Regulamentul de punere in aplicare a cooperarii consolidate in domeniul crearii unei protectii unitare prin brevet privind dispozitiile aplicabile in materie de traducere

Regulamentul (UE) nr. 1260/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere in aplicare a cooperarii consolidate in domeniul crearii unei protectii unitare prin brevet in ceea ce priveste dispozitiile aplicabile in materie de traducere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 118 al doilea paragraf,
avand in vedere Decizia 2011/167/UE a Consiliului din 10 martie 2011 de autorizare a unei cooperari consolidate in domeniul crearii unei protectii prin brevet unitar [1],
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Parlamentului European,
hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,
intrucat:
(1) In conformitate cu Decizia 2011/167/UE, Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franta, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Tarile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Regatul Unit (denumite in continuare “state membre participante”) au fost autorizate sa instituie intre ele o cooperare consolidata in domeniul crearii unei protectii unitare prin brevet.
(2) Potrivit Regulamentului (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere in aplicare a unei cooperari consolidate in domeniul crearii unei protectii unitare prin brevet [2], anumite brevete europene acordate de Oficiul European de Brevete (denumit in continuare “OEB”) in conformitate cu regulile si procedurile din Conventia privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, astfel cum a fost modificata la 17 decembrie 1991 si la 29 noiembrie 2000 (denumita in continuare “CBE”), ar trebui sa beneficieze, la cererea titularului brevetului, de efect unitar in statele membre participante.
(3) Ar trebui sa se prevada, intr-un regulament separat, in conformitate cu articolul 118 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), dispozitii privind traducerea brevetelor europene care beneficiaza de efect unitar in statele membre participante (denumite in continuare “brevet european cu efect unitar”).
(4) In conformitate cu Decizia 2011/167/UE, regimul de traducere a brevetelor europene cu efect unitar ar trebui sa fie simplu si rentabil. Acesta ar trebui sa corespunda celui mentionat in propunerea de regulament al Consiliului privind dispozitiile referitoare la traducere pentru brevetul Uniunii Europene, prezentata de Comisie la 30 iunie 2010, si combinat cu elementele de compromis propuse de Presedintie in noiembrie 2010, care s-au bucurat de un larg sprijin din partea Consiliului.
(5) Dispozitiile respective referitoare la traducere ar trebui sa asigure securitatea juridica si sa stimuleze inovarea si sa fie in special in beneficiul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM). Dispozitiile in cauza ar trebui sa faca accesul la brevetul european cu efect unitar si la sistemul de brevetare in general mai simplu, mai putin costisitor si sigur din punct de vedere juridic.
(6) Deoarece OEB este responsabil cu acordarea brevetelor europene, dispozitiile referitoare la traducere pentru brevetul european cu efect unitar ar trebui sa se intemeieze pe procedura utilizata in mod curent in cadrul OEB. Aceste dispozitii ar trebui sa aiba drept scop atingerea echilibrului necesar intre interesele operatorilor economici si interesele publice in ceea ce priveste costul procedurilor si disponibilitatea informatiilor tehnice.
(7) Fara a aduce atingere dispozitiilor tranzitorii, in cazul in care fasciculul unui brevet european cu efect unitar este publicat in conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din CBE, nu ar trebui sa fie necesara nicio alta traducere. Articolul 14 alineatul (6) din CBE prevede ca fasciculul unui brevet european se publica in limba in care are loc procedura in fata OEB si include o traducere a revendicarilor in celelalte doua limbi oficiale ale OEB.
(8) In cazul unui litigiu referitor la un brevet european cu efect unitar, este o cerinta legitima ca titularul brevetului, la cererea presupusului contravenient, sa furnizeze o traducere integrala a brevetului in una dintre limbile oficiale ale statului membru participant in care a avut loc presupusa incalcare sau ale statului membru in care este domiciliat presupusul contravenient. Titularul brevetului ar trebui, de asemenea, sa aiba obligatia de a furniza, la solicitarea unei instante competente din statele membre participante pentru litigiile referitoare la brevetul european cu efect unitar, o traducere integrala a brevetului in limba folosita in cadrul procedurii instantei respective. Aceste traduceri nu ar trebui sa fie efectuate prin mijloace automate si ar trebui furnizate pe cheltuiala titularului brevetului.
(9) In cazul unui litigiu avand ca obiect o cerere de despagubiri, instanta sesizata ar trebui sa ia in considerare faptul ca este posibil ca, inainte de a primi o traducere in limba proprie, presupusul contravenient sa fi actionat cu buna credinta si sa nu fi stiut sau sa nu fi avut motive intemeiate pentru a sti ca incalca brevetul. Instanta competenta ar trebui sa evalueze circumstantele fiecarei cauze examinand, printre altele, daca presupusul contravenient este o IMM care functioneaza doar la nivel local si tinand cont de limba de procedura in fata OEB si, in timpul perioadei de tranzitie, de traducerea prezentata impreuna cu cererea de efect unitar.
(10) Pentru a facilita accesul la brevetele europene cu efect unitar, in special pentru IMM, solicitantii ar trebui sa aiba posibilitatea de a depune cereri de brevet la OEB in orice limba oficiala a Uniunii. Ca masura complementara, unii solicitanti care obtin brevete europene cu efect unitar si care au depus o cerere pentru un brevet european intr-una din limbile oficiale ale Uniunii care nu este limba oficiala a OEB si isi au resedinta sau sediul principal intr-un stat membru ar trebui sa primeasca rambursari suplimentare ale costurilor de traducere din limba cererii de brevet in limba de procedura din cadrul OEB, in plus fata de ceea ce este deja prevazut in cadrul OEB. Astfel de rambursari ar trebui sa fie administrate de OEB, in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012.
(11) Pentru a promova disponibilitatea informatiilor legate de brevete si diseminarea cunostintelor tehnologice, este necesar sa fie disponibile, cat mai curand posibil, traduceri automate ale cererilor de brevet si ale fasciculelor in toate limbile oficiale ale Uniunii. OEB dezvolta in prezent un sistem de traduceri automate, care reprezinta un instrument foarte important pentru imbunatatirea accesului la informatiile legate de brevete si pentru difuzarea larga a cunostintelor tehnologice. Disponibilitatea in timp util a unor traduceri automate de inalta calitate ale cererilor de brevet european si ale fasciculelor in toate limbile oficiale ale Uniunii ar fi utila pentru toti utilizatorii sistemului european de brevete. Traducerile automate sunt un element-cheie al politicii Uniunii Europene. Aceste traduceri automate ar trebui sa serveasca numai in scop informativ si sa nu produca niciun efect juridic.
(12) Pe parcursul unei perioade de tranzitie, pana cand va fi disponibil un sistem de traduceri automate de buna calitate in toate limbile oficiale ale Uniunii, orice cerere de efect unitar vizata la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 ar trebui sa fie insotita de o traducere integrala a fasciculului in limba engleza, atunci cand limba de procedura in fata OEB este franceza sau germana, sau, daca limba de procedura in fata OEB este engleza, de o traducere integrala a fasciculului in orice limba oficiala a statelor membre care este o limba oficiala a Uniunii. In acest fel, se va garanta ca, in cursul perioadei de tranzitie, toate brevetele europene cu efect unitar vor fi disponibile in limba engleza, care este limba utilizata in mod obisnuit in domeniul cercetarii si al publicatiilor tehnologice internationale. Totodata, pentru brevetele europene cu efect unitar, aceste dispozitii ar garanta publicarea in alte limbi oficiale ale statelor membre participante. Aceste traduceri nu ar trebui sa fie efectuate prin mijloace automate, iar inalta lor calitate ar trebui sa contribuie la perfectionarea motoarelor de traducere de catre OEB. Ele ar spori totodata diseminarea informatiilor legate de brevete.
(13) Perioada de tranzitie ar trebui sa se incheie de indata ce vor exista traduceri automate de inalta calitate in toate limbile oficiale ale Uniunii, sub rezerva unei evaluari regulate si obiective a calitatii de catre un comitet independent de experti creat de catre statele membre participante in cadrul Organizatiei Europene de Brevete si compus din reprezentanti ai OEB si ai utilizatorilor sistemului european de brevete. Avand in vedere stadiul evolutiilor tehnologice, se poate considera ca perioada maxima pentru obtinerea unor traduceri automate de inalta calitate nu va depasi 12 ani. Prin urmare, perioada de tranzitie ar trebui sa se incheie la 12 ani de la data aplicarii prezentului regulament, cu exceptia cazului in care se decide incheierea ei la o data anterioara.
(14) Deoarece dispozitiile de fond aplicabile brevetului european cu efect unitar sunt cuprinse in Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 si sunt completate de dispozitiile referitoare la traducere prevazute in prezentul regulament, prezentul regulament ar trebui sa se aplice de la aceeasi data ca Regulamentul (UE) nr. 1257/2012.
(15) Prezentul regulament nu aduce atingere regimului lingvistic al institutiilor Uniunii instituit in conformitate cu articolul 342 din TFUE si cu Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunitatii Economice Europene [3]. Prezentul regulament se bazeaza pe regimul lingvistic al OEB si nu ar trebui sa se considere ca ar crea un regim lingvistic specific pentru Uniune, si nici ca ar crea un precedent pentru instituirea unui regim lingvistic limitat in cadrul unui viitor instrument juridic al Uniunii.
(16) Deoarece obiectivul prezentului regulament, si anume crearea unui regim de traducere uniform si simplificat pentru brevetele europene cu efect unitar, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, in consecinta, avand in vedere amploarea si efectele actiunii, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta masuri, dupa caz, prin cooperare consolidata, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat in articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament pune in aplicare cooperarea consolidata in domeniul crearii unei protectii unitare prin brevet autorizata prin Decizia nr. 2011/167/UE in ceea ce priveste dispozitiile aplicabile in materie de traducere.
Articolul 2
Definitii
In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “brevet european cu efect unitar” inseamna un brevet european care beneficiaza de efect unitar in statele membre participante in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2012;
(b) “limba de procedura” inseamna limba in care are loc procedura in fata OEB, astfel cum este definita la articolul 14 alineatul (3) din Conventia privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, astfel cum a fost modificata la 17 decembrie 1991 si la 29 noiembrie 2000 (denumita in continuare “CBE”).
Articolul 3
Dispozitiile referitoare la traducere pentru brevetul european cu efect unitar
(1) Fara a aduce atingere articolelor 4 si 6 din prezentul regulament, atunci cand fasciculul unui brevet european care beneficiaza de efect unitar este publicat in conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din CBE, nu este necesara nicio alta traducere.
(2) Orice cerere de efect unitar, in sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012, se depune in limba de procedura.
Articolul 4
Traducerea in caz de litigiu
(1) In caz de litigiu cu privire la pretinsa incalcare a unui brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizeaza, la cererea si la alegerea presupusului contravenient, o traducere integrala a brevetului european cu efect unitar in una dintre limbile oficiale ale statului membru participant in care a avut loc presupusa incalcare sau ale statului membru in care este domiciliat presupusul contravenient.
(2) In caz de litigiu cu privire la un brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizeaza, pe parcursul derularii actiunii in justitie, la cererea unei instante competente din statele membre participante pentru litigiile privind brevetele europene cu efect unitar, o traducere integrala a brevetului in limba folosita in cadrul procedurii instantei respective.
(3) Costul traducerii mentionate la alineatele (1) si (2) revine titularului brevetului.
(4) In cazul unui litigiu avand ca obiect o cerere de despagubiri, instanta sesizata analizeaza si ia in considerare, in special atunci cand presupusul contravenient este o IMM, o persoana fizica sau o organizatie non-profit, o universitate sau o organizatie publica de cercetare, faptul ca este posibil ca, inainte de a primi traducerea mentionata la alineatul (1), presupusul contravenient sa fi actionat fara sa stie sau fara sa aiba motive intemeiate pentru a sti ca incalca brevetul european cu efect unitar.
Articolul 5
Administrarea unui sistem de compensare
(1) Intrucat articolul 14 alineatul (2) din CBE permite ca cererile de brevet european sa fie depuse in orice limba, statele membre participante, in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012, incredinteaza OEB, astfel cum se prevede la articolul 143 din CBE, sarcina de a administra un sistem de compensare pentru a rambursa, pana la un anumit plafon, toate costurile de traducere suportate de solicitantii care depun cereri de brevet la OEB in una dintre limbile oficiale ale Uniunii care nu este o limba oficiala a OEB.
(2) Sistemul de compensare mentionat la alineatul (1) este finantat prin taxele prevazute la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 si este disponibil numai pentru IMM, persoane fizice, organizatii non-profit, universitati si organizatii publice de cercetare care isi au resedinta sau sediul principal intr-un stat membru al Uniunii.
Articolul 6
Masuri tranzitorii
(1) Pe parcursul unei perioade de tranzitie care incepe de la data aplicarii prezentului regulament, orice cerere de efect unitar vizata la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 trebuie prezentata impreuna cu urmatoarele:
(a) in cazul in care limba de procedura este franceza sau germana, o traducere integrala a fasciculului brevetului european in limba engleza; sau
(b) in cazul in care limba de procedura este engleza, o traducere integrala a fasciculului brevetului european in orice alta limba oficiala a Uniunii.
(2) In conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012, statele membre participante incredinteaza OEB, in virtutea articolului 143 din CBE, sarcina de a publica traducerile mentionate la alineatul (1) din prezentul articol cat mai curand posibil dupa data depunerii cererii de efect unitar prevazute la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012. Textul acestor traduceri nu produce efecte juridice, avand exclusiv un scop informativ.
(3) La sase ani de la data aplicarii prezentului regulament si ulterior la fiecare doi ani, un comitet de experti independenti efectueaza o evaluare obiectiva a disponibilitatii traducerilor automate de buna calitate ale cererilor de brevet si ale fasciculelor in toate limbile oficiale ale Uniunii, prin sistemul dezvoltat de OEB. Acest comitet de experti se instituie de catre statele membre participante in cadrul Organizatiei Europene de Brevete si este compus din reprezentanti ai OEB si ai organizatiilor neguvernamentale care reprezinta utilizatorii sistemului european de brevete invitati de Consiliul de administratie al Organizatiei Europene de Brevete in calitate de observatori in conformitate cu articolul 30 alineatul (3) din CBE.
(4) Pe baza primei evaluari dintre cele mentionate la alineatul (3) din prezentul articol si ulterior la fiecare doi ani pe baza evaluarilor urmatoare, Comisia prezinta Consiliului un raport si, daca este cazul, face propuneri in vederea incheierii perioadei de tranzitie.
(5) Daca perioada de tranzitie nu este incheiata pe baza unei propuneri a Comisiei, ea expira dupa 12 ani de la data aplicarii prezentului regulament.
Articolul 7
Intrarea in vigoare
(1) Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prezentul regulament de aplica de la 1 ianuarie 2014 sau de la data intrarii in vigoare a Acordului privind instanta unica pentru brevete, oricare este data mai indepartata.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in statele membre participante in conformitate cu tratatele.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2012.
Pentru Consiliu
Presedintele
S. Aletraris
[1] JO L 76, 22.3.2011, p. 53.
[2] A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.
[3] JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close