Organizarea si functionarea Ministerului Economiei

In M. Of. nr. 102 din 20 februarie 2013 a fost publicata H.G. nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Ministerului Economiei

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale, principalele obiective, functii si atributii

ART. 1
(1) Ministerul Economiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comertului, intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist, mediului de afaceri si turismului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.
(2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteza, institutie publica cu personalitate juridica.
(3) Ministerul Economiei are sediul principal in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei isi desfasoara activitatea si in sediile prevazute in anexa nr. 4, detinute in conditiile legii.
ART. 2
(1) Ministerul Economiei indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul economiei, comertului, energiei, sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist, al mediului de afaceri si turismului, precum si elaborarea strategiilor si a programelor privind cresterea economica in industrie, resurse minerale, industria de aparare si securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pietei interne, precum si a politicilor din domeniul economic;
b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, energiei, politica industriala, competitivitate, comert, dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale si turismului si din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalatiilor, reciclarea materialelor si gestionarea resurselor materiale, restructurarea si, dupa caz, privatizarea operatorilor economici care functioneaza sub autoritatea sa;
c) de promovare a destinatiilor turistice nationale;
d) de reprezentare, prin care se asigura, in conditiile legii, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul economiei, energiei, politicii industriale, competitivitatii, sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist, comertului, mediului de afaceri si profesiilor liberale si turismului;
f) de autoritate de stat:
1. prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;
2. in domeniile economie, energie, comert, intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si turism, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor legale in vigoare, precum si de autoritate de management si de organism intermediar pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”;
3. prin care exercita functiile de coordonare si control al oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie si in vederea indeplinirii atributiilor si obligatiilor ce le revin in conditiile legii si asigura reprezentarea intereselor acestora in relatiile cu alte organe, organizatii, institutii si autoritati;
g) de autoritate competenta pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;
h) de autoritate competenta pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de titei si produse petroliere;
i) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, productiei si distributiei energiei, al transportului si stocarii titeiului si gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperatiei, comertului, intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, turismului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publica, prin operatorii economici care functioneaza in subordinea si sub autoritatea sa;
j) de coordonare la nivel national, in colaborare cu celelalte autoritati interesate, a activitatilor referitoare la relatiile economice internationale, fluxurile comerciale si cooperarea economica, asigurand secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economica cu alte state si elaborare a componentei economice a intalnirilor la nivelul conducerilor statului si Guvernului;
k) de absorbtie a fondurilor acordate de Uniunea Europeana in domeniile economie, energie, comert, intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si turism, aflate in responsabilitatea sa.
(2) Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Economiei sunt urmatoarele:
a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea in domeniul economiei, energiei, sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist, comertului, mediului de afaceri, profesiilor liberale si turismului;
b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
c) intarirea autoritatii institutiei;
d) perfectionarea managementului fondurilor publice;
e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;
f) colaborarea cu partenerii sociali;
g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential.
ART. 3
(1) In realizarea functiilor sale, Ministerul Economiei exercita, in principal, urmatoarele atributii, in conformitate cu reglementarile in vigoare:

A. In domeniile economie, politici industriale, competitivitate si industria de aparare:
1. elaboreaza in domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma:
a) industriala, referitoare la evolutia dezvoltarii sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum – electrotehnica, biotehnologii, mobila, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;
b) comerciala, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
c) economica, privind cresterea economica, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitatii;
2. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru intocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana din domeniul economic, al promovarii competitivitatii produselor industriale, comertului si al ajutorului de stat din domeniile coordonate, in aria de competenta;
3. elaboreaza politici publice privind cresterea economica din domeniile coordonate;
4. initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora din domeniile coordonate si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
5. fundamenteaza si propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare functionarii ministerului;
6. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile coordonate;
7. initiaza, negociaza si participa, din imputernicirea Guvernului, in conditiile legii, la incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale de natura economica sau propune intocmirea procedurilor de aderare la aceste conventii ori acorduri;
8. asigura armonizarea reglementarilor nationale in domeniile coordonate cu cele ale Uniunii Europene;
9. elaboreaza legislatia in domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;
10. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniile coordonate;
11. elaboreaza studii si sinteze referitoare la evolutia in economie si la ajustarea structurala a industriei, pe domenii de activitate, precum si la orientarea fortei de munca si urmareste implementarea lor;
12. asigura monitorizarea administrarii proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate in aceasta calitate:
a) administreaza participatiile la societatile comerciale (societatile/companiile nationale), imputernicindu-i pe reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a acestor societati si companii, pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare;
b) desfasoara activitatile de privatizare, potrivit legii, activitati de urmarire a contractelor de privatizare, precum si activitati postprivatizare;
c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile;
14. avizeaza documentatia pentru obtinerea licentelor in domeniul resurselor minerale, conform legislatiei in vigoare;
15. exercita calitatea de autoritate concedenta in domeniul distributiei gazelor naturale;
16. acorda certificate de recunoastere si desemnare ca organisme de inspectie tehnica a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili, in baza prevederilor legale;
17. coordoneaza activitatile de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia in domeniul infrastructurii calitatii, precum si de normele Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare;
18. coordoneaza si participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice cu atributii in domeniu si organizatii neguvernamentale, la elaborarea de strategii in domeniul comertului interior si al protectiei consumatorului;
19. asigura informarea, consultarea si instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabila, productia si consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeana;
20. supravegheaza si controleaza, impreuna cu alte organe de specialitate, transportul deseurilor inspre si dinspre Uniunea Europeana;
21. urmareste realizarea sarcinilor ce ii revin din Planul national de gestiune a deseurilor, referitoare la gestionarea deseurilor generate de industrie;
22. monitorizeaza piata pentru produsele industriale importate de Romania din tari din afara Uniunii Europene;
23. transpune, implementeaza si monitorizeaza aplicarea legislatiei Uniunii Europene in domeniile coordonate;
24. elaboreaza ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse in legislatia nationala in domeniile coordonate si evalueaza capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislatiei Uniunii Europene;
25. asigura dialogul permanent cu patronatele si cu asociatiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;
26. asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si exponenti ai societatii civile, in problemele specifice domeniilor coordonate;
27. dezvolta sistemul informatic in domeniile coordonate;
28. stimuleaza relatiile cu camerele de comert si industrie si cu asociatiile profesionale in domeniile coordonate;
29. elaboreaza politica privind evaluarea conformitatii produselor industriale si urmareste aplicarea acesteia;
30. elaboreaza si propune spre aprobare strategii, programe si acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare in industria de aparare si securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
31. aplica masuri in vederea reorganizarii, restructurarii si privatizarii operatorilor economici din industria de aparare si securitate cu capital de stat;
32. reglementeaza activitatea de productie, dezvoltare si de investitii a operatorilor economici de stat si privati din industria de aparare si securitate;
33. asigura derularea procesului de privatizare la operatorii economici din portofoliul Ministerului Economiei, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI);
34. sprijina participarea industriei de aparare si securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de inzestrare si modernizare a fortelor sistemului national de aparare;
35. sprijina activitatea Ministerului Apararii Nationale privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de aparare si securitate, la programele de offset;
36. promoveaza exportul de echipamente, produse si servicii ale industriei de aparare si securitate, indiferent de forma de proprietate;
37. asigura, reprezinta si sustine activitatea de cooperare tehnica internationala in domeniul industriei de aparare si securitate, in relatiile cu alte state, precum si cu organizatii de profil din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene;
38. participa in comisiile de control al exporturilor si importurilor strategice care vizeaza domeniile coordonate;
39. elaboreaza propuneri pentru planul de mobilizare a economiei nationale, sectiunea industrie si resurse, planurile anuale de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, necesarul de materii prime si materiale aferente acestora, gestioneaza/actualizeaza inventarul capacitatilor de productie ale operatorilor economici din industria de aparare si securitate si intocmeste lucrarile de evidenta militara si de mobilizare la locul de munca pentru personalul cu obligatii militare, conform legii;
40. organizeaza si desfasoara activitati de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate in gestionarea operatorilor economici din industria de aparare si securitate;
41. stabileste si asigura aplicarea masurilor de management al situatiilor de urgenta si de protectie civila in domeniul de competenta, precum si de identificare, desemnare si protectie a obiectivelor de infrastructura critica nationale si europene din domeniul economic, in conditiile legii;
42. intocmeste si prezinta informari, rapoarte si propuneri de activitati Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de aparare si securitate;
43. participa in comisiile si grupurile de lucru interministeriale si interguvernamentale privind apararea si securitatea nationala, managementul situatiilor de urgenta, de protectie civila si de protectie a infrastructurii critice nationale din domeniul economic;
44. participa in comisiile si grupurile de lucru care reprezinta Guvernul Romaniei in organismele internationale, a caror activitate vizeaza cooperarea internationala in domeniul apararii si securitatii, managementul situatiilor de urgenta, de protectie civila si de protectie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenta;
45. organizeaza, desfasoara si coordoneaza activitatea de asigurare a protectiei informatiilor clasificate in domeniul economic, conform prevederilor legale;
46. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational din domeniile de activitate, participand la sistemul informational national si international;
47. negociaza direct sau participa la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltarii schimburilor comerciale;
48. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniul sau de activitate; urmareste proiectarea si realizarea investitiilor;
49. gestioneaza mijloacele financiare in domeniile coordonate si controleaza modul de utilizare a acestora de catre unitatile din subordine;
50. asigura protectia informatiilor clasificate, prevenirea si combaterea terorismului, implementarea cerintelor Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene in domeniul de competenta, prin activitati specifice, in conditiile legii;
51. elaboreaza reglementari, implementeaza si controleaza politica de eficienta energetica, de securitate a instalatiilor din industrie si de reciclare a materialelor;
52. elaboreaza strategia sectorului minier neenergetic;
53. initiaza si avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmarind realizarea masurilor de protectie a mediului;
54. sprijina mediul economic in scopul diminuarii efectelor crizelor economice si in vederea dezvoltarii, in mod sustenabil, a operatorilor economici existenti;
55. initiaza si dezvolta noi proiecte prin utilizarea dotarilor industriale ale operatorilor economici aflati in portofoliul ministerului;
56. impune accelerarea elaborarii si implementarii proiectelor finantate din fonduri structurale prin sprijinirea autoritatilor publice locale din zonele afectate;
57. solicita informatii economice si sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale;
58. realizeaza activitati de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenta, in vederea asigurarii respectarii prevederilor legale;
59. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul sau;
60. organizeaza seminare si cursuri de pregatire profesionala de specialitate in domeniile coordonate;
61. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfasoara in tara sau in strainatate, conform programului aprobat de Guvern;
62. urmareste mediatizarea si aplicarea in practica a acordurilor guvernamentale in care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala la care ministerul este parte;
63. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, in plan bilateral sau pe terte piete;
64. actioneaza pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si romani, pentru realizarea unor proiecte si programe nationale, regionale ori internationale de interes pentru Romania;
65. administreaza si gestioneaza programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
66. efectueaza controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar in cadrul programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, in vederea asigurarii corectitudinii, cu respectarea legislatiei in domeniu, a fondurilor acordate;
67. coordoneaza “Consiliul National pentru Competitivitate”;
68. coordoneaza elaborarea, monitorizarea si evaluarea Strategiei nationale pentru competitivitate;
69. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul de competenta la care Romania este parte;
70. elaboreaza politica industriala si urmareste aplicarea acesteia;
71. asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii proiectelor PHARE cu organismele nationale si europene implicate si cu operatorii de implementare;
72. indeplineste atributiile de Autoritate de Management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
73. stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate in cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”;
74. acorda asistenta de specialitate firmelor romanesti si straine in domeniile sale de competenta;
75. organizeaza standuri la targuri si expozitii pe plan regional, in vederea atragerii de operatori economici interesati de domeniul deseurilor reciclabile;
76. elaboreaza programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale reciclabile si elaboreaza prognoze in acest domeniu;
77. elibereaza certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societatile comerciale pentru care acesta este minister de resort;
78. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale;
79. urmareste evolutia politicilor Uniunii Europene in domeniile sale de competenta si propune masuri pentru adaptarea politicilor Romaniei la acestea;
80. coordoneaza elaborarea sau, dupa caz, participa la elaborarea strategiilor si programelor nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene in domeniile sale de competenta; monitorizeaza implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
81. asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin din reglementarile europene, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor Uniunii Europene, in domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
82. editeaza materiale de specialitate necesare pentru cunoasterea si dezvoltarea activitatii operatorilor economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
83. asigura intalniri periodice cu reprezentantii organelor administratiei publice locale si cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informatiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;
84. aproba editarea publicatiilor “Revista minelor” si “Buletinul de resurse minerale”;
85. asigura legatura operativa cu reprezentantii permanenti ai ministerului la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana;
86. elaboreaza si monitorizeaza procesul de solutionare a petitiilor, precum si a solicitarilor de informatii publice, care se inscriu in sfera sa de competenta, in conformitate cu prevederile legale;
87. initiaza si dezvolta scheme de investitii verzi;
88. stabileste, impreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate in cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”, corespunzator domeniului sau de competenta.

B. In domeniul comertului:
1. elaboreaza in domeniul comertului strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma comerciala pentru promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
2. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru intocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana din domeniul comertului;
3. fundamenteaza si promoveaza interesele economico-comerciale ale Romaniei in cadrul institutiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comertului in cadru multilateral, desfasurate sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului, sau la nivel regional si bilateral;
4. coordoneaza si urmareste respectarea implementarii politicii comerciale comunitare in Romania, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene cu aplicabilitate in statele membre si cu Tratatul de aderare;
5. urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniile sale de competenta, tinand seama de statutul Romaniei de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internationale;
6. asigura consultarea si cooperarea cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale si ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregatirea, adoptarea si aplicarea la nivel comunitar a masurilor de politica comerciala comuna;
7. reprezinta interesele statului roman in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul sau de activitate;
8. urmareste mediatizarea, acorda consultanta si sprijina operatorii economici cu privire la valorificarea in comertul cu tarile terte a oportunitatilor si avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeana in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului si/sau prin acordurile de comert liber ori de parteneriat economic, incheiate la nivel regional sau bilateral, care inglobeaza componente de comert si alte oportunitati de afaceri;
9. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state si cu organizatiile economice la nivel mondial, initiaza si promoveaza proiecte de acorduri si intelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terte piete, inclusiv pentru recastigarea celor din zona Comunitatii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa si America Latina, potrivit competentelor nationale, ca stat membru al Uniunii Europene;
10. face propuneri si negociaza direct, potrivit competentelor nationale, sau participa la negocierea si incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic national si, respectiv, european, necesar dezvoltarii schimburilor comerciale;
11. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic la care Romania este parte, potrivit competentelor nationale si in corelatie cu politica Uniunii Europene;
12. asigura managementul Strategiei nationale de export a Romaniei, conform legislatiei in vigoare, in colaborare cu mediul de afaceri interesat, si asigura ca atat instrumentele nationale, cat si cele europene sau internationale de sustinere sa atinga obiectivele acestei strategii;
13. dezvolta forme de colaborare si dialog structurat in domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel national, respectiv patronatele si asociatiile profesionale, precum si cu camerele de comert si industrie, asigurand secretariatul Consiliului de Export;
14. coordoneaza si monitorizeaza Programul de sustinere si promovare a exporturilor cu finantare partiala de la bugetul de stat, asigurand organizarea si participarea la misiuni economice, targuri si expozitii in tara si in strainatate, realizarea de studii de piata, actiuni de publicitate cu caracter general si a portalului de comert exterior, in scopul promovarii exporturilor de produse si servicii romanesti;
15. coordoneaza organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economica si tehnica, face propuneri privind programul anual de sesiuni si al presedintiilor partii romane in comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegatiilor participante, participa prin delegati proprii la sesiunile comisiilor mixte, atat in tara, cat si in strainatate, elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfasurarii sesiunilor si planurile de masuri pentru punerea in aplicare a celor convenite;
16. ofera si asigura operatorilor economici informatii de piata si oportunitati de afaceri privind accesul pe pietele externe si acorda asistenta de specialitate in procesul antamarii unor operatiuni de cooperare in tara si in strainatate;
17. coordoneaza si asigura buna functionare a activitatii reprezentantelor economice ale Romaniei in strainatate si coopereaza cu cele acreditate in Romania pentru identificarea si concretizarea unor proiecte si pentru promovarea relatiilor economice si a cooperarii internationale;
18. participa la dialogul cu institutiile financiare internationale si actioneaza pentru concretizarea in domeniul sau de activitate a unor proiecte de cooperare in vederea implementarii de proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru Romania;
19. sprijina, in conditiile legii, actiunile coordonate de Ministerul Finantelor Publice pentru recuperarea creantelor Romaniei rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare economica derulate inainte de 31 decembrie 1989;
20. asigura functia de autoritate nationala pentru aplicarea reglementarilor comunitare privind eliberarea de documente de import si, dupa caz, de export in relatiile de comert dintre Uniunea Europeana si tari terte, pentru produse aflate in domeniul sau de competenta;
21. elibereaza, in conditiile legii, autorizatii de functionare in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor comerciale straine;
22. organizeaza activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date in domeniul comertului;
23. elaboreaza materiale promotionale si publicatii de specialitate in domeniul comertului;
24. realizeaza lucrari de evaluare a potentialului existent pe pietele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de tari partenere si/sau regional, acordand prioritate punerii in aplicare a reglementarilor prevazute in acordurile de comert sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene si promovarii ofertei romanesti de export in conditiile pietei concurentiale;
25. identifica acele categorii de produse romanesti cu potential de export si realizeaza analize sectoriale si de prezentare a capacitatii de absorbtie a ofertei romanesti pe plan extern;
26. elaboreaza si actualizeaza materiale de informare si documentare in domeniul comertului exterior pentru portalul de comert;
27. realizeaza materiale promotionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunitatilor de afaceri si a potentialului economic al Romaniei;
28. gestioneaza si dezvolta baze de date cu exportatorii si producatorii din Romania, precum si baze de date statistice de comert exterior si realizeaza lucrari de sinteza privind evolutia relatiilor comerciale ale Romaniei pe plan international;
29. furnizeaza date statistice privind importurile si exporturile de produse, servicii de informare, asistenta si consultanta comerciala firmelor romanesti, in vederea dezvoltarii relatiilor de afaceri cu parteneri straini;
30. mediatizeaza cererile de produse romanesti si propunerile de afaceri ale partenerilor straini la nivelul mediului de afaceri romanesc;
31. initiaza propuneri de programe si proiecte pentru promovarea exporturilor romanesti de produse si servicii, in conformitate cu strategiile sectoriale de sustinere a acestora;
32. organizeaza seminare, conferinte si forumuri pe teme de promovare si facilitare a comertului si participa la manifestari similare initiate de institutii sau organizatii de profil, in tara si in strainatate;
33. organizeaza intalniri de afaceri intre firmele romanesti si straine, direct sau in colaborare cu institutii si agentii guvernamentale, camere de comert, asociatii profesionale, organizatii de promovare a intreprinderilor mici si mijlocii din Romania si institutii partenere de promovare a comertului din alte tari;
34. implementeaza, prin directiile de specialitate, Programul de sustinere si promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, conform prevederilor legale, pentru organizarea participarii firmelor romanesti la targurile, expozitiile si misiunile economice din strainatate, elaborand si supunand spre aprobare bugetul si structura programului de sustinere, prin directia de specialitate dezvoltare si export si urmarind modul de implementare si eficienta acestuia, concordanta sa cu obiectivele propuse decurgand din Strategia nationala de export;
35. colaboreaza cu alte autoritati si institutii interesate pentru organizarea in Romania a actiunilor de promovare a exportului, la care participa firme straine, potential importatoare de bunuri si servicii romanesti;
36. acorda asistenta tehnica operatorilor economici care intentioneaza sa participe independent din resurse proprii la targurile, expozitiile si misiunile economice internationale;
37. dezvolta relatii de cooperare si parteneriat cu organizatii, institutii si asociatii profesionale romanesti si straine pentru promovarea comertului pe plan international, potrivit legii;
38. sustine organizarea de seminare si cursuri de pregatire profesionala de specialitate;
39. formuleaza punctul de vedere national si participa la reuniunile mecanismelor de sustinere a exportatorilor la nivelul UE;
40. atrage fonduri structurale si implementeaza proiecte si programe care vizeaza eficientizarea si diversificarea instrumentelor de sustinere a exportatorilor;
41. dezvolta proiecte si programe care vizeaza cresterea performantelor la export in cadrul Strategiei UE privind regiunea Dunarii, precum si European Gateway Project.

C. In domeniul proprietatii intelectuale, inventiilor si marcilor:
1. promoveaza politica de sprijin al inventiilor in Romania;
2. dezvolta infrastructuri eficiente si echilibrate de lupta impotriva contrafacerii si pirateriei;
3. elaboreaza strategia postaderare in domeniul proprietatii intelectuale.

D. In domeniul energiei:
1. elaboreaza in domeniul energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma energetica, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale energetice;
2. asigura punerea in aplicare a masurilor prevazute in Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului;
3. elaboreaza politici publice in domeniul energiei;
4. initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora in domeniul energetic si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu impact asupra domeniului energiei;
5. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniul energiei;
6. initiaza, negociaza si participa, din imputernicirea Guvernului, in conditiile legii, la incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale de natura economica sau propune intocmirea procedurilor de aderare la aceste conventii ori acorduri;
7. asigura armonizarea reglementarilor legislative nationale din domeniul energetic cu cele ale Uniunii Europene;
8. elaboreaza legislatia in domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul energiei;
9. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul energiei;
10. elaboreaza studii si sinteze referitoare la evolutia si la ajustarea structurala a industriei energetice, precum si la orientarea fortei de munca si urmareste implementarea lor;
11. asigura monitorizarea administrarii proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;
12. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate in aceasta calitate:
a) administreaza participatiile la societatile comerciale (societatile/companiile nationale), imputernicindu-i pe reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a acestor societati si companii, pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare;
b) desfasoara activitati de privatizare, potrivit legii, activitati de urmarire a contractelor de privatizare, precum si activitati postprivatizare;
c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile;
13. avizeaza documentatia pentru obtinerea licentelor din domeniul resurselor minerale, conform legislatiei in vigoare;
14. asigura informarea, consultarea si instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabila, productia si consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeana;
15. urmareste realizarea sarcinilor ce ii revin din Planul national de gestiune a deseurilor, referitoare la gestionarea deseurilor generate de industria energetica;
16. monitorizeaza piata pentru produsele industriale energetice importate de Romania din tari din afara Uniunii Europene;
17. monitorizeaza implementarea directivelor europene transpuse in legislatia nationala in domeniul energetic;
18. elaboreaza ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse in legislatia nationala in domeniul energetic pe care il coordoneaza si evalueaza capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;
19. asigura dialogul permanent cu patronatele si asociatiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;
20. asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si cu alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice domeniului energetic;
21. participa in comisiile de control al exporturilor si importurilor strategice care vizeaza domeniul energetic;
22. stabileste si asigura aplicarea masurilor de management al situatiilor de urgenta si de protectie civila in domeniul energetic, precum si de identificare, desemnare si protectie a obiectivelor de infrastructura critica nationale si europene din domeniul energetic, in conditiile legii;
23. intocmeste si prezinta informari, rapoarte si propuneri de activitati Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, specifice domeniului energetic;
24. participa in comisiile si grupurile de lucru interministeriale si interguvernamentale privind apararea si securitatea nationala, managementul situatiilor de urgenta, de protectie civila si de protectie a infrastructurii critice nationale din domeniul energetic;
25. negociaza direct sau participa la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic din domeniul energetic;
26. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniul energetic; urmareste proiectarea si realizarea investitiilor;
27. gestioneaza mijloacele financiare in domeniul energetic si controleaza modul de utilizare a acestora de catre unitatile din subordine;
28. elaboreaza reglementari, implementeaza si controleaza politica de eficienta energetica, de securitate a instalatiilor din industria energetica, de reciclare a materialelor;
29. coordoneaza activitatea de producere, transport si de distributie a energiei electrice si monitorizarea pietei de energie;
30. elaboreaza programul energetic de iarna si urmareste asigurarea cu combustibil;
31. urmareste situatia stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic al sistemului national la resursele primare de energie, carbune, hidrocarburi, iar impreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, situatia volumului de apa din lacurile de acumulare;
32. coordoneaza activitatile sistemului national de transport al energiei electrice si al gazelor naturale;
33. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul energetic;
34. coordoneaza procesul de realizare a sarcinilor Romaniei privind piata regionala de electricitate si gaze naturale;
35. elaboreaza strategia sectorului minier producator de energie si al producatorului de uraniu;
36. sprijina mediul economic in scopul diminuarii efectelor crizelor economice si in vederea dezvoltarii, in mod sustenabil, a operatorilor economici din sistemul energetic;
37. organizeaza efectuarea controlului aplicarii actelor normative in vigoare de catre operatorii economici cu activitati in domeniul energetic;
38. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfasoara in tara sau in strainatate, conform programului aprobat de Guvern;
39. urmareste mediatizarea si aplicarea in practica a acordurilor guvernamentale in care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala la care ministerul este parte;
40. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, in plan bilateral sau pe terte piete;
41. indeplineste atributiile prevazute in Planul national de investitii prin atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si romani, pentru realizarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru Romania din domeniul energiei;
42. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul energetic, la care Romania este parte;
43. indeplineste atributiile de organism intermediar in domeniul energiei, conform acordului de delegare incheiat prin acordul partilor cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”;
44. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale in domeniul energiei;
45. asigura indeplinirea obligatiilor care ii revin din dispozitiile reglementarilor europene, precum si desfasurarea activitatilor de catre partea romana in cadrul institutiilor Uniunii Europene, in domeniul energiei;
46. asigura implementarea masurilor din domeniul de interventie “energie” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”;
47. asigura intalniri periodice cu reprezentantii organelor administratiei publice locale si cu operatori economici din domeniul energetic, cu privire la aplicarea prevederilor legale din acest domeniu;
48. elaboreaza raspunsuri la petitiile aferente domeniului energiei si acorda informatii de interes public, care se inscriu in sfera sa de competenta, in conformitate cu prevederile legale;
49. desfasoara, in calitate de autoritate contractanta, activitatea de atribuire a contractelor de concesiune in domeniul energetic;
50. realizeaza si editeaza materiale promotionale, materiale informative, buletine si jurnale de informare comerciala si de afaceri, in domeniile sale de activitate.

E. In domeniile intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri, profesii liberale si turism:
1. asigura elaborarea si monitorizeaza implementarea proiectelor si programelor pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si a societatilor cooperative, precum si pentru cresterea competitivitatii si eficientei acestora in conditiile mediului concurential si al fenomenelor specifice economiei de piata;
2. asigura corelarea si monitorizarea indeplinirii planurilor de masuri elaborate de autoritatile publice interesate, pentru aplicarea in Romania a Small Business Act (S.B.A.);
3. asigura monitorizarea indeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului, cuprinse in acordurile guvernamentale incheiate de Romania cu alte state;
4. asigura stimularea si corelarea actiunilor destinate promovarii principiilor cooperatiste;
5. reprezinta si participa, in numele statului roman, la activitatea organizatiilor internationale din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
6. asigura corelarea si monitorizarea indeplinirii activitatilor si actiunilor cuprinse in Planul national de reforma (P.N.R.) pentru domeniile intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
7. solicita si primeste de la celelalte autoritati publice, in conditiile legii, informari, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce tin de dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
8. elaboreaza strategiile si planurile de actiune aferente domeniului intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
9. elaboreaza criteriile, prioritatile si procedurile necesare in vederea desfasurarii programelor si proiectelor activitatilor specifice, dupa caz;
10. deruleaza sau coordoneaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management de proiect;
11. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor, proiectelor si programelor de cercetare, inovare si transfer de tehnologie in domeniile sale de activitate;
12. coordoneaza cooperarea in cadrul programelor si studiilor Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a proiectelor si programelor din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, precum si in cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale incheiate de Romania in acest domeniu;
13. reprezinta statul in exercitiul tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar majoritar al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – F.N.I.M.M. – S.A. – I.F.N. si al Fondului Roman de Contragarantare;
14. reprezinta statul in exercitiul tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar la fondurile de garantare;
15. elaboreaza, actualizeaza, implementeaza si monitorizeaza Planul de actiuni pentru mediul de afaceri;
16. propune si deruleaza actiuni pentru elaborarea, adaptarea si implementarea instrumentelor de identificare si masurare a costurilor administrative, impuse de reglementarile mediului de afaceri, in concordanta cu metodologiile si practicile internationale de identificare, masurare si reducere a barierelor administrative;
17. organizeaza si participa la derularea sondajelor periodice in vederea evaluarii impactului reglementarilor administrative si procedurale asupra climatului afacerilor, utilizand expertiza, metodologia si instrumentele preluate de la organizatii si organisme internationale in domeniul cercetarilor de piata;
18. colaboreaza direct pe proiecte specifice si in regim permanent cu organizatii si organisme internationale – Banca Mondiala, Comisia Europeana, Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, asigurand coordonarea programelor si activitatilor desfasurate impreuna cu acestea in legatura cu mediul de afaceri;
19. initiaza, propune, implementeaza, coordoneaza si monitorizeaza actiuni in domeniul reducerii barierelor administrative;
20. identifica si testeaza metode de imbunatatire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparentei administrative, elaborarii si implementarii unor coduri de bune practici, incurajarea si sprijinirea initiativei antreprenoriale si altele asemenea;
21. implementeaza politicile in domeniul mediului de afaceri in scopul respectarii recomandarilor si angajamentelor cu privire la “reforma reglementarilor” formulate de Comisia Europeana si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – O.E.C.D. – Investment Compact;
22. asigura indeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeana prin Programul de actiune, in vederea reducerii constrangerilor si a barierelor administrative in Uniunea Europeana;
23. asigura identificarea, masurarea si optimizarea costurilor administrative impuse de reglementarile cu impact asupra derularii afacerilor si actioneaza direct sau in cooperare cu celelalte autoritati interesate pentru reducerea acestora;
24. sprijina activitatea asociatiilor profesionale, patronale si sindicale din domeniile sale de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ existent;
25. urmareste promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurential, corect si integru, prin coordonarea aplicarii urmatoarelor masuri:
a) organizarea de consultari publice periodice intre reprezentantii sectorului public si cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea strategiei nationale anticoruptie si a celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri;
b) implementarea standardelor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Uniunii Europene si Organizatiei Natiunilor Unite in materia comportamentului etic in afaceri;
c) cunoasterea si aplicarea de bune practici internationale in implementarea programelor de conformitate intre sectorul public si mediul privat;
26. colaboreaza cu celelalte institutii ale statului care au competente in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului, inclusiv pentru imbunatatirea cadrului legislativ;
27. asigura armonizarea cadrului legislativ national cu prevederile europene in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
28. coordoneaza elaborarea, actualizarea si implementarea de catre organele administratiei publice centrale din subordine, cu atributii in domeniu, a Planului de actiuni pentru mediul de afaceri si elaboreaza strategiile in domeniul mediului de afaceri si cooperatiei;
29. aproba propunerile si coordoneaza derularea actiunilor pentru elaborarea, adaptarea si implementarea instrumentelor de identificare si masurare a costurilor administrative, impuse de reglementarile mediului de afaceri, in concordanta cu metodologiile si practicile internationale de identificare, masurare si reducere a barierelor administrative;
30. coordoneaza organizarea, urmareste si centralizeaza rezultatele derularii sondajelor periodice, in vederea evaluarii impactului reglementarilor administrative si procedurale asupra climatului afacerilor, utilizand expertiza, metodologia si instrumentele preluate de la organizatii si organisme internationale in domeniul cercetarilor de piata;
31. reprezinta permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului roman in cadrul organizatiilor internationale – Banca Mondiala, Comisia Europeana, Reteaua Internationala pentru IMM (INSME), Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, asigurand coordonarea programelor si activitatilor desfasurate impreuna cu acestea in legatura cu mediul de afaceri;
32. indeplineste atributiile de organism intermediar in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, conform acordului de delegare incheiat prin acordul partilor cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”;
33. coordoneaza implementarea politicilor in domeniul mediului de afaceri in scopul respectarii recomandarilor si angajamentelor cu privire la “reforma reglementarilor” formulate de Comisia Europeana si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
34. coordoneaza si raspunde pentru indeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeana prin Programul de actiune, in vederea reducerii constrangerilor si a barierelor administrative;
35. monitorizeaza activitatile de identificare, masurare si optimizare a costurilor administrative impuse de reglementarile cu impact asupra derularii afacerilor si actioneaza direct sau in cooperare cu celelalte autoritati interesate pentru reducerea acestora;
36. colaboreaza cu asociatiile profesionale, patronale si sindicale din domeniile sale de activitate si asigura dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul perfectionarii cadrului legislativ existent;
37. reprezinta interesele statului roman in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale;
38. elaboreaza cadrul normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice si pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri si profesiilor liberale;
39. asigura reprezentarea statului roman si a Guvernului Romaniei pe plan intern si extern in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
40. asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperatiei si turismului;
41. asigura coordonarea la nivel national, in colaborare cu celelalte autoritati interesate, a activitatilor referitoare la cooperarea internationala in domeniul mediului de afaceri si profesiilor liberale;
42. coordoneaza si deruleaza programe si proiecte cu finantare externa, prin infiintarea de unitati de management de proiect;
43. reprezinta autoritatea competenta care asigura respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
44. acorda avizul pentru conformitatea statutului asociatiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
45. participa la lucrarile Consiliului consultativ al cooperatiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
46. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare turistica, strategia de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice, strategia de privatizare si postprivatizare, strategii ce vor fi implementate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism;
47. aproba planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism;
48. aproba reprezentarea pe plan intern si extern de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, in domeniul sau de activitate;
49. aproba infiintarea si atributiile reprezentantelor de promovare turistica cu sediul in strainatate si ale reprezentantelor si unitatilor teritoriale cu sediul in tara;
50. stabileste atributiile presedintelui si vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism;
51. participa la lucrarile Consiliului Consultativ pentru Turism.
(2) Ministerul Economiei indeplineste orice alte atributii prevazute de alte acte normative in vigoare.
ART. 4
In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Economiei colaboreaza, in conditiile legii, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte organisme si institutii publice.
ART. 5
In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat:
a) sa dea unitatilor aflate in subordine si sub autoritate, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
c) sa incheie protocoale de schimb de informatii si documente, precum si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
d) sa emita, sa anuleze, sa revoce, sa suspende, dupa caz, pentru domeniile pentru care este imputernicit, in conditiile legii, acte administrative sub forma autorizatiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfasurarea unei anumite activitati;
e) sa initieze si sa supuna aprobarii Guvernului, in conditiile legii, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici aflati in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;
f) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
ART. 6
Pentru indeplinirea atributiilor sale Ministerul Economiei poate solicita pe baza de protocol de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, in conditiile legii, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.

SECTIUNEA a 2-a
Organizarea Ministerului Economiei

ART. 7
(1) Structura organizatorica a Ministerului Economiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare.
(3) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari si asimilati ai acestora, functionari publici, cu functii publice generale sau specifice, precum si din personal contractual si diplomatic.
(4) Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 736 posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrului economiei, ministrului delegat pentru energie si ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism. Din numarul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizeaza pentru reteaua de promovare comercial-economica externa.
(5) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(6) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
ART. 8
(1) Atributiile, sarcinile si raspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc prin fisa postului, intocmita conform legii.
(3) Statul de functii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, precum si incadrarea personalului se aproba prin ordin al ministrului economiei.

SECTIUNEA a 3-a
Conducerea Ministerului Economiei

ART. 9
(1) Conducerea Ministerului Economiei se asigura de catre ministrul economiei. Ministrul delegat pentru energie si ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism coordoneaza activitatile din domeniile pentru care au fost investiti.
(2) Ministrul economiei reprezinta si angajeaza ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si in justitie si in raporturile cu celelalte organe jurisdictionale. In acest scop poate da imputernicire de reprezentare ministrilor delegati sau persoanelor din subordine.
(3) In fata autoritatilor jurisdictionale Ministerul Economiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza imputernicirilor acordate pentru fiecare cauza in parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului economiei.
(4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite si indeplineste atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pe langa ministrul economiei functioneaza Colegiul ministerului. Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului economiei.
(6) In exercitarea atributiilor sale, ministrul economiei emite ordine si instructiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
(7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atributii.
(8) In cazul in care ministrul economiei nu isi poate exercita atributiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un inlocuitor, in conditiile legii.
ART. 10
(1) Ministrul economiei este ajutat in activitatea sa de 7 secretari de stat si un subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, precum si de secretarul general si de 2 secretari generali adjuncti, numiti in conditiile legii.
(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercita atributiile delegate prin ordin al ministrului economiei.
(3) Secretarul general si, respectiv, secretarii generali adjuncti ai Ministerului Economiei au atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia pot indeplini si alte atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Economiei ori incredintate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile Ministerului Economiei.
ART. 11
Unitatile aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
ART. 12
Ministerul Economiei are in dotare un parc auto, iar pentru activitati specifice, numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 13
Ministerul Economiei si toate unitatile aflate in structura sau in subordinea acestuia pot inchiria spatii pentru necesitati proprii, in conditiile legii. Chiriile stabilite si incasate ca urmare a inchirierii spatiilor se vireaza integral la bugetul de stat, in conditiile legii.
ART. 14
Institutiile financiare la care statul roman este actionar prin Ministerul Economiei sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 15
Patrimoniul Ministerului Economiei se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Agentiei Romane pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale si prin preluarea partiala a patrimoniului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va incheia in termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 16
Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu procedura aplicabile fiecarei categorii de personal, in minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 17
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 18
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.G. nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 1.431/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, si H.G. nr. 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close