Organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

In M. Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale, functii, principii si atributii

ART. 1
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice are sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1.
ART. 2
(1) In vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice indeplineste urmatoarele functii:
a) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea si promovarea politicilor publice si a proiectelor de acte normative in vederea punerii in aplicare a Programului de guvernare si a obiectivelor strategice in domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice;
b) de elaborare a programelor in domeniul muncii, protectiei, securitatii si coeziunii sociale;
c) de armonizare a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate cu reglementarile Uniunii Europene;
d) de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” si sef de misiune pentru Fondul Social European;
e) de agentie de implementare si de autoritate de implementare pentru asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana in cadrul programelor PHARE, pentru domeniul sau de activitate;
f) de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;
g) de reprezentare, prin care se asigura in numele Guvernului Romaniei si al statului roman, in conditiile legii, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
h) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casei Nationale de Pensii Publice;
i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesionala;
j) de asigurare a relatiei cu Parlamentul in problemele specifice domeniului sau de activitate.
(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) principiul respectarii demnitatii umane, egalitatii de sanse si de tratament;
b) principiul coeziunii sociale;
c) principiul respectarii dreptului fiecarei persoane la munca decenta;
d) principiul contributiei si al solidaritatii in promovarea progresului social;
e) principiul compatibilitatii cu legislatia comunitara;
f) principiul transparentei activitatii fata de cetateni si fata de celelalte institutii ale statului, ale Uniunii Europene si fata de societatea civila;
g) principiul eficientei managementului fondurilor publice;
h) principiul intaririi dialogului social la toate nivelurile, in scopul cresterii aportului acestuia la dezvoltarea economica si sociala.
ART. 3
(1) In exercitarea functiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice indeplineste urmatoarele atributii principale:
1. identifica, elaboreaza si promoveaza politici publice si acte normative in domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in deplina concordanta cu prevederile Programului de guvernare si cu obligatiile Romaniei ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul sau de activitate;
2. elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice initiate si implementate la nivelul ministerului;
3. avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si de organe ale administratiei publice centrale, pentru domeniul sau de activitate;
4. coordoneaza implementarea programelor de asistenta bilaterala, precum si a altor programe de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana, in conformitate cu aria de responsabilitate;
5. elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza din punct de vedere tehnic proiecte finantate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internationala, precum si proiecte de colaborare bilaterala pentru domeniul sau de activitate;
6. promoveaza parteneriatul public-privat in aplicarea programelor si proiectelor in domeniu;
7. colecteaza, prelucreaza si disemineaza date statistice in domeniul de activitate al ministerului;
8. asigura relatia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic si Social si cu alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice domeniului ministerului;
9. elaboreaza si fundamenteaza documentele ce reflecta pozitia Romaniei in raport cu politica si strategia Uniunii Europene pentru domeniul sau de competenta si asigura participarea la activitatile institutiilor Uniunii Europene;
10. asigura consultarea permanenta a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative initiate in sfera sa de activitate;
11. asigura relatia cu Organizatia Internationala a Muncii, Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si cu alte organizatii internationale, potrivit domeniului sau de competenta;
12. negociaza si urmareste incheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul sau de activitate;
13. deruleaza relatii bilaterale cu ministerele si institutiile cu atributii in domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice din alte state;
14. reprezinta Romania, in conditiile legii, la organismele internationale si la institutiile europene din domeniul sau de activitate;
15. asigura protectia cetatenilor romani care desfasoara activitati lucrative in strainatate prin intermediul atasatilor pe probleme de munca si sociale;
16. monitorizeaza si evalueaza implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012 – 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru realizarea directiilor de actiune referitoare la ocupare;
17. elaboreaza strategia privind resursele umane ale ministerului;
18. asigura, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, dupa criteriul competentei si fara nicio discriminare, a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul ministerului, evalueaza performantele profesionale ale acestora, in conditiile legii;
19. sprijina desfasurarea activitatii de resurse umane din institutiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;
20. elaboreaza programul anual de formare profesionala a personalului din aparatul central al ministerului, in conditiile legii;
21. asigura managementul administrativ-financiar al programelor comunitare si al proiectelor cu finantare rambursabila si nerambursabila derulate de minister;
22. fundamenteaza si sustine proiectele de bugete care se administreaza de catre aparatul propriu sau de catre institutiile aflate in subordinea ori sub autoritatea sa;
23. elaboreaza proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate si programele de investitii anuale si multianuale;
24. asigura, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu in scopul adoptarii standardelor europene armonizate conform domeniului de competenta al ministerului;
25. organizeaza controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizeaza organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;
26. monitorizeaza executia bugetara si ia masuri operative pentru asigurarea platii tuturor drepturilor de protectie sociala, in limita fondurilor aprobate;
27. indeplineste activitati de audit public intern, potrivit legii;
28. asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata in problemele din domeniul de activitate al ministerului;
29. exercita controlul asupra activitatilor desfasurate de institutiile subordonate sau aflate sub autoritatea sa;
30. editeaza buletine informative si organizeaza seminare, conferinte, expozitii tematice si alte actiuni similare in tara si in strainatate, in domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative, precum si cele legate de organizarea seminarelor, conferintelor, expozitiilor si celorlalte actiuni tematice se asigura din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
31. implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul de activitate al ministerului;
32. fundamenteaza stiintific strategiile si politicile in domeniul sau de activitate impreuna cu Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii – I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” Bucuresti;
33. avizeaza planurile de dezvoltare si cercetare ale I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti si I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” Bucuresti.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice indeplineste urmatoarele atributii specifice, in domeniile:
a) Adoptii
1. avizeaza cadrul normativ in domeniul adoptiei si al armonizarii legislatiei interne in materia adoptiei cu normele si principiile prevazute de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;
2. elaboreaza si aproba Strategia nationala in domeniul adoptiei;
3. coordoneaza si monitorizeaza implementarea politicilor si strategiilor in domeniul adoptiei.
b) Asistenta sociala si incluziune sociala
1. coordoneaza sistemul national de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile stabilite prin legislatia in domeniu;
2. elaboreaza cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, precum si cele referitoare la organizarea, functionarea si dezvoltarea sistemului national de asistenta sociala;
3. finanteaza beneficiile de asistenta sociala, precum si programele destinate dezvoltarii si sustenabilitatii serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;
4. colecteaza datele la nivel national privind saracia si excluziunea sociala, analizeaza si identifica factorii care contribuie la prevenirea si combaterea excluziunii sociale, formuleaza recomandari si propuneri in vederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniul incluziunii sociale si elaboreaza rapoartele nationale privind incluziunea sociala;
5. elaboreaza standardele de cost pentru serviciile sociale si monitorizeaza respectarea lor de catre furnizorii publici;
6. elaboreaza criteriile, indicatorii de performanta si standardele de calitate privind serviciile sociale, acrediteaza furnizorii si serviciile sociale acordate de acestia, monitorizeaza si controleaza respectarea prevederilor legale privind asigurarea calitatii in domeniu;
7. monitorizeaza implementarea strategiilor autoritatilor administratiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;
8. propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor din domeniul sau de activitate, precum si recunoasterea reprezentantelor in Romania a organizatiilor neguvernamentale straine, in conditiile prevazute de lege;
9. coordoneaza metodologic activitatea serviciilor publice de asistenta sociala de la nivel teritorial si colaboreaza permanent cu autoritatile administratiei publice locale;
10. indruma si monitorizeaza activitatea autoritatilor si institutiilor cu atributii in domeniul asistentei sociale, precum si a furnizorilor publici si privati de servicii sociale;
11. asigura functionarea secretariatelor tehnice ale comisiilor nationale/interministeriale, organizate conform legii;
12. coordoneaza si monitorizeaza activitatea de elaborare a documentelor in domeniul incluziunii sociale de catre ministerele cu atributii in domeniu;
13. coordoneaza activitatea Comisiei nationale privind incluziunea sociala.
c) Egalitatea de sanse
1. elaboreaza politicile si planurile nationale de actiune ale Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati si coordoneaza aplicarea acestora;
2. avizeaza proiectele de acte normative, initiate de celelalte ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in vederea integrarii si respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
3. primeste reclamatii/plangeri privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si al nediscriminarii dupa criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private, si le transmite institutiilor competente in vederea solutionarii si aplicarii sanctiunii si asigura consilierea victimelor, in conditiile legii;
4. elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile de activitate;
5. asigura schimbul de informatii cu organismele europene si alte organisme si institutii internationale la care Romania este parte, pentru domeniul egalitatii de sanse intre barbati si femei.
d) Fonduri europene
1. elaboreaza documentele programatice privind politicile sociale si de ocupare a fortei de munca finantate din Fondul Social European si asigura coordonarea la nivel tehnic si financiar a programelor operationale finantate din Fondul Social European;
2. asigura managementul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana in cadrul programelor PHARE, de care beneficiaza ca autoritate de implementare si, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agentie de implementare;
3. asigura managementul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”;
4. asigura presedintia, secretariatul si organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”;
e) Legislatia muncii
1. organizeaza si coordoneaza actiunea de sistematizare, modernizare si imbunatatire a legislatiei muncii prin elaborarea si avizarea cadrului legal in domeniul relatiilor de munca;
2. monitorizeaza si transpune in legislatia nationala prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislatiei muncii;
3. asigura aplicarea unitara a prevederilor legale din domeniul legislatiei muncii;
4. asigura aplicarea legislatiei privind contractele colective de munca si conflictele de interese;
f) Ocuparea fortei de munca si formarea profesionala
1. elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative si documente de politica publica necesare realizarii obiectivelor strategice in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca;
2. elaboreaza, promoveaza si actualizeaza cadrul strategic national din domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca, pe baza cerintelor interne si europene, impreuna cu institutiile si organismele implicate in domeniu;
3. analizeaza, propune modificari si aproba anual Programul national de ocupare a fortei de munca si Planul national de formare profesionala, initiate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
4. stabileste indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se incheie anual Contractul de performanta manageriala cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
5. monitorizeaza, controleaza si evalueaza modul de implementare a politicilor de ocupare si formare profesionala a fortei de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
6. elaboreaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, la propunerile diferitilor utilizatori, precum si Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare;
7. coordoneaza la nivel national Reteaua europeana de consiliere si informare in cariera;
8. elaboreaza si promoveaza politicile publice privind lucratorii mobili/migranti si initiaza masuri legislative si/sau administrative in vederea integrarii socioprofesionale a imigrantilor in Romania, asigurand promovarea politicilor de formare profesionala, ocuparea fortei de munca si lupta impotriva discriminarii lucratorilor imigranti;
9. aplica, in calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesionala, legislatia in domeniul ajutorului de stat;
10. analizeaza documentatia si elibereaza atestatele de recunoastere a calificarilor dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de catre cetatenii romani sau cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ai statelor apartinand Spatiului Economic European, care doresc sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei;
11. colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea Cadrului national al calificarilor din Romania;
12. analizeaza si evalueaza indeplinirea conditiilor de autorizare a agentilor de munca temporara si elibereaza solicitantilor autorizatia de functionare;
13. monitorizeaza si actualizeaza Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati;
14. reprezinta Romania in cadrul comitetelor si grupurilor de lucru operationale, din domeniul ocuparii fortei de munca si al liberei circulatii a lucratorilor, la nivelul Uniunii Europene, precum si la nivel international;
15. elaboreaza si promoveaza cadrul legislativ necesar realizarii obiectivelor strategice in domeniul mobilitatii fortei de munca, a liberei circulatii a lucratorilor cetateni ai Uniunii Europene si Spatiului Economic European, realizeaza transpunerea legislatiei comunitare in legislatia interna;
16. promoveaza prioritatile de cercetare-dezvoltare in domeniul fortei de munca in vederea includerii acestora in cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.
g) Pensii si alte drepturi prevazute de legi cu caracter special
1. elaboreaza proiecte de acte normative si metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurari sociale si drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii Publice;
2. colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contributiilor sociale obligatorii;
3. colaboreaza cu alte ministere si institutii pentru a se asigura implementarea reglementarilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare;
4. elaboreaza legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementarii si functionarii sistemului de pensii administrate privat;
5. asigura informarea si consultarea asiguratilor, precum si a pensionarilor asupra problemelor care vizeaza interesele acestora;
6. monitorizeaza si evalueaza modul de implementare a politicilor de pensii si altor drepturi prevazute de legi cu caracter special de catre Casa Nationala de Pensii Publice.
h) Protectia drepturilor copilului
1. elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
2. monitorizeaza respectarea drepturilor copilului si recomanda autoritatilor centrale sau locale luarea masurilor care se impun;
3. centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, elaboreaza rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie si urmareste si ia masurile necesare pentru punerea in aplicare a recomandarilor Comitetului privind drepturile copilului;
4. asigura controlul, coordonarea si indruma metodologic activitatile serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, ale celor de protectie speciala a copilului, precum si activitatile desfasurate de comisiile pentru protectia copilului;
5. elaboreaza standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, protectia speciala a copilului si tanarului iesit din sistemul de protectie speciala;
6. elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, protectiei speciale a copilului si tanarului iesit din sistemul de protectie speciala si licentiaza aceste servicii;
7. licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate; asigura la nivel national evidenta acestor servicii;
8. constituie si gestioneaza baze de date relevante in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
9. coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
10. asigura controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si modul in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare; propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate;
11. propune autoritatilor competente suspendarea ori incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului.
i) Protectia familiei
1. promoveaza valorile familiei, intelegerea si intrajutorarea in familie, precum si prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii ei;
2. elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei familiei si pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
3. elaboreaza standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile care asigura protectia familiei, a victimelor violentei in familie si pentru cele destinate agresorilor;
4. elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate protectiei victimelor violentei in familie si licentiaza aceste servicii;
5. coordoneaza si indruma metodologic activitatile de sprijinire a familiei si victimelor violentei in familie, precum si ale serviciilor destinate acestora;
6. constituie si gestioneaza baza de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie.
j) Protectia persoanelor cu handicap
1. elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza implementarea strategiei nationale in domeniul handicapului, precum si a planului national de actiune;
2. coordoneaza si monitorizeaza activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap, fiind autoritatea decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
3. reprezinta autoritatea desemnata ca mecanism de coordonare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010;
4. asigura supravegherea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului, in conditiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 787/2007;
5. finanteaza si cofinanteaza programe si proiecte in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
6. asigura dezvoltarea activitatilor specifice ale organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin sume acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. realizeaza coordonarea metodologica a institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor si standardelor de calitate in activitatea institutiilor publice si private de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu handicap;
8. monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;
9. avizeaza persoanele juridice de drept public sau de drept privat sa desfasoare activitati in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si sa infiinteze institutii de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap;
10. autorizeaza unitatile protejate si monitorizeaza respectarea conditiilor de autorizare.
k) Protectia persoanelor varstnice
1. elaboreaza si avizeaza cadrul legislativ in domeniul protectiei persoanelor varstnice;
2. elaboreaza si monitorizeaza strategiile nationale privind persoanele varstnice si programele nationale privind dezvoltarea populatiei, in contextul imbatranirii demografice;
3. monitorizeaza aplicarea, la nivel national, a Strategiei regionale europene de implementare a planului international de actiune privind imbatranirea, precum si a Planului de actiune privind imbatranirea, adoptat la Madrid in anul 2002 si elaboreaza rapoartele nationale;
4. asigura functionarea secretariatului tehnic al Comisiei nationale pentru populatie si dezvoltare.
l) Salarizare
1. elaboreaza si promoveaza politicile publice si proiectele de acte normative in vederea punerii in aplicare a Programului de guvernare si a obiectivelor strategice in domeniul salarizarii;
2. elaboreaza si promoveaza pachetul de legi speciale anuale de implementare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in vederea asigurarii modificarii succesive a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, in scopul aplicarii etapizate a acesteia;
3. elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici;
4. propune strategii cu privire la politicile salariale in regii autonome, companii si societati nationale si in societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
5. elaboreaza sistemul de ajustare a salariilor in raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici;
6. elaboreaza metodologia de calcul si propune nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
7. asigura monitorizarea si controlul aplicarii Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, impreuna cu institutiile publice nominalizate in art. 8 din actul normativ precizat;
8. analizeaza si verifica respectarea reglementarilor in vigoare in intocmirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli elaborate de institutiile si autoritatile publice;
9. avizeaza proiectele de hotarari ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor de stabilire a locurilor de munca, categoriilor de personal si a marimii sporului pentru conditii de munca, conform art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare;
10. fundamenteaza valoarea nominala a tichetelor de masa, conform Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, si a tichetelor de cresa, conform Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare;
11. prelucreaza date statistice in domeniul de activitate al ministerului, in scopul atingerii obiectivelor in domeniul salarizarii;
12. asigura relatia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic si Social si cu alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice domeniului salarizarii;
13. asigura, in numele Guvernului Romaniei si al statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul salarizarii;
14. elaboreaza si fundamenteaza documentele ce reflecta pozitia Romaniei in raport cu politica si strategia Uniunii Europene pentru domeniul sau de competenta si asigura participarea la activitatile institutiilor Uniunii Europene;
15. elaboreaza si fundamenteaza documentele ce reflecta pozitia Romaniei in raport cu organismele financiare internationale pentru domeniul salarizarii;
16. analizeaza si solutioneaza problematica raporturilor de munca (salarizare, pensii, drepturi materiale, alte drepturi) ale tuturor categoriilor de personal din sectorul aparare, ordine publica si siguranta nationala si din alte structuri conexe acestuia;
17. analizeaza si prezinta propuneri la proiectele de acte normative elaborate de catre institutiile din sectorul aparare, ordine publica si siguranta nationala si de catre alte structuri conexe acestuia;
18. echivaleaza studiile cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din administratia penitenciarelor, la trecerea in rezerva, in vederea angajarii acestora in sectorul civil;
19. elaboreaza propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si altor institutii referitoare la sectorul aparare, ordine publica si siguranta nationala si altor structuri conexe acestuia;
20. asigura asistenta de specialitate si solutioneaza aspectele sesizate de reprezentanti ai institutiilor publice, operatorilor economici si petenti.
m) Securitatea si sanatatea in munca
1. elaboreaza strategia si cadrul legislativ in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
2. asigura masurile necesare aplicarii legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor pentru urmatoarele domenii de competenta: masini, echipamente individuale de protectie, echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, explozive de uz civil si articole pirotehnice;
3. elaboreaza cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
4. recunoaste si desemneaza organismele de evaluare a conformitatii pentru domeniul de competenta al ministerului;
5. promoveaza prioritatile de cercetare-dezvoltare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in vederea includerii acestora in cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.
(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative.
(4) Coordonatorul activitatii privind egalitatea de sanse dintre femei si barbati este presedintele Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES).
ART. 4
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin structurile sale, monitorizeaza aplicarea unitara a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat, in conformitate cu atributiile conferite de lege.
ART. 5
In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autoritati publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.
ART. 6
Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si operatorii economici au obligatia, in conditiile legii, de a pune la dispozitia Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

SECTIUNEA a 2-a
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

ART. 7
Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se exercita de catre ministru.
ART. 8
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice propune si, dupa caz, numeste reprezentantii Guvernului in structuri tripartite, conform legii.
ART. 9
(1) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
(2) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice deleaga atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat Casei Nationale de Pensii Publice, in conditiile legii.
ART. 10
(1) In exercitarea atributiilor prevazute de lege, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice reprezinta ministerul in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate.
(2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice unele atributii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct si, dupa caz, unor persoane cu functii de conducere din aparatul ministerului.
ART. 11
(1) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
(3) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.
(4) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice numeste reprezentantii in Adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” – S.A. si stabileste indemnizatia acestora, in conditiile legii.
ART. 12
In exercitarea atributiilor sale, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite ordine, norme si instructiuni.
ART. 13
(1) In cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice functioneaza ministrul delegat pentru dialog social, care coordoneaza activitatile din domeniul dialogului social.
(2) In activitatea sa, ministrul delegat pentru dialog social este ajutat de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, ale carui atributii se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru dialog social.
(3) Ministrul delegat pentru dialog social indeplineste urmatoarele atributii in domeniul dialogului social:
1. coordoneaza dialogul social la nivel national;
2. pregateste, elaboreaza, negociaza si urmareste incheierea intelegerilor cu partenerii sociali reprezentativi la nivel national, potrivit legii;
3. initiaza, coordoneaza si urmareste realizarea programelor de dezvoltare a relatiilor de parteneriat social in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societatii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale in domeniu;
4. participa la reuniunile Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social organizate in conditiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
5. informeaza Guvernul cu privire la solicitarile formulate de partenerii sociali – sindicate, patronate – in vederea analizarii posibilitatii solutionarii lor;
6. sprijina activitatea de dialog social desfasurata la nivelul administratiei publice centrale si locale;
7. coordoneaza constituirea si gestionarea bazei de date si registrele de evidenta privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societatii civile.
ART. 14
(1) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat numiti prin decizie a prim-ministrului.
(2) Functiile de ministru, ministru delegat pentru dialog social si de secretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii.
(3) Secretarii de stat coordoneaza activitatile delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(4) Conducatorii institutiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului exercita atributiile prevazute de lege, precum si pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
ART. 15
(1) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt inalti functionari publici, numiti in conditiile legii, si indeplinesc atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Secretarul general si secretarul general adjunct indeplinesc si alte atributii delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

ART. 16
Structura organizatorica a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice este prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 17
(1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, in structura Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se pot organiza unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate din imprumuturi externe.
(2) Structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice numeste personalul UMP, in conditiile legii, si stabileste competentele directorului de proiect.
ART. 18
In cadrul structurii organizatorice prevazute la art. 16, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, potrivit legii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
ART. 19
(1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, in structura Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se organizeaza Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesionala, denumita in continuare UMAS.
(2) Structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice numeste personalul UMAS, in conditiile legii, si stabileste competentele UMAS.
ART. 20
(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice este de 545 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului si ministrului delegat.
(2) Numarul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
ART. 21
(1) In cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice functioneaza Corpul atasatilor pe probleme de munca si sociale, care asigura reprezentarea ministerului in cadrul misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice desemneaza, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, dintre specialistii sai sau ai institutiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanti cu atributii in domeniul relatiilor pe probleme de munca si sociale, denumiti in continuare atasati pe probleme de munca si sociale, in cadrul misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate.
(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are urmatoarele atributii:
a) sustinerea si protejarea intereselor lucratorilor romani in strainatate;
b) promovarea mobilitatii lucratorilor in cadrul Uniunii Europene;
c) informarea lucratorilor asupra riscurilor muncii ilegale.
(4) Personalul prevazut la alin. (2) este supus autoritatii sefului misiunii diplomatice in care isi desfasoara activitatea si actioneaza sub indrumarea acestuia pentru indeplinirea atributiilor aferente domeniului specific de activitate stabilite de autoritatea trimitatoare.
(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice trimis pe langa misiunile diplomatice ale Romaniei in strainatate, cu atributii in domeniul relatiilor pe probleme de munca si sociale, ii sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare privind personalul trimis in misiune permanenta in strainatate. Pentru acest interval si cand se intoarce in tara, acesta face parte din personalul contractual supus legislatiei in domeniu sau, dupa caz, are raporturi de serviciu.
ART. 22
Cheltuielile aferente functionarii Corpului atasatilor pe probleme de munca si sociale se asigura din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
ART. 23
(1) Atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.
ART. 24
(1) Institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Conducatorii institutiilor publice aflate in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prevazute in anexa nr. 2 lit. A pct. 1 – 3, sunt numiti si eliberati din functie de catre ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, cu respectarea conditiilor legale.
(3) Oficiul Roman pentru Adoptii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prevazut in anexa nr. 2 lit. A pct. 4, este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(4) Atributiile institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prevazute in anexa nr. 2 lit. A pct. 1 – 3, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, cu respectarea conditiilor legale.
(5) Repartizarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statele de functii pentru institutiile prevazute in anexa nr. 2 lit. A pct. 1 – 3 se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
ART. 25
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate inchiria spatii pentru necesitati proprii, in conditiile legii.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate inchiria unor operatori economici sau poate da in folosinta gratuita unor institutii de utilitate publica spatii situate in imobilele, proprietate publica sau privata a statului, in care isi desfasoara activitatea si pe care le administreaza, in conditiile legii.
(3) Chiriile stabilite si incasate ca urmare a inchirierii spatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se vireaza integral la bugetul de stat.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 26
(1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii institutiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) In localitatile in care institutiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste institutii prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.
ART. 27
Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu procedura aplicabila fiecarei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 28
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 29
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 2

INSTITUTII
care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

A. In subordine:
1. Inspectia Muncii (2.861 de posturi)
2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (373 de posturi):
a) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord-Est;
b) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud-Est;
c) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud-Muntenia;
d) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud-Vest Oltenia;
e) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest;
f) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord-Vest;
g) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Centru;
h) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Bucuresti – Ilfov.
3. Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (1.494 de posturi)
4. Oficiul Roman pentru Adoptii (34 posturi, exclusiv demnitarul)

B. Sub autoritate:
1. Casa Nationala de Pensii Publice
2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

C. In coordonare:
1. Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii – I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” Bucuresti

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close