Metodologia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a

In M. Of. nr. 55 din 24 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6584/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a

I. Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea evaluarii competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumita in continuare EN IV, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) EN IV este o evaluare standardizata, realizata pe un esantion de elevi aflati in clasa a IV-a in unitatile din invatamantul de stat si particular din intreaga tara, care are scopul de a furniza datele si dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar.
ART. 2
(1) EN IV se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai, si presupune o administrare cu doua secvente de evaluare.
(2) Data desfasurarii EN IV se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, si se comunica inspectoratelor scolare pana la data de 1 martie a anului scolar in care se desfasoara evaluarea. Sunt administrate probe pentru urmatoarele discipline:
a) limba romana/limba materna – intelegerea textului scris;
b) matematica.
(3) Toate datele publice fac referire la informatii cumulate la nivel national. Rezultatele EN IV sunt incluse intr-o baza de date la nivel de sistem, fara a se constitui intr-un criteriu de ierarhizare pentru unitatile de invatamant esantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanti.

II. Coordonarea EN IV
ART. 3
(1) Coordonarea la nivel national a proiectarii si a organizarii EN IV, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de MECTS, prin Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii cu directiile generale de specialitate din MECTS.
ART. 4
Pentru organizarea si desfasurarea EN IV, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proceduri pentru asigurarea calitatii evaluarii, care orienteaza administratorul de test asupra modului de administrare a EN IV si care contin un set de documente standardizate;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupului de lucru al EN IV, cadre didactice care au responsabilitatea elaborarii si a validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru EN IV, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
c) organizeaza stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizeaza stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru invatamantul primar si pentru resursa umana implicata in EN IV, inclusiv pentru cadrele didactice care activeaza in unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale;
e) elaboreaza testele si baremele de evaluare;
f) elaboreaza caietul cadrului didactic, document-tip care contine atat baremele de evaluare, cat si alte instrumente necesare evaluarii;
g) elaboreaza fisa de evaluare, document-tip in care cadrul didactic evaluator inregistreaza rezultatele elevului la EN IV;
h) asigura confidentialitatea testelor si a baremelor din momentul efectiv al elaborarii acestora pana in momentul in care acestea devin publice;
i) asigura transmiterea catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, a testelor, a altor instrumente de evaluare si a Caietului cadrului didactic pentru administrarea EN IV;
j) urmareste modul in care se realizeaza distribuirea in scoli de catre inspectoratele scolare a testelor, a celorlalte instrumente de evaluare si a caietului cadrului didactic;
k) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MECTS, delegati pentru monitorizarea activitatilor prevazute in cadrul EN IV;
l) propune modelul documentelor de raportare:
(i) raportul clasei – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in fisele de evaluare, intocmit de catre administratorul de test;
(ii) raportul scolii – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a IV-a si transmis inspectoratului scolar;
(iii) raportul ISJ/ISMB – document-tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre responsabilul judetean/al municipiului Bucuresti;
m) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, si prezinta factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile si recomandarile rezultate;
n) propune strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarii pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, parinti, comunitati locale si face precizari pentru valorificarea rezultatelor EN IV.
ART. 5
(1) Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a organizarii EN IV, precum si valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de inspectoratul scolar.
(2) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza o comisie de organizare si desfasurare a EN IV, condusa de un responsabil, denumit in continuare responsabil judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Comisia mentionata la alin. (2) desemneaza un colectiv de monitori de calitate selectionati din randul cadrelor didactice de specialitate.
(4) In judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale, cel putin unul dintre membrii comisiei de organizare si desfasurare a EN IV/monitorii de calitate este cunoscator al limbii minoritatii nationale in care se face predarea.
ART. 6
Comisia de organizare si desfasurare a EN IV de la nivelul ISJ/ISMB are urmatoarele atributii:
a) transmite unitatilor de invatamant toate informatiile necesare organizarii evaluarii in conditii optime;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarii in conditiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
c) propune inspectorului scolar general spre aprobare componenta colectivului de monitori de calitate/profesori metodisti cu care asigura organizarea evaluarii;
d) participa la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizeaza un stagiu de formare cu monitorii de calitate selectionati;
f) organizeaza formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitatile de invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarii;
g) asigura confidentialitatea testelor, a instrumentelor de evaluare si a caietului cadrului didactic din momentul primirii si pana in momentul incheierii administrarii EN IV;
h) asigura transmiterea catre CNEE a tuturor datelor necesare esantionarii unitatilor de invatamant in care se aplica EN IV;
i) transmite procedurile si precizarile pentru valorificarea rezultatelor EN IV catre unitatile de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a IV-a;
j) monitorizeaza administrarea evaluarii, in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in baza prevederilor din proceduri;
k) propune conducerii ISJ/ISMB, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant;
l) centralizeaza datele si rapoartele primite de la fiecare unitate de invatamant esantionata;
m) intocmeste raportul ISJ/ISMB si il transmite la CNEE in termenele solicitate, dupa avizarea lui de catre inspectorul scolar general;
n) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de rapoartele scolilor esantionate si de raportul ISJ/ISMB, in vederea fundamentarii unor decizii educationale.
ART. 7
(1) In unitatile de invatamant esantionate in care functioneaza mai mult de o clasa a IV-a se infiinteaza comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant.
(2) Comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) secretar – informatician/cadru didactic care are competente digitale/secretarul unitatii de invatamant;
c) 2 – 4 membri – cadre didactice din unitatea de invatamant.
(3) In situatia in care in unitatea de invatamant se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic cunoscator al limbii respective.
(4) In unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a IV-a, coordonarea EN IV revine directorului scolii.
ART. 8
(1) Comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii:
a) alcatuieste si transmite la CNEE lista tuturor elevilor scolarizati in clasa a IV-a;
b) raspunde de organizarea si administrarea EN IV, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
c) asigura conditiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor, a instrumentelor de evaluare si a caietului cadrului didactic;
d) asigura confidentialitatea testelor, a instrumentelor de evaluare si a caietului cadrului didactic pana in momentul in care acestea devin publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;
e) faciliteaza distribuirea testelor la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva, conform precizarilor din proceduri;
f) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal;
g) comunica imediat responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau de incalcare a prevederilor legale.
(2) Pentru unitatile de invatamant in care functioneaza o singura clasa a IV-a, atributiile prevazute la alin. (1) sunt duse la indeplinire de catre director.
(3) Directorul asigura pastrarea fiselor de evaluare si a caietului cadrului didactic in arhiva unitatii de invatamant pe toata durata scolarizarii elevului.

III. Elaborarea testelor
ART. 9
(1) Testele pentru EN IV se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare parcurse in ciclul primar;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita o administrare cu doua secvente de evaluare;
d) durata cumulata a secventelor de evaluare sa nu depaseasca un total de 120 de minute;
e) sa aiba un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale administrate elevilor in varsta de 10 – 12 ani.
(2) Testele contin doua sectiuni; fiecare sectiune este destinata uneia dintre probele selectionate pentru anul administrarii.
(3) Baremele, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile clasei a IV-a, conform legii, in limba materna li se asigura testele la matematica atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
(5) Modalitatea de transmitere a testelor la unitatile de invatamant esantionate pentru desfasurarea EN IV este reglementata prin procedura separata.
(6) Testele, instrumentele de evaluare, baremele si caietul cadrului didactic pentru EN IV se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii.

IV. Desfasurarea EN IV
ART. 10
(1) EN IV se desfasoara printr-o singura administrare in ziua programata, in toate unitatile scolare esantionate. Administrarea presupune doua secvente de evaluare cu o pauza de 10 minute intre ele.
(2) Responsabilitatea administrarii la clasa a EN IV apartine administratorului de test, care intocmeste si documentele mentionate in proceduri.
(3) Pe toata durata evaluarii, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasa si care este desemnat de presedintele comisiei.
ART. 11
(1) Salile in care se sustine EN IV sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
(2) Administratorul de test pregateste evaluarea prin asezarea elevilor in banci in ordine alfabetica, in fiecare sala de clasa.
(3) Inainte de inceperea evaluarii, administratorul de test realizeaza instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari, intr-o maniera motivanta, stimulandu-le increderea in sine.
(4) Fiecarui elev i se distribuie testul, pe care isi scrie numele, prenumele si unitatea scolara.
(5) Inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de catre administratorul de test.
(6) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.
(7) Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
ART. 12
(1) La incheierea timpului alocat secventei de evaluare, administratorul de test recupereaza testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La incheierea perioadei de administrare a EN IV, administratorii de test predau testele si instrumentele de evaluare completate, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor
ART. 13
(1) Inspectoratele scolare organizeaza evaluarea testelor in centre de evaluare, cate unul pentru fiecare judet, la care sunt arondate toate scolile esantionate din judetul respectiv.
(2) Coordonarea evaluarii testelor in centrele de evaluare este asigurata de o comisie alcatuita din:
– presedinte – directorul unitatii de invatamant stabilite ca centru de evaluare;
– secretar – cadru didactic cu competente in domeniul informaticii;

– evaluatori – invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar, care evalueaza testele si completeaza fisele de evaluare, pe baza baremului si a indicatiilor din caietul cadrului didactic.
(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.
(4) Inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele comisiei din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei, conform procedurilor.
ART. 14
(1) Fiecare test este evaluat de doua cadre didactice evaluatoare. Fiecarui item ii corespund, in functie de posibilele raspunsuri, un numar de 3 – 4 coduri.
(2) Evaluarea testelor se face cu respectarea stricta a baremului de evaluare si a precizarilor din caietul cadrului didactic.
(3) Rezultatele evaluarii se inregistreaza in fisele de evaluare, care se semneaza de catre cadrul didactic evaluator.
(4) Dupa incheierea procesului de evaluare, fisele de evaluare, testele, celelalte instrumente de evaluare sunt pastrate la centrul de evaluare pana la finalizarea procesului de validare a datelor de catre CNEE, cu respectarea instructiunilor din procedura.

VI. Valorificarea rezultatelor EN IV
ART. 15
(1) Rezultatul evaluarii unui test nu se finalizeaza printr-o nota/printr-un calificativ care sa se inregistreze in catalog. Codurile corespunzatoare raspunsurilor elevilor contribuie la realizarea unui scor/punctaj mediu national al performantelor elevilor pe competentele fundamentale.
(2) Rezultatele obtinute sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii si cercetari de diagnoza a sistemului de invatamant primar, in conditiile legii.
(3) In termen de 5 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant participanta elaboreaza raportul scolii, in care sunt centralizate datele si rapoartele claselor participante, si il transmite ISJ/ISMB.
ART. 16
In termen de 15 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si desfasurare a EN IV din inspectoratul scolar elaboreaza raportul ISJ/ISMB, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor.
ART. 17
(1) CNEE intocmeste, in colaborare cu Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si cu Directia generala invatamant in limbile minoritatilor din MECTS, raportul final al administrarii EN IV.
(2) Raportul final cuprinde concluziile privind administrarea EN IV, rezultate din rapoartele inspectoratelor scolare si din monitorizarea asigurata de MECTS si CNEE, propuneri de modificare a prezentei metodologii si a procedurilor, precum si masuri educationale in vederea ameliorarii rezultatelor invatarii.

VII. Dispozitii finale
ART. 18
(1) Respectarea intocmai a prezentei metodologii si a procedurilor corespunzatoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) In vederea respectarii prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii administrarii EN IV, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei completarea unui angajament scris.
ART. 19
Testele administrate in cadrul EN IV si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se pastreaza la centrul de evaluare pana cand sunt returnate la CNEE, conform procedurii.
ART. 20
(1) Comisia de organizare si administrare a EN IV din unitatea de invatamant asigura conditii de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt urmatoarele:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii care ii impiedica sa scrie normal ori de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere marite pentru elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor de lucru pentru EN IV prin dictarea rezolvarilor de catre elevul cu deficiente unui al doilea cadru didactic, pe parcursul desfasurarii testului.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (2), in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu.
ART. 21
(1) Elevii cu cerinte educationale speciale integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special care parcurg curriculumul scolii de masa sustin EN IV in conditiile prezentei metodologii.
(2) Elevii cu cerinte educationale speciale integrati in scolile de masa, dar care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin EN IV in conditiile prezentei metodologii, cu aceleasi teste ca si colegii lor, cu mentionarea, in lista elevilor comunicata de catre scoala esantionata, precum si pe testul completat de catre elev si in fisa de evaluare, a situatiei speciale a elevului.
ART. 22
Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi in clasa a IV-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii/tutorii legal instituiti in vederea informarii acestora.
ART. 23
Centralizarea rezultatelor EN IV in vederea prelucrarii, interpretarii si efectuarii unor analize de sistem se realizeaza printr-o platforma informatica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close