Modificarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile institutiilor de credit

In M. Of. nr. 125 din 7 martie 2013 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010.

Din cuprins:
ART. I
Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 si 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

Modificari ale Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

1. La punctul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“67. (1) Ajustarile pentru deprecierea creantelor din operatiuni de trezorerie si interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, si se inregistreaza in conturi distincte in functie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:
a) ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual;
b) ajustari pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite si alte creante care nu sunt semnificative la nivel individual si pentru care nu a fost efectuata o evaluare individuala a deprecierii;
c) ajustari colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creditelor si creantelor (indiferent daca sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au inregistrat ajustari specifice de depreciere potrivit lit. a) de mai sus.”
2. La punctul 93, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Activele si datoriile financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere (incluzand activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii si activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere), activele financiare disponibile in vederea vanzarii, investitiile pastrate pana la scadenta, instrumentele de datorie clasificate in categoria <<Imprumuturi si creante>> si instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 <<Operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare>>, cu exceptia instrumentelor derivate care se inregistreaza in conturile deschise in cadrul grupei 31 <<Instrumente derivate>> si a titlurilor de participare detinute in filiale, in entitati asociate si in entitati controlate in comun, care sunt inregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 «Active imobilizate».
(3) Activele financiare incadrate in categoria «Imprumuturi si creante», altele decat cele prevazute la alin. (2), se inregistreaza cu ajutorul conturilor corespunzatoare de credite, depozite constituite si alte creante prevazute de Planul de conturi.”
3. La punctul 145, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“145. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigura evidenta distincta a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durata nedeterminata, evaluate la cost amortizat.”
4. La punctul 189, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Angajamentele aferente operatiunilor efectuate in contul clientelei nu se inregistreaza in conturile de angajamente in afara bilantului, dar pot fi inregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 «Alte conturi in afara bilantului»”.
5. Punctul 202, cuprinzand Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, se modifica dupa cum urmeaza:
a) in cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 47 “Leasing financiar”, la urmatoarele conturi se modifica functiunea contabila dupa cum urmeaza:
“B 471 – Creante din operatiuni de leasing financiar
B 4717 – Creante atasate si sume de amortizat
B 472 – Datorii din operatiuni de leasing financiar
B 4727 – Datorii atasate si sume de amortizat”;
b) in cadrul Clasei 5 “Capitaluri proprii, asimilate si provizioane”, grupa 59 “Rezultatul exercitiului financiar”, la urmatorul cont se modifica functiunea contabila dupa cum urmeaza:
“A 592 – Repartizarea profitului”.
6. Punctul 204, cuprinzand Continutul conturilor prevazute de Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, se modifica dupa cum urmeaza:
a) in cadrul Clasei 1 “Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare”, grupa 19 “Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni de trezorerie si interbancare”, continutul contului sintetic de gradul I – 191 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“191 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni de trezorerie si interbancare;”;
b) in cadrul Clasei 2 “Operatiuni cu clientela”, grupa 29 “Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu clientela”, continutul contului sintetic de gradul I – 291 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“291 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu clientela;”;
c) in cadrul Clasei 3 “Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”, grupa 30 “Operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare”, continutul contului sintetic de gradul II – 3041 “Instrumente de datorie” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3041 – instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se incadreaza in definitia de la pct. 2 al anexei II partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, pastrate pana la scadenta sau clasificate in categoria <<Imprumuturi si creante>>;”;
d) in cadrul Clasei 3 “Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”, grupa 39 “Ajustari pentru depreciere privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”, continutul contului sintetic de gradul II – 3921 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3921 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse;”;
e) in cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate”, continutul contului sintetic de gradul II – 4931 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4931 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar;”;
f) in cadrul Clasei 4 “Active imobilizate”, grupa 49 “Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate”, continutul contului sintetic de gradul II – 4941 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4941 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante privind activele imobilizate;”;
g) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 60 “Cheltuieli de exploatare”, continutul contului sintetic de gradul II – 6037 “Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6037 – alte cheltuieli cu dobanzile si varsaminte asimilate privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat si cheltuieli diverse aferente operatiunilor cu titluri si alte instrumente financiare;”;
h) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 63 “Cheltuieli cu stocurile, lucrarile si serviciile executate de terti”, continutul contului sintetic de gradul II – 6312 “Pierderi din reevaluarea si cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justa” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6312 – pierderi din reevaluarea si cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justa;”;
i) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, continutul contului sintetic de gradul II – 6611 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6611 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni de trezorerie si interbancare, inregistrate pe cheltuieli;”;
j) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, continutul contului sintetic de gradul II – 6621 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6621 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu clientela, inregistrate pe cheltuieli;”;
k) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 66321 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“66321 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse, inregistrate pe cheltuieli;”;
l) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 66431 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“66431 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar, inregistrate pe cheltuieli;”;
m) in cadrul Clasei 6 “Cheltuieli”, grupa 66 “Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere, provizioane si pierderi din creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 66441 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“66441 – ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante privind activele imobilizate, inregistrate pe cheltuieli;”;
n) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 “Venituri din activitatea de exploatare”, continutul contului sintetic de gradul II – 7036 “Venituri din datorii constituite prin titluri” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7036 – venituri provenind, in special, din rambursarea anticipata sau din rascumpararea de titluri emise de catre institutia de credit si evaluate la cost amortizat;”;
o) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 “Venituri din activitatea de exploatare”, continutul contului sintetic de gradul II – 7037 “Venituri diverse din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7037 – alte venituri din dobanzi si varsaminte asimilate privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare, castiguri realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, altele decat datoriile constituite prin titluri, si venituri diverse aferente operatiunilor cu titluri si alte instrumente financiare;”;
p) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 70 “Venituri din activitatea de exploatare”, continutul contului sintetic de gradul I – 709 “Alte venituri din activitatea de exploatare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“709 – venituri din vanzarea valorilor din aur, metale si pietre pretioase, altele decat cele evaluate la valoarea justa, precum si alte venituri din activitatea de exploatare.”;
q) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 74 “Venituri diverse din exploatare”, continutul contului sintetic de gradul I – 742 “Castiguri din reevaluarea si cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justa” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“742 – castiguri din reevaluarea si cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justa;”;
r) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul II – 7611 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7611 – anulari sau diminuari de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni de trezorerie si interbancare;”;
s) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul II – 7621 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“7621 – anulari sau diminuari de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu clientela;”;
s) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 76311 “Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile in vederea vanzarii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“76311 – venituri din reluarea deprecierii aferente activelor financiare disponibile in vederea vanzarii, altele decat instrumentele de capitaluri proprii;”;
t) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 76321 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“76321 – anulari sau diminuari de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse;”;
t) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 76431 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“76431 – anulari sau diminuari de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar;”;
u) in cadrul Clasei 7 “Venituri”, grupa 76 “Venituri din ajustari pentru depreciere, provizioane si recuperari de creante”, continutul contului sintetic de gradul III – 76441 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“76441 – anulari sau diminuari de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor si altor creante privind activele imobilizate;”.
7. La punctul 96 si la punctul 124 alineatul (2), referirile la expresia “investitiile/lor pastrate pana la scadenta” se vor citi ca referiri la expresia “investitiile/lor pastrate pana la scadenta si instrumentele/lor de datorie clasificate in categoria «Imprumuturi si creante»”.
8. La punctul 202 si la punctul 204, in cadrul denumirii si continutului urmatoarelor conturi: 192 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 292 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 3922 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 4932 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 4942 “Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 6612 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 6622 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66322 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66432 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66442 “Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 7612 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 7622 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76322 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76432 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76442 “Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, referirile la sintagma “ajustari specifice” se vor citi ca referiri la termenul “ajustari”, iar referirile la expresia “care nu sunt analizate individual in vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual” se vor citi ca referiri la expresia “care nu sunt semnificative la nivel individual si pentru care nu a fost efectuata o evaluare individuala a deprecierii”.
9. La punctul 204, in cadrul continutului urmatoarelor conturi: 3047 “Creante atasate”, 391 “Ajustari pentru deprecierea titlurilor si altor active financiare”, 6034 “Pierderi din cesiunea investitiilor pastrate pana la scadenta sau clasificate ca imprumuturi si creante”, 66312 “Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta sau clasificate ca imprumuturi si creante”, 70341 “Dobanzi”, 70342 “Castiguri din cesiune”, 76312 “Venituri din ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta sau clasificate ca imprumuturi si creante”, referirile la expresia “investitiilor pastrate pana la scadenta” se vor citi ca referiri la expresia “investitiilor pastrate pana la scadenta sau instrumentelor de datorie clasificate in categoria «Imprumuturi si creante»”.
10. In cuprinsul Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul denumirii urmatoarelor conturi: 304 “Investitii pastrate pana la scadenta”, 3911 “Ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta”, 6034 “Pierderi din cesiunea investitiilor pastrate pana la scadenta”, 66312 “Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta”, 7034 “Venituri aferente investitiilor pastrate pana la scadenta”, 76312 “Venituri din ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta”, referirile la expresia “investitii/lor pastrate pana la scadenta” se vor citi ca referiri la expresia “investitii/lor pastrate pana la scadenta sau clasificate ca imprumuturi si creante”.
11. In cuprinsul Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul denumirii urmatoarelor conturi: 6312 “Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justa” si 742 “Castiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justa”, referirile la termenul “reevaluarea” se vor citi ca referiri la sintagma “reevaluarea si cesiunea”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close