Republicare oficiala. Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006

In M. Of. nr. 85 din 8 februarie 2013 a fost republicata Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

*) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2007, si a mai fost modificata prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau, dupa caz, al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
(3) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare cuprinde totalitatea activitatilor reglementate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale.
ART. 2
(1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si are drept scop alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor.
(2) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se furnizeaza/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
(3) Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate, denumite in continuare sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, constituie ansambluri tehnologice si functionale integrate care acopera intregul circuit tehnologic, de la captarea din sursa a apei brute pana la evacuarea in emisari a apelor uzate epurate.
(4) In localitatile rurale se poate organiza, dupa caz, numai serviciul de alimentare cu apa, cu conditia asigurarii colectarii apelor uzate prin alte sisteme individuale.
ART. 3
Termenii tehnici utilizati in cuprinsul prezentei legi se definesc dupa cum urmeaza:
a) serviciu de alimentare cu apa si de canalizare – totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;
b) serviciu de alimentare cu apa – totalitatea activitatilor necesare pentru:
– captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
– tratarea apei brute;
– transportul apei potabile si/sau industriale;
– inmagazinarea apei;
– distributia apei potabile si/sau industriale;
c) serviciul de canalizare – totalitatea activitatilor necesare pentru:
– colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;
– epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
– colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
– evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
– evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;
d) sistem public de alimentare cu apa – ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa. Sistemele publice de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmatoarele componente:
– captari;
– aductiuni;
– statii de tratare;
– statii de pompare cu sau fara hidrofor;
– rezervoare de inmagazinare;
– retele de transport si distributie;
– bransamente, pana la punctul de delimitare;
e) sistem public de canalizare – ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regula, urmatoarele componente:
– racorduri de canalizare de la punctul de delimitare si preluare;
– retele de canalizare;
– statii de pompare;
– statii de epurare;
– colectoare de evacuare spre emisar;
– guri de varsare in emisar;
– depozite de namol deshidratat;
f) retea publica de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa alcatuita din reteaua de conducte cuprinsa intre captare si reteaua de distributie;
g) retea publica de distributie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii-anexe, care asigura distributia apei la 2 sau la mai multi utilizatori independenti;
h) retea publica de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, camine, guri de scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai multi utilizatori independenti.
Nu constituie retele publice:
– retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
– retelele aferente unei incinte proprietate privata sau unei institutii publice pe care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone verzi si alei interioare private;
– retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;
i) bransament de apa – partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile tehnice nu permit alta solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelasi bransament. Partile componente ale unui bransament se precizeaza in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Bransamentul, pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de operator, respectiv de utilizator, corespunzator punctului de delimitare a instalatiilor. Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al instalatiilor, de regula la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietatii si numai in baza unei documentatii avizate de operator. In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri – aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului imobilului;
k) repartizarea costurilor – totalitatea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre o persoana fizica sau persoana juridica in scopul repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apa in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune;
l) racord de canalizare – partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord; partile componente ale unui racord se precizeaza in regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare;
m) aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;
n) acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa;
o) acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;
p) ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;
q) ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
r) ape uzate orasenesti – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;
s) ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;
s) instalatii interioare de apa – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;
t) instalatii interioare de canalizare – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica;
t) punct de delimitare – locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare a instalatiilor asigura identificarea amplasamentului caminului de bransament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin/la caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice de canalizare, in sensul de curgere a apei uzate;
u) contor de bransament – aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane – robinete la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei;
v) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare – asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definita de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
ART. 4
(1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.
(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la bransamentele acestora, conditiile de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementarile legale in vigoare, precum si parametrii de debit si presiune precizati in acordurile si contractele de furnizare.
(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin investitii noi de catre o unitate administrativ-teritoriala pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.
(4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisa numai in masura in care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.
(5) In cazul in care cerintele de apa potabila ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate si exploatate in conditiile legii.
(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor si consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industriala.
(7) Apa industriala sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala, fie prin sisteme individuale realizate si exploatate de operatorii economici.
(8) Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apa potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.
ART. 5
(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitatilor.
(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti se trateaza si se prelucreaza in vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale in vigoare privind protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin acordul de preluare in canalizarea publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incat prin natura, cantitatea ori calitatea lor sa nu conduca la:
a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;
b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;
c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare, prin depasirea debitului si a incarcarii sau prin inhibarea proceselor de epurare;
d) aparitia unor pericole pentru igiena si sanatatea populatiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
e) aparitia pericolelor de explozie.
(4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementarilor in vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incat sa se garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
(5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se poate aproba numai in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
ART. 6
Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin*) al presedintelui acesteia. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007 si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

ART. 7
(1) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) securitatea serviciului;
b) tarifarea echitabila;
c) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
d) transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;
e) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
f) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;
g) accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
h) respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.
(2) Principiile prevazute la alin. (1) vor fi in mod obligatoriu cuprinse si dezvoltate atat in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cat si in regulamentele serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare aprobate la nivel local.
ART. 8
(1) Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta prevazuti in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in functie de necesitatile utilizatorilor, de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performanta minimali prevazuti in regulamentul-cadru, respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
(3) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat in acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobarii lor de catre autoritatile administratiei publice locale.

CAPITOLUL II
Autoritati si competente

ART. 9
(1) Statul sprijina prin masuri legislative, administrative si economice dezvoltarea durabila a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente.
(2) Masurile adoptate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale competente trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective strategice:
a) dezvoltarea si extinderea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul intregii tari, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata ale comunitatilor locale;
b) realizarea unui serviciu si a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile sa sustina dezvoltarea economico-sociala a localitatilor, sa atraga investitii private si sa stimuleze dezvoltarea durabila a comunitatilor locale;
c) conservarea si protectia mediului si a sanatatii publice.
ART. 10
(1) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale au competenta exclusiva, ce poate fi exercitata si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora, in tot ceea ce priveste:
a) aprobarea strategiilor locale de infiintare, organizare, gestiune si functionare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
b) aprobarea programelor de investitii privind infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c) aprobarea regulamentelor si a caietelor de sarcini ale serviciului;
d) adoptarea modalitatii de gestiune si aprobarea documentatiilor de organizare si derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;
e) aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia intre ele in vederea infiintarii, organizarii, finantarii, monitorizarii si gestionarii in interes comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru infiintarea, modernizarea, dezvoltarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in conditiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
(1) Consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, isi stabilesc propriile strategii de dezvoltare si functionare pe termen scurt, mediu si lung a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, tinand seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii administrativ-teritoriale, precum si de angajamentele internationale in domeniul protectiei mediului.
(2) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective:
a) orientarea serviciului catre utilizatori;
b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
c) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene;
d) imbunatatirea calitatii mediului, prin utilizarea rationala a resurselor naturale de apa si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si ale directivelor Uniunii Europene;
e) reducerea pierderilor de apa si a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si de canalizare;
f) reducerea consumurilor specifice de apa potabila la utilizator, inclusiv prin contorizarea bransamentelor si a consumurilor individuale;
g) promovarea programelor de investitii, in scopul dezvoltarii si modernizarii sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordanta cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistica si demografica a comunitatii;
i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, crearea unui mediu concurential, stimularea participarii capitalului privat si promovarea formelor de gestiune delegata;
j) promovarea metodelor moderne de management;
k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale si a formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza in domeniu.
(3) In vederea asigurarii continuitatii serviciului si functionarii sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin normele si prescriptiile tehnice, autoritatile administratiei publice locale, respectiv asociatiile de dezvoltare comunitara, au responsabilitatea planificarii si urmaririi executiei lucrarilor de investitii; in acest scop vor intocmi programe directoare privind obiectivele de investitii, bazate pe planificarea multianuala a investitiilor si tinandu-se seama de etapele procesului bugetar, in conformitate cu reglementarile legale.
ART. 12
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz, privitoare la:
a) aprobarea programelor de reabilitare, extinderea si modernizarea sistemelor existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile legii;
b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
d) asocierea intercomunitara in vederea infiintarii si exploatarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si pentru realizarea investitiilor in infrastructura aferenta acestuia;
e) darea in administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum si incredintarea exploatarii bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apa si canalizare;
f) participarea cu capital social sau cu bunuri la infiintarea societatilor comerciale mixte pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si/sau furnizarea/prestarea serviciului;
g) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari;
h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza normelor-cadru si a regulamentelor-cadru elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;
i) aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
j) rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru incalcarea repetata a clauzelor acestora si pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;
k) elaborarea si aprobarea metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului.
(2) Impotriva hotararilor sau dispozitiilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
ART. 13
(1) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa verifice, sa aprobe sau sa respinga, in conditiile legii, fara a periclita rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului, preturile si tarifele propuse de operatori, precum si sa urmareasca modul de respectare de catre acestia a normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.
(2) Divergentele cu privire la preturi si tarife dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori se rezolva de instantele de judecata competente.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au acces la orice informatie de interes public detinuta de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune adoptata pentru realizarea acestuia.
ART. 14
Autoritatile administratiei publice locale au, in raport cu utilizatorii pe care ii reprezinta, urmatoarele sarcini si responsabilitati:
a) sa gestioneze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pe criterii de competitivitate si eficienta economica;
b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
c) sa monitorizeze si sa controleze activitatile de furnizare/prestare a serviciului si sa adopte masurile prevazute in contractul de delegare a gestiunii, in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta asumati;
d) sa stabileasca si sa aprobe indicatorii de performanta ai serviciului numai dupa ce acestia au fost supusi in prealabil dezbaterii publice;
e) sa adopte normele locale si modalitatile de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
f) sa informeze si sa consulte utilizatorii si asociatiile acestora cu privire la strategiile de dezvoltare a serviciului, precum si despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
g) sa medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori si operator sau dintre operatori, la cererea uneia dintre parti.
ART. 15
(1) Autoritatile administratiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege, urmatoarele obligatii fata de operatori:
a) sa aplice un tratament egal tuturor operatorilor si sa asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;
b) sa respecte independenta manageriala a operatorului;
c) sa adopte si sa mentina o conduita echilibrata, echidistanta si nediscriminatorie intre operator si utilizatori;
d) sa promoveze relatii contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;
e) sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;
f) sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile avand ca obiect modul de organizare si de functionare a serviciului;
g) sa stabileasca conditiile de asociere sau de formare de societati mixte, in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza fiecare tip de contract prin care se deleaga gestiunea;
h) sa respecte si sa isi indeplineasca propriile obligatii, prevazute in contractele de delegare a gestiunii serviciului;
i) sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor;
j) sa incheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea si epurarea apelor pluviale de pe domeniul public si privat al localitatii.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au, in raporturile cu operatorii, dreptul si obligatia sa monitorizeze si sa controleze:
a) mentinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii serviciului;
b) incadrarea profitului operatorului in limitele minime si maxime negociate;
c) respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice si pastrarea integritatii patrimoniului public sau privat aferent serviciului;
d) respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;
e) respectarea obligatiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii si indeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciului, indiferent de forma de gestiune;
f) aplicarea penalitatilor prevazute de documentele contractuale, in cazul neindeplinirii de catre operatori a indicatorilor de performanta asumati;
g) exploatarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare;
h) respectarea reglementarilor administrative, tehnice, fiscale si comerciale din domeniu;
i) impactul serviciului asupra mediului si asupra sanatatii publice;
j) siguranta serviciului si protectia utilizatorilor;
k) asigurarea patrimoniului preluat in gestiune si asigurarea pentru daunele provocate tertilor, in cazul gestiunii delegate.
ART. 16
(1) Autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta isi exercita competentele si atributiile care ii sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fata de toti operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptata sau de tara de origine.
(2) A.N.R.S.C. elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui acesteia:
a) metodologia si procedura-cadru de stabilire, monitorizare, masurare, comparare si analiza a indicatorilor de performanta ai serviciului;
b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare*).

(3) Pe baza metodologiei prevazute la alin. (2) lit. b), A.N.R.S.C. aproba preturile si tarifele pentru operatorii economici si institutiile publice care presteaza un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare de natura celui public si care nu se afla in subordinea autoritatilor administratiei publice locale respective si nu exploateaza un sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
(4) A.N.R.S.C. monitorizeaza evolutia indicatorilor de performanta ai serviciului, in scopul diseminarii, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale si al operatorilor, a celor mai bune practici din domeniu. A.N.R.S.C. va dezvolta un sistem informational ce va permite intocmirea unei baze de date si compararea continua a fiecarui indicator de performanta cu nivelul atins de operatorul cel mai performant din domeniu. Pentru implementarea activitatilor de monitorizare si de realizare a bazei de date, operatorii au obligatia de a furniza A.N.R.S.C. toate informatiile solicitate in legatura cu indicatorii de performanta ai serviciului.
(5) In relatia cu operatorii si cu autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentelor si atributiilor prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptata, A.N.R.S.C. monitorizeaza urmatoarele:
a) respectarea si indeplinirea obligatiilor si masurilor stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentelor;
b) respectarea sistemului de reglementari emise in aplicarea legislatiei primare din domeniu;
c) respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor;
d) respectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta, pentru a preveni practicile anticoncurentiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

SECTIUNEA 1
Gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 17
(1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si administrarea, exploatarea si asigurarea functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia constituie competente exclusive ale autoritatilor administratiei publice locale, pe care le exercita in conditiile legii. Aceste competente pot fi exercitate si prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, in baza mandatului acordat acestora in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Modul de organizare si functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Gestionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv exploatarea si functionarea sistemelor aferente, se organizeaza astfel incat sa asigure respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea apei potabile si epurarea apelor uzate si in functie de:
a) nevoile comunitatilor locale;
b) marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor;
c) starea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare existente;
d) posibilitatile locale de finantare a exploatarii si functionarii serviciului, respectiv a infiintarii ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.
(4) Infiintarea, organizarea, functionarea si gestionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fundamenteaza in baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele prevazute la alin. (3); solutia optima se va adopta dupa dezbaterea publica a studiului si dupa consultarea utilizatorilor.
ART. 18
(1) Gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

SECTIUNEA a 2-a
Gestiunea directa

ART. 19
(1) In cadrul gestiunii directe autoritatile administratiei publice locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea si functionarea serviciului.
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public, asa cum acestia au fost definiti la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale acestora.
(3) Structurile mentionate la alin. (2) isi desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului in baza hotararii de dare in administrare si exploatare a serviciului si a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente si in baza licentei eliberate de A.N.R.S.C.
(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor cu statut de compartimente/servicii publice de specialitate care gestioneaza si exploateaza un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare, ramase la finele exercitiului bugetar, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
(5) Disponibilitatile provenite din imprumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri de la bugetul de stat destinate cofinantarii unor obiective de investitii specifice se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate.

SECTIUNEA a 3-a
Gestiunea delegata

ART. 20
(1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competentele si responsabilitatile proprii privind asigurarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, in baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Operatorii care desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in regim de gestiune delegata sunt cei stabiliti prin Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Operatorii mentionati la alin. (2) isi desfasoara activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii si a licentei eliberate de A.N.R.S.C.
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de autoritatile executive ale acestora sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora si in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 21
(1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt licitatia publica deschisa si negocierea directa, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizarea procedurilor si derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fac in baza unei documentatii de atribuire aprobate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, ca mandatar al unitatilor administrativ-teritoriale membre. Documentatia de atribuire cuprinde in mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice acestuia si se intocmeste in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice si pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
ART. 22
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct in urmatoarele situatii:
a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, astfel cum acestia sunt definiti la art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) operatorilor cu statut de societati comerciale si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si exploatare bunuri, activitati ori servicii de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
(3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioara a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv autoritatile administratiei publice locale vor evalua, in baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta.
(5) In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor se procedeaza la:
a) schimbarea managementului operatorului, in cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile contractului de mandat;
b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, in cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.
ART. 23
(1) Garantiile profesionale si financiare ale operatorului constituie elemente obligatorii pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, avand scopul de a proteja autoritatile administratiei publice locale. Societatile comerciale nou-create pot fi admise, intr-o procedura de atribuire a unei delegari a gestiunii, in aceleasi conditii ca si societatile deja existente.
(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaza de plin drept daca operatorul nu respecta conditiile contractuale. In cazul retragerii licentei, contractul de delegare a gestiunii inceteaza de plin drept.
(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aplicabile in cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aproba de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, conform mandatului incredintat acestora de unitatile administrativ-teritoriale membre, in baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv in baza procedurii-cadru, elaborate si aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In procesul de atribuire si executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare vor urmari obtinerea celui mai bun raport cost-calitate realizat in conditii similare, precum si satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivitatilor locale.
ART. 24
(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleaza prerogativele autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si nu exclude responsabilitatile si dreptul acestora, in conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea si de a controla:
a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori;
b) calitatea si eficienta serviciului furnizat/prestat si respectarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de delegare a gestiunii;
c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare incredintat prin contractul de delegare a gestiunii;
d) modul de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in baza mandatului incredintat de unitatile administrativ-teritoriale membre, pot delega atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cat si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului.
ART. 25
(1) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autoritatilor administratiei publice locale, respectiv operatorului, in ceea ce priveste initierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finantarea si realizarea investitiilor.
(2) Investitiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare sunt bunuri de retur si se vor recupera din amortizare in conformitate cu prevederile legale pentru partea finantata din fonduri proprii si, respectiv, prin redeventa stabilita potrivit contractului de delegare pentru partea finantata din fonduri publice.

CAPITOLUL IV
Operatori si utilizatori

SECTIUNEA 1
Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 26
(1) Au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare care asigura functionarea, gestionarea, administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente serviciului si care isi desfasoara activitatea pe baza unei licente. Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sunt definiti potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Acordarea licentelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intra in sfera de competenta a A.N.R.S.C. Licenta se elibereaza in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare au, in temeiul prezentei legi, aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de tara de origine din Uniunea Europeana.
(4) Operatorii avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale sunt subordonati autoritatilor administratiei publice locale si pot fi privatizati in conditiile legii, cu conditia pastrarii obiectului de activitate cel putin 5 ani de la data privatizarii.
ART. 27
(1) In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor, operatorii trebuie sa asigure:
a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;
b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice de exploatare;
c) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate;
d) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;
e) captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate orasenesti in receptorii naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor;
f) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si, respectiv, facturate;
h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;
i) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin retelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia.
(2) Dreptul de servitute se exercita pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru executarea lucrarilor necesare intretinerii si exploatarii sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietatilor afectate de sistemul de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestuia. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, operatorii au obligatia sa le plateasca acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, cuantumul se stabileste prin hotarare judecatoreasca.
(3) Operatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare organizati ca societati comerciale isi pot desfasura activitatea si in alte localitati, pe baze contractuale.
(4) Operatorii au obligatia sa tina evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte.

SECTIUNEA a 2-a
Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 28
(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare orice persoana fizica sau juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare incheiat in nume propriu.
(2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord propriu de canalizare, daca exista conditii tehnice pentru delimitarea/separarea instalatiilor intre utilizatori, pentru individualizarea consumurilor si pentru incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului in nume propriu.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi:
a) operatori economici;
b) institutii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica.

SECTIUNEA a 3-a
Drepturile si obligatiile utilizatorilor si operatorilor

ART. 29
Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, in conditii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.
ART. 30
(1) Raporturile juridice dintre operator si utilizatori, drepturile si obligatiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliaza in regulamentul serviciului si in contractul de furnizare/prestare a serviciului.
(2) Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa contina prevederi referitoare la:
a) accesul la informatiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
b) conditiile de acces si de utilizare a serviciului, in functie de caracteristicile sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, de programele de reabilitare, extindere si modernizare a acestora si cu respectarea reglementarilor tehnice si comerciale specifice;
c) dreptul oricarui utilizator de a avea montat pe bransamentul care il deserveste, la limita de proprietate, un aparat de masurare a consumului;
d) obligatia consiliilor locale, a consiliilor judetene, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, ori a A.N.R.S.C. de a aduce la cunostinta publica deciziile cu privire la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
ART. 31
(1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza numai pe baza de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
(2) Operatorii pot solicita incheierea de conventii individuale in baza metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaborate si aprobate de autoritatea administratiei publice locale.
(3) Conventiile de facturare individuala se pot incheia numai in urmatoarele conditii cumulative:
a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale;
b) la nivelul intregului imobil/asociatiei;
c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului.
(4) Conventiile individuale vor cuprinde si clauze referitoare la modalitatea de determinare si plata, in condominiu, a cantitatilor de ape uzate si meteorice, dupa caz.
(5) Utilizatorii au obligatia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.
(6) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se emite, cel mai tarziu, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura.
(7) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.
(8) Nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, iar in anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, in conformitate cu prevederile contractului.
(9) Nerespectarea de catre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementarilor legale in vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizatiilor de functionare si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu principiul poluatorul plateste.
(10) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apa rece in vederea repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeaza, in functie de modul de proiectare si realizare al instalatiei interioare de distributie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare verticale.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

ART. 32
(1) Operatorii au dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele publice de distributie a apei ori de la retelele publice de canalizare, si sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
(2) Masura debransarii de la reteaua publica se poate lua numai in urma unei notificari prealabile adresate utilizatorului restant si se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandata. Procedura de notificare se va considera indeplinita si in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.
(3) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii; cheltuielile justificate aferente sistarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului, se suporta de utilizator.
(4) Daca in termen de 3 luni de la data debransarii nu se solicita reluarea furnizarii/prestarii serviciului, calitatea de utilizator se pierde, iar reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face ca pentru un nou utilizator, in baza unui nou contract de furnizare/prestare a serviciului.
ART. 33
(1) Drepturile si obligatiile operatorilor in raport cu autoritatile administratiei publice locale se prevad in regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, urmarindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza urmatoarelor principii:
a) incasarea preturilor si tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor in vigoare;
b) ajustarea periodica a preturilor si tarifelor, in raport cu modificarile intervenite in costuri;
c) modificarea preturilor si tarifelor, in conditiile legii, daca a intervenit o schimbare semnificativa a echilibrului contractual sau in structura costurilor.
(2) Operatorii au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare:
a) sa furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare numai pe baza unui contract incheiat cu utilizatorii serviciului;
b) sa respecte prevederile contractuale;
c) sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati, in conditiile prevederilor regulamentului serviciului;
d) sa respecte indicatorii de performanta aprobati de autoritatile administratiei publice locale prin hotararile de dare in administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;
e) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului, in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;
f) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile de lucrari, bunuri si servicii;
g) sa echipeze cu contoare bransamentele utilizatorilor in punctul de delimitare a instalatiilor, in termenele stabilite de consiliile locale in conformitate cu prevederile legale, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Penalitatile si sanctiunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de catre acestia a indicatorilor de performanta ai serviciului se prevad in mod obligatoriu in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii.
ART. 34
(1) Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevazuta la art. 33 alin. (2) lit. g), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, respectiv ale operatorilor, daca contractul de delegare a gestiunii are prevazuta aceasta investitie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptata.
(2) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se deconteaza de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu aceasta destinatie prevazute in bugetele locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii si transferate operatorilor, respectiv in bugetele operatorilor, potrivit programelor de investitii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depasi consumul stabilit in regim pausal.

CAPITOLUL V
Finantarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ART. 35
(1) Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii si exploatarii serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.
(2) Preturile si tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se fundamenteaza, se stabilesc, se ajusteaza, se modifica, se avizeaza si se aproba in conditiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fundamentarea preturilor si tarifelor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se face de catre operator, astfel incat structura si nivelul acestora:
a) sa acopere costul justificat economic al furnizarii/prestarii serviciului;
b) sa asigure functionarea eficienta si in siguranta a serviciului, protectia si conservarea mediului, precum si sanatatea populatiei;
c) sa descurajeze consumul excesiv si sa incurajeze investitiile de capital;
d) sa garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) sa garanteze continuitatea serviciului.
(4) Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor se stabilesc prin normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin*) al presedintelui acesteia.
(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea mandatului incredintat, prin hotarari ale adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. si cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:
a) asigurarea furnizarii/prestarii serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale si precizati in hotararea de dare in administrare ori in contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;
b) realizarea, pe perioada angajata, a unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul furnizat/prestat si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;
c) asigurarea exploatarii, intretinerii si administrarii eficiente a infrastructurii aferente serviciului si a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
(6) Preturile/tarifele operatorilor economici care produc si/sau transporta apa intr-un sistem de alimentare si o livreaza in alt sistem de alimentare se vor determina in baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activitati, cu defalcarea preturilor/tarifelor de producere si transport.
(7) Dispozitiile alin. (6) se aplica si operatorilor ale caror preturi/tarife se determina in baza unor reguli sau formule stabilite prin hotarare a Guvernului, care livreaza apa in afara ariei de operare catre alti operatori. Dupa stabilirea preturilor/tarifelor, ajustarile ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevazute in hotarari ale Guvernului.
(8) Preturile prevazute la alin. (6) se aproba de autoritatea publica locala sau asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dupa caz, si se avizeaza de autoritatea de reglementare competenta, iar cele prevazute la alin. (7) se aproba de autoritatea de reglementare competenta.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

ART. 36
(1) Operatorul are dreptul sa solicite periodic ajustarea preturilor si tarifelor, in functie de modificarile intervenite in structura costurilor.
(2) In cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se poate face si pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului intre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si operator si avizate de A.N.R.S.C. In acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.
(3) Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componenta fixa, proportionala cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, si una variabila, in functie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, inregistrate la utilizatori.
(4) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru unele activitati specifice alimentarii cu apa si canalizarii prestate de operatori economici sau institutii publice care nu au calitatea de operatori si care nu se afla in coordonarea sau in subordinea directa a autoritatilor administratiei publice locale se face de A.N.R.S.C., pe baza principiilor si procedurilor prevazute de prezenta lege.
(5) Avizarea preturilor si tarifelor pentru operatorii cuprinsi in programe de finantare externa se realizeaza de catre A.N.R.S.C., in conformitate cu prevederile acordului de imprumut.
(6) La fundamentarea preturilor si tarifelor, operatorii pot sa solicite o cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.

ART. 37
(1) Finantarea investitiilor pentru infiintarea, dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare intra in competenta autoritatilor administratiei publice locale. In functie de modalitatea de gestiune adoptata si de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice in baza carora se desemneaza operatorul, sarcinile privind finantarea investitiilor pot fi transferate operatorului.
(2) Finantarea lucrarilor de investitii si asigurarea surselor de finantare se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind finantele publice locale si ale Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza hotararilor consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.
(4) In cazul gestiunii delegate, pentru mentinerea echilibrului contractual, orice subventie acordata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va putea fi aprobata numai daca determina o reducere a tarifului si/sau o crestere a calitatii serviciului, corespunzatoare subventiei acordate.

CAPITOLUL VI
Raspunderi si sanctiuni

ART. 38
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati, dupa caz.
(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu furnizeaza/nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanta aprobati, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:
a) aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzatoare pragului necesar descurajarii operatorului in mentinerea deficientelor constatate; procedura de calcul si cuantumul penalizarilor vor fi prevazute atat in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare adoptat la nivel local, cat si in contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b) solicitarea de retragere/suspendare a licentei de catre A.N.R.S.C.;
c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.
ART. 39
(1)**) Constituie infractiune in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte:
a) poluarea grava, in orice mod, a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare a localitatilor;
b) nerespectarea zonelor de protectie a constructiilor si instalatiilor aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, instituite in conformitate cu normele tehnice si de protectie sanitara in vigoare, daca aceste zone erau marcate in mod corespunzator, precum si distrugerea marcajelor care semnalizeaza aceste zone.
(2)**) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) distrugerea, deteriorarea si manevrarea neautorizata a stavilarelor, gratarelor, vanelor, a altor constructii si instalatii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, care afecteaza siguranta serviciilor, functionarea normala si integritatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si produc efecte sau prejudicii materiale grave;
b) impiedicarea accesului la constructiile, instalatiile si echipamentele componente, prin amplasarea de constructii sau prin depozitarea de obiecte si materiale pe traseul aductiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, caminelor, hidrantilor exteriori etc.
(3) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare fara aprobarea autoritatilor administratiei publice locale prin hotarare de dare in administrare sau hotarare de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;
b) atribuirea de catre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, fara respectarea procedurilor de atribuire legale prevazute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) darea in administrare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fara licenta, respectiv atribuirea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fara licenta, cu exceptia contractelor atribuite potrivit art. 22.
(4) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a) neurmarirea de catre primar a intocmirii regulamentului propriu al serviciului si a caietului de sarcini in termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului si a caietului de sarcini-cadru;
b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
d) orice interventie neautorizata a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
e) impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
f) impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de preepurare, in scopul efectuarii controlului.
(5) Consiliile locale, consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (3) si (4) care constituie contraventii in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
————
**) Art. 38 alin. (1) si (2), devenite prin renumerotare art. 39 alin. (1) si (2), au fost modificate prin Legea nr. 187/2012, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.

ART. 40
(1) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute in prezenta lege, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de ministrul mediului si schimbarilor climatice, de ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, de presedintele A.N.R.S.C., de presedintii consiliilor judetene, de primari sau de imputernicitii acestora, conform competentelor lor.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 41
Regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru ale serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv indicatorii de performanta ai serviciului se elaboreaza de A.N.R.S.C. si se aproba prin ordin*) al presedintelui acesteia, in termen de un an de la data publicarii Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007 si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

ART. 42
(1) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu avizul autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, au obligatia de a initia si aproba in prealabil:
a) studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciului;
b) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
c) documentatia aferenta procedurii adoptate, in termen de 6 luni de la luarea deciziei cu privire la delegarea gestiunii serviciului;
d) demararea procedurilor prin care se deleaga gestiunea, in termen de doua luni de la aprobarea documentatiilor.
(2) In cazul reorganizarii sau lichidarii judiciare a operatorilor care isi desfasoara activitatea in baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre si in conditiile mandatului incredintat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, in scopul desemnarii unui nou operator.
ART. 43
(1) Contractele de concesiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, valabil incheiate de catre autoritatile administratiei publice locale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.
(2) Operatorii existenti care, la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare fara licenta au obligatia de a solicita si obtine eliberarea acesteia de catre A.N.R.S.C., in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Licentele care acorda permisiunea furnizarii/prestarii serviciului, eliberate de A.N.R.S.C. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea.
(4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 18 din prezenta lege.
ART. 44
Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, si ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 45
Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicata, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.
————
*) Legea nr. 143/1999 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

ART. 46
Prezenta lege intra in vigoare la data de 21 martie 2007.
ART. 47
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 634/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close