Prevederile referitoare la imobilele mentionate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 din OUG 47/2011 sunt neconstitutionale

In M. Of. nr. 57 din 25 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 980/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele cuprinse in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar, in Dosarul nr. 1.739/54/2011 al Curtii de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.027D/2012.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autorul exceptiei a depus la dosar un inscris prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens, arata ca actul normativ criticat incalca dispozitiile constitutionale ale art. 115 alin. (6) privind obiectul de reglementare al ordonantelor de urgenta si ale art. 136 alin. (2) referitor la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, fiind eludate si prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, potrivit carora trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. Mai arata ca ordonanta de urgenta criticata nu indeplineste criteriul de previzibilitate pe care orice text de lege trebuie sa il indeplineasca in vederea generarii stabilitatii legislative inerente statului de drept.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 20 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 1.739/54/2011, Curtea de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei actiuni formulate, in temeiul art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca actul normativ criticat incalca dreptul de proprietate al municipiului Drobeta-Turnu Severin asupra imobilelor situate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011.
In acest sens, se sustine ca, in temeiul prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 303/2008, si al protocolului de predare/primire incheiat intre Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor – “Romaniafilm” (denumita, in continuare, R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”), pe de o parte, si Primaria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, pe de alta parte, imobilele cu denumirea Cinematograful “Portile de Fier”, respectiv Gradina de vara “Portile de Fier”, situate in municipiul Drobeta-Turnu Severin, au fost trecute din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm” in domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin si in administrarea Consiliului local.
In acest context legislativ, includerea acestor imobile in proprietatea publica a statului si in administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) din actul normativ criticat, prin mentionarea acestora la pozitiile nr. 92 si, respectiv, 157 cuprinse in anexa nr. 1 din acelasi act normativ, echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale asupra acestor imobile, astfel cum acesta este garantat prin dispozitiile art. 136 alin. (2) din Legea fundamentala.
De asemenea, se mai arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului vatama grav interesele unitatii administrativ-teritoriale, dat fiind faptul ca in legatura cu imobilele mentionate se afla in derulare un proiect de restaurare si modernizare, cu titlul “Reabilitare Palat Cultural <<Theodor Costescu>> si Cetatea Severinului”, finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013.
Curtea de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, aratand ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) – (3) si art. 136 alin. (2) din Constitutie, deoarece reglementeaza un transfer silit de proprietate din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin in domeniul privat al statului.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.
Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, dat fiind faptul ca motivele de neconstitutionalitate vizeaza aspecte de interpretare si aplicare a legii in vigoare de catre instanta de judecata.
Se arata ca actul normativ criticat reprezinta o masura legislativa menita sa satisfaca interesul public privind accesul la cultura, fiind adoptat in scopul revitalizarii si modernizarii vietii culturale, prin crearea unei retele unitare de cinematografe. In fapt, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, majoritatea autoritatilor administratiei publice locale nu a intreprins masurile procedurale pentru preluarea cinematografelor in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale, in decursul termenului de 6 luni instituit prin Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat legiuitorul a instituit interdictia de a mai incheia astfel de protocoale de predare/primire intre R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”, pe de o parte, si unitatile administrativ-teritoriale, pe de alta parte.
Avocatul Poporului arata ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca, asa cum in mod expres se prevede in art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, legea constituie instrumentul juridic prin care se determina apartenenta unui bun la domeniul public al statului, iar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 are tocmai scopul de a reglementa acest aspect.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, il reprezinta prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 25 mai 2011, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.
In realitate, in acord cu motivarea exceptiei, Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta prevederile art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.
Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: “(1) Pentru salile si gradinile de spectacol cinematografic, impreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, prevazute in anexa nr. 1, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romaniafilm>>, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu mai pot fi incheiate protocoale intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romaniafilm», astfel cum prevad dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare. (…)
(4) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
Textul de lege criticat face referire la prevederile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, astfel cum au fost modificate prin articolul unic, punctul 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, care au urmatoarea redactare:
– Art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: “5. Punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 1 – 4 se face pe baza unui protocol incheiat intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Romania-Film», in acest scop, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Protocolul incheiat va fi asumat de catre consiliile locale respective prin hotarare.”
In anexa nr. 1 – Lista salilor si gradinilor de spectacol cinematografic aflate in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Romaniafilm”, la pozitiile nr. 92 si 157 figureaza imobilele cu denumirea Cinematograful “Portile de Fier”, respectiv Gradina de Vara “Portile de Fier”, cu indicarea urmatoarelor mentiuni:
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea   | Judetul |Elemente de  |Anul   |Suprafata |Suprafata|
|crt.|cinematografului| |identificare |dobandirii/|construita|terenului|
||sau a gradinii  | |(Adresa) |darii in   | – mp –   | – mp –  |
||cinematograf| | |folosinta  |  | |
|____|________________|_________|_____________|___________|__________|_________|
| 92.|”PORTILE DE |MEHEDINTI|Municipiul   |   1967|  1245| 1541|
||FIER”   | |Drobeta-Turnu|   |  | |
||| |Severin, |   |  | |
||| |Calea Traian |   |  | |
||| |nr. 65   |   |  | |
|____|________________|_________|_____________|___________|__________|_________|
|……………………………………………………………..   |
|______________________________________________________________________________|
|157.|Gradina de vara |MEHEDINTI|Municipiul   |   1962|  1592| 1592|
||”PORTILE DE | |Drobeta-Turnu|   |  | |
||FIER”   | |Severin, |   |  | |
||| |bd. Carol|   |  | |
||| |nr. 7|   |  | |
|____|________________|_________|_____________|___________|__________|_________|

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 44 – Dreptul de proprietate privata si art. 136 alin. (2) referitor la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata si urmeaza a fi admisa, pentru urmatoarele considerente:
I. In ceea ce priveste cadrul legal prin care au fost reglementate modalitatile de desfasurare a activitatilor din domeniul cinematografiei, in general, precum si administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale, in special, Curtea retine urmatoarele:
1. Initial, potrivit prevederilor art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, salile si gradinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora se aflau in proprietatea privata a statului si in administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”.
2. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, legiuitorul a modificat Legea nr. 328/2006 si a instituit posibilitatea trecerii, prin hotarare a Guvernului, a imobilelor cu destinatia de cinematografe din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm” in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor publice locale.
3. Ulterior a fost adoptata Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008, prin care s-a prevazut, in articolul unic pct. 8, ca salile si gradinile de spectacol cinematografic, prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”, impreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec (prin efectul legii, fara a mai fi necesara adoptarea unei hotarari de Guvern) in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orasenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si in administrarea consiliilor locale respective.
Potrivit acelorasi dispozitii legale, predarea imobilelor se face pe baza unui protocol incheiat intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm” in acest scop, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2008, si aprobat de catre consiliile locale respective prin hotarare.
4. In acest context legislativ a fost emisa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, actul normativ criticat in prezenta cauza, potrivit careia, incepand cu data intrarii ei in vigoare, nu mai pot fi incheiate protocoale intre primarul unitatii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de catre conducerea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”, iar salile si gradinile de spectacol cinematografic, impreuna cu terenurile aferente acestora, libere de sarcini, trec din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului si in administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”.

II. In prezenta cauza, autorul exceptiei de neconstitutionalitate, municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar, sustine ca, in temeiul Legii nr. 303/2008, a incheiat cu R.A.D.E.F. – “Romaniafilm” un protocol de predare/primire a imobilelor avand denumirea Cinematograful “Portile de Fier”, respectiv Gradina de vara “Portile de Fier”, protocol ce a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin prin Hotararea nr. 273 din 28 octombrie 2009. In consecinta, astfel cum sustine autorul exceptiei, in legatura cu aceste imobile a fost initiat un proiect de restaurare si modernizare, cu titlul “Reabilitare Palat Cultural «Theodor Costescu» si Cetatea Severinului”, finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013.
Astfel, se sustine ca includerea respectivelor imobile in proprietatea publica a statului si in administrarea R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”, prin mentionarea acestora la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din ordonanta de urgenta criticata, echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale asupra acestora.
In vederea analizarii acestor sustineri, Curtea observa ca este necesara clarificarea regimului juridic al imobilelor respective la data emiterii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, mai precis, daca imobilele cu destinatia de cinematografe au trecut in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale si in administrarea consiliilor locale respective prin efectul Legii nr. 303/2008 sau daca transferul dreptului de proprietate s-a realizat numai ca efect al incheierii protocolului de predare/primire intre unitatea administrativ-teritoriala si administratorul R.A.D.E.F. – “Romaniafilm”.
Asupra acestui aspect Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010, statuand ca, “in conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din aceeasi lege (Legea nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, subl. ns), salile si gradinile de spectacol cinematografic au trecut din domeniul privat al statului in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale locale.”
Mai mult, in legatura cu natura juridica a protocolului de predare/primire a acestor imobile, astfel cum acesta este reglementat prin dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a statuat, in decizia mentionata, ca acesta reprezinta “modalitatea practica prin care unitatea administrativ-teritoriala preia in proprietate publica si spre administrare bunurile mobile si imobile prevazute la pct. 1 – 4 din actul normativ criticat”, adica obligatia de predare a acestor imobile.
Asadar, in conformitate cu jurisprudenta sa, Curtea constata ca imobilele cu destinatia de cinematografe au trecut, prin efectul Legii nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale, iar protocolul de predare/primire care se incheia, punctual, pentru fiecare imobil in parte, intre unitatea administrativ-teritoriala si administratorul R.A.D.E.F. – “Romaniafilm” nu avea natura juridica a unui titlu de proprietate, fiind, asa cum s-a statuat in jurisprudenta Curtii, modalitatea practica de preluare a acestor imobile.
In legatura cu acest aspect, referitor la ierarhia actelor normative, Curtea observa ca dispozitiile art. 115 alin. (5) teza finala din Constitutie prevad in mod expres ca ordonanta de urgenta cuprinzand norme de natura legii organice are natura juridica a unei legi organice, aspect consacrat si in jurisprudenta Curtii (spre exemplu, Decizia nr. 1.189 din 20 septembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 din 16 noiembrie 2011), potrivit careia o ordonanta de urgenta care reglementeaza in materia legii organice poate abroga o lege organica.
De asemenea, Curtea constata ca potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.
Curtea constata insa ca emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011, fara a tine seama de efectele juridice deja produse de reglementarea anterioara si fara respectarea regimului juridic al proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, in general, precum si a procedurii de trecere din domeniul public al acestora in domeniul public al statului, in special, obligatie care incumba si legiuitorului delegat, este de natura sa conduca la infrangerea principiului securitatii raporturilor juridice civile, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate a normei legale, in conditiile existentei unor solutii legislative contradictorii.
In acord cu jurisprudenta sa (a se vedea, in acest sens, deciziile nr. 570 din 29 mai 2012 si nr. 615 din 12 iunie 2012, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 18 iunie 2012, si, respectiv, nr. 454 din 6 iulie 2012), Curtea retine ca principiul securitatii raporturilor juridice civile constituie o dimensiune fundamentala a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat in mod expres prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala.
Cu privire la acest aspect, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca principiul securitatii raporturilor juridice decurge implicit din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si constituie unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept. In acest sens sunt hotararile din 20 octombrie 2011 sau din 6 decembrie 2007, pronuntate in cauzele Nejdet Sahin si Perihan Sahin impotriva Turciei, paragraful 56, respectiv Beian impotriva Romaniei (nr. 1), paragraful 39.
De asemenea, prin Hotararea din 1 decembrie 2005, pronuntata in Cauza Paduraru impotriva Romaniei (paragraful 92), instanta de la Strasbourg a statuat ca “(…) odata ce Statul adopta o solutie, aceasta trebuie sa fie pusa in aplicare cu claritate si coerenta rezonabile pentru a evita pe cat este posibil insecuritatea juridica si incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de catre masurile de aplicare a acestei solutii.”
In consecinta, nerespectarea procedurii legale privind trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului este de natura sa contravina si dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectarii Constitutiei si a legilor si art. 136 alin. (2) referitor la proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
In ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 44 – Dreptul de proprietate privata, Curtea constata ca acestea nu sunt incidente in cauza, dat fiind faptul ca imobilele respective fac obiectul proprietatii publice a unitatii administrativ-teritoriale, fiind incluse, prin efectul Legii nr. 328/2006, modificata prin Legea nr. 303/2008, in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157, exceptie invocata de municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin primar in Dosarul nr. 1.739/54/2011 al Curtii de Apel Craiova – Sectia de contencios administrativ si fiscal, si constata ca prevederile referitoare la imobilele mentionate la pozitiile nr. 92 si 157 din anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 sunt neconstitutionale.
Definitiva si general obligatorie.
Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
Pronuntata in sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close