Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012

In M. Of. nr. 63 din 29 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. 3
Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. NORME METODOLOGICE privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
1.2. Situatiile financiare ale anului 2012 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2012.
1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.
1.5.(1) Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15 – 18, 30 si 40a – 40c la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22 – 26, 31 – 34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012 (anexa 41 la situatiile financiare);
– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 (anexele 30b, 30b.1);
– prezentele norme metodologice (anexa 19 la situatiile financiare).
1.5.(2) Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
– dupa anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” se introduce o noua anexa, anexa 19 “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
1.5.(3) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, cu modificarile ulterioare, si conform altor reglementari in vigoare.
1.5.(4) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2012 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
1.6. In baza art. 56 alin. (1) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului.” Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi, acestea se aproba de Parlament.
1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
1.8. La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2012, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:
– Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012;
– Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor doua paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se abroga;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei inregistrari contabile de la pct. 5 lit. a) si a inregistrarilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 59/2011;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012;
– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012.

CAPITOLUL II
Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.
2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.
2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa”, precum si ale art. 2^2, conform carora: “Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.”
2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.
2.3.(3) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.
2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:
a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative;
b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2012, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;
c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.
Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);
d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”, 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”, 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 409 “Furnizori-debitori”, 411 “Clienti”, 4281 “Alte datorii in legatura cu personalul”, 4282 “Alte creante in legatura cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz.
Sumele inregistrate in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” trebuie clarificate de catre institutie in termen de 3 luni, in sold putand fi pastrate numai sumele ce se justifica in mod obiectiv, prevazute in normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi retinute sume in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” numai pe baza unei note de fundamentare aprobata de ordonatorul de credite.
e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli in avans” si 472 “Venituri in avans”, dupa caz;
f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul “Situatia dobanzilor acordate la data ……………”, eliberat de unitatile Trezoreriei Statului;
g) corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente, aparute in urma unor greseli matematice, a greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a tranzactiilor si altor evenimente, se efectueaza in conturile corespunzatoare de active, datorii si capitaluri, iar cele referitoare la venituri si cheltuieli se efectueaza in contul 117 “Rezultatul reportat”.
Inregistrarea in contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii si executarea de lucrari aferente anului 2011 primite de institutie in anul 2012 dupa intocmirea bilantului contabil se efectueaza in conturi de cheltuieli, dupa natura acestora, si nu in contul 117 “Rezultatul reportat”, intrucat nu reprezinta corectarea unei erori din anii anteriori.
2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);
b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).
2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro se aplica prevederile pct. 1.3 “Moneda si cursul de inregistrare” al cap. I “Dispozitii generale” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.
2.6.(1) Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua urmatoarele:
a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 “Personal – salarii datorate”, 431 “Asigurari sociale”, 437 “Asigurari pentru somaj” etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;
– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 408 “Furnizori – facturi nesosite” si 462 “Creditori”.
Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada in care serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.
Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;
c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 “Angajamente legale”, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.
2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile si ajutoarele sociale, precum si cheltuielile cu utilitatile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate in bugetul anului urmator, nu se inregistreaza la finele anului in contul 8067 “Angajamente legale” si nu se raporteaza in anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” ca angajamente legale, dar se inregistreaza ca si cheltuieli efective (6XX) si se raporteaza in anexa 7 la coloana “cheltuieli efective”.
2.7.(1) Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in exercitiul bugetar, in limitele aprobate.
Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.
La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.
2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament aprobate.
2.8.(1) In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele operatiuni:
a) eliminarea conturilor 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si 482 “Decontari intre institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;
b) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul si contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administratiei publice si pe total administratie publica, astfel incat conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;
d) optional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat;
e) eliminarea contului 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1311 “Administratia centrala” si a contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit de Casa Nationala de Pensii Publice, precum si din formularul centralizat intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1314 “Asigurari sociale”;
f) din contul 5202 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” se completeaza in formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare), intocmit de Trezoreria Centrala, deficitul curent al bugetului de stat centralizat in contul deschis la Trezoreria operativa centrala;
g) contul 524 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” din formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Trezoreria Centrala va cuprinde la pozitia de incasari si plati totalul veniturilor incasate si totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de executie al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012;
h) in formularul centralizat “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Ministerul Finantelor Publice pentru subsectorul S1311 “Administratia centrala”, contul 7701 “Finantarea din bugetul de stat” se aduna la col. 1 “Total”, mai putin soldul contului 7701 aferent Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care este cuprins in col. 9.
2.8.(2) Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontari intre institutii subordonate”, care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”.
Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”, care evidentiaza sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se inchide la finele perioadei, atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit sumele, cu suma platilor efectuate, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Sumele ramase neutilizate si restituite institutiei superioare se inregistreaza in debitul contului 481 la institutia subordonata si in creditul contului 481 la institutia superioara.
Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.
Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare.
2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.
2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.
2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2012 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:
2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:
– contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” (se inchide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat” cu totalul veniturilor incasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
– contul 5121 “Conturi la banci in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– contul 5124 “Conturi la banci in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– conturile 6xx “Cheltuieli ………………..” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se inchid prin debitul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;
– conturile 6xx “Cheltuieli ………………..” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii”;
– conturile 7xx “Venituri ………………..” (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”;
– contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se inchide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;
– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii;
– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se inchid prin creditul contului 121.01.03 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul de stat”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale:
– contul 5211 “Disponibil al bugetului local”;
– contul 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;
– contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”;
– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se inchid prin debitul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local” sau 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local” la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;
– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local”;
– contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale” se inchide prin creditul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”;
– conturile 7xx “Venituri …………………” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se inchid prin creditul contului 121.01.04 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul local”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).
2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:
– contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”;
– contul 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;
– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;
– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”, cu totalul platilor nete de casa la Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate.
2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”;
– contul 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;
– conturile 6xx “Cheltuieli ……………….” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;
– conturile 7xx “Venituri …………………” (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 “Rezultat patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;
– contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj” se inchide prin creditul contului 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”, cu totalul platilor de casa.
2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;
– contul 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;
– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;
– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;
– contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se inchide prin creditul contului 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, cu totalul platilor nete de casa.
2.10.(6) La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurari sociale, sanatate, somaj):
– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012);
– conturile 6xx “Cheltuieli ………………….” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”;
– conturile 7xx “Venituri …………………” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”.
2.10.(7) In contabilitatea Trezoreriei Centrale:
– contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului” se inchide prin creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” (cu totalul platilor nete de casa, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);
– contul 5202 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent” (soldul creditor se preia la sfarsitul anului in creditul contului 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat”, reprezentand finantarea temporara a deficitului bugetului de stat din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului);
– contul 5126.11.01.04 “Disponibil privind imprumuturile pentru finantarea deficitului bugetului de stat” (Soldul debitor reprezentand imprumuturile de stat contractate in anul 2012 pentru finantarea deficitului curent al bugetului de stat se preia in debitul contului 1662 “Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat”.);
– acordarea imprumuturilor din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat la sfarsitul anului nu se mai evidentiaza in contabilitatea trezoreriei centrale.
2.11.(1) La data de 31 decembrie 2012 institutiile publice vor inregistra sumele prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2012, a caror plata se va efectua esalonat in perioada 2012 – 2016, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, si ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012.
2.11.(2) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiul curent se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii curente, randul 75 “Provizioane”.
Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmeaza sa fie platite in exercitiile viitoare se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii necurente, randul 55 “Provizioane”.
2.11.(3) Drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidentiaza in contul 1518 “Alte provizioane” potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” lit. B pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.12. In aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, reflectarea in contabilitate a sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeana se efectueaza astfel:
2.12.(1) In contabilitatea Autoritatii de Certificare si Plata, inregistrarea sumelor primite suplimentar de Romania se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 4554.4 “Sume de restituit bugetului aferente mecanismului top-up”.
2.12.(2) In contabilitatea autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte, inregistrarea sumelor incasate aferente mecanismului top-up in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05,07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”, transferate de ordonatorul principal de credite din contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 5151.1.4.01-05,07 “Disponibil in lei din sume primite in cadrul mecanismului top-up”.
2.12.(3) In contabilitatea autoritatilor de management care utilizeaza atat mecanismul platilor directe, cat si pe al celor indirecte, sumele incasate de la bugetul de stat in cadrul mecanismului top-up in contul 50.01.46 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up” se evidentiaza cu ajutorul contului analitic 5151.3 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up ramase neutilizate la finele anului”.
Inregistrarea in contabilitate a sumelor incasate de la bugetul de stat se efectueaza astfel:
– inregistrarea solicitarii catre unitatea Trezoreriei Statului privind virarea in contul de disponibil 50.01.46 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up” a sumelor neutilizate pana la finele anului bugetar, determinate ca diferenta intre veniturile incasate de la Autoritatea de certificare si plata in contul de venituri bugetare si totalul platilor efectuate:

4553  “Sume de primit de la buget = 4554  “Sume de restituit bugetului
(prefinantare, cofinantare, (prefinantare, cofinantare,
indisponibilitati temporare indisponibilitati temporare
de fonduri de la Comisiade fonduri de la Comisia
Europeana) – InstrumenteEuropeana) – Instrumente
structurale, fonduri pentru structurale, fonduri pentru
agricultura, fonduri de la  agricultura, fonduri de la
buget si alte fonduri”  buget si alte fonduri”

– incasarea sumelor de la bugetul de stat primite in cadrul mecanismului top-up in contul 50.01.46 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”:

5151.3″Disponibil din sume= 4553  “Sume de primit de la buget
aferente mecanismului   (prefinantare, cofinantare,
top-up neutilizate la   indisponibilitati temporare
finele anului”  de fonduri de la Comisia
Europeana) – Instrumente
structurale, fonduri pentru
agricultura, fonduri de la
buget si alte fonduri”

– virarea sumelor in contul de venituri 20.45.01.22 “Sume primite in cadrul mecanismului top-up” in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator:

4554  “Sume de restituit  = 5151.3″Disponibil in lei din sume
bugetului (prefinantare,aferente mecanismului top-up
cofinantare,neutilizate la finele
indisponibilitati temporare anului”
de fonduri de la Comisia
Europeana) – Instrumente
structurale, fonduri pentru
agricultura, fonduri de la
buget si alte fonduri”

2.13. Institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ai bugetelor locale, dupa caz, vor avea in vedere urmatoarele:
2.13.(1) Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, preluate in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepand cu data de 1 iulie 2012 in baza prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se inregistreaza in contabilitatea caselor de asigurari sociale de pensii si de sanatate, pe baza situatiilor electronice transmise de catre structurile responsabile din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
2.13.(2) Functiunea contului 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” prevazuta in Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza astfel:
In debitul contului se inregistreaza sumele incasate din valorificarea bunurilor supuse executarii silite si sumele incasate din infiintarea popririi (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar in credit, sumele virate pe destinatiile prevazute de lege.
Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile existente la un moment dat.
2.14. Evidentierea sumelor de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate, reprezentand indemnizatii platite pentru concedii medicale care depasesc suma contributiilor datorate de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se efectueaza astfel:

461   “Debitori” (analitic= 4317  “Contributiile angajatorului
distinct/Casa de Asigurari  pentru concedii si
de Sanatate)indemnizatii”

Inregistrarea debitului mentionat mai sus se efectueaza in baza solicitarii scrise depuse la Casa de Asigurari de Sanatate in baza prevederilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 77 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
2.15. Continutul si functiunea contului 525 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” prevazute in Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza astfel:
La contul 525 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” se introduce un nou cont sintetic de gradul II 5254 “Depozite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat”, cu urmatorul cuprins:
Contul 5254 “Depozite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat”
Cu ajutorul acestui cont Casa Nationala de Pensii Publice tine evidenta depozitelor constituite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat, aflate in conturile deschise la Trezoreria Statului.
Contul 5254 “Depozite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand depozite constituite potrivit legii, iar in credit sumele transferate la lichidarea depozitului.
Soldul debitor al contului reprezinta depozitele constituite la un moment dat.
Contul 5254 “Depozite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat” se debiteaza prin creditul contului:
5187 “Dobanzi de incasat”
– cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de Trezoreria Statului pentru depozitele constituite;
581 “Viramente interne”
– cu sumele transferate din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea de depozite in conditiile legii.
Contul 5254 “Depozite din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat” se crediteaza prin debitul contului:
581 “Viramente interne”
– cu sumele transferate in disponibilul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL III
Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, cuprinse in Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.720/2012

3.1. La unitatile administrativ-teritoriale, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. IV “Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ-teritoriale”
3.1.(1) In situatia in care veniturile incasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decat platile efectuate din bugetul local:
a) reintregirea excedentului anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casa, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197  “Sume primite din   = 5211  “Disponibil al bugetului
excedentul anului precedent local”/analitic distinct:
pentru acoperirea golurilor – sectiunea de functionare
temporare de casa si pentru – sectiunea de dezvoltare
finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/
analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

concomitent:

5213  “Rezultatul executiei   = 4687  “Sume acordate din
bugetare din anii   excedentul anului precedent
precedenti” pentru acoperirea golurilor
temporare de casa si pentru
finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/
analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

b) stabilirea rezultatului executiei bugetului local:
– incasarea veniturilor bugetului local in cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5211  “Disponibil al bugetului= %
local”/analitic distinct: 464   “Creantele bugetului local”
– sectiunea de functionare7xx   “Venituri …” etc.
– sectiunea de dezvoltare

– preluarea platilor si cheltuielilor bugetului local in cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

%   = 5211  “Disponibil al bugetului
6xx   “Cheltuieli …………..” local”/analitic distinct:
121.01.02 “Rezultatul patrimonial –   – sectiunea de functionare
institutii publice  – sectiunea de dezvoltare
finantate integral din
bugetul local” (in rosu sau
in negru, dupa caz)

Contul 5211 “Disponibil al bugetului local” functioneaza in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale numai in cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent in Trezoreria Statului si reflecta disponibilitatile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilitati care se determina ca diferenta intre sumele incasate (cont trezorerie 21 “Veniturile bugetelor locale”) si sumele platite (cont trezorerie 24 “Cheltuielile bugetelor locale”).
c) la sfarsitul anului, excedentul bugetului local se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale astfel:

5212  “Rezultatul executiei   = 5211  “Disponibil al bugetului
bugetare din anul curent”/  local”/analitic distinct:
analitic distinct:  – sectiunea de functionare
– sectiunea de functionare  – sectiunea de dezvoltare
– sectiunea de dezvoltare

d) virarea excedentului bugetului local din exercitiul curent in excedentul anului precedent:

5213  “Rezultatul executiei   = 5212  “Rezultatul executiei
bugetare din anii   bugetare din anul
precedenti” curent”/analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

3.1.(2) In situatia in care veniturile incasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decat cheltuielile bugetului local:
Stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale:
Inregistrarile contabile privind incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului local sunt cele mentionate la pct. 3.1.(1) lit. b).
a) la finele anului, reintregirea excedentului anului precedent al unitatilor administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casa, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197  “Sume primite din   = 5211  “Disponibil al bugetului
excedentul anului precedent local”/analitic distinct:
pentru acoperirea golurilor – sectiunea de functionare
temporare de casa si pentru – sectiunea de dezvoltare
finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/
analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

concomitent:

5213  “Rezultatul executiei   = 4687  “Sume acordate din
bugetare din anii   excedentul anului precedent
precedenti” pentru acoperirea golurilor
temporare de casa si pentru
finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/
analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

b) la sfarsitul anului, deficitul bugetului local se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, astfel:

5211  “Disponibil al bugetului= 5212  “Rezultatul executiei
local”/analitic distinct:   bugetare din anul curent”/
– sectiunea de functionare  analitic distinct:
– sectiunea de dezvoltare   – sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

c) pe baza hotararii consiliului local, a consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale:
– incasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212  “Rezultatul executiei   = 5213  “Rezultatul executiei
bugetare din anul curent”/  bugetare din anii
analitic distinct:  precedenti”
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

3.1.(3) Rezultatul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, separat pe fiecare sectiune – sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare – se evidentiaza in contul in afara bilantului 8075 “Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.
In debit se inregistreaza excedentul bugetului local stabilit in trezorerie, iar in credit se inregistreaza deficitul bugetului local stabilit in trezorerie si platile restante ramase neachitate la finele exercitiului, care trebuie sa corespunda cu sumele raportate in formularul prevazut in anexa 30b “Plati restante” (anexa la situatiile financiare).
Soldul debitor al contului reprezinta excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe fiecare sectiune, iar soldul creditor reprezinta deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe fiecare sectiune.
Soldul contului nu se redeschide in anul urmator.
In situatia in care la incheierea exercitiului unitatile administrativ-teritoriale raporteaza obligatii restante neachitate (plati restante), acestea vor fi explicate intr-o nota, pe fiecare categorie si numar de zile de intarziere, in care se va preciza si componenta sumelor raportate.
3.2. La Casa Nationala de Pensii Publice si la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. V “Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.720/2012
3.2.(1) La Casa Nationala de Pensii Publice
Preluarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si a “Contului de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) transmise de aceste institutii, astfel:

121.03″Rezultatul patrimonial –   = 5252  “Rezultatul executiei
bugetul asigurarilorbugetare din anul curent”
sociale de stat”

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii:
– inregistrarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la nivelul platilor nete de casa evidentiate in soldul contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”:

121.03″Rezultatul patrimonial –   = 5252  “Rezultatul executiei
bugetul asigurarilorbugetare din anul curent”
sociale de stat”

– transmiterea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la Casa Nationala de Pensii Publice:

5252  “Rezultatul executiei   = 121.03″Rezultatul patrimonial –
bugetare din anul curent”   bugetul asigurarilor sociale
de stat”

3.2.(3) Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului Roman de Informatii.
3.2.(4) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum si situatiile financiare anuale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale”, care sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
3.3. La Administratia Fondului pentru Mediu, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. VIII “Incheierea executiei bugetului Fondului pentru mediu si alte operatiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu” din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.720/2012
3.3.(1) In vederea stabilirii rezultatului executiei bugetului Fondului pentru mediu, in Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc urmatoarele conturi:
Contul 575 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu”
Cu ajutorul acestui cont, Administratia Fondului pentru Mediu tine evidenta disponibilitatilor bugetului Fondului pentru mediu, ca urmare a veniturilor incasate si a platilor efectuate prin conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
Contul 575 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” este un cont bifunctional. In debitul contului se inregistreaza incasarile reprezentand veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificatiei bugetare conform prevederilor legale, iar in credit, sumele restituite sau platite din bugetul Fondului pentru mediu.
Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu aflate la Trezoreria Statului.
Soldul creditor al contului reprezinta sumele cu care cheltuielile excedeaza veniturilor.
Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu”;
5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;
5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”;
5754 “Depozite din veniturile Fondului pentru mediu”.
Contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu”
Contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” se debiteaza prin creditul conturilor:
461 “Debitori”
– cu sumele incasate provenite din creante, detaliate pe structura clasificatiei bugetare, reprezentand veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care exista un titlu de creanta.
462 “Creditori”
– cu sumele incasate necuvenit in contul de disponibil, ce urmeaza a fi restituite.
5187 “Dobanzi de incasat”
– cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de Trezoreria Statului.
5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”
– la sfarsitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
7XX “Venituri …”
– cu sumele incasate reprezentand veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu exista titlu de creanta;
– cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentand taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.
Contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” se crediteaza prin debitul conturilor:
462 “Creditori”
– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, incasate eronat, fara existenta unor titluri de creanta, platite in plus fata de obligatia datorata, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente, potrivit legii.
5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”
– la sfarsitul anului, cu soldul debitor al contului de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.
7706 “Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu”
– la sfarsitul perioadei cu totalul platilor nete de casa efectuate.
Contul 5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”
Cu ajutorul acestui cont Administratia Fondului pentru Mediu tine evidenta rezultatului executiei bugetului Fondului pentru mediu de la sfarsitul anului aflat in contul deschis la Trezoreria Statului.
Contul 5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” este un cont bifunctional.
In debit se inregistreaza la sfarsitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar in credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.
Soldul debitor al contului reprezinta excedentul bugetului Fondului pentru mediu.
Soldul creditor al contului reprezinta deficitul bugetului Fondului pentru mediu.
Contul 5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” se debiteaza prin creditul contului:
5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”
– cu deficitul executiei bugetare din anul curent.
Contul 5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” se crediteaza prin debitul contului:
5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”
– cu excedentul executiei bugetare din anul curent.
Contul 5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”
Cu ajutorul acestui cont Administratia Fondului pentru Mediu evidentiaza excedentul rezultat din executia bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenti, aflat in contul deschis la Trezoreria Statului.
Contul 5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza preluarea excedentului din anul curent, iar in credit, preluarea deficitului din anul curent.
Soldul debitor al contului reprezinta excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenti.
Contul 5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” se debiteaza prin creditul contului:
5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”
– cu excedentul executiei bugetare din anul curent.
Contul 5753 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” se crediteaza prin debitul contului:
5752 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”
– cu deficitul executiei bugetare din anul curent.
Contul 5754 “Depozite din veniturile Fondului pentru mediu”
Cu ajutorul acestui cont Administratia Fondului pentru Mediu tine evidenta depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate in conturile deschise la Trezoreria Statului.
Contul 5754 “Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand depozitele constituite, potrivit legii, iar in credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.
Soldul debitor al contului reprezinta depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.
Contul 5754 “Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” se debiteaza prin creditul contului:
581 “Viramente interne”
– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite in conditiile legii.
Contul 5754 “Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” se crediteaza prin debitul contului:
581 “Viramente interne”
– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.
La contul 770 “Finantarea de la buget” se introduce un nou cont sintetic de gradul II
7706 “Finantarea de la bugetul Fondului pentru mediu”.
3.3.(2) In situatia in care veniturile incasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decat platile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu:
a) reintregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate in cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191  “Imprumuturi pe termen  = 5751  “Disponibil din veniturile
scurt”/analitic distinct:   Fondului pentru mediu”
“Sume primite din
excedentul anului precedent
pentru efectuarea de
cheltuieli”

concomitent:

5753  “Rezultatul executiei   = 4689  “Alte imprumuturi acordate
bugetare din anii   pe termen scurt”/analitic
precedenti” distinct: “Sume acordate
din excedentul anului
precedent pentru efectuarea
de cheltuieli”

b) stabilirea rezultatului executiei bugetului Fondului pentru mediu:
– incasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu in cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5751  “Disponibil din veniturile  = %
Fondului pentru mediu”461   “Debitori”
7xx   “Venituri …” etc.

– inchiderea contului de finantare din bugetul Fondului pentru mediu la nivelul platilor nete de casa si diminuarea disponibilului bugetului Fondului pentru mediu:

7706  “Finantarea din bugetul = 5751  “Disponibil din veniturile
Fondului pentru mediu”  Fondului pentru mediu”

Contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” functioneaza in contabilitatea Administratiei Fondului pentru Mediu numai in cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent in Trezoreria Statului si reflecta disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilitati care se determina ca diferenta intre sumele incasate (cont trezorerie 74 “Venituri ale Fondului pentru mediu”) si sumele platite (cont trezorerie 75 “Cheltuieli ale Fondului pentru mediu”).

c) la sfarsitul anului, excedentul bugetului Fondului pentru mediu se reflecta in contabilitate, astfel:

5752  “Rezultatul executiei   = 5751  “Disponibil din veniturile
bugetare din anul curent”   Fondului pentru mediu”

d) virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exercitiului curent in excedentul anului precedent:

5753  “Rezultatul executiei   = 5752  “Rezultatul executiei
bugetare din anii   bugetare din anul curent”
precedenti”

3.3.(3) In situatia in care veniturile incasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decat cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu:
Stabilirea rezultatului executiei bugetului Fondului pentru mediu:
Inregistrarile contabile privind incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului Fondului pentru mediu sunt cele mentionate la pct. 3.3.(2) lit. b).
a) la finele anului, reintregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate in cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191  “Imprumuturi pe termen  = 5751  “Disponibil din veniturile
scurt”/analitic distinct:   Fondului pentru mediu”
“Sume primite din
excedentul anului precedent
pentru efectuarea de
cheltuieli”

concomitent:

5213  “Rezultatul executiei   = 4689  “Alte imprumuturi acordate
bugetare din anii   pe termen scurt”/analitic
precedenti” distinct: “Sume acordate
din excedentul anului
precedent pentru efectuarea
de cheltuieli”

b) la sfarsitul anului, deficitul bugetului Fondului pentru mediu se reflecta in contabilitate astfel:

5751  “Disponibil din veniturile  = 5752  “Rezultatul executiei
Fondului pentru mediu”  bugetare din anul curent”

c) pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru mediu din excedentul anului precedent:
– incasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5752  “Rezultatul executiei   = 5753  “Rezultatul executiei
bugetare din anul curent”   bugetare din anii
precedenti”

3.3.(4). Veniturile si cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii” se evidentiaza cu ajutorul contului 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”.
Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se intocmesc distinct pentru veniturile si cheltuielile Administratiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii” si separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 “Veniturile bugetului Fondului pentru mediu” si cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 “Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu”.

CAPITOLUL IV
Intocmirea situatiilor financiare anuale

4.1.(1) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.
Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.
4.1.(2) Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, si pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.
Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.
Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele.
Veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului trezoreriei statului se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu incasarile diminuate cu restituirile, dupa caz (soldurile conturilor 5201, 5211, 5241, 5251, 5711, 5741, 5751), in coloana 9.
Platile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetelor locale, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului Trezoreriei Statului se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara (soldurile conturilor 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709) in coloana 9. Platile bugetului de stat (sold cont 7701) se completeaza in coloana 9 numai de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si institutiile subordonate.
4.1.(3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local inregistreaza sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective), in creditul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raporteaza in anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie”.
4.1.(4) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.
4.2.(1) Conturile de executie bugetara – venituri, la raportarea anuala, coloanele 1 si 2 se completeaza cu:
– prevederi bugetare initiale;
– prevederi bugetare definitive.
4.2.(2) In formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).
4.2.(3) Formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administreaza veniturile bugetului general consolidat.
Institutiile publice finantate de la buget, care realizeaza venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiaza sumele datorate bugetelor respective:
461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind in aceste anexe.
4.2.(4) Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele:
– preluarea datelor din soldurile din anii precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), dupa caz;
– pentru veniturile incasate fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit), ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate; coloana se completeaza astfel si pentru sumele incasate necuvenit, care urmeaza a fi restituite;
– stingerea debitelor pe alte cai decat incasarea are in vedere anularea sau prescriptia, conversia in actiuni etc., precum si diminuarea incasarilor ca urmare a restituirii sumelor incasate necuvenit, restituirea subventiilor ramase neutilizate la finele anului si alte diminuari de disponibilitati in conditiile legii;
– drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre total drepturi constatate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sfarsitul perioadei de raportare.
4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia sa prezinte la activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau unitatilor Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) intocmit pentru veniturile bugetului de stat, in vederea obtinerii vizei privind exactitatea incasarilor, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru informatiile inscrise pe coloana 6 “Incasari realizate” pentru fiecare cod de venit bugetar, pana la nivel de paragraf.
4.3.(1) Formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare)”, la raportarea anuala, se completeaza dupa cum urmeaza:
– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– credite bugetare initiale (coloana 2);
– credite bugetare definitive (coloana 3).
4.3.(2) Cu privire la raportarea informatiilor in formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare) se vor avea in vedere urmatoarele:
– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3);
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);
– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);
– angajamentele legale (coloana 5) pot depasi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale ramase neachitate la data de 31 decembrie 2011, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;
– platile efectuate (coloana 6) trebuie sa se incadreze in creditele bugetare definitive (coloana 3) si in angajamentele bugetare (coloana 4);
– angajamentele legale de platit (coloana 7) reprezinta valoarea angajamentelor legale efectuate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, ramase neachitate la 31 decembrie 2012, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;
– cheltuielile efective (coloana 8) pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor.
Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raporteaza in conturile de executie bugetara – coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar in formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).
Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raporteaza in conturile de executie bugetara in coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai in situatia in care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetara aferente.
Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaza in coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.4. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (altele decat cele de subordonare locala), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:
a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 293/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 6/04 la Legea nr. 294/2011, cu modificarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
c) executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atat a bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
4.6. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decat cele de subordonare locala), precum si pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).
In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.7. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice din administratia centrala si de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).
In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.
4.8. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de modul de finantare a acestora, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).
4.9. La intocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea in vedere si urmatoarele:
– institutiile publice care in anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Invatamant”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2013;
– institutiile publice care in anul 2012 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aparare vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmit pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Aparare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2013;
– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 “Protectia mediului” vor raporta la finele anului 2012 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 74.00 “Protectia mediului”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2013;
– institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2012 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala” vor raporta la finele anului 2012 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) sau formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2013.
4.10. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.11. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.12. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).
4.13. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.
Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.14. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala. Randul 12 “Alte fonduri cu destinatie speciala” se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.
4.15. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.
4.16. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.17. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.18. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri” (anexa 17 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).
4.19. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).
4.20. Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza de catre toate institutiile publice care au calitatea de beneficiari si care deruleaza proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.
Formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) se completeaza distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile).
Platile raportate de institutiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate in anexa 7 si anexa 7b, intocmite potrivit bugetului aprobat, se coreleaza cu platile raportate in formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare).
In cazul proiectelor derulate in parteneriat, institutiile publice, in calitate de lideri sau parteneri, completeaza anexa 19 cu informatii privind platile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitatile pe care s-au angajat sa le asigure in scopul implementarii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum si cu informatii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activitati.
Anexa 19 se completeaza astfel:
Col. 1 “Plati efectuate de la titlul 56” se completeaza cu informatii privind platile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.
Col. 2 “Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)” se completeaza cu informatii privind platile efectuate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul de cheltuieli corespunzator fondului sau programului finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 “Finantare externa nerambursabila”.
Col. 3 “Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza cu informatii privind soldul contului 4505 “Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri”, reprezentand cheltuieli efectuate si platite pentru care nu s-au intocmit cereri de rambursare.
Col. 4 “Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza cu informatii privind cheltuielile efectuate si platite pentru care s-au intocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:
– 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget” (utilizat de institutiile finantate integral din bugetul de stat si de institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local in situatia in care sumele rambursate se vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
– 4583.1.1 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri” (utilizat de institutiile publice in situatia in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri);
– 461 “Debitori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 5 “Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare” se completeaza cu informatii privind sumele solicitate si nerambursate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost platite cheltuielile efectuate in anul curent. Informatiile se preiau din soldul debitor al conturilor:
– 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget” (utilizat de institutiile finantate integral din bugetul de stat si de institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local in situatia in care sumele rambursate se vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
– 4583.1.1 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri” (utilizat de institutiile publice in situatia in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri);
– 461 “Debitori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 6 “Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza cu informatii privind sumele rambursate in conturile de venit ale bugetelor din care au fost platite cheltuielile aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile in anul curent, raportate in formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare), capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, paragraful 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”, coloana “Incasari realizate”, in cazul in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri ale institutiilor publice.
La institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si la institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local, sumele rambursate se vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local si se raporteaza in coloana 6 pe baza notificarilor primite de la autoritatile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, paragraful 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”.
Informatiile se preiau din rulajul creditor al urmatoarelor conturi:
– 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget” (utilizat de institutiile finantate integral din bugetul de stat si de institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local in situatia in care sumele rambursate se vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
– 4583.1.1 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri” (utilizat de institutiile publice in situatia in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri);
– 461 “Debitori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 7 “Sume neautorizate de autoritatile de management, aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza cu informatii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de catre autoritatile de management din sumele cuprinse in cererile de rambursare ale beneficiarilor.
Informatiile se preiau din rulajul debitor al conturilor inregistrate in rosu:
– 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget” (utilizat de institutiile finantate integral din bugetul de stat si de institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local in situatia in care sumele rambursate se vireaza in conturile de venituri ale bugetului de stat sau local);
– 4583.1.1 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri” (utilizat de institutiile publice in situatia in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri);
– 461 “Debitori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 8 “Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza astfel:
Informatiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:
4583.1.1 “Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultura, fonduri de la buget si alte fonduri” (utilizat de institutiile publice in situatia in care sumele rambursate se incaseaza in conturile proprii de disponibilitati sau venituri);
– 461 “Debitori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 9 “Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti” se completeaza cu informatii privind sumele considerate neeligibile dupa rambursarea sumelor in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile aferente anului curent sau anilor anteriori.
Informatiile se preiau din rulajul creditor al conturilor:
– 4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management – Fonduri externe nerambursabile postaderare” (utilizat de institutiile publice in cazul proiectelor proprii sau in cazul proiectelor derulate in parteneriat in calitate de lider);
– 462 “Creditori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
Col. 10 “Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” se completeaza astfel:
Informatiile se preiau din rulajul debitor al conturilor:
– 4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management – Fonduri externe nerambursabile postaderare” (utilizat de institutiile publice in cazul proiectelor proprii sau in cazul proiectelor derulate in parteneriat in calitate de lider);
– 462 “Creditori”/analitic distinct (utilizat de institutiile publice in calitate de parteneri).
4.21.(1) Formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare), se completeaza de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectueaza cheltuieli pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.
Anexa 20a se completeaza astfel:
Col. 1 “Sold la inceputul anului” se completeaza cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei.
Col. 2 “Incasari FEN” se completeaza cu informatii privind sumele incasate direct de la Comisia Europeana/alti donatori in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta deschise la Banca Nationala a Romaniei sau la alte institutii de credit reprezentand prefinantari, rambursari sau sume primite de la Comisia Europeana in cadrul mecanismului top-up.
Col. 3 “Dobanzi/comisioane” se completeaza cu dobanzile incasate, mai putin comisioanele platite. In situatia in care comisioanele platite sunt mai mari decat dobanzile incasate, suma se trece cu semnul minus in aceasta coloana.
Col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” se completeaza cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat in anii urmatori celui in care platile au fost efectuate.
Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se deruleaza programele/proiectele reprezentand sume recuperate in acelasi an in care s-au efectuat platile nu se raporteaza in col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” si in col. 5 “Plati efectuate din FEN”.
Col. 5 “Plati efectuate din FEN” se completeaza cu sumele platite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand:
– prefinantari sau rambursari transferate autoritatilor de management, agentiilor de plati, dupa caz;
– sume transferate in vederea reintregirii fondurilor de la bugetul de stat in cazul indisponibilitatilor temporare de fonduri de la Comisia Europeana sau reconstituirii varsamintelor din privatizare;
– sume transferate in conturile de venituri ale bugetului de stat reprezentand sume primite suplimentar de la Comisia Europeana;
– prefinantari sau rambursari transferate in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial platile;
– platile efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare;
– platile efectuate catre Comisia Europeana/alti donatori reprezentand sume neutilizate, debite etc.
Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completeaza cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
Col. 17 “Sold la finele perioadei” trebuie sa corespunda cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Nationala a Romaniei, alte institutii de credit si trezorerie.
4.21.(2) Formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare), se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, autoritati nationale, agentii de plati, alte institutii publice).
Anexa 20b nu se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania, in conturile de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa 20b se completeaza astfel:
Col. 1 “Sold la inceputul anului” se completeaza cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2012 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei.
Col. 2 “Incasari FEN” se completeaza cu sumele incasate indirect de la Comisia Europeana/alti donatori prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare etc., in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei deschise la institutii de credit sau trezorerie reprezentand prefinantari, rambursari sau sume primite in cadrul mecanismului top-up (inclusiv incasarile in contul de trezorerie 50.01.46 “Disponibil din sume aferente mecanismului top-up”).
Col. 3 “Dobanzi/Comisioane” se completeaza cu dobanzile incasate, mai putin comisioanele platite. In situatia in care comisioanele platite sunt mai mari decat dobanzile incasate, suma se trece cu semnul minus in aceasta coloana.
Col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” se completeaza cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat in anii urmatori celui in care platile au fost efectuate.
Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se deruleaza programele/proiectele reprezentand sume recuperate in acelasi an in care s-au efectuat platile nu se raporteaza in col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” si in col. 6 “Plati efectuate din FEN”.
Col. 5 “Incasari de la bugetul de stat pentru indisponibilitati si din venituri din privatizare” se completeaza cu sumele transferate de catre autoritatile de certificare in acelasi cont de disponibil prin care sunt derulate si fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte pentru obiectivul “Convergenta”), reprezentand sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, precum si sume alocate din venituri din privatizare.
Col. 6 “Plati efectuate din FEN” se completeaza cu sumele platite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentand:
– sume transferate altor agentii de plati (de exemplu, sumele transferate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura);
– rambursari transferate in conturile de venituri sau disponibilitati ale beneficiarilor reprezentand cofinantare;
– prefinantari sau rambursari pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, transferate in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial platile;
– plati efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.
Col. 15 “Plati efectuate din bugetul de stat si din venituri din privatizare” se completeaza cu platile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, precum si din sumele alocate din venituri din privatizare.
Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completeaza cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.
Col. 17 “Sold la finele perioadei” trebuie sa corespunda cu soldul conturilor de disponibil in valuta sau lei deschise la institutii de credit sau trezorerie.
Autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte in cadrul obiectivului “Convergenta” si care deruleaza prin acelasi cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare (prefinantari sau rambursari), sume de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, sume alocate temporar din varsaminte din privatizare si sume primite in cadrul mecanismului top-up, dezvolta contul 5151 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile” in analitice, astfel incat soldul initial, incasarile, platile efectuate si soldul final sa se evidentieze distinct pe cele 4 surse.
Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de catre institutiile publice in calitate de beneficiari, se raporteaza in formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare) sau in formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 si 13 corespunzator modului de finantare a institutiei respective.
Anexele 20a si 20b nu se completeaza cu informatii din conturile distincte de disponibilitati deschise pentru recuperarea debitelor.
4.22. Formularul “Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la….” (anexa 21 la situatiile financiare anuale) nu se mai completeaza de unitatile administrativ-teritoriale.
4.23. Formularul “Contul de executie a donatiilor/ sponsorizarilor primite si utilizate in anul………..” (anexa 23 la situatiile financiare anuale) se completeaza pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.
4.24. Formularul “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale” (anexa 24 la situatiile financiare anuale) nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
4.25. Formularul “Sinteza finantarii programelor” si formularul “Fisa programului” (anexele 25 si 26 la situatiile financiare anuale) se completeaza de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autoritati publice, care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.
4.26. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>> (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Totalul platilor raportate in anexa 27 se coreleaza cu platile raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 sau anexa 7b la situatiile financiare, dupa caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.
4.27. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 65 <<Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila>> (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.
4.28. Formularul “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.
Randul 16 se completeaza cu soldurile altor conturi de disponibil in lei deschise la trezorerie sau disponibil in lei si valuta deschise la institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (contul 770 “Finantare de la buget”). Tot la acest rand se raporteaza si soldul contului 5121 “Disponibil la banci in lei” la institutiile publice care primesc mijloace banesti in contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectueaza cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.
4.29.(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.
4.29.(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare modificata conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.248/2012 se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.
Pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii de subordonare locala, nu se mai utilizeaza codul 49 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:
– 51 – pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare);
– 52 – pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare).
Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor 51 si 52 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 49.
4.29.(3) Pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 462 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale).
4.29.(4) Pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative.
4.29.(5) Pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plata in luna urmatoare, nu reprezinta plati restante.)
4.29.(6) Pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut.
4.29.(7) Pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
4.30.(1) Formularul “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa 31 la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre institutiile publice care detin in numele statului roman actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine.
4.30.(2) La finele exercitiului se raporteaza separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piata, valoare care se determina potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.
4.30.(3) Formularul “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale care detin actiuni si parti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2012.
Coloana 10 se completeaza cu denumirea operatorilor economici societati comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala detine actiuni sau parti sociale, respectiv regii autonome aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale. Se vor raporta toti operatorii economici la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect.
Coloana 6 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar direct la operatorul economic (situatia in care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un operator economic).
Coloana 7 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar indirect la operatorul economic (situatia in care un operator economic la care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni ori parti sociale este actionar sau detine parti sociale la un alt operator economic).
In cazul municipiului Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in numele municipiului Bucuresti.
4.31. Formularul “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.
Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.
4.32. Formularul “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa 34 la situatiile financiare anuale) se completeaza cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie sa fie insotite de informatii prezentate in notele explicative referitoare la:
– natura modificarilor;
– natura si scopul constituirii rezervelor;
– orice informatii semnificative.
Coloana 2 “Cresteri” se completeaza cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 “Reduceri” se completeaza cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.
4.33. Formularele “Situatia activelor fixe amortizabile” si “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele 35a si 35b la situatiile financiare anuale) se completeaza de institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.
4.34. Sectoarele institutionale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt urmatoarele:
– Societati nefinanciare (S11);
– Societati financiare (S12):
– banca centrala (S121);
– alte institutii financiare monetare (S122);
– alti intermediari financiari (S123);
– auxiliari financiari (S124);
– societati de asigurare si fonduri de pensii (S125);
– Administratia publica (S13):
– administratia centrala (S1311);
– administratii locale (S1313);
– administratiile sistemelor de asigurari sociale (S1314);
– Gospodariile populatiei (S14);
– Institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15);
– Restul lumii (S2).
4.34.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………………” (anexa 40a la situatiile financiare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
4.34.(2) In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) – reprezentand organisme centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale – se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
4.35.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.
4.35.(2) In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) – reprezentand administratiile publice a caror competenta se intinde numai pe o unitate administrativa locala – se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.
4.36.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……………..” (anexa 40c la situatiile financiare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
4.36.(2) In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare, dupa cum urmeaza:
– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;
– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
– Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
– Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate;
– Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;
– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.
4.37. In sfera de cuprindere a sectoarelor institutionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:
4.37.(1) Societati nefinanciare (cod S11) – reprezentand societati si cvasisocietati a caror activitate principala consta in producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata, cum sunt: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si altele asemenea.
4.37.(2) Societati financiare (cod S12), unde se includ:
a) Banca centrala (cod S121) – Banca Nationala a Romaniei;
b) Alte institutii financiare monetare (cod S122) – societati si cvasisocietati a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara ce constau in primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitatilor institutionale, altele decat societatile financiare monetare, si acordarea de credite si/sau in efectuarea de plasamente in nume propriu, cum sunt: institutii de credit, alte institutii financiare monetare, fondurile de piata monetara;
c) Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (cod S123) – societati si cvasisocietati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si altele asemenea), institutii financiare nebancare (societati de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de debit, societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, fonduri de garantare a creditelor si altele asemenea), institutii de plata, societati de servicii de investitii financiare, case de compensare cu functie de contraparte centrala;
d) Auxiliari financiari (cod S124) – societati si cvasisocietati financiare, a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare, cum sunt: registrele actionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fara functie de contraparte centrala, societati de administrare a fondurilor mutuale, alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara.
Tot la codul S124 se includ: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania.
e) Societati de asigurare si fonduri de pensii (cod S125) – societati si cvasisocietati financiare, a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societati de asigurari, grupuri financiare de asigurari, fonduri de pensii private sau administrate privat.
4.37.(3) Gospodariile populatiei (cod S14) – persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri si servicii ce folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.
Acest sector institutional cuprinde, de asemenea: asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasisocietatile) care sunt producatori de bunuri si servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si altele asemenea).
4.37.(4) Institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (cod S15) – persoane juridice ce servesc gospodariile populatiei furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati si altele asemenea.
4.37.(5) Restul lumii (cod S2) – unitatile nerezidente, in masura in care acestea efectueaza operatiuni sau au alte relatii economice cu unitati institutionale rezidente.
4.38. In vederea intocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……………” (anexa 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……………….” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
4.39. Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:
4.39.(1) In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra unei entitati a administratiei publice, detinuta de catre unul dintre furnizorii sai
In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a administratiei publice rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice reclasifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca un imprumut, daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
a) unitatea administratiei publice nu mai are nicio obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii; si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pentru recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice nu isi poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.
4.39.(2) In cazul restructurarii creditelor comerciale
Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice se reclasifica si raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclasifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de exemplu: se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).
4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificata in imprumuturi se efectueaza in:
– anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……” la randurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;
– anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……” la randurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;
– anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……” la randurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.
Pentru perioada 2009 – 2012, prezentarea acestor informatii se va efectua intr-o nota explicativa intocmita distinct pentru fiecare exercitiu.
Datoria comerciala reclasificata in imprumuturi se evidentiaza dupa caz, astfel:
401, 404 = 5191 (1671;1672)/analitice distincte
Dobanda aferenta datoriei comerciale, reclasificata in imprumuturi, se evidentiaza dupa caz, astfel:
666 = 5186 (1687)/analitice distincte
4.40. Unitatile sanitare publice cu paturi de subordonare centrala vor raporta creantele fata de casele de sanatate in anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …”, la rd. 306.1, respectiv in anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …….”, la rd. 171.1, cele de subordonare locala.
Casele de sanatate vor raporta datoriile fata de unitatile sanitare publice cu paturi in anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …….”, la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrala, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locala.
Creantele raportate de unitatile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenta caselor de sanatate.
Eventualele diferente vor fi explicate atat de unitatile sanitare publice cu paturi, cat si de casele de sanatate in raportul ce insoteste situatiile financiare, in notele explicative referitoare la creante si, respectiv, datorii.
Casele de sanatate vor prezenta in raportul ce insoteste situatiile financiare explicatii cu privire la sumele inregistrate in contul extrabilantier provenind din depasirea contractelor incheiate cu unitatile sanitare publice cu paturi.
4.41.(1) Formularul “Corelatii intre formularele de situatii financiare” (anexa 41 la situatiile financiare) se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
4.41.(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor respecta corelatiile dintre formularele de situatii financiare pentru fiecare subsector al administratiei publice.
4.42.(1) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.
4.42.(2) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de plati si contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).
4.43. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul de analiza pe baza de bilant, care va cuprinde: note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, note explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012, note solicitate prin prezentele norme, precum si de alte note considerate necesare.
4.44. Institutiile publice care s-au reorganizat in cursul anului 2012 in baza unor acte normative vor intocmi o nota explicativa pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2011 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2012.
4.45. In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.
4.46. Institutiile publice care in anul 2012 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza in raportul de analiza pe baza de bilant natura si valoarea pagubelor respective.
4.47. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autoritati de supraveghere a pietei financiare nonbancare si au fost clasificate de catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT) in lista S 124 “Subsector auxiliar-financiar”. Aceasta clasificare are numai scop statistic, fara sa aiba consecinte asupra incadrarii administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare. In consecinta, acestea vor aplica in continuare reglementarile contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportarilor financiare lunare.
4.48. Unitatile de invatamant preuniversitar ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritoriala formularul “Bilant” cuprinzand toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sursa de finantare a acestora. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” care se depun la unitatea administrativ-teritoriala vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritoriala stabileste rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finantate din bugetul local in baza “Situatiei veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul …..”, anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, unitatile de invatamant preuniversitar intocmesc formularele “Contul de executie a bugetului de stat” (anexele nr. 6 si 7), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa nr. 2) si “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele nr. 3 si 4) pe care le prezinta inspectoratelor scolare. Formularele “Situatia fluxurilor de trezorerie” si “Contul de rezultat patrimonial” ce se depun la inspectoratele scolare vor cuprinde veniturile, finantarile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat.
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va prezenta la Ministerul Finantelor Publice o situatie a soldurilor initiale si finale ale contului 121 “Rezultat patrimonial” extrase din formularul “Bilant” (anexa 1 la situatiile financiare) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare), pe fiecare inspectorat judetean.
4.49. Pana la intrarea in vigoare a ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, raportarile financiare lunare se intocmesc de institutiile publice in anul 2013 in baza prevederilor cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012.

CAPITOLUL V
Semnarea si depunerea situatiilor financiare anuale

5.1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor mentionate mai sus, prin care acestea isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Pentru situatiile financiare centralizate ordonatorii principali si secundari de credite nu intocmesc declaratia scrisa.
5.2. Reprezentantii autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati sa depuna situatiile financiare la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si pe suport magnetic.
Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2012 fara prezentarea acestora si pe suport magnetic.
5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “50 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.
Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2012, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2012, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pana la data de 19 februarie 2013.
5.4. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevazute la art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevazut de lege atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
5.5. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generala de programare bugetara, iar institutiile publice autonome la Directia generala de sinteza a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
5.6. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.
5.7.(1) Situatiile financiare anuale centralizate ale autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se afiseaza pe pagina de internet proprie sau, in lipsa acesteia, la sediul autoritatii ori institutiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.7.(2) Situatiile financiare anuale centralizate pe total administratie publica, precum si pe fiecare subsector al administratiei publice (administratie centrala, administratie locala si asigurari sociale) se afiseaza pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant institutii publice si Conturi anuale de executie
5.8.(1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare, ordonatorii de credite au obligatia de a transmite, odata cu situatiile financiare anuale pe anul 2012, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012. Potrivit pct. 3.3 din aceeasi anexa, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat sau ai bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012.
5.8.(2) Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012 atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close