Directiva 2013/1/UE a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE

Directiva 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE in ceea ce priveste anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 22 alineatul (2),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
avand in vedere avizul Parlamentului European [1],
hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,

intrucat:
(1) Dreptul fiecarui cetatean al Uniunii de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European in statul sau membru de resedinta este recunoscut in temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si al articolului 39 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti [2] prevede norme pentru exercitarea acestui drept.
(2) Rapoartele Comisiei din 12 decembrie 2006 si din 27 octombrie 2010 privind aplicarea Directivei 93/109/CE in cazul alegerilor din 2004 si, respectiv, din 2009 au revelat necesitatea de a modifica anumite dispozitii ale Directivei 93/109/CE.
(3) Directiva 93/109/CE stabileste ca oricarui cetatean al Uniunii care a fost decazut din dreptul de a fi ales, fie in conformitate cu legislatia statului membru de resedinta, fie in conformitate cu legislatia statului membru de origine, i se interzice exercitarea respectivului drept in statul membru de resedinta in alegerile pentru Parlamentul European. In acest scop, Directiva 93/109/CE cere ca, odata cu depunerea candidaturii la alegeri intr-un stat membru altul decat statul membru de origine, cetateanul Uniunii sa prezinte un atestat din partea autoritatilor administrative competente din statul membru de origine care sa certifice faptul ca persoana respectiva nu a fost decazuta din dreptul de a fi aleasa in statul membru de origine sau ca autoritatile nu au cunostinta despre o astfel de decadere din drepturi.
(4) Dificultatile intampinate de astfel de cetateni ai Uniunii in identificarea autoritatilor care au competente de emitere a respectivului atestat si in obtinerea acestuia in timp util actioneaza ca o bariera in calea exercitarii dreptului de a fi ales si determina numarul scazut al cetatenilor Uniunii care candideaza la alegerile pentru Parlamentul European in statul membru de resedinta.
(5) Cerinta ca respectivii cetateni sa depuna un astfel de atestat ar trebui, in consecinta, sa fie eliminata si inlocuita cu o declaratie care sa confirme ca persoana in cauza nu a fost decazuta din dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European, care sa fie inclusa in declaratia oficiala pe care cetatenii respectivi trebuie sa o depuna in cadrul candidaturii lor.
(6) Statul membru de resedinta ar trebui sa aiba obligatia de a notifica statul membru de origine cu privire la astfel de declaratii, pentru a verifica daca cetateanul Uniunii a fost decazut din dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European in statul membru de origine. La primirea acestei notificari, statul membru de origine ar trebui sa furnizeze statului membru de resedinta informatiile relevante intr-un termen care sa permita evaluarea eficienta a admisibilitatii candidaturii.
(7) Nefurnizarea la timp a acestor informatii de catre statul membru de origine nu ar trebui sa aiba drept rezultat decaderea din dreptul de a fi ales in statul membru de resedinta. In cazurile in care informatiile relevante sunt furnizate ulterior, statul membru de resedinta ar trebui sa asigure, prin mijloace corespunzatoare si in conformitate cu procedurile prevazute in dreptul sau national, faptul ca cetatenii Uniunii care au fost decazuti din dreptul de a fi alesi in statul membru de origine, care au fost inscrisi pe listele electorale sau care au fost deja alesi, sunt impiedicati sa fie alesi sau sa isi exercite mandatul.
(8) Avand in vedere ca procedura de admisibilitate intr-un stat membru presupune in mod necesar etape suplimentare pentru un cetatean al unui alt stat membru fata de cea pentru propriii resortisanti, ar trebui sa fie posibil pentru statele membre sa stabileasca un termen diferit pentru depunerea candidaturilor la alegeri de catre cetatenii Uniunii care nu sunt resortisanti fata de cel stabilit pentru cetatenii resortisanti. Orice diferenta in privinta termenului ar trebui limitata la ceea ce este necesar si corespunzator pentru a se permite ca notificarea informatiilor de catre statul membru de origine sa fie luata in considerare la timp in vederea respingerii unei candidaturi inainte de desemnarea candidatilor. Stabilirea acestui termen distinct nu ar trebui sa afecteze termenele care se aplica pentru obligatiile altor state membre de a efectua notificari in temeiul prezentei directive.
(9) Pentru a facilita comunicarea intre autoritatile nationale, statele membre ar trebui sa desemneze un punct de contact care sa fie responsabil de notificarea informatiilor privind astfel de candidati.
(10) Pentru a asigura o identificare mai eficienta a candidatilor inregistrati atat pe listele statului membru de origine, cat si pe listele statului membru de resedinta, lista cu datele pe care trebuie sa le furnizeze cetatenii Uniunii atunci cand isi depun candidatura in statul membru de resedinta ar trebui sa includa data si locul nasterii acestora si ultima adresa in statul lor membru de origine.
(11) In conformitate cu Declaratia politica comuna din 28 septembrie 2011 a statelor membre si a Comisiei privind documentele explicative, statele membre s-au angajat sa insoteasca, in cazuri justificate, notificarea masurilor de transpunere de unul sau mai multe documente care sa explice relatia dintre componentele unei directive si partile care le corespund din instrumentele nationale de transpunere. In ceea ce priveste prezenta directiva, legiuitorul considera ca transmiterea unor astfel de documente este justificata.
(12) Prin urmare, Directiva 93/109/CE ar trebui modificata in consecinta,
ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:
Articolul 1
Directiva 93/109/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 6 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(1) Orice cetatean al Uniunii care are resedinta intr-un stat membru fara a fi resortisant al acestuia si care, prin efectul unei hotarari judecatoresti individuale sau al unei decizii administrative, cu conditia ca aceasta din urma sa poata face obiectul unor cai de atac, a fost decazut din dreptul de a fi ales fie in temeiul dreptului statului membru de resedinta, fie al dreptului statului membru de origine, este exclus de la exercitarea acestui drept in statul membru de resedinta in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European.”
(b) alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2) Statul membru de resedinta verifica daca cetatenii Uniunii care si-au exprimat dorinta de a-si exercita dreptul de a fi alesi nu au fost decazuti din acel drept in statul membru de origine pe baza unei hotarari judiciare individuale sau a unei decizii administrative, cu conditia ca aceasta din urma sa poata face obiectul unor cai de atac.”
(c) se adauga urmatoarele alineate:
“(3) In sensul alineatului (2) din prezentul articol, statul membru de resedinta notifica statului membru de origine declaratia prevazuta la articolul 10 alineatul (1). In acest scop, informatiile relevante care sunt disponibile din partea statului membru de origine se furnizeaza prin orice mijloc adecvat in termen de cinci zile lucratoare de la primirea notificarii sau, atunci cand este posibil, intr-un termen mai scurt, daca se solicita astfel de catre statul de resedinta. Astfel de informatii pot include doar detaliile care sunt strict necesare pentru punerea in aplicare a prezentului articol si pot fi folosite doar in acest scop.
Daca informatiile nu sunt primite de catre statul membru de resedinta in termenul stabilit, candidatul este totusi admis.
(4) Daca informatiile furnizate invalideaza continutul declaratiei, statul membru de resedinta, indiferent daca primeste informatiile in termenul stabilit sau ulterior, ia masurile corespunzatoare in conformitate cu dreptul sau national pentru a impiedica persoana in cauza sa candideze, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, pentru a impiedica persoana respectiva sa fie aleasa sau sa isi exercite mandatul.
(5) Statele membre desemneaza un punct de contact care sa primeasca si sa transmita informatiile necesare pentru aplicarea alineatului (3). Acestea comunica Comisiei numele si informatiile de contact ale punctului de contact, precum si toate informatiile actualizate si modificarile referitoare la acesta. Comisia intocmeste o lista a punctelor de contact si o pune la dispozitia statelor membre.”
2. Articolul 10 se modifica dupa cum urmeaza:
(a) la alineatul (1), litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:
“(a) cetatenia, data si locul nasterii, ultima adresa in statul membru de origine si adresa sa pe teritoriul electoral al statului membru de resedinta;”;
(b) la alineatul (1) se adauga urmatoarea litera:
“(d) ca nu a fost decazut din dreptul de a fi ales in statul membru de origine in baza unei hotarari judecatoresti individuale sau a unei decizii administrative, cu conditia ca aceasta din urma sa poata face obiectul unor cai de atac.”;
(c) alineatul (2) se elimina.
Articolul 2
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 28 ianuarie 2014. Statele membre informeaza de indata Comisia cu privire la aceasta.
In cazul in care statele membre adopta aceste dispozitii, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.
Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 20 decembrie 2012.
Pentru Consiliu
Presedintele
E. Flourentzou
[1] Rezolutiile legislative ale Parlamentului European din 26 septembrie 2007 si 20 noiembrie 2012 (nepublicate inca in Jurnalul Oficial).
[2] JO L 329, 30.12.1993, p. 34.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close