Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

In M. Of. nr. 48 din 22 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de destinatarul inregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse si se notifica autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.”

2. La punctul 72, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatiunile de aditivare a produselor energetice si de amestec a acestora cu produse realizate din biomasa in regim suspensiv de accize pot fi realizate in antrepozitele fiscale de depozitare.”

3. La punctul 83, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Intr-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate in regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinand uneia din urmatoarele grupe de produse:
a) alcool si bauturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.”

4. La punctul 83, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) In cazul produselor energetice, in antrepozitul fiscal de depozitare este permisa detinerea in regim suspensiv de accize si a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru amestec.”

5. La punctul 83 alineatul (27), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) livrarile de produse energetice catre aeronave si nave;”.

6. La punctul 83 alineatul (27), litera e) se abroga.

7. La punctul 83, alineatele (33) si (34) se abroga.

8. La punctul 84, dupa alineatul (4^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^4) – (4^6), cu urmatorul cuprins:
“(4^4) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru depozitarea de produse accizabile trebuie sa prezinte dovada constituirii capitalului social subscris si varsat minim, stabilit pe categorii de produse accizabile, dupa cum urmeaza:
a) pentru depozitarea de bere – 10.000 lei;
b) pentru depozitarea de vinuri – 2.000 lei;
c) pentru depozitarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri – 50.000 lei;
d) pentru depozitarea de produse intermediare – 100.000 lei;
e) pentru depozitarea de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase – 100.000 lei;
f) pentru depozitarea de arome alimentare – 5.000 lei;
g) pentru depozitarea de tutun prelucrat – 500.000 lei;
h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptand depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor, precum si depozitarea de GPL – 500.000 lei;
i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor – 20.000 lei;
j) pentru depozitarea de GPL – 50.000 lei;
k) pentru depozitarea exclusiva de biocombustibili si biocarburanti – 20.000 lei.
(4^5) In cazul antrepozitarilor autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
(4^6) In cazul antrepozitarilor autorizati care detin atat antrepozite fiscale pentru productie, cat si antrepozite fiscale pentru depozitare, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei activitati pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.”

9. La punctul 84 alineatul (9), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) o nota intocmita de autoritatea vamala teritoriala ca urmare a supravegherii fabricarii unui lot din fiecare produs finit din care sa rezulte cantitatile de materii prime utilizate, cantitatile de produse finite obtinute si consumurile de utilitati. Prezentarea acestei note nu este necesara in cazul operatorilor economici care nu solicita functionarea in regim de probe tehnologice.”

10. La punctul 84, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (21^1) si (21^2), cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
ART. 206^22
………………………………………………………………..
(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de documente cu privire la:
………………………………………………………………..
g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore, in cazul locului propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, in cazul locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria raspundere de persoana fizica ori de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.

Norme metodologice
(21^1) Declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde informatii referitoare la capacitatea maxima de depozitare detinuta in antrepozitul fiscal, precum si informatii cu privire la nivelul intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an.
(21^2) Capacitatea de depozitare se declara in unitatea de masura prevazuta in anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal, in functie de tipul de produse accizabile.”

11. La punctul 85, dupa alineatul (1^4) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^5) si (1^6), cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Conditii de autorizare
ART. 206^23
(1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;

Norme metodologice
(1^5) Un loc poate fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare atunci cand volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic depaseste limitele prevazute mai jos:
a) bere – 1.500 hl de produs;
b) vinuri si bauturi fermentate – 1.500 hl de produs;
c) produse intermediare – 1.250 hl de produs;
d) bauturi spirtoase – 250 hl de alcool pur;
e) alcool etilic – 1.000 hl de alcool pur;
f) bauturi alcoolice in general – 300 hl de alcool pur;
g) tutun prelucrat – o cantitate a carei valoare la pretul de vanzare cu amanuntul in cazul tigaretelor, respectiv la pretul de livrare in celelalte cazuri sa nu fie mai mica de 2.500.000 euro;
h) produse energetice – 3.500 tone;
i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate in exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor si, respectiv, a navelor si ambarcatiunilor, cu produse energetice destinate utilizarii drept combustibil – 100 tone;
j) rezerva de stat si de mobilizare – 10 tone;
k) arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice – 15 hl de alcool pur;
l) antrepozitele fiscale autorizate in exclusivitate pentru a efectua operatiuni de distributie a bauturilor alcoolice si de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vanzarii la bordul navelor si aeronavelor – o cantitate a carei valoare la pretul de livrare sa nu fie mai mica de 100.000 euro.
(1^6) Pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecarui an, autoritatile vamale teritoriale vor verifica si vor transmite directiei care asigura secretariatul Comisiei o situatie privind indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1^5) de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, precum si propuneri dupa caz.”

12. La punctul 85, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (12^1) si (12^2), cu urmatorul cuprins:
“(12^1) Intr-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa bauturilor alcoolice, in stare imbuteliata, in partide separate, respectiv bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, bauturi spirtoase.
(12^2) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic si de distilate in stare varsata numai daca detine in proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.”

13. La punctul 86, alineatele (9), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(9) Antrepozitarii autorizati pentru productia produselor accizabile, care dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, declaratia privind capacitatea maxima de productie in 24 de ore prevazuta la pct. 84 alin. (21), o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export in anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
………………………………………………………………..
(11) Antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export in anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
(12) In termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) si (11) autoritatea vamala teritoriala va inainta documentatiile complete catre directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, dupa caz, insotite de un referat intocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra legalitatii si oportunitatii reautorizarii antrepozitului fiscal si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale.”

14. La punctul 86, alineatul (10) se abroga.

15. La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica si in cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitarea produselor energetice.”

16. La punctul 106, alineatele (2), (4), (6) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata cumparatorului.
………………………………………………………………..
(4) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se achita de catre furnizori sau de catre cumparatori in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au sediul furnizorii, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(6) Pe baza comenzii depuse de cumparator, furnizorii emit cumparatorilor o factura pro forma (cod 14-4-10/aA), in care vor fi mentionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum si informatii cu privire la denumirea si codul de identificare fiscala al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat, in numele caruia se efectueaza plata accizelor, precum si cele privind unitatea Trezoreriei Statului in raza careia acesta isi are sediul.
………………………………………………………………..
(14) Unitatile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizati sau destinatarilor inregistrati, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat in care au fost evidentiate accizele virate in numele acestora.”

17. La punctul 108, dupa alineatul (8^2) se introduc trei noi alineate, alineatele (8^3) – (8^5), cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal
Garantii
ART. 206^54
………………………………………………………………..
(4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul de productie nou-infiintat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacitatilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nouinfiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, iar in cazul antrepozitului fiscal de productie, valoarea garantiei nu poate fi mai mica de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in normele metodologice.
(4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.

Norme metodologice
(8^3) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic decat 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevazute la pct. 85 alin. (1^5), raportate la nivelul unui an.
(8^4) Antrepozitarii autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile au obligatia de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
(8^5) Antrepozitarii autorizati care detin atat antrepozite fiscale de productie, cat si antrepozite fiscale de depozitare au obligatia de a constitui atat garantia minima prevazuta pentru antrepozitele fiscale de productie, cat si garantia minima prevazuta pentru antrepozite fiscale de depozitare.”

18. La punctul 108, alineatele (10), (16) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(10) Antrepozitarul autorizat care detine si calitatea de expeditor inregistrat trebuie sa constituie garantia atat in calitate de antrepozitar autorizat, cat si in calitate de expeditor inregistrat.
………………………………………………………………..
(16) Pentru antrepozitarii autorizati pentru depozitare, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile iesite in anul precedent.
(17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru productie, care detine si antrepozite fiscale de depozitare, nivelul garantiei pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizeaza in functie de iesirile de produse accizabile din anul precedent, altele decat cele provenite din antrepozitul de productie propriu.”

19. La punctul 111 alineatul (21), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) in situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. d) si f) din Codul fiscal;”.

20. La punctul 111, alineatul (43) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(43) In situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. b), c), e), g), h) si i) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect. Livrarea produselor se face la preturi cu accize, urmand ca operatorii economici utilizatori sa solicite restituirea accizelor.”

21. La punctul 113, subpunctul 113.1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“113.1.2. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct cu conditia ca aprovizionarea produselor energetice sa se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.
(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se poate efectua la preturi fara accize catre:
a) operatorii economici care detin certificate de autorizare ca distribuitori de combustibil pentru navigatie, eliberate de autoritatea competenta in domeniul naval;
b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie. Prin certificat de autorizare pentru navigatie se intelege orice document care atesta ca nava este luata in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care aceasta este inregistrata;
c) institutiile de stat care implica apararea, ordinea publica, sanatatea publica, siguranta si securitatea nationala.
(3) Scutirea se acorda direct si in cazul in care produsele energetice utilizate de operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru navigatie provin din achizitii intracomunitare proprii.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), operatorii economici trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.
(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a), care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil a navelor si ambarcatiunilor, trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.
(6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, in cazul navelor aflate in alte porturi decat cele situate in apropierea antrepozitului fiscal care asigura alimentarea navelor, trebuie sa fie insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic. La rubrica <<Destinatar>> se vor inscrie tot datele expeditorului, iar in rubrica <<Locul livrarii>> se va inscrie adresa portului in cauza. Dupa sosirea produselor la destinatie, expeditorul va intocmi raportul de primire in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii produselor, utilizand sistemul informatizat.
(7) Zilnic, antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare, altele decat cele prevazute la alin. (5), vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru nave in jurnale speciale, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52.2.
(8) Jurnalele mentionate la alin. (7) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor inregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite in jurnalele privind intrarile si iesirile de combustibil destinate utilizarii exclusive pentru nave, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 53.2.
(10) Jurnalele mentionate la alin. (9) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(11) In cazul deplasarii produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, realizata de antrepozitul fiscal care alimenteaza efectiv navele, aceasta va fi insotita de avizul de insotire sau de factura.
(12) Livrarea din antrepozitele fiscale catre nave a combustibilului pentru navigatie se face numai dupa depunerea la antrepozitul fiscal a urmatoarelor documente:
a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcatiune;
b) copia certificatului de autorizare pentru navigatie a navei care urmeaza a fi aprovizionata, dupa caz;
c) declaratia pe propria raspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie achizitionat in regim de scutire de la plata accizelor, in cazul operatorilor economici din Romania.
(13) Dupa efectuarea aprovizionarii navei cu combustibil pentru navigatie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de care apartine nava se va depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionata.
(14) Livrarea combustibilului pentru navigatie din antrepozitele fiscale catre operatorii economici prevazuti la alin. (2), inclusiv catre antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie, se face numai dupa marcarea si colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.
(15) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instalatiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fara propulsie, sunt considerate nave.”

22. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) In situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect, cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze de la un antrepozit fiscal.”

23. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Amestecul in vrac dintre biocarburanti si carburantii traditionali, in conformitate cu legislatia specifica, se poate realiza in regim suspensiv de accize numai in antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice.
(7) Amestecul in vrac dintre biocombustibili si combustibilii traditionali se poate realiza in regim suspensiv de accize numai in antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice.”

24. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatul (8) se abroga.

25. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Marcarea motorinei si a kerosenului se realizeaza in antrepozite fiscale, cu exceptia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie. Marcarea se realizeaza sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
ART. II
Prevederile art. I pct. 19 si 20 se aplica incepand cu data de 1 martie 2013.
ART. III
(1) Incepand cu data de 1 martie 2013 nu se mai acorda scutire directa de la plata accizelor la achizitionarea alcoolului etilic si produselor alcoolice prevazute la art. 206^2 lit. a) din Codul fiscal ce urmeaza a fi utilizate conform art. 206^58 alin. (1) lit. g) si h) din Codul fiscal.
(2) Cantitatile de alcool etilic si produse alcoolice achizitionate pana la data de 1 martie 2013 pot fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 206^58 lit. g) si h) pana la epuizarea acestora.
(3) Antrepozitarii autorizati, care detin antrepozite fiscale de depozitare destinate in exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor cu combustibil si a caror garantie este mai mica decat cuantumul garantiei minime, au obligatia ca in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa faca dovada constituirii garantiei minime, la autoritatea vamala teritoriala.
(4) Neconstituirea garantiei minime atrage revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal.
(5) In maximum 15 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), autoritatea vamala teritoriala va transmite directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate o situatie cu operatorii economici care nu s-au conformat obligatiei privind constituirea garantiei minime.
ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close