Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

In M. Of. nr. 40 din 18 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism.

Din cuprins:
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale si atributii

ART. 1
(1) Autoritatea Nationala pentru Turism, denumita in continuare Autoritate, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Economiei, prin preluarea activitatilor si structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, si in coordonarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(2) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
ART. 2
(1) Autoritatea exercita urmatoarele atributii principale, in conformitate cu reglementarile in vigoare:
a) implementeaza strategia nationala de dezvoltare turistica, strategia de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice, strategia de privatizare si postprivatizare in domeniul turismului, elaborata la nivelul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism;
b) propune, in vederea aprobarii de catre ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, si aplica planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice;
c) realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului pe baza planurilor si programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism;
d) organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele internationale, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica;
e) autorizeaza operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentiile de turism, clasifica structurile de primire turistice, omologheaza partiile, traseele de schi si traseele turistice montane, breveteaza si atesta personalul de specialitate, avizeaza capacitatea institutionala si eficacitatea educationala in domeniul formarii profesionale, autorizeaza plajele turistice si activitatile din industria de agrement, acrediteaza centrele nationale de informare si promovare turistica;
f) atesta ca statiuni turistice de interes local sau national localitati sau parti de localitati, la solicitarea autoritatilor publice locale;
g) organizeaza evidenta, atestarea si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;
h) elibereaza certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societatile comerciale din domeniul turismului;
i) asigura, cu aprobarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, reprezentarea pe plan intern si international in domeniile sale de activitate;
j) indeplineste rolul de autoritate nationala responsabila cu elaborarea, coordonarea si implementarea programului pentru definirea si promovarea brandului turistic national, in scopul crearii unei imagini pozitive a Romaniei;
k) organizeaza evenimente/intalniri cu reprezentanti ai institutiilor publice, private, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, precum si congrese, colocvii si alte actiuni similare, in tara si strainatate, in domeniul turismului;
l) participa la manifestari expozitionale de turism in tara si in strainatate, organizeaza vizite educationale de informare, precum si evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara si in strainatate, sau participa in calitate de coorganizator impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale, cu alte entitati ce desfasoara activitate in domeniul turismului, in cadrul carora se pot organiza deplasari pentru reprezentantii mass-mediei;
m) organizeaza activitati de promovare prin productie sau coproductie de emisiuni TV si radio;
n) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, masuri pentru valorificarea turistica, precum si masuri pentru integrarea acestora in actiunile de modernizare a localitatilor si a zonelor aferente;
o) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate;
p) efectueaza controlul activitatilor din turism si din industria de agrement, conform legislatiei in vigoare;
q) efectueaza controlul calitatii serviciilor din turism;
r) monitorizeaza derularea investitiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanteaza;
s) coordoneaza programele de asistenta acordata de Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale;
s) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din institutii de invatamant in domeniul turismului;
t) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, programe nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice.
(2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
ART. 3
(1) Cheltuielile necesare pentru realizarea activitatilor desfasurate de catre Autoritate se suporta integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, cu aprobarea, in conditiile legii, a ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(2) Autoritatea fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare functionarii, precum si realizarii atributiilor specifice.
(3) Autoritatea gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul propriu, urmarind atat realizarea obiectivelor din programele anuale/multianuale, cat si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
ART. 4
(1) Autoritatea poate inchiria/concesiona, in conditiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are in administrare. Sumele obtinute din chirii/redevente constituie venituri la bugetul de stat, in conditiile legii.
(2) Autoritatea poate inchiria, concesiona sau primi in administrare, in conditiile legii, in vederea desfasurarii activitatii proprii, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata.

SECTIUNEA a 2-a
Organizarea si conducerea Autoritatii Nationale pentru Turism

ART. 5
(1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru Autoritate este de 151, exclusiv demnitarii.
(3) Din numarul maxim de posturi 12 posturi se utilizeaza pentru reprezentantele de promovare turistica din strainatate.
(4) Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica a Autoritatii se realizeaza cu respectarea termenelor si a conditiilor specifice aplicabile fiecarei categorii de personal.
ART. 6
(1) Autoritatea preia personalul si structurile din domeniul turismului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
(2) Personalul Autoritatii isi pastreaza drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta prevazute la alin. (1).
(3) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, se pot organiza servicii si alte compartimente si se stabileste numarul posturilor aferente acestora, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat.
(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(5) Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din cadrul Autoritatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
ART. 7
(1) In cadrul Autoritatii si cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat conform art. 5 alin. (2) functioneaza reprezentante de promovare turistica cu sediul in strainatate si reprezentante si unitati teritoriale cu sediul in tara, structuri fara personalitate juridica, a caror infiintare si ale caror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.
(2) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfasura in spatii inchiriate in conditiile legii, cu suportarea cheltuielilor de catre Autoritate.
ART. 8
In structura Autoritatii si in cadrul numarului de posturi aprobat isi desfasoara activitatea Organismul intermediar pentru turism – Directia gestionare fonduri comunitare pentru turism, care indeplineste functiile si atributiile prevazute de actele normative in vigoare.
ART. 9
(1) Conducerea Autoritatii se asigura de catre un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului.
(2) Presedintele Autoritatii este ordonator tertiar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
(4) In situatiile in care presedintele nu isi poate indeplini atributiile, vicepresedintele ii va exercita prerogativele.
ART. 10
(1) Presedintele Autoritatii are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
a) asigura conducerea operativa a Autoritatii;
b) reprezinta Autoritatea in justitie si in raporturile cu tertii;
c) aproba prin ordin incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu;
d) exercita atributii care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare pe care il aproba.
(2) Orice alte atributii ale presedintelui si vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 11
(1) Aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la masurile de organizare si functionare a Autoritatii se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Patrimoniul Autoritatii se constituie prin preluarea de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a unor bunuri mobile si imobile, in conditiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va incheia in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Pentru activitatile specifice desfasurate de reprezentantele de promovare si informare turistica din strainatate, pentru reprezentantele de autorizare turistica din tara, pentru transportul demnitarilor, precum si pentru parcul comun, Autoritatea are in dotare 25 de autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close