Organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

In M. Of. nr. 62 din 29 ianuarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului, infiintat prin reorganizarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, avand sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
(2) Ministerul Transporturilor stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport in cadrul politicii generale a Guvernului si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport, cu exceptia infrastructurii de transport rutier data in competenta altei autoritati, potrivit legii.
(3) Ministerul Transporturilor este autoritatea publica centrala responsabila cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(4) Ministerul Transporturilor este unitate de achizitii centralizate, in sensul art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul achizitiei produselor, serviciilor sau lucrarilor aferente domeniului de activitate propriu.
(5) In calitate de unitate de achizitii centralizata pentru proiectele de infrastructura de transport, indeplineste rolul de autoritate contractanta care achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante, precum si care atribuie contracte de achizitie publica sau acorduri-cadru in numele si pentru o alta autoritate contractanta aflata in subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa.
ART. 2
Ministerul Transporturilor, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele atributii principale:
1. elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii, in limita domeniului sau de activitate;
2. elaboreaza politica economica in domeniul transporturilor;
3. elaboreaza si implementeaza strategii, politici si programe de dezvoltare in domeniul infrastructurii de transport, in limita domeniului sau de activitate, precum si al activitatilor de transport, in concordanta cu strategiile nationale si internationale;
4. elaboreaza si propune spre aprobare Strategia nationala de siguranta rutiera si planul de actiuni pentru punerea in aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
5. asigura managementul sigurantei infrastructurii rutiere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata;
6. elaboreaza si implementeaza strategii, politici si programe privind reteaua de drumuri publice din Romania: drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale si strazi;
7. elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat, care fac parte integranta din sistemul national de transport, potrivit art. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. coordoneaza, monitorizeaza si sprijina indeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si din strategiile si programele nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;
9. notifica Comisiei Europene si/sau statelor membre masurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului sau de responsabilitate, in conformitate cu reglementarile comunitare;
10. elaboreaza si fundamenteaza propunerile privind pozitiile Romaniei pe problematica afacerilor europene in domeniul sau de competenta, potrivit legii;
11. fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul sau de activitate;
12. gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fondurile Uniunii Europene, in domeniul sau de activitate;
13. exercita drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sa, pana la finalizarea procesului de privatizare;
14. elaboreaza si pune in aplicare strategiile de privatizare in domeniul sau de activitate si asigura gestionarea intregului proces de privatizare si postprivatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa si/sau la care este actionar;
15. aproba sau supune aprobarii, dupa caz, tarifele percepute, in conditiile legii, de institutiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si tarifele pentru eliberarea atestatelor si certificatelor profesionale si pentru efectuarea activitatilor din domeniul managementului sigurantei infrastructurii rutiere, potrivit legii;
16. asigura organizarea si dezvoltarea cercetarii in domeniul transporturilor si asigura valorificarea acesteia, ca informatii de interes public, prin reglementari tehnice si alte activitati specifice de reglementare, potrivit legii;
17. organizeaza si finanteaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice si a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participand la sistemul informational national si international;
18. promoveaza sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a transporturilor, asigura conditiile unui mediu concurential in cadrul fiecarui mod de transport, precum si intre modurile de transport;
19. elaboreaza si promoveaza cadrul legal in vederea stimularii investitiilor in domeniul sau de activitate;
20. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente si ia masuri de aplicare a acestora, in domeniul sau de activitate;
21. reprezinta, in conditiile legii, interesele Romaniei in cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si intelegerilor stabilite, si dezvolta relatii de colaborare cu autoritati si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale de interes din domeniul sau de activitate;
22. reprezinta, in conditiile legii, interesele Romaniei in cadrul institutiilor Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in vigoare, si dezvolta relatii de colaborare cu entitati din statele membre ale Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;
23. sustine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;
24. avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protectiei mediului, in limita domeniului sau de activitate;
25. asigura administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport apartinand domeniului public si ale echipamentelor de interes national din sistemul national de transport, in limita domeniului sau de activitate;
26. asigura tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, in limita domeniului sau de activitate;
27. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;
28. sprijina dezvoltarea si functionarea transportului public;
29. stimuleaza libera initiativa si asigura autonomia transportatorilor;
30. concesioneaza, in numele statului, bunurile proprietate publica ori privata a statului din domeniul transporturilor, in limita domeniului sau de activitate;
31. avizeaza si supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizarii infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt in competenta de aprobare a Guvernului, potrivit legii;
32. stabileste volumul de transport feroviar public de calatori pe care operatorii de transport feroviar de calatori le pot executa in cadrul pachetului minim social pentru care acestia primesc compensatii de la bugetul de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
33. clasifica infrastructurile de transport in conformitate cu standardele nationale si internationale, in limita domeniului sau de activitate;
34. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, in limita domeniului sau de activitate;
35. elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor si a marfurilor intre toate localitatile tarii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport, in limita domeniului sau de activitate;
36. incheie, in numele statului, contracte de activitate cu compania nationala care administreaza infrastructura feroviara si contracte de servicii publice cu societatile nationale si/sau cu societatile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori, potrivit art. 37 – 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
37. indeplineste atributiile ce ii revin in realizarea activitatii de asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societatilor comerciale care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie, potrivit Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 773/2001, si in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul sanatatii;
38. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa, potrivit legii;
39. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrarile de interes national care sunt finantate din alte surse legal constituite, din domeniul sau de activitate;
40. analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile din domeniul sau de activitate aflate in competenta de aprobare a Guvernului si le prezinta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, sustinand necesitatea, oportunitatea si eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrarilor avizate, conform legii;
41. desemneaza organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice, asigurarea pregatirii profesionale si perfectionarii personalului din transporturi, efectuarea certificarii si inmatricularii mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, efectuarea certificarii operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, efectuarea certificarii personalului cu atributii in domeniul sigurantei transporturilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
42. indeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructura din domeniul transporturilor, in limita domeniului sau de activitate;
43. coordoneaza programele de asistenta tehnica acordate de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;
44. asigura managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgenta, care i-au fost repartizate, corespunzator domeniului sau de activitate, si indeplinirea functiilor de sprijin specifice, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005;
45. organizeaza, coordoneaza si controleaza indeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare si Planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, potrivit Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, cu modificarile ulterioare;
46. asigura indeplinirea atributiilor in domeniul protectiei infrastructurilor critice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011;
47. indeplineste atributii rezultate din calitatea de membru al Sistemului national de prevenire si combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
48. asigura managementul protectiei civile in domeniul sau de competenta;
49. gestioneaza asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile, acordata Romaniei pentru domeniul transporturilor, in limita domeniului sau de activitate;
50. desfasoara activitati specifice asigurarii implementarii obiectivelor, prioritatilor si liniilor directoare ale actiunilor preconizate in domeniul retelelor de transport transeuropene;
51. asigura implementarea actiunilor specifice necesare interoperabilitatii retelelor de transport comunitar, in special in domeniul armonizarii standardelor tehnice;
52. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
53. planifica, pregateste, atribuie, negociaza, implementeaza si urmareste derularea contractelor de parteneriat public-privat si a celor de concesiune de servicii si lucrari publice din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;
54. analizeaza si monitorizeaza fluctuatiile de personal din cadrul unitatilor aflate in subordinea, in coordonarea si sub autoritatea sa, daca legea nu prevede altfel;
55. analizeaza si monitorizeaza situatiile financiar-contabile si angajarile de fonduri indiferent de sursele de finantare pentru unitatile aflate in subordinea, in coordonarea si sub autoritatea sa, daca legea nu prevede altfel.
ART. 3
(1) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, Ministerul Transporturilor poate solicita si obtine, in urma incheierii unui protocol, informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat, corespunzator domeniului sau de activitate si in conformitate cu reglementarile in vigoare.
ART. 4
(1) In calitatea sa de autoritate de stat in domeniul transporturilor si infrastructurii, Ministerul Transporturilor indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele atributii principale, pe care le exercita direct ori prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unitati care functioneaza sub autoritatea sau in coordonarea sa ori societati comerciale autorizate:
1. aproba, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitatile de transport feroviare, rutiere, navale si aeriene;
2. coordoneaza si participa la investigarea incidentelor si accidentelor produse in activitatile de transport si emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea tehnica a acestora, in conditiile legii;
3. elaboreaza, in conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;
4. exercita inspectia si controlul privind respectarea reglementarilor interne si internationale in activitatile specifice transporturilor;
5. acorda, pe baza de reciprocitate, in conditiile acordurilor rutiere bilaterale incheiate intre Romania si state terte Uniunii Europene, precum si in conditiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini, potrivit legii;
6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport ori activitati specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor, autorizatiilor, certificatelor sau brevetelor acordate in conditiile legii;
7. stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;
8. aproba utilizarea spatiului aerian, cu acordul organelor abilitate, in conditiile legii si in conformitate cu dispozitiile Codului aerian civil, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. exercita activitatea de registru, de inspectie de stat si de control in transporturi si infrastructura de transport de interes national;
10. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executarii fizice a lucrarilor de infrastructura din domeniul sau de activitate si al calitatii acestora;
11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi sau care concura la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;
12. emite norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si in transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;
13. autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor si a autogarilor;
14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
15. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport, in conformitate cu reglementarile nationale si conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte;
16. asigura certificarea si omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport;
17. gestioneaza, potrivit legii, frecventele de comunicati alocate, in domeniul sau de competenta;
18. asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si emite norme in acest sens, potrivit art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; asigura activitatea de medicina preventiva, avizare si autorizare sanitara si inspectia sanitara de stat, conform pct. 16 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. propune Guvernului inchiderea unor linii de cale ferata nerentabile sau mentinerea in exploatare a liniei respective si regimul exploatarii acesteia, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. emite reglementari specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;
21. emite reglementari specifice privind siguranta si securitatea activitatilor aeronautice civile si supravegheaza respectarea acestora;
22. emite reglementari specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de marfuri periculoase;
23. asigura organizarea spatiului aerian national, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale;
24. coordoneaza sistemul de securitate in domeniul aviatiei civile, aproba sistemele de facilitati aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercita atributiile de autoritate competenta responsabila de monitorizarea conformitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor, administrat in regim extrabugetar, constituit in conditiile art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012;
25. emite reglementari specifice privind certificarea tehnicii aeronautice si asigura certificarea acesteia;
26. emite reglementari specifice privind certificarea personalului aeronautic civil si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare pentru aceasta categorie de personal;
27. asigura organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriana in spatiul aerian al Romaniei si autorizeaza efectuarea zborurilor in spatiul aerian national, in limita competentelor legale;
28. avizeaza efectuarea de lucrari in zonele supuse servitutilor de aeronautica civila;
29. asigura certificarea aerodromurilor civile;
30. emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie civila, precum si a actelor de interventie ilicita asupra aeronavelor civile;
31. aproba tarifele percepute de catre organismele tehnice specializate, institutiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestarii activitatilor pentru care le-au fost delegate competente in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
32. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din Romania sau in spatiul aerian national, dupa caz, in scopul protectiei mediului;
33. stabileste aeroporturile din Romania care, in urma derularii activitatilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, in vederea implementarii de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;
34. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, masuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a caror functionare are impact semnificativ asupra mediului;
35. acorda permisiunea de intrare si de plecare a navelor romanesti si straine in/din porturile civile romanesti;
36. efectueaza supravegherea navigatiei si managementul traficului in apele nationale navigabile al navelor, indiferent de pavilionul acestora; controleaza navele sub pavilion roman in apele internationale;
37. stabileste, nominal si pe portiuni, apele nationale navigabile ale Romaniei; pentru apele de frontiera va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;
38. stabileste regulile de navigatie in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, in conformitate cu reglementarile nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte; organizeaza si coordoneaza sistemele de management al traficului de nave in apele nationale navigabile;
39. acorda dreptul de arborare a pavilionului roman, suspenda sau retrage acest drept si emite actele de nationalitate navelor care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului roman;
40. emite reglementari cu privire la durata si continutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si a certificatelor de conducator de ambarcatiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizeaza activitatea formelor de pregatire aprobate in vederea obtinerii si mentinerii brevetelor si certificatelor de capacitate ale personalului navigant roman;
41. coordoneaza activitatile de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;
42. stabileste porturile, caile navigabile interioare, zonele sau portiunile din aceste zone, precum si categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;
43. stabileste modul de recrutare, formare profesionala si perfectionare, de acordare, suspendare si retragere a brevetului pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj;
44. stabileste, potrivit reglementarilor in vigoare, cu acordul organelor abilitate in conditiile legii, locurile de acostare si de ancorare in afara limitelor porturilor, aflate in apele de frontiera sau in marea teritoriala;
45. asigura emiterea certificatelor de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si in acord cu reglementarile Uniunii Europene, precum si cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
46. stabileste normele tehnice privind constructia si exploatarea navelor;
47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnica periodica;
48. certifica prin omologare, agreare si prin inspectie tehnica periodica, dupa caz, incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;
49. autorizeaza statiile de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
50. autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
51. stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata;
52. elaboreaza norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;
53. desemneaza/acrediteaza institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societati comerciale autorizate care sa elaboreze si sa puna in aplicare normele tehnice si reglementarile specifice transportului rutier si sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;
54. autorizeaza scolile de conducatori auto si centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, precum si instructorii auto, in conditiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
55. elaboreaza norme obligatorii privind pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, a conducatorilor auto, a profesorilor de legislatie rutiera, a instructorilor de conducere auto, precum si a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a acestora, in conditiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011;
56. emite norme privind examinarea medicala si psihologica la angajare si examinarea periodica a personalului cu atributii in siguranta circulatiei rutiere, precum si norme pentru agrearea altor unitati medicale si psihologice in vederea efectuarii acestor examinari;
57. emite norme privind evaluarea psihologica obligatorie ce preceda pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto si pentru obtinerea certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie, precum si norme vizand autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectueaza aceste evaluari, conform reglementarilor in vigoare;
58. autorizeaza deplasarea pe teritoriul Romaniei a mijloacelor de transport straine si executa controlul acestei activitati, in conditiile legii;
59. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructie, reparare si exploatare a mijloacelor de transport si a infrastructurii de transport din domeniul sau de activitate, astfel incat acestea sa corespunda si nevoilor de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme si autorizeaza operatorii economici sa efectueze astfel de activitati;
60. stabileste, in colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activitatilor de interventie, de cautare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti, potrivit reglementarilor interne si comunitare, precum si tratatelor la care Romania este parte;
61. asigura buna organizare a activitatilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, dupa caz, inlaturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordoneaza sistemul de securitate in transporturi si activitatile de protectie impotriva actelor de interventie ilicita;
62. controleaza respectarea de catre detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementarilor interne si internationale;
63. coordoneaza activitatile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sanatate, precum si alte activitati specifice transporturilor si zonelor libere;
64. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, intretinerea infrastructurii din domeniul sau de activitate si a mijloacelor de transport;
65. elaboreaza programe de pregatire si de perfectionare pentru personalul de siguranta din transporturi si organizeaza desfasurarea acestora;
66. asigura dirijarea navelor in apele nationale navigabile, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale;
67. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;
68. emite avizele si aprobarile de specialitate prevazute de lege in domeniile sale de activitate;
69. monitorizeaza si verifica intocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul sau de activitate, in conditiile Codului civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
70. elaboreaza norme si reglementari specifice in transporturi cu privire la protectia mediului;
71. exercita toate drepturile si obligatiile privind realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin”, care reveneau Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 174/2004 pentru aprobarea componentei reprezentantilor partii romane si organizarea activitatii acestora in Comisia mixta romano-bulgara pentru realizarea obiectivului “Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin”, in acord cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, aprobata prin Legea nr. 91/2001;
72. indeplineste functia de autoritate de management in sectorul transporturi pentru proiectele finantate din asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile acordata Romaniei;
73. coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii, de achizitii si administrativa a aparatului propriu si a entitatilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale;
74. aproba modele-cadru de documentatii de atribuire si conditii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructura de interes national de catre entitatile aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa;
75. elaboreaza planul general de transport pentru toate formele de transport din Romania, in concordanta cu politicile Guvernului si nevoile de dezvoltare a transportului la nivel national;
76. emite autorizatii pentru executarea lucrarilor de constructii aferente domeniului sau de activitate, in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministerul Transporturilor indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
ART. 5
(1) Ministrul transporturilor conduce intreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor si exercita intreaga autoritate asupra unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ministerului.
(2) Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare.
(3) Ministrul transporturilor reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
(4) In exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.
(5) Ministrul transporturilor este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat si un subsecretar de stat.
(6) Raspunderile si atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
(7) Ministrul transporturilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat si subsecretarului de stat o parte din atributiile sale.
(8) In cazul in care ministrul transporturilor este in imposibilitate sa isi exercite atributiile curente, acesta deleaga prin ordin un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintand prim-ministrul, in conditiile legii.
ART. 6
(1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
(2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In realizarea atributiilor ce ii revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor este ajutat de 2 secretari generali adjuncti, care sunt inalti functionari publici, numiti in conditiile legii.
(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Ministerului Transporturilor indeplinesc si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare al ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
ART. 7
(1) Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prevazuta in anexa nr. 1. In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor functioneaza directii generale, directii si servicii si se organizeaza, in subordinea demnitarului, cabinetul ministrului si cabinetele secretarilor de stat.
(2) In cadrul Ministerului Transporturilor, prin ordin al ministrului, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare, in conditiile legii.
(3) Structura organizatorica detaliata, numarul posturilor de conducere, alocarea personalului in directii, servicii, birouri, precum si compartimente si colective temporare, statul de functii, atributiile si sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor se stabilesc prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
ART. 8
(1) Numarul maxim de posturi este de 485, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(2) Personalul Ministerului Transporturilor este compus din functionari publici si din personal angajat cu contract individual de munca.
(3) Ministrul transporturilor desemneaza, prin ordin, specialisti din cadrul ministerului care sa isi desfasoare activitatea, corespunzator domeniului lor de competenta, pe langa structurile specializate ale Uniunii Europene, in conditiile legii.
ART. 9
(1) In conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare, Ministerul Transporturilor si unitatile aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa pot infiinta, organiza si administra unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, prin ordin al ministrului.
(2) Structura organizatorica, numarul de persoane, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP si, dupa caz, numarul de unitati se prevad in documentele proiectului si se aproba prin ordin al ministrului privind organizarea UMP, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Ministrul numeste personalul si stabileste competentele detaliate ale UMP.
ART. 10
Ministerul Transporturilor, prin Directia generala managementul fondurilor externe, indeplineste si atributiile Autoritatii de management pentru Programul Operational Sectorial de Transport, finantat prin Fondul de coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
ART. 11
Atributiile directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
ART. 12
(1) Unitatile aflate in subordinea, in coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului, cu exceptia unitatilor pentru care legea prevede altfel.
(3) Statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, in conditiile legii.
(4) Conducatorii unitatilor prevazute la alin. (1) sunt numiti si revocati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, daca legislatia nu prevede altfel.
ART. 13
Spatiile si utilitatile detinute de Ministerul Transporturilor in cladirea “Palat C.F.R.” sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 14
(1) Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ministerul Transporturilor are in dotare, pentru activitati specifice desfasurate, 32 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism.
ART. 15
(1) Personalul Ministerului Transporturilor este preluat, in conditiile legii, de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) Incadrarea in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 16
Societatea Comerciala “Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS” – S.A. trece de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale.
ART. 17
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 18
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close