Organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

In M. Of. nr. 42 din 19 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
2) Ministerul Tineretului si Sportului are sediul principal in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, si isi desfasoara o parte din activitatea specifica si in str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Principalele atributii ale Ministerului Tineretului si Sportului

ART. 2
(1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului si Sportului exercita urmatoarele atributii cu caracter general:
a) asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile tineretului si sportului; fundamenteaza si propune Guvernului politici in domeniile tineretului si sportului;
b) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, in vederea realizarii obiectivelor strategice si a politicilor in domeniile tineretului si sportului;
c) asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului incredintate, potrivit prevederilor legale pentru desfasurarea activitatii aferente domeniilor de tineret si sport, prin unitatile din subordine;
d) asigura, in numele statului roman, in conditiile legii, reprezentarea pe plan intern si international in domeniile tineretului si sportului;
e) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii legilor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;
f) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine;
g) asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniile sale de activitate, precum si promovarea de noi acorduri.
(2) Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile in domeniile tineretului si sportului.
ART. 3
(1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul activitatii de tineret, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
a) aplica politica guvernamentala pentru tineret;
b) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele tineretului, in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
c) colaboreaza si sprijina structurile de si pentru tineret, legal constituite, in vederea atingerii obiectivelor cuprinse in programele sale;
d) elaboreaza programe in scopul finantarii actiunilor proprii;
e) autorizeaza si avizeaza desfasurarea activitatilor din bazele proprii;
f) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;
g) organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;
h) infiinteaza centre de tineret noi prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spatiilor aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa;
i) colaboreaza direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritatile publice centrale in domeniul educatiei, cercetarii, dezvoltarii regionale, precum si cu alte asemenea autoritati, in domenii de interes comun;
j) avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului;
k) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problematica studenteasca;
l) elaboreaza si implementeaza planul de reabilitare si de extindere a centrelor de agrement;
m) asigura organizarea si administrarea centrelor de agrement;
n) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al centrelor de agrement si metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti;
o) elaboreaza si implementeaza planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studentilor;
p) coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor specifice caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural-Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti;
q) elaboreaza si deruleaza proiecte si programe nationale si internationale in interesul studentilor;
r) acorda asistenta de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti in vederea elaborarii unor proiecte si programe care au obiective privind impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional, stimularea creativitatii studentilor, promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european si atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala;
s) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a studentilor si a tinerilor;
s) editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea de tineret;
t) organizeaza direct sau prin institutiile din subordine activitati de agrement, tabere sociale si tematice pentru copii, studenti si tineri;
t) acrediteaza, in vederea colaborarii, persoane juridice si fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenti si tineri;
u) organizeaza evenimente in vederea promovarii programelor de tineret.
(2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin derularea de programe si actiuni specifice, din donatii si sponsorizari, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat in acest scop, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
ART. 4
In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul absorbtiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice:
a) asigura absorbtia fondurilor europene in domeniul tineretului si sportului;
b) acceseaza fonduri structurale destinate sustinerii politicilor de coeziune in domeniul tineretului si sportului, cu respectarea metodologiei specifice, in calitate de gestionar, beneficiar sau partener;
c) gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le aloca sustinerii initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, conform legislatiei specifice;
d) conlucreaza cu Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, in vederea finalizarii programului “Youth in Action”.
ART. 5
(1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste atributiile prevazute la art. 18 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1), Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste si urmatoarele atributii:
a) organizeaza activitati sportive si evenimente in vederea promovarii programelor de sport;
b) recunoaste existenta si practicarea oficiala a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei;
c) asigura implementarea politicilor Guvernului si ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabila si armonioasa a copiilor si tinerilor;
d) realizeaza strategia nationala de sport si educatie fizica cu scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei;
e) gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase (interne sau internationale) pe care le aloca sustinerii proiectelor de dezvoltare a federatiilor sportive nationale, pe ramura de sport;
f) stabileste politicile si strategiile nationale in conformitate cu normele Uniunii Europene in domeniul sportului, pe actiuni, masuri de monitorizare si evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federatiile sportive nationale, precum si de cluburile sportive din Romania.

CAPITOLUL III
Structura organizatorica si conducerea Ministerului Tineretului si Sportului

ART. 6
(1) Structura organizatorica a Ministerului Tineretului si Sportului este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1), prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit legii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
(3) Personalul Ministerului Tineretului si Sportului este compus din demnitari si inalti functionari publici, functionari publici cu functii publice generale sau specifice, si din personal contractual.
(4) In cadrul Ministerului Tineretului si Sportului si al unitatilor subordonate se pot infiinta unitati de management pentru implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, conduse de catre un sef de birou, conform legislatiei in vigoare, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
(5) Structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale unitatilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(6) Ministrul tineretului si sportului numeste personalul unitatilor de management, in conditiile legii, si stabileste competentele sefului de birou.
ART. 7
(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului este de 202, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(2) Numarul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1 se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in conditiile legii.
(3) Atributiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.
(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(6) Incadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor legale.
ART. 8
(1) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitata de catre ministru.
(2) Ministrul tineretului si sportului indeplineste, potrivit legii, functia de ordonator principal de credite.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, ministrul tineretului si sportului reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme si organizatii din tara si din strainatate.
(4) In exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.
ART. 9
(1) Ministrul tineretului si sportului indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministrul tineretului si sportului indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
(3) Ministrul tineretului si sportului numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.
ART. 10
(1) Ministrul tineretului si sportului este ajutat in activitatea de conducere de 2 secretari de stat si un subsecretar de stat numiti prin decizie a prim-ministrului.
(2) Functiile de ministru, secretar de stat si subsecretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii.
(3) Secretarii de stat si subsecretarul de stat indeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
ART. 11
(1) Ministerul Tineretului si Sportului are un secretar general si 2 secretari generali adjuncti, inalti functionari publici, numiti in conditiile legii.
(2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti indeplinesc atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de regulamentul de organizare si functionare si coordoneaza activitatile delegate prin ordin al ministrului tineretului si sportului, actionand pentru ducerea la indeplinire a acestora, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
ART. 12
(1) Pe langa ministrul tineretului si sportului functioneaza, ca organ consultativ, Consiliul National pentru Tineret si Consiliul National pentru Sport. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului National pentru Tineret si ale Consiliului National pentru Sport se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(2) Consiliul National pentru Tineret si Consiliul National pentru Sport se intrunesc, la cererea ministrului tineretului si sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifica.
ART. 13
(1) Pe langa ministrul tineretului si sportului functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiul ministerului se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(2) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea ministrului tineretului si sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifica.
(3) Ministrul tineretului si sportului este presedintele Colegiului ministerului. In lipsa acestuia, atributiile presedintelui se exercita de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul tineretului si sportului.
ART. 14
La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona si alte consilii consultative pe probleme de tineret si sport. Infiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
ART. 15
Prin ordin, ministrul tineretului si sportului poate delega unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta, in conditiile legii.
ART. 16
Conducatorii institutiilor publice aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt numiti si eliberati din functie de catre ministrul tineretului si sportului, cu respectarea conditiilor legale.

CAPITOLUL IV
Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

ART. 17
(1) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Numarul maxim de posturi pentru unitatile subordonate ministerului este de 3.300.
(3) Repartizarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, prevazute in anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(4) Atributiile, sarcinile si raspunderile institutiilor subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, prevazute in anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului. In termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii regulamentului-cadru, conducatorii unitatilor subordonate au obligatia de a elabora si adopta propriul regulament de organizare si functionare, in conditiile si limitele stabilite de regulamentul-cadru.
ART. 18
(1) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica.
(2) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
ART. 19
Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, indeplinesc atributiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, precum si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitatii de tineret si sport.
ART. 20
Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural-Sportiv Studentesc “Tei” sunt institutii publice ale Ministerului Tineretului si Sportului si indeplinesc atributiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural-Sportiv Studentesc “Tei”.
ART. 21
Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Tineretului si Sportului, sunt institutii publice, care au ca obiect de activitate:
a) realizarea performantelor sportive, selectia, pregatirea si participarea la competitii sportive interne si internationale;
b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale;
f) alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conformitate cu prevederile legale.
ART. 22
Complexele sportive nationale sunt institutii publice, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Obiectul de activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive la nivel national si international.
ART. 23
Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 – 39, sectorul 2, si are ca obiect de activitate formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul sportului, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
ART. 24
Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 – 39, sectorul 2, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 25
Muzeul Sportului este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bulevardul Marasti nr. 20 A, sectorul 1, si are ca obiect de activitate achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.
ART. 26
(1) Ministerul Tineretului si Sportului si toate unitatile aflate in subordinea acestuia pot inchiria bunurile imobile pentru necesitati proprii si pot inchiria, la randul lor, bunurile imobile unor operatori economici sau pot da in folosinta gratuita a altor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele proprietate publica sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii, cu pastrarea destinatiei acestora.
(2) Inchirierea bunurilor imobile se va face potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului, in conditiile legii.
(3) Veniturile rezultate din inchirierea bunurilor prevazute la alin. (1), respectiv veniturile realizate din inchirieri de catre institutiile subordonate se vor retine si gestiona conform prevederilor legale in vigoare; aceste venituri pot fi utilizate si pentru modernizarea imobilelor respective, conform actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 27
Ministerul Tineretului si Sportului are in dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale.
ART. 28
Achizitiile publice din veniturile proprii Ministerului Tineretului si Sportului care fac obiectul de activitate al Ministerului Tineretului si Sportului se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare de catre aparatul central, prin directiile de specialitate.
ART. 29
Incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea dispozitiilor legale si a regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.
ART. 30
Ministerul Tineretului si Sportului va prelua toate drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, inclusiv personalul, cu mentinerea drepturilor salariale detinute, si bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.
ART. 31
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba Procedura-cadru de inchiriere si concesionare a bazei materiale destinate activitatii de educatie fizica si sport si pentru activitatea de tineret, inclusiv a terenurilor aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere, in conditiile legii.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba Procedura-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere.
ART. 32
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. 33
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close