Metodologia de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a

In M. Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5910/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1

METODOLOGIE de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a

I. Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.
(2) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea invatarii, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de invatare si preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu.
(3) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a este o evaluare la nivel national care se organizeaza pentru toti elevii clasei a VI-a din unitatile scolare din invatamantul de stat si particular.
(4) Pentru verificarea procedurilor si pilotarea instrumentelor de evaluare, in anul scolar 2012 – 2013, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se organizeaza pe un esantion de elevi.
ART. 2
(1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai, si se administreaza in doua secvente de evaluare.
(2) Data desfasurarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, si se comunica inspectoratelor scolare pana la data de 1 martie a anului scolar in care se desfasoara evaluarea.
ART. 3
(1) Rezultatele individuale la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de invatare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea orientarii si optimizarii invatarii.
(2) Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor si constituie documente din portofoliul educational al elevului.

II. Coordonarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a
ART. 4
(1) Coordonarea la nivel national a proiectarii si a organizarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de MECTS, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii directiilor de specialitate din MECTS.
ART. 5
Pentru organizarea si desfasurarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza procedurile necesare pentru asigurarea calitatii organizarii si administrarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborarii si a validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
c) organizeaza stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizeaza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate si pentru resursa umana implicata in evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale;
e) elaboreaza testele si baremele de evaluare;
f) elaboreaza caietul cadrului didactic, document-tip care contine baremele de evaluare si alte instrumente necesare evaluarii;
g) elaboreaza fisa de evaluare, document-tip in care cadrul didactic evaluator inregistreaza rezultatele elevului la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
h) asigura confidentialitatea testelor din momentul efectiv al elaborarii acestora pana in momentul in care acestea devin publice;
i) asigura transmiterea catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, a testelor si a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
j) urmareste modul in care se realizeaza distribuirea in scoli de catre inspectoratele scolare a testelor si a caietului cadrului didactic;
k) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegati pentru monitorizarea activitatilor prevazute in cadrul evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
l) propune modelul documentelor de raportare:
(i) raportul clasei – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in fisele de evaluare, intocmit de catre administratorul de test;
(ii) raportul scolii – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a VI-a si transmis inspectoratului scolar;
(iii) raportul ISJ/ISMB – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre responsabilul judetean/al municipiului Bucuresti;
m) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;
n) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale si face precizari pentru valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.
ART. 6
(1) Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a proiectarii si a organizarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de catre inspectoratul scolar.
(2) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza o comisie de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, condusa de un responsabil, denumit in continuare responsabil judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Comisia mentionata la alin. (2) desemneaza un colectiv de monitori de calitate selectionati din randul cadrelor didactice de specialitate.
(4) In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre membrii comisiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a/monitorii de calitate este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.
ART. 7
Comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:
a) transmite unitatilor de invatamant toate informatiile necesare organizarii evaluarii in conditii optime;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
c) propune inspectorului scolar general spre aprobare componenta colectivului de monitori de calitate/profesori metodisti cu care asigura organizarea evaluarii;
d) participa la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizeaza un stagiu de formare cu monitorii de calitate selectionati;
f) organizeaza formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarii;
g) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic din momentul primirii si pana in momentul incheierii administrarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a;
h) transmite procedurile si precizarile pentru valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a catre unitatile de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a VI-a;
i) monitorizeaza administrarea evaluarii, in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in baza prevederilor din proceduri;
j) propune conducerii ISJ/ISMB, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;
k) centralizeaza rapoartele primite de la unitatile de invatamant;
l) intocmeste raportul ISJ/ISMB si il transmite la CNEE in termenele solicitate, dupa avizarea lui de catre inspectorul scolar general;
m) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de rapoartele scolilor si de raportul ISJ/ISMB, in vederea fundamentarii unor decizii educationale la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.
ART. 8
(1) In unitatile de invatamant in care functioneaza mai mult de o clasa a VI-a se infiinteaza comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a.
(2) Comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) membri – toate cadrele didactice de specialitate de la disciplinele evaluate din unitatea de invatamant care au elevi in clasa a VI-a.
(3) In situatia in care in unitatea de invatamant se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic de specialitate, cunoscator al limbii respective.
(4) In situatii exceptionale, bine justificate, in care un cadru didactic nu poate participa la administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, acesta va fi inlocuit cu un alt cadru didactic, numit de presedintele comisiei.
(5) In unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a VI-a, coordonarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a revine directorului scolii.
ART. 9
(1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a de la nivelul unitatii de invatamant are urmatoarele atributii:
a) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
b) asigura conditiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor si a caietului cadrului didactic;
c) asigura confidentialitatea testelor si a caietului cadrului didactic pana in momentul in care acestea devin publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;
d) asigura distribuirea testelor la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva, conform precizarilor din proceduri;
e) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal;
f) comunica imediat responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau de incalcare a prevederilor legale.
(2) Pentru unitatile de invatamant prevazute cu o singura clasa a VI-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.
(3) Directorul asigura pastrarea fiselor de evaluare si a caietului cadrului didactic in arhiva unitatii de invatamant pe toata durata scolarizarii elevului.

III. Elaborarea testelor
ART. 10
(1) Testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare in vigoare pentru fiecare disciplina de studiu;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita administrarea in doua secvente de evaluare;
d) durata cumulata a secventelor de evaluare sa nu depaseasca un total de 120 de minute.
(2) Testele contin doua sectiuni corespunzatoare probelor transdisciplinare evaluate: limba si comunicare, respectiv matematica si stiinte.
(3) Baremele de evaluare, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna li se asigura testele de la proba de matematica si stiinte atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
(5) Modalitatea de transmitere la unitatile de invatamant a testelor pentru desfasurarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a este reglementata prin procedura separata.
(6) Testele, baremele de evaluare si caietul cadrului didactic pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii.

IV. Desfasurarea evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a
ART. 11
(1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfasoara in aceeasi zi, in timpul orelor de curs.
(2) Responsabilitatea administrarii la clasa a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a apartine administratorului de test, care intocmeste si documentele mentionate in proceduri.
(3) Pe toata durata evaluarii, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasa si care este desemnat de presedintele comisiei.
ART. 12
(1) Salile in care se sustine evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
(2) Administratorul de test pregateste evaluarea, urmarind asezarea obisnuita a elevilor in banci, in sala lor de clasa.
(3) Inainte de inceperea testului, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari, intr-o maniera motivanta, stimulandu-le increderea in sine.
(4) Fiecarui elev i se distribuie un test, pe care isi scrie numele, prenumele si scoala de provenienta.
(5) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de catre administratorul de test.
(6) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.
(7) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
ART. 13
(1) La incheierea timpului alocat secventei de evaluare, administratorul de test recupereaza testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La incheierea perioadei de administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, administratorii de test predau testele, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor
ART. 14
(1) Inspectoratele scolare organizeaza evaluarea testelor in centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unitati de invatamant.
(2) Coordonarea evaluarii testelor in centrele de evaluare este asigurata de o comisie alcatuita din:
– presedinte – directorul unitatii de invatamant stabilite ca centru de evaluare;
– secretar – cadru didactic cu competente in domeniul informaticii;
– evaluatori – cadre didactice care evalueaza testele si completeaza fisele de evaluare, pe baza baremului si a indicatiilor din caietul cadrului didactic – de regula un profesor evaluator la 100 de teste.
(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.
(4) Inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele comisiei din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.
ART. 15
(1) Fiecare lucrare este evaluata de un cadru didactic evaluator.
(2) Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului si a precizarilor din caietul cadrului didactic.
(3) Evaluarea testelor se efectueaza in echipa de catre cadre didactice de specialitate, pe baza caietului cadrului didactic, iar rezultatul evaluarii se stabileste prin consens. In cazul unor opinii divergente, presedintele comisiei mediaza in vederea stabilirii rezultatului final.
(4) Echipele de evaluatori sunt compuse din 2 – 4 profesori din aceeasi arie curriculara: limba si comunicare, respectiv matematica si stiinte.
(5) In timpul evaluarii testelor, profesorii evaluatori nu fac sublinieri sau mentiuni pe acestea. Rezultatele evaluarii se inregistreaza in fisele de evaluare, care se semneaza de catre cadrul didactic evaluator.
(6) Testele si fisele de evaluare sunt pastrate in conditii de securitate, dupa terminarea evaluarii.
(7) Dupa incheierea procesului de evaluare, fisele de evaluare si testele sunt transmise unitatilor de invatamant din care provin elevii.
(8) Directorul unitatii de invatamant transmite fisele de evaluare cadrelor didactice de la clasele a VI-a.
(9) La finalizarea gimnaziului de catre o clasa, fisele de evaluare ale elevilor clasei se depun de catre cadrele didactice la secretariatul scolii, care asigura arhivarea acestora.

VI. Valorificarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a
ART. 16
(1) Rezultatele obtinute la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a nu se trec in catalog si sunt valorificate la nivelul unitatii de invatamant prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de invatare;
b) consemnarea in portofoliul educational al elevului;
c) informarea parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.
(2) Comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de invatamant urmareste procesul de stabilire a planurilor individualizate de invatare si de informare a elevilor si parintilor/reprezentantilor legali.
(3) Planul individualizat de invatare se supune procedurilor privind confidentialitatea. Accesul la document si la informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in procesul educativ, la elev si la familia acestuia.
(4) Dupa informarea parintilor/reprezentantilor legali se intocmeste un proces-verbal, in care acestia semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor din planul individualizat de invatare.
(5) In termen de 5 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de invatamant elaboreaza raportul scolii, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, si il transmite ISJ/ISMB.
ART. 17
In termen de 15 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si desfasurare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din inspectoratul scolar elaboreaza raportul ISJ/ISMB, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor.
ART. 18
(1) CNEE intocmeste, in colaborare cu Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si cu Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali din MECTS, raportul final.
(2) Raportul final cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a VI-a, rezultate din rapoartele inspectoratelor scolare si din monitorizarea asigurata de MECTS si CNEE, propuneri de modificare a metodologiei si a procedurilor, precum si masuri educationale in vederea ameliorarii rezultatelor invatarii.

VII. Dispozitii finale
ART. 19
(1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a si a procedurilor corespunzatoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) In vederea respectarii prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii administrarii evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei completarea unui angajament scris.
ART. 20
Testele administrate in cadrul evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant care a organizat evaluarea.
ART. 21
(1) Comisia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii (care ii impiedica sa scrie normal) ori de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere marite pentru elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor cuprinse in testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a prin dictarea rezolvarilor de catre elevul cu deficiente unui cadru didactic de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva, pe parcursul desfasurarii testului.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu.
ART. 22
(1) Elevii cu cerinte educationale speciale integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special care parcurg curriculumul scolii de masa sustin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a in conditiile prezentei metodologii.
(2) Elevii cu cerinte educationale speciale care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel national.
ART. 23
Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi din clasa a VI-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii/tutorii legal instituiti in vederea informarii acestora.
ART. 24
Centralizarea rezultatelor evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a in vederea prelucrarii, interpretarii si efectuarii unor analize de sistem se realizeaza printr-o platforma informatica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close