Modificarea si completarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor

In M. Of. nr. 66 din 31 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind autorizarea si functionarea asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete, asupra acordarii autorizatiei de functionare pe baza careia asiguratorul va putea desfasura activitate de asigurare.”
2. La articolul 23 alineatul (1), litera D.b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) Persoanele desemnate in functii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurarilor sunt conducatorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informatiei.”
3. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. B.b) si alin. (3) persoanele care in ultimii 5 ani au detinut o functie de conducere intr-o institutie de reglementare si supraveghere in domeniul asigurarilor la nivelul minim de director intr-o directie de specialitate.”
4. La articolul 27, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data vacantarii unei functii detinute de o persoana semnificativa sau de o persoana desemnata intr-o functie de conducere care nu este specifica domeniului asigurarilor, asiguratorul si persoana in cauza vor comunica in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele si functia persoanei respective, cu exceptia vacantarii functiei de actuar, pentru care se va efectua comunicarea in termen de 3 zile lucratoare.
………………………………………………………………..
(3) Pentru persoanele semnificative ale asiguratorului, altele decat cele mentionate la alin. (2), precum si pentru persoanele desemnate in functii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurarilor, termenul de numire a unei alte persoane in aceasta functie este de 60 de zile de la data vacantarii, cu exceptia actuarului, pentru care perioada de numire este de maximum 20 de zile calendaristice, in cazul revocarii acestuia.”
5. La articolul 28, litera d) si paragraful final se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“d) sunt nominalizate sa isi continue mandatul la asiguratorii rezultati in urma divizarii unui asigurator, trebuie sa primeasca in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si trebuie sa depuna declaratii actualizate, corespunzatoare noii pozitii, conform anexelor nr. 5 si 8, insotite, daca este cazul, de documente actualizate.”
6. La anexa nr. 5, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7. – am o experienta de cel putin 5 ani in domeniul asigurarilor sau de 7 ani in domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani intr-o functie de conducere in aceste domenii*);
………………………………………………………………..
– am detinut o functie de conducere intr-o institutie de reglementare si/sau de supraveghere in domeniul asigurarilor;
………………………………………………………………..
Anexati documente oficiale: copii ale contractelor de munca/de management, decizii de numire/carte de munca etc.”
7. La anexa nr. 5, asteriscurile aferente punctelor 7 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“*), **) Se va da declaratie numai de catre membrii conducerii executive si ai directoratului.”
8. La anexa nr. 6 litera A, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7. am experienta de minimum 4 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in functii de conducere/am experienta de minimum 3 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in specialitatea pe care urmeaza sa o conduc/am experienta de minimum 3 ani in specialitate;”.
9. La anexa nr. 6 litera B, punctele 6 – 8 se abroga.
10. La anexa nr. 8, litera A.c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) declaratia pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 5 la norme, impreuna cu declaratia privind participarile la capitalul social la alte societati comerciale, conform pct. I subpct. 1 din anexa nr. 4 la norme;”.
11. La anexa nr. 8, litera A.e) se abroga.
12. La anexa nr. 8, litera B.b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) documente oficiale: contract de munca/de management, decizie de numire/carnet de munca etc., din care sa reiasa experienta profesionala, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) si alin. (3^1) din norme.”
13. La anexa nr. 8 litera D alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) curriculum vitae, intocmit conform prevederilor lit. A.a).”
14. La anexa nr. 8, litera E se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“E. In vederea aprobarii ca persoana semnificativa la un asigurator, actuarul trebuie sa transmita declaratia prevazuta in anexa nr. 6 la norme, curriculum vitae, intocmit conform prevederilor lit. A.a), precum si cazierul fiscal si cazierul judiciar, in original, valabile la data depunerii documentatiei.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close