Modificarea si completarea Normei pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate

In M. Of. nr. 118 din 1 martie 2013 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 1/2013
privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Avand in vedere dispozitiile art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fond de garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”
2. La articolul 8 alineatul (2), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “f) date informative, conform anexei nr. E1;
g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.”
3. La articolul 19 alineatul (2), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “f) date informative, conform anexei nr. E1;
g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2;”.
4. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1 “Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private”, cuprinzand articolele 20^1 – 20^4, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL V^1
Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

ART. 20^1
Fondul de garantare trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale.
ART. 20^2
(1) Dosarul situatiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie sa cuprinda:
a) situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011;
b) raportul anual al consiliului de administratie, conform Legii nr. 187/2011;
c) declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;
d) raportul de audit, intocmit de auditorul financiar, conform legislatiei in vigoare;
e) hotararea de aprobare a situatiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011;
f) balanta de verificare a conturilor sintetice si balanta de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale;
g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
h) raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli.
(2) Situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
a) bilantul, conform anexei nr. D1;
b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. D2;
c) situatia modificarilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3;
d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4;
e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;
f) date informative, conform anexei nr. E1;
g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.
(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:
a) Nota 1 – Situatia activelor imobilizate – conform anexei nr. D5;
b) Nota 2 – Situatia depozitelor bancare – conform anexei nr. D6;
c) Nota 3 – Situatia creantelor si datoriilor – conform anexei nr. D7;
d) Nota 4 – Situatia privind resursele financiare ale Fondului de garantare – conform anexei nr. D8;
e) Nota 5 – Situatia sumelor utilizate pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari – conform anexei nr. D9;
f) Nota 6 – Plasarea disponibilitatilor Fondului de garantare – conform anexei nr. D10;
g) Nota 7 – Analiza rezultatului obtinut de Fondul de garantare – conform anexei nr. D11;
h) Nota 8 – Provizioane – conform anexei nr. D12;
i) Nota 9 – Principii, politici si metode contabile – conform anexei nr. D13;
j) Nota 10 – Alte informatii privind activitatea Fondului de garantare – conform anexei nr. D14.
ART. 20^3
(1) Fondul de garantare depune la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:
a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si
b) pe suport hartie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, prevazute la art. 20^2, semnate si stampilate, conform legii.
(2) Fac obiectul publicarii pe portalul propriu al Fondului de garantare urmatoarele:
a) situatiile financiare anuale;
b) raportul anual al consiliului de administratie;
c) raportul de audit;
d) hotararea de aprobare a situatiilor financiare anuale.
ART. 20^4
Fondul de garantare trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislatiei in vigoare.”
5. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Pentru situatiile financiare anuale, auditorii financiari au obligatia de a transmite Comisiei o copie a scrisorii de comunicare a deficientelor retinute in functionarea sistemelor de contabilitate si de control intern, document ce contine constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate.
(2) Scrisoarea mentionata la alin. (1) se transmite Comisiei, in limba romana, in aceeasi zi in care se transmite organelor de conducere ale entitatilor mentionate la art. 2.”
6. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) nerespectarea prevederilor prevazute la art. 23 referitoare la scrisoarea catre conducerea entitatii.”
7. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 26^1
(1) Savarsirea de catre Fondul de garantare sau de catre persoana fizica responsabila din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d),
e) si f) se sanctioneaza in functie de gravitatea faptelor cu:
a) avertisment scris;
b) amenda contraventionala intre 1.000 lei si 100.000 lei.
(2) Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(3) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.
(4) Amenzile contraventionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Anexele nr. A1 – A13, B1 – B10, C1 – C2, D1 – D14 si E1 – E2 fac parte integranta din prezenta norma.”
9. Anexele nr. D1 si D2 se modifica si vor avea continutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma.
10. Dupa anexa nr. D2 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. D3 – D14 si E1 – E2, al caror continut este prevazut in anexa.
ART. II
Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu situatiile financiare anuale individuale aferente anului 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close