabili care dintre investitori are autoritate, acestia vor analiza:
(a) scopul si structura entitatii in care s-a investit;
(b) factorii care determina marja de profit, venitul si valoarea entitatii in care s-a investit, precum si valoarea produsului medical;
(c) influenta asupra rentabilitatii entitatii in care s-a investit rezultata din autoritatea decizionala a fiecarui investitor, tinand cont de factorii de la punctul (b); si
(d) expunerea investitorilor la variabilitatea rentabilitatii.
In acest exemplu particular, investitorii vor analiza, de asemenea:
(e) incertitudinea si eforturile necesare pentru obtinerea avizelor legale (tinand cont de istoricul investitorului in dezvoltarea si obtinerea cu succes de avize legale pentru produse medicale); si
(f) care investitor detine controlul asupra produsului medical dupa incheierea cu succes a etapei de dezvoltare.

Exemplul 2
Se creeaza un vehicul de investitii (entitatea in care s-a investit) si acesta este finantat printr-un instrument de datorie detinut de un investitor (investitorul in datorii) si prin instrumente de capital propriu detinute de un numar de alti investitori. Transa de capital propriu are ca scop absorbirea primelor pierderi si obtinerea oricarui venit rezidual din entitatea in care s-a investit. Unul dintre investitorii in capitalurile proprii, care detine 30 % din capital, este si administratorul activelor. Entitatea in care s-a investit isi utilizeaza incasarile pentru a achizitiona un portofoliu de active financiare, expunand astfel entitatea in care s-a investit la riscul de credit asociat unei posibile neonorari a platilor de principal sau de dobanda ale activelor. Tranzactia este prezentata investitorului in datorii drept o investitie cu expunere minima la riscul de credit asociat posibilei neonorari a activelor din portofoliu, datorita naturii acestor active si pentru ca transa de capital propriu are ca scop absorbirea primelor pierderi ale entitatii in care s-a investit. Veniturile entitatii in care s-a investit sunt afectate semnificativ de modul de administrare al portofoliului de active al entitatii in care s-a investit, care include decizii privind selectia, achizitia si cedarea activelor in cadrul liniilor directoare ale portofoliului si gestionarea activelor din portofoliu in caz de neplata. Toate activitatile respective sunt coordonate de administratorul activelor pana in momentul in care evenimentele de neplata ating un prag specificat al valorii portofoliului (adica, atunci cand valoarea portofoliului atinge un prag la care transa de capital propriu al entitatii in care s-a investit a fost consumata). Din acel moment, un tert administrator de active va gestiona activele in conformitate cu instructiunile investitorului in datorii. Gestionarea portofoliului de active al entitatii in care s-a investit este activitatea relevanta a entitatii in care s-a investit. Administratorul de active are capacitatea de a coordona activitatile relevante pana in momentul in care activele neonorate ating pragul specificat al valorii portofoliului; investitorul in datorii are capacitatea de a coordona activitatile relevante in cazul in care valoarea activelor neonorate depaseste pragul specificat al valorii portofoliului. Atat administratorul de active, cat si investitorul in datorii trebuie sa stabileasca daca au capacitatea de a coordona activitatile care influenteaza cel mai semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit, inclusiv analizarea scopului si structurii entitatii in care s-a investit, precum si expunerea fiecarei parti la variabilitatea rentabilitatii.

Drepturi care confera unui investitor autoritate asupra unei entitati in care s-a investit
B14 Autoritatea se bazeaza pe drepturi. Pentru a avea autoritate asupra unei entitati in care s-a investit, un investitor trebuie sa detina drepturi existente care ii confera investitorului capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. Drepturile care confera autoritate unui investitor pot fi diferite in functie de entitatile in care s-a investit.
B15 Exemple de drepturi care, fie individual, fie prin combinare, confera autoritate investitorului includ, fara a se limita la:
(a) drepturi sub forma de drepturi de vot (sau drepturi de vot potentiale) in entitatea in care s-a investit (a se vedea punctele B34-B50);
(b) drepturi de a numi, de a redesemna sau de a demite membrii personalului cheie din conducerea unei entitati in care s-a investit, membri care au capacitatea de a coordona activitatile relevante;
(c) drepturi de a numi sau de a demite o alta entitate care coordoneaza activitatile relevante;
(d) drepturi de a coordona entitatea in care s-a investit sa incheie tranzactii sau de a se opune oricaror modificari ale acestora in beneficiul investitorului; si
(e) alte drepturi (precum drepturile decizionale prevazute intr-un contract de administrare) care confera detinatorului capacitatea de a coordona activitatile relevante.
B16 In general, atunci cand o entitate in care s-a investit are o sfera de activitati de exploatare si de finantare cu o influenta semnificativa asupra rentabilitatii entitatii in care s-a investit si este necesara luarea de decizii esentiale in mod continuu cu privire la aceste activitati, autoritatea este conferita investitorului prin drepturi de vot sau alte drepturi similare, fie individual, fie in combinatie cu alte acorduri.
B17 Daca drepturile de vot nu pot avea o influenta semnificativa asupra rentabilitatii unei entitati in care s-a investit, precum in cazul in care drepturile de vot au legatura numai cu sarcinile administrative, iar coordonarea activitatilor relevante se stabileste prin angajamente contractuale, investitorul trebuie sa evalueze angajamentele contractuale respective pentru a stabili daca detine suficiente drepturi pentru a-i asigura autoritatea asupra entitatii in care s-a investit. Pentru a stabili daca un investitor detine suficiente drepturi pentru a-i asigura autoritate, investitorul trebuie sa analizeze scopul si structura entitatii in care s-a investit (a se vedea punctele B5-B8) si dispozitiile de la punctele B51-B54, impreuna cu punctele B18-B20.
B18 In unele imprejurari poate fi dificil sa se stabileasca daca drepturile unui investitor sunt suficiente pentru a-i asigura autoritatea asupra unei entitati in care s-a investit. In astfel de cazuri, pentru a putea estima autoritatea, investitorul trebuie sa analizeze dovezi legate de capacitatea practica de a coordona unilateral activitatile relevante. Se vor analiza, fara ca analiza sa se limiteze la acestea, urmatoarele elemente, care, daca sunt cumulate cu drepturile acestuia si cu indicatorii de la punctele B19 si B20, pot dovedi ca drepturile investitorului sunt suficiente pentru a-i asigura autoritatea asupra entitatii in care s-a investit:
(a) Fara a avea dreptul in virtutea unui contract, investitorul poate sa numeasca sau sa aprobe personalul cheie din conducerea entitatii in care s-a investit, personal cu capacitatea de a coordona activitatile relevante.
(b) Fara a avea dreptul in virtutea unui contract, investitorul poate sa coordoneze entitatea in care s-a investit pentru a incheia tranzactii semnificative sau poate sa se opuna oricaror schimbari ale acestora, in beneficiul investitorului.
(c) Investitorul poate domina fie procesul nominalizarilor in alegerea membrilor din consiliul de conducere al entitatii in care s-a investit, fie obtinerea de procuri de la alti detinatori de drepturi de vot.
(d) Personalul cheie din conducerea entitatii in care s-a investit reprezinta parti afiliate ale investitorului (de exemplu, directorul executiv al entitatii in care s-a investit si directorul executiv al investitorului sunt aceeasi persoana).
(e) Majoritatea membrilor structurii de conducere a entitatii in care s-a investit sunt parti afiliate ale investitorului.
B19 Uneori exista indicii ca investitorul are o relatie speciala cu entitatea in care s-a investit, care sugereaza ca investitorul are mai mult decat un interes pasiv in entitatea in care s-a investit. Existenta oricarui factor individual sau a unei anumite combinatii de factori, nu inseamna, in mod necesar, ca s-a intrunit criteriul de autoritate. Cu toate acestea, faptul ca investitorul are mai mult decat un interes pasiv in entitatea in care s-a investit poate sugera ca investitorul are alte drepturi conexe, suficiente pentru a-i asigura dovada existentei autoritatii asupra entitatii in care s-a investit. De exemplu, urmatoarele sugereaza ca investitorul are mai mult decat un interes pasiv in entitatea in care s-a investit si, prin combinatie cu alte drepturi, pot indica autoritatea:
(a) Persoanele cheie din conducerea entitatii in care s-a investit, cu capacitate de a coordona direct activitatile relevante, sunt actualii sau fostii angajati ai investitorului.
(b) Activitatile entitatii in care s-a investit sunt dependente de investitor, cum ar fi situatiile urmatoare:
(i) Entitatea in care s-a investit depinde de investitor pentru a-si finanta o parte importanta a activitatilor.
(ii) Investitorul garanteaza pentru o parte importanta a obligatiilor entitatii in care s-a investit.
(iii) Entitatea in care s-a investit depinde de investitor pentru cele mai importante servicii, tehnologie, aprovizionare sau materie prima.
(iv) Investitorul controleaza active precum licentele sau marcile care sunt critice in activitatile entitatii in care s-a investit.
(v) Entitatea in care s-a investit depinde de investitor pentru personalul cheie din conducere, cum ar fi cazurile in care personalul investitorului detine cunostintele de specialitate cu privire la activitatile entitatii in care s-a investit.
(c) O parte importanta a activitatilor entitatii in care s-a investit fie implica, fie sunt coordonate in numele investitorului.
(d) Expunerea sau drepturile investitorului asupra rentabilitatii aferente participarii sale in entitatea in care s-a investit sunt cu mult mai mari decat drepturile de vot sau alte drepturi similare. De exemplu, poate fi o situatie in care un investitor are dreptul sau este expus la peste jumatate din veniturile entitatii in care s-a investit, dar detine mai putin de jumatate din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit.
B20 Cu cat este mai mare expunerea sau cu cat sunt mai multe drepturile la variabilitatea rentabilitatii aferente participarii intr-o entitate in care s-a investit, cu atat este mai stimulat investitorul sa obtina drepturi suficiente pentru a-i conferi autoritate. Prin urmare, o expunere mare la variabilitatea rentabilitatii este un indicator ca investitorul poate avea autoritate. Cu toate acestea, amploarea expunerii investitorului nu stabileste, in sine, daca un investitor are autoritate asupra unei entitati in care s-a investit.
B21 Atunci cand se analizeaza factorii prevazuti la punctul B18 si indicatorii de la punctul B19 si B20 impreuna cu drepturile investitorului, dovezilor de autoritate descrise la punctul B18 li se va conferi o pondere mai mare.

Drepturi reale
B22 In evaluarea autoritatii, un investitor va analiza doar drepturile reale aferente unei entitati in care s-a investit (detinute de investitor sau de altii). Pentru ca un drept sa fie real, detinatorul trebuie sa detina capacitatea practica de a-si exercita dreptul respectiv.
B23 Pentru a stabili daca drepturile sunt reale sunt necesare rationamente si analizarea tuturor situatiilor si circumstantelor. Printre factorii de analizat pentru a stabili acest fapt se numara, fara a se limita la, urmatorii:
(a) Daca exista orice obstacole (economice sau de alta natura) care impiedica detinatorul (sau detinatorii) sa isi exercite drepturile. Exemple de astfel de obstacole cuprind, fara a se limita la:
(i) sanctiuni financiare si stimulente care ar impiedica (sau ar descuraja) detinatorul sa isi exercite drepturile.
(ii) un pret de exercitare sau de conversie care genereaza o bariera financiara care ar impiedica (sau ar descuraja) detinatorul sa isi exercite drepturile.
(iii) termeni si conditii care fac putin probabila exercitarea drepturilor, de exemplu, conditii care restrang plasarea in timp a exercitarii drepturilor.
(iv) absenta din statutul unei entitati in care s-a investit sau din legile sau reglementarile aplicabile a unui mecanism explicit si rezonabil care sa permita detinatorului sa isi exercite drepturile.
(v) incapacitatea detinatorului drepturilor de a obtine informatiile necesare pentru a-si exercita drepturile.
(vi) obstacole de exploatare sau stimulente care ar impiedica (sau ar descuraja) detinatorul sa isi exercite drepturile (de exemplu, lipsa altor administratori dispusi sau capabili sa furnizeze servicii specializate sau sa ofere serviciile si sa preia alte interese detinute de administratorul actual).
(vii) dispozitii legale sau de reglementare care impiedica detinatorul sa isi exercite drepturile (de exemplu, atunci cand unui investitor strain i se interzice sa isi exercite drepturile).
(b) Atunci cand exercitarea drepturilor necesita acordul mai multor parti sau cand drepturile sunt detinute de mai multe parti, daca exista un mecanism functional care ofera acelor parti capacitatea practica de a-si exercita drepturile in mod colectiv, in cazul in care aleg sa faca acest lucru. Lipsa unui astfel de mecanism indica posibilitatea ca drepturile sa nu fie reale. Cu cat este necesar ca mai multe parti sa-si dea acordul pentru a exercita drepturile respective, cu atat este mai putin probabil ca acele drepturi sa fie reale. Cu toate acestea, un Consiliu director cu membri independenti de factorul decizional ar putea servi drept mecanism investitorilor multipli pentru a actiona in mod colectiv in exercitarea drepturilor. Prin urmare, este mai probabil ca drepturile de demitere exercitate de un Consiliu director independent sa fie reale, decat daca aceleasi drepturi ar fi exercitate in mod individual de un numar mare de investitori.
(c) Daca partea sau partile care detin drepturile pot avea sau nu beneficii in urma exercitarii acelor drepturi. De exemplu, detinatorul unor drepturi de vot potentiale intr-o entitate in care s-a investit (a se vedea punctele B47-B50) trebuie sa analizeze pretul de exercitare sau de conversie al instrumentului. Este foarte probabil ca termenii si conditiile drepturilor de vot sa fie reale, atunci cand instrumentul este in bani sau investitorul ar avea beneficii din alte motive (de exemplu, prin realizarea de sinergii intre investitor si entitatea in care s-a investit) in urma exercitarii sau conversiei instrumentului.
B24 Pentru a fi reale, drepturile trebuie sa se poata exercita atunci cand este necesar sa se decida in privinta activitatilor relevante. In mod normal, pentru a fi reale, drepturile trebuie sa se poata exercita in mod curent. Cu toate acestea, uneori drepturile pot fi reale, chiar daca drepturile nu pot fi exercitate in mod curent.

Exemple de aplicare

Exemplul 3
Actionarii entitatii in care s-a investit se intrunesc anual pentru a lua decizii in privinta activitatilor relevante. Urmatoarea intalnire a actionarilor este programata peste opt luni. Cu toate acestea, actionarii care detin, individual sau colectiv, peste 5 procente din drepturile de vot pot convoca o intrunire speciala pentru a schimba politicile curente cu privire la activitatile relevante, dar o dispozitie de a instiinta si pe ceilalti actionari inseamna ca intrunirea nu se poate organiza decat peste cel putin 30 de zile. Politicile privind activitatile relevante nu pot fi modificate decat in cadrul intrunirilor speciale sau programate ale actionarilor. Aici sunt cuprinse aprobarea vanzarilor importante de active, dar si efectuarea sau cedarea unor investitii semnificative.
Modelul de situatie de mai sus se aplica exemplelor 3A-3D descrise mai jos. Fiecare exemplu este luat in considerare separat.

Exemplul 3A
Un investitor detine majoritatea drepturilor de vot in entitatea in care s-a investit. Drepturile de vot ale investitorului sunt reale, deoarece investitorul poate lua decizii privind coordonarea activitatilor relevante, atunci cand acestea trebuie efectuate. Faptul ca este nevoie de 30 de zile pentru ca investitorul sa isi poata exercita drepturile, nu il impiedica pe investitor sa aiba capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante din momentul in care investitorul achizitioneaza participatia.

Exemplul 3B
Un investitor este parte intr-un contract forward de achizitionare a majoritatii actiunilor unei entitati in care s-a investit. Data de decontare a contractului forward este in 25 de zile. Actionarii existenti nu au posibilitatea sa modifice politicile actuale privind activitatile relevante deoarece nu se poate convoca o sedinta speciala mai devreme de 30 de zile, moment la care contractul forward va fi finalizat. Prin urmare, investitorul are drepturi care sunt esential echivalente cu cele ale actionarului principal din exemplul 3A de mai sus (adica investitorul, parte in contractul forward, poate lua decizii privind activitatile relevante, atunci cand acestea trebuie luate). Contractul forward al investitorului este un drept real care ii confera investitorului capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante, chiar inainte de a deconta contractul forward.

Exemplul 3C
Un investitor detine o optiune reala de achizitionare a majoritatii actiunilor unei entitati in care s-a investit, care se poate exercita in 25 de zile si este foarte in bani (“deeply in the money”). Se va ajunge la aceeasi concluzie ca in exemplul 3B.

Exemplul 3D
Un investitor este parte intr-un contract forward de achizitionare a majoritatii actiunilor unei entitati in care s-a investit, fara alte drepturi conexe in raport cu entitatea. Data de decontare a contractului forward este in sase luni. Spre deosebire de exemplele de mai sus, investitorul nu are capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. Actionarii actuali au capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante, deoarece acestia pot modifica politicile actuale privind activitatile relevante inainte de decontarea contractului forward.
B25 Drepturile reale ce pot fi exercitate de alta parti pot impiedica un investitor sa controleze entitatea in care s-a investit, asociata acelor drepturi. Nu este necesar ca detinatorii unor astfel de drepturi reale sa aiba capacitatea de a initia decizii. Atata timp cat drepturile nu sunt doar de protectie (a se vedea punctele B26-B28), drepturile reale detinute de alte parti pot impiedica investitorul sa controleze entitatea in care s-a investit, chiar daca drepturile confera detinatorilor numai capacitatea curenta de a aproba sau de a bloca decizii asociate activitatilor relevante.

Drepturi de protectie
B26 Pentru a evalua daca drepturile ii confera autoritate unui investitor, acel investitor trebuie sa evalueze daca drepturile sale sau cele detinute de altii sunt drepturi de protectie. Drepturile de protectie sunt asociate modificarilor fundamentale ale activitatilor unei entitati in care s-a investit sau se aplica in situatii exceptionale. Cu toate acestea, nu toate drepturile care se aplica in situatii exceptionale sau depind de evenimente sunt drepturi de protectie (a se vedea punctele B13 si B53).
B27 Deoarece drepturile de protectie sunt create pentru a proteja interesele detinatorului fara a-i conferi acestuia autoritate asupra entitatii in care s-a investit, aferenta drepturilor respective, un investitor care detine doar drepturi de protectie nu poate avea autoritate sau nu poate impiedica o alta parte sa detina autoritate asupra unei entitati in care s-a investit (a se vedea punctul 14).
B28 Exemple de drepturi de protectie cuprind, fara a se limita la:
(a) dreptul creditorului de a impiedica debitorul sa intreprinda activitati care ar putea schimba semnificativ riscul de credit al debitorului in detrimentul creditorului.
(b) dreptul unei parti care detine interese care nu controleaza intr-o entitate in care s-a investit de a aproba cheltuieli de capital mai mari decat sunt necesare pe parcursul desfasurarii normale a activitatii sau de a aproba emiterea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorii.
(c) dreptul unui creditor de a sechestra activele unui debitor, in cazul in care debitorul nu reuseste sa intruneasca conditiile prevazute de rambursare a imprumutului.

Francize
B29 Un contract de franciza, in cadrul caruia entitatea in care s-a investit este francizatul, ofera de obicei francizorului drepturi menite sa protejeze marca francizata. Contractele de franciza atribuie, de obicei, francizorilor anumite drepturi decizionale cu privire la activitatile francizatului.
B30 In general, drepturile francizorului nu impiedica celelalte parti sa ia decizii care influenteaza semnificativ veniturile francizatului. De asemenea, in contractele de franciza, drepturile francizorului nu ii confera, in mod necesar, acestuia capacitatea curenta de a coordona activitatile cu o influenta semnificativa asupra rentabilitatii francizatului.
B31 Trebuie sa se faca o distinctie intre a detine capacitatea curenta de a lua decizii care au o influenta semnificativa asupra rentabilitatii francizatului si a detine capacitatea de a lua decizii care protejeaza marca francizata. Francizorul nu are autoritate asupra francizatului daca alte parti detin drepturi existente care le confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante ale francizatului.
B32 Prin incheierea unui contract de franciza, francizatul a decis unilateral sa isi coordoneze activitatea in conformitate cu termenii contractului de franciza, dar in nume propriu.
B33 Controlul privind astfel de decizii fundamentale, precum forma juridica a francizatului si structura de finantare a acestuia, poate fi detinut de alte parti decat francizorul si pot influenta semnificativ veniturile francizatului. Cu cat sunt mai scazute nivelul de sprijin financiar furnizat de francizor si expunerea acestuia la variabilitatea rentabilitatii francizatului, cu atat este mai probabil ca francizorul sa detina numai drepturi de protectie.

Drepturi de vot
B34 De cele mai multe ori, un investitor are capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante in temeiul drepturilor de vot sau a altora similare. Un investitor va avea in vedere dispozitiile acestei sectiuni (punctele B35-B50) daca activitatile relevante ale unei entitati in care s-a investit sunt coordonate pe baza drepturilor de vot.

Autoritate cu majoritatea drepturilor de vot
B35 Cu exceptia cazurilor in care se aplica punctul B36 sau B37, un investitor care detine peste jumatate din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit are autoritate in urmatoarele situatii:
(a) activitatile relevante sunt coordonate prin votul detinatorului majoritatii drepturilor de vot, sau
(b) majoritatea membrilor organului de conducere care coordoneaza activitatile relevante sunt desemnati prin votul detinatorului majoritatii drepturilor de vot.

Detinerea majoritatii drepturilor de vot, dar nu si a autoritatii
B36 Pentru ca un investitor care detine peste jumatate din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit sa aiba autoritate asupra unei entitati in care s-a investit, drepturile de vot ale investitorului trebuie sa fie drepturi reale in conformitate cu punctele B22-B25 si trebuie sa ii ofere investitorului capacitatea curenta de a coordona activitati relevante, care, de cele mai multe ori, se va realiza prin stabilirea politicilor de functionare si de finantare. Daca o alta entitate detine drepturi existente care ii confera entitatii respective dreptul de a coordona activitatile relevante, iar entitatea respectiva nu este un reprezentant al investitorului, investitorul nu are autoritate asupra entitatii in care s-a investit.
B37 Chiar daca un investitor detine majoritatea drepturilor de vot ale unei entitati in care s-a investit, acesta nu are autoritate asupra unei entitati in care s-a investit daca drepturile de vot detinute nu sunt drepturi reale. De exemplu, un investitor care detine peste jumatate din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit nu poate avea autoritate daca activitatile relevante sunt coordonate de un guvern, o instanta, un administrator, un administrator judiciar, un lichidator sau o autoritate de reglementare.

Autoritate fara detinerea majoritatii drepturilor de vot
B38 Un investitor poate avea autoritate chiar daca nu detine majoritatea drepturilor de vot intr-o entitate in care s-a investit. Un investitor poate avea autoritate daca nu detine majoritatea drepturilor de vot intr-o entitate in care s-a investit, de exemplu, prin:
(a) un angajament contractual intre investitor si alti detinatori de drepturi de vot (a se vedea punctul B39);
(b) drepturi care decurg din alte angajamente contractuale (a se vedea punctul B40);
(c) drepturile de vot ale investitorului (a se vedea B41-B45);
(d) drepturi de vot potentiale (a se vedea punctele B47-B50); sau
(e) o combinatie intre punctele (a)-(d).

Angajament contractual cu alti detinatori de drepturi de vot
B39 Un angajament contractual intre un investitor si alti detinatori de drepturi de vot poate conferi investitorului dreptul de a-si exercita drepturile de vot in mod suficient pentru a-i conferi autoritate investitorului, chiar daca investitorul nu detine suficiente drepturi de vot pentru a avea autoritate in lipsa angajamentului contractual. Cu toate acestea, un angajament contractual ii poate asigura investitorului posibilitatea de a controla suficient optiunile de vot ale altor detinatori de voturi incat sa ii permita sa ia decizii cu privire la activitatile relevante.

Drepturi care decurg din alte angajamente contractuale
B40 Alte drepturi decizionale, in combinatie cu drepturile de vot, pot sa ofere investitorului capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. De exemplu, drepturile prevazute intr-un angajament contractual impreuna cu drepturile de vot pot fi suficiente pentru a-i oferi investitorului capacitatea curenta de a coordona procesele de productie ale unei entitati in care s-a investit sau de a coordona activitatile de functionare si de finantare a unei entitati in care s-a investit si care influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit. Cu toate acestea, in lipsa oricaror alte drepturi, faptul ca o entitate in care s-a investit depinde economic de investitor (precum relatiile dintre un furnizor si clientul sau principal), nu inseamna ca un investitor are autoritate asupra entitatii in care s-a investit.

Drepturile de vot ale investitorului
B41 Un investitor care nu detine majoritatea drepturilor de vot are drepturi care sunt suficiente pentru a-i conferi autoritate, atunci cand investitorul are capacitatea practica de a coordona unilateral activitatile relevante.
B42 Pentru a evalua daca un investitor are drepturi de vot suficiente pentru a avea autoritate, un investitor va analiza toate datele si circumstantele, inclusiv:
(a) volumul de drepturi de vot detinute de investitor comparativ cu volumul si repartizarea drepturilor de vot ale altor parti, avand in vedere ca:
(i) Cu cat detine mai multe drepturi de vot, cu atat este mai probabil ca investitorul sa detina drepturi existente care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante;
(ii) Cu cat detine mai multe drepturi de vot in comparatie cu alte parti care detin drepturi de vot, cu atat este mai probabil ca investitorul sa detina drepturi existente care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante;
(iii) Cu cat exista mai multe parti care ar trebui sa actioneze in comun pentru a obtine mai multe voturi decat investitorul, cu atat este mai probabil ca investitorul sa detina drepturi existente care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante;
(b) drepturi de vot potentiale detinute de investitor, de alti detinatori de drepturi de vot sau alte parti (a se vedea punctele B47-B50);
(c) drepturi care decurg din alte angajamente contractuale (a se vedea punctul B40); si
(d) oricare date sau circumstante suplimentare care indica faptul ca investitorul are sau nu capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante in momentul in care trebuie luate decizii, inclusiv repartitia voturilor la sedintele anterioare ale actionarilor.
B43 Daca gestionarea activitatilor relevante se realizeaza prin votul majoritatii, iar un investitor detine mult mai multe drepturi de vot decat oricare dintre partile care detin drepturi de vot sau oricare grup organizat de parti care detin drepturi de vot, iar celelalte participatii sunt repartizate mai multor parti si numai dupa analizarea factorilor indicati la punctul 42(a)-(c), poate fi clar ca investitorul are autoritate asupra entitatii in care s-a investit.

Exemple de aplicare

Exemplul 4
Un investitor achizitioneaza 48 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Drepturile de vot ramase sunt detinute de mii de actionari, din care niciunul nu detine individual mai mult de 1 % din drepturile de vot. Niciunul dintre actionari nu are vreun angajament de a se consulta cu oricare dintre celelalte parti sau de a lua decizii comune. Cand a evaluat, pe baza volumului relativ al celorlalte participatii, ce cota de drepturi de vot sa achizitioneze, investitorul a stabilit ca o participatie de 48 % ar fi suficienta pentru a-i asigura controlul. In acest caz, pe baza volumului absolut de drepturi detinute si a volumului relativ a celorlalte participatii, investitorul concluzioneaza ca detine drepturi de vot suficient de dominante pentru a intruni criteriul de autoritate, fara a mai fi nevoie sa analizeze alte dovezi de autoritate.

Exemplul 5
Investitorul A detine 40 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit, iar alti doisprezece investitori detin fiecare cate 5 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit. Pe baza unui acord intre actionari, investitorului A i se acorda dreptul de a desemna, de a demite si de a stabili remuneratia personalului de conducere responsabil cu coordonarea activitatilor relevante. Pentru a modifica acordul este necesara o majoritate de doua treimi din voturile actionarilor. In acest caz, investitorul A concluzioneaza ca numai volumul absolut al drepturilor detinute de investitor si volumul relativ al celorlalte participatii nu sunt decisive pentru a stabili daca investitorul are suficiente drepturi pentru a-i conferi autoritate. Cu toate acestea, investitorul A stabileste ca dreptul atribuit prin acord de a desemna, de a demite si de a stabili remuneratia conducerii este suficient pentru a concluziona ca are autoritate asupra entitatii in care s-a investit. Cand se va evalua daca investitorul A are autoritate, nu trebuie sa se ia in considerare faptul ca investitorul A s-ar putea sa nu isi fi exercitat dreptul sau probabilitatea ca investitorul A sa isi exercite dreptul de a desemna, de a demite si de a stabili remuneratia conducerii.
B44 In alte situatii, poate fi suficienta analizarea factorilor enumerati la punctul B42(a)-(c), pentru a fi clar daca un investitor nu are autoritate.

Exemplu de aplicare

Exemplul 6
Investitorul A detine 45 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Alti doi investitori detin fiecare cate 26 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit. Drepturile de vot ramase sunt detinute de alti trei actionari, din care fiecare detine cate 1 %. Nu mai exista alte angajamente care influenteaza procesul decizional. In acest caz, volumul de drepturi de vot ale investitorului A si volumul acestora comparativ cu celelalte participatii sunt suficiente pentru a concluziona ca investitorul A nu are autoritate. Este suficient ca numai doi investitori sa coopereze pentru a-l impiedica pe investitorul A sa coordoneze activitatile relevante ale entitatii in care s-a investit.
B45 Cu toate acestea, este posibil ca doar analizarea factorilor enumerati la punctul B42(a)-(c) sa nu fie decisiva. Daca, dupa ce a analizat acei factori, nu este clar pentru un investitor daca are autoritate, acesta trebuie sa analizeze date si circumstante suplimentare – de exemplu, daca alti actionari sunt pasivi, dupa cum o demonstreaza repartitia voturilor la sedintele anterioare ale actionarilor. Acest fapt include evaluarea factorilor prevazuti la punctul B18 si a indicatorilor de la punctele B19 si B20. Cu cat investitorul detine mai putine drepturi de vot si cu cat sunt mai putine partile care ar trebui sa actioneze in comun pentru a obtine mai multe voturi decat investitorul, cu atat evaluarea menita sa determine daca drepturile de vot ale investitorului sunt suficiente pentru a-i conferi autoritate se va baza mai mult pe datele si circumstantele suplimentare. Atunci cand se analizeaza factorii si circumstantele prevazute la punctele B18-B20 impreuna cu drepturile investitorului, dovezilor privind autoritatea descrise la punctul B18 li se va conferi o pondere mai mare decat indicatorilor de la punctele B19 si B20.

Exemple de aplicare

Exemplul 7
Un investitor detine 45 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Alti unsprezece investitori detin fiecare cate 5 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit. Niciunul dintre actionari nu are vreun angajament contractual de a se consulta cu oricare dintre celelalte parti sau de a lua decizii comune. In acest caz, doar volumul absolut al drepturilor detinute de investitor si volumul comparat al celorlalte participatii nu este decisiv pentru a stabili daca investitorul are suficiente drepturi pentru a-i conferi autoritate asupra entitatii in care s-a investit. Trebuie sa se analizeze date si circumstante suplimentare care ar putea oferi probe pentru a stabili daca investitorul are sau nu autoritate.

Exemplul 8
Un investitor detine 35 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Alti trei actionari detin fiecare cate 5 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit. Drepturile de vot ramase sunt detinute de numerosi alti actionari, din care niciunul nu detine individual mai mult de 1 % din drepturile de vot. Niciunul dintre actionari nu are angajamente de a se consulta cu oricare dintre celelalte parti sau de a lua decizii comune. Deciziile privind activitatile relevante ale entitatii in care s-a investit trebuie aprobate cu o majoritate a voturilor exprimate in cadrul sedintelor relevante ale actionarilor – 75 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit au fost exprimate in cadrul recentelor sedinte relevante ale actionarilor. In acest caz, participarea activa a celorlalti actionari in cadrul sedintelor recente ale actionarilor indica faptul ca investitorul nu ar avea capacitatea practica de a coordona unilateral activitatile relevante, indiferent daca investitorul a coordonat activitatile relevante, deoarece un numar suficient de alti actionari au votat la fel ca investitorul.
B46 Daca, dupa ce au fost analizati factorii enumerati la punctul B42 literele (a)-(d), nu este clar daca investitorul are autoritate, investitorul nu controleaza entitatea in care s-a investit.

Drepturi de vot potentiale
B47 In evaluarea controlului, un investitor va analiza drepturile sale de vot potentiale, precum si drepturile de vot potentiale detinute de alte parti pentru a stabili daca are autoritate. Drepturile de vot potentiale sunt drepturi de a obtine drepturi de vot in cadrul unei entitati in care s-a investit, cum ar fi cele care decurg din instrumente convertibile sau optiuni, inclusiv din contracte forward. Acele drepturi de vot potentiale vor fi luate in considerare doar daca sunt drepturi reale (a se vedea punctele B22-B25).
B48 Atunci cand se vor analiza drepturile de vot potentiale, un investitor trebuie sa analizeze scopul si structura instrumentului, precum si scopul si structura oricarei alte participari a investitorului in entitatea in care s-a investit. Aceasta presupune evaluarea diferitilor termeni si conditii ale instrumentului, precum si asteptarile, motivele si temeiurile aparente in baza carora investitorul a acceptat acei termeni si conditii.
B49 Daca investitorul are drepturi de vot sau alte drepturi decizionale asociate activitatilor entitatii in care s-a investit, investitorul va evalua daca drepturile respective in combinatie cu drepturile de vot potentiale ii acorda autoritate.
B50 Doar drepturile de vot potentiale reale sau in combinatie cu alte drepturi pot sa ofere unui investitor capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. De exemplu, este posibila o astfel de situatie atunci cand un investitor detine 40 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit si, in conformitate cu punctul B23, detine drepturi reale care decurg din optiunile de a achizitiona alte 20 % din drepturile de vot.

Exemple de aplicare
Exemplul 9
Investitorul A detine 70 % din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Investitorul B detine 30 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit, precum si optiunea de a achizitiona jumatate din drepturile de vot ale investitorului A. Optiunea poate fi exercitata in urmatorii doi ani la un pret fix care este foarte mult in afara banilor (“deeply out of the money”) (si se estimeaza ca va ramane astfel pentru acea perioada de doi ani). Investitorul A si-a exercitat drepturile de vot si coordoneaza activ activitatile relevante ale entitatii in care s-a investit. In acest caz, este probabil ca investitorul A va intruni criteriul de autoritate, deoarece se pare ca detine capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante. Desi investitorul B detine in prezent optiuni de a achizitiona drepturi de vot suplimentare, ce pot fi exercitate (care, daca ar fi exercitate, i-ar atribui majoritatea drepturilor de vot in entitatea in care s-a investit), termenii si conditiile asociate acelor optiuni sunt de asa natura incat optiunile nu sunt considerate substantiale.

Exemplul 10
Investitorul A si alti doi investitori detin fiecare o treime din drepturile de vot ale unei entitati in care s-a investit. Activitatea comerciala a entitatii in care s-a investit are o legatura stransa cu investitorul A. In plus fata de instrumentele de capitaluri proprii, investitorul A detine si instrumente de datorii care pot fi convertite oricand in actiuni ordinare in entitatea in care s-a investit, la un pret fix care este in afara banilor (out of the money) (dar nu foarte mult in afara banilor -“deeply out of the money”). Daca investitorul A ar converti datoriile, acesta ar detine 60 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit. Investitorul A ar avea beneficii in urma realizarii de sinergii daca instrumentele de datorii ar fi convertite in actiuni ordinare. Investitorul A are autoritate asupra entitatii in care s-a investit, deoarece detine drepturi de vot in cadrul entitatii in care s-a investit si drepturi de vot potentiale reale care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante.
Autoritatea in cazul in care drepturile de vot sau alte voturi similare nu influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit
B51 In evaluarea scopului si structurii unei entitati in care s-a investit (a se vedea punctele B5-B8), un investitor trebuie sa analizeze participarea si deciziile luate la infiintarea entitatii in care s-a investit, ca parte a structurii acesteia si sa evalueze daca termenii tranzactiei si caracteristicile participarii ii ofera investitorului drepturi suficiente pentru a-i asigura autoritatea. Simplul fapt ca a participat la crearea structurii unei entitati in care s-a investit nu este suficient pentru a conferi controlul unui investitor. Cu toate acestea, participarea poate indica faptul ca investitorul a avut oportunitatea de a obtine drepturi care sunt suficiente pentru a-i conferi autoritate asupra entitatii in care s-a investit.
B52 In plus, un investitor trebuie sa analizeze angajamentele contractuale stabilite la infiintarea entitatii in care s-a investit, cum ar fi optiunile de cumparare, optiunile de vanzare si drepturile la incasari in urma lichidarii. Cand aceste angajamente contractuale implica activitati care au o legatura stransa cu entitatea in care s-a investit, atunci aceste activitati sunt de fapt parte integranta a activitatilor generale ale entitatii in care s-a investit, chiar daca acestea se pot desfasura in afara limitelor juridice ale entitatii in care s-a investit. Prin urmare, pentru a stabili autoritatea asupra entitatii in care s-a investit, se vor analiza drept activitati relevante drepturile decizionale explicite sau implicite cuprinse in angajamentele contractuale, care au o legatura stransa cu entitatea in care s-a investit.
B53 In cazul anumitor entitati in care s-a investit, activitatile relevante au loc doar in cazul unor circumstante sau evenimente speciale. Entitatea in care s-a investit poate fi structurata astfel incat gestionarea activitatilor si veniturilor sale sa fie predeterminata, cu exceptia cazului si pana in momentul in care apar circumstantele sau evenimentele speciale respective. In acest caz, numai deciziile privind activitatile entitatii in care s-a investit efectuate atunci cand apar circumstantele sau evenimentele respective pot influenta semnificativ veniturile sale si pot fi, prin urmare, activitati relevante. Nu este necesar ca circumstantele sau evenimentele acestea sa fi avut pentru ca un investitor cu capacitatea de a lua deciziile respective sa aiba autoritate. Considerat individual, faptul ca dreptul de a lua decizii depinde de aparitia circumstantelor sau a unui eveniment, nu inseamna ca acele drepturi sunt de protectie.

Exemple de aplicare
Exemplul 11
Activitatea unica a unei entitati in care s-a investit, asa cum este prevazuta in statutul sau, este de a achizitiona creante si de a le gestiona in mod curent pentru investitorii sai. Gestionarea datoriei in mod curent include colectarea si transmiterea platilor principalului si a dobanzilor pe masura ce acestea devin scadente. In cazul unui eveniment de neplata a unei creante, entitatea in care s-a investit vinde in mod automat creanta unui investitor, asa cum s-a convenit separat intr-un contract de optiune de vanzare intre investitor si entitatea in care s-a investit. Singura activitate relevanta este gestionarea creantelor in cazul unui eveniment de neplata, deoarece este singura activitate care influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit. Gestionarea creantelor inainte de evenimentul de neplata nu este o activitate relevanta, deoarece nu necesita luarea de decizii fundamentale, care ar putea influenta semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit – activitatile anterioare evenimentului de neplata sunt predeterminate si reprezinta doar colectarea fluxurilor de trezorerie pe masura ce devin scadente si transferarea acestora catre investitori. Prin urmare, in evaluarea activitatilor generale ale entitatii in care s-a investit, care influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit, ar trebui sa se analizeze doar dreptul investitorului de a gestiona activele in cazul unui eveniment de neplata. In acest exemplu, prin organizarea entitatii in care s-a investit se asigura faptul ca investitorul are autoritate decizionala asupra activitatilor care influenteaza semnificativ veniturile si singura situatie in care o astfel de autoritate decizionala este necesara. Termenii contractului de optiune de vanzare sunt parte integranta a tranzactiei in ansamblu si a infiintarii entitatii in care s-a investit. Prin urmare, termenii contractului de optiune de vanzare, impreuna cu statutul entitatii in care s-a investit conduc la concluzia ca investitorul are autoritate asupra entitatii in care s-a investit, desi investitorul devine proprietarul creantelor doar in cazul unui eveniment de neplata si gestioneaza creantele nerambursate in afara limitelor juridice ale entitatii in care s-a investit.

Exemplul 12
Singurele active ale unei entitati in care s-a investit sunt creante. Cand se analizeaza scopul si structura unei entitati in care s-a investit se stabileste ca singura activitate relevanta este gestionarea creantelor in cazul unui eveniment de neplata. Partea care are capacitatea de a gestiona creantele nerambursate are autoritate asupra entitatii in care s-a investit, indiferent daca oricare dintre debitori nu au efectuat plata.
B54 Un investitor poate sa aiba un angajament explicit sau implicit de a se asigura ca o entitate in care s-a investit va continua sa functioneze asa cum a fost structurata. Un astfel de angajament poate sa creasca expunerea investitorului la variabilitatea rentabilitatii si, prin urmare, sa creasca stimulentul investitorului de a obtine suficiente drepturi care sa-i confere autoritate. Prin urmare, un angajament de a se asigura ca o entitate in care s-a investit va functiona asa cum a fost structurata poate fi un indicator ca investitorul are autoritate, dar, in mod individual, nu confera autoritate investitorului si nici nu impiedica o alta parte sa detina autoritatea.
Expunere sau drepturi asupra veniturilor variabile in baza participarii intr-o entitatea in care s-a investit
B55 Cand se evalueaza daca un investitor are controlul asupra unei entitati in care s-a investit, investitorul stabileste daca este expus sau are drepturi asupra rentabilitatii variabile in baza participarii sale in entitatea in care s-a investit.
B56 Veniturile variabile sunt venituri care nu sunt fixe si pot varia in functie de performantele entitatii in care s-a investit. Veniturile variabile pot fi numai pozitive, numai negative sau pot fi atat pozitive, cat si negative (a se vedea punctul 15). Un investitor evalueaza daca veniturile dintr-o entitate in care s-a investit sunt variabile si cat de variabile sunt veniturile respective pe baza fondului economic al angajamentului si indiferent de forma juridica a rentabilitatii. De exemplu, un investitor poate sa detina o obligatiune cu plati fixe de dobanda. In sensul prezentului IFRS, platile fixe de dobanda sunt venituri variabile, deoarece fac obiectul riscului de neplata si expun investitorul la riscul de credit al emitentului obligatiunii. Valoarea variabilitatii (altfel spus cat de variabile sunt veniturile respective) depinde de riscul de credit al obligatiunii. In mod similar, comisioanele fixe pe baza de performanta pentru gestionarea activelor unei entitati in care s-a investit sunt venituri variabile, deoarece expun investitorul la riscul de performanta al entitatii in care s-a investit. Valoarea variabilitatii depinde de capacitatea entitatii in care s-a investit de a genera venituri suficiente pentru a plati comisionul.
B57 Exemplele de venituri cuprind:
(a) dividende, alte distribuiri de beneficii economice dintr-o entitate in care s-a investit (de exemplu, dobanda din titluri de creanta emise de entitatea in care s-a investit) si modificari ale valorii investitiei efectuate de investitor in entitatea in care s-a investit.
(b) remuneratia pentru intretinerea sau gestionarea activelor sau datoriilor unui investitor, comisioanele si expunerea la pierderi in urma furnizarii de credit sau de lichiditati, participatii reziduale la lichidare in activele si datoriile entitatii in care s-a investit, beneficii fiscale si accesul la lichiditati viitoare pe care le detine un investitor in urma participarii intr-o entitate in care s-a investit.
(c) venituri la care nu au acces alti detinatori de interese. De exemplu, un investitor poate sa-si utilizeze activele in combinatie cu activele entitatii in care s-a investit, cum ar fi prin combinarea functiilor operative pentru a obtine economii de scara, economii de costuri, aprovizionarea cu produse rare, obtinerea accesului la informatii secrete sau limitarea unor operatiuni sau active pentru a imbunatati valoarea altor active ale investitorului.

Legatura dintre autoritate si venituri

Autoritate delegata
B58 In cazul in care un investitor cu drepturi decizionale (un factor decizional) efectueaza o evaluare a controlului, acesta trebuie sa stabileasca daca este un mandant sau un reprezentant. Un investitor trebuie, de asemenea, sa stabileasca daca o alta entitate cu drepturi decizionale actioneaza ca reprezentant al investitorului. Un reprezentant este angajat in principal pentru a actiona in numele si in beneficiul altei sau altor parti (mandantul sau mandantii)) si, prin urmare, cand isi exercita autoritatea decizionala nu controleaza entitatea in care s-a investit (a se vedea punctele 17 si 18). Prin urmare, uneori autoritatea unui mandant poate fi detinuta si exercitata de un reprezentant, dar in numele mandantului. Un factor decizional nu este un reprezentant doar datorita faptului ca alte parti pot avea beneficii in urma deciziilor pe care le efectueaza.
B59 Un investitor poate delega unui reprezentant autoritatea sa decizionala privind cateva aspecte specifice sau toate activitatile relevante. Cand evalueaza daca detine controlul unei entitati in care s-a investit, investitorul trebuie sa considere drepturile decizionale delegate unui reprezentant al sau ca fiind detinute direct de investitor. In situatiile in care exista mai multi mandanti, fiecare mandant trebuie sa evalueze daca detine autoritate in entitatea in care s-a investit, in conformitate cu dispozitiile de la punctele B5-B54. Punctele B60-B72 ofera indrumari pentru a stabili daca un factor decizional este un reprezentant sau un mandant.
B60 Pentru a stabili daca este un reprezentant, un factor decizional trebuie sa analizeze relatiile generale dintre el, entitatea in care s-a investit si care este gestionata si alte parti implicate in entitatea in care s-a investit, mai exact toti factorii de mai jos:
(a) domeniul de aplicare al autoritatii sale decizionale asupra entitatii in care s-a investit (punctele B62 si B63).
(b) drepturile detinute de alte parti (punctele B64-B67).
(c) remuneratia la care este indreptatit conform acordului(acordurilor) de remunerare (punctele B68-B70).
(d) expunerea factorului decizional la variabilitatea rentabilitatii in baza altor interese detinute de acesta in entitatea in care s-a investit (punctele B71 si B72).
Fiecarui factor trebuie sa i se atribuie ponderi diferite, pe baza datelor si a circumstantelor specifice.
B61 Pentru a stabili daca un factor decizional este un reprezentant, trebuie sa se evalueze toti factorii enumerati la punctul B60, cu exceptia cazului in care o singura parte detine drepturi reale de a demite factorul decizional (drepturi de demitere) si poate demite fara temei factorul decizional (a se vedea punctul B65).

Domeniul de aplicare al autoritatii decizionale
B62 Domeniul de aplicare al autoritatii decizionale este evaluat avand in vedere:
(a) activitatile permise in conformitate cu acordul(rile) decizionale si cu prevederile legislative, si
(b) libertatea de actiune de care dispune factorul decizional in luarea deciziilor respective privind acele activitati.
B63 Un factor decizional trebuie sa analizeze scopul si structura entitatii in care s-a investit, riscurile la care entitatea a fost structurata sa fie expusa, riscurile pe care a fost structurata sa le transfere catre partile participante si gradul de participare al factorului decizional in structurarea entitatii in care s-a investit. De exemplu, daca un factor decizional participa in mod semnificativ la structurarea entitatii in care s-a investit (inclusiv in stabilirea domeniului de aplicare al autoritatii decizionale), participarea respectiva poate indica faptul ca factorul decizional a avut oportunitatea si stimulentul de a obtine drepturi din care ar rezulta capacitatea factorului decizional de a coordona activitatile relevante.

Drepturi detinute de alte parti
B64 Drepturile reale detinute de alte parti pot influenta capacitatea factorului decizional de a coordona activitatile relevante ale unei entitati in care s-a investit. Drepturile reale de demitere sau alte drepturi pot indica faptul ca factorul decizional este un reprezentant.
B65 Atunci cand o singura parte detine dreptul real de demitere si poate demite in mod neintemeiat factorul decizional, doar acest fapt este suficient pentru a concluziona ca factorul decizional este un reprezentant. Daca mai multe parti detin astfel de drepturi (si niciuna dintre parti nu poate demite factorul decizional fara acordul celorlalte parti), drepturile respective, considerate separat, nu sunt decisive in a stabili daca un factor decizional actioneaza in principal in numele si in beneficiul altora. In plus, cu cat este mai mare numarul partilor care trebuie sa actioneze in comun pentru a-si exercita drepturile de demitere a unui factor decizional si cu cat este mai mare amploarea si variabilitatea asociate intereselor economice ale factorului decizional (adica remuneratia si alte interese), cu atat acest factor va avea o pondere mai mica.
B66 Pentru a evalua daca factorul decizional este un reprezentant, drepturile reale detinute de alte parti, care limiteaza libertatea de actiune a factorului decizional, trebuie sa fie analizate similar drepturilor de demitere. De exemplu, un factor decizional care, pentru a actiona, trebuie sa obtina acordul unui numar mai mic de alte parti este, in general, un reprezentant. (A se vedea punctele B22-B25 pentru indrumari suplimentare privind drepturile si pentru a stabili daca acestea sunt reale).
B67 Pentru a analiza drepturile detinute de alte parti trebuie sa se evalueze drepturile ce pot fi exercitate de consiliul director al unei entitati in care s-a investit (sau alt organ de conducere) si influenta acestora asupra autoritatii factorului decizional (a se vedea punctul B23(b)).

Remuneratia
B68 Cu cat este mai mare valoarea si variabilitatea asociate remuneratiei factorului decizional in comparatie cu veniturile estimate din activitatile entitatii in care s-a investit, cu atat este mai probabil ca factorul decizional sa fie un mandant.
B69 Pentru a stabili daca este un mandant sau un reprezentant, factorul decizional trebuie, de asemenea, sa verifice daca exista urmatoarele conditii:
(a) Remuneratia factorului decizional este proportionala cu serviciile furnizate.
(b) Acordul de remunerare cuprinde numai termeni, conditii sau valori prezente de regula in angajamentele pentru servicii si un nivel de competente similare, negociate in conditii obiective.
B70 Un factor decizional nu poate fi un reprezentant, decat daca exista conditiile descrise la punctul B69(a) si (b). Cu toate acestea, pentru a concluziona ca un factor decizional este un reprezentant nu este suficient ca aceste conditii sa fie intrunite separat.
Expunerea la variabilitatea rentabilitatii din detinerea de alte interese
B71 Un factor decizional care detine alte interese intr-o entitate in care s-a investit (de exemplu, investitii in entitatea in care s-a investit sau ofera garantii privind performanta entitatii in care s-a investit), atunci cand evalueaza daca este un reprezentant trebuie sa analizeze expunerea la variabilitatea rentabilitatii intereselor respective. Detinerea altor interese intr-o entitate in care s-a investit sugereaza ca factorul decizional poate fi un mandant.
B72 Pentru a-si evalua expunerea la variabilitatea rentabilitatii intereselor detinute in entitatea in care s-a investit, un factor decizional trebuie sa tina cont de urmatoarele:
(a) cu cat este mai mare valoarea si variabilitatea asociate intereselor economice ale acestuia, avand in vedere in mod agregat remuneratia si alte interese ale acestuia, cu atat este mai probabil ca factorul decizional sa fie un mandant.
(b) daca expunerea la variabilitatea rentabilitatii difera de cea a altor investitori si, in acest caz, daca acest fapt ii influenteaza actiunile. De exemplu, o astfel de situatie este posibila atunci cand un factor decizional detine interese secundare sau furnizeaza alte forme de ameliorare a conditiilor de credit unei entitati in care s-a investit.
Factorul decizional trebuie sa isi evalueze expunerea in comparatie cu variabilitatea rentabilitatii totale a entitatii in care s-a investit. Aceasta evaluare se va efectua in principal pe baza veniturilor estimate din activitatile entitatii in care s-a investit, dar nu trebuie sa excluda expunerea maxima a factorului decizional la variabilitatea rentabilitatii entitatii in care s-a investit in urma altor interese detinute de factorul decizional.

Exemple de aplicare
Exemplul 13
Un factor decizional (gestionar al fondului) infiinteaza, lanseaza si gestioneaza un fond cotat la bursa, reglementat in functie de parametrii strict definiti in mandatul investitiilor, asa cum prevad reglementarile si legislatia locala. Fondul a fost prezentat investitorilor ca o investitie intr-un portofoliu diversificat de actiuni ale unor entitati cotate la bursa. In cadrul parametrilor definiti, gestionarul fondului are libertate de decizie privind activele in care sa investeasca. Gestionarul fondului a investit in fond in proportie de 10 % si pentru serviciile sale primeste un comision in functie de piata echivalent cu 1 % din valoarea neta a activelor fondului. Comisioanele sunt proportionale cu serviciile furnizate. Gestionarul fondurilor nu are obligatia de a finanta pierderile care depasesc 10 % din investitia sa. Fondul nu are obligatia de a numi si nu a numit un consiliu director independent. Investitorii nu detin niciun drept real care sa influenteze autoritatea decizionala a gestionarului fondului, dar isi pot rascumpara interesele in anumite limite prevazute de fond.
Desi functioneaza in parametrii definiti in mandatul investitiilor si in conformitate cu dispozitiile regulamentare, gestionarul fondului are drepturi decizionale care ii confera capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante ale fondului – investitorii nu detin drepturi reale care ar putea influenta autoritatea decizionala a gestionarului fondului. Gestionarul fondului primeste un comision in functie de piata, proportional cu serviciile furnizate si, de asemenea, a facut o investitie proportionala in fond. Remuneratia si investitia proprie il expun pe gestionarul fondului la variabilitatea rentabilitatii activitatilor fondului, fara a crea o expunere prea semnificativa, care ar indica faptul ca gestionarul fondului este un mandant.
In acest exemplu, prin analizarea expunerii gestionarului fondului la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului impreuna cu autoritatea decizionala a acestuia, in limitele parametrilor, indica faptul ca gestionarul fondului este un reprezentant. Prin urmare, gestionarul fondului concluzioneaza ca nu detine controlul fondului.

Exemplul 14
Un factor decizional infiinteaza, lanseaza si gestioneaza un fond care ofera oportunitati de investitii unui numar de investitori. Factorul decizional (gestionarul fondului) trebuie sa decida in interesul tuturor investitorilor si conform contractelor de administrare ale fondului. Cu toate acestea, gestionarul fondului are o libertate de decizie extinsa. Pentru serviciile sale, gestionarul fondului primeste un comision in functie de piata echivalent cu 1 % din activele aflate in gestiune si 20 % din profitul total al fondului, in cazul in care se atinge un prag specificat al profitului. Comisioanele sunt proportionale cu serviciile furnizate.
Desi trebuie sa decida in interesul tuturor investitorilor, gestionarul fondului are autoritatea decizionala extinsa de a coordona activitatile relevante ale fondului. Gestionarul fondului este remunerat prin comisioane fixe sau in functie de performante, care sunt proportionale cu serviciile furnizate. In plus, remuneratia aliniaza interesele gestionarului fondului cu cele ale celorlalti investitori de a creste valoarea fondului, fara a crea o expunere la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului care sa fie atat de semnificativa, incat remuneratia, considerata separat, sa indice faptul ca gestionarul fondului este mandant.
Modelul si analiza de situatie de mai sus sunt aplicabile exemplelor 14A-14C descrise mai jos. Fiecare exemplu este luat in considerare separat.

Exemplul 14A
Gestionarul fondului mai are, de asemenea, o investitie de 2 % in fond, prin care interesele sale se aliniaza la interesele celorlalti investitori. Gestionarul fondului nu are obligatia de a finanta pierderile care depasesc cele 2 procente din investitia proprie. Investitorii pot sa-l demita pe gestionarul fondului prin vot majoritar, dar numai pentru incalcarea contractului.
Investitia de 2 % creste expunerea gestionarului fondului la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului, fara a crea o expunere atat de semnificativa incat sa indice faptul ca gestionarul fondului este un mandant. Drepturile celorlalti investitori de a-l demite pe gestionarul fondului sunt considerate drepturi de protectie, deoarece acestea pot fi exercitate doar in cazul incalcarii contractului. In acest exemplu, desi gestionarul fondului are autoritate decizionala extinsa si are expunere la variabilitatea rentabilitatii din interese si remuneratie, expunerea gestionarului fondului indica faptul ca gestionarul fondului este un reprezentant. Prin urmare, gestionarul fondului concluzioneaza ca nu detine controlul fondului.

Exemplul 14B
Gestionarul fondului a investit proportional mai mult in fond, dar nu are obligatia de a finanta pierderile care depasesc aceasta investitie. Investitorii pot sa-l demita pe gestionarul fondului prin vot majoritar, dar numai pentru incalcarea contractului.
In acest exemplu, drepturile celorlalti investitori de a-l demite pe gestionarul fondului sunt considerate drepturi de protectie, deoarece acestea pot fi exercitate doar in cazul incalcarii contractului. Cu toate ca gestionarul fondului este remunerat prin comisioane fixe si in functie de performanta, proportionale cu serviciile furnizate, combinatia dintre investitia gestionarului fondului si remuneratia acestuia ar putea crea o expunere la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului, care sa fie atat de semnificativa incat sa indice faptul ca gestionarul fondului este un mandant. Cu cat este mai mare valoarea si variabilitatea asociate intereselor economice ale gestionarului fondului (avand in vedere, in mod agregat, remuneratia si alte interese), cu atat gestionarul fondului va accentua importanta acelor interese economice in cadrul analizei si cu atat este mai probabil ca gestionarul fondului sa fie un mandant.
De exemplu, dupa ce a analizat remuneratia si ceilalti factori, gestionarul fondului poate sa considere ca o investitie de 20 % este suficienta pentru a concluziona ca detine controlul fondului. Cu toate acestea, in circumstante diferite (adica, in cazul in care remuneratia si ceilalti factori sunt diferiti), controlul poate sa apara cand nivelul investitiei este diferit.

Exemplul 14C
Gestionarul fondului a investit in fond in proportie de 20 %, dar nu are obligatia de a finanta pierderile care depasesc investitia sa de 20 %. Fondul are un consiliu de administratie, iar totii membrii consiliului sunt independenti de gestionarul fondului si sunt desemnati de ceilalti investitori. Consiliul de administratie numeste anual un gestionar al fondului. In cazul in care consiliul decide sa nu mai reinnoiasca contractul gestionarului fondului, serviciile efectuate de gestionarul fondului ar putea fi efectuate de alti gestionari din sectorul de activitate.
Cu toate ca gestionarul fondului este remunerat prin comisioane fixe si in functie de performanta, proportionale cu serviciile furnizate, combinatia dintre investitia de 20 % a gestionarului fondului si remuneratia acestuia creeaza o expunere la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului, care este atat de semnificativa, incat indica faptul ca gestionarul fondului este un mandant. Cu toate acestea, investitorii au drepturi reale de a demite gestionarul fondului – consiliul de administratie furnizeaza un mecanism prin care se asigura ca investitorii il pot demite pe gestionarul fondului, daca iau o decizie in acest sens.
In acest exemplu, gestionarul fondului va acorda o importanta mai mare drepturilor reale de demitere in cadrul analizei. Prin urmare, desi gestionarul fondului are autoritate decizionala extinsa si expunere la variabilitatea rentabilitatii fondului in urma remuneratiei si a investitiei proprii, drepturile reale detinute de ceilalti investitori indica faptul ca gestionarul fondului este un reprezentant. Prin urmare, gestionarul fondului concluzioneaza ca nu detine controlul fondului.

Exemplul 15
Se creeaza o entitate in care s-a investit pentru a achizitiona titluri cu rata fixa garantate cu active, finantate prin instrumente de datorie si instrumente de capital propriu. Instrumentele de capital propriu sunt concepute pentru a oferi primul nivel de protectie investitorilor in datorii si pentru a primi orice venituri reziduale ale entitatii in care s-a investit. Tranzactia a fost prezentata potentialilor investitori in datorii drept o investitie intr-un portofoliu de titluri garantate cu active, cu expunere la riscul de credit asociat posibilitatii de neplata din partea emitentilor titlurilor garantate cu active din portofoliu si la riscul ratei dobanzii asociat gestionarii portofoliului. In momentul infiintarii, instrumentele de capital propriu reprezentau 10 % din valoarea activelor achizitionate. Un factor decizional (gestionarul activelor) gestioneaza portofoliul de active luand decizii de investitii in limitele parametrilor definiti in prospectul entitatii in care s-a investit. Pentru aceste servicii, gestionarul activelor primeste un comision fix in functie de piata (adica, 1 % din activele gestionate) si comisioane in functie de performanta (adica 10 % din profit) daca profitul entitatii in care s-a investit depaseste un nivel specificat. Comisioanele sunt proportionale cu serviciile furnizate. Gestionarul activelor detine 35 % din capitalurile proprii ale entitatii in care s-a investit.
Cele 65 de procente ramase din capitalurile proprii si toate instrumentele de datorie sunt detinute de diversi investitori terti neafiliati. Gestionarul activelor poate fi demis fara justificari, prin simpla decizie a majoritatii celorlalti investitori.
Gestionarul activelor este remunerat prin comisioane fixe sau in functie de performante, care sunt proportionale cu serviciile furnizate. Remuneratia aliniaza interesele gestionarului fondului la interesele celorlalti investitori de a creste valoarea fondului. Gestionarul activelor are expunere la variabilitatea rentabilitatii din activitatile fondului, deoarece detine 35 % din capitalurile proprii si datorita remuneratiei primite.
Desi isi desfasoara activitatea in limitele parametrilor definiti in prospectul entitatii in care s-a investit, gestionarul activelor are capacitatea curenta de a lua decizii de investitii care influenteaza semnificativ veniturile entitatii in care s-a investit – in cadrul analizei, se acorda o pondere mai mica drepturilor de demitere detinute de ceilalti investitori, deoarece drepturile respective sunt detinute de un numar mare de diversi investitori. In acest exemplu, gestionarul activelor acorda o importanta mai mare expunerii sale la variabilitatea rentabilitatii fondului in urma participatiilor in capitalurile proprii, care sunt subordonate instrumentelor de datorie. Deoarece detine 35 % din capitalurile proprii, se creeaza o expunere secundara la pierderi si drepturi la veniturile entitatii in care s-a investit, care sunt atat de semnificative incat indica faptul ca gestionarul activelor este mandant. Prin urmare, gestionarul activelor va concluziona ca detine controlul entitatii in care s-a investit.

Exemplul 16
Un factor decizional (sponsorul) sponsorizeaza un vehicul de investitii cu mai multi parteneri care emite instrumente de datorie pe termen scurt unor investitori terti neafiliati. Tranzactia a fost prezentata investitorilor potentiali drept o investitie intr-un portofoliu de active pe termen mediu cu rating mare si cu expunere minima la riscul de credit asociat posibilitatii de neplata din partea emitentilor activelor din portofoliu. Diferite entitati care transfera servicii vand vehiculului de investitii portofolii de active de calitate pe termen mediu. Fiecare entitate care transfera gestioneaza portofoliul de active pe care il vinde vehiculului de investitii, precum si creantele neplatite in schimbul unui comision de servicii in functie de piata. Fiecare entitate care transfera ofera, de asemenea, primul nivel de protectie la pierderile de credit din portofoliul de active prin supragarantarea activelor transferate vehiculului de investitii. Sponsorul stabileste termenii vehiculului de investitii si gestioneaza operatiunile vehiculului de investitii in schimbul unui comision in functie de piata. Comisionul este proportional cu serviciile furnizate. Sponsorul aproba ca vanzatorii autorizati sa vanda vehiculului de investitii, aproba activele ce urmeaza sa fie achizitionate de vehiculul de investitii si decide in privinta finantarii vehiculului de investitii. Sponsorul trebuie sa actioneze in interesul tuturor investitorilor.
Sponsorul are dreptul la orice venituri reziduale ale vehiculului de investitii si asigura, de asemenea, ameliorarea conditiilor de credit si facilitati de lichiditate ale vehiculului de investitii. Prin ameliorarea conditiilor de credit, oferita de sponsor, sunt absorbite pierderi in proportie de 5 % din toate activele vehiculului de investitii, dupa ce pierderile sunt absorbite de catre entitatea care transfera. Nu exista facilitati de lichiditate pentru activele neplatite. Investitorii nu detin drepturi reale care ar putea avea o influenta semnificativa asupra autoritatii decizionale a sponsorului.
Cu toate ca serviciile sponsorului sunt remunerate cu un comision in functie de piata, proportional cu serviciile furnizate, sponsorul are expunere la variabilitatea rentabilitatii din activitatile vehiculului de investitii, deoarece are dreptul la veniturile reziduale ale vehiculului de investitii si pentru ca ofera ameliorarea conditiilor de credit si facilitati de lichiditate (adica vehiculul de investitii este expus la riscul de lichiditate, deoarece utilizeaza instrumente de datorie pe termen scurt pentru a finanta active pe termen mediu). Cu toate ca fiecare entitate care transfera are drepturi decizionale care influenteaza valoarea activelor vehiculului de investitii, sponsorul are autoritate decizionala extinsa care ii ofera capacitatea curenta de a coordona activitatile care influenteaza cel mai mult veniturile vehiculului de investitii (adica, sponsorul stabileste termenii vehiculului de investitii, are dreptul de a decide in privinta activelor (de a aproba activele achizitionate si entitatea care transfera activele respective) si in privinta finantarii vehiculului de investitii (pentru ca fiecare investitie noua trebuie finantata in mod regulat)). Dreptul la veniturile reziduale ale vehiculului de investitii si oferirea de ameliorari ale conditiilor de credit si facilitati de lichiditate expun sponsorul la variabilitatea rentabilitatii din activitatile vehiculului de investitii, care difera de cea a altor investitori. In consecinta, acea expunere indica faptul ca sponsorul este un mandant si, prin urmare, sponsorul concluzioneaza ca detine controlul vehiculului de investitii. Obligatia sponsorului de a actiona in interesul tuturor investitorilor nu il impiedica pe sponsor sa fie un mandant.

Relatiile cu alte parti
B73 Cand se efectueaza evaluarea controlului, un investitor trebuie sa analizeze natura relatiilor sale cu alte parti si daca acele alte parti actioneaza in numele investitorului (adica daca sunt “reprezentanti de facto”). Pentru a stabili daca alte parti actioneaza drept reprezentanti de facto este nevoie de rationament, analizandu-se nu doar natura relatiei, ci si modul in care acele parti interactioneaza intre ele si cu investitorul.
B74 Nu este necesar ca o astfel de relatie sa implice un angajament contractual. O parte este un reprezentant de facto daca investitorul sau persoanele care coordoneaza activitatile investitorului au capacitatea de a determina partea respectiva sa actioneze in numele investitorului. In aceasta situatie, atunci cand evalueaza controlul asupra unei entitati in care s-a investit, investitorul trebuie sa analizeze drepturile decizionale ale reprezentantilor sai de facto si expunerea sa indirecta sau drepturile sale la rentabilitatea variabila prin reprezentantul de facto, impreuna cu cele proprii.
B75 In cele ce urmeaza sunt prezentate exemple de astfel de alte parti care, prin natura relatiei stabilite intre ele, pot actiona ca reprezentanti de facto ai investitorului:
(a) partile afiliate investitorului.
(b) o parte care a primit interesul sau in entitatea in care s-a investit drept contributie sau imprumut din partea investitorului.
(c) o parte care a acceptat sa nu vanda, sa nu transfere sau sa nu blocheze participatiile detinute in entitatea in care s-a investit fara avizul prealabil al investitorului (cu exceptia situatiilor in care investitorul si cealalta parte au dreptul de aprobare prealabila, iar drepturile au la baza termeni stabiliti de comun acord de catre parti interesate si independente).
(d) o parte care nu isi poate finanta activitatile fara un sprijin financiar secundar din partea investitorului.
(e) o entitate in care s-a investit si ai carei membri din organul de conducere sau ai personalului cheie din conducere sunt aceleasi persoane ca pentru investitor.
(f) o parte care are o relatie de afaceri stransa cu investitorul, cum ar fi relatia dintre un furnizor de servicii profesionale si unul dintre clientii sai majori.

Controlul activelor specificate
B76 Un investitor trebuie sa analizeze daca trateaza o parte a unei entitati in care s-a investit drept o entitate separata presupusa si, in acest caz, daca detine controlul entitatii separate presupuse.
B77 Un investitor trebuie sa trateze o parte a unei entitatii in care s-a investit drept o entitate separata presupusa, daca si numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
Activele specificate ale entitatii in care s-a investit (si ameliorarile conditiilor de credit aferente, daca exista) reprezinta singura sursa pentru plata datoriilor specificate sau a altor interese specificate ale entitatii in care s-a investit. Alte parti decat acelea cu datoriile specificate nu au drepturi sau obligatii legate de activele specificate sau de fluxurile de trezorerie reziduale din activele respective. De fapt, niciun venit din activele specificate nu poate fi utilizat de partea ramasa din entitatea in care s-a investit si niciuna dintre datoriile entitatii separate presupuse nu poate fi platita din activele partii ramase din entitatea in care s-a investit. Prin urmare, de fapt toate activele, datoriile si capitalurile proprii ale entitatii separate presupuse sunt izolate de entitatea in care s-a investit. O astfel de entitatea separata presupusa este numita de obicei un “siloz”.
B78 Atunci cand se intrunesc conditiile de la punctul B77, un investitor trebuie sa identifice activitatile care influenteaza semnificativ rentabilitatea entitatii separate estimate si modul in care sunt coordonate activitatile respective, pentru a evalua daca are autoritate asupra acelei parti a entitatii in care s-a investit. Cand se efectueaza evaluarea controlului asupra entitatii separate estimate, investitorul trebuie sa analizeze, de asemenea, daca are expunere sau drepturi la veniturile variabile datorita participarii in entitatea separata presupusa si daca are capacitatea de a-si utiliza autoritatea asupra acelei parti a entitatii in care s-a investit pentru a influenta valoarea veniturilor investitorului.
B79 Daca investitorul detine controlul entitatii separate presupuse, investitorul trebuie sa consolideze acea parte a entitatii in care s-a investit. In acest caz, daca vor efectua evaluarea controlului si la consolidarea entitatii in care s-a investit, celelalte parti vor exclude acea parte a entitatii in care s-a investit.

Evaluare continua
B80 Un investitor trebuie sa-si reevalueze controlul asupra unei entitati in care s-a investit daca datele si circumstantele indica faptul ca exista modificari la unul sau mai multe dintre cele trei elemente de control enumerate la punctul 7.
B81 Daca exista o modificare in modul de exercitare a autoritatii asupra unei entitati in care s-a investit, acea modificare trebuie sa se reflecte in modul in care un investitor isi evalueaza autoritatea asupra unei entitati in care s-a investit. De exemplu, modificarea drepturilor decizionale poate insemna ca activitatile relevante nu mai sunt coordonate prin drepturi de vot, ci prin alte acorduri, precum contracte prin care se acorda capacitatea curenta de a coordona activitatile relevante altor parti.
B82 In urma unui eveniment, un investitor poate obtine sau poate pierde autoritatea asupra unei entitati in care s-a investit, fara ca investitorul sa fi fost implicat in acel eveniment. De exemplu, un investitor poate obtine autoritatea asupra unei entitati in care s-a investit, deoarece au fost consumate drepturile decizionale detinute de alta parte sau alte parti, care au impiedicat anterior investitorul sa controleze entitatea in care s-a investit.
B83 Un investitor va analiza, de asemenea, modificarile care ii influenteaza expunerea sau drepturile la rentabilitatea variabila in urma participarii intr-o entitate in care s-a investit. De exemplu, un investitor care are autoritate asupra unei entitati in care s-a investit poate pierde controlul unei entitati in care s-a investit, daca investitorul nu mai are dreptul sa primeasca venituri sau sa fie expus la obligatii, deoarece investitorul nu mai intruneste dispozitiile de la punctul 7(b) (de exemplu, daca un contract prin care primeste comisioane in functie de performanta ajunge la final).
B84 Un investitor trebuie sa analizeze daca au intervenit schimbari in evaluarea sa ca reprezentant sau mandant. Modificarea relatiei generale dintre investitor si alte parti poate insemna ca investitorul nu mai actioneaza ca reprezentant, cu toate ca a actionat in trecut ca reprezentant, si viceversa. De exemplu, daca se modifica drepturile investitorului sau ale altor parti, investitorul trebuie sa isi reconsidere statutul de mandant sau de reprezentant.
B85 Evaluarea initiala a controlului sau a statutului de mandant sau de reprezentant efectuata de un investitor nu se va schimba doar in urma unei modificari a conditiilor pietei (de exemplu, o modificare a veniturilor entitatii in care s-a investit generata de conditiile pietei), cu exceptia cazului in care schimbarea conditiilor pietei modifica una sau mai multe din cele trei elemente de control enumerate la punctul 7 sau modifica relatiile generale dintre un mandant si un reprezentant.

DISPOZITII CONTABILE

Proceduri de consolidare
B86 Situatii financiare consolidate:
(a) se vor combina elementele similare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli si fluxuri de trezorerie ale societatii mama cu cele ale filialelor.
(b) se vor compensa (elimina) valoarea contabila a investitiei facute de societatea mama in fiecare filiala si partea societatii mama din capitalul propriu al fiecarei filiale (IFRS 3 ofera explicatii privind modul de contabilizare a oricarui fond comercial aferent).
(c) se vor elimina in totalitate activele si datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si fluxurile de trezorerie din interiorul grupului aferente tranzactiilor intre entitatile grupului (profitul sau pierderile rezultate din tranzactiile in interiorul grupului, care sunt recunoscute in active, precum stocuri si active imobilizate, sunt eliminate in totalitate). Pierderile in interiorul grupului pot indica o depreciere care necesita recunoastere in situatiile financiare consolidate. IAS 12 Impozitul pe profit se aplica diferentelor temporare care rezulta din eliminarea profitului si a pierderilor rezultate din tranzactiile in interiorul grupului.

Politici contabile uniforme
B87 Daca un membru al grupului utilizeaza alte politici contabile decat cele adoptate in situatiile financiare consolidate pentru tranzactii si evenimente asemanatoare in circumstante similare, trebuie facute ajustari adecvate la situatiile financiare atunci cand aceste situatii sunt folosite la intocmirea situatiilor financiare consolidate.

Evaluare
B88 O entitate va include in situatiile financiare consolidate veniturile si cheltuielile unei filiale incepand de la data la care a obtinut controlul si pana la data la care entitatea inceteaza sa mai controleze filiala. Veniturile si cheltuielile filialei se bazeaza pe valoarea activelor si a datoriilor recunoscute in situatiile financiare consolidate la data achizitiei. De exemplu, cheltuielile cu amortizarea recunoscute in situatia consolidata a rezultatului global dupa data achizitiei se bazeaza pe valorile juste ale activelor amortizabile aferente recunoscute in situatiile financiare consolidate la data achizitiei.

Drepturi de vot potentiale
B89 Cand exista drepturi de vot potentiale sau alte instrumente derivate care contin drepturi de vot potentiale, partea de profit sau pierdere si modificarile capitalurilor proprii alocate societatii mama si intereselor care nu controleaza in intocmirea situatiilor financiare consolidate se va stabili numai pe baza participatiilor existente in capitalurile proprii si nu reflecta posibila exercitare sau conversie a drepturilor de vot potentiale si a altor instrumente derivate, cu exceptia cazului in care se aplica dispozitiile de la punctul B90.
B90 In unele situatii, o entitate detine de fapt participatii in capitalurile proprii ca urmare a unei tranzactii care ii ofera actualmente entitatii accesul la veniturile asociate unei participatii in capitalurile proprii. In astfel de situatii, partea alocata societatii mama si intereselor care nu controleaza in intocmirea situatiilor financiare consolidate se va stabili prin luarea in considerare a unei posibile exercitari a acelor drepturi de vot potentiale si a altor instrumente derivate, care ii ofera actualmente entitatii accesul la venituri.
B91 IFRS 9 nu se aplica intereselor detinute in filiale care sunt consolidate. Atunci cand instrumente care contin de fapt drepturi de vot potentiale ofera actualmente acces la veniturile asociate unei participatii in capitalurile proprii, instrumentele nu fac obiectul dispozitiilor IFRS 9. In toate celelalte cazuri, instrumentele care contin drepturi de vot potentiale intr-o filiala sunt contabilizate in conformitate cu IFRS 9.

Data de raportare
B92 Situatiile financiare ale societatii mama si ale filialelor sale utilizate la intocmirea situatiilor financiare consolidate trebuie sa aiba aceeasi data de raportare. Cand finalul perioadei de raportare pentru societatea mama difera de cel al unei filiale, filiala va intocmi, in scopul consolidarii, informatii financiare suplimentare pentru aceeasi data ca situatiile financiare ale societatii mama, pentru a permite societatii mama sa consolideze informatiile financiare ale filialei, cu exceptia cazului in care este imposibil sa se procedeze astfel.
B93 Daca este imposibil sa se procedeze astfel, societatea mama trebuie sa consolideze informatiile financiare ale filialei utilizand situatiile financiare cele mai recente ale filialei, ajustate pentru efectele celor mai semnificative tranzactii sau evenimente care au loc intre data situatiilor financiare respective si data situatiilor financiare consolidate. In orice caz, diferenta dintre data situatiilor financiare ale filialei si data situatiilor financiare consolidate nu trebuie sa fie mai mare de trei luni, iar durata perioadelor de raportare si orice diferenta intre datele situatiilor financiare trebuie sa fie aceleasi de la o perioada la alta.

Interese care nu controleaza
B94 O entitate trebuie sa atribuie profitul sau pierderea si fiecare componenta a altor elemente ale rezultatului global proprietarilor societatii mama si intereselor care nu controleaza. Entitatea trebuie, de asemenea, sa atribuie rezultatul global total proprietarilor societatii mama si intereselor care nu controleaza, chiar daca aceasta are drept urmare un sold deficitar al intereselor care nu controleaza.
B95 Daca o filiala are in circulatie actiuni preferentiale cumulative, clasificate drept capitaluri proprii si care sunt detinute de interese care nu controleaza, entitatea va calcula partea sa din profit sau pierdere dupa ce a efectuat ajustarea aferenta dividendelor pentru astfel de actiuni, indiferent daca astfel de dividende au fost sau nu declarate.

Modificari ale partilor detinute de interese care nu controleaza
B96 Cand se modifica partea de capital propriu detinuta de interesele care nu controleaza, o entitate trebuie sa ajusteze valorile contabile ale intereselor majoritare si ale celor care nu controleaza pentru a reflecta modificarea participatiilor aferente acestora in filiala. Entitatea trebuie sa recunoasca direct in capitalurile proprii orice diferenta dintre valoarea pe baza careia sunt ajustate interesele care nu controleaza si valoarea justa a contravalorii platite sau primite si sa o atribuie proprietarilor societatii mama.

Pierderea controlului
B97 O societate mama poate sa piarda controlul unei filiale in doua sau mai multe angajamente (tranzactii). Totusi, uneori circumstantele indica faptul ca angajamentele multiple ar trebui contabilizate ca o singura tranzactie. Atunci cand se stabileste daca angajamentele trebuie sa fie contabilizate ca o singura tranzactie, o societate mama trebuie sa analizeze toti termenii si conditiile angajamentelor, precum si efectele lor economice. Una sau mai multe dintre elementele urmatoare indica faptul ca societatea mama ar trebui sa contabilizeze angajamentele multiple drept o singura tranzactie:
(a) S-au incheiat in acelasi timp sau in functie unul de altul.
(b) Formeaza o singura tranzactie destinata realizarii unui efect comercial global.
(c) Existenta unui angajament depinde de existenta a cel putin unui alt angajament.
(d) Un angajament considerat de sine statator nu este justificat din punct de vedere economic, dar devine justificat din punct de vedere economic atunci cand este analizat impreuna cu alte angajamente. Un exemplu este cazul in care o cedare de actiuni este evaluata sub pretul pietei, fiind compensata printr-o cedare ulterioara peste pretul pietei.
B98 Daca o societate mama pierde controlul asupra unei filiale, ea trebuie sa:
(a) derecunoasca:
(i) activele (inclusiv orice fond comercial) si datoriile filialei la valorile lor contabile de la data pierderii controlului; si
(ii) valoarea contabila a oricaror interese care nu controleaza detinute in fosta filiala la data pierderii controlului (inclusiv orice componente ale altor elemente de rezultat global care li se pot atribui).
(b) recunoasca:
(i) valoarea justa a contravalorii primite, daca exista, din tranzactia, evenimentul sau circumstanta care a avut drept rezultat pierderea controlului.
(ii) daca tranzactia, evenimentul sau imprejurarea care a avut drept rezultat pierderea controlului implica o distribuire a actiunilor filialei catre proprietari, in calitatea lor de proprietari, acea distribuire; si
(iii) orice investitie nerepartizata in fosta filiala, la valoarea sa justa, la data pierderii controlului.
(c) reclasifice la profit sau pierdere sau sa transfere direct la rezultate reportate, daca acest lucru este impus de alte IFRS-uri, valorile recunoscute in alte elemente de rezultat global aferente filialei pe baza dispozitiei descrise la punctul B99.
(d) recunoasca orice diferenta care rezulta drept castig sau pierdere in profitul sau pierderea care se poate atribui societatii mama.
B99 Daca o societate mama pierde controlul asupra unei filiale, societatea mama trebuie sa contabilizeze toate valorile recunoscute anterior la alte elemente ale rezultatului global aferente filialei, pe aceeasi baza care ar fi prevazuta in cazul in care societatea mama ar fi cedat direct activele sau datoriile aferente. Prin urmare, daca un castig sau o pierdere recunoscuta anterior la alte elemente ale rezultatului global ar fi reclasificate la profitul sau pierderea rezultate in urma cedarii activelor sau datoriilor aferente, societatea mama trebuie sa reclasifice castigul sau pierderea din capitalurile proprii la profit sau pierdere (drept ajustare din reclasificare) atunci cand pierde controlul asupra filialei. Daca un surplus din reevaluare recunoscut anterior la alte elemente ale rezultatului global ar fi transferat direct la rezultate reportate odata cu cedarea activelor, societatea mama trebuie sa transfere surplusul din reevaluare direct la rezultate reportate atunci cand pierde controlul asupra filialei.

Anexa C
Data intrarii in vigoare si tranzitia
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS-ului.

DATA INTRARII IN VIGOARE
C1 O entitate trebuie sa aplice prezentul IFRS pentru perioade anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica prezentul IFRS anterior datei specificate, aceasta trebuie sa prezinte acest fapt si sa aplice simultan IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 Situatii financiare individuale si IAS 28 (asa cum a fost modificat in 2011).

TRANZITIA
C2 O entitate trebuie sa aplice prezentul IFRS retroactiv, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori, cu exceptia celor prevazute la punctele C3–C6.
C3 Cand se aplica prezentul IFRS pentru prima data, o entitate nu trebuie sa ajusteze datele contabile privind implicarea acesteia in:
(a) entitati consolidate anterior in conformitate cu IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale si SIC-12 Consolidare – Entitati cu scop special si care sunt consolidate in continuare, in conformitate cu prezentul IFRS; sau
(b) entitati neconsolidate anterior in conformitate cu IAS 27 si SIC-12 si care nu sunt in continuare consolidate, in conformitate cu prezentul IFRS.
C4 Cand, in urma aplicarii prezentului IFRS pentru prima data, un investitor consolideaza o entitate in care s-a investit si care nu a fost consolidata in conformitate cu IAS 27 si SIC-12, investitorul trebuie sa:
(a) daca entitatea in care s-a investit este o intreprindere (asa cum este definita in IFRS 3), sa evalueze activele, datoriile si interesele care nu controleaza ale entitatii in care s-a investit si care nu a fost consolidata anterior, la data aplicarii initiale, ca si cum acea entitate in care s-a investit a fost consolidata (si, prin urmare, contabilizarea achizitiei aplicata in conformitate cu IFRS 3) de la data la care investitorul a obtinut controlul asupra acelei entitati in care s-a investit, pe baza dispozitiilor prezentului IFRS.
(b) daca entitatea in care s-a investit nu este o intreprindere (asa cum este definita in IFRS 3), sa evalueze activele, datoriile si interesele care nu controleaza ale entitatii in care s-a investit si care nu a fost consolidata anterior la data aplicarii initiale, ca si cum acea entitate in care s-a investit a fost consolidata (aplicand metoda achizitiei descrisa in IFRS 3, fara a recunoaste niciun fond comercial pentru entitatea in care s-a investit) de la data la care investitorul a obtinut controlul asupra entitatii in care s-a investit, pe baza dispozitiilor prezentului IFRS. Orice diferenta intre valoarea activelor, a datoriilor si a intereselor care nu controleaza recunoscute si valoarea contabila anterioara a participatiilor investitorului in entitatea in care s-a investit trebuie sa fie recunoscuta drept ajustare corespunzatoare la soldul initial al participatiilor in capitalul propriu.
(c) daca activele, datoriile si interesele care nu controleaza ale entitatii in care s-a investit nu pot fi evaluate in conformitate cu punctul (a) sau (b) (asa cum au fost definite in IAS 8), investitorul trebuie sa:
(i) daca entitatea in care s-a investit este o intreprindere, sa aplice dispozitiile standardului IFRS 3. Data presupusa a achizitiei trebuie sa fie inceputul celei mai recente perioade pentru care se poate aplica IFRS 3, care poate fi perioada curenta.
(ii) daca entitatea in care s-a investit nu este o intreprindere, sa aplice metoda achizitiei descrisa in IFRS 3 fara a recunoaste orice fond comercial pentru entitatea in care s-a investit, incepand cu data presupusa a achizitiei. Data presupusa a achizitiei trebuie sa fie inceputul celei mai recente perioade pentru care se poate aplica acest punct, care poate fi perioada curenta.
Investitorul trebuie sa recunoasca orice diferenta intre valoarea activelor, datoriilor si intereselor care nu controleaza recunoscute la data presupusa a achizitiei si orice valori recunoscute anterior din participarea acestuia drept o ajustare de capital propriu pentru acea perioada. In plus, investitorul trebuie sa furnizeze informatii si prezentari comparative in conformitate cu IAS 8.
C5 Atunci cand, in urma aplicarii pentru prima data a prezentului IFRS, un investitor nu mai consolideaza o entitate in care a investit, care a fost consolidata in conformitate cu IAS 27 (asa a fost modificat in 2008) si SIC-12, investitorul trebuie sa isi evalueze interesul pastrat in entitatea in care s-a investit la data aplicarii initiale la valoarea la care ar fi fost evaluat daca dispozitiile prezentului IFRS ar fi fost in vigoare cand investitorul s-a implicat sau a pierdut controlul entitatii in care s-a investit. Daca evaluarea interesului pastrat este imposibila (asa este definita in IAS 8), investitorul trebuie sa aplice dispozitiile prezentului IFRS pentru a contabiliza o pierdere a controlului la inceputul primei perioade pentru care se poate aplica prezentul IFRS, care poate fi perioada curenta. Investitorul trebuie sa recunoasca orice diferenta dintre valorile activelor, datoriilor si intereselor care nu controleaza recunoscute anterior si valoarea contabila a participarii investitorului in cadrul entitatii in care s-a investit drept o ajustare de capital propriu pentru acea perioada. In plus, investitorul trebuie sa furnizeze informatii si prezentari comparative in conformitate cu IAS 8.
C6 Punctele 23, 25, B94 si B96–B99 reprezinta modificari la IAS 27 efectuate in 2008, care au fost reportate in IFRS 10. Cu exceptia cazului in care o entitate aplica punctul C3, entitatea trebuie sa aplice dispozitiile punctelor respective, dupa cum urmeaza:
(a) O entitate nu trebuie sa retrateze atribuirea oricarui profit sau pierdere pentru perioadele de raportare inainte de a aplica pentru prima data modificarea de la punctul B94.
(b) Dispozitiile de la punctul 23 si B96 privind contabilizarea modificarilor participatiilor in capitalurile proprii ale unei filiale dupa obtinerea controlului nu sunt aplicabile modificarilor care au avut loc inainte ca o entitate sa fi aplicat pentru prima data aceste amendamente.
(c) O entitate nu trebuie sa retrateze valoarea contabila a unei investitii intr-o fosta filiala, daca a pierdut controlul anterior aplicarii pentru prima data a amendamentelor de la punctele 25 si B97-B99. In plus, o entitate nu trebuie sa recalculeze orice castig sau pierdere rezultate din pierderea controlului asupra unei filiale care a avut loc anterior aplicarii pentru prima data a amendamentelor de la punctele 25 si B97-B99.
Referinte la IFRS 9
C7 Daca o entitate aplica prezentul IFRS, dar nu aplica inca IFRS 9, orice referinta la IFRS 9 din prezentul IFRS va fi interpretata ca referinta la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.

RETRAGEREA ALTOR IFRS-URI
C8 Prezentul IFRS inlocuieste dispozitiile privind situatiile financiare consolidate din IAS 27 (asa cum a fost modificat in 2008).
C9 Prezentul IFRS inlocuieste, de asemenea, SIC-12 Consolidare – Entitati cu scop special.
Anexa D
Amendamente la alte IFRS-uri
Prezenta anexa cuprinde amendamentele la alte IFRS-uri, care reprezinta o consecinta a publicarii de catre Consiliu a prezentului IFRS. O entitate trebuie sa aplice amendamentele pentru perioade anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Daca o entitate a aplicat prezentul IFRS pentru o perioada mai recenta, aceasta trebuie sa aplice aceste amendamente pentru acea perioada mai recenta. La punctele amendate, textul nou este subliniat iar textul eliminat este taiat.
IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
D1 Se adauga punctul 39I, dupa cum urmeaza:
39I IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, modifica punctele 31, B7, C1, D1, D14 si D15 si adauga punctul D31. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D2 In Anexa B, se modifica punctul B7, dupa cum urmeaza:
B7 O entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile trebuie sa aplice in mod prospectiv dispozitiile urmatoare ale IFRS 10, de la data tranzitiei la IFRS-uri.
(a) dispozitia de la punctul B94 privind faptul ca rezultatul global total este atribuit proprietarilor societatii mama si intereselor care nu controleaza, chiar daca aceasta are drept urmare un sold deficitar al intereselor care nu controleaza;
(b) dispozitiile de la punctele 23 si B93 privind contabilizarea modificarilor participatiilor in capitalurile proprii ale societatii mama intr-o filiala, care nu au ca rezultat pierderea controlului; si
(c) dispozitiile de la punctele B97-B99 privind contabilizarea unei pierderi a controlului asupra unei filiale si dispozitiile aferente de la punctul 8A din IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte.
Cu toate acestea, daca o entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile alege sa aplice retrospectiv IFRS 3 pentru combinari anterioare de intreprinderi, aceasta trebuie sa aplice, de asemenea, IFRS 10 in conformitate cu punctul C1 din prezentul IFRS.
D3 In Anexa C, se modifica punctul C1, dupa cum urmeaza:
C1 O entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile poate alege sa nu aplice retrospectiv IFRS 3 pentru combinari anterioare de intreprinderi (combinari de intreprinderi care au avut loc anterior datei de tranzitie la IFRS-uri). Cu toate acestea, daca o entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile retrateaza orice combinare de intreprinderi pentru a se conforma la IFRS 3, aceasta trebuie sa retrateze toate combinarile de intreprinderi anterioare si trebuie, de asemenea, sa aplice IFRS 10 de la aceeasi data. De exemplu, daca o entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile alege sa retrateze o combinare de intreprinderi care a avut loc la 30 iunie 20×6, aceasta trebuie sa retrateze toate combinarile de intreprinderi care au avut loc la 30 iunie 20×6 si la data tranzitiei la IFRS-uri si, de la 30 iunie 20×6, trebuie, de asemenea, sa aplice si IFRS 10.
IFRS 2 Plata pe baza de actiuni
D4 Se adauga punctul 63A, dupa cum urmeaza:
63A IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11, publicate in mai 2011, modifica punctul 5 si Anexa A. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
In Anexa A se modifica nota de subsol de la definitia “angajamentului de plata pe baza de actiuni”, dupa cum urmeaza:
* Un “grup” este definit in Anexa A din IFRS 10 Situatii financiare consolidate drept “o societate mama si filialele sale” din perspectiva societatii mama principale a entitatii raportoare.
IFRS 3 Combinari de intreprinderi
D5 Se modifica punctul 7 si se adauga punctul 64E, dupa cum urmeaza:
7 Pentru a identifica dobanditorul – entitatea care obtine controlul unei alte entitati, adica entitatea dobandita, trebuie sa se utilizeze liniile directoare din IFRS 10 Situatii financiare consolidate. Daca a avut loc o combinare de intreprinderi, dar in urma aplicarii indrumarilor din IFRS 10 nu rezulta clar care dintre entitatile combinate este dobanditorul, pentru a stabili acest fapt trebuie sa se ia in considerare factorii de la punctele B14-B18.
64E IFRS 10 publicat in mai 2011 a adus modificari la punctele 7, B13, B63 litera (e) si Anexa A. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10.
D6 [Nu se aplica dispozitiilor]
D7 In Anexa A se sterge definitia “controlului”.
D2 In Anexa B, se modifica punctele B13 si B63(e), dupa cum urmeaza:
B13 Pentru a identifica dobanditorul, entitatea care obtine controlul entitatii dobandite trebuie sa utilizeze indrumarile din IFRS 10 Situatii financiare consolidate. Daca a avut loc o combinare de intreprinderi, dar in urma aplicarii indrumari din IFRS 10 nu rezulta clar care dintre entitatile combinate este dobanditorul, pentru a stabili acest fapt trebuie sa se ia in considerare factorii de la punctele B14-B18.
B63 Exemple de alte IFRS-uri care ofera indrumari privind contabilizarea si evaluarea ulterioara a activelor achizitionate si a datoriilor asumate sau suportate in cadrul unei combinari de intreprinderi:
(a) …
(e) IFRS 10 ofera indrumari privind contabilizarea modificarilor participatiilor in capitalurile proprii ale unei societati mama intr-o filiala, dupa obtinerea controlului.
IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat
D9 Se modifica punctul 3(a) si se adauga punctul 44O, dupa cum urmeaza:
3 Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor interese detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39; in acele cazuri, …
44O IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, aduc modificari la punctul 3. O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRS 9 Instrumente financiare (asa cum a fost publicat in noiembrie 2009)
D10 Se adauga punctul 8.1.2, dupa cum urmeaza:
8.1.2 IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctul C8 si au eliminat titlurile de deasupra punctului C18 si punctelor C18-C23. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D11 In Anexa C, se sterg punctele C18 si C19 si titlurile anterioare punctelor C18 si C19, iar punctul C8 se modifica, dupa cum urmeaza:
C83 Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor interese detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocieri in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39 si IFRS 9; in acele cazuri, …
IFRS 9 Instrumente financiare (asa cum a fost publicat in octombrie 2010)
D12 Se modifica punctul 3.2.1 si se adauga punctul 7.1.2, dupa cum urmeaza:
3.2.1 In situatiile financiare consolidate, se aplica punctele 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 si B3.2.1–B3.2.17 la nivel consolidat. Prin urmare, o entitate consolideaza mai intai toate filialele in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate si apoi aplica punctele respective la grupul care rezulta.
7.1.2 IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 3.2.1, B3.2.1–B3.2.3, B4.3.12(c), B5.7.15, C11 si C30 si au eliminat punctele C23–C28 si titlurile aferente. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D13 In Anexa B, se modifica punctele B3.2.1–B3.2.3 si B5.7.15, dupa cum urmeaza:
La punctul B3.2.1, se sterge “(inclusiv orice SPE)” din prima caseta a diagramei.
B3.2.2 Situatia descrisa la punctul 3.2.4(b) (atunci cand o entitate pastreaza drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar isi asuma o obligatie contractuala de a plati fluxurile de trezorerie uneia sau mai multor entitati) are loc daca, de exemplu, o entitate este un trust si emite investitorilor sai interese generatoare de beneficii in activele financiare de baza pe care le detine si ofera servicii pentru activele financiare respective. In acest caz, daca se intrunesc conditiile de la punctele 3.2.5 si 3.2.6, activele financiare indeplinesc conditiile pentru derecunoastere.
B3.2.3 La aplicarea punctului 3.2.5, entitatea poate fi, de exemplu, initiatorul activelor financiare sau poate fi un grup care include o filiala care a achizitionat activul financiar si care transfera fluxurile de trezorerie unor investitori terti neimplicati.
B5.7.15 Urmatoarele sunt exemple de risc de performanta specific activelor:
(a) …
(b) o datorie emisa de o entitate structurata cu urmatoarele caracteristici. Entitatea este separata in mod legal, astfel incat entitatea este izolata numai pentru beneficiul investitorilor sai, chiar si in cazul falimentului. Entitatea nu mai realizeaza nicio tranzactie, iar activele entitatii nu pot fi ipotecate. Valorile sunt datorate numai investitorilor in entitate si numai daca activele izolate genereaza fluxuri de trezorerie. Prin urmare, …
D14 In Anexa C, se sterg punctele C23 si C24 si titlul anterioare punctului C23 si se modifica punctele C11 si C30, dupa cum urmeaza:
C11 | 3 | Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia: (a)acelor interese detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocieri in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IFRS 9; in acele cazuri, … |
C30 | 4 | Prezentul standard trebuie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia: (a)acelor interese detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocieri in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IFRS 9; in acele cazuri, … |
IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare
D15 Se modifica punctele 4 si 123 si se adauga punctul 139H, dupa cum urmeaza:
4 Prezentul standard nu se aplica structurii si continutului situatiilor financiare interimare simplificate intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara. Cu toate acestea, punctele 15-35 se aplica unor astfel de situatii financiare. Prezentul standard se aplica in egala masura tuturor entitatilor, inclusiv acelora care prezinta situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate si acelora care prezinta situatii financiare individuale in conformitate cu IAS 27 Situatii financiare individuale.
123 In procesul de aplicare a politicilor contabile ale entitatii, conducerea face rationamente, in afara celor care implica estimari, care pot influenta semnificativ valorile recunoscute de aceasta in situatiile financiare. De exemplu, conducerea face rationamente pentru a stabili:
(a) …
(b) momentul in care toate riscurile si recompensele semnificative aferente proprietatii activelor financiare si activelor de leasing sunt transferate altor entitati; si
(c) daca anumite vanzari de bunuri sunt, in realitate, acorduri de finantare si, prin urmare, nu genereaza venituri.
(d) [sters]
139H IFRS 10 si IFRS 12, publicate in mai 2011, aduc modificari la punctele 4, 119, 123 si 124. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 12.
IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie
D16 Se modifica punctul 42B si se adauga punctul 57, dupa cum urmeaza:
42B Modificarile participatiilor in capitalurile proprii ale unei filiale, care nu au drept rezultat pierderea controlului, cum ar fi cumpararea sau vanzarea ulterioara de catre societatea mama a instrumentelor de capitaluri proprii ale unei filiale, sunt contabilizate drept tranzactii cu capitaluri proprii (a se vedea IFRS 10 Situatii financiare consolidate). In consecinta, …
57 IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 37, 38 si 42B si au eliminat punctul 50 litera (b). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 21 Efectele variatiei cursului de schimb valutar
D17 [Nu se aplica dispozitiilor]
D18 Se modifica punctele 19, 45 si 46 si se adauga punctul 60F, dupa cum urmeaza:
19 Prezentul standard permite, de asemenea, unei entitati de sine statatoare care intocmeste situatiile financiare sau unei entitati care intocmeste situatii financiare individuale in conformitate cu IAS 27 Situatii financiare individuale sa isi prezinte situatiile financiare in orice moneda (sau monede). Daca …
45 Incorporarea rezultatelor si a pozitiei financiare ale unei operatiuni din strainatate in cele ale entitatii raportoare urmeaza procedurile normale de consolidare, precum eliminarea soldurilor din interiorul grupului si a tranzactiilor din interiorul grupului ale unei filiale (a se vedea IFRS 10 Situatii financiare consolidate). Cu toate acestea, …
46 Atunci cand situatiile financiare ale unei operatiuni din strainatate sunt la o data diferita de cele ale entitatii raportoare, deseori operatiunea din strainatate intocmeste situatii suplimentare la aceeasi data la care sunt intocmite situatiile financiare ale entitatii raportoare. Cand nu se face acest lucru, IFRS 10 permite utilizarea unei date diferite, cu conditia ca diferenta sa nu fie mai mare de trei luni si sa se faca ajustarile pentru efectele oricaror tranzactii sau evenimente semnificative care au loc in perioada dintre datele diferite. Intr-un astfel de caz, activele si datoriile operatiunii din strainatate sunt convertite la cursul de schimb de la data finalizarii perioadei de raportare pentru operatiunea din strainatate. Se vor efectua ajustari pentru modificarile semnificative ale cursurilor de schimb pana la finalul perioadei de raportare a entitatii raportoare, in conformitate cu IFRS 10. Aceeasi …
60F IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune publicate in mai 2011, au modificat punctele 3 litera (b), 8, 11, 18, 19, 33, 44-46 si 48A. O entitate trebuie sa aplice amendamente respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate
D19 Se modifica punctul 3, dupa cum urmeaza:
3 Prezentul standard dispune prezentarea de informatii privind tranzactiile intre partile afiliate, tranzactiile si soldurile scadente, inclusiv angajamentele, in situatiile financiare consolidate si individuale ale societatii mama a unui investitor cu control comun sau cu influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit prezentate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate sau IAS 27 Situatii financiare individuale. Prezentul standard se aplica, de asemenea, situatiilor financiare individuale.
La punctul 9 se sterg definitiile termenilor “control”, “control comun” si “influenta semnificativa” si se adauga o propozitie, dupa cum urmeaza:
Termenii “control”, “control comun” si “influenta semnificativa” sunt definiti in IFRS 10, IFRS 11 Angajamente comune SI IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocieri in participatie si sunt utilizate in prezentul standard cu sensul prevazut in acele IFRS-uri.
Se adauga punctul 28A, dupa cum urmeaza:
28A IFRS 10, IFRS 11 Angajamente comune si IFRS 12, publicate in mai 2011, au modificat punctele 3, 9, 11 litera (b), 15, 19 litera (b) si (e) si 25. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10, IFRS 11 si IFRS 12.
IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale
D20 In IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale dispozitiile privind situatiile financiare consolidate sunt eliminate si sunt mutate in IFRS 10, acolo unde este cazul. Dispozitiile privind contabilizarea si prezentarea de informatii pentru situatiile financiare individuale raman in IAS 27; titlul se schimba in Situatii financiare individuale, punctele ramase sunt renumerotate in consecinta, se ajusteaza domeniul de aplicare si se fac alte modificari editoriale. Dispozitiile privind contabilitatea si prezentarea de informatii care au ramas in IAS 27 (asa cum a fost modificat in 2011) sunt, de asemenea, modificate pentru a reflecta indrumarile din IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 si IAS 28 (asa cum au fost modificate in 2011). Detalii privind destinatia punctelor in IAS 27 (asa cum a fost modificat in 2008) sunt incluse in tabelul de concordanta anexat in IAS 27 (asa cum a fost modificat in 2011).
IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare
D21 Se modifica punctul 4 litera (a) si se adauga punctul 97I, dupa cum urmeaza:
4 Prezentul standard trebuie sa fie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor interese detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale, sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocieri in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39 …
97I IFRS 10 si IFRS 11, publicate in mai 2011, au modificat punctele 4 litera (a) si AG29. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D22 In Anexa, se modifica punctul AG29, dupa cum urmeaza:
AG29 In situatiile financiare consolidate, o entitate prezinta interese care nu controleaza – adica interesele detinute de alte parti in capitalurile proprii si venitul filialelor sale – in conformitate cu IAS 1 si IFRS 10. Atunci cand …
IAS 33 Rezultatul pe actiune
D23 Se modifica punctul 4 si se adauga punctul 74B, dupa cum urmeaza:
4 Atunci cand o entitate prezinta atat situatiile financiare consolidate, cat si situatiile financiare individuale, in conformitate cu IFRS 10 Situatiile financiare consolidate si, respectiv IAS 27 Situatiile financiare individuale, prezentarea de informatii prevazute de prezentul standard trebuie sa se bazeze doar pe informatiile consolidate. O …
74B IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 4, 40 si A11. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 36 Deprecierea activelor
D24 Se modifica punctul 4 litera (a) si se adauga punctul 140H, dupa cum urmeaza:
4 Prezentul standard se aplica pentru activele financiare clasificate drept:
(a) filiale, asa cum sunt definite in IFRS 10 Situatii financiare consolidate;
(b) …
140H IFRS 10 si IFRS 11, publicate in mai 2011, au modificat punctul 4, titlul dinaintea punctului 12 litera (h) si punctul 12 litera (h). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D25 [Nu se aplica dispozitiilor]
IAS 38 Imobilizari necorporale
D26 Se modifica punctul 3(e) si se adauga punctul 130F, dupa cum urmeaza:
3 Daca un alt standard dispune contabilizarea unui anumit tip de imobilizare necorporala, o entitate va aplica standardul respectiv in locul prezentului standard. De exemplu, prezentul standard nu se aplica la:
(a) …
(e) active financiare, asa cum sunt definite in IAS 32. Recunoasterea si evaluarea anumitor active financiare sunt tratate in IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocieri in participatie.
(f) …
130F IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctul 3 litera (e). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare (modificat in octombrie 2009)
D27 Se modifica punctele 2(a) si 15 si se adauga punctul 103P, dupa cum urmeaza:
2 Prezentul standard trebuie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor interese detinute in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocieri in participatie. Cu toate acestea, entitatile trebuie sa aplice prezentul standard pentru un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie care, in conformitate cu IAS 27 IAS 28 sau IAS 31 este contabilizata pe baza acestui standard. …
15 In situatiile financiare consolidate, se aplica punctele16-23 si Anexa A, punctele AG34–AG52 la un nivel consolidat. Prin urmare, o entitate consolideaza mai intai toate filialele in conformitate cu IFRS 10 si apoi aplica punctele 16-23 si Anexa A, punctele AG34–AG52 pentru grupul rezultat.
103P IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 2 litera (a), 15, AG3, AG36-AG38 si AG41 litera (a). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D28 In Anexa A, se modifica punctele AG36–AG38, dupa cum urmeaza:
La punctul AG36, se sterge “(inclusiv orice SPE)” din prima caseta a diagramei.
AG37 Situatia descrisa la punctul 18 litera (b) (atunci cand o entitate pastreaza drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar isi asuma o obligatie contractuala de a plati fluxurile de trezorerie uneia sau mai multor entitati) are loc daca, de exemplu, o entitate este un trust si emite investitorilor sai interese generatoare de beneficii in activele financiare de baza pe care le detine si gestioneaza activele financiare respective. In acest caz, daca se intrunesc conditiile de la punctele 19 si 20, activele financiare indeplinesc conditiile pentru derecunoastere.
AG38 La aplicarea punctului 19, entitatea poate fi, de exemplu, initiatorul activelor financiare sau poate fi un grup care include o filiala care a achizitionat activul financiar si care transfera fluxurile de trezorerie unor investitori terti neimplicati.
IFRIC 5 Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de restaurare si de reabilitare a mediului
D29 In “referinte”, se sterg intrarile pentru IAS 27 si IAS 31, se modifica intrarea pentru IAS 28 in “IAS 28 Investitii in entitati asociate si in asocieri in participatie” si se adauga intrarile pentru IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11 Angajamente comune.
Se modifica punctul 8 si se adauga punctul 14B, dupa cum urmeaza:
8 Contribuabilul trebuie sa stabileasca daca detine controlul sau controlul in comun sau o influenta semnificativa asupra fondului tinand cont de IFRS 10, IFRS 11 si IAS 28. In caz afirmativ, contribuabilul trebuie sa isi contabilizeze interesele detinute in fond in conformitate cu aceste standarde.
14B IFRS 10 si IFRS 11, publicate in mai 2011, au modificat punctele 8 si 9. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRIC 17 Distribuiri de active nemonetare catre proprietari
D30 In “referinte”, se adauga o entitate pentru “IFRS 10 Situatii financiare consolidate”.
Se modifica punctul 7 si se adauga punctul 19, dupa cum urmeaza:
7 In conformitate cu punctul 5, aceasta interpretare nu se aplica atunci cand o entitate distribuie o parte a participatiilor sale in capitalul propriu al unei filiale, dar pastreaza controlul filialei. Entitatea care efectueaza o distribuire care are drept rezultat recunoasterea de catre entitate a unui interes minoritar in filiala sa va contabiliza distribuirea in conformitate cu IFRS 10.
19 IFRS 10 publicat in mai 2011, a modificat punctul 7. O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 10.
STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 11
Angajamente comune
OBIECTIV
1 Obiectivul prezentului IFRS este de a stabili principiile de raportare financiara pentru entitatile care detin interese in angajamente care sunt controlate in comun (altfel spus angajamente comune).
Indeplinirea obiectivului
2 Pentru a indeplini obiectivul de la punctul 1, prezentul IFRS defineste controlul comun si prevede ca o entitate care este parte intr-un angajament comun sa stabileasca tipul de angajament comun in care este implicata prin evaluarea drepturilor si obligatiilor sale si sa contabilizeze drepturile si obligatiile respective in conformitate cu acel tip de angajament comun.
DOMENIU DE APLICARE
3 Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile care sunt parti intr-un angajament comun.
ANGAJAMENTE COMUNE
4 Un angajament comun este un angajament in cadrul caruia doua sau mai multe parti detin controlul in comun.
5 Un angajament comun are urmatoarele caracteristici:
(a) Angajamentul contractual este obligatoriu pentru parti (a se vedea punctele B2-B4).
(b) Prin angajamentul contractual, doua sau mai multor parti le este acordat controlul in comun al angajamentului (a se vedea punctele 7-13).
6 Un angajament comun este fie o exploatare in participatie, fie o asociere in participatie.
Control comun
7 Controlul comun reprezinta controlul partajat al unui angajament, convenit prin contract, care exista numai atunci cand deciziile legate de activitatile relevante necesita consimtamantul unanim al partilor care detin controlul comun.
8 O entitate care este parte intr-un angajament trebuie sa evalueze daca angajamentul contractual confera controlul angajamentului in mod colectiv tuturor partilor sau unui grup al partilor. Toate partile, sau un grup al partilor, controleaza in mod colectiv un angajament atunci cand acestea trebuie sa actioneze in comun pentru a coordona activitatile care influenteaza semnificativ rezultatele angajamentului (adica activitatile relevante).
9 Dupa ce s-a stabilit faptul ca toate partile, sau un grup al partilor, controleaza un angajament in mod colectiv, controlul comun exista numai atunci cand este necesar consimtamantul unanim al partilor care controleaza angajamentul in mod colectiv pentru a decide cu privire la activitatile relevante.
10 Intr-un angajament comun, niciuna dintre parti nu controleaza angajamentul in nume propriu. O parte care detine controlul in comun al unui angajament poate impiedica oricare dintre celelalte parti, sau grup al partilor, sa controleze angajamentul.
11 Un angajament poate fi un angajament comun, chiar daca nu toate partile detin controlul in comun al angajamentului. Prezentul IFRS face distinctie intre partile care detin controlul in comun al unui angajament comun (operatori intr-o exploatare in participatie sau asociati intr-o asociere in participatie) si partile care participa, dar nu detin controlul comun intr-un angajament comun.
12 O entitate trebuie sa aplice rationamente atunci cand evalueaza daca toate partile, sau un grup al partilor, detin(e) controlul comun al unui angajament. O entitate trebuie sa efectueze aceasta evaluare prin analizarea tuturor datelor si circumstantelor (a se vedea punctele B5-B11).
13 Daca se modifica datele si circumstantele, o entitate trebuie sa reevalueze daca mai detine controlul in comun al angajamentului.
Tipuri de angajamente comune
14 O entitate trebuie sa stabileasca tipul de angajament comun in care este implicata. Clasificarea unui angajament comun drept exploatare in participatie sau asociere in participatie depinde de drepturile si obligatiile partilor angajamentului.
15 O exploatare in participatie este un angajament comun in cadrul caruia partile care detin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele si obligatii privind datoriile aferente angajamentului. Partile respective se numesc operatori intr-o exploatare in participatie.
16 O asociere in participatie este un angajament comun in cadrul caruia partile care detin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele nete ale angajamentului. Partile respective se numesc asociati intr-o asociere in participatie.
17 O entitate aplica rationament atunci cand evalueaza daca un angajament comun este o exploatare in participatie sau o asociere in participatie. O entitate trebuie sa stabileasca tipul de angajament comun in care este implicata analizand drepturile si obligatiile sale care decurg din angajament. O entitate isi evalueaza drepturile si obligatiile prin analizarea structurii si a formei juridice a angajamentului, a termenilor conveniti intre partile angajamentului contractual si, daca sunt relevante, a altor date si circumstante (a se vedea punctele B12-B33).
18 Uneori, partile au obligatii in baza unui cadru general al angajamentului in care se stabilesc termenii contractuali generali pentru a desfasura una sau mai multe activitati. Cadrul general al angajamentului poate sa prevada ca partile sa incheie diferite angajamente comune pentru a trata activitati specifice care fac parte din contract. Chiar daca angajamentele comune respective sunt asociate aceluiasi cadru general al angajamentului, tipul acestora poate fi diferit daca partile au drepturi si obligatii distincte atunci cand desfasoara diferitele activitati prevazute in cadrul general al angajamentului. In consecinta, exploatarile in participatie si asocierile in participatie pot sa coexiste atunci cand partile desfasoara activitati diferite care fac parte din acelasi cadru general al angajamentului.
19 Daca se modifica datele si circumstantele, o entitate trebuie sa reevalueze daca s-a schimbat tipul de angajament comun in care este implicata.
SITUATIILE FINANCIARE ALE UNEI PARTI INTR-UN ANGAJAMENT COMUN
Exploatari in participatie
20 In raport cu interesul sau intr-o exploatare in participatie, un operator intr-o exploatare in participatie trebuie sa recunoasca:
(a) activele sale, inclusiv partea sa din orice active detinute in comun;
(b) datoriile sale, inclusiv partea sa din orice datorii suportate in comun;
(c) veniturile sale din vanzarea partii din productie care ii revine in urma exploatarii in participatie;
(d) partea sa din veniturile care rezulta in urma vanzarii productiei de catre exploatarea in participatie; si
(e) cheltuielile sale, inclusiv partea sa din orice cheltuieli suportate in comun.
21 Un operator intr-o exploatare in participatie trebuie sa contabilizeze activele, datoriile, veniturile si cheltuielile aferente intereselor sale intr-o exploatare in participatie in conformitate cu IFRS-urile aplicabile activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor specifice.
22 Contabilizarea tranzactiilor precum vanzarea, contributia la sau cumpararea de active intre o entitate si o exploatare in participatie in care aceasta este un operator intr-o exploatare in participatie este prevazuta la punctele B34–B37.
23 O parte care participa, dar nu detine controlul in comun al unei exploatari in participatie trebuie, de asemenea, sa contabilizeze participatia sa in angajament in conformitate cu punctele 20-22, daca partea respectiva are drepturi la activele si are obligatii privind datoriile exploatarii in participatie. Daca o parte care participa, dar nu detine controlul in comun al unei exploatari in participatie, nu are drepturi la activele si nu are obligatii privind datoriile exploatarii in participatie, aceasta trebuie sa contabilizeze participatia sa in exploatarea in participatie in conformitate cu IFRS-urile aplicabile participatiei respective.
Asocieri in participatie
24 Un asociat intr-o asociere in participatie trebuie sa isi recunoasca interesul intr-o asociere in participatie drept investitie si trebuie sa contabilizeze investitia respectiva prin metoda punerii in echivalenta, in conformitate cu IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie cu exceptia cazului in care entitatea este scutita de la aplicarea metodei punerii in echivalenta, astfel cum se prevede in standardul respectiv.
25 O parte care participa, dar nu detine controlul in comun al unei asocieri in participatie trebuie sa contabilizeze participatia sa in angajament in conformitate cu IFRS 9 Instrumente financiare, exceptand situatia in care aceasta are o influenta semnificativa asupra asocierii in participatie, caz in care aceasta trebuie sa contabilizeze participatia sa in conformitate cu IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011).
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
26 In situatiile financiare individuale un operator intr-o exploatare in participatie sau un asociat intr-o asociere in participatie trebuie sa isi contabilizeze participatia intr-o:
(a) exploatare in participatie in conformitate cu punctele 20-22;
(b) asociere in participatie in conformitate cu punctul 10 din IAS 27 Situatii financiare individuale.
27. In situatiile financiare individuale, o parte care participa, dar nu detine controlul in comun intr-un angajament comun, trebuie sa isi contabilizeze participatia intr-o:
(a) exploatare in participatie in conformitate cu punctul 23;
(b) asociere in participatie in conformitate cu IFRS 9, exceptand situatia in care entitatea are o influenta semnificativa asupra asocierii in participatie, caz in care aceasta trebuie sa aplice punctul 10 din IAS 27 (astfel cum a fost modificat in 2011).
Anexa A
Termeni definiti
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS.
angajament comun Un angajament in care doua sau mai multe parti detin controlul comun.
control comun Impartirea controlului, convenita prin contract, asupra unui angajament, care exista numai atunci cand este necesar consimtamantul unanim al partilor care impart controlul pentru a decide cu privire la activitatile relevante.
exploatare in participatie Un angajament comun in cadrul caruia partile care detin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele si au obligatii privind datoriile aferente angajamentului.
operator intr-o exploatare in participatie O parte intr-o exploatare in participatie care detine controlul in comun al exploatarii in participatie.
asociere in participatie Un angajament comun in cadrul caruia partile care detin controlul comun al angajamentului au drepturi la activele nete ale angajamentului.
asociat intr-o asociere in participatie O parte intr-o asociere in participatie care detine controlul in comun al asocierii in participatie.
parte intr-un angajament comun O entitate care participa intr-un angajament comun, indiferent daca partea respectiva detine controlul comun al angajamentului.
vehicul distinct O structura financiara ce poate fi identificata individual, inclusiv entitati distincte cu personalitate juridica sau entitati recunoscute pe baza statutului, indiferent daca entitatile respective au personalitate juridica.
Urmatorii termeni sunt definiti in IAS 27 (astfel cum a fost modificat in 2011), IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011) sau IFRS 10 Situatii financiare consolidate si sunt utilizati in prezentul IFRS cu semnificatiile prevazute in IFRS-urile respective:
– controlul asupra unei entitati in care s-a investit
– metoda punerii in echivalenta
– autoritate
– drepturi de protectie
– activitati relevante
– situatii financiare individuale
– influenta semnificativa.
Anexa B
Indrumari de aplicare
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS. Anexa descrie modul de aplicare a punctelor 1-27 si are aceeasi putere de impunere ca si celelalte sectiuni ale IFRS-ului.
B1 Exemplele din aceasta anexa descriu situatii ipotetice. Desi este posibil ca anumite aspecte din exemple sa fie prezente in modele de situatii reale, atunci cand se aplica IFRS 11 trebuie evaluate toate datele si circumstantele relevante ale unui model de situatie dat.
ANGAJAMENTE COMUNE
Angajament contractual (punctul 5)
B2 Angajamentele contractuale pot fi demonstrate in mai multe moduri. Un angajament contractual aplicabil este de obicei, dar nu intotdeauna, in scris, in mod normal sub forma de contract sau discutii documentate intre parti. Mecanismele statutare pot, de asemenea, crea angajamente aplicabile, fie de sine statatoare, fie coroborate cu angajamente intre parti.
B3 Atunci cand angajamentele comune sunt structurate printr-un vehicul distinct (a se vedea punctele B19–B33), in unele cazuri, angajamentul contractual sau anumite aspecte ale angajamentului contractual vor fi incorporate in articolele, in contractul de incorporare sau in statutul vehiculului distinct.
B4 Angajamentul contractual defineste termenii pe baza carora partile participa la activitatea care face obiectul angajamentului. In general, angajamentul contractual trateaza aspecte precum:
(a) scopul, activitatea si durata angajamentului comun.
(b) modul in care sunt desemnati membrii consiliului de administratie sau ai organului de conducere echivalent.
(c) procesul decizional: problemele pentru care sunt necesare deciziile partilor, drepturile de vot ale partilor si nivelul de sprijin necesar pentru problemele respective. Prin procesul decizional reflectat in angajamentul contractual se stabileste controlul comun al angajamentului (a se vedea punctele B5-B11).
(d) aportul partilor la capital sau alte contributii necesare.
(e) modul in care partile impart activele, datoriile, veniturile, cheltuielile sau profitul sau pierderea aferente angajamentului comun.
Control comun (punctele 7-13)
B5 Pentru a evalua daca o entitate detine controlul in comun intr-un angajament, o entitate trebuie sa evalueze mai intai daca toate partile, sau un grup al partilor, controleaza angajamentul. IFRS 10 defineste controlul si trebuie utilizat pentru a stabili daca toate partile, sau un grup al partilor, sunt expuse sau au drepturi la rezultatele variabile datorita participarii acestora in angajament si daca au capacitatea de a influenta acele rezultate prin autoritatea pe care o detin asupra angajamentului. Atunci cand toate partile, sau un grup al partilor, analizate in mod colectiv, sunt capabile sa coordoneze activitatile care influenteaza semnificativ rezultatele angajamentului (adica activitatile relevante), partile controleaza in comun angajamentul.
B6 Dupa ce s-a concluzionat ca toate partile, sau un grup al partilor, controleaza in comun angajamentul, o entitate trebuie sa evalueze daca detine controlul in comun al angajamentului. Controlul comun exista numai atunci cand este necesar consimtamantul unanim al partilor care controleaza in mod colectiv angajamentul pentru a decide cu privire la activitatile relevante. Pentru a evalua daca angajamentul este controlat in comun de toate partile sau de un grup al partilor sau este controlat numai de una dintre parti, poate fi necesara aplicarea de rationament.
B7 Uneori, procesul decizional convenit de parti in angajamentul contractual conduce in mod implicit la controlul in comun. De exemplu, se presupune ca doua parti incheie un angajament in cadrul caruia fiecare detine 50 % din drepturile de vot, iar angajamentul contractual intre parti prevede ca sunt necesare cel putin 51 % din drepturile de vot pentru decide cu privire la activitatile relevante. In acest caz, partile au convenit in mod implicit ca detin controlul comun al angajamentului, deoarece nu se pot lua decizii privind activitatile relevante fara consimtamantul ambelor parti.
B8 In alte situatii, prin angajamentul contractual se solicita un procentaj minim de drepturi de vot pentru a lua decizii privind activitatile relevante. Atunci cand acel procentaj minim de drepturi de vot se poate obtine prin mai multe combinatii de parti care consimt in mod colectiv, angajamentul nu este un angajament comun, decat daca angajamentul contractual prevede care dintre parti (sau care combinatie de parti) trebuie sa fie unanim de acord cu deciziile privind activitatile relevante ale angajamentului.
Exemple de aplicare
Exemplul 1
Se va presupune ca trei parti incheie un angajament: In cadrul angajamentului, A detine 50 % din drepturile de vot, B detine 30 % si C detine 20 %. Angajamentul contractual dintre A, B si C prevede ca sunt necesare minim 75 % din drepturile de vot pentru a decide cu privire la activitatile relevante ale angajamentului. Desi A poate bloca orice decizie, nu controleaza angajamentul, deoarece are nevoie de acordul partii B. Termenii angajamentului contractual prin care sunt necesare minim 75 % din drepturile de vot pentru a decide cu privire la activitatile relevante, implica faptul ca A si B detin controlul comun al angajamentului, deoarece nu se pot lua decizii cu privire la activitatile relevante ale angajamentului fara acordul atat al partii A, cat si al partii B.
Exemplul 2
Se va presupune ca un angajament are trei parti: In cadrul angajamentului, A detine 50 % din drepturile de vot, iar B si C detin fiecare cate 25 %. Angajamentul contractual dintre A, B si C prevede ca sunt necesare minim 75 % din drepturile de vot pentru a decide cu privire la activitatile relevante ale angajamentului. Desi A poate bloca orice decizie, nu controleaza angajamentul, deoarece are nevoie fie de acordul partii B, fie de acordul partii C. In acest exemplu, A, B si C controleaza in mod colectiv angajamentul. Cu toate acestea, exista mai multe combinatii de parti care pot conveni pentru a obtine 75 % din drepturile de vot (adica, fie A si B, fie A si C). In astfel de situatii, pentru ca angajamentul contractual intre parti sa fie un angajament comun, ar trebui sa prevada care combinatie de parti trebuie sa fie unanim de acord cu deciziile privind activitatile relevante ale angajamentului.
Exemplul 3
Se va presupune un angajament in care A si B detin fiecare cate 35 % din drepturile de vot ale angajamentului, iar cele 30 % ramase sunt foarte dispersate. Deciziile cu privire la activitatile relevante trebuie sa fie aprobate prin majoritatea drepturilor de vot. A si B detin controlul comun al angajamentului, numai daca angajamentul contractual prevede ca este necesar atat acordul partii A, cat si al partii B pentru a decide cu privire la activitatile relevante ale angajamentului.
B9 Cerinta cu privire la acordul unanim inseamna ca orice parte care detine controlul in comun al angajamentului poate impiedica oricare dintre celelalte parti, sau un grup al partilor, sa ia decizii unilaterale (cu privire la activitatile relevante) fara consimtamantul sau. Daca cerinta privind acordul unanim se refera numai la decizii care confera partii drepturi de protectie si nu la decizii privind activitatile relevante ale unui angajament, partea respectiva nu este o parte cu control comun asupra angajamentului.
B10 Un angajament contractual poate cuprinde clauze privind solutionarea conflictelor, cum ar fi arbitrajul. Aceste prevederi pot permite luarea deciziilor fara acordul unanim al partilor cu control comun. Existenta unor astfel de prevederi nu exclude controlul comun al angajamentului si, in consecinta, nu il impiedica sa fie un angajament comun.
Evaluarea controlului comun
Angajamentul contractual confera tuturor partilor sau unui grup al partilor controlul angajamentului in mod colectiv
Este necesar acordul unanim al tuturor partilor sau al unui grup al partilor, care controleaza in mod colectiv angajamentul, pentru a decide cu privire la activitatile relevante?
Angajamentul este controlat in comun: angajamentul este un angajament comun
Nu
Nu
Da
Da
Nu face obiectul IFRS 11.
Nu face obiectul IFRS 11.
+++++ TIFF +++++
B11 Atunci cand un angajament nu face obiectul IFRS 11, o entitate isi va contabiliza participatia in angajament in conformitate cu IFRS-urile relevante, cum ar fi IFRS 10, IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011) sau IFRS 9.
TIPURI DE ANGAJAMENTE COMUNE (PUNCTELE 14-19)
B12 Angajamentele comune sunt incheiate pentru scopuri variate (de exemplu, ca modalitate de a imparti costurile si riscurile intre parti sau ca mod de a oferi partilor acces la tehnologii si piete noi), si pot fi incheiate utilizand diferite structuri si forme juridice.
B13 Unele angajamente nu impun ca activitatea care face obiectul angajamentului sa fie desfasurata printr-un vehicul distinct. Cu toate acestea, alte angajamente implica stabilirea unui vehicul distinct.
B14 Clasificarea angajamentelor comune solicitata prin prezentul IFRS se realizeaza in functie de drepturile si obligatiile partilor, care decurg din angajament, in cursul normal al activitatii. Prezentul IFRS clasifica angajamentele comune fie ca exploatari in participatie, fie ca asocieri in participatie. Atunci cand o entitate are drepturi la activele si are obligatii privind datoriile aferente unui angajament, angajamentul este o exploatare in participatie. Atunci cand o entitate are drepturi la activele nete ale unui angajament, angajamentul este o asociere in participatie. La punctele B16-B33 se descrie evaluarea unei entitati care incearca sa stabileasca daca detine un interes intr-o exploatare in participatie sau detine un interes intr-o asociere in participatie.
Clasificarea unui angajament comun
B15 Dupa cum se prevede la punctul B14, pentru a clasifica un angajament comun este necesar ca partile sa isi evalueze drepturile si obligatiile care decurg din angajament. Atunci cand efectueaza aceasta evaluare, o entitate trebuie sa analizeze urmatoarele:
(a) structura angajamentului comun (a se vedea punctele B16-B21).
(b) atunci cand angajamentul comun este structurat printr-un vehicul distinct:
(i) forma juridica a vehiculului distinct (a se vedea punctele B22-B24);
(ii) termenii angajamentului contractual (a se vedea punctele B25-B28); si
(iii) daca sunt relevante, alte date si circumstante (a se vedea punctele B29-B33).
Structura angajamentului comun
Angajamente comune care nu sunt structurate printr-un vehicul distinct.
B16 Un angajament comun care nu este structurat printr-un vehicul distinct este o exploatare in participatie. In astfel de cazuri, prin angajamentul contractual se stabilesc drepturile la active si obligatiile privind datoriile partilor aferente angajamentului si drepturile la veniturile corespunzatoare si obligatiile privind cheltuielile corespunzatoare ale partilor.
B17 De cele mai multe ori, in angajamentul contractual sunt descrise natura activitatilor care fac obiectul angajamentului si modul in care partile intentioneaza sa desfasoare in comun activitatile respective. De exemplu, partile unui angajament comun pot conveni sa fabrice impreuna un produs, iar fiecare parte este responsabila cu o anumita sarcina si fiecare utilizeaza propriile active si isi suporta propriile datorii. Angajamentul contractual ar putea, de asemenea, sa prevada modul in care se vor imparti intre parti veniturile si cheltuielile comune. Intr-un astfel de caz, fiecare operator intr-o exploatare in participatie recunoaste in situatiile sale financiare activele si datoriile utilizate pentru sarcina specifica si recunoaste partea sa din venituri si din cheltuieli, in conformitate cu angajamentul contractual.
B18 In alte cazuri, partile intr-un angajament comun pot sa convina, de exemplu, sa imparta si sa exploateze in comun un activ. Intr-un astfel de caz, prin angajamentul contractual se stabilesc drepturile partilor la activul exploatat in comun si modul in care se imparte intre parti productia sau veniturile din activ si costurile de exploatare. Fiecare operator intr-o exploatare in participatie isi contabilizeaza partea din activul comun si partea convenita din orice datorii si recunoaste partea sa din productie, venituri si cheltuieli, in conformitate cu angajamentul contractual.
Angajamente comune care sunt structurate printr-un vehicul distinct
B19 Un angajament comun in cadrul caruia activele si datoriile aferente angajamentului sunt detinute intr-un vehicul distinct poate fi o asociere in participatie sau o exploatare in participatie.
B20 Daca o parte este un operator intr-o exploatare in participatie sau un asociat intr-o asociere in participatie depinde de drepturile partii la activele si de obligatiile acesteia privind datoriile aferente angajamentului, detinute in vehiculul distinct.
B21 Dupa cum s-a prevazut la punctul B15, atunci cand partile au structurat un angajament comun printr-un vehicul distinct, partile trebuie sa evalueze daca forma juridica a vehiculului distinct, daca termenii angajamentului contractual si, cand este cazul, daca alte date si circumstante le confera:
(a) drepturi la activele si obligatii privind datoriile aferente angajamentului (adica angajamentul este o exploatare in participatie); sau
(b) drepturi la activele nete ale angajamentului (adica angajamentul este o asociere in participatie).
Clasificarea unui angajament comun: evaluarea drepturilor si obligatiilor partilor care decurg din angajament
Structura angajamentului comun
O entitate trebuie sa analizeze:
(i) Forma juridica a vehiculului distinct;
(ii) Termenii angajamentului contractual; si
(iii) Daca sunt relevante, alte date si circumstante.
Exploatare in participatie
Care este structurat printr-unvehicul distinct
Asociere in participatie
Care nu este structurat printr-un vehicul distinct
+++++ TIFF +++++
Forma juridica a vehiculului distinct
B22 Forma juridica a vehiculului distinct este relevanta atunci cand se evalueaza tipul angajamentului comun. Forma juridica este utila in evaluarea initiala a drepturilor la active si a obligatiilor privind datoriile detinute de parti in vehiculul distinct, cum ar fi daca partile au interese in activele detinute in vehiculul distinct si daca acestea sunt raspunzatoare pentru datoriile detinute in vehiculul distinct.
B23 De exemplu, partile pot coordona angajamentul comun printr-un vehicul distinct, a carui forma juridica face ca vehiculul distinct sa fie considerat de sine statator (adica activele si datoriile detinute in vehiculul distinct sunt activele si datoriile vehiculului distinct si nu activele si datoriile partilor). Intr-un astfel de caz, evaluarea drepturilor si obligatiilor conferite partilor prin forma juridica a vehiculului distinct indica faptul ca angajamentul este o asociere in participatie. Cu toate acestea, termenii conveniti intre parti in angajamentul contractual (a se vedea punctele B25-B28) si, daca este cazul, alte date si circumstante (a se vedea punctele B29-B33) pot sa nu ia in seama evaluarea drepturilor si obligatiilor conferite partilor prin forma juridica a vehiculului distinct.
B24 Evaluarea drepturilor si obligatiilor conferite partilor prin forma juridica a vehiculului distinct este suficienta pentru a decide ca angajamentul este o exploatare in participatie numai daca partile coordoneaza angajamentul comun printr-un vehicul distinct a carui forma juridica nu confera separarea intre parti si vehiculul distinct (adica activele si datoriile detinute in vehiculul distinct sunt activele si datoriile partilor).
Evaluarea termenilor angajamentului contractual
B25 In multe cazuri, drepturile si obligatiile convenite de parti in angajamentul contractual sunt conforme sau nu intra in conflict cu drepturile si obligatiile conferite partilor prin forma juridica a vehiculului distinct prin care a fost structurat angajamentul.
B26 In alte cazuri, partile utilizeaza angajamentul contractual pentru a inversa sau pentru a modifica drepturile si obligatiile conferite prin forma juridica a vehiculului distinct prin care a fost structurat angajamentul.
Exemplu de aplicare
Exemplul 4
Se va presupune ca doua parti structureaza un angajament comun intr-o entitate corporativa. Fiecare parte detine 50 % din participatiile in capitalurile proprii ale entitatii corporative. Inregistrarea permite separarea entitatii de proprietarii sai si, prin urmare, activele si datoriile detinute in entitate sunt activele si datoriile entitatii corporative. Intr-un astfel de caz, evaluarea drepturilor si obligatiilor conferite partilor prin forma juridica a vehiculului distinct indica faptul ca partile au drepturi la activele nete ale angajamentului.
Cu toate acestea, prin angajamentul contractual, partile aduc modificari la caracteristicile corporatiei, astfel incat fiecare are o participatie in activele entitatii corporative si fiecare este raspunzatoare intr-un procentaj specificat pentru datoriile entitatii corporative. Astfel de modificari contractuale privind caracteristicile unei corporatii pot face ca un angajament sa fie o exploatare in participatie.
B27 Tabelul urmator compara termenii comuni din angajamentele contractuale ale partilor intr-o exploatare in participatie si termenii comuni din angajamentele contractuale ale partilor intr-o asociere in participatie. Exemplele de termeni contractuali din tabelul urmator nu sunt exhaustive.
Evaluarea termenilor angajamentului contractual
| Exploatare in participatie | Asociere in participatie |
Termenii angajamentului contractual | Angajamentul contractual prevede partile unui angajament comun cu drepturi la activele si cu obligatii privind datoriile aferente angajamentului. | Angajamentul contractual prevede partile unui angajament comun cu drepturi la activele nete ale angajamentului (adica vehiculul distinct, si nu partile, are drepturi la activele si are obligatii privind datoriile aferente angajamentului). |
Drepturi la active | Angajamentul contractual prevede ca partile angajamentului comun impart toate participatiile (de exemplu, drepturi, titlul sau dreptul de proprietate) in activele aferente angajamentului, intr-un procentaj specificat (de exemplu, proportional cu participatia partilor in capitalurile proprii ale angajamentului sau proportional cu activitatea desfasurata prin angajament, atribuita direct acestora). | Prin angajamentul contractual se prevede ca activele aduse in angajament sau achizitionate ulterior de angajamentul comun sunt activele angajamentului. Partile nu detin nicio participatie (adica drepturi, titlu sau drept de proprietate) in activele angajamentului. |
Obligatii privind datoriile | Angajamentul contractual prevede ca partile angajamentului comun impart toate datoriile, obligatiile, costurile si cheltuielile intr-un procentaj specificat (de exemplu, proportional cu participatia partilor in capitalurile proprii ale angajamentului sau proportional cu activitatea desfasurata prin angajament, direct atribuibila acestora). | Angajamentul contractual prevede ca angajamentul comun este raspunzator pentru datoriile si obligatiile angajamentului. |
Angajamentul contractual prevede ca partile intr-un angajament comun sunt raspunzatoare pentru angajament doar proportional cu participatia acestora in angajament sau cu obligatiile acestora de a contribui la orice capital neplatit sau suplimentar al angajamentului, sau ambele. |
Angajamentul contractual prevede ca partile in angajamentul comun sunt raspunzatoare pentru despagubirile solicitate de terte parti. | Angajamentul contractual prevede ca creditorii angajamentului comun nu au drepturi la o cale de atac impotriva oricarei parti cu privire la datoriile si obligatiile angajamentului. |
Venituri, cheltuieli, profit sau pierdere | Angajamentul contractual prevede alocarea veniturilor si a cheltuielilor pe baza performantei corespunzatoare fiecarei parti in angajamentul comun. De exemplu, angajamentul contractual ar putea sa prevada ca veniturile si cheltuielile sa fie alocate pe baza capacitatii utilizate de fiecare parte intr-o fabrica exploatata in comun, care ar putea fi diferite de participatiile fiecarei parti in capitalurile proprii ale angajamentului comun. In alte cazuri, este posibil ca partile sa convina sa imparta profitul sau pierderea aferente angajamentului pe baza unui procentaj specificat, cum ar fi participatiile partilor in capitalurile proprii ale angajamentului. Acest fapt nu ar impiedica angajamentul sa fie o exploatare in participatie, daca partile au drepturi la activele si au obligatii privind datoriile aferente angajamentului. | Angajamentul contractual prevede procentul fiecarei parti din profitul sau pierderea aferente activitatilor angajamentului. |
Garantii | Partilor in angajamentele comune li se solicita, deseori, sa ofere garantii catre terte parti care, de exemplu, primesc servicii de la sau ofera finantare angajamentului comun. Prevederea unor astfel de garantii sau angajamentul partilor de a furniza garantiile, nu conduc, considerate individual, la concluzia ca angajamentul comun este o exploatare in participatie. Caracteristica pe baza careia se stabileste daca un angajament comun este o exploatare in participatie sau o asociere in participatie este daca partile au obligatii privind datoriile aferente angajamentului (pentru unele dintre care este posibil ca partile sa fi oferit sau nu o garantie). |
B28 Atunci cand angajamentul contractual prevede ca partile au drepturi la activele si au obligatii privind datoriile aferente angajamentului, acestea sunt parti intr-o exploatare in participatie si nu mai este necesar sa analizeze alte date si circumstante (punctele B29-B33) in vederea clasificarii angajamentului comun.
Evaluarea altor date si circumstante
B29 Atunci cand termenii angajamentului contractual nu prevad ca partile au drepturi la activele si au obligatii privind datoriile aferente unui angajament, pentru a evalua daca angajamentul este o exploatare in participatie sau o asociere in participatie, partile trebuie sa analizeze alte date si circumstante.
B30 Un angajament comun poate fi structurat printr-un vehicul distinct, a carui forma juridica poate sa confere separarea intre parti si vehiculul distinct. Este posibil ca termenii contractuali conveniti intre parti sa nu prevada faptul ca partile au drepturi la active si au obligatii privind datoriile, dar, cu toate acestea, analizarea altor date si circumstante poate conduce la clasificarea unui astfel de angajament drept exploatare in participatie. Acest fapt este valabil atunci cand alte date si circumstante confera partilor drepturi la activele si obligatii privind datoriile aferente angajamentului.
B31 Atunci cand activitatile unui angajament sunt structurate in principal pentru a furniza rezultate partilor, acest fapt sugereaza ca partile au drepturi la toate beneficiile economice ale activelor angajamentului. Adesea, partile unui astfel de angajament isi asigura accesul la rezultatele furnizate de angajament prin impiedicarea angajamentului sa vanda rezultatul unor terte parti.
B32 Efectul unui angajament cu o astfel de structura si scop este ca datoriile suportate de angajament sunt, de fapt, onorate prin fluxul de trezorerie primit in urma achizitionarii rezultatului de catre parti. Atunci cand partile reprezinta de fapt singura sursa de flux de trezorerie care contribuie la continuarea activitatilor angajamentului, acest fapt sugereaza ca partile au o obligatie privind datoriile aferente angajamentului.
Exemplu de aplicare
Exemplul 5
Se va presupune ca doua parti formeaza un angajament comun intr-o entitate corporativa (entitatea C) in cadrul careia fiecare parte detine 50 % din participatiile in capitalurile proprii. Scopul angajamentului este fabricarea de materiale necesare partilor in propriile procese individuale de productie. Prin angajament se asigura ca partile exploateaza intreprinderea care produce materialele, conform specificatiilor de cantitate si de calitate ale partilor.
Forma juridica a entitatii C (o entitate corporativa) prin care se coordoneaza activitatile indica, initial, faptul ca activele si datoriile detinute in entitatea C sunt activele si datoriile entitatii C. In angajamentul contractual intre parti nu se prevede ca partile au drepturi la activele sau au obligatii privind datoriile entitatii C. In consecinta, forma juridica a entitatii C si termenii angajamentului contractual indica faptul ca angajamentul este o asociere in participatie.
Cu toate acestea, partile vor analiza, de asemenea, urmatoarele aspecte ale angajamentului:
– Partile au convenit sa achizitioneze tot rezultatul entitatii C in proportie de 50:50. Entitatea C nu poate vinde nicio parte din rezultat unor terte parti, decat cu acordul celor doua parti ale angajamentului. Deoarece scopul angajamentului este de a furniza partilor rezultatul pe care il solicita, se preconizeaza ca astfel de vanzari catre terte parti vor fi rare si nesemnificative.
– Pretul rezultatului vandut partilor este stabilit de ambele parti la un nivel prin care se vor acoperi costurile de productie si cheltuielile administrative suportate de entitatea C. Pe baza acestui model de functionare, se intentioneaza ca angajamentul sa functioneze la limita rentabilitatii.
Din modelul de situatie de mai sus sunt relevante urmatoarele date si circumstante:
– Obligatia partilor de a cumpara tot rezultatul entitatii C reflecta dependenta exclusiva a entitatii C de parti pentru a genera fluxurile de trezorerie si, prin urmare, partile au obligatia de a finanta decontarea datoriilor entitatii C.
– Faptul ca partile au drepturi la tot rezultatul entitatii C inseamna ca partile consuma si, prin urmare, au drepturi la toate beneficiile economice ale activelor entitatii C.
Aceste date si circumstante indica faptul ca angajamentul este o exploatare in participatie. Concluzia privind clasificarea angajamentului comun in aceste circumstante nu s-ar schimba daca, in loc ca partile sa utilizeze partea lor de rezultat in scopuri proprii intr-un proces de fabricatie ulterior, partile ar vinde partea lor din rezultat catre terte parti.
Daca partile ar modifica termenii angajamentului contractual astfel incat angajamentul ar putea sa vanda rezultatul catre terte parti, acest fapt ar avea drept consecinta asumarea de catre entitatea C a cererii, a stocului si a riscului de credit. In acel scenariu, o astfel de modificare a datelor si a circumstantelor ar necesita o reevaluare a clasificarii angajamentului comun. Astfel de date si circumstante ar indica faptul ca angajamentul este o asociere in participatie.
B33 Urmatoarea diagrama ilustreaza procesul de evaluare urmat de o entitate pentru a clasifica un angajament atunci cand angajamentul comun este structurat printr-un vehicul distinct:
Clasificarea unui angajament comun structurat printr-un vehicul distinct
Forma juridica a vehiculului distinct
Termenii angajamentului contractual
Alte date si circumstante
Forma juridica a vehiculului distinct confera partilor drepturi la activele si obligatii privind datoriile aferente angajamentului?
Termenii angajamentului contractual prevad faptul ca partile au drepturi la activele si au obligatii privind datoriile aferente angajamentului?
Partile au structurat angajamentul astfel incat:
(a) activitatile acestuia au ca scop principal furnizarea productiei catre parti (adica, in realitate, partile au drepturi la toate beneficiile economice ale activelor detinute in vehiculul distinct) si
(b) idepinde in mod constant de parti pentru onorarea datoriilor aferente activitatii desfasurate prin angajament?
Asociere in participatie
Exploatare in participatie
+++++ TIFF +++++
SITUATIILE FINANCIARE ALE PARTILOR INTR-UN ANGAJAMENT COMUN (PUNCTUL 22)
Contabilizarea vanzarilor de sau a contributiilor cu active intr-o exploatare in participatie
B34 Atunci cand o entitate incheie o tranzactie cu o exploatare in participatie in cadrul careia aceasta este un operator in exploatarea in participatie, cum ar fi vanzarea de sau contributia cu active, acesta efectueaza tranzactia cu celelalte parti ale exploatarii in participatie si, astfel, operatorul in exploatarea in participatie trebuie sa recunoasca castigurile si pierderile rezultate in urma unei astfel de tranzactii doar proportional cu participatiile celorlalte parti in exploatarea in participatie.
B35 Atunci cand astfel de tranzactii ofera dovezi privind micsorarea valorii realizabile nete a activelor ce vor fi vandute sau cu care se va contribui in exploatarea in participatie sau privind o pierdere din depreciere a acelor active, pierderile respective trebuie sa fie recunoscute in totalitate de operatorul in exploatarea in participatie.
Contabilizarea achizitionarii de active de la o exploatare in participatie
B36 Atunci cand o entitate incheie o tranzactie cu o exploatare in participatie in cadrul careia aceasta este un operator in exploatarea in participatie, cum ar fi achizitionarea de active, aceasta nu trebuie sa recunoasca partea sa din castiguri si pierderi pana in momentul in care va revinde acele active unor terte parti.
B37 Atunci cand astfel de tranzactii ofera dovezi privind micsorarea valorii realizabile nete a activelor ce vor fi cumparate sau privind o pierdere din depreciere a acelor active, un operator intr-o exploatare in participatie trebuie sa recunoasca partea sa din pierderile respective.
Anexa C
Data intrarii in vigoare, tranzitia si retragerea altor IFRS-uri
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS.
DATA INTRARII IN VIGOARE
C1 O entitate trebuie sa aplice prezentul IFRS pentru perioade anuale care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica prezentul IFRS anterior datei specificate, aceasta trebuie sa prezinte acest fapt si sa aplice simultan IFRS 10, IFRS 12 Prezentarea intereselor detinute in alte entitati, IAS 27 (astfel cum a fost modificat in 2011) si IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011).
TRANZITIA
Asocierile in participatie – tranzitia de la consolidarea proportionala la metoda punerii in echivalenta
C2 Atunci cand schimba abordarea de la consolidare proportionala la metoda punerii in echivalenta, o entitate trebuie sa-si recunoasca investitia in asocierea in participatie, incepand cu prima perioada prezentata. Acea investitie initiala trebuie sa fie evaluata ca valoare contabila agregata a activelor si datoriilor pe care entitatea le-a consolidat proportional anterior, inclusiv orice fond comercial generat prin achizitie. Daca fondul comercial a apartinut anterior unei unitati mai mari generatoare de numerar sau unui grup de unitati generatoare de numerar, entitatea trebuie sa aloce fondul comercial asocierii in participatie pe baza valorilor contabile comparate ale asocierii in participatie si ale unitatii generatoare de numerar sau ale grupului de unitati generatoare de numerar la care a apartinut.
C3 Soldul de deschidere al investitiei stabilit in conformitate cu punctul C2 este considerat drept costul presupus al investitiei la recunoasterea initiala. O entitate trebuie sa aplice punctele 40-43 din IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011) la soldul de deschidere al investitiei pentru a evalua daca investitia este depreciata si trebuie sa recunoasca orice pierdere din depreciere drept o ajustare a rezultatelor reportate la inceputul primei perioade prezentate. Exceptia de la recunoasterea initiala de la punctele 15 si 24 din IAS 12 Impozitul pe profit nu este aplicabila atunci cand entitatea recunoaste o investitie intr-o asociere in participatie care a rezultat in urma aplicarii dispozitiilor privind tranzitia pentru asocierile in participatie care au fost consolidate proportional anterior.
C4 Daca, prin agregarea tuturor activelor si datoriilor consolidate proportional anterior rezulta active nete negative, o entitate trebuie sa evalueze daca are obligatii legale sau implicite aferente activelor nete negative si, in caz afirmativ, entitatea trebuie sa recunoasca datoria corespunzatoare. Daca entitatea concluzioneaza ca nu are obligatii legale sau implicite aferente activelor nete negative, aceasta nu trebuie sa recunoasca datoria corespunzatoare, dar trebuie sa ajusteze rezultatele reportate la inceputul primei perioadei prezentate. Entitatea trebuie sa prezinte acest fapt, impreuna cu partea sa din pierderile nerecunoscute din asocierile sale in participatie de la inceputul primei perioade prezentate si pana la data la care aplica pentru prima data prezentul IFRS.
C5 O entitate trebuie sa prezinte o defalcare a activelor si a datoriilor care au fost agregate intr-un singur element al soldului investitiei, la data primei perioade prezentate. Prezentarea respectiva de informatii trebuie sa fie intocmita intr-o maniera agregata pentru toate asocierile in participatie pentru care o entitate aplica dispozitiile de tranzitie la care fac referire punctele C2-C6.
C6 Dupa recunoasterea initiala, o entitate trebuie sa-si contabilizeze investitia in asocierea in participatie utilizand metoda punerii in echivalenta, in conformitate cu IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011).
Exploatari in participatie – tranzitia de la metoda punerii in echivalenta la contabilizarea activelor si a datoriilor
C7 Atunci cand face tranzitia de la metoda punerii in echivalenta la contabilizarea activelor si datoriilor asociate intereselor sale intr-o exploatare in participatie, la inceputul primei perioade prezentate, o entitate trebuie sa derecunoasca investitia contabilizata anterior prin metoda punerii in echivalenta si orice alt element care a facut parte din investitia neta a entitatii in angajament, in conformitate cu punctul 38 din IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011) si sa recunoasca partea sa din fiecare dintre activele si datoriile asociate participatiei sale in exploatarea in participatie, inclusiv orice fond comercial care ar putea sa fi fost parte din valoarea contabila a investitiei.
C8 O entitate trebuie sa-si stabileasca participatia detinuta in activele si datoriile aferente exploatarii in participatie, pe baza drepturilor si obligatiilor sale, intr-un procentaj specificat in conformitate cu angajamentul contractual. O entitate va evalua valorile contabile initiale ale activelor si datoriilor prin dezagregarea acestora din valoare contabila a investitiei, la inceputul primei perioade prezentate, pe baza informatiilor utilizate de entitate in aplicarea metodei punerii in echivalenta.
C9 Orice diferenta care apare intre investitia contabilizata anterior prin metoda punerii in echivalenta, impreuna cu orice elemente care au facut parte din investitia neta a entitatii in angajament, in conformitate cu punctul 38 din IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011) si valoarea neta recunoscuta a activelor si datoriilor, inclusiv orice fond comercial, trebuie sa fie:
(a) compensata prin orice fond comercial aferent investitiei cu ajustarea oricarei diferente ramase conform rezultatelor reportate la inceputul primei perioade prezentate, daca valoarea neta recunoscuta a activelor si a datoriilor, inclusiv orice fond comercial, este mai mare decat investitia derecunoscuta (si orice alte elemente care au facut parte din investitia neta a entitatii).
(b) ajustata conform rezultatelor reportate la inceputul primei perioade prezentate, daca valoarea neta recunoscuta a activelor si a datoriilor, inclusiv orice fond comercial, este mai mica decat investitia derecunoscuta (si orice alte elemente care au facut parte din investitia neta a entitatii).
C10 Orice entitate care face trecerea de la metoda punerii in echivalenta la contabilizarea activelor si a datoriilor trebuie sa furnizeze o reconciliere intre investitia derecunoscuta si activele si datoriile recunoscute, impreuna cu ajustarea oricarei diferente ramase conform rezultatelor reportate la inceputul primei perioade prezentate.
C11 Atunci cand entitatea recunoaste activele si datoriile aferente investitiei sale intr-o exploatare in participatie nu se aplica exceptia de recunoastere initiala de la punctele 15 si 24 din IAS 12.
Prevederi tranzitorii in situatiile financiare individuale ale unei entitati
C12 O entitate care, conform punctului 10 din IAS 27, obisnuia sa contabilizeze in situatiile financiare individuale interesele sale intr-o exploatare in participatie drept investitii la costuri sau in conformitate cu IFRS 9, trebuie:
(a) sa derecunoasca investitia si sa recunoasca activele si datoriile aferente participatiei detinute in exploatarea in participatie, la valorile stabilite in conformitate cu punctele C7-C9.
(b) sa furnizeze o reconciliere intre investitia derecunoscuta si activele si datoriile recunoscute, impreuna cu ajustarea oricarei diferente ramase in rezultatele reportate la inceputul primei perioade prezentate.
C13 Exceptia de recunoastere initiala de la punctele 15 si 24 din IAS 12 nu se aplica atunci cand entitatea recunoaste activele si datoriile aferente participatiei sale intr-o exploatare in participatie in situatiile financiare individuale rezultate in urma aplicarii cerintelor de tranzitie pentru exploatari in participatie de la punctul C12.
Referinte la IFRS 9
C14 Daca o entitate aplica acest IFRS, dar nu aplica inca IFRS 9, orice referinta la IFRS 9 trebuie interpretata drept referinta la IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.
RETRAGEREA ALTOR IFRS-URI
C15 Prezentul IFRS inlocuieste urmatoarele IFRS-uri:
(a) IAS 31 Interese in asocierile in participatie; si
(b) SIC-13 Entitati controlate in comun – contributii nemonetare ale asociatilor.
Anexa D
Modificari la alte IFRS-uri
In prezenta anexa sunt stabilite modificari la alte IFRS-uri, care reprezinta consecinte ale publicarii IFRS 11 de catre Consiliu. O entitate trebuie sa aplice modificarile pentru perioade anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Daca o entitate aplica IFRS 11 pentru o perioada mai recenta, aceasta trebuie sa aplice modificarile pentru acea perioada mai recenta. La punctele modificate, textul nou este subliniat iar textul eliminat este taiat.
D1 Acest tabel indica modul in care au fost modificate urmatoarele referinte in alte IFRS-uri.
Referinta existenta la | inclusa in | la | este modificata ca referinta la |
IAS 31 Interese in asocierile in participatie | IFRS 2 | punctul 5 | IFRS 11 Angajamente comune |
IFRS 9 (publicat in octombrie 2010) | punctul B4.3.12 litera (c) |
IAS 36 | punctul 4 litera (c) |
IFRIC 5 | Referinte |
IFRIC 9 | punctul 5 litera (c) |
IAS 28 Investitii in entitatile asociate | IAS 18 | punctul 6 litera (b) | IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie |
IAS 36 | punctul 4 litera (b) |
IFRIC 5 | Referinte |
control comun asupra | IAS 24 | Punctul 9 litera (a) subpunctul (I) si 11 (b) | controlul comun al |
entitate(ati) controlata(e) in comun | IFRS 1 | titlul dinaintea punctului 31, punctele 31 si D1 litera (g), titlul dinaintea punctului D14, punctele D14 si D15 | asociere(i) in participatie |
IAS 36 | titlul dinaintea punctului 12 litera (h) si punctele 12 litera (h) si 12 litera (h) subpunctul (ii) |
asociere(i) in participatie | IAS 12 | punctele 2, 15, 18 litera (e), 24, titlul dinaintea punctului 38, punctele 38, 38 litera (a), 44, 45, 81 litera (f), 87 si 87C | angajament(e) comun(e) |
IAS 21 | definitia termenului “operatiune din strainatate” de la punctul 8 si punctele 11 si 18 |
asociat(ti) | IAS 24 | punctele 11 litera (b) si 19 litera (e) | asociat(ti) intr-o asociere in participatie |
IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
D2 Se adauga punctul 39I, dupa cum urmeaza:
39I IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, modifica punctele 31, B7, C1, D1, D14 si D15 si au adaugat punctul D31. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D3 Se modifica punctul D1, dupa cum urmeaza:
D1 O entitate poate alege sa utilizeze una sau mai multe dintre derogarile care urmeaza:
(a) …
(p) stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii (punctul D25);
(q) hiperinflatie severa (punctele D26–D30).;
(r) angajamente comune (punctul D31);
D4 Dupa punctul D30, se adauga un titlu si punctul D31.
Angajamente comune
D31 Cel care adopta pentru prima data IFRS-urile poate aplica dispozitiile de tranzitie din IFRS 11, cu urmatoarea exceptie. Atunci cand face trecerea de la consolidarea proportionala la metoda punerii in echivalenta, cel care adopta pentru prima data IFRS-urile trebuie sa testeze investitia pentru depreciere, in conformitate cu IAS 36, de la inceputul primei perioade prezentate, indiferent daca exista indicii ca investitia ar putea fi depreciata. Orice depreciere care va rezulta trebuie sa fie recunoscuta drept ajustare de rezultate reportate la inceputul primei perioade prezentate.
IFRS 2 Plata pe baza de actiuni
D5 Se adauga punctul 63A, dupa cum urmeaza:
63A IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11, publicate in mai 2011, modifica punctul 5 si Anexa A. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte
D6 Se modifica punctul 28, dupa cum urmeaza:
28 Entitatea trebuie sa includa orice ajustare necesara a valorii contabile a activului imobilizat care inceteaza a mai fi clasificat drept detinut in vederea vanzarii in profitul sau pierderea [nota de subsol omisa] activitatilor continue in perioada in care criteriile mentionate la punctele 7-9 nu mai sunt indeplinite. Situatiile financiare aferente perioadelor ulterioare clasificarii drept detinut in vederea vanzarii trebuie sa fie modificate in consecinta, daca grupul destinat cedarii sau activul imobilizat care inceteaza sa mai fie clasificat drept detinut in vederea vanzarii este o filiala, o exploatare in participatie, o asociere in participatie, o entitate asociata sau o parte a unei participatii intr-o asociere in participatie sau intr-o entitate asociata. Entitatea trebuie sa prezinte aceasta ajustare in acelasi capitol din situatia rezultatului global utilizata pentru a prezenta castigul sau pierderea, daca exista, recunoscute in conformitate cu punctul 37.
D7 Se adauga punctul 44G, dupa cum urmeaza:
44G IFRS 11 Angajamente comune, publicat in mai 2011, aduce modificari la punctul 28. O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 11.
IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat
D8 Se modifica punctul 3 litera (a), dupa cum urmeaza:
3 Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale, sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permite unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39; in acele cazuri, …
D9 Se adauga punctul 44O, dupa cum urmeaza:
44O IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, aduc modificari la punctul 3. O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRS 9 Instrumente financiare (astfel cum a fost publicat in noiembrie 2009)
D10 Se adauga punctul 8.1.2, dupa cum urmeaza:
8.1.2 IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, aduc modificari la punctul C8 si elimina punctele C18-C23 si titlurile aferente. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D11 In Anexa C, la punctul C8, modificarile de la punctul 3 litera (a) din IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat se modifica dupa cum urmeaza:
3 Prezentul IFRS trebuie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permite unei entitati sa contabilizeze un interes detinut intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39 si IFRS 9; in acele cazuri, …
D12 Se sterg titlul de deasupra punctului C20 si punctele C20 si C21.
D12 Se sterg titlul de deasupra punctului C22 si punctele C22 si C23.
IFRS 9 Instrumente financiare (emis in octombrie 2010)
D14 Se adauga punctul 7.1.2, dupa cum urmeaza:
7.1.2 IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 3.2.1, B3.2.1–B3.2.3, B4.3.12 litera (c), B5.7.15, C11 si C30 si au eliminat punctele C23-C28 si titlurile aferente. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
D15 In Anexa C, la punctul C11, modificarile de la punctul 3 litera (a) din IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat se modifica dupa cum urmeaza:
3 Prezentul IFRS trebuie sa fie aplicat de toate entitatile pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permite unei entitati sa contabilizeze un interes intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IFRS 9; in acele cazuri, …
D16 Se sterg titlul de deasupra punctului C25 si punctele C25 si C26.
D17 Se sterg titlul de deasupra punctului C27 si punctele C27 si C28.
D18 La punctul C30, modificarile de la punctul 4 litera (a) din IAS 32 Instrumente financiare: prezentare se modifica dupa cum urmeaza:
4 Prezentul standard trebuie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permite unei entitati sa contabilizeze o participatie intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IFRS 9; in acele cazuri, …
IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie
D19 [Nu se aplica dispozitiilor]
D20 Se modifica punctele 37 si 38, dupa cum urmeaza:
37 Atunci cand se contabilizeaza o participatie intr-o entitate asociata, o asociere in participatie sau o filiala, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta sau prin metoda costului, un investitor limiteaza informatiile raportate in situatia fluxurilor de trezorerie la fluxurile de trezorerie generate intre el si entitatea in care s-a investit, de exemplu, la dividende si avansuri.
38 O entitate care raporteaza participatia detinuta intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie prin metoda punerii in echivalenta va include in situatia fluxurilor de trezorerie fluxurile de trezorerie generate de investitiile sale in entitatea asociata sau in asocierea in participatie, precum si repartizarile si alte plati sau incasari intre aceasta si entitatea asociata sau asocierea in participatie.
D21 Se sterge punctul 50 litera (b).
D22 Se adauga punctul 57, dupa cum urmeaza:
57 IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 37, 38 si 42B si au eliminat punctul 50 litera (b). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 12 Impozitul pe profit
D23 [Nu se aplica dispozitiilor]
D24 [Nu se aplica dispozitiilor]
D25 Se modifica punctul 39, dupa cum urmeaza:
39 O entitate trebuie sa recunoasca o datorie privind impozitul amanat pentru toate diferentele temporare impozabile asociate investitiilor in filiale, sucursale si entitati asociate si participatiile in angajamente comune, cu exceptia cazului in care sunt intrunite cumulativ urmatoarele doua conditii:
(a) Societatea-mama, investitorul, asociatul intr-o asociere in participatie sau operatorul intr-o exploatare in participatie este capabil sa controleze momentul reluarii diferentei temporare; si
(b) …
D26 Se modifica punctul 43, dupa cum urmeaza:
43 Angajamentul dintre partile intr-un angajament comun se refera de regula la distribuirea profitului si stabileste daca deciziile privind astfel de probleme necesita consimtamantul tuturor partilor sau a grupului partilor. Atunci cand un asociat intr-o asociere in participatie sau un operator intr-o exploatare in participatie poate controla momentul distribuirii partii sale din profitul generat de angajamentul comun si exista probabilitatea ca partea sa din profit sa nu fie distribuita in viitorul apropiat, nu este recunoscuta o datorie privind impozitul amanat.
D27 Se adauga punctul 98A, dupa cum urmeaza:
98A IFRS 11 Angajamente comune, publicat in mai 2011, a modificat punctele 2, 15, 18 litera (e), 24, 38, 39, 43–45, 81 litera (f), 87 si 87C. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 11.
IAS 18 Venituri
D28 [Nu se aplica dispozitiilor]
D29 Se adauga punctul 41, dupa cum urmeaza:
41 IFRS 11 Angajamente comune, publicat in mai 2011, aduce modificari la punctul 6 litera (b). O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 11.
IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar
D30 [Nu se aplica dispozitiilor]
D31 La punctele 3(b) si 44 se sterge “consolidare proportionala” si la punctul 33 se sterge “consolidat proportional”.
D32 La punctul 45 se sterge „IAS 31 “Interese in asocierile in participatie”.
D33 La punctul 46 se modifica ultima propozitie, dupa cum urmeaza:
46 … Atunci cand se aplica metoda punerii in echivalenta pentru entitatile asociate si asocierile in participatie se utilizeaza aceeasi abordare, in conformitate cu IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011).
D34 Se modifica punctul 48A, dupa cum urmeaza:
48A In afara de cedarea intregii participatii a unei entitati intr-o operatiune din strainatate, urmatoarele cedari partiale sunt contabilizate drept cedari:
(a) atunci cand cedarea partiala are drept urmare pierderea controlului asupra unei filiale care include o operatiune din strainatate, indiferent daca entitatea pastreaza un interes care nu controleaza in fosta filiala dupa cedarea partiala; si
(b) atunci cand participatia pastrata dupa cedarea partiala a unei participatii intr-un angajament comun sau dupa cedarea partiala a unei participatii intr-o entitate asociata care include o operatiune din strainatate este un activ financiar care include o operatiune din strainatate.
(c) [sters]
D35 Se adauga punctul 60F, dupa cum urmeaza:
60F IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune publicate in mai 2011, au modificat punctele 3 litera (b), 8, 11, 18, 19, 33, 44-46 si 48A. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate
D36 Se modifica punctul 3, dupa cum urmeaza:
3 Prezentul standard dispune prezentarea de informatii privind relatiile, tranzactiile si soldurile scadente intre partile afiliate, inclusiv angajamentele, in situatiile financiare consolidate si individuale ale unei societati-mama sau ale unui investitor cu control comun sau cu o influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit, prezentate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate sau IAS 27 Situatii financiare individuale. Prezentul standard se aplica, de asemenea, situatiilor financiare individuale.
D37 Se modifica punctul 19, dupa cum urmeaza:
19 Prezentarile de informatii prevazute la punctul 18 trebuie sa fie intocmite separat pentru fiecare dintre categoriile urmatoare:
(a) Societatea-mama;
(b) entitatile care detin controlul in comun sau exercita o influenta semnificativa asupra entitatii;
(c) filiale; …
D38 Se modifica punctul 25, dupa cum urmeaza:
25 O entitate raportoare este scutita de la aplicarea dispozitiilor de prezentare de la punctul 18 referitoare la tranzactiile si soldurile scadente cu partile afiliate, inclusiv angajamentele, cu:
(a) un guvern care detine controlul,sau controlul in comun, sau exercita o influenta semnificativa asupra, entitatii raportoare; si
(b) o alta entitate care este o parte afiliata, deoarece acelasi guvern detine controlul,sau controlul in comun al, sau exercita o influenta semnificativa atat asupra entitatii raportoare cat si asupra celeilalte entitati.
D39 Se adauga punctul 28A, dupa cum urmeaza:
28A IFRS 10, IFRS 11 Angajamente comune si IFRS 12, publicate in mai 2011, au modificat punctele 3, 9, 11(b), 15, 19(b) si (e) si 25. O entitate trebuie sa aplice acele modificari atunci cand aplica IFRS 10, IFRS 11 si IFRS 12.
IAS 32 Instrumente financiare: prezentare
D40 Se modifica punctul 4(a), dupa cum urmeaza:
4 Prezentul standard trebuie sa fie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii detinute in filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale, sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, in unele cazuri, IAS 27 sau IAS 28 permit unei entitati sa contabilizeze o participatie detinuta intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie utilizand IAS 39; …
D41 Se adauga punctul 97I, dupa cum urmeaza:
97I IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 4(a) si AG29. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 33 Rezultatul pe actiune
D42 Se modifica punctele 40 si A11 si se adauga punctul 74B, dupa cum urmeaza:
40 O filiala, o asociere in participatie sau o entitate asociata poate sa emita catre alte parti decat societatea-mama sau investitorul care detin controlul in comun sau o influenta semnificativa asupra entitatii in care s-a investit actiuni ordinare potentiale convertibile fie in actiuni ordinare in filiala, in asocierea in participatiune sau in entitatea asociata, fie in actiuni ordinare in societatea mama sau ale investitorilor care detin controlul in comun sau o influenta semnificativa (entitatea raportoare) asupra entitatii in care s-a investit. Daca aceste actiuni ordinare potentiale ale filialei, ale asocierii in participatie sau ale entitatii asociate au un efect de diluare asupra rezultatului pe actiune de baza al entitatii raportoare, acestea vor fi incluse in calculul rezultatului pe actiune diluat.
A11 Actiunile ordinare potentiale ale unei filiale, asocieri in participatie sau entitati asociate care pot fi convertite fie in actiuni ordinare in filiala, in asocierea in participatiune sau in entitatea asociata, fie in actiuni ordinare in societatea mama sau ale investitorilor care detin controlul in comun sau o influenta semnificativa (entitatea raportoare) asupra entitatii in care s-a investit sunt incluse in calculul rezultatului pe actiune diluat, dupa cum urmeaza: …
74B IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 4, 40 si A11. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 36 Deprecierea activelor
D43 Se adauga punctul 140H, dupa cum urmeaza:
140H IFRS 10 si IFRS 11, publicate in mai 2011, au modificat punctul 4, titlul dinaintea punctului 12(h) si punctul 12(h). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 38 Imobilizari necorporale
D44 Se modifica punctul 3(e), dupa cum urmeaza:
3 Daca un alt standard dispune contabilizarea unui anumit tip de imobilizare necorporala, o entitate va aplica standardul respectiv in locul prezentului standard. De exemplu, prezentul standard nu se aplica la:
(a) …
(e) active financiare, astfel cum sunt definite in IAS 32. Recunoasterea si evaluarea anumitor active financiare sunt tratate in IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie.
(f) …
D45 Se adauga punctul 130F, dupa cum urmeaza:
130F IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctul 3 litera (e). O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare (astfel cum a fost modificat in octombrie 2009)
D46 Se modifica punctul 2(a), dupa cum urmeaza:
2 Prezentul standard trebuie sa fie aplicat de toate entitatile, pentru toate tipurile de instrumente financiare, cu exceptia:
(a) acelor participatii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie contabilizate in conformitate cu IFRS 10 Situatii financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale sau IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie. Cu toate acestea, entitatile trebuie sa aplice prezentul standard pentru participatia detinuta intr-o filiala, entitate asociata sau asociere in participatie care, in conformitate cu IAS 27 sau IAS 28 este contabilizat pe baza acestui standard. …
D47 Se modifica punctele AG3 si AG41litera (a), dupa cum urmeaza:
AG3 Uneori, o entitate face ceea ce ea considera o “investitie strategica” in instrumente de capitaluri proprii emise de o alta entitate, cu intentia de a stabili sau de a mentine o relatie de exploatare pe termen lung cu entitatea in care se investeste. Entitatea-investitor sau asociatul intr-o asociere in participatie utilizeaza IAS 28 pentru a stabili daca metoda contabilizarii prin punerea in echivalenta este adecvata pentru o astfel de investitie. Daca metoda punerii in echivalenta nu este adecvata, pentru investitia strategica respectiva entitatea va aplica prezentul standard.
AG4I(a) Entitatea este o organizatie cu capital de risc, un fond mutual, un fond de investitii sau o entitate similara a carei activitate o reprezinta investirea in active financiare in vederea obtinerii de profit din rentabilitatea lor totala sub forma de dobanda sau dividende si modificari ale valorii juste. IAS 28 permite evaluarea unor astfel de investitii la valoarea justa prin profit sau pierdere in conformitate cu prezentul standard. O entitate poate aplica aceeasi politica de contabilizare si altor investitii gestionate pe baza rezultatelor totale, dar asupra carora influenta sa este suficienta pentru ca acestea sa intre sub incidenta IAS 28.
D48 Se adauga punctul 103P, dupa cum urmeaza:
103P IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune, publicate in mai 2011, au modificat punctele 2 litera (a), 15, AG3, AG36-AG38 si AG4I litera (a). O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRIC 5 Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de reconstituire si de reabilitare a mediului
D49 Se modifica punctele 8 si 9, dupa cum urmeaza:
8 Contribuabilul trebuie sa stabileasca daca detine controlul sau controlul in comun sau o influenta semnificativa asupra,fondului tinand cont de IFRS 10, IFRS 11 si IAS 28. In caz afirmativ, contribuabilul trebuie sa isi contabilizeze participatia sa in fond in conformitate cu aceste standarde.
9 Daca un contribuabil nu detine control, control in comun sau o influenta semnificativa asupra fondului, contribuabilul trebuie sa recunoasca dreptul de a primi rambursari din partea fondului drept rambursari efectuate in conformitate cu IAS 37. Rambursarea trebuie sa fie evaluata la valoarea cea mai mica dintre urmatoarele:
(a) …
D50 Se adauga punctul 14B, dupa cum urmeaza:
14B IFRS 10 si IFRS 11, publicate in mai 2011, aduc modificari la punctele 8 si 9. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10 si IFRS 11.
IFRIC 9 Reevaluarea instrumentelor derivate incorporate
D51 [Nu se aplica dispozitiilor]
D52 Se adauga punctul 12, dupa cum urmeaza:
12 IFRS 11 publicat in mai 2011, a modificat punctul 5 litera (c). O entitate trebuie sa aplice modificarea respectiva atunci cand aplica IFRS 11.
IFRIC 16 Acoperirea impotriva riscurilor unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate
D53 Se modifica nota de subsol la punctul 2, dupa cum urmeaza:
* Acest lucru este valabil pentru situatiile financiare consolidate, situatiile financiare in cadrul carora investitiile precum entitatile asociate sau asocierile in participatie sunt contabilizate pe baza metoda punerii in echivalenta, iar situatiile financiare care includ o sucursala sau o exploatare in participatie, astfel cum este definit in IFRS 11 Angajamente comune.
STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 12
Prezentarea intereselor detinute in alte entitati
OBIECTIV
1 Obiectivul prezentului IFRS este de a impune unei entitati sa prezinte informatii care vor permite utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze:
(a) natura si riscurile asociate intereselor detinute in alte entitati; si
(b) efectele acelor interese asupra pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale acesteia.
Indeplinirea obiectivului
2 Pentru a indeplini obiectivul de la punctul 1, o entitate trebuie sa prezinte:
(a) rationamentele si ipotezele semnificative pe care le-a efectuat in stabilirea naturii interesului detinut intr-o alta entitate sau intr-un alt angajament si in stabilirea tipului de angajament comun in cadrul caruia detine un interes (punctele 7-9); si
(b) informatii cu privire la interesele detinute in:
(i) filiale (punctele 10-19);
(ii) angajamente comune si entitati asociate (punctele 20-23); si
(iii) entitati structurate care nu sunt controlate de entitate (entitati structurate neconsolidate) (punctele 24-31).
3 Daca prezentarea informatiilor impuse prin prezentul IFRS, impreuna cu prezentarea informatiilor impuse prin alte IFRS-uri nu indeplinesc obiectivul de la punctul 1, o entitate trebuie sa prezinte orice informatii suplimentare necesare pentru a indeplini obiectivul.
4 O entitate trebuie sa analizeze nivelul de detaliu necesar pentru a indeplini obiectivul prezentarii de informatii si cata atentie sa acorde fiecarei dispozitii a prezentului IFRS. Aceasta trebuie sa prezinte informatii agregate sau dezagregate astfel incat sa nu obstructioneze informatiile utile, fie prin includerea unui numar mare de detalii nesemnificative, fie prin agregarea elementelor care au caracteristici diferite (a se vedea punctele B2-B6).
DOMENIU DE APLICARE
5 Prezentul IFRS trebuie sa fie aplicat de o entitate care detine interese in oricare dintre urmatoarele:
(a) filiale
(b) angajamente comune (adica, activitati comune sau asocieri in participatie)
(c) entitati asociate
(d) entitati structurate neconsolidate.
6 Prezentul IFRS nu se aplica in cazul:
(a) planurilor de beneficii post-angajare sau altor planuri de beneficii ale angajatilor pe termen lung, la care se aplica IAS 19 Beneficiile angajatilor.
(b) situatiilor financiare individuale ale unei entitati, la care se aplica IAS 27 Situatii financiare individuale. Cu toate acestea, daca o entitate detine interese intr-o entitate structurata neconsolidata si intocmeste situatii financiare individuale drept unicele situatii financiare ale acesteia, cand va intocmi situatiile financiare individuale respective trebuie sa aplice dispozitiile de la punctele 24-31.
(c) un interes al unei entitati care participa, dar nu detine controlul in comun intr-un angajament comun, cu exceptia cazului in care acel interes are ca rezultat o influenta semnificativa asupra angajamentului sau este un interes intr-o entitate structurata.
(d) un interes intr-o alta entitate, contabilizat in conformitate cu IFRS 9 Instrumente financiare. Cu toate acestea, o entitate trebuie sa aplice prezentul IFRS:
(i) in cazul in care acel interes este un interes intr-o entitate asociata sau intr-o asociere in participatie care este evaluata la valoarea justa prin profit sau pierdere, in conformitate cu IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie; sau
(ii) in cazul in care acel interes este un interes intr-o entitate structurata neconsolidata.
RATIONAMENTE SI IPOTEZE SEMNIFICATIVE
7 O entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la rationamentele si ipotezele pe care le-a efectuat (si modificarile la acele rationamente si ipoteze) in stabilirea:
(a) faptului ca detine controlul asupra unei alte entitati, adica o entitate in care s-a investit, astfel cum este descrisa la punctele 5 si 6 din IFRS 10 Situatii financiare consolidate;
(b) faptului ca detine controlul comun al unui angajament sau are o influenta semnificativa asupra unei alte entitati; si
(c) tipul de angajament comun (adica activitate comuna sau asociere in participatie) in cazul in care angajamentul a fost structurat printr-un vehicul distinct.
8 Rationamentele si ipotezele semnificative prezentate in conformitate cu punctul 7 le cuprind pe cele aplicate de entitate in cazurile in care modificarile faptelor si ale circumstantelor sunt de asemenea natura incat concluzia privind detinerea controlului, a controlului in comun sau a unei influente semnificative se schimba pe parcursul perioadei de raportare.
9 Pentru a fi in conformitate cu dispozitiile de la punctul 7, o entitate trebuie sa prezinte, de exemplu, informatii cu privire la rationamentele si ipotezele importante efectuate pentru a stabili daca:
(a) nu controleaza o alta entitate, chiar daca detine peste jumatate din drepturile de vot ale acelei alte entitati.
(b) controleaza o alta entitate, chiar daca detine mai putin de jumatate din drepturile de vot ale celeilalte entitati.
(c) este un reprezentant sau un mandant (a se vedea punctele 58-72 din IFRS 10).
(d) nu are o influenta semnificativa, chiar daca detine 20 de procente sau mai mult din drepturile de vot ale altei entitati.
(e) are o influenta semnificativa, chiar daca detine mai putin de 20 de procente din drepturile de vot ale altei entitati.
INTERESE DETINUTE IN FILIALE
10 O entitate trebuie sa prezinte informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare consolidate
(a) sa inteleaga:
(i) alcatuirea grupului; si
(ii) participatia intereselor care nu controleaza in activitatile si in fluxurile de trezorerie ale grupului (punctul 12); si
(b) sa evalueze:
(i) natura si sfera restrictiilor semnificative privind posibilitatea acesteia de a accesa si de a utiliza activele grupului si de a deconta datoriile grupului (punctul 13);
(ii) natura si modificarile riscurilor asociate intereselor detinute in entitati structurate consolidate (punctele 14-17);
(iii) consecintele modificarilor participatiilor in capitalurile proprii ale unei filiale, care nu au ca rezultat pierderea controlului (punctul 18); si
(iv) consecintele pierderii controlului asupra unei filiale pe parcursul perioadei de raportare (punctul 19).
11 Atunci cand situatiile financiare ale unei filiale, utilizate in intocmirea situatiilor financiare consolidate, sunt datate incepand cu o perioada diferita sau sunt aferente unei perioade diferite fata de perioada situatiilor financiare consolidate (a se vedea punctele B92 si B93 din IFRS 10), o entitate trebuie sa prezinte:
(a) data sfarsitului perioadei de raportare pentru situatiile financiare ale acelei filiale; si
(b) motivul pentru care a utilizat o data sau o perioada diferita.
Participatia pe care interesele care nu controleaza o detin in activitatile si in fluxurile de trezorerie ale grupului
12 O entitate trebuie sa prezinte informatii pentru fiecare dintre filialele sale care detin interese care nu controleaza si sunt importante pentru entitatea raportoare:
(a) denumirea filialei.
(b) sediul social (si tara de inregistrare, daca este diferita de sediului social) al filialei.
(c) procentul de participatii in capitalurile proprii detinut de interesele care nu controleaza.
(d) procentul de drepturi de vot detinut de interesele care nu controleaza, daca este diferit de procentul de participatii detinut in capitalurile proprii.
(e) profitul sau pierderea alocata intereselor care nu controleaza ale filialei in decursul perioadei de raportare.
(f) interesele care nu controleaza cumulate ale filialei la finalul perioadei de raportare.
(g) informatii financiare rezumate cu privire la filiala (a se vedea punctul B10).
Natura si sfera restrictiilor semnificative
13 O entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) restrictiile semnificative (de exemplu, restrictii statutare, contractuale sau reglementare) privind capacitatea acesteia de a utiliza activele grupului sau de a deconta datoriile grupului, precum:
(i) cele care restrictioneaza capacitatea unei societati mama sau a filialelor acesteia de a transfera numerar sau active catre (sau de la) alte entitati din cadrul grupului.
(ii) garantii sau alte dispozitii care ar putea restrictiona plata dividendelor sau a altor distribuiri de capital sau efectuarea sau rambursarea de imprumuturi si avansuri catre (sau de la) alte entitati din cadrul grupului.
(b) natura si masura in care drepturile de protectie ale intereselor care nu controleaza pot restrictiona semnificativ capacitatea entitatii de a avea acces sau de a utiliza activele si de a deconta datoriile grupului (de exemplu, in cazul in care o societate mama are obligatia de a deconta datoriile unei filiale inainte de a deconta datoriile proprii sau daca este necesar acceptul intereselor care nu controleaza pentru a accesa activele sau pentru a deconta datoriile unei filiale).
(c) valorile contabile din situatiile financiare consolidate aferente activelor si datoriilor la care se aplica acele restrictii.
Natura riscurilor asociate intereselor unei entitati in entitatile structurate consolidate
14 O entitate trebuie sa prezinte informatii referitoare la orice angajament contractual care ar putea obliga o societate mama sau filiale ale acesteia sa furnizeze sprijin financiar unei entitati structurate consolidate, inclusiv evenimente sau circumstante care ar putea expune entitatea raportoare la o pierdere (de exemplu, angajamentele de furnizare de lichiditate sau factori de influentare a ratingului de credit, asociate cu obligatii de a cumpara active ale entitatii structurate sau de a furniza sprijin financiar).
15 Daca, pe parcursul perioadei de raportare, o societate mama sau oricare dintre filialele acesteia a furnizat sprijin financiar sau de alt fel unei entitati structurate consolidate (de exemplu, cumparand active sau instrumente emise de entitatea structurata), fara a avea o raspundere contractuala in acest sens, entitatea trebuie sa prezinte informatii privind:
(a) forma si valoarea sprijinului furnizat, inclusiv situatiile in care societatea mama sau filialele acesteia au asistat entitatea structurata in obtinerea sprijinului financiar; si
(b) motivele pentru furnizarea sprijinului.
16 Daca, pe parcursul perioadei de raportare, o societate mama sau oricare dintre filialele acesteia a furnizat sprijin financiar sau de alta natura unei entitati structurate neconsolidate anterior, fara a avea o raspundere contractuala in acest sens, iar sprijinul furnizat a avut ca rezultat controlul entitatii structurate de catre entitate, entitatea trebuie sa prezinte o explicatie privind factorii relevanti care au stat la baza acelei decizii.
17 O entitate trebuie sa prezinte orice intentii actuale de a furniza sprijin financiar sau de alta natura unei entitati structurate consolidate, inclusiv intentiile de a asista entitatea structurata in obtinerea de sprijin financiar.
Consecintele modificarii participatiilor in capitalurile proprii ale societatii mama intr-o filiala, care nu au ca rezultat pierderea controlului
18 O entitate trebuie sa prezinte o lista care indica efectele asupra capitalurilor proprii atribuibile proprietarilor societatii mama ale oricaror modificari ale participatiilor in capitalurile proprii ale acesteia intr-o filiala, modificari care nu au ca rezultat pierderea controlului.
Consecintele pierderii controlului asupra unei filiale pe parcursul perioadei de raportare
19 O entitate trebuie sa prezinte informatii privind castigul sau pierderea, daca acestea exista, calculate in conformitate cu punctul 25 din IFRS 10 si:
(a) partea din acel castig sau pierdere atribuibile evaluarii la valoarea justa a oricarei investitii nerepartizate in fosta filiala, la data pierderii controlului; si
(b) elementul(ele)-rand din castig sau pierdere, in care sunt recunoscute castigul sau pierderea (daca nu sunt prezentate separat).
INTERESE DETINUTE IN ANGAJAMENTE COMUNE SI IN ENTITATILE ASOCIATE
20 O entitate trebuie sa prezinte informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze:
(a) natura, sfera si efectele financiare ale intereselor detinute in angajamente comune si in entitati asociate, inclusiv natura si efectele relatiilor sale contractuale cu ceilalti investitori cu control comun sau cu o influenta semnificativa asupra angajamentelor comune si a entitatilor asociate (punctele 21 si 22); si
(b) natura si modificarile riscurilor asociate intereselor detinute in asocieri in participatie si entitati asociate (punctul 23).
Natura, sfera si efectele financiare ale intereselor unei entitati in cadrul angajamentelor comune si in entitatile asociate
21 O entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) pentru fiecare angajament comun sau entitate asociata semnificativa pentru entitatea raportoare:
(i) denumirea angajamentului comun sau a entitatii asociate.
(ii) natura relatiei entitatii cu angajamentul comun sau entitatea asociata (de exemplu, prin descrierea naturii activitatilor angajamentului comun sau ale entitatii asociate si daca au un rol strategic in activitatile entitatii).
(iii) sediul social (si tara de inregistrare, daca este cazul si daca tara este diferita de sediul social) al angajamentului comun sau al entitatii asociate.
(iv) procentul de participatii in capitalurile proprii sau de actiuni de participare detinut de entitate si, daca difera, procentul de drepturi de vot detinut (daca exista).
(b) pentru fiecare asociere in participatie sau entitate asociata semnificativa pentru entitatea raportoare:
(i) daca investitia in asocierea in participatie sau in entitatea asociata este evaluata pe baza metodei punerii in echivalenta sau la valoarea justa.
(ii) informatii financiare rezumate privind asocierea in participatie sau entitatea asociata, astfel cum se prevede la punctele B12 si B13.
(iii) daca asocierea in participatie sau entitatea asociata este evaluata pe baza metodei punerii in echivalenta, valoarea justa a investitiei acesteia in asocierea in participatie sau in entitatea asociata, daca exista un pret cotat pe piata al investitiei.
(c) informatii financiare, astfel cum se prevede la punctul B16, privind investitiile entitatii in asocieri in participatie si entitati asociate nesemnificative in mod individual:
(i) agregat pentru toate asocierile in participatie nesemnificative in mod individual si, separat,
(ii) agregat pentru toate entitatile asociate nesemnificative in mod individual.
22 O entitate trebuie, de asemenea, sa prezinte informatii cu privire la:
(a) natura si sfera oricaror restrictii importante (de exemplu, care rezulta dintr-un acord de imprumut, dispozitii legislative sau angajamente contractuale intre investitori cu control comun sau influenta semnificativa asupra asocierii in participatie sau a entitatii asociate) asupra capacitatilor asocierilor in participatie sau a entitatilor asociate de a transfera fonduri entitatii sub forma de dividende in numerar sau de a rambursa imprumuturi sau avansuri acordate de entitate.
(b) in cazul in care situatiile financiare ale unei asocieri in participatie sau ale unei entitati asociate, utilizate in aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt datate incepand cu o perioada sau sunt aferente unei perioade diferite fata de cea a entitatii:
(i) data incheierii perioadei de raportare pentru situatiile financiare ale respectivei asocieri in participatie sau entitate asociata; si
(ii) motivul pentru care a utilizat o data sau o perioada diferita.
(c) partea nerecunoscuta din pierderile unei asocieri in participatie sau a unei entitati asociate, atat pentru perioada de raportare cat si cumulativ, daca entitatea a incetat sa mai recunoasca partea sa din pierderile asocierii in participatie sau ale entitatii asociate atunci cand aplica metoda punerii in echivalenta.
Riscuri asociate intereselor unei entitati in asocieri in participatie si entitati asociate
23 O entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) angajamentele pe care le are fata de asocierile in participatie, separat de cuantumul altor angajamente, astfel cum este prevazut la punctele B18-B20.
(b) in conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente, cu exceptia cazului in care posibilitatea de a inregistra pierderi este redusa, datoriile contingente suportate in raport cu interesele detinute in asocieri in participatie sau in entitati asociate (inclusiv partea proprie din datoriile contingente suportate in comun cu alti investitori cu control comun sau cu influenta semnificativa asupra asocierilor in participatie sau a entitatilor asociate), in mod separat fata de cuantumul altor datorii contingente.
INTERESE IN ENTITATI STRUCTURATE NECONSOLIDATE
24 O entitate trebuie sa prezinte informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare:
(a) sa inteleaga natura si sfera intereselor detinute in entitatile structurate neconsolidate (punctele 26-28); si
(b) sa evalueze natura si modificarile riscurilor asociate intereselor detinute in entitatile structurate neconsolidate (punctele 29-31).
25 Informatiile prevazute la punctul 24, litera (b) cuprind informatii despre expunerea la risc datorata implicarii in entitatile structurate neconsolidate in perioade anterioare (de exemplu, sponsorizarea entitatii structurate), chiar daca, la data raportarii, entitatea nu mai are nicio implicare de natura contractuala cu entitatea structurata.
Natura intereselor
26 O entitate va prezenta informatii calitative si cantitative cu privire la interesele detinute in entitati structurate neconsolidate, inclusiv, dar fara a se limita la natura, scopul, dimensiunea si activitatile entitatii structurate si modul de finantare al entitatii structurate.
27 Daca o entitate a sponsorizat o entitate structurata neconsolidata, pentru care nu furnizeaza informatiile prevazute la punctul 29 (de exemplu, deoarece, la data raportarii, nu detine un interes in entitate), entitatea trebuie sa prezinte:
(a) modalitatea prin care a stabilit ce entitate structurata a sponsorizat;
(b) venitul realizat din acele entitati structurate in perioada de raportare, inclusiv o descriere a formelor de venit prezentate; si
(c) valoarea contabila (la momentul transferului) a tuturor activelor transferate acelor entitati structurate in decursul perioadei de raportare.
28 O entitate trebuie sa prezinte in format tabelar informatiile prevazute la punctul 27(b) si (c), cu exceptia cazului in care un alt format este mai adecvat si sa-si clasifice activitatile de sponsorizare in categorii relevante (a se vedea punctele B2-B6).
Natura riscurilor
29 O entitate trebuie sa prezinte informatii in format tabelar, cu exceptia cazului in care un alt format este mai adecvat, reprezentand o sinteza a:
(a) valorilor contabile ale activelor si ale datoriilor recunoscute in situatiile financiare, in raport cu interesele detinute in entitati structurate neconsolidate.
(b) elementelor-rand din situatia pozitiei financiare in care sunt recunoscute activele si datoriile respective.
(c) valoarea care reprezinta cel mai bine expunerea maxima a entitatii la pierderi datorate intereselor detinute in entitati structurate neconsolidate, inclusiv modul in care s-a stabilit expunerea maxima la pierderi. Daca o entitate nu isi poate cuantifica expunerea maxima la pierderi datorate intereselor detinute in entitati structurate neconsolidate, trebuie sa prezinte acest fapt si motivele aferente.
(d) o comparatie intre valorile contabile ale activelor si ale datoriilor entitatii in raport cu interesele acesteia in entitati structurate neconsolidate si expunerea maxima a entitatii la pierderi datorate acelor entitati.
30 Daca, pe parcursul perioadei de raportare si fara a avea o obligatie contractuala in acest sens, o entitate a furnizat sprijin financiar sau de alta natura unei entitati structurate neconsolidate, in cadrul careia a detinut anterior sau detine in prezent un interes (de exemplu, prin achizitionarea de active sau de instrumente emise de entitatea structurata), entitatea trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) forma si cuantumul sprijinului furnizat, inclusiv situatiile in care entitatea a asistat entitatea structurata in obtinerea de sprijin financiar; si
(b) motivele pentru furnizarea sprijinului.
31 O entitate trebuie sa prezinte orice intentii actuale de a furniza sprijin financiar sau de alta natura unei entitati structurate neconsolidate, inclusiv intentiile acesteia de a asista entitatea structurata in obtinerea unui sprijin financiar.
Anexa A
Termeni definiti
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS.
venit generat de o entitate structurata In sensul prezentului IFRS, venitul generat de o entitate structurata include, fara a se limita la, comisioane, dobanda, dividende, castiguri sau pierderi recurente si nerecurente la reevaluarea sau derecunoasterea intereselor detinute in entitati structurate si castiguri sau pierderi din transferul activelor si datoriilor catre entitatea structurata.
In sensul prezentului IFRS, un interes detinut intr-o alta entitate se refera la implicarea contractuala si necontractuala, care expune o entitate la variabilitatea rezultatelor din performanta celeilalte entitati. Un interes in alta entitate poate fi dovedit prin, fara a se limita la, detinerea de capitaluri proprii sau instrumente de datorie, precum si alte forme de participare, precum furnizarea de fonduri, sprijinul cu lichiditati, ameliorarea conditiilor de credit si garantii. Sunt cuprinse mijloacele prin care o entitate detine controlul sau controlul in comun ori o influenta semnificativa asupra unei alte entitati. O entitate nu detine, in mod necesar, un interes intr-o alta entitate numai datorita unei relatii tipice client-furnizor.
Punctele B7-B9 ofera mai multe informatii cu privire la interesele detinute in alte entitati.
La punctele B55-B57 din IFRS 10 se explica variabilitatea rezultatelor.
O entitate organizata astfel incat drepturile de vot sau alte drepturi similare nu reprezinta factorul dominant in deciderea controlului asupra entitatii, precum in cazul in care orice drepturi de vot sunt aferente numai sarcinilor administrative, iar activitatile relevante sunt coordonate prin angajamente contractuale.
Punctele B22-B24 ofera mai multe informatii cu privire la entitatile structurate.
Urmatorii termeni sunt definiti in IAS 27 (astfel cum a fost modificat in 2011), IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011), IFRS 10 si IFRS 11 Angajamente comune si sunt utilizati in prezentul IFRS cu semnificatiile mentionate in respectivele IFRS-uri:
– entitate asociata
– situatii financiare consolidate
– controlul asupra unei entitati
– metoda punerii in echivalenta
– grup
– angajament comun
– control comun
– activitate comuna
– asociere in participatie
– interese care nu controleaza
– societate mama
– drepturi de protectie
– activitati relevante
– situatii financiare individuale
– vehicul distinct
– influenta semnificativa
– filiala
Anexa B
Indrumari de aplicare
Prezenta anexa este parte integranta din IFRS. Anexa descrie modul de aplicare a punctelor 1-31 si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS-ului.
B1 Exemplele din prezenta anexa descriu situatii ipotetice. Desi este posibil ca anumite aspecte din exemple sa fie prezente in modele de situatii reale, atunci cand se aplica IFRS 12 trebuie sa se evalueze toate datele si circumstantele relevante ale unui anumit model de situatie.
AGREGARE (PUNCTUL 4)
B2 In functie de circumstantele proprii, o entitate trebuie sa decida nivelul de detaliu furnizat pentru a satisface nevoile utilizatorilor, cata atentie acorda diferitelor aspecte ale dispozitiilor si modul in care va agrega informatia. Este necesara aprecierea unui echilibru intre incarcarea situatiilor financiare cu un surplus de detalii care nu ajuta utilizatorii situatiilor financiare si obturarea informatiilor datorita unei agregari excesive.
B3 O entitate poate agrega prezentarile de informatii prevazute de prezentul IFRS, pentru interese detinute in entitati similare, daca agregarea intruneste obiectivul prezentarii de informatii si dispozitia de la punctul B4 si nu obtureaza informatiile furnizate. O entitate va prezenta modul in care a agregat interesele detinute in entitati similare.
B4 O entitate va prezenta separat informatiile pentru interesele detinute in:
(a) filiale;
(b) asocieri in participatie;
(c) activitati comune;
(d) entitati asociate; si
(e) entitati structurate neconsolidate.
B5 Pentru a determina daca se vor agrega informatiile, o entitate trebuie sa analizeze informatiile calitative si cantitative cu privire la caracteristicile de risc si de rezultate ale fiecarei entitati pe care o are in vedere pentru agregare si importanta fiecarei astfel de entitati pentru entitatea raportoare. Entitatea trebuie sa prezinte informatiile intr-o maniera prin care explica in mod clar utilizatorilor situatiilor financiare natura si sfera intereselor detinute in acele alte entitati.
B6 Exemple de niveluri de agregare in cadrul claselor de entitati definite la punctul B4, care ar putea fi corespunzatoare:
(a) natura activitatilor (de exemplu, o entitate din domeniul cercetarii si dezvoltarii, o entitate de titularizare periodica pe baza de carduri de credit).
(b) clasificarea sectorului de activitate.
(c) geografic (de exemplu, tara sau regiunea).
INTERESE DETINUTE IN ALTE ENTITATI
B7 Un interes detinut intr-o alta entitate se refera la implicarea contractuala sau necontractuala, prin care entitatea raportoare este expusa la variabilitatea rezultatelor din performanta celeilalte entitati. Analizarea scopului si structurii celeilalte entitati poate fi utila entitatii raportoare atunci cand evalueaza daca detine un interes in entitatea respectiva si, prin urmare, daca se necesara prezentarea informatiilor in prezentul IFRS. Acea evaluare trebuie sa cuprinda analiza riscurilor pe care cealalta entitate a fost structurata sa le genereze si riscurile pe care cealalta entitate a fost structurata sa le transfere entitatii raportoare sau altor parti.
B8 O entitate raportoare este expusa in mod normal la variabilitatea rezultatelor din performanta altei entitati prin detinerea de instrumente (precum capitaluri proprii sau instrumente de datorie emise de cealalta entitate) sau printr-o alta implicare care absoarbe variabilitatea. De exemplu, se va presupune ca o entitate structurata detine un portofoliu de imprumuturi. Entitatea structurata obtine un contract de swap pe riscul de credit de la o alta entitate (entitatea raportoare) pentru a se proteja in cazul nerambursarii dobanzii sau a principalului imprumuturilor. Implicarea entitatii raportoare o expune la variabilitatea rezultatelor din performanta entitatii structurate, deoarece swap-ul pe riscul de credit absoarbe variabilitatea rezultatelor entitatii structurate.
B9 Unele instrumente sunt concepute pentru a transfera riscul de la o entitate raportoare la o alta entitate. Astfel de instrumente creeaza variabilitatea rezultatelor pentru cealalta entitate, dar nu expune, in mod normal, entitatea raportoare la variabilitatea rezultatelor din performanta celeilalte entitati. De exemplu, se va presupune ca a fost infiintata o entitate structurata pentru a oferi oportunitati de investitie pentru investitori care doresc sa aiba expunere la riscul de credit al entitatii Z (entitatea Z nu are nicio legatura cu niciuna dintre partile implicate in angajament). Entitatea structurata obtine finantare prin emiterea catre acei investitori de efecte comerciale asociate riscului de credit al entitatii Z (instrument de tip credit linked notes) si utilizeaza profitul pentru a investi intr-un portofoliu de active financiare fara risc. Entitatea structurata obtine expunerea la riscul de credit al entitatii Z prin angajarea intr-un swap pe riscul de credit (credit default swap – CDS) cu un co-contractant la swap. CDS-ul transfera riscul de credit al entitatii Z catre entitatea structurata in schimbul unui comision platit de co-contractantul la swap. Investitorii in entitatea structurata primesc un profit mai mare, care reflecta atat profitul entitatii structurate din portofoliul de active, cat si comisionul CDS. Co-contractantul la swap nu este implicat in entitatea structurata care il expune la variabilitatea rezultatelor din performanta entitatii structurate, deoarece CDS mai degraba transfera variabilitatea catre entitatea structurata, decat absoarbe variabilitatea rezultatelor entitatii structurate.
INFORMATII FINANCIARE REZUMATE PENTRU FILIALE, ASOCIERI IN PARTICIPATIE SI ENTITATI ASOCIATE (PUNCTELE 12 SI 21)
B10 Pentru fiecare filiala care detine interese care nu controleaza si sunt semnificative pentru entitatea raportoare, o entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) dividende platite catre interesele care nu controleaza.
(b) informatii financiare rezumate privind activele, datoriile, profitul sau pierderea si fluxul de trezorerie al filialei, care sa permita utilizatorilor sa inteleaga participarea intereselor care nu controleaza in activitatile grupului si fluxurile de trezorerie. Informatiile vor cuprinde, fara a se limita la, de exemplu, activele circulante, activele imobilizate, datoriile curente, datoriile pe termen lung, veniturile, profitul sau pierderile si rezultatul global total.
B11 Informatiile financiare rezumate prevazute la punctul B10 litera (b) trebuie sa reprezinte valorile inaintea eliminarilor intre companii.
B12 Pentru fiecare asociere in participatie si entitate asociata semnificativa pentru entitatea raportoare, o entitate trebuie sa prezinte informatii cu privire la:
(a) dividendele primite de la asocierea in participatie sau de la entitatea asociata.
(b) informatiile financiare rezumate privind asocierea in participatie sau entitatea asociata (a se vedea punctele B14 si B15), inclusiv, dar fara a se limita in mod necesar la:
(i) active circulante.
(ii) active imobilizate.
(iii) datorii curente.
(iv) datorii pe termen lung.
(v) venituri.
(vi) profit sau pierdere din activitati continue.
(vii) profit sau pierdere dupa impozitare din activitati in curs de intrerupere.
(viii) alte elementele ale rezultatului global.
(ix) rezultatul global total.
B13 In plus fata de informatiile financiare rezumate prevazute la punctul B12, o entitate trebuie sa prezinte pentru fiecare asociere in participatie semnificativa pentru entitatea raportoare, informatii privind valoarea:
(a) numerarului si a echivalentelor de numerar cuprinse la punctul B12 litera (b) subpunctul (i):
(b) datoriile financiare curente (excluzand creantele comerciale sau alte datorii si provizioane) cuprinse la punctul B12 litera (b) subpunctul (iii).
(c) datoriile financiare pe termen lung (excluzand creantele comerciale sau alte datorii si provizioane) cuprinse la punctul B12 litera (b) subpunctul (iv).
(d) deprecieree si amortizarea.
(e) veniturile din dobanzi.
(f) cheltuielile cu dobanzile.
(g) cheltuielile sau veniturile asociate cu impozitul pe profit.
B14 Informatiile financiare rezumate prezentate in conformitate cu punctele B12 si B13 trebuie sa reprezinte valorile cuprinse in situatiile financiare IFRS ale asocierii in participatie sau ale entitatii asociate (si nu partea entitatii din acele valori). Daca entitatea isi justifica interesul detinut in asocierea in participatie sau in entitatea asociata prin metoda punerii in echivalenta:
(a) valorile cuprinse in situatiile financiare IFRS ale asocierii in participatie sau ale entitatii asociate trebuie sa fie ajustate pentru a reflecta ajustarile efectuate de entitate cand a utilizat metoda punerii in echivalenta, precum ajustarile valorilor juste efectuate la momentul achizitiei si ajustarile diferentelor de politici contabile.
(b) entitatea trebuie sa furnizeze o reconciliere a informatiilor financiare rezumate, prezentata in raport cu valoarea contabila a interesului detinut in asocierea in participatie sau in entitatea asociata.
B15 O entitate poate sa prezinte informatiile financiare rezumate prevazute la punctele B12 si B13 pe baza situatiilor financiare ale asocierii in participatie sau ale entitatii asociate, daca:
(a) entitatea isi evalueaza interesul in asocierea in participatie sau in entitatea asociata la valoarea justa, in conformitate cu IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011); si
(b) asocierea in participatie sau entitatea asociata nu intocmesc situatii financiare IFRS, iar intocmirea pe aceasta baza ar fi imposibila sau ar genera costuri neprevazute.
In acest caz, entitatea trebuie sa prezinte pe ce baza au fost intocmite informatiile financiare rezumate.
B16 O entitate trebuie sa prezinte agregat valoarea contabila a intereselor detinute in toate asocierile in participatie sau in entitatile asociate nesemnificative in mod individual, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta. O entitate trebuie sa prezinte, de asemenea, separat, valoarea agregata a partii detinute in acele asocieri in participatie sau entitati asociate din:
(a) profit sau pierdere din activitati continue.
(b) profit sau pierdere dupa impozitare din activitati in curs de intrerupere.
(c) alte elemente ale rezultatului global.
(d) rezultatul global total.
O entitate va furniza prezentarile de informatii pentru asocierile in participatie si pentru entitatile asociate in mod individual.
B17 In cazul in care interesul detinut de entitate intr-o filiala, intr-o asociere in participatie sau intr-o entitate asociata (sau o parte a participatiei acesteia intr-o asociere in participatie sau intr-o entitate asociata) este clasificata drept detinuta in vederea vanzarii, in conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte, in conformitate cu punctele B10-B16, atunci entitatii nu i se impune sa prezinte informatii financiare rezumate pentru respectiva filiala, asociere in participatie sau entitate asociata.
ANGAJAMENTE PENTRU ASOCIERI IN PARTICIPATIE (PUNCTUL 23 LITERA (A))
B18 O entitate trebuie sa prezinte informatii privind toate angajamentele pe care le-a incheiat, dar nu le-a recunoscut la data raportarii (inclusiv partea acesteia din angajamentele incheiate cu alti investitori cu control comun asupra unei asocieri in participatie), cu privire la interesele detinute in asocierile in participatie. Angajamentele sunt acelea care pot genera o iesire de numerar viitoare sau alte resurse.
B19 Angajamentele nerecunoscute care pot genera o iesire de numerar viitoare sau alte resurse, cuprind:
(a) angajamentele nerecunoscute privind contributia la finantare sau de resurse, de exemplu ca rezultat al:
(i) acordurilor de constituire sau de achizitionare a unei asocieri in participatie (in care, de exemplu, se dispune ca o entitate sa contribuie cu fonduri pe parcursul unei anumite perioade).
(ii) proiectelor cu investitii mari intreprinse de o asociere in participatie.
(iii) obligatiilor de cumparare neconditionate, care cuprind achizitionarea de echipamente, stocuri sau servicii pe care o entitate se angajeaza sa le cumpere de la sau in numele unei asocieri in participatie.
(iv) angajamentelor nerecunoscute de furnizare de imprumuturi sau alt fel de sprijin financiar unei asocieri in participatie.
(v) angajamentelor nerecunoscute de contributie la resursele unei asocieri in participatie, precum active sau servicii.
(vi) altor angajamente nerecunoscute irevocabile in relatie cu o asociere in participatie.
(b) angajamente nerecunoscute de achizitionare a participatiilor in capitalurile proprii (sau a unei parti a acelor participatii in capitalurile proprii) ale unei alte parti intr-o asociere in participatie, in cazul in care are sau nu are loc un anumit eveniment in viitor.
B20 Dispozitiile si exemplele de la punctele B18 si B19 ilustreaza cateva tipuri de prezentari prevazute la punctul 18 din IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate.
INTERESE DETINUTE IN ENTITATI STRUCTURATE NECONSOLIDATE (PUNCTELE 24-31)
Entitati structurate
B21 O entitate structurata este o entitate organizata astfel incat drepturile de vot sau altele similare nu reprezinta factorul dominant in deciderea controlului asupra entitatii, precum cazurile in care orice drepturi de vot sunt aferente numai sarcinilor administrative, iar activitatile relevante sunt coordonate prin angajamente contractuale.
B22 Deseori, o entitate structurata are unele sau cateva din urmatoarele caracteristici:
(a) activitati restrictionate.
(b) un obiectiv limitat si bine definit, precum realizarea unui contract de leasing avantajos din punct de vedere al impozitului, efectuarea de activitati de cercetare si dezvoltare, oferirea unei surse de capital sau de finantare unei entitati sau a unei oportunitati de investitie pentru investitori prin transferul riscurilor si prin beneficii asociate activelor entitatii structurate catre investitori.
(c) capitaluri proprii insuficiente pentru a-i permite entitatii structurate sa isi finanteze activitatile fara sprijin financiar secundar.
(d) finantare sub forma de instrumente multiple legate contractual de investitorii care creeaza concentrari de credite sau de alte riscuri (transe).
B23 Exemple de entitati considerate entitati structurate cuprind, fara a se limita la:
(a) vehicule de titularizare.
(b) finantari garantate cu active.
(c) unele fonduri de investitii.
B24 O entitate controlata prin drepturi de vot nu este o entitate structurata numai pentru ca, de exemplu, primeste finantare de la terte parti in urma unei restructurari.
Natura riscurilor generate de interesele detinute in entitatile structurate neconsolidate (punctele 29-31)
B25 In plus fata de informatiile prevazute la punctele 29-31, o entitate trebuie sa prezinte informatii suplimentare necesare pentru a indeplini obiectivul prezentarii de informatii de la punctul 24 litera (b).
B26 Exemple de informatii suplimentare care, in functie de circumstante, pot fi relevante in evaluarea riscurilor la care este expusa o entitate in cazul in care detine interese intr-o entitate structurata neconsolidata:
(a) conditiile unui angajament care ar dispune ca entitatea sa furnizeze sprijin financiar unei entitati structurate neconsolidate (de exemplu, angajamente de furnizare de lichiditate sau factori de influentare a ratingului de credit, asociate cu obligatii de a cumpara active ale entitatii structurate sau de a furniza sprijin financiar), inclusiv:
(i) o descriere a evenimentelor sau circumstantelor care ar putea expune o entitate raportoare la o pierdere.
(ii) daca exista conditii care ar limita obligatia.
(iii) daca mai exista alte parti care furnizeaza sprijin financiar si, daca da, cat de importanta este obligatia entitatii in raport cu obligatiile celorlalte parti.
(b) pierderi suferite de entitate in relatie cu interesele detinute in entitatea structurata neconsolidata, in decursul perioadei de raportare.
(c) tipul de venituri primite de entitate pe parcursul perioadei de raportare din interesele detinute in entitatea structurata neconsolidata.
(d) masura in care entitatii i se impune sa suporte pierderile unei entitati structurate neconsolidate inaintea altor parti, limita maxima pentru entitate a unor astfel de pierderi si (daca este relevant) valorile pierderilor si ordinea in care vor fi suportate acestea de partile cu mai putine interese decat entitatea in entitatea structurata neconsolidata.
(e) informatii cu privire la orice angajamente de furnizare de lichiditate, garantii sau alte angajamente cu terte parti care ar putea afecta valoarea justa sau riscul intereselor entitatii in entitatile structurate neconsolidate.
(f) orice dificultati intampinate de entitatea structurata neconsolidata in finantarea activitatilor proprii, pe parcursul perioadei de raportare.
(g) referitor la finantarea unei entitati structurate neconsolidate, formele de finantare (de exemplu, efecte comerciale sau obligatiuni pe termen mediu) si media ponderata a duratei de viata. Acele informatii pot cuprinde analize ale scadentei activelor si finantarilor unei entitati structurate neconsolidate, daca entitatea structurata detine active pe termen mai lung finantate prin fonduri pe termen scurt.
Anexa C
Data intrarii in vigoare si tranzitia
Prezenta anexa constituie parte integranta din IFRS si are aceeasi autoritate ca si celelalte sectiuni ale IFRS-uri.
DATA INTRARII IN VIGOARE SI TRANZITIA
C1 O entitate trebuie sa aplice prezentul IFRS pentru perioade anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.
C1 O entitate este incurajata sa furnizeze informatiile impuse prin prezentul IFRS pentru perioade mai recente decat cele anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Furnizarea anumitor informatii impuse prin prezentul IFRS nu obliga entitatea sa se conformeze tuturor dispozitiilor prezentului IFRS sau sa aplice mai devreme IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (astfel cum a fost modificat in 2011) si IAS 28 (astfel cum a fost modificat in 2011).
REFERINTE LA IFRS 9
C3 Daca o entitate aplica prezentul IFRS, dar nu aplica inca IFRS 9, orice referinta la IFRS 9 trebuie sa se citeasca ca referinta la IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.
Anexa D
Modificari la alte IFRS-uri
In prezenta anexa sunt stabilite modificari la alte IFRS-uri, care reprezinta consecinte ale publicarii IFRS 12 de catre Consiliu. O entitate trebuie sa aplice modificarile pentru perioade anuale, care incep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Daca o entitate aplica IFRS 12 pentru o perioada mai recenta, aceasta trebuie sa aplice modificarile pentru acea perioada mai recenta. La punctele modificate, textul nou este subliniat iar textul eliminat este taiat.
IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare
D1 Se modifica punctele 119 si 124 si se adauga punctul 139H, dupa cum urmeaza.
119 … Un exemplu este prezentarea de informatii privind cazurile in care o entitate aplica valoarea justa sau modelul bazat pe cost la investitia imobiliara (a se vedea IAS 40 Investitii imobiliare). Unele IFRS-uri prevad in mod specific prezentarea anumitor politicilor contabile, inclusiv a alegerilor facute de conducere intre diferitele politici permise. …
124 Unele dintre prezentarile facute in conformitate cu punctul 122 sunt prevazute si de alte IFRS-uri. De exemplu, IFRS 12 Prezentarea intereselor detinute in alte entitati prevede ca o entitate sa prezinte rationamentele efectuate pentru a stabili daca detine controlul altei entitati. IAS 40 prevede…
139H IFRS-urile 10 si 12, publicate in mai 2011, au modificat punctele 4, 119, 123 si 124. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS-urile 10 si 12
IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate
D2 Se modifica punctul 15 si se adauga punctul 28A, dupa cum urmeaza.
15 Dispozitia de prezentare a informatiilor privind relatiile intre parti afiliate, intre o societate mama si filiala acesteia, este suplimentara fata de dispozitia de prezentare de informatii din IAS 27 si IFRS 12 Prezentarea intereselor detinute in alte entitati.
28A IFRS 10, IFRS 11 Angajamente comune si IFRS 12, publicate in mai 2011, au modificat punctele 3, 9, 11 litera (b), 15, 19 literele (b) si (e) si 25. O entitate trebuie sa aplice modificarile respective atunci cand aplica IFRS 10, IFRS 11 si IFRS 12.
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 27
Situatii financiare individuale
OBIECTIV
1 Obiectivul prezentului standard este de a stabili dispozitiile privind contabilitatea si prezentarile de informatii pentru investitiile in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate atunci cand o entitate intocmeste situatii financiare individuale.
DOMENIU DE APLICARE
2 Prezentul standard trebuie aplicat in cazul contabilizarii investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, atunci cand o entitate alege, sau i se impune prin reglementari locale, sa prezinte situatii financiare individuale.
3 Prezentul standard nu impune care entitati trebuie sa intocmeasca situatii financiare individuale. Acesta se aplica atunci cand o entitate intocmeste situatii financiare individuale care sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
DEFINITII
4 Urmatorii termeni sunt folositi in prezentul standard cu intelesul specificat in continuare:
Situatiile financiare consolidate sunt situatiile financiare ale unui grup, in care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si fluxurile de trezorerie ale societatii-mama si ale filialelor acesteia sunt prezentate ca situatii financiare ale unei entitati economice unice.
Situatiile financiare individuale sunt acele situatii prezentate de o societate-mama (adica, un investitor care are control asupra unei filiale) sau un investitor care are un control comun sau exercita o influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit, unde investitiile sunt contabilizate la cost sau in conformitate cu IFRS 9 Instrumente financiare.
5 Urmatorii termeni sunt definiti in anexa A la IFRS 10 Situatii financiare consolidate, anexa A la IFRS 11 Acorduri comune si punctul 3 din IAS 28 Investitii in entitatile asociate si asocierile in participatie:
– entitate asociata
– control asupra unei entitati in care s-a investit
– grup
– control comun
– asociere in participatie
– asociat la o asociere in participatie
– societate-mama
– influenta semnificativa
– filiala.
6 Situatiile financiare individuale sunt cele prezentate in plus fata de situatiile financiare consolidate sau in plus fata de situatiile financiare in care investitiile in entitati asociate sau asocieri in participatie sunt contabilizate prin metoda punerii in echivalenta, in alte conditii decat cele stabilite la punctul 8. Situatiile financiare individuale nu trebuie sa fie anexate la aceste situatii sau sa le insoteasca.
7 Situatiile financiare in care se aplica metoda punerii in echivalenta nu sunt situatii financiare individuale. In mod similar, situatiile financiare ale unei entitati care nu are o filiala, o entitate asociata sau un interes de participatie intr-o asociere in participatie nu sunt situatii financiare individuale.
8 O entitate care este exceptata de la consolidare in conformitate cu punctul 4 litera (a) din IFRS 10 sau de la aplicarea metodei de punere in echivalenta in conformitate cu punctul 17 din IAS 28 (modificat in 2011) poate prezenta situatii financiare individuale drept singurele sale situatii financiare.
INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE
9 Situatiile financiare individuale trebuie intocmite in conformitate cu toate standardele IFRS aplicabile, cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 10.
10 Atunci cand o entitate intocmeste situatii financiare individuale, aceasta trebuie sa contabilizeze investitiile in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate:
(a) la cost sau
(b) in conformitate cu IFRS 9.
Entitatea trebuie sa aplice aceeasi metoda contabila pentru fiecare categorie de investitii. Investitiile contabilizate la cost trebuie contabilizate in conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte atunci cand sunt clasificate drept detinute in vederea vanzarii (sau incluse intr-un grup clasificat drept detinut in vederea vanzarii). Evaluarea investitiilor contabilizate in conformitate cu IFRS 9 nu se modifica in conditiile respective.
11 Daca o entitate alege, in conformitate cu punctul 18 din IAS 28 (modificat in 2011), sa-si evalueze investitiile in entitati asociate sau asocieri in participatie la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, in conformitate cu IFRS 9, aceasta trebuie sa contabilizeze respectivele investitii in acelasi mod in situatiile sale individuale.
12 O entitate trebuie sa recunoasca in situatiile sale financiare individuale, in contul de profit si pierdere, un dividend de la o filiala, o asociere in participatie sau entitate asociata atunci cand este stabilit dreptul entitatii de a primi dividendul
13 Atunci cand societatea-mama reorganizeaza structura grupului sau prin stabilirea unei noi entitati ca societate-mama printr-o modalitate care indeplineste urmatoarele conditii:
(a) noua societate-mama obtine controlul societatii-mama initiale prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii in schimbul instrumentelor de capitaluri proprii ale societatii-mama initiale;
(b) activele si datoriile noului grup si ale grupului initial sunt aceleasi imediat inainte si dupa reorganizare; si
(c) proprietarii societatii-mama initiale inainte de reorganizare au aceleasi interese absolute si relative, in activele nete ale grupului initial si ale grupului nou imediat inainte si dupa reorganizare,
iar noua societate-mama contabilizeaza investitia sa in societatea-mama initiala in situatiile sale financiare individuale in conformitate cu punctul 10 litera (a), noua societate-mama trebuie sa evalueze costul la valoarea contabila a partii lui din elementele de capitaluri proprii prezentate in situatiile financiare individuale ale societatii-mama initiale la data reorganizarii.
14 In mod asemanator, o entitate care nu este societate-mama poate crea o noua entitate drept societatea sa mama intr-un mod care sa satisfaca criteriile de la punctul 13. Dispozitiile de la punctul 13 se aplica in mod similar si unor asemenea reorganizari. In asemenea cazuri, referintele la “societatea-mama initiala” si “grupul initial” sunt de fapt referinte la “entitatea initiala”.
PREZENTAREA INFORMATIILOR
15 O entitate trebuie sa aplice toate standardele IFRS aplicabile atunci cand prezinta informatii in situatiile sale financiare individuale, inclusiv cerintele de la punctele 16 si 17.
16 Atunci cand o societate-mama, in conformitate cu punctul 4 litera (a) din IFRS 10, alege sa nu intocmeasca situatii financiare consolidate si, in schimb, intocmeste situatii financiare individuale, aceasta trebuie sa prezinte in respectivele situatii financiare individuale:
(a) faptul ca situatiile financiare sunt situatii financiare individuale; ca a fost folosita scutirea de la consolidare; numele si locul principal de desfasurare a activitatii (si tara de inregistrare, daca difera) a entitatii ale carei situatii financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara au fost intocmite pentru uz public; si adresa de la care se pot obtine acele situatii financiare consolidate.
(b) o lista a investitiilor semnificative in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, inclusiv:
(i) numele respectivelor entitati in care s-a investit.
(ii) locul principal de desfasurare a activitatii (si tara de inregistrare, daca difera) al respectivelor entitati in care s-a investit.
(iii) proportia in capitalurile proprii (si proportia in drepturile de vot, daca difera) detinute la respectivele entitati in care s-a investit.
(c) o descriere a metodei folosite pentru a contabiliza investitiile enumerate la litera (b).
17 Atunci cand o societate-mama (alta decat cea prezentata la punctul 16) sau un investitor care are un control comun sau exercita o influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit intocmeste situatii financiare individuale, societatea-mama sau investitorul va specifica situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS 10, IFRS 11 sau IAS 28 (modificat in 2011) la care se refera. Societatea-mama sau investitorul trebuie sa prezinte de asemenea in situatiile sale financiare individuale:
(a) faptul ca situatiile sunt situatii financiare individuale si motivele pentru care sunt intocmite acele situatii, daca acest lucru nu este prevazut de lege.
(b) o lista a investitiilor semnificative in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, inclusiv:
(i) numele respectivelor entitati in care s-a investit.
(ii) locul principal de desfasurare a activitatii (si tara de inregistrare, daca difera) al respectivelor entitati in care s-a investit.
(iii) proportia in capitalurile proprii (si proportia in drepturile de vot, daca difera) detinute la respectivele entitati in care s-a investit.
(c) o descriere a metodei folosite pentru a contabiliza investitiile enumerate la litera (b).
Societatea-mama sau investitorul va specifica si situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS 10, IFRS 11 sau IAS 28 (modificat in 2011) la care se refera.
DATA INTRARII IN VIGOARE SI TRANZITIA
18 O entitate trebuie sa aplice prezentul standard pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica prezentul standard mai devreme, entitatea trebuie sa prezinte acest fapt si trebuie sa aplice concomitent IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 Informatii de prezentat cu privire la interesele in alte entitati si IAS 28 (modificat in 2011).
Referinte la IFRS 9
19 Daca o entitate aplica prezentul standard, dar nu aplica inca IFRS 9, orice referinta la IFRS 9 trebuie interpretata ca o referinta la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare.
RETRAGEREA IAS 27 (2008)
20 Prezentul standard este emis concomitent cu IFRS 10. Impreuna, cele doua standarde IFRS inlocuiesc IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale (modificat in 2008).
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 28
Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie
OBIECTIV
1 Obiectivul prezentului standard este de a prescrie contabilizarea referitoare la investitiile in entitati asociate si de a stabili dispozitiile pentru aplicarea metodei punerii in echivalenta la contabilizarea investitiilor in entitati asociate si asocieri in participatie.
DOMENIUL DE APLICARE
2 Prezentul standard trebuie aplicat de toate entitatile care sunt investitori cu control comun sau influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit.
DEFINITII
3 Urmatorii termeni sunt folositi in prezentul standard cu intelesul specificat in continuare:
O entitate asociata este o entitate asupra careia investitorul exercita o influenta semnificativa.
Situatiile financiare consolidate sunt situatiile financiare ale unui grup, in care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si fluxurile de trezorerie ale societatii-mama si ale filialelor acesteia sunt prezentate ca situatii financiare ale unei entitati economice unice.
Metoda punerii in echivalenta este o metoda de contabilizare prin care investitia este initial recunoscuta la cost si ajustata ulterior in functie de modificarile post-achizitionare in cota investitorului din activele nete ale entitatii in care a investit. Profitul sau pierderea investitorului include cota sa din profitul sau pierderea entitatii in care a investit, iar alte elemente ale rezultatului global includ cota investitorului din celelalte elemente ale rezultatului global al entitatii in care a investit.
Un angajament comun este un acord in care doua sau mai multe parti au control comun.
Controlul comun reprezinta controlul partajat al unui angajament, convenit intr-o forma contractuala, care se manifesta doar atunci cand deciziile legate de activitatile relevante necesita consimtamantul unanim al partilor care detin controlul comun.
O asociere in participatie este un angajament comun in care partile care au control comun asupra angajamentului au drepturi asupra activelor nete ale acestuia.
Un asociat intr-o asociere in participatie este o parte intr-o asociere in participatie care are control comun asupra acelei asocieri in participatie.
Influenta semnificativa este capacitatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale entitatii in care s-a investit, fara a exercita un control sau un control comun asupra acestor politici.
4 Urmatorii termeni sunt definiti la punctul 4 din IAS 27 Situatii financiare individuale si in anexa A la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si sunt folositi in prezentul standard cu intelesul specificat in standardele IFRS in care sunt definiti:
– control asupra unei entitati in care s-a investit
– grup
– societate-mama
– situatii financiare individuale
– filiala.
INFLUENTA SEMNIFICATIVA
5 Daca o entitate detine, direct sau indirect (de exemplu, prin filiale), 20 % sau mai mult din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit, se presupune ca aceasta exercita o influenta semnificativa, cu exceptia cazului in care se poate demonstra clar ca nu este asa. Dimpotriva, daca entitatea detine, direct sau indirect (de exemplu, prin filiale), mai putin de 20 % din drepturile de vot ale entitatii in care s-a investit, se presupune ca aceasta nu exercita o influenta semnificativa, cu exceptia cazului in care o astfel de influenta poate fi demonstrata clar. O participatie substantiala sau majoritara a unui alt investitor nu exclude neaparat posibilitatea ca o entitate sa exercite o influenta semnificativa.
6 Existenta influentei semnificative exercitate de o entitate este de obicei reflectata in unul sau mai multe din modurile urmatoare:
(a) reprezentarea in consiliul de administratie sau in organul de conducere echivalent al entitatii in care s-a investit;
(b) participarea la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv participarea la luarea deciziilor cu privire la dividende si alte distribuiri;
(c) tranzactii semnificative intre entitate si entitatea in care aceasta a investit;
(d) interschimbarea personalului de conducere; sau
(e) furnizarea de informatii tehnice esentiale.
7 O entitate poate sa detina warrante pe actiuni, optiuni de cumparare de actiuni, instrumente de capitaluri proprii sau de datorii care pot fi convertite in actiuni ordinare sau alte instrumente financiare care au potentialul, daca sunt exercitate sau convertite, sa ii confere entitatii drepturi suplimentare de vot sau sa reduca drepturile de vot ale altei parti cu privire la politicile financiare si de exploatare ale unei alte entitati (adica, drepturi de vot potentiale). Existenta si efectul drepturilor de vot potentiale care sunt actualmente exercitabile sau convertibile, inclusiv drepturile de vot potentiale detinute de catre alte entitati, sunt luate in considerare atunci cand se evalueaza masura in care o entitate are sau nu o influenta semnificativa. Drepturile potentiale de vot nu sunt actualmente exercitabile sau convertibile daca, de exemplu, nu pot fi exercitate sau convertite pana la o data viitoare sau pana la producerea unui eveniment viitor.
8 Atunci cand se evalueaza masura in care drepturile de vot potentiale contribuie la exercitarea unei influente semnificative, entitatea examineaza toate faptele si circumstantele (inclusiv termenii exercitarii drepturilor de vot potentiale, precum si alte angajamente contractuale, analizate fie individual, fie in combinatie) care afecteaza drepturile potentiale, cu exceptia intentiilor conducerii si a capacitatii financiare de a exercita sau de a converti aceste drepturi potentiale.
9 O entitate isi pierde influenta semnificativa asupra unei entitati in care s-a investit atunci cand isi pierde puterea de a participa la deciziile privind politicile financiare si de exploatare ale entitatii in care s-a investit. Pierderea influentei semnificative poate sa coincida sau nu cu o modificare a nivelurilor absolute sau relative ale participatiei. Ea poate aparea, de exemplu, atunci cand o entitate asociata intra sub controlul statului, al justitiei, al unui administrator sau al unui organism de reglementare. De asemenea, ea poate sa apara ca rezultat al unui angajament contractual.
METODA PUNERII IN ECHIVALENTA
10 Pe baza metodei punerii in echivalenta, investitia intr-o entitate asociata sau intr-o asociere in participatie este initial recunoscuta la cost, iar valoarea contabila este majorata sau redusa, pentru a recunoaste cota investitorului din profitul sau pierderea entitatii in care acesta a investit, dupa data achizitiei. Cota investitorului din profitul sau pierderea entitatii in care s-a investit este recunoscuta in pierderea sau profitul investitorului. Distribuirile primite de la entitatea in care s-a investit reduc valoarea contabila a investitiei. Ajustarile valorii contabile pot fi, de asemenea, necesare in cazul modificarii interesului proportional al investitorului in entitatea in care acesta a investit, rezultata din modificarile altor elemente ale rezultatului global al entitatii in care s-a investit. Astfel de modificari le includ pe cele care rezulta din reevaluarea imobilizarilor corporale si din diferentele de conversie a cursului valutar. Cota investitorului din aceste modificari este recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global al investitorului (a se vedea IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare).
11 Recunoasterea veniturilor pe baza distribuirilor primite ar putea sa nu fie o masura adecvata a veniturilor obtinute de investitor din investitia intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie, pentru ca distribuirile primite ar putea avea prea putin legatura cu performanta entitatii asociate sau a asocierii in participatie. Pentru ca investitorul are control comun sau exercita o influenta semnificativa asupra entitatii in care a investit, investitorul are un interes in performanta entitatii asociate sau a asocierii in participatie si, implicit, in rentabilitatea investitiei sale. Investitorul contabilizeaza acest interes prin extinderea domeniului de aplicare al situatiilor sale financiare, pentru a include cota sa din profit sau pierdere intr-o astfel de entitate in care a investit. Ca rezultat, aplicarea metodei punerii in echivalenta furnizeaza mai multe informatii despre activele nete si profitul sau pierderea investitorului.
12 Atunci cand exista drepturi de vot potentiale sau alte instrumente derivate cu drepturi de vot potentiale, interesul unei entitati intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie este stabilit in exclusivitate pe baza participatiilor in capitalurile proprii existente si nu reflecta posibila exercitare sau conversie a drepturilor de vot potentiale si a altor instrumente derivate, cu exceptia cazurilor in care se aplica punctul 13.
13 In astfel de imprejurari, o entitate are, in fond, o participatie existenta ca rezultat al unei tranzactii care ii permite in prezent sa beneficieze de rezultatele asociate cu o participatie in capitalurile proprii. In astfel de imprejurari, proportia alocata entitatii este stabilita luand in considerare eventuala exercitare a respectivelor drepturi de vot potentiale si a altor instrumente derivate care ii permit in prezent entitatii sa beneficieze de aceste rezultate.
14 IFRS 9 Instrumente financiare nu se aplica intereselor in entitati asociate si asocieri in participatie care sunt contabilizate utilizand metoda punerii in echivalenta. Atunci cand instrumentele cu drepturi de vot potentiale acorda actualmente acces, in fond, la rezultatele asociate cu o participatie in capitalurile proprii ale unei entitati asociate sau ale unei asocieri in participatie, instrumentele nu fac obiectul IFRS 9. In toate celelalte cazuri, instrumentele cu drepturi de vot potentiale la o entitate asociata sau o asociere in participatie sunt contabilizate in conformitate cu IFRS 9.
15 In afara de cazul in care o investitie sau o parte dintr-o investitie la o entitate asociata sau o asociere in participatie este clasificata drept detinuta in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte, investitia sau orice interes pastrat in investitia neclasificata drept detinuta in vederea vanzarii trebuie clasificat drept activ imobilizat.
APLICAREA METODEI PUNERII IN ECHIVALENTA
16 O entitate care are control comun sau exercita o influenta semnificativa asupra unei entitati in care a investit trebuie sa isi contabilizeze investitia in entitatea asociata sau asocierea in participatie utilizand metoda punerii in echivalenta, cu exceptia cazurilor in care investitia respectiva indeplineste conditiile pentru scutire, in conformitate cu punctele 17-19.
Scutiri de la aplicarea metodei punerii in echivalenta
17 O entitate nu este obligata sa aplice metoda punerii in echivalenta pentru investitia sa intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie daca entitatea este o societate-mama care este scutita de la intocmirea situatiilor financiare consolidate in virtutea exceptiei de la punctul 4 litera (a) din IFRS 10 sau daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos:
(a) entitatea este o filiala detinuta in totalitate sau este o filiala detinuta partial a unei alte entitati, iar ceilalti proprietari, inclusiv cei care, in alte conditii, nu au drept de vot, au fost informati si nu au obiectii cu privire la faptul ca entitatea nu aplica metoda punerii in echivalenta;
(b) instrumentele de datorie sau de capitaluri proprii ale entitatii nu sunt tranzactionate pe o piata publica (o bursa de valori nationala sau straina sau o piata nereglementata (OTC), inclusiv pe pietele locale si regionale);
(c) entitatea nu si-a depus si nici nu este pe cale sa-si depuna situatiile financiare la o comisie pentru valori mobiliare sau alt organism de reglementare, in scopul emiterii oricarei clase de instrumente pe o piata publica;
(d) o societate-mama finala sau intermediara a entitatii intocmeste situatii financiare consolidate, disponibile pentru uzul public, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
18 Atunci cand o investitie intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie este detinuta de sau este detinuta in mod indirect printr-o entitate care este o organizatie cu capital de risc sau un fond mutual, un fond de investitii sau o entitate similara, inclusiv fonduri de asigurare cu componenta de investitii, entitatea poate alege sa evalueze investitiile in respectivele entitati asociate si asocieri in participatie la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, in conformitate cu IFRS 9.
19 Atunci cand o entitate detine o investitie intr-o entitate asociata, iar o parte din aceasta este detinuta in mod indirect printr-o organizatie cu capital de risc sau un fond mutual, un fond de investitii sau o entitate similara, inclusiv fonduri de asigurare cu componenta de investitii, entitatea poate alege sa evalueze respectiva parte din investitia in entitatea asociata la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, in conformitate cu IFRS 9, indiferent daca organizatia cu capital de risc sau fondul mutual, fondul de investitii sau o entitate similara, inclusiv fonduri de asigurare cu componenta de investitii, exercita o influenta semnificativa asupra respectivei parti din investitie. Daca face aceasta alegere, entitatea aplica metoda punerii in echivalenta pentru orice parte ramasa din investitia sa intr-o entitate asociata care nu este detinuta printr-o organizatie cu capital de risc sau un fond mutual, un fond de investitii sau o entitate similara, inclusiv fonduri de asigurare cu componenta de investitii.
Clasificarea drept detinut in vederea vanzarii
20 O entitate trebuie sa aplice IFRS 5 pentru o investitie sau pentru o parte a investitiei intr-o entitate asociata sau o asociatie in participatie care indeplineste criteriile pentru a fi clasificata drept detinuta in vederea vanzarii. Orice parte pastrata dintr-o investitie intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie care nu a fost clasificata drept detinuta in vederea vanzarii trebuie sa fie contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta pana cand are loc cedarea partii care este clasificata drept detinuta in vederea vanzarii. Dupa ce are loc cedarea, o entitate trebuie sa contabilizeze orice interes pastrat intr-o entitate asociata sau asociere in participatie, in conformitate cu IFRS 9, in afara de cazul in care interesul pastrat continua sa fie o entitate asociata sau o asociere in participatie, caz in care entitatea utilizeaza metoda punerii in echivalenta.
21 Atunci cand o investitie sau o parte dintr-o investitie intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie clasificata anterior drept detinuta in vederea vanzarii nu mai intruneste criteriile de clasificare, aceasta trebuie contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta in mod retroactiv, incepand de la data la care a fost clasificata drept detinuta in vederea vanzarii. Situatiile financiare pentru perioadele ulterioare clasificarii drept detinuta in vederea vanzarii trebuie modificate in consecinta.
Intreruperea utilizarii metodei punerii in echivalenta
22 O entitate trebuie sa intrerupa utilizarea metodei punerii in echivalenta de la data la care investitia sa inceteaza sa fie o entitate asociata sau o asociere in participatie, dupa cum urmeaza:
(a) Daca investitia devine o filiala, entitatea trebuie sa-si contabilizeze investitia in conformitate cu IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 10.
(b) Daca interesul pastrat in fosta entitate asociata sau asociere in participatie este un activ financiar, entitatea trebuie sa evalueze interesul pastrat la valoarea justa. Valoarea justa a interesului pastrat trebuie sa fie considerata drept valoarea sa justa la recunoasterea initiala drept activ financiar in conformitate cu IFRS 9. Entitatea trebuie sa recunoasca, in profit sau pierdere, orice diferenta dintre:
(i) valoarea justa a oricarui interes pastrat si a oricaror incasari din cedarea unei parti din interesul in entitatea asociata sau asocierea in participatie; si
(ii) valoarea contabila a investitiei la data intreruperii utilizarii metodei punerii in echivalenta.
(c) Daca o entitate intrerupe utilizarea metodei punerii in echivalenta, entitatea trebuie sa contabilizeze toate valorile recunoscute anterior la alte elemente ale rezultatului global in raport cu respectiva investitie, pe aceeasi baza care ar fi fost prevazuta in cazul in care entitatea in care s-a investit ar fi cedat direct activele sau datoriile aferente.
23 Prin urmare, daca un castig sau o pierdere recunoscut(a) anterior in alte elemente ale rezultatului global al entitatii in care s-a investit ar fi reclasificat(a) in profit sau pierdere la cedarea activelor sau datoriilor aferente, entitatea reclasifica castigul sau pierderea din capitalurile proprii in profit sau pierdere (drept ajustare din reclasificare) atunci cand se intrerupe utilizarea metodei punerii in echivalenta. De exemplu, daca o entitate asociata sau o asociere in participatie are diferente de curs valutar cumulate in legatura cu o operatiune din strainatate, iar entitatea intrerupe utilizarea metodei punerii in echivalenta, entitatea trebuie sa reclasifice in profit sau pierdere castigul sau pierderea care a fost recunoscut(a) anterior la alte elemente ale rezultatului global in legatura cu operatiunea din strainatate.
24 Daca o investitie intr-o entitate asociata devine o investitie intr-o asociere in participatie sau o investitie intr-o asociere in participatie devine o investitie intr-o entitate asociata, entitatea continua sa aplice metoda punerii in echivalenta si nu reevalueaza interesul pastrat.
Modificari ale participatiei in capitalurile proprii
25 Daca participatia unei entitati in capitalurile proprii ale unei entitati asociate sau ale unei asocieri in participatie este redusa, insa entitatea continua sa aplice metoda punerii in echivalenta, entitatea trebuie sa reclasifice in profit sau pierdere partea din castig sau pierdere care a fost recunoscuta anterior la alte elemente ale rezultatului global in legatura cu reducerea participatiei in capitalurile proprii, daca castigul sau pierderea ar trebui reclasificat(a) in profit sau pierdere la cedarea activelor sau datoriilor aferente.
Proceduri privind metoda punerii in echivalenta
26 Multe din procedurile adecvate pentru aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt similare procedurilor de consolidare descrise in IFRS 10. Mai mult, conceptele care stau la baza procedurilor folosite in contabilizarea achizitiei unei filiale sunt, de asemenea, adoptate in contabilizarea achizitiei unei investitii intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie.
27 Partea unui grup intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie este data de suma pachetelor de actiuni detinute de societatea-mama si de filialele sale in respectiva entitate asociata sau asociere in participatie. Pachetele de actiuni ale altor entitati asociate ale grupului sau ale asocierilor in participatie nu sunt luate in considerare in acest scop. Atunci cand o entitate asociata sau o asociere in participatie are filiale, entitati asociate sau asocieri in participatie, profitul sau pierderea, alte elemente ale rezultatului global si activele nete luate in considerare la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt cele recunoscute in situatiile financiare ale entitatii asociate sau ale asocierii in participatie (inclusiv cota din profitul sau pierderea entitatii asociate sau a asocierii in participatie, din alte elemente ale rezultatului global si din activele nete ale entitatilor sale asociate si ale asocierilor in participatie) dupa efectuarea ajustarilor necesare pentru a se putea aplica politici contabile uniforme (a se vedea punctele 35 si 36).
28 Castigurile si pierderile rezultate din tranzactiile “in aval” si “in amonte” dintre o entitate (inclusiv filialele sale consolidate) si o entitate asociata sau o asociere in participatie sunt recunoscute in situatiile financiare ale entitatii doar in functie de participatia altor investitori in entitatea asociata sau asocierea in participatie in cauza. Tranzactiile “in amonte” sunt, de exemplu, vanzarile de active ale unei entitati asociate sau asocieri in participatie catre un investitor. Tranzactiile “in aval” sunt, de exemplu, vanzarile sau contributiile de active de la un investitor catre entitatea sa asociata sau catre asocierea sa in participatie. Cota investitorului din castigurile sau pierderile entitatii asociate sau a asocierii in participatie ce rezulta din aceste tranzactii este eliminata.
29 Atunci cand tranzactiile “in aval” ofera dovezi privind o reducere a valorii realizabile nete a activelor care urmeaza a fi vandute sau aduse drept contributie ori privind o pierdere prin deprecierea activelor respective, pierderea trebuie sa fie recunoscuta integral de catre investitor. Atunci cand tranzactiile “in amonte” ofera dovezi privind o reducere a valorii realizabile nete a activelor care urmeaza a fi achizitionate sau privind o pierdere prin deprecierea activelor respective, investitorul trebuie sa recunoasca cota sa din pierderile respective.
30 Contributia unui activ nemonetar la o entitate asociata sau o asociere in participatie in schimbul unei participatii in capitalurile proprii ale entitatii asociate sau ale asocierii in participatie trebuie sa fie contabilizata in conformitate cu punctul 28, cu exceptia cazului in care aportul nu are continut comercial, asa cum este descris acest termen in IAS 16 Imobilizari corporale. Daca o astfel de contributie nu are continut comercial, castigul sau pierderea este considerat(a) drept nerealizat(a) si nu este recunoscut(a), cu exceptia cazurilor in care se aplica, de asemenea, punctul 31. Astfel de castiguri sau pierderi nerealizate trebuie scazute din investitia contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta si nu trebuie prezentate drept castiguri sau pierderi amanate in situatia consolidata a pozitiei financiare a entitatii sau in situatia pozitiei financiare a entitatii in care investitiile sunt contabilizate utilizand metoda punerii in echivalenta.
31 Daca, in plus fata de o participatie in capitalurile proprii ale unei entitati asociate sau ale unei asocieri in participatie, o entitate primeste si active monetare sau nemonetare, entitatea recunoaste integral, in profit sau pierdere, partea de castig sau pierdere aferent activelor monetare sau nemonetare primite.
32 O investitie este contabilizata folosind metoda punerii in echivalenta incepand cu data la care entitatea devine o entitate asociata sau o asociere in participatie. Odata cu achizitia investitiei, orice diferenta intre costul investitiei si cota entitatii din valoarea justa neta a activelor si datoriilor identificabile ale entitatii in care s–a investit este contabilizata dupa cum urmeaza:
(a) fondul comercial corespunzator unei entitati asociate sau unei asocieri in participatie este inclus in valoarea contabila a investitiei. Nu se permite amortizarea fondului comercial respectiv;
(b) orice surplus al cotei entitatii din valoarea justa neta a activelor si a datoriilor identificabile ale entitatii in care s-a investit fata de costul investitiei este inclus ca venit la stabilirea cotei entitatii din profitul sau pierderea entitatii asociate sau a asocierii in participatie in perioada in care investitia a fost dobandita.
Se realizeaza ajustari adecvate ale cotei entitatii din profitul sau pierderea entitatii asociate sau a asocierii in participatie dupa dobandire pentru a contabiliza, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorilor lor juste la data dobandirii. In mod similar, se realizeaza ajustari adecvate ale cotei entitatii din profitul sau pierderea entitatii asociate sau a asocierii in participatie dupa dobandire pentru a lua in considerare pierderile din depreciere, cum ar fi pentru fondul comercial sau imobilizarile corporale.
33 Cele mai recente situatii financiare disponibile ale entitatii asociate sau ale asocierii in participatie sunt folosite de entitate la aplicarea metodei punerii in echivalenta. Cand finalul perioadei de raportare a entitatii este diferit de cel al entitatii asociate sau al asocierii in participatie, entitatea asociata sau asocierea in participatie intocmeste, pentru uzul entitatii, situatii financiare la aceeasi data de raportare ca cea a situatiilor financiare ale entitatii, cu exceptia cazului in care este imposibil sa se procedeze astfel.
34 Atunci cand, in conformitate cu punctul 33, situatiile financiare ale unei entitati asociate sau ale unei asocieri in participatie folosite la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt intocmite pentru o data diferita de cea folosita de entitate, trebuie realizate ajustari pentru a lua in considerare efectele tranzactiilor sau ale evenimentelor semnificative care au avut loc intre aceasta data si data situatiilor financiare ale entitatii. In orice caz, diferenta dintre finalul perioadei de raportare a entitatii asociate sau a asocierii in participatie si cel al perioadei de raportare a entitatii nu trebuie sa fie mai mare de trei luni. Durata perioadelor de raportare si orice diferenta intre finalurile perioadelor de raportare trebuie sa fie aceleasi, de la o perioada la alta.
35 Situatiile financiare ale entitatii trebuie intocmite utilizand politici contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente similare care au loc in circumstante similare.
36 Daca o entitate asociata sau asociere in participatie utilizeaza politici contabile diferite de cele ale entitatii pentru tranzactii si evenimente similare care au loc in circumstante similare, trebuie realizate ajustari astfel incat politicile contabile ale entitatii asociate sau ale asocierii in participatie sa fie conforme cu cele ale entitatii atunci cand entitatea foloseste situatiile financiare ale entitatii asociate sau ale asocierii in participatie la aplicarea metodei punerii in echivalenta.
37 Daca o entitate asociata sau o asociere in participatie are in circulatie actiuni preferentiale cumulative, care sunt detinute de alte parti decat entitatea si sunt clasificate drept capitaluri proprii, entitatea isi calculeaza cota din profit sau pierdere dupa ajustarea efectuata pentru a lua in considerare dividendele aferente unor asemenea actiuni, indiferent daca dividendele au fost sau nu declarate.
38 Daca cota unei entitati din pierderile unei entitati asociate sau asocieri in participatie este egala sau mai mare decat participatia acesteia in entitatea asociata sau asocierea in participatie, entitatea intrerupe recunoasterea cotei sale din pierderile viitoare. Participatia intr-o entitate asociata sau asociere in participatie este valoarea contabila a investitiei in entitatea asociata sau asocierea in participatie, stabilita prin metoda punerii in echivalenta, precum si orice interese pe termen lung care, in fond, fac parte din investitia neta a entitatii in entitatea asociata sau asocierea in participatie. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este planificata si nici probabila intr-un viitor apropiat este, in fond, o extindere a investitiei entitatii in entitatea asociata sau asocierea in participatie. Astfel de elemente pot sa includa actiuni preferentiale, creante sau imprumuturi pe termen lung, insa nu includ creante comerciale, datorii comerciale sau orice creanta pe termen lung pentru care exista garantii adecvate, cum ar fi imprumuturile garantate. Pierderile recunoscute prin metoda punerii in echivalenta care depasesc investitia entitatii in actiuni ordinare se imputa celorlalte componente ale interesului entitatii intr-o entitate asociata sau intr-o asociatie in participatie in ordinea inversa a vechimii lor (adica, prioritatea la lichidare).
39 Dupa ce participatia entitatii este redusa la zero, se contabilizeaza pierderile suplimentare si se recunoaste o datorie doar in masura in care entitatea a suportat obligatiile legale sau implicite ori a efectuat plati in numele entitatii asociate sau al asocierii in participatie. Daca entitatea asociata sau asocierea in participatie raporteaza ulterior profituri, entitatea reia recunoasterea cotei sale din aceste profituri doar dupa ce cota sa din profituri este egala cu cota din pierderi nerecunoscuta.
Pierderi din depreciere
40 Dupa aplicarea metodei punerii in echivalenta, inclusiv recunoasterea pierderilor entitatii asociate sau a asocierii in participatie in conformitate cu punctul 38, entitatea aplica dispozitiile IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare pentru a stabili daca este necesar sa se recunoasca orice pierdere suplimentara din depreciere cu privire la investitia sa neta in entitatea asociata sau asocierea in participatie.
41 De asemenea, entitatea aplica dispozitiile IAS 39 pentru a stabili daca vreo pierdere suplimentara din depreciere este recunoscuta cu privire la interesul sau in entitatea asociata sau asocierea in participatie care nu face parte din investitia neta si nici din suma respectivei pierderi din depreciere.
42 Deoarece fondul comercial care face parte din valoarea contabila a investitiei intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie nu este recunoscut separat, el nu este testat separat pentru depreciere prin aplicarea dispozitiilor privind testarea deprecierii fondului comercial din IAS 36 Deprecierea activelor. In schimb, valoarea contabila totala a investitiei este testata pentru depreciere in conformitate cu IAS 36, ca activ unic, prin compararea valorii recuperabile (cea mai mare valoare dintre valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare) cu valoarea sa contabila, ori de cate ori aplicarea dispozitiilor IAS 39 indica faptul ca investitia poate fi depreciata. O pierdere din depreciere recunoscuta in aceste circumstante nu se aloca niciunui activ, inclusiv fondului comercial, care face parte din valoarea contabila a investitiei in entitatea asociata sau asocierea in participatie. In mod corespunzator, orice reluare a acelei pierderi din depreciere este recunoscuta in conformitate cu IAS 36, in masura in care valoarea recuperabila a acelei investitii creste ulterior. Atunci cand stabileste valoarea de utilizare a investitiei, o entitate estimeaza:
(a) cota sa din valoarea actualizata a viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate, ce se asteapta a fi generate de catre entitatea asociata sau asocierea in participatie, inclusiv fluxurile de trezorerie rezultate din activitatile entitatii asociate sau a asocierii in participatie si din incasarile aferente cedarii finale a investitiei; sau
(b) valoarea actualizata a viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate, preconizate sa apara din dividendele de primit in urma investitiei si in urma cedarii finale a acesteia.
Daca se utilizeaza ipoteze corespunzatoare, cele doua metode dau acelasi rezultat.
43 Valoarea recuperabila a unei investitii intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie este stabilita pentru fiecare entitate asociata sau asociere in participatie in parte, cu exceptia cazului in care entitatea asociata sau asocierea in participatie nu genereaza, prin utilizare continua, intrari de numerar care sunt in mare masura independente de cele generate de alte active ale entitatii.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
44 O investitie intr-o entitate asociata sau o asociere in participatie trebuie contabilizata in cadrul situatiilor financiare individuale ale entitatii, in conformitate cu punctul 10 din IAS 27 (revizuit in 2011).
DATA INTRARII IN VIGOARE SI TRANZITIA
45 O entitate trebuie sa aplice prezentul standard pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica prezentul standard mai devreme, entitatea trebuie sa prezinte acest fapt si trebuie sa aplice concomitent IFRS 10, IFRS 11 Angajamente comune, IFRS 12 Prezentarea intereselor detinute in alte entitati si IAS 27 (revizuit in 2011).
Referinte la IFRS 9
46 Daca o entitate aplica prezentul standard, dar nu aplica inca IFRS 9, orice referinta la IFRS 9 trebuie interpretata ca o referinta la IAS 39.
RETRAGEREA IAS 28 (2003)
47 Prezentul standard inlocuieste IAS 28 Investitii in entitatile asociate (revizuit in 2003).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close