Organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine

In M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(2) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine asigura coordonarea proiectelor de infrastructura de interes national, pregatirea, executia si implementarea proiectelor de infrastructura desemnate in competenta sa prin hotarare a Guvernului, precum si coordonarea aplicarii uniforme a politicii Guvernului la nivel central si local in domeniul stimularii, promovarii si implementarii investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat.
(3) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
ART. 2
Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine exercita, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele functii principale:
a) functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare si a politicilor Guvernului in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat;
b) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice ale Guvernului in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat;
c) functia de administrare a proprietatii statului, prin care se asigura, in domeniile sale de activitate, administrarea proprietatii publice si private a statului;
d) functia de reprezentare, prin care se asigura, in domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a Guvernului;
e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat, precum si in domeniul functionarii entitatilor si organismelor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sa.
ART. 3
(1) In realizarea functiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine indeplineste urmatoarele atributii principale:
I. in domeniul general de competenta:
a) adopta, avizeaza, elaboreaza si promoveaza, dupa caz, cadrul legislativ in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat, potrivit legii, si participa la sustinerea proiectelor de acte normative in cadrul comisiilor parlamentare si in plenul celor doua Camere;
b) elaboreaza si implementeaza strategii, politici si programe in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national, al investitiilor straine si al parteneriatelor public-privat;
c) coordoneaza, monitorizeaza si sprijina indeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, cu modificarile ulterioare, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene, in domeniile sale de competenta;
d) elaboreaza si sustine pozitiile Romaniei pe problematica afacerilor europene in domeniile sale de competenta si negociaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programele europene si internationale in domeniile sale de competenta, indiferent de institutia beneficiara sau care le implementeaza; fundamenteaza, coordoneaza si asigura, in domeniile sale de competenta, stabilirea si realizarea obiectivelor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene si indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;
e) comunica Comisiei Europene si/sau statelor membre toate masurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului sau de responsabilitate;
f) fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;
g) gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fonduri comunitare, in domeniile sale de activitate; coordoneaza activitatile de implementare a proiectelor cu finantare externa pentru toate domeniile sale de activitate si administreaza fondurile provenind din intrari de credite externe si fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;
h) exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, pana la finalizarea procesului de privatizare;
i) elaboreaza si pune in aplicare strategiile de privatizare in domeniile sale de activitate si asigura gestionarea intregului proces de privatizare si postprivatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa si/sau la care este actionar;
j) aproba cuantumul tarifelor percepute de entitatile publice de sub autoritatea sa pentru eliberarea de autorizatii, avize sau licente, in masura in care aceste tarife sunt prevazute de lege;
k) initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, in domeniile sale de activitate;
l) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniile sale de activitate;
m) reprezinta interesele statului in cadrul organismelor comunitare, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu entitati din statele membre, in domeniile sale de competenta;
n) concesioneaza, in numele statului, bunurile proprietate publica ori privata a statului din domeniile sale de competenta, in conditiile legii;
o) coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale, in domeniile sale de activitate;
p) asigura accesarea si implementarea proiectelor si a programelor cu finantare internationala in domeniul sau de competenta; gestioneaza asistenta financiara din fonduri externe acordata pentru domeniile sale de activitate;
q) emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
r) coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii, de achizitii si administrativa a aparatului propriu si a entitatilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale;
s) verifica si monitorizeaza, inclusiv prin specialistii desemnati in comisiile de evaluare, achizitiile publice, proiectele de infrastructura ori parteneriatele public-privat ale autoritatilor contractante aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa;
II. in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national:
a) coordoneaza realizarea proiectelor de infrastructura de interes national;
b) in nume propriu sau in beneficiul unei alte entitati publice, planifica, pregateste, atribuie, executa, implementeaza si urmareste, dupa caz, realizarea programelor si proiectelor de infrastructura de interes national date in competenta sa prin hotarare a Guvernului, in orice sector de activitate economica si administrativa;
c) emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii aferente proiectelor de infrastructura de interes national finantate integral sau partial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare si din credite garantate de stat, precum si din alte surse legal constituite;
d) analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile aferente proiectelor de infrastructura de interes national aflate in competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului interministerial de avizare a lucrarilor publice de interes national si locuinte, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
e) indeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructura de interes national date in competenta sa, indiferent de forma de realizare a acestora sau de sectorul de activitate economica si administrativa;
f) in calitate de unitate de achizitii centralizata pentru proiectele de infrastructura de interes national desemnate prin hotarare a Guvernului, indeplineste rolul de autoritate contractanta care achizitioneaza in nume propriu produse, servicii sau lucrari care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante, precum si care atribuie contracte de achizitie publica sau acorduri-cadru in numele si pentru o alta autoritate contractanta;
g) asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate proiectelor de infrastructura de interes national desemnate in competenta sa, prin bugetul de stat, din fonduri comunitare ori din credite interne sau externe, al stadiului executarii fizice a acestor proiecte, precum si al calitatii si eficientei acestora;
h) exercita, in conditiile legii, atributiile statului in calitate de expropriator, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, inclusiv in ce priveste dobandirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizari, corectii de trasee, reabilitari, largiri de drumuri si altele asemenea;
i) exercita prerogativele dreptului de proprietate publica a statului in domeniul proiectelor de infrastructura de interes national;
j) incheie in conditiile legii contracte de concesiune pentru bunurile proprietate publica ce fac parte din proiectele de infrastructura de interes national, inclusiv pentru drumurile de interes national nou-construite, indiferent de modalitatea de realizare a acestora;
k) administreaza, direct sau prin intermediul entitatilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, drumurile de interes national, in conditiile legii;
l) asigura transferul fondurilor bugetare alocate pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national catre entitatile publice aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa;
m) asigura negocierea si incheierea acordurilor de finantare, in beneficiu propriu sau al entitatilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, aferente pregatirii si realizarii proiectelor de infrastructura de interes national;
n) infiinteaza, impreuna cu alte entitati publice sau private, companii de proiect pentru realizarea de proiecte de infrastructura de interes national, in conditiile legii;
o) se asociaza cu alte entitati publice sau private in scopul realizarii de proiecte de infrastructura de interes national;
p) aproba modele-cadru de documentatii de atribuire si conditii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructura de interes national de catre entitatile aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa;
III. in domeniul investitiilor straine:
a) asigura promovarea mediului investitional si de afaceri din Romania in mediile de afaceri internationale;
b) identifica, in colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu celelalte institutii publice, cu societatile comerciale si regiile autonome interesate, proiecte noi de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
c) asigura activitatea de promovare a investitiilor, indeplinind rolul de punct de contact si de intermediar intre investitori si autoritatile centrale si locale;
d) examineaza propunerile partenerilor straini pentru efectuarea de investitii in Romania si stabileste actiunile pentru valorificarea acestora, consultand, dupa caz, institutiile si societatile comerciale implicate;
e) acorda, la solicitarea investitorilor straini, asistenta economica, sprijin si consultanta de specialitate, impreuna cu institutiile competente, pentru realizarea proiectelor de investitii cu participare straina de capital, inclusiv in ceea ce priveste procedura de definitivare a formalitatilor pentru investitiile straine confirmate, precum si cu privire la schemele existente in cadrul carora investitorii pot solicita finantare de la autoritatea responsabila;
f) coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;
g) evalueaza reactiile investitorilor straini in legatura cu problemele curente ale activitatii de investitii in Romania, cu informarea operativa a factorilor de decizie, pentru a actiona in consecinta;
h) promoveaza, prin buletine specializate, articole si materiale informative, proiecte concrete de investitii in Romania;
i) organizeaza, impreuna cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale, in tara si in strainatate, seminare, conferinte, mese rotunde si dezbateri pe teme de investitii straine si participa la manifestari similare initiate de alte institutii sau organizatii romane ori straine;
j) organizeaza, impreuna cu ministerele, in baza directiilor de dezvoltare si a prioritatilor stabilite de Guvern, misiuni economice in Romania, generale sau specializate pe domenii de activitate;
k) organizeaza intalniri pentru schimb de experienta cu agentiile sau institutiile guvernamentale si private similare din alte tari;
l) incheie, in conditiile legii, conventii si intelegeri de colaborare cu institutii, asociatii, firme de specialitate si experti din strainatate, in scopul promovarii investitiilor straine in Romania;
m) elaboreaza si prezinta prim-ministrului analize si situatii comparate in legatura cu politica si legislatia internationala in domeniul investitiilor straine;
n) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele si cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor straine, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
o) informeaza operativ Guvernul si prim-ministrul asupra oricaror sesizari din partea investitorilor privind abateri de la procedurile si reglementarile legale, de la etica profesionala, precum si asupra oricaror altor acte savarsite voluntar sau din culpa, care afecteaza mediul de afaceri, initierea sau derularea investitiilor in Romania;
IV. in domeniul parteneriatelor public-privat;
a) asigura indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii;
b) verifica fiecare anunt de intentie sau alta documentatie complementara transmis/transmisa de catre partenerul public pentru publicare in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
c) emite catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunturile privind parteneriatele public-privat;
d) elaboreaza strategia nationala pentru promovarea si implementarea proiectelor de parteneriat public-privat si o supune aprobarii Guvernului;
e) urmareste, verifica si raporteaza periodic Guvernului punerea in aplicare a strategiei nationale pentru promovarea si implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
f) stabileste si promoveaza proceduri de identificare si realizare a proiectelor de parteneriat public-privat si de sustinere a tuturor partenerilor publici in pregatirea si implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;
g) constituie si gestioneaza baza de date publica integrata a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat;
h) actualizeaza si asigura mentinerea si functionarea sistemului de prelucrare, colectare si management al informatiilor si datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central si local;
i) asigura promovarea conceptului si proiectelor de parteneriat public-privat;
j) elaboreaza, pe baza propriilor analize si verificari, documentele de sinteza referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat;
k) participa, prin reprezentanti, la invitatia partenerilor publici, conform prevederilor legale in vigoare, in cadrul comisiilor de evaluare si negociere constituite in vederea selectiei investitorului privat si a negocierii contractului de parteneriat public-privat;
l) identifica si asigura difuzarea la nivel national a celor mai bune practici in domeniul parteneriatului public-privat;
m) stabileste contacte si tine legatura pe teme de investitii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale si nonguvernamentale, precum si cu investitori straini si autohtoni;
n) emite recomandari privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, avand in vedere impactul asupra nivelului creditarii din sectorul public, precum si asupra limitelor de imprumut la nivel national sau local;
o) monitorizeaza evolutia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat si coordoneaza actiunile necesare implementarii adecvate a acestora;
p) acorda asistenta de specialitate partenerilor publici si investitorilor interesati in toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat;
q) in nume propriu sau in beneficiul unei alte entitati publice, planifica, pregateste, atribuie, negociaza, implementeaza si urmareste derularea contractelor de parteneriat public-privat.
(2) In vederea realizarii atributiilor ce ii revin, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine realizeaza coordonarea interministeriala a activitatilor din domeniile sale de activitate.
(3) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine indeplineste si orice alte atributii prevazute de reglementarile in vigoare in domeniile sale de activitate, precum si insarcinarile incredintate de Guvern sau de prim-ministru.
ART. 4
(1) In exercitarea atributiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine colaboreaza, in conditiile legii, cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, cu societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat, cu alte entitati publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine poate solicita, pe baza de protocol, informatii necesare realizarii obiectului de activitate de la autoritatile si entitatile publice centrale sau locale, precum si date ori informatii inregistrate in registrul comertului computerizat sau in alte baze de date oficiale.
ART. 5
(1) Conducerea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se exercita de catre ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, ordonator tertiar de credite, denumit in continuare ministrul.
(2) Ministrul reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(3) Ministrul indeplineste in domeniile de activitate ale Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, in mod corespunzator, atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
(5) In activitatea de conducere a institutiei, ministrul este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
(6) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
(7) In cazul in care ministrul este in imposibilitate sa isi exercite temporar atributiile curente, acesta il desemneaza pe secretarul de stat in scopul exercitarii acestor atributii, instiintandu-l pe prim-ministru.
(8) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine.
(9) Ministrul controleaza activitatea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine si a entitatilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa si verifica modul de indeplinire a atributiilor de catre toate compartimentele din structura organizatorica a acestuia si de catre unitatile aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa.
ART. 6
(1) Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii generale, directii, servicii si birouri si compus din 77 de posturi, exclusiv demnitarii.
(2) Structura organizatorica este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Structura organizatorica detaliata, numarul posturilor de conducere, alocarea personalului in directii, servicii, birouri si compartimente administrative asimilate, statul de functii, atributiile si sarcinile personalului din cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se stabilesc prin ordin al ministrului, emis in temeiul si pentru executarea prezentei hotarari.
(4) Continutul fiselor de post pentru personalul din cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, precum si cerintele si conditiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului.
(5) In cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.
(6) Atributiile compartimentelor se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica, prin Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului.
(7) Personalul necesar desfasurarii activitatii Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine este alcatuit din functionari publici si personal contractual, care sunt numiti, respectiv angajati, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
(8) In structura Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetele demnitarilor.
(9) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
ART. 7
(1) In conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine si entitatile aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa pot infiinta, organiza si administra unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, prin ordin al ministrului.
(2) Structura organizatorica, numarul de persoane, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP si, dupa caz, numarul de unitati se prevad in documentele proiectului si se aproba prin ordin al ministrului privind organizarea UMP, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Ministrul numeste personalul si stabileste competentele detaliate ale UMP.
ART. 8
(1) Finantarea activitatii Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Normativele de cheltuieli ale Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se stabilesc potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9
(1) Unitatile aflate sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale unitatilor de sub autoritatea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se aproba prin ordin al ministrului.
(3) Conducatorii unitatilor prevazute la alin. (1) sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului, daca legislatia nu prevede altfel.
ART. 10
(1) Patrimoniul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine se constituie prin preluarea patrimoniului Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat si prin preluarea partiala a patrimoniului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va incheia in termenul prevazut la art. 26 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
(2) Preluarea personalului de la Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine si de la Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat se realizeaza potrivit regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, in limita numarului de posturi aprobat, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 11
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 12
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close