Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind autorizarea unei cooperari consolidate in domeniul taxei pe tranzactiile financiare

Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind autorizarea unei cooperari consolidate in domeniul taxei pe tranzactiile financiare

(2013/52/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 329 alineatul (1),
avand in vedere cererile inaintate de Regatul Belgiei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Austria, Republica Portugheza, Republica Slovenia si Republica Slovaca,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
avand in vedere aprobarea Parlamentului European,

intrucat:
(1) In conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE), Uniunea instituie o piata interna.
(2) In conformitate cu articolul 113 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), Consiliul adopta dispozitii referitoare la armonizarea legislatiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a se asigura instituirea si functionarea pietei interne si pentru a evita denaturarea concurentei.
(3) In 2011, Comisia a luat nota de o dezbatere, aflata in curs de desfasurare la toate nivelurile, cu privire la impozitarea suplimentara a sectorului financiar. Punctul de plecare al acestei dezbateri este dorinta de a garanta faptul ca sectorul financiar contribuie in mod echitabil si substantial la costurile crizei si ca pe viitor este impozitat in mod echitabil fata de alte sectoare, de a descuraja activitatile excesiv de riscante intreprinse de institutiile financiare, de a completa masurile de reglementare destinate sa contribuie la evitarea unor crize viitoare si de a genera venituri suplimentare pentru bugetele generale sau pentru politici specifice.
(4) In acest context, la 28 septembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directiva a Consiliului privind un sistem comun al taxei pe tranzactiile financiare si de modificare a Directivei 2008/7/CE [1]. Obiectivul principal al acestei propuneri este de a asigura buna functionare a pietei interne si de a evita denaturarea concurentei.
(5) La reuniunea Consiliului din 22 iunie 2012, s-a constatat ca nu exista un sprijin unanim in favoarea sistemului comun al taxei pe tranzactiile financiare (TTF) propus de Comisie. Consiliul European a concluzionat, la 29 iunie 2012, ca directiva propusa nu va fi adoptata de Consiliu intr-o perioada de timp rezonabila. La reuniunea Consiliului din 10 iulie 2012 s-a facut referire la persistenta unor diferente esentiale de opinii in ceea ce priveste necesitatea instituirii unui sistem comun al TTF la nivelul Uniunii si s-a confirmat faptul ca principiul impozitarii armonizate a tranzactiilor financiare nu va primi sprijin unanim in cadrul Consiliului, intr-un viitor previzibil.
(6) In aceste circumstante, 11 state membre, si anume Belgia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franta, Italia, Austria, Portugalia, Slovenia si Slovacia au adresat Comisiei cereri, prin scrisorile primite intre 28 septembrie si 23 octombrie 2012, exprimandu-si intentia de a stabili o cooperare consolidata reciproca in domeniul TTF. Aceste state membre au solicitat ca domeniul de aplicare si obiectivele cooperarii consolidate sa se bazeze pe propunerea Comisiei din 28 septembrie 2011 pentru o directiva. S-a mentionat, de asemenea, necesitatea de a se evita actiunile de evaziune fiscala, denaturarile si transferurile catre alte jurisdictii.
(7) Cooperarea consolidata ar trebui sa asigure cadrul juridic necesar pentru instituirea unui sistem comun al TTF in statele membre participante si sa garanteze armonizarea elementelor de baza ale taxei. In masura posibilului, ar trebui deci evitate stimulentele pentru arbitrajul fiscal si distorsiunile dintre pietele financiare, precum si riscul dublei impozitari sau al neimpozitarii si al actiunilor de evaziune fiscala.
(8) Sunt indeplinite conditiile prevazute la articolul 20 din TUE si la articolele 326 si 329 din TFUE.
(9) S-a constatat in cadrul reuniunii Consiliului din 29 iunie 2012 si s-a confirmat apoi la 10 iulie 2012 ca obiectivul adoptarii unui sistem comun al TTF nu poate fi atins intr-un termen rezonabil la nivelul intregii Uniuni. In consecinta, este indeplinita cerinta prevazuta la articolul 20 alineatul (2) din TUE, conform careia cooperarea consolidata poate fi adoptata numai in ultima instanta.
(10) Domeniul in care s-ar aplica cooperarea consolidata, si anume instituirea unui sistem comun al TTF in cadrul Uniunii, este un domeniu acoperit de articolul 113 din TFUE si, prin urmare, de catre tratate.
(11) Cooperarea consolidata in domeniul instituirii unui sistem comun al TTF urmareste sa asigure buna functionare a pietei interne. La scara teritoriului acoperit, aceasta permite evitarea coexistentei unor regimuri nationale diferite si, astfel, a unei fragmentari nejustificate a pietei, precum si a problemelor de tipul denaturarii concurentei, al devierii schimburilor comerciale in ceea ce priveste produsele, actorii implicati si zonele geografice si al stimulentelor pentru operatori de a eluda impozitarea prin operatiuni cu valoare economica redusa. Aceste aspecte sunt deosebit de relevante pentru domeniul in cauza, caracterizat prin baze de impozitare extrem de mobile. Astfel, cooperarea consolidata promoveaza obiectivele Uniunii, ii apara interesele si consolideaza procesul sau de integrare, dupa cum prevede articolul 20 alineatul (1) din TUE.
(12) Instituirea unui sistem comun armonizat al TTF nu este inclusa pe lista competentelor exclusive ale Uniunii care figureaza la articolul 3 alineatul (1) din TFUE. Deoarece contribuie la functionarea pietei interne, in conformitate cu articolul 113 din TFUE, aceasta se incadreaza in competentele partajate ale Uniunii in conformitate cu articolul 4 din TFUE si, prin urmare, se afla in cadrul competentelor neexclusive ale Uniunii.
(13) Cooperarea consolidata in domeniul in cauza este conforma cu tratatele si cu dreptul Uniunii, asa cum se prevede la articolul 326 primul paragraf din TFUE. In conformitate cu articolul 326 al doilea paragraf din TFUE, ea nu va aduce atingere pietei interne sau coeziunii economice, sociale si teritoriale, nu va constitui o bariera sau o discriminare in ceea ce priveste schimburile dintre statele membre si nu va provoca o denaturare a concurentei dintre acestea.
(14) Cooperarea consolidata in domeniul in cauza respecta competentele, drepturile si obligatiile statelor membre neparticipante, in conformitate cu articolul 327 din TFUE. Un astfel de sistem nu ar afecta posibilitatea statelor membre neparticipante de a mentine sau a introduce o TTF pe baza unor norme de drept intern nearmonizate. Sistemul comun al TTF ar atribui statelor membre participante drepturi de impozitare doar pe baza unor criterii de legatura adecvate.
(15) Sub rezerva respectarii conditiilor de participare stabilite prin prezenta decizie, cooperarea consolidata in domeniul mentionat in prezenta decizie este deschisa, in orice moment, tuturor statelor membre care doresc sa respecte actele deja adoptate in prezentul cadru, in conformitate cu articolul 328 din TFUE,
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin prezenta decizie, Regatul Belgiei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Austria, Republica Portugheza, Republica Slovenia si Republica Slovaca sunt autorizate sa instituie o cooperare consolidata impreuna in domeniul instituirii unui sistem comun al taxei pe tranzactiile financiare, prin aplicarea dispozitiilor pertinente din tratate.
Articolul 2
Prezenta decizie intra in vigoare la data adoptarii.
Adoptata la Bruxelles, 22 ianuarie 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan
[1] COM(2011) 594 final din 28 septembrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close