Republicare oficiala. Legea cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996

In M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013 a fost republicata Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului si a publicitaţii imobiliare.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
– Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritaţi si instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internaţional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012;
– Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010;
– Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 81/2011 privind unele masuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 219/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012;
– Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012;
– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012;
– Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012;
– Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobata prin Legea nr. 206/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;
– Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

TITLUL I
Regimul general al cadastrului si publicitaţii imobiliare

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenţa tehnica, economica si juridica, de importanţa naţionala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al ţarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informaţiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitaţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;
c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pieţei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securitaţii tranzacţiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.
(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harţi si planuri cadastrale.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.
(4) Evidenţa imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autoritaţilor publice. Autoritaţile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor si informaţiilor deţinute. Autoritaţile administraţiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informaţional, tehnic si de alta natura, in limitele competenţelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.
(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se inţelege terenul, cu sau fara construcţii, de pe teritoriul unei unitaţi administrativ-teritoriale, aparţinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.
(6) Imobilul definit la alin. (5) se inscrie intr-o carte funciara.
(7) Entitaţile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.
ART. 2
(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţa delimitata de elemente liniare stabile in timp – sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.
(2) Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harţi si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor deţinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitaţii, referitoare la imobile.
(3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitaţi din cadrul unei unitaţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi desparţit in doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan.
(5) Rectificarea coordonatelor imobilelor inregistrate in planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(6) Extrasul de plan cadastral reprezinta secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
ART. 3
(1) Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agenţia Naţionala, se organizeaza ca instituţie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat.
(2) La nivelul fiecarui judeţ si in municipiul Bucuresti se infiinţeaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitaţi cu personalitate juridica in subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
(3) In subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscripţii judecatoresti va funcţiona cel puţin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unitaţi fara personalitate juridica. Modul de organizare si funcţionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitaţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(4) In vederea specializarii relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instanţele de judecata, notarii publici si Agenţia Naţionala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agenţia Naţionala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, in condiţiile stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agenţia Naţionala si instituţiile anterior menţionate.
(5) In indeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice si notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la carţile funciare in format electronic, in vederea obţinerii pe cale electronica a extraselor de carte funciara si transmiterii actelor instrumentate in vederea inscrierii acestora in cartea funciara. Agenţia Naţionala va asigura pana la 31 decembrie 2012 punerea in aplicare a acestor dispoziţii. Procedura comunicarii actelor catre si de catre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotarare a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocol care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispoziţia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(7) In subordinea Agenţiei Naţionale funcţioneaza Centrul Naţional de Cartografie, ca instituţie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetecţie.
(8) Agenţia Naţionala este condusa de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzand reprezentanţi din sectorul public si privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţa profesionala, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale si presedinte al consiliului de administraţie.
(9) Membrii consiliului de administraţie si directorul general sunt numiţi si revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
(10) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile si competenţele consiliului de administraţie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aproba prin hotarare*) a Guvernului.
(11) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de sedinţa, care se plateste din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de sedinţa se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administraţie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administraţie primeste o indemnizaţie de sedinţa aprobata de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(12) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agenţia Naţionala pe plan intern si internaţional. In indeplinirea atribuţiilor si responsabilitaţilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012.

CAPITOLUL II
Organizarea activitaţii de cadastru

ART. 4
Agenţia Naţionala are urmatoarele atribuţii principale:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii ţari;
b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetecţie la nivelul intregii ţari;
c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiinţifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitaţii imobiliare;
d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in condiţiile legii speciale care reglementeaza infiinţarea uniunii profesionale a acestora;
e) organizeaza si administreaza fondul naţional de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
f) asigura, in condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea si menţinerea in stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
g) asigura executarea si actualizarea harţilor oficiale;
h) avizeaza conţinutul topografic al harţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
i) pune la dispoziţia autoritaţilor publice si a altor instituţii interesate, in condiţiile legii, situaţii statistice de sinteza privind terenurile si construcţiile;
j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internaţionale in domeniul sau de activitate;
k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre experţii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecata. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţionala si Ministerul Justiţiei;
m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacitaţi si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agenţiei Naţionale, instituţie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitaţi abilitate;
q) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
r) realizeaza si intreţine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, indeplineste alte atribuţii care ii revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) indeplineste si alte atribuţii ce au legatura cu activitatea specifica.
ART. 5
(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenţa primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinţa la nivel naţional, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile si autoritaţile administraţiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agenţia Naţionala asigura instituţiilor si autoritaţilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.
(3) Autoritaţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate.
ART. 6
(1) Atribuţiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului Naţional de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare si funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(2) Recepţia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in condiţiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agenţia Naţionala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
(3) Informaţiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forţa probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agenţia Naţionala si oficiile teritoriale. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.
(5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obţinerea de informaţii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii.
ART. 7
Instituţiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitaţii naţionale pot executa, cu mijloace proprii in domeniul specific de activitate, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si securitaţii naţionale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor instituţii, cu avizul Agenţiei Naţionale.
ART. 8
Datele geodezice si cartografice interesand apararea ţarii, ordinea publica si securitatea naţionala se pastreaza, dupa caz, de catre instituţiile competente potrivit domeniului de activitate.
ART. 9
(1) Activitatea Agenţiei Naţionale si a unitaţilor subordonate este finanţata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agenţia Naţionala poate beneficia de programe cu finanţare internaţionala.
(2) Toate incasarile Agenţiei Naţionale si ale unitaţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenţia Naţionala si unitaţile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spaţii si aparatura;
d) alte sume incasate in condiţiile legii.
(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agenţia Naţionala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol incheiat intre Agenţia Naţionala si Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale si hotarare a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţionala si unitaţile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele Agenţiei Naţionale si pe chitanţierele puse la dispoziţie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, in baza unui comision stabilit prin negociere intre Agenţia Naţionala si Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea prezentei legi.
(5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte instituţii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agenţia Naţionala.
(6) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.
(7) Veniturile incasate se vireaza in contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
(8) Agenţia Naţionala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
(9) Agenţia Naţionala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitaţii imobiliare, finanţat prin imprumut de la Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internaţionale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justiţiei.
(10) Agenţia Naţionala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internaţionale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţionala.
(11) Se instituie Programul naţional de cadastru si carte funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, al intocmirii documentaţiilor cadastrale si inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(12) Programul prevazut la alin. (11) se realizeaza pe baza strategiei Agenţiei Naţionale, aprobate de consiliul de administraţie, iar finanţarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitaţilor administrativ-teritoriale sau din surse internaţionale.
(13) Organele si autoritaţile administraţiei publice centrale, unitaţile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevazut la alin. (11), vor incheia protocoale de colaborare cu Agenţia Naţionala cu privire la caietul de sarcini, modalitaţile de avizare, de verificare, de recepţie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informaţii. Persoanele fizice si juridice interesate vor incheia un acord de finanţare in condiţiile legii.
(14) Specificaţiile tehnice conţinute in documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie si aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agenţia Naţionala, inainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publica, sub sancţiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie. Autoritaţile contractante nu efectueaza plaţi pentru aceste lucrari intocmite fara respectarea celor menţionate anterior.

CAPITOLUL III
Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

ART. 10
(1) Funcţia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a poziţiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.
(2) Documentaţiile cadastrale determina suprafaţa terenurilor si construcţiilor, rezultata din masuratori.
(3) In cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
(4) Funcţia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidenţele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara.
ART. 11
(1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea unitaţii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se vor desfasura lucrarile.
(2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
a) instiinţarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor deţinatori, dupa caz, privind inceperea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel naţional si local;
b) identificarea limitelor unitaţii administrativ-teritoriale;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informaţiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritaţile si instituţiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;
e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor deţinatori, precum si preluarea actelor in original sau in copie legalizata a acestora;
g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
h) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
i) recepţia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;
j) publicarea si afisarea, in condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
k) inregistrarea si soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate;
l) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, in urma soluţionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidenţei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;
m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari;
n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;
o) deschiderea noilor carţi funciare;
p) inchiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
r) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;
s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara.
(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizand reprezentarea grafica a limitelor unitaţilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitaţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitaţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in condiţiile legii. Regulamentul de organizare si funcţionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Hotarele menţionate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentanţii unitaţilor administrativ-teritoriale devin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritaţilor si instituţiilor publice centrale si locale.
(5) In cazul in care limitele unitaţilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecaţii, autoritaţile si instituţiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitaţilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale in activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale si de inscriere in cartea funciara.
(6) In cazul in care limitele unitaţilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea raman definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitaţi administrativ-teritoriale.
(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitaţilor administrativ-teritoriale priveste infiinţarea, reinfiinţarea sau reorganizarea unitaţilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
(8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:
a) din aparatul de specialitate al primarului;
b) de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritaţilor administraţiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;
c) din cadrul Centrului Naţional de Cartografie.
(9) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, in situaţia in care aceasta nu coincide cu situaţia reala constatata la teren.
(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietaţilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafaţa, diferenţa de teren dintre suprafaţa inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitaţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, ţinand seama de situaţia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.
(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa soluţionarea contestaţiilor. In cazul in care imobilul a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.
(12) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafeţele rezultate din masuratori.
ART. 12
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidenţiaza situaţia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadastru si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidenţele de cadastru si in cartea funciara. Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor deţinatori.
(2) Autoritaţile si instituţiile publice centrale si locale au obligaţia de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale, gratuit, datele, informaţiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(3) Primarul unitaţii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligaţia sa instiinţeze deţinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;
d) de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitaţii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscripţie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidenţele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(5) Atribuţia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiţerii de stare civila.
(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atribuţii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiţerul de stare civila delegat si va aplica sancţiunile disciplinare corespunzatoare.
(7) Neindeplinirea atribuţiilor prevazute la alin. (4) atrage sancţionarea disciplinara si contravenţionala a persoanei responsabile.
(8) Daca proprietarii, posesorii sau alţi deţinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitaţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informaţii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informaţii si evidenţe care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(9) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alţi deţinatori este formata din reprezentanţi ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel puţin un reprezentant al unitaţii administrativ-teritoriale. Recepţia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de recepţie va fi numita prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitaţii administrativ-teritoriale, in masura in care persoana autorizata a finalizat lucrarile in unitatea administrativ-teritoriala sau intr-o parte a acesteia. Dupa recepţia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritaţii administraţiei publice locale in vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute persoanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora.
(10) Reprezentanţii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obţinute si intocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei.
(11) Reprezentanţii autoritaţilor si instituţiilor publice, ai regiilor autonome si ai societaţilor comerciale cu capital parţial de stat, precum si ai altor entitaţi care deţin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitaţilor administrativ-teritoriale, au obligaţia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.
(12) Primarul unitaţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alţi deţinatori ai imobilelor si pune la dispoziţie informaţiile si evidenţele necesare deţinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.
(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionarii de catre oficiul teritorial, in vederea certificarii veridicitaţii informaţiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alţi deţinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinţa insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si construcţii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existenţei construcţiilor si altele asemenea.
(14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor, la solicitarea primarilor.
ART. 13
(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.
(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.
(3) In cazul in care in perioada de afisare s-a formulat contestaţie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este insoţita de dovada sesizarii instanţei de judecata, cu privire la obiectul contestaţiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedand in condiţiile alin. (4). Contestaţia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instanţei de judecata atrage respingerea contestaţiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate in copie certificata cererii:
a) adeverinţa din care sa rezulte ca:
(i) s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informaţiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestaţi;
(ii) nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:
(i) posesorul este cunoscut ca deţine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidenţe ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitaţilor administrativ-teritoriale;
d) declaraţia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-parţi; in cazul in care imobilul este deţinut pe cote-parţi, toţi posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la parţile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu deţine si nu are cunostinţa de existenţa unui astfel de inscris;
e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;
f) copie de pe actele de identitate si stare civila.
(4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice in favoarea posesorului, in conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestaţiei si a acţiunii civile inregistrate la instanţa competenta sau, dupa caz, a incheierii notariale de respingere. In acest caz, oficiul teritorial va inainta instanţei documentele tehnice privitoare la imobilul in cauza.
(5) In cazul prevazut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele condiţii:
a) din oficiu, la implinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara;
b) la cerere, in baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului.
(7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol incheiat intre Agenţia Naţionala si Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale si hotarare a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Dispoziţiile alin. (1) – (6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitaţii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.
(9) Dispoziţiile alin. (1) – (6) nu se aplica imobilelor neimprejmuite situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar. In acest caz, surplusul de teren ramane la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, in baza hotararii comisiei, dupa soluţionarea eventualelor contestaţii.
(10) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alţi deţinatori nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitaţii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentaţii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidenţele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitaţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
ART. 14
(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitaţii administrativ-teritoriale in cauza. In regiunile de transcripţiuni si inscripţiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in carţile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se inţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţioneaza cererile de rectificare in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din incheierea de inscriere din oficiu in cartea funciara. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentanţii unitaţii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial.
(3) Incheierea de carte funciara poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispoziţiile art. 31 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.
(5) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanţa cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.
————
*) A se vedea Regulamentul privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 844/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010.

ART. 15
(1) De la data deschiderii carţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni si inscripţiuni, carţile funciare si orice alte evidenţe de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carţi funciare. Vechile evidenţe se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidenţe cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carţi funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in carţile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.
(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil faţa de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.
ART. 16
Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a carţilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitaţilor administrativ-teritoriale.
ART. 17
Agenţia Naţionala si oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidenţele necesare stabilirii valorii de impunere.
ART. 18
Completarea, modernizarea si menţinerea in stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare intocmirii si ţinerii la zi a planurilor cadastrale si harţilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agenţiei Naţionale.
ART. 19
Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si recepţioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.
ART. 20
Modul de avizare, verificare si recepţie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale infiinţate prin lege speciala.

TITLUL II
Publicitatea imobiliara

CAPITOLUL I
Evidenţa cadastral-juridica

ART. 21
(1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenţa a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitaţii faţa de terţi a acestor inscrieri.
(2) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
(3) Carţile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitaţi alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se ţine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
(4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al carţilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.
ART. 22
(1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiţi in continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenţii-registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispoziţiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementari specifice.
(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele condiţii:
a) are cetaţenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
b) este licenţiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputaţie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar public, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta funcţie de specialitate juridica.
(5) Vechimea in funcţia de registrator de carte funciara, respectiv in funcţia de asistent-registrator principal constituie vechime in specialitate juridica, cu condiţia ca persoana in cauza sa aiba studii superioare de specialitate juridica.
(6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţa in domeniul publicitaţii imobiliare.
(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in condiţiile legii.
(8) Angajaţilor Agenţiei Naţionale si ai unitaţilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt ei sau soţul/soţia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau administratori, precum si cauzele care au ca obiect documentaţii intocmite de ei anterior dobandirii calitaţii de salariat al instituţiei, de persoanele fizice autorizate care sunt soţ/soţie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau administratori.
(9) In cazul in care se afla in una dintre situaţiile prevazute la alin. (8), angajatul este obligat sa se abţina si sa instiinţeze de indata, in scris, conducerea instituţiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.
(10) Angajaţilor Agenţiei Naţionale si ai unitaţilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la art. 4 lit. a) si b).
(11) In cadrul Agenţiei Naţionale funcţioneaza Direcţia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.
ART. 23
Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitaţii in care este situat imobilul, precum si din 3 parţi:
A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafaţa imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţa si, dupa caz, construcţiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinţa a imobilelor situate in intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol si schimbarea categoriei de folosinţa a imobilelor situate in extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a carţii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
B. partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si menţionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietaţii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinţa cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietaţii publice;
e) servituţile constituite in folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si acţiunile privitoare la proprietate;
g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a carţii funciare, cu privire la inscrierile facute;
C. partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locaţiunea si cesiunea de creanţa;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si acţiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
ART. 24
(1) Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.
(2) Cazurile, condiţiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, incheiate de un notar public in funcţie in Romania, a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritaţile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil.
(4) Drepturile reale inscrise in baza unor acte juridice in care parţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea in baza unor pacte comisorii se radiaza in baza unei:
a) declaraţii in forma autentica a parţilor;
b) incheieri intocmite in forma autentica prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu;
c) hotarari judecatoresti irevocabile.
ART. 25
Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentaţii cadastrale si a actului autentic, intocmite in condiţiile legii.
ART. 26
(1) Daca un imobil cu construcţie – condominiu -, din care unele parţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga construcţie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decat cea de locuinţa; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in condiţiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
(2) Dreptul de proprietate comuna forţata si perpetua pe parţile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parţi determinate din acesta.
(3)*) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, incetarea destinaţiei de folosinţa comuna pentru parţile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
4)*) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(5)*) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale convenţionala ori, in caz de neinţelegere, pe cale judecatoreasca.
(6)*) Constatarea incetarii destinaţiei de folosinţa comuna pentru aceste parţi se face prin hotarare a adunarii generale a asociaţiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1).
(8) Operaţiunea de imparţire a unei construcţii – condominiu in mai multe unitaţi individuale se numeste apartamentare. Operaţiunea de imparţire a unei unitaţi individuale in mai multe unitaţi individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operaţiuni se fac in baza unei documentaţii cadastrale si a actului autentic, intocmite in condiţiile legii.
————
*) Alineatele (3) – (6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare art. 26) au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) – (6) din Legea cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012.

ART. 27
(1) Imobilele ce aparţin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitaţii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carţi funciare speciale ale unitaţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevazute de lege.
(2) Carţile funciare speciale se ţin de catre birourile teritoriale ale oficiului teritorial.

CAPITOLUL II
Procedura de inscriere in cartea funciara

ART. 28
(1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insoţita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului teritorial.
(2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu menţiunea ca este definitiva si irevocabila.
(3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu menţionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
(4) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea parţilor interesate, cu excepţia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se va transmite la biroul teritorial in circumscripţia caruia este situat imobilul.
(5) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritaţii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
(6) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi ceruta:
a) de mandatarul general al celui indrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
(7) Creditorul a carui creanţa certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritaţii administrative, va putea cere instanţei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(8) Debitorul care a platit valabil creanţa ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infaţiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanţa doveditoare a plaţii.
ART. 29
(1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele condiţii limitative:
a) este incheiat cu respectarea condiţiilor de forma prevazute de lege;
b) identifica corect numele sau denumirea parţilor si menţioneaza codul numeric personal, daca este atribuit, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;
c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;
d) este insoţit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana. In cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie incheiat de un notar public in funcţie in Romania;
e) este insoţit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului, cu excepţia cazului in care se face menţiune despre acestea in cuprinsul actului;
f) este insoţit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu excepţia scutirilor stabilite prin lege sau a situaţiei in care dovada incasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale incheiate potrivit art. 9 alin. (4) si (5);
g) indeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla in competenţa registratorului.
(2) Directorul general al Agenţiei Naţionale poate delega, prin ordin, asistenţilor-registratori principali atribuţiile registratorilor.
(3) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al carţii funciare, precum si a parţii carţii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
(4) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale intocmite si recepţionate conform prevederilor prezentei legi.
(5) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila ce poarta menţiunea “conform cu originalul” se comunica de indata, din oficiu, biroului teritorial de catre instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului, in vederea efectuarii inscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele si faptele juridice, precum si la oricare raporturi juridice supuse publicitaţii, referitoare la imobilele inscrise in cartea funciara.
ART. 30
(1) Daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, precum si aceasta din urma nu intrunesc condiţiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata.
(2) Registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor condiţii speciale prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) Despre respingerea cererii se face menţiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara.
ART. 31
(1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronunţarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţioneaza in termen de 20 de zile prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul. In vederea soluţionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef.
(3) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul public pot formula plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenţa teritoriala se afla imobilul, insoţita de dosarul incheierii si copia carţii funciare.
(4) Plangerea impotriva incheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public si direct la judecatoria in a carei raza de competenţa teritoriala se afla imobilul, situaţie in care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia carţii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.
(5)*) Hotararea pronunţata de judecatorie poate fi atacata numai cu apel.
(6)*) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.
(7) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
(8)*) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva, notarile facute se radiaza din oficiu.
————
*) Intra in vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 si 2 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

ART. 32
Soluţionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a acţiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestaţie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.
ART. 33
(1) Inscrierile si radierile efectuate in carţile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instanţei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaraţii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentaţii cadastrale.
(2) Prevederile art. 31 se vor aplica in mod corespunzator.
ART. 34
(1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nicio alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se fac de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situaţia dreptului de proprietate.
(2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in condiţiile art. 31 alin. (2).
ART. 35
(1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Menţiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentaţie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru informare.
(2) In baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare intocmirii actului in vederea caruia acesta a fost solicitat.
(3) Pe perioada valabilitaţii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului inceteaza, prin implinirea termenului, la momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(4) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se soluţioneaza, in condiţiile alin. (3), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, in ordinea si cu procedura prevazute de lege.
(5) Instanţa judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul.
(6) Instanţa judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.
ART. 36
(1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizaţiei de construire si a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritaţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata construcţia, precum si a unei documentaţii cadastrale.
(2) In cazul construcţiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, inscrierea se face in baza:
a) autorizaţiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atesta informaţiile referitoare la construcţie si deţinatorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, dupa caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unitaţii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta construcţie;
b) documentaţiei cadastrale.
(3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de execuţie, in baza urmatoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizarii construcţiei, eliberat de primarul unitaţii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii construcţiei;
c) documentaţiei cadastrale.
(4) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parţi aparţinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parţi din construcţie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia, cat si asupra cotei corespunzatoare din parţile comune indivize.
(5) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenţa autorizaţiei de construire si notarea procesului-verbal de recepţie parţiala.
(6) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu excepţia situaţiei in care parţile renunţa in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanţa privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscripţie ipotecara.
(7) Persoana fizica ce a imprumutat, in baza unui contract incheiat in forma autentica, o suma de bani pentru dobandirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobandit un drept de ipoteca pentru restituirea imprumutului.
(8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanţa nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei menţiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
(9) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca preţul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
(10) Daca vanzarea a fost desfiinţata, privilegiul se va radia din oficiu.
(11) Dispoziţiile alin. (6) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau imparţelii, pentru diferenţa de valoare datorata in bani.
(12) Promitentul achizitor al imobilului inscris in cartea funciara va putea cere, in temeiul inscrisului original al promisiunii de a contracta incheiate cu cel inscris in cartea funciara, inscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei platite in contul acesteia. In acest caz, ipoteca se inscrie in termenul si condiţiile prevazute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiaza, din oficiu, daca imobilul este dobandit de catre promitentul achizitor ori, in cadrul vanzarii silite, de catre un terţ care nu este ţinut sa raspunda de obligaţiile debitorului.
(13) Dreptul de ipoteca se radiaza in condiţiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia ipotecilor constituite in favoarea autoritaţilor administraţiei publice centrale si locale, care se pot radia in baza acordului titularului exprimat prin inscris oficial emis de instituţia in cauza, care poarta semnatura conducatorului instituţiei sau a persoanei delegate de acesta, numarul si data inregistrarii.
(14) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus imparţelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
(15) Coproprietarul, in afara de cazurile prevazute la alin. (11) si (14), va putea cere, in temeiul inscrisului original de partaj si al copiei legalizate a cererii de chemare in garanţie, inscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi coproprietari le-au dobandit prin efectul partajului, pentru garantarea creanţei rezultand din evicţiune.
(16) Arhitecţii si antreprenorii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa le faca, pentru garantarea preţului acestor lucrari.
(17) In cazurile prevazute la alin. (15) si (16), registratorul de carte funciara va incuviinţa inscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de partaj sau in contractul prevazut la alin. (16), iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere. In acest din urma caz, titularul inscris in cartea funciara va putea solicita direct, prin plangere, instanţei competente potrivit art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.
(18) In cazul prevazut la alin. (16), se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai daca au trecut 3 luni de la predarea lucrarii.
(19) Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipoteca imobiliara va putea cere in favoarea sa inscrierea transferului ipotecii in cartea funciara, pe baza inscrisului de cesiune a creanţei incheiat in forma autentica. In acest caz, debitorul cedat va putea cere, in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a incuviinţat inscrierea ipotecii imobiliare, notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creanţei ipotecare si pe care inţelege sa le opuna cesionarului. Registratorul va incuviinţa in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca imobiliara ori notarea excepţiilor invocate de debitorul cedat, in temeiul hotararii judecatoresti definitive prin care instanţa s-a pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat.
(20) Daca creanţa ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la randul ei, ipotecata cu o ipoteca mobiliara, data in gaj ori data in garanţie in orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe care le avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii cesiunii creanţei ipotecare.
(21) Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face menţiune despre aceasta in inscriere. In acest caz, dreptul de ipoteca imobiliara sau dreptul de ipoteca mobiliara ori de gaj asupra creanţei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara, prin insasi constituirea ipotecii mobiliare, stramutarea, darea in gaj ori darea in garanţie in orice alt mod a titlului la ordin sau la purtator.
(22) In cazul in care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior notificata sau acceptata in condiţiile Codului civil, comunicarea incheierii de incuviinţare a inscrierii cesiunii ipotecii ori a incheierii de notare a garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare.
(23) Daca ipoteca creanţei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novaţiunii.
(24) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.
(25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza in condiţiile Codului civil.

TITLUL III
Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni si dispoziţii finale

CAPITOLUL I
Dispoziţii tranzitorii

ART. 37
(1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcripţiuni si inscripţiuni, in carţile funciare si in carţile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu excepţia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii.
(2) Toate documentele de evidenţa si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele.
ART. 38
Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcripţiuni si inscripţiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 39
(1) In cazul in care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harţi topografice, cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la carţile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea carţilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in carţile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carţi, cu respectarea si in condiţiile dispoziţiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situaţie in care pana la realizarea cadastrului se va inscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In cazul in care dupa verificarile facute de oficiul de cadastru avand la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul se constata diferenţe, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentaţii cadastrale.
(2) Pana la deschiderea noilor carţi funciare, in condiţiile art. 40, in regiunile de transcripţiuni si inscripţiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a acţiunii penale, acţiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice in legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil si ale prezentei legi.
(3) In cazul inscrierii unei construcţii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carţi funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietaţilor funciare, se va intocmi o documentaţie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carţi funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Titlurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietaţilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeţeana de aplicare a legilor de restituire a proprietaţilor funciare si recepţionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
ART. 40
(1) Prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si in baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar si a documentaţiei cadastrale.
(2) Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileste prin regulament*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafaţa din masuratori este diferita de suprafaţa inscrisa in cartea funciara, de cea din documentaţia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafaţa din actele de proprietate, cererea de recepţie si inscriere in cartea funciara se soluţioneaza astfel:
a) daca suprafaţa din masuratori este mai mica, atunci suprafaţa din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentaţiei cadastrale si a declaraţiei proprietarului;
b) daca suprafaţa din masuratori este mai mare in proporţie de pana la 10% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafaţa din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentaţiei cadastrale si a declaraţiei proprietarului;
c) daca suprafaţa din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la art. 13 alin. (2). In acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul incheiat in condiţiile art. 13 alin. (7).
(4) Directorul general al Agenţiei Naţionale va putea emite instrucţiuni in vederea stabilirii procedurii administrative de inscriere in cartea funciara a suprafeţei masurate.
(5) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitaţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului instituţiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in condiţiile legii, certificate pentru conformitate.
(6) Pentru imobilele proprietatea publica a unitaţilor administrativ-teritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in condiţiile legii de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.
(7) In cazul proprietaţii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza documentelor prevazute la art. 13 alin. (3) lit. c) – f) si a unei documentaţii cadastrale.
(8) Drepturile reale care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinţa, potrivit legii, timp de 5 ani de la inscrierea posesiei in cartea funciara.
————
*) A se vedea Regulamentul privind conţinutul, modul de intocmire si recepţie a documentaţiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 41
Modul de inscriere a imobilelor aparţinand instituţiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al siguranţei naţionale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agenţia Naţionala.
ART. 42
(1) Daca se constata unele diferenţe intre suprafeţele inscrise in actele de proprietate si situaţia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, primarul va dispune instiinţarea proprietarilor interesaţi.
(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.
(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.
ART. 43
Orice neinţelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de catre instanţele judecatoresti.
ART. 44
(1) Agenţia Naţionala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitaţii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

CAPITOLUL II
Sancţiuni

ART. 45
(1) Agenţia Naţionala este imputernicita sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitaţi pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
(2) Constituie contravenţii urmatoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in condiţiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate documentaţiile de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinţa a datelor, documentelor si informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agenţiei Naţionale ori unitaţilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetecţie fara avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţionala sau de oficiile teritoriale, dupa caz;
f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizaţie legala;
g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitaţii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenţa, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara;
j) nerespectarea de catre reprezentantul unitaţii administrativ-teritoriale a obligaţiei de a furniza si de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie, conform art. 5 alin. (3);
k) nerespectarea obligaţiei de catre secretarul unitaţii administrativ-teritoriale sau de catre delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defuncţii cu ultimul domiciliu in unitatea administrativ-teritoriala in cauza;
l) refuzul semnarii sau eliberarii de catre reprezentantul unitaţii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizarii lucrarilor de cadastru sau pentru inscrierea in cartea funciara;
m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevazut la art. 36 alin. (1), (2) si (3);
n) refuzul avizarii planului parcelar de catre primar.
(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sancţioneaza cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la alin. (2) lit. c) – n) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizaţiei de a desfasura lucrari de specialitate.
(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistica, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 46*)
(1) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se realizeaza de catre Agenţia Naţionala, prin imputerniciţii sai.
(2) Contravenţiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reţeaua geodezica naţionala, amplasate in subsol, pe sol ori pe construcţii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infracţiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializarilor limitelor de proprietate, infiinţarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.
————
*) Art. 65, devenit prin renumerotare art. 46, a fost modificat prin Legea nr. 187/2012, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

ART. 47
Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranţa de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.
ART. 48
Sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritaţile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritaţile publice centrale colaboreaza cu Agenţia Naţionala in cadrul programului prevazut la art. 9 alin. (11).
ART. 49
(1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezica naţionala, harţile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informaţii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agenţiei Naţionale prin unitaţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost.
(2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritaţile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes naţional.
ART. 50
In indeplinirea obligaţiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat intre Agenţia Naţionala si Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania, protocol*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale si hotarare a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
————
*) A se vedea Protocolul de colaborare incheiat intre Agenţia Naţionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile ulterioare.

ART. 51
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcripţiuni-inscripţiuni vor solicita deschiderea carţilor funciare pentru imobilele in cauza, in condiţiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor.
(3) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi inscrise in carţile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor menţionate in cuprinsul art. 15 alin. (2) sau din oficiu.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
– art. 37 – 43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;
– anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiinţarea colectivelor de lucrari cadastrale;
– Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, deţinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
– orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

NOTA:
I. Reproducem mai jos dispoziţiile art. II, III si IV din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012, care se aplica, in continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:
“ART. II
Pana la data de 31 decembrie 2020, recepţia documentaţiilor cadastrale si deschiderea carţilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea:
a) titularilor drepturilor reale inregistrate in vechile registre de publicitate imobiliara;
b) titularilor drepturilor reale inscrise in carţile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938;
c) titularilor drepturilor reale inscrise in carţile funciare deschise in baza Legii nr. 242/1947 si a Decretului nr. 2.142/1930.
ART. III
Structura, organizarea si funcţionarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. IV
De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma <<cadastru general>> se inlocuieste cu sintagma <<cadastru>>.”
II. Reproducem mai jos dispoziţiile art. II din Legea nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, care se aplica, in continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:
“ART. II
In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, documentaţiile comisiilor de delimitare, in care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiecţiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi inaintate prefectului judeţului, de catre Agenţia Naţionala, prin instituţiile sale subordonate. Prefectul, in termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei de delimitare, iniţiaza concilieri sau, in caz contrar, sesizeaza instanţele de contencios administrativ cu privire la acţiunea privind stabilirea hotarelor unitaţilor administrativ-teritoriale.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close