Reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

In M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.

Din cuprins:
Avand in vedere urmatoarele:
– volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari;
– necesitatea deblocarii activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta arierate;
– prevederile Acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reducerea arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
– necesitatea deblocarii disfunctionalitatilor inregistrate in aprovizionarea cu medicamente esentiale in tratamentul unor patologii spitalizate cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei si care nu prezinta interes comercial pentru producatori si nu mai pot fi cumparate prin proceduri de achizitie publica,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere imposibilitatea realizarii pana la termenul stabilit prin actul normativ supus modificarii a tuturor masurilor de prezentare, verificare, certificare si aprobare de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare A.A.A.S. (fosta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului), a costurilor restructurarii efectuate la Societatea Comerciala Ford Romania (fosta Societatea Comerciala Automobile Craiova – S.A.) din motive obiective,
luand in considerare faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta atrage incalcarea prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, din motive neimputabile A.A.A.S., dar creeaza incalcarea angajamentelor asumate fata de Comisia Europeana, in sensul ca procesul de restructurare monitorizat trimestrial de Directia Generala Concurenta, ca urmare a prevederilor din Decizia de recuperare a ajutorului de stat, acordat ilegal, la privatizarea Societatii Comerciale Automobile Craiova – S.A. nr. C47/2007 – Privatizarea Automobile Craiova, nu se finalizeaza in termenul asumat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2012,
pentru a nu deschide posibilitatea declansarii unei noi proceduri de incalcare a prevederilor acquis-ului comunitar, datorita imposibilitatii transmiterii din partea Romaniei a ultimului raport de monitorizare asupra indeplinirii masurilor de restructurare prevazut in contractul de privatizare, generata de neaprobarea de catre Consiliul de Supraveghere si Indrumare a activitatii A.A.A.S. a costurilor de restructurare, si
avand in vedere termenul de 30 de zile, care se implineste pe 6 februarie 2013, pana la care este imposibil de finalizat intregul procedeu,
in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor din contractul de vanzare-cumparare de actiuni si a responsabilitatilor stabilite de Comisia Europeana,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (13^2) si (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala, care inregistreaza arierate la data de 31 ianuarie 2013, au obligatia diminuarii volumului acestora cu cel putin 85%, pana la data de 31 martie 2013. Nu se iau in considerare arieratele aflate in litigiu.
(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) de catre ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
(3) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaza sa achite arierate si in care se mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor.
(4) In termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, ordonatorii principali de credite prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plata prin care achita arieratele, potrivit celor mentionate in cerere.
(5) In cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. (4) sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prevazute la alin. (3), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa retraga din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa comunice de indata ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase si motivele pentru care au fost retrase.
(6) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazuta la alin. (2), se reia la data respectarii prevederilor alin. (1).
(7) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) de catre ordonatorii de credite ai institutiilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile acestor institutii, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile de sanatate, respectiv pentru stingerea arieratelor.
(8) Pentru arieratele inregistrate incepand cu luna aprilie, ordonatorilor de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala, care au respectat prevederile alin. (1), li se aplica prevederile art. 49 alin. (13^2) – (13^10) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la achitarea integrala a arieratelor.
(9) Ordonatorilor de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala, care nu au respectat prevederile alin. (1), li se aplica in continuare aceste prevederi, precum si prevederile art. 49 alin. (13^2) si (13^8) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la achitarea integrala a arieratelor.
ART. 2
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 29 martie 2013, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei totale de 800.000 mii lei, prevazuta la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completarile ulterioare.
(2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data acordarii imprumutului.
(3) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, arieratele inregistrate in contabilitatea institutiilor publice finantate partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt numai arieratele aferente cheltuielilor care pot fi finantate din bugetele locale.
(4) Sumele acordate cu titlu de imprumut din varsamintele din privatizare se utilizeaza exclusiv pentru achitarea arieratelor inregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in contabilitatea:
a) unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
b) institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, in limita sumelor datorate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
c) spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in limita cheltuielilor pe care unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala le poate finanta. Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot aloca sume din imprumuturile contractate pentru plata arieratelor spitalelor publice, cu exceptia celor provenite din cheltuieli ce se finanteaza din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din bugetele programelor nationale de sanatate.
ART. 3
(1) Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu luna urmatoare acordarii acestuia. Dobanda aferenta reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la art. 2 alin. (2) la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste lunar.
(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(3) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocarea acestora urmand a se efectua potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) – (6).
ART. 4
(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 2 numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Limita de indatorare pentru aceste imprumuturi este de maximum 70%, calculata conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Documentele in baza carora se obtine avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale sunt urmatoarele:
a) hotararea autoritatii deliberative prin care se aproba contractarea imprumutului;
b) cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, semnata de catre ordonatorul principal de credite, in care se mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata;
c) situatia arieratelor inregistrate la data depunerii cererii;
d) calculul gradului de indatorare a bugetului local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in vederea determinarii valorii imprumutului de catre Comisia de autorizare a imprumuturilor locale;
e) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada imprumutului pentru care se solicita autorizarea;
f) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia finantarilor rambursabile contractate si/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, aflate in derulare.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care le verifica si le vizeaza. Documentatia vizata de acestea se transmite Ministerului Finantelor Publice.
(4) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice transmite unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conventia de imprumut in vederea semnarii.
(5) In termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea conventiei, transmisa in format electronic de catre Ministerul Finantelor Publice, unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale au obligatia de a o retransmite semnata, scanata, in format electronic, catre Ministerul Finantelor Publice pentru efectuarea demersurilor privind punerea in aplicare si efectuarea platii. In acelasi termen, doua exemplare originale ale conventiei, semnate, se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in vederea transmiterii la Ministerul Finantelor Publice, in regim de urgenta. Ministerul Finantelor Publice vireaza suma aprobata intr-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondata, mentionat in conventia de imprumut, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii conventiei de imprumut de ambele parti.
(6) Imprumuturile acordate conform art. 2 alin. (4) nu intra sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012, cu completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiaza de imprumuturi contractate in conditiile art. 2 achita arieratele proprii si ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local, in termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil, in baza bugetului imprumuturilor interne, aprobat de autoritatile deliberative, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul aceluiasi termen, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vireaza sumele din imprumut contractate pentru achitarea arieratelor institutiilor publice prevazute la art. 2 alin. (4) lit. b) si c) in conturi distincte de disponibilitati deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului. Virarea sumelor in conturile institutiilor publice prevazute la art. 2 alin. (4) lit. b) si c) se efectueaza de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu conditia prezentarii de catre acestea a ordinelor de plata prin care isi achita arieratele pentru care au fost solicitate imprumuturile.
(2) In cazul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, precum si al spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, pana la aprobarea bugetelor acestora, plata arieratelor se realizeaza in limita sumelor transferate cu aceasta destinatie din bugetul imprumuturilor aprobat de autoritatile deliberative. La intocmirea bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, precum si ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, ordonatorii de credite au obligatia sa isi prevada si sa isi aprobe in buget sumele primite si utilizate pentru plata arieratelor.
(3) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice.
(4) In cazul in care ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. (1) sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei si pentru beneficiarii prevazuti in cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa retraga din conturile in care a fost virata contravaloarea imprumutului suma corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat.
(5) Suma retrasa conform alin. (4) se restituie in contul Ministerului Finantelor Publice din care aceasta a fost virata. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa comunice, de indata, ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase si motivele pentru care au fost retrase.
ART. 6
(1) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se analizeaza de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, incepand cu data de 15 aprilie 2013, conform prevederilor legale in vigoare la data depunerii cererii si cu incadrarea in limita de contractare ramasa neutilizata.
(2) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se analizeaza de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, incepand cu data de 15 aprilie 2013, in conditiile alin. (5) – (7) si cu incadrarea in limita de contractare ramasa neutilizata.
(3) Suma ramasa neutilizata din limita prevazuta la art. 2 alin. (1) se repartizeaza pe categorii de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale proportional cu limitele prevazute la art. 1 alin. (2) si art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012, cu completarile ulterioare.
(4) Finantarile rambursabile contractate pentru refinantarea datoriei publice locale, precum si cele pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare de la Uniunea Europeana sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2).
(5) Finantarile rambursabile ce urmeaza a se contracta de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit alin. (2) vor avea ca obiect finantarea cu prioritate a investitiilor publice de interes local din urmatoarele domenii:
a) alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate;
b) infrastructura rutiera;
c) infrastructura in unitati scolare din invatamantul prescolar si preuniversitar;
d) infrastructura in unitati sanitare.
(6) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la alin. (1) si (2) numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) La documentatia pentru obtinerea avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru solutionarea cererilor prevazute la alin. (2), se anexeaza avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, din care sa rezulte valoarea aferenta fiecarui proiect de investitii eligibil a fi finantat din imprumut.
(8) In aplicarea alin. (5) – (7) se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 7
(1) La solicitarea Companiei Nationale UNIFARM – S.A., Ministerul Finantelor Publice acorda un imprumut in limita sumei de 3.600 mii lei, cu scadenta la data de 18 decembrie 2013, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru achizitia de medicamente necesare in efectuarea tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de oncologie, oncohematologie, TBC, HIV/SIDA si medicamente pentru transplant, astfel cum aceste programe sunt aprobate in conformitate cu art. 48 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Suma acordata potrivit alin. (1) si neutilizata pana la data de 28 iunie 2013 se restituie in maximum o zi lucratoare de la aceasta data de catre Compania Nationala UNIFARM – S.A. in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(4) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu Compania Nationala UNIFARM – S.A., in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.
(5) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul deschis pe numele Companiei Nationale UNIFARM – S.A., mentionat in conventie.
(6) Imprumutul prevazut la alin. (1) se acorda cu o dobanda situata la nivelul pietei, respectiv rata dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data acordarii imprumutului, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la alin. (1), cu posibilitatea rambursarii anticipate, pe masura constituirii veniturilor, dar nu mai tarziu de 18 decembrie 2013.
(7) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (6) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului.
(8) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Compania Nationala UNIFARM – S.A. restituie imprumutul si dobanzile aferente, din veniturile proprii si sume legal constituite, in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(10) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice nu recupereaza sumele, creantele rezultate din gestionarea imprumutului se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal imprumutatul, in baza inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza la data scadentei sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
ART. 8
Sumele prevazute la art. 2, 6 si 7 au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 9
Alineatul (3) al articolului IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Suma prevazuta la alin. (2) lit. a) se vireaza in termen de 5 zile de la semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si «Ford Motor Company», in calitate de cumparator, iar suma prevazuta la alin. (2) lit. b) se vireaza dupa certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vanzare-cumparare de actiuni, in termen de 180 de zile de la data preluarii de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la noua societate. Termenii «lichiditatea neta disponibila», «rezerva de restructurare», «procesul de restructurare» si «noua societate» vor avea intelesul stabilit prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.”
ART. 10
In aplicarea prevederilor art. 2 – 5, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close