Organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

In M. Of. nr. 98 din 19 februarie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale si principalele functii si atributii

ART. 1
Ministerul Fondurilor Europene se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, sediul apartinand Ministerului Afacerilor Externe si fiind utilizat de catre Ministerul Fondurilor Europene in baza unui contract de comodat. Ministerul Fondurilor Europene isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute sau utilizate in conditiile legii.
ART. 2
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Fondurilor Europene exercita functiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.
ART. 3
In realizarea functiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, in principal, urmatoarele atributii:
a) atributiile prevazute de art. 8 si 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) coopereaza cu institutiile avand atributii in domeniul achizitiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achizitie publica desfasurate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, in conditiile prevazute de lege;
c) coopereaza cu Autoritatea de audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei in vederea asigurarii permanente a conformitatii sistemelor de management si control specifice programelor operationale finantate din instrumente structurale;
d) coopereaza cu Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice in vederea stabilirii si implementarii masurilor necesare realizarii unui management financiar riguros si eficient al fondurilor alocate programelor operationale finantate din instrumente structurale;
e) indeplineste atributiile aferente autoritatii de management pentru Programul operational Asistenta tehnica;
f) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004 – 2009, potrivit Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004 – 2009;
g) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004 – 2009, potrivit Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei;
h) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic Financiar 2009 – 2014 si potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014;
i) indeplineste atributiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finantare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic Financiar 2009 – 2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014;
j) indeplineste atributiile aferente coordonatorului national al asistentei, prevazute in memorandumurile de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;
k) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
l) indeplineste atributiile aferente autoritatii administrative de infratire institutionala, responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de donator de asistenta tehnica;
m) indeplineste atributiile aferente autoritatii de management pentru Programul ISPA;
n) indeplineste atributii aferente autoritatii de plata pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranzitie, Fondul Frontierelor Externe si Programul de cooperare elvetiano-roman;
o) indeplineste atributiile aferente participarii la coordonarea politicii in domeniul polilor de crestere;
p) indeplineste atributiile aferente implementarii Strategiei nationale anticoruptie 2012 – 2015 la nivelul structurii proprii;
q) colaboreaza, pe domeniul de competenta, cu inspectorii guvernamentali in legatura cu indeplinirea atributiilor acestora prevazute de art. 12 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) Ministerul Fondurilor Europene exercita, in conditiile legii, auditul intern asupra activitatilor desfasurate potrivit competentelor sale.
(2) Ministerul Fondurilor Europene initiaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu activitatea sa.
(3) Ministerul Fondurilor Europene elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa de la nivelul structurilor aflate in coordonarea ministerului, potrivit competentelor sale.
(4) Ministerul Fondurilor Europene indeplineste orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.
ART. 5
(1) Pentru realizarea functiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene solicita autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfasurarii activitatii sale care ii sunt furnizate, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre partile implicate.
(2) Ministerul Fondurilor Europene stabileste, in conditiile legii, raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene.
(3) Ministerul Fondurilor Europene stabileste, in conditiile legii, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informarii si/sau analizei Guvernului, dupa caz.

CAPITOLUL II
Organizarea Ministerului Fondurilor Europene

ART. 6
(1) Structura organizatorica a Ministerului Fondurilor Europene este cea prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, in conditiile legii.
(2) Atributiile si raspunderile structurilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene.
ART. 7
(1) Personalul Ministerului Fondurilor Europene este compus din demnitari, functionari publici si personal contractual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 304, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

CAPITOLUL III
Conducerea Ministerului Fondurilor Europene

ART. 8
(1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercita de catre ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat in activitatea sa de catre doi secretari de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului.
(2) Ministrul fondurilor europene are calitatea de ordonator principal de credite. Ministrul fondurilor europene poate delega aceasta calitate, in conditiile legii.
(3) Ministrul fondurilor europene reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si institutii publice, organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine. Prin ordin al ministrului fondurilor europene unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul fondurilor europene emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
ART. 9
(1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
(2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
(3) Secretarul general indeplineste si alte atributii si responsabilitati prevazute in regulamentul de organizare si functionare al ministerului sau incredintate de ministrul fondurilor europene, in conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 10
Patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene se constituie prin preluarea partiala a patrimoniului Ministerului Afacerilor Europene si al Ministerului Finantelor Publice, pe baza protocoalelor de predare-preluare incheiate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 26 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012.
ART. 11
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica se face cu respectarea termenelor si a regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, prin ordin al ministrului fondurilor europene, in termen de minimum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 12
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close