Procedura de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului ARACIS

In M. Of. nr. 57 din 25 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3084/2013 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala invatamant superior duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1. PROCEDURA de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

1. Preliminarii
1.1. In conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, prin modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) se face prin concurs, in conformitate cu prevederile art. 19^1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform unei proceduri proprii publicate anterior declansarii selectiei.
1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.
1.3. Procedura proprie de selectare prin concurs a membrilor Consiliului ARACIS cuprinde:
– stabilirea si publicarea conditiilor si criteriilor de selectare a candidatilor in vederea respectarii prevederilor legale;
– organizarea si desfasurarea selectarii prin concurs;
– validarea si anuntarea rezultatului selectiei.
1.4. Conform art. 19^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar.
1.5. Anuntarea publica a concursului pentru selectarea candidatilor in vederea ocuparii posturilor vacante din Consiliul ARACIS se face de catre Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin publicarea intr-un ziar central, afisarea la sediul ARACIS si publicarea pe site-ul agentiei.
1.6. Inscrierea la concursul pentru selectarea candidatilor se face la sediul ARACIS din municipiul Bucuresti, bd. Schitu Magureanu nr. 1, sectorul 5. Termenul de inscriere la concurs este de 15 zile de la anuntarea publica a concursului. Participa la procedura de selectare prin concurs numai candidatii ale caror dosare au fost depuse si inregistrate la Secretariatul ARACIS pana la ora 14,00 a ultimei zile de inscriere.
1.7. Candidatii care se inscriu la concurs sunt selectati in nume personal, pentru experienta lor in asigurarea calitatii educatiei in invatamantul superior si competenta lor manageriala si profesionala, ca reprezentanti ai comunitatii academice in ansamblul sau. Membrii Consiliului ARACIS nu sunt selectati ca reprezentanti ai universitatilor in care isi desfasoara activitatea didactica, de cercetare sau in domeniul asigurarii calitatii si in acest sens semneaza declaratii pentru evitarea conflictelor de interese.
1.8. In conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, pentru asigurarea continuitatii activitatilor, prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.540/2012 privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, au fost numiti provizoriu 13 membri ai Consiliului ARACIS, care au avut aceasta calitate si indeplinesc conditiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, care intra de drept in componenta Consiliului ARACIS.
Acestora li se alatura cei 2 reprezentanti ai studentilor, reconfirmati de catre federatiile studentesti la inceputul anului.
1.9. In primul trimestru al anului 2013, procedura de selectare prin concurs se organizeaza pentru cadre didactice, in vederea ocuparii celor 8 posturi care au fost prevazute suplimentar prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, pentru imbunatatirea reprezentarii in Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare si a celor doua posturi devenite vacante prin numirea unui membru al consiliului in functia de rector si, respectiv, prin deces, posturi pentru care nu a fost posibila ocuparea anterioara din motive care au determinat promovarea si aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012. Mandatul membrilor care vor ocupa aceste posturi este de 4 ani.

2. Conditii privind participarea la selectarea prin concurs
2.1. Se pot inscrie la concursul de selectare prin concurs candidatii care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, respectiv profesori universitari titulari sau care isi continua activitatea didactica cu aprobarea Senatului universitar, precum si conferentiari universitari, cu experienta in asigurarea calitatii educatiei.
2.2. Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitarii functiei respective.
2.3. Nu pot fi membri ai Consiliului ARACIS persoane care indeplinesc o functie de demnitate publica pe perioada exercitarii acesteia.
2.4. Totodata, candidatii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesionala si integritate morala recunoscute, de la universitatile acreditate abilitate sa elibereze diplome conform anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012 – 2013, si care pot dovedi competenta si experienta in asigurarea calitatii in invatamantul superior la nivel national si/sau international in conformitate cu Standardele si liniile directoare pentru asigurarea calitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior – ESG si cu prevederile reglementarilor nationale in acest domeniu.
2.5. Candidatii trebuie sa cunoasca bine cel putin o limba de circulatie internationala.

3. Dosarul de concurs si inscrierea la concurs
3.1. Dosarul de concurs cuprinde: cererea-tip; acte de identitate si de studii in copii legalizate (diplome de absolvire programe de licenta, master si doctorat); Curriculum vitae (tip Europass); memoriu de activitate din care sa rezulte experienta candidatului in domeniul asigurarii calitatii academice si activitatea sa profesionala si manageriala; documente doveditoare privind experienta in evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior; alte documente care atesta recunoasterea activitatii profesionale, manageriale si stiintifice a candidatului; un program succint cu propuneri de imbunatatire a calitatii academice si a activitatii ARACIS (maximum doua pagini); confirmarea din partea institutiei de invatamant superior unde candidatul isi desfasoara activitatea didactica si de cercetare ca este titular sau are aprobarea senatului universitar pentru continuarea activitatii conform legislatiei in vigoare; declaratie pe propria raspundere ca nu a incalcat in decursul activitatii sale normele de etica si de deontologie profesionala, ca nu este invinuit penal sau ca nu a fost condamnat; declaratie privind domeniul de studii universitare, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 707/2012, pe care doreste sa il reprezinte in Consiliul ARACIS, sau domeniul specific formelor de invatamant ID/IFR.
3.2. Inscrierea se face prin depunerea si inregistrarea dosarului de concurs la secretariatul ARACIS din municipiul Bucuresti, bd. Schitu Magureanu nr. 1, sectorul 5, conform pct. 1.6. Toate documentele se redacteaza si se depun in limba romana, pe format hartie si electronic (pdf, pe suport CD). In plus, curriculum vitae, memoriul de activitate, documentele doveditoare privind experienta in evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior, programul succint cu propuneri de masuri pentru imbunatatirea calitatii studiilor academice si a activitatii ARACIS (maximum doua pagini) se redacteaza si in limba engleza si se depun in format tiparit pe hartie si electronic (pdf, pe suport CD).
3.3. Biroul executiv al Consiliului ARACIS se intruneste si valideaza dosarele de candidatura in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de inscriere. Validarea urmareste respectarea conditiilor de inscriere la concurs. Activitatea Biroului executiv pentru validarea candidaturilor este sprijinita de un secretariat tehnic format din cel mult 3 persoane desemnate din cadrul personalului tehnic al agentiei; la procesul de validare participa, in calitate de observator, cate un student din Consiliul ARACIS.
3.4. Dupa validarea conformitatii continutului dosarelor depuse cu cerintele prevazute la pct. 3.1 si 3.2, Biroul executiv al Consiliului ARACIS intocmeste, in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea validarii, lista candidatilor validati pentru concursul de selectie si o publica pe site-ul agentiei. Candidatii invalidati, daca exista, vor fi informati asupra motivelor invalidarii.
3.5. Pot participa in continuare la procedura de selectie pentru ocuparea posturilor numai candidatii de pe lista validata de Biroul executiv.

4. Comisia de concurs
4.1. Comisia de concurs este prezidata de presedintele Academiei Romane, ca presedinte de onoare, si este formata din 9 membri cu drept de vot: membrii Biroului executiv al Consiliului ARACIS; un membru propus de presedintele Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU); un membru invitat de ARACIS, nominalizat dupa consultarea Asociatiei Europene pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA); un membru invitat de ARACIS ca reprezentant al studentilor, nominalizat dupa consultarea Uniunii Europene a Studentilor (European Students Union – ESU), ca reprezentanti al comunitatii academice din Spatiul European al Invatamantului Superior; un membru reprezentant al angajatorilor invitat de Biroul executiv al Consiliului ARACIS. Presedintele comisiei de selectare prin concurs a candidaturilor este presedintele Consiliului ARACIS.
Membrii comisiei de concurs din randul reprezentantilor comunitatii academice din Spatiul European al Invatamantului Superior pot participa personal la lucrarile comisiei sau isi pot exprima punctul de vedere printr-o procedura electronica.
4.2. Activitatea comisiei de concurs incepe dupa confirmarea nominalizarii reprezentantilor comunitatii academice din Spatiul European al Invatamantului Superior, a reprezentantului CNATDCU si a reprezentantului angajatorilor, inainte de termenul-limita pentru depunerea dosarelor de candidatura.
4.3. Daca din motive de forta majora sau de alta natura se produce descompletarea comisiei de concurs, ceilalti membri ai sai sunt imputerniciti sa desfasoare concursul daca numarul celor care isi pot exercita votul este de cel putin 6; deciziile se adopta cu majoritatea simpla a voturilor celor care au participat la vot.
4.4. Dosarele candidatilor validati sunt puse la dispozitia membrilor comisiei de concurs in format electronic, imediat dupa validarea listei candidatilor.
4.5. Cheltuielile aferente participarii la lucrarile comisiei de concurs ale reprezentantilor comunitatii academice din Spatiul European al Invatamantului Superior, CNATDCU si angajatorilor sunt acoperite de ARACIS.

5. Desfasurarea concursului
5.1. Concursul consta in doua probe: analiza si aprecierea dosarelor de concurs ale candidatilor in vederea selectarii noilor membri ai Consiliului ARACIS si un interviu. Criteriile de selectie ale candidatilor sunt urmatoarele:
– activitate si experienta dovedite prin activitatea desfasurata in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior si prin calitatea programului prezentat cu propuneri de imbunatatire a calitatii academice si a activitatii ARACIS;
– experienta in coordonarea unor programe nationale/internationale in domeniul educatiei;
– reprezentarea cat mai adecvata in Consiliu a domeniilor de studii universitare stabilite prin anexele 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 707/2012, si a domeniului specific ID/IFR;
– asigurarea multiculturalitatii si a reprezentarii de gen.
5.2. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de unul dintre reprezentantii ARACIS, care raspunde de desfasurarea activitatilor comisiei, de respectarea calendarului stabilit de comisie, de documentele comisiei si de intocmirea procesului-verbal in care sunt consemnate rezultatele concursului, semnat de presedinte si de membrii comisiei.
5.3. Dupa analiza dosarelor de concurs si a sustinerii interviului, fiecare membru al comisiei de concurs isi exercita votul, candidatii fiind clasificati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi primite. In caz de egalitate de voturi se iau in considerare, in ordine, urmatoarele criterii de departajare: calitatea de membru in Comisia de experti de specialitate; calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un numar semnificativ de evaluari externe (nu mai mic de 5); vizibilitatea internationala in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior, dovedita prin publicatii in domeniu; experienta in coordonarea unor programe nationale/internationale in domeniul educatiei; experienta in domeniul managementului academic; domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentarii sale cat mai complete in Consiliu; repartizare geografica cat mai echilibrata in reteaua invatamantului superior din Romania.
5.4. Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS, propusa de comisia de concurs, se anunta public prin afisarea la sediul ARACIS din municipiul Bucuresti, bd. Schitu Magureanu nr. 1, sectorul 5, si se afiseaza pe site-ul agentiei www.aracis.ro la data finalizarii concursului.
5.5. Candidatii selectati pentru a deveni membri ai Consiliului au obligatia de a depune si de a inregistra la ARACIS in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii listei mentionate la pct. 5.4 declaratia prin care accepta ocuparea postului, cu obligatia de a respecta prevederile referitoare la legislatia care reglementeaza raporturile de munca si incompatibilitatile.
5.6. Pentru candidatii selectati ca membri ai Consiliului care nu depun declaratia mentionata la pct. 5.5 se considera ca postul se ocupa de un alt candidat, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi si conform criteriilor de departajare.
5.7. Lista completa a membrilor Consiliului se comunica in scris Ministerului Educatiei Nationale in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii procedurii de selectie consemnate in procesul-verbal, finalizata inclusiv conform prevederilor pct. 5.5 si 5.6, dupa caz.

6. Dispozitii finale
Prezenta procedura a fost aprobata de Plenul Consiliului ARACIS din 17 ianuarie 2013, conform reglementarilor in vigoare, si se trimite la Ministerul Educatiei Nationale pentru a fi trimisa pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close