Modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

In M. Of. nr. 75 din 5 februarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3104/2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012.

Din cuprins:
ART. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013 – 2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 si 64 bis din 30 ianuarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (1), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitati de invatamant;
h) pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;”.
2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
“h^1) stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 si se mentine in activitate ca titular in anul scolar 2013 – 2014, in functia didactica, pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuala a consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, precum si a personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, caruia i se recunoaste calitatea de titular, in anul scolar 2013 – 2014;”.
3. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Prin exceptie, daca norma didactica de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice titulare si a celor angajate cu contract individual pe perioada determinata din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si (2) si art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ori prin adaugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In invatamantul gimnazial din mediul rural, norma didactica de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice titulare si a celor angajate cu contract individual pe perioada determinata se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ori prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Activitatea si norma didactica pentru personalul didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, precum si din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica efectueaza 4 ore de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii din ariile curriculare om si societate, consiliere si orientare, in acord cu planul-cadru, cu respectarea normei saptamanale de 40 de ore.”
4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire una dintre specializarile educatoare, educator, invatator, invatatoare, educatoare-invatator, educator-invatator, invatator-educatoare, invatator-educator, in concordanta cu Centralizatorul, ori de absolventi ai colegiului universitar pedagogic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, incadrati in invatamantul prescolar si primar, care au finalizat cu diploma de licenta si studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta, incadrati in functia didactica de profesor pentru invatamant prescolar, respectiv de profesor pentru invatamant primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;”.
5. La articolul 9, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu urmatorul cuprins:
“(18) Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cu studii universitare de scurta durata, care au dobandit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta in sesiunea 2012, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, se salarizeaza corespunzator noii functii didactice incepand cu 1 septembrie 2013.”
6. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In situatia in care, ca urmare a restructurarii retelei scolare, incepand cu data de 1 septembrie 2013, urmeaza sa fie desfiintate unitati de invatamant cu personalitate juridica, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) in situatia fuziunii prin absorbtie a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica de catre o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate nu a intrat inca in vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea retelei scolare si exista doua persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate se realizeaza obligatoriu la nivelul fiecarei catedre din fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, de catre aceeasi comisie de evaluare; la nivelul inspectoratului scolar, pentru fiecare post didactic/catedra, se intocmeste o lista comuna cu rezultatele evaluarii cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate din cele doua unitati de invatamant cu personalitate juridica care urmeaza sa fuzioneze prin absorbtie, iar cadrele didactice se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea cu personalitate juridica rezultata in urma fuziunii prin absorbtie, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna;
b) in situatia divizarii partiale a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate la alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2013, atunci comisia de evaluare stabileste existenta reducerilor de activitate in unitatea de invatamant cu personalitate juridica din care se scindeaza structura, prin raportare la numarul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2013, iar la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica care absoarbe structura, prin raportare la situatia numarului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluarii; cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, aflate in situatia de reducere de activitate, se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea de invatamant care absoarbe structura;
c) in situatia fuziunii prin contopire a doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate nu a intrat inca in vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea retelei scolare si exista doua persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate din ambele unitati de invatamant cu personalitate juridica se evalueaza de aceeasi comisie de evaluare, conform procedurii prevazute la lit. a), si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in noua unitate de invatamant creata in urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna;
d) in situatia incetarii functionarii totale a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2013, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de invatamant cu personalitate juridica intra in restrangere de activitate.
(1^2) In situatia divizarii totale a unei unitati cu personalitate juridica, in doua sau mai multe unitati cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate nu a intrat inca in vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea retelei scolare si exista o singura unitate de invatamant cu personalitate juridica, atunci cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, la nivelul fiecarei catedre, se ierarhizeaza in baza evaluarii efectuate si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, la unitatile de invatamant rezultate in urma divizarii totale, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2013, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica.”
7. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare si cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat mentinerea in functie ca titular, peste varsta de pensionare, pot fi pensionate, de regula, la data incheierii anului scolar. Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare beneficiaza de acest drept si pe parcursul anului scolar, la solicitarea acestora. Personalul didactic de conducere, indrumare si control, care indeplineste conditiile legale de pensionare si care nu solicita pensionarea pe parcursul anului scolar, poate ramane in functie pana la data incheierii anului scolar, cu acordul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.”
8. Capitolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL IV
Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

SECTIUNEA I
Dispozitii generale

ART. 34
(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate, organizata in baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) – (9), aflate in restrangere de activitate.
(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se poate realiza din mediul rural in cel urban, numai daca persoana respectiva a obtinut nota/media minimum 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in baza caruia s-a transferat/titularizat in invatamantul preuniversitar sau daca a avut media minimum 7 (sapte) la repartitia guvernamentala.
ART. 35
Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic titular se realizeaza tinand seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3) – (6), art. 262 si art. 263 alin. (1) – (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si de conditiile prevazute in prezenta metodologie.
ART. 36
Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul.
ART. 37
Transferarea pentru restrangere de activitate este organizata si coordonata la nivelul inspectoratului scolar de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
ART. 38
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, conform art. 26, 27 si art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate si le transmit inspectoratului scolar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar intocmeste lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializarilor dobandite prin studii, si o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete mentionata la art. 31 alin. (2) lit. b).
ART. 39
In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, grupuri scolare, unitati de invatamant avand clasele I – XII/XIII/XIV sau V – XII/XIII/XIV, posturile didactice/catedrele vacante se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. In mod exceptional, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, pentru etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, pot fi publicate si catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrangerea de activitate cuprinde mentiunile prevazute in anexa nr. 1 lit. a).
ART. 40
Solutionarea restrangerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizeaza in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic titular care solicita solutionarea restrangerii de activitate la unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia este titular, din care sa rezulte ca la postul/catedra ocupat (a), in anul scolar 2013 – 2014, este restrangere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta.
ART. 41
Personalul didactic titular care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate 2013 revine pe postul didactic/catedra avut(a) anterior, in situatia in care, pana la data de 1 septembrie 2013, se constata ca postul didactic/catedra a fost vacantat(a) sau reinfiintat(a) ori s-a reinfiintat cel putin jumatate de norma din catedra respectiva, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior. Posturile didactice/Catedrele eliberate se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

SECTIUNEA a II-a
Organizarea si desfasurarea transferului consimtit intre unitatile de invatamant

ART. 42
(1) Pentru transferul, ca urmare a restrangerii de activitate, consimtit intre unitatile de invatamant, personalul didactic titular aflat in restrangere de activitate depune, la unitatea de invatamant unde se solicita transferarea si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita transferul, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, insotita de documentele mentionate in aceasta, aprecierea sintetica a consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care a intrat in restrangere de activitate si o adeverinta, eliberata de conducerea unitatii de invatamant unde este titular, in care se mentioneaza cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns in situatia de restrangere de activitate.
(2) Un cadru didactic titular se poate inscrie la etapa de transferare, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
ART. 43
(1) Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, verifica dosarele de inscriere, documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, realizeaza, daca sunt mai multe cereri pentru acelasi post didactic vacant, ierarhizarea candidatilor conform punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2 si inainteaza consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant. In comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliul de administratie.
(2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant sunt analizate in consiliul profesoral si in consiliul de administratie al unitatii de invatamant care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acorda transferul se tine seama daca indeplineste conditiile prevazute de prezenta metodologie, daca studiile sunt in concordanta cu postul didactic/catedra vacant(a) solicitat(a), conform Centralizatorului, daca detine avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) si, cand este cazul, daca a promovat proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 44
(1) In baza validarii facute de consiliul de administratie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice in unitatea respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate instiinteaza in scris inspectoratul scolar.
(2) In perioada prevazuta de Calendar, cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate depun dosare la inspectoratele scolare, insotite de acordurile pentru transfer obtinute de la unitatile de invatamant.
ART. 45
Solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar, in baza acordurilor emise de conducerile unitatilor de invatamant privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului.

SECTIUNEA a III-a
Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, prin repartizare in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar

ART. 46
(1) Dupa solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, precum si pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu s-au adresat unitatilor de invatamant pentru obtinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele scolare in perioada prevazuta de Calendar, se solutioneaza in sedinta publica, organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie, in urmatoarea ordine:
a) solutionarea restrangerii de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului;
b) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul consortiului scolar, in ordinea descrescatoare a punctajului;
c) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul aceleiasi localitati/municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
d) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
e) in situatia in care restrangerea nu poate fi solutionata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, restrangerea de activitate se solutioneaza la unitati de invatamant din alte judete, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului.
(2) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii tinand seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3) – (6), art. 262 si 263 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Centralizatorului si de prevederile prezentei metodologii.
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) – e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare in invatamant.
(4) Cadrele didactice titulare aflate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. e) trebuie sa faca dovada domiciliului in judetul in care solicita transferul pentru restrangere de activitate pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in municipiul Bucuresti, titulare in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti, pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate.
ART. 47
(1) In sedinta publica, optiunea fiecarui cadru didactic titular se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau a imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
(2) In cazul in care doua sau mai multe cadre didactice titulare care participa la sesiunea de transferare pentru restrangere de activitate au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post didactic/catedra vacant(a), postul didactic/catedra se ocupa in baza criteriilor socioumanitare.
(3) In cazul in care cadrul didactic titular aflat in restrangere de activitate nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica de solutionare a cererilor de transferare pentru restrangere de activitate, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) la finalul sesiunii de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta metodologie.
(4) In cazul in care un cadru didactic titular aflat in restrangere de activitate refuza sa isi intocmeasca dosarul, conducerea unitatii de invatamant intocmeste dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului scolar ii atribuie, din oficiu, un post didactic/catedra vacant(a) la finalul etapei de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta metodologie. Cadrului didactic titular aflat in restrangere de activitate, caruia i s-a atribuit un post didactic/catedra din oficiu si care nu se prezinta la postul/catedra atribuit(a), i se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale privind concedierea individuala.
ART. 48
(1) Restrangerile de activitate nesolutionate prin transfer, la nivelul localitatii/municipiului Bucuresti si al judetului, se solutioneaza, la finalul sedintei publice de solutionare a restrangerilor de activitate sau in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate.
(2) Pentru cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate, datorita comasarii claselor/unitatilor de invatamant sau desfiintarii unor unitati de invatamant, a fost rezolvata, dupa etapa de solutionare a restrangerilor de activitate si a pretransferarilor, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate/repartizare pe posturi/catedre pe perioada determinata de cel mult un an scolar, constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, in conditiile in care la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant exista post/catedra vacant(a), inspectoratul scolar emite decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate/repartizate, in specialitatea postului didactic/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2013, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
(3) Cadrele didactice titulare aflate in situatia prevazuta la alin. (2) se adreseaza in scris conducerii unitatii/unitatilor de invatamant in perioada stabilita in Calendar, care comunica acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului scolar, conform Calendarului. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante si inspectoratului scolar motivele acordului/refuzului transferului. Situatiile transmise de unitatile de invatamant inspectoratului scolar sunt analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar, care stabileste lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2013.
(4) Cadrele didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la etapa de transferare pentru restrangere de activitate, cu exceptia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile alin. (2) si (3).
ART. 49
Hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, luate in sedinta publica, pot fi contestate in perioada prevazuta in Calendar. Contestatiile se inregistreaza la secretariatul inspectoratului scolar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, conform Calendarului. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 50
Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu. In decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. In baza deciziei de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica incheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de munca pe perioada nedeterminata.”
9. Capitolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL V
Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular

ART. 51
(1) Posturile didactice/Catedrele ramase vacante dupa solutionarea completarilor de norma didactica si a restrangerilor de activitate se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 31 alin. (7) – (9), la cererea acestora, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, considerand cu prioritate apropierea de domiciliu.
(2) Pretransferarea personalului didactic titular, consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, se poate realiza din mediul rural in mediul urban numai daca persoana respectiva a obtinut nota/media minima 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in baza caruia s-a transferat/titularizat in invatamantul preuniversitar sau daca a avut media minima 7 (sapte) la repartitia guvernamentala.
(3) La acordarea pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar se au in vedere apropierea de domiciliu si principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 52
(1) Pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune, la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita pretransferul, o cerere-tip, conform anexei nr. 14. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta, de acordul pentru pretransfer si de aprecierea sintetica a consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care este titular.
(2) Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant respective.
(3) In etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in unitati de invatamant, indiferent de viabilitatea acestora. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design si nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. In structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
(4) Comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant la care se solicita pretransferul, prin decizia directorului unitatii de invatamant, verifica dosarele si realizeaza, daca sunt mai multe cereri pentru acelasi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevazute la alin. (5), in ordinea descrescatoare a punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant selecteaza, in baza ierarhizarii, cadrele didactice in vederea acordarii pretransferului consimtit intre unitati de invatamant. In situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu pot face parte membri ai consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva si cadre didactice care solicita pretransferul in unitatea de invatamant respectiva.
(5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de prezenta metodologie, cerintele de studii conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul, daca detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau daca a promovat proba practica/orala in profilul postului didactic solicitat si, in ordine, de urmatoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) si are domiciliul in aceeasi localitate;
b) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) si are domiciliul in alta localitate;
c) cadrul didactic este titular si are domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a);
d) cadrul didactic este titular in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) si are domiciliul in alta localitate;
e) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
f) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
h) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra.
(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatiile prevazute la alin. (5) lit. a), c), e) si f) fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la alin. (5) lit. g) si h) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic e solicitat de doua sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul.
(7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate.
(8) Lista cadrelor didactice selectate de comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant este inaintata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabileste lista finala a cadrelor didactice pentru care se acorda pretransferul consimtit intre unitati de invatamant si valideaza aceasta lista. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) In baza validarii facute de consiliul de administratie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic in unitatea de invatamant respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant instiinteaza in scris inspectoratul scolar, conform modelului prevazut in anexa nr. 18.
ART. 53
(1) In vederea solutionarii cererii de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant personalul didactic titular depune, la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, insotita de documentele mentionate in aceasta, precum si acordul/acordurile conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant privind pretransferul consimtit intre unitati, dupa caz, conform anexei nr. 18. Cadrul didactic titular care solicita solutionarea cererii de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, in a carui raza teritoriala este titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
(2) Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant se realizeaza in sedinta publica organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la sedinta publica de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
(3) In baza acordurilor propuse de unitatile de invatamant, comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, intrunita in sedinta publica, repartizeaza cadrele didactice, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta metodologie. In cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar poate decide pretransferul chiar daca nu exista acorduri propuse de unitatile de invatamant. Optiunea fiecarui cadru didactic din sedinta publica se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta publica, cererea acestuia nu se solutioneaza.
(4) Pretransferul personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar consimtit intre unitatile de invatamant se poate realiza si prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu si cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la care solicitantii sunt titulari. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta standard de pensionare sau care vor implini varsta standard de pensionare pana la data de 31 august 2014 nu pot beneficia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, prin schimb de posturi, in baza consimtamantului scris.
(5) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta publica, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu. In decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.”
10. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 53^1
(1) In cazul in care, in anul scolar 2013 – 2014, in unitatile de invatamant normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut, cu aprobarea anuala a consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, la cerere, conform prezentei metodologii.
(2) In anul scolar 2013 – 2014, personalului didactic cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, i se poate recunoaste aceasta calitate de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, conform prezentei metodologii, cu conditia renuntarii la pensie pe perioada in care ramane titular. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale.
(3) Conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2013, sunt:
a) pentru femei, varsta la iesirea la pensie, 59 ani si 8 luni, respectiv 14 ani si 4 luni, stagiul minim de cotizare;
b) pentru barbati, varsta la iesirea la pensie, 64 ani si 8 luni, respectiv 14 ani si 4 luni, stagiul minim de cotizare.
(4) In vederea mentinerii in activitate ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, in anul scolar 2013 – 2014, precum si pentru recunoasterea calitatii de titular, in anul scolar 2013 – 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, personalul didactic care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar. Cererile sunt insotite de documentele justificative privind activitatea didactica si stiintifica.
(5) In perioada prevazuta de Calendar, inspectoratele scolare afiseaza la avizierele si pe site-urile acestora:
a) lista unitatilor de invatamant si a posturilor didactice/catedrelor la care sunt incadrati suplinitori fara studii corespunzatoare postului;
b) lista unitatilor de invatamant si a posturilor didactice/catedrelor la care au ramas restrangeri de activitate nesolutionate.
(6) In perioada prevazuta de Calendar, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2) se discuta si se analizeaza de catre consiliile profesorale ale unitatilor de invatamant, in functie de datele comunicate de inspectoratele scolare, de evolutia demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant si se supun aprobarii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant.
(7) Recunoasterea calitatii de titular, in anul scolar 2013 – 2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, se realizeaza in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra la momentul pensionarii.
(8) Se aproba numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o norma didactica completa in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra la nivelul unitatilor de invatamant in care urmeaza sa fie mentinute in activitate ca titulare, respectiv la nivelul unitatilor de invatamant in care urmeaza recunoasterea calitatii de cadre didactice titulare.
(9) Pana la termenul prevazut in Calendar, se comunica, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice acordul/refuzul privind mentinerea in activitate ca titular a personalului didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, in anul scolar 2013 – 2014, respectiv recunoasterea calitatii de titular, in anul scolar 2013 – 2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013. Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind:
a) cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare si care solicita mentinerea in activitate ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, in anul scolar 2013 – 2014;
b) cadrele didactice care au avut calitatea de titular si care nu au depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, care solicita recunoasterea calitatii de titular, in anul scolar 2013 – 2014.
(10) Listele finale, intocmite potrivit alin. (9), se supun validarii de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada prevazuta de Calendar. La validarea listelor finale, intocmite potrivit alin. (9), consiliul de administratie al inspectoratului scolar va tine seama de restrangerile de activitate nesolutionate, de prevederile alin. (7) si (8), de evolutia demografica, planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar.
(11) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in perioada prevazuta in Calendar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar conform Calendarului. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) In baza validarii cererilor formulate de cadrele didactice de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia privind mentinerea in activitate ca titular a personalului didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, in anul scolar 2013 – 2014, respectiv decizia privind recunoasterea calitatii de titular, in anul scolar 2013 – 2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular si care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare.
(13) In baza deciziei privind recunoasterea calitatii de titular pentru cadrele didactice care au avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si care nu au depasit cu 3 ani varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, directorii unitatilor de invatamant incheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata pentru anul scolar 2013 – 2014.
(14) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat mentinerea in activitate in functia didactica peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2013, in anul scolar 2013 – 2014, conform prezentei metodologii, si care nu solicita pensionarea in conditiile legii li se aplica prevederile art. 58 si 61 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
11. La articolul 55, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate cu contract individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2012 – 2013, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, in perioada prevazuta de Calendar. Consiliul/Consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica, in scris, inspectoratului scolar acordul/refuzul, conform Calendarului, respectiv cadrelor didactice solicitante, motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii, pana la data-limita prevazuta in Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare incepand cu 1 septembrie 2013, pe care le supune validarii de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada prevazuta in Calendar. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar la data prevazuta in Calendar.
(5) Contestatiile privind solutionarea cererilor de titularizare in invatamantul preuniversitar in baza rezultatelor obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinute in specialitatea postului didactic/catedrei in iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie – iulie 2008 se depun la inspectoratul scolar in perioada prevazuta in Calendar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar la data prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
12. La articolul 85, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 85
(1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, participante la concursuri de titularizare in anii 2011 si/sau 2012, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) in specialitatea postului, care au avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, care au calificativul “Foarte bine” si care mai au cel putin jumatate de norma didactica in specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2013 – 2014. Pentru aceasta se adreseaza, in scris, conducerii unitatii de invatamant pana la termenul prevazut in Calendar, care comunica acordul/refuzul la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Daca un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua in calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare sustinut/sustinute in perioada 2011 – 2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplica, in ordine, criteriile si punctajele prevazute in anexa nr. 2 si alte criterii stabilite la nivelul unitatilor de invatamant. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitatii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2013 – 2014, cadrele didactice care participa si la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei metodologii, trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educatie tehnologica pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2013 – 2014 numai cadrele didactice cu specializarea educatie tehnologica.”
13. Anexele nr. 4 si 19 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close