Modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala

In M. Of. nr. 54 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 34, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a activelor biologice se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz.”
2. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei. In cazul in care tranzactiile sau o serie de tranzactii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca facand parte din domeniul de aplicare al conventiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzactii artificiale se intelege tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.”
3. La articolul 12, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;”.
4. La articolul 12, litera l) se abroga.
5. La articolul 19, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) In scopul determinarii profitului impozabil, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile realizate din orice sursa, intr-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 21.”
6. La articolul 19^1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;”.
7. La articolul 19^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
“(3) Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, efectuate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European.
(4) Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea industriala sau comerciala desfasurata de catre contribuabili.
(5) Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.”
8. La articolul 19^3 litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct;”.
9. La articolul 19^3 litera b), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“1^1. In situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel:
a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizare a rezervei;
b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;”.
10. La articolul 20, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, dupa caz.”
11. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale;”.
12. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s^4) se introduc doua noi litere, literele s^5) si s^6), cu urmatorul cuprins:
“s^5) cheltuielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;
s^6) cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata.”
13. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:
“u) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii.”
14. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In intelesul alin. (1), prin credit/imprumut se intelege orice conventie incheiata intre parti care genereaza in sarcina uneia dintre parti obligatia de a plati dobanzi si de a restitui capitalul imprumutat.”
15. La articolul 24 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea;”.
16. La articolul 24 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) activele biologice, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.”
17. La articolul 24 alineatul (4), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
“h) imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile.”
18. La articolul 24, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.”
19. La articolul 24, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (11^1) si (11^2), cu urmatorul cuprins:
“(11^1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si 34, pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplica prevederile alin. (11) lit. f).
(11^2) Alin. (11^1) se aplica inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, achizitionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite in baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data.”
20. La articolul 30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal in Romania la momentul tranzactiei, urmand ca persoana juridica straina sa declare si sa plateasca impozit pe profit potrivit art. 35.”
21. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Deducerea prevazuta la alin. (2) se acorda doar din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain.”
22. La articolul 41, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 71;”.
23. La articolul 42, litera k) se abroga.
24. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) activitati agricole, silvicultura si piscicultura;”.
25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) si j^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“i) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
………………………………………………………………..
j^1) sume reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile;”.
26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
………………………………………………………………..
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;”.
27. La articolul 57, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.”
28. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1.1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevazut la alin. (1) se aplica si pentru veniturile considerate dividende, reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.”
29. Capitolul VII, alcatuit din articolele 71 – 74, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII
Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

ART. 71
Definirea veniturilor
(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.
(3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.
(4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.
ART. 72
Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:
_____________________________________________________
|   Produse vegetale  |   Suprafata   |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahar | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun   | pana la 1 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod| pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Legume in camp  | pana la 0,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Legume in spatii protejate  | pana la 0,2 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe| pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod | pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod  | pana la 0,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Flori si plante ornamentale | pana la 0,3 ha|
|_____________________________|_______________________|
| |   |
|_____________________________|_______________________|
|  Animale| Nr. de capete/Nr. de  |
| | familii de albine |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci si bivolite| pana la 2 |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine si caprine| pana la 10|
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru ingrasat   | pana la 6 |
|_____________________________|_______________________|
| Albine  | pana la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Pasari de curte | pana la 100   |
|_____________________________|_______________________|

ART. 73
Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.
(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:
______________________________________________________________________________
| Produse vegetale   | Suprafata destinata productiei | Norma de venit |
|| vegetale/cap de animal/familie | – lei -|
|| de albine  ||
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale| peste 2 ha |449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase | peste 2 ha |458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof | peste 2 ha |  3.488 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfecla de zahar| peste 2 ha |697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun  | peste 1 ha |  1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod   | peste 2 ha |  1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume in camp | peste 0,5 ha   |  4.001 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume in spatii protejate | peste 0,2 ha   |  8.033 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha   |801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod| peste 1,5 ha   |  4.709 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod | peste 0,5 ha   |  1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori si plante ornamentale| peste 0,3 ha   | 11.773 |
|____________________________|________________________________|________________|
||||
|____________________________|________________________________|________________|
|  Animale   |||
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci si bivolite   | peste 2 capete |453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Ovine si caprine   | 10 – 50 de capete  | 23 |
||________________________________|________________|
|| peste 50 de capete | 65 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru ingrasat  | 6 – 10 capete  | 56 |
||________________________________|________________|
|| peste 10 capete|177 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine | 50 – 100 de familii| 70 |
||________________________________|________________|
|| peste 100 de familii   | 98 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pasari de curte| 100 – 500 de capete|  3 |
||________________________________|________________|
|| peste 500 de capete|  2 |
|____________________________|________________________________|________________|

(4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
ART. 74
Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
(1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 72.
(4) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel:
a) 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.
(6) Impozitul se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale.”
30. La articolul 80, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prevederile alin. (1) – (4) nu se aplica in cazul veniturilor din activitati agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit.”
31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 82
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
………………………………………………………………..
(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
………………………………………………………………..
(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.
………………………………………………………………..
(8) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.”
32. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 83
(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.”
33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);”.
34. La articolul 86, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati.”
35. La articolul 94, dupa alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17) – (19), cu urmatorul cuprins:
“(17) Pentru veniturile din activitati agricole realizate pana la 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
(18) Pentru veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit obtinute in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. Norma anuala de venit se corecteaza astfel incat sa corespunda perioadei impozabile cuprinse intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013. Obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
(19) Pentru veniturile obtinute din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la data de 25 mai 2014.”
36. La articolul 112^1, litera b) se abroga.
37. La articolul 112^1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;”.
38. Articolul 112^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 112^2
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1.
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu 1 februarie 2013, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pana la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, prin exceptie de la prevederile art. 34 si 35.
(4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului.
(5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
(6) Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii; c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
(7) Persoanele juridice romane care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.”
39. Articolul 112^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 112^6
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro
Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. In cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza in mod corespunzator de la 1 februarie 2013.”
40. Articolul 112^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 112^8
Termenele de declarare a mentiunilor
(1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
(2) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu mentiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului.
(3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
(4) Microintreprinderile care intra sub incidenta prevederilor art. 112^6 comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, in cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.”
41. La articolul 115 alineatul (1), litera i) se abroga.
42. La articolul 115 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;”.
43. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se abroga.
44. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
“c^1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) si l), daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;”.
45. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 133^1
Locul operatiunilor legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea intre Calafat si Vidin
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 132 – 133, pentru operatiunile legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea intre Calafat si Vidin, se aplica prevederile alin. (2) si (3).
(2) Pentru a determina locul operatiunilor impozabile in ceea ce priveste intretinerea sau repararea podului de frontiera, frontiera teritoriala este considerata ca fiind la mijlocul podului, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii, achizitiile intracomunitare si importurile de bunuri, destinate intretinerii sau repararii podului.
(3) Pentru a determina locul operatiunii impozabile in ceea ce priveste perceperea taxei de trecere a podului, se considera toata lungimea podului ca fiind:
a) parte a teritoriului Romaniei, pentru calatoriile dinspre Romania spre Bulgaria;
b) parte a teritoriului Bulgariei, pentru calatoriile dinspre Bulgaria spre Romania.”
46. La articolul 134^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) In cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.”
47. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21, baza de impozitare este considerata valoarea de piata in urmatoarele situatii:
1. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145, 145^1 si 147;
2. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 si 147 si livrarea sau prestarea este scutita conform art. 141;
3. atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 si 147.”
48. La articolul 137, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In sensul alin. (1) lit. e), valoare de piata inseamna suma totala pe care, pentru obtinerea bunurilor ori serviciilor in cauza la momentul respectiv, un client aflat in aceeasi etapa de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o plateasca in conditii de concurenta loiala unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru in care livrarea sau prestarea este supusa taxei. Atunci cand nu poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoare de piata inseamna:
1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decat pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, in absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decat costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului.”
49. La articolul 137 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate;”.
50. La articolul 139, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, care intervin pana la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse in baza de impozitare stabilita conform alin. (1), precum si cele care decurg din transportul catre alt loc de destinatie din Comunitate, in cazul in care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document in baza caruia bunurile sunt importate in Romania ori, in absenta unei astfel de mentiuni, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania.”
51. La articolul 141 alineatul (2) litera e), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada. Fac exceptie urmatoarele operatiuni:”.
52. La articolul 143 alineatul (1) litera h), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de razboi incadrate in Nomenclatura Combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia proviziilor in cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta;”.
53. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate in cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din gestiune, inclusiv bunuri furate.”
54. La articolul 148 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator;”.
55. La articolul 148, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata conform alin. (1) la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definitiva.”
56. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 3 se abroga.
57. La articolul 149, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata conform alin. (4) lit. d) la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definitiva.”
58. La articolul 150, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2) – (5), in cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153, sau persoana nestabilita in Romania, dar inregistrata in Romania conform art. 153, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133.”
59. La articolul 152, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.”
60. La articolul 153 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 153
(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:”.
61. La articolul 153 alineatul (9^1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. In cazul persoanei impozabile care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care trebuie sau opteaza, potrivit legii, sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de reinregistrare in scopuri de TVA, chiar daca acestea sunt depuse dupa 180 de zile de la data anularii inregistrarii.”
62. La articolul 155, alineatul (34) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(34) Facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie. In cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor, in conformitate cu alin. (24) si (25). In cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare.”
63. La articolul 156^3, alineatele (9) – (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(9) Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) lit. g), persoanele impozabile depun o declaratie pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a taxei pe valoarea adaugata privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii a ajustarilor/regularizari efectuate in urmatoarele situatii:
a) nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161;
b) trebuie sa efectueze regularizarile prevazute la art. 134 alin. (5) sau sa ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii;
c) trebuie sa efectueze alte ajustari ale taxei pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile din norme.
(10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
a) taxa colectata care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3) pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA;
b) taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare, dar a caror exigibilitate de taxa potrivit art. 134^2 alin. (3) – (8) intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.
(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) – (8), are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. In situatia in care persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prevazut la alin. (13). In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare:
a) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile privind exigibilitatea taxei prevazute la art. 134^2 alin. (3) – (8);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la incasare de la persoanele impozabile respective se exercita aplicandu-se regulile generale de deducere prevazute la art. 145 alin. (1). De la data inregistrarii din oficiu a furnizorului/prestatorului in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta pe masura platii in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1).
(12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), in vederea schimbarii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). In situatia in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente, incepand cu data inscrisa in decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prevazut la alin. (13). In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare:
a) pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se exercita in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la incasare de la persoanele impozabile respective se exercita pe masura platii in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
(13) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare conform art. 134^2 alin. (3) – (8). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea si radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se fac de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) si (12), pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, sau din oficiu, in conditiile prevazute la alin. (11) si (12). Prin exceptie, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic, prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), sunt inregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA. In cazul inregistrarii persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in situatia in care data publicarii in registru este ulterioara datei de la care persoana impozabila aplica sistemul TVA la incasare, beneficiarii isi exercita dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1), incepand cu data publicarii in registru.”
64. La articolul 156^3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
“(10^1) Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa potrivit art. 134^2 alin. (3) – (8) intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.”
65. La articolul 156^3, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
“(11^1) Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata de organele fiscale, in temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, aceasta va fi radiata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data radierii in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare:
a) persoana impozabila care nu avea obligatia de a aplica sistemul TVA la incasare aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se exercita in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabila nu este insa sanctionata in cazul in care in perioada respectiva aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) – (8) si isi exercita dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la incasare de la persoanele impozabile respective nu se exercita pe masura platii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator in perioada respectiva.”
66. La articolul 156^3, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
“(12^1) Cand se constata ca persoana impozabila a fost radiata de organele fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, aceasta va fi inregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Pe perioada cuprinsa intre data radierii si data inregistrarii din/in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare:
a) persoana impozabila continua aplicarea sistemului TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) – (8) si isi exercita dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2). Persoana impozabila nu este insa sanctionata in cazul in care, in perioada respectiva, aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), si isi exercita dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la incasare de la persoanele impozabile respective nu se exercita pe masura platii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator in perioada respectiva.”
67. La articolul 158^2, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
“(8^1) Persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.”
68. La articolul 158^2 alineatul (10), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) persoanele impozabile care nu respecta obligatia prevazuta la alin. (8^1).”
69. La articolul 207, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
“d) berea/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice prevazuta la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile este mai mica de 30% din numarul total de grade Plato;
e) bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, prevazute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mica de 50%.”
70. La articolul 208, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) se aplica suplimentar celor prevazute in anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize si alte taxe speciale».”
71. Articolul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 209
Platitori de accize
(1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c) sunt operatorii economici care produc, achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa astfel de produse.
(2) Platitorii de accize pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) sunt antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati, operatorii economici care achizitioneaza astfel de produse din teritoriul comunitar ori care importa astfel de produse.
(3) Operatorii economici, altii decat antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati, care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. a) – e), au obligatia ca, inainte de primirea produselor, sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in conditiile stabilite de autoritatea competenta;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
c) sa prezinte produsele oricand li se cere aceasta de catre organele de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.”
72. La articolul 210, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru produsele prevazute la art. 207 retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite se restituie la cererea operatorului economic.”
73. La articolul 210, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
“(5) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), care ulterior sunt exportate ori livrate intr-un alt stat membru, accizele platite se restituie la cererea operatorului economic.
(6) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) – (5) vor fi reglementate prin normele metodologice.”
74. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 211
Exigibilitatea
Momentul exigibilitatii accizei intervine:
a) pentru produsele provenite din achizitii intracomunitare, la momentul receptionarii acestora;
b) pentru produsele provenite din operatiuni de import, la data inregistrarii declaratiei vamale de import;
c) pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), la momentul eliberarii pentru consum, in conformitate cu prevederile art. 206^7.”
75. Articolul 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 213
Plata accizelor la bugetul de stat
(1) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) – c) provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele.
(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), provenite din productia interna sau din teritoriul comunitar, termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile.
(3) Pentru produsele prevazute la art. 207 provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.”
76. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmatorul cuprins:
“n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor intr-un alt scop decat cel pentru care a fost acordata scutirea;”.
77. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, in anexa nr. 1, la nr. crt. 1 – Bere, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 – Bere produsa de producatorii independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato.
78. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
79. La titlul VII “Accize si alte taxe speciale”, anexa nr. 6 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
80. La articolul 296^4 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;”.
81. La articolul 296^15, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;”.
82. La articolul 296^19, alineatele (1^11) si (1^12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(1^11) Angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii.
(1^12) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) si persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaratia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit.”
83. La articolul 296^19, dupa alineatul (1^12) se introduce un nou alineat, alineatul (1^13), cu urmatorul cuprins:
“(1^13) In cazul in care angajatorii prevazuti la alin. (1^9) nu isi indeplinesc obligatiile mentionate la alin. (1^12), persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care obtin venituri sub forma de salarii de la acesti angajatori depun declaratia prevazuta la alin. (1) lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit, si achita contributiile sociale individuale, iar contributiile sociale ale angajatorilor cad in sarcina acestora.”
84. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL II
Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, precum si din asocieri fara personalitate juridica”
85. La articolul 296^21 alineatul (1), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 alin. (1);
h) persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (2) si (5).”
86. La articolul 296^21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Persoanele prevazute la alin. (1) datoreaza contributii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai daca aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III.”
87. La articolul 296^22, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta valoarea anuala a normei de venit, determinata potrivit prevederilor art. 73, raportata la cele 12 luni ale anului.
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare, si orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului pe venit.
………………………………………………………………..
(6) In cazul persoanelor care realizeaza numai venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (1), (2) si (5) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.”
88. La articolul 296^22, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. h) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, raportata la cele 12 luni ale anului.”
89. La articolul 296^23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 296^23
(1) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute art. 71 alin. (1), (2) si (5), venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica, precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), nu datoreaza contributie de asigurari sociale.”
90. La articolul 296^23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296^21 alin. (1).”
91. La articolul 296^24, alineatele (1), (2), (4), (5), (5^1) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 296^24
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) si h) sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.
(2) In cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate prevazute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat, dupa caz. In cazul contributiei de asigurari sociale, obligatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat, prevazut la art. 296^22 alin. (1).
………………………………………………………………..
(4) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) si h) se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(5) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. 52 si 34, dupa caz.
(5^1) Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.
………………………………………………………………..
(8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligatiile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22 alin. (4), se retin si se vireaza de catre platitorul de venit.”
92. La articolul 296^24, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) – h) incadrarea in plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, dupa incheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale.”
93. La articolul 296^25, alineatele (1) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 296^25
(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat/norma de venit prevazuta la art. 81 si a declaratiei privind venitul realizat prevazuta la art. 83, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.
(2) In cazul impunerii in sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (2) si (4^1).
(3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale prevazute la art. 80.
(4) Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate, si se efectueaza incadrarea in plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6).”
94. La articolul 296^25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g), obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei prevazute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazei de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (3). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere prevazuta la art. 74 alin. (4), iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 octombrie inclusiv si 15 decembrie inclusiv.”
ART. II
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 67, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale la nivelul minim prevazut la art. 296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozitiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile in mod corespunzator.”
2. La articolul 78^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Inscrierea in registrul prevazut la alin. (8) se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.”
3. La articolul 109^1, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal. In situatia in care solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare, declaratia se depune in termenul prevazut la alin. (5); in situatia in care solicitarea are loc pe perioada verificarii, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data comunicarii solicitarii.
(5^2) Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.”
4. Articolul 109^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 109^2
Locul si durata desfasurarii verificarii
(1) Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta potrivit art. 106 alin. (3).
(2) Durata efectuarii verificarii este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.”
5. La articolul 141, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finantate institutiile publice.”
6. La articolul 141, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
“(10^1) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silita proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz.”
7. La articolul 148^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit prezentului articol, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2).”
8. La articolul 149, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
“(9^1) In situatia in care, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora in viitor asemenea sume in temeiul unor raporturi juridice existente, va instiinta despre acest fapt organul de executare in termen de 5 zile de la primirea adresei de infiintare a popririi.”
9. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
“(s) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 109^1 alin. (5^1).”
10. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s).”
ART. III
(1) Ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 109^1 alin. (5^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(2) Prevederile art. 149 alin. (9^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile popririlor infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
ART. IV
(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale sunt aplicabile numai de autoritatile administratiei publice locale care nu au inregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, asa cum sunt definite in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoritatile administratiei publice locale care au adoptat hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 1/2013 si care nu indeplinesc conditiile de la alin. (1) adopta noi hotarari, stabilind ca incepand cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile sunt cele din Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013. Hotararile se adopta in procedura de urgenta, intrand sub incidenta prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare.
(3) Persoanele fizice care au achitat impozitele si taxele locale pentru anul 2013 si achita integral pana la data de 30 septembrie 2013 diferentele rezultate in urma aplicarii alin. (2) beneficiaza de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. V
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.
ART. VI
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.
ART. VII
Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 februarie 2013, cu exceptia pct. 79 al art. I, care se aplica incepand cu 1 aprilie 2013, si a art. IV, care se aplica in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close