Sintagma “care include si taxa pe valoarea adaugata” din cuprinsul art. 3^1 alin. (5) al O.U.G. nr. 77/2011 este neconstitutionala

In M. Of. nr. 100 din 20 februarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 39/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 alin. (5) al O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost completata prin O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, cu referire expresa la sintagma “care include si taxa pe valoarea adaugata”.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Labormed Pharma – S.A., cu sediul in Bucuresti, in Dosarul nr. 5.121/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.492D/2012.
La apelul nominal se prezinta, pentru autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, avocatii Valeriu Stoica si Bogdan Dragos, cu imputernicire avocatiala depusa la dosar, si, pentru partea Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, consilierul juridic Anca Raiciu, cu delegatie depusa la dosar.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantilor partilor. Reprezentantul autoarei exceptiei de neconstitutionalitate arata ca modul de calcul al taxei de clawback, astfel cum este reglementat de art. 3^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 77/2011, modificata prin O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, constituie un “impozit la impozit”, intrucat se calculeaza si asupra taxei pe valoarea adaugata, si incalca prevederile constitutionale ale art. 44 si art. 56 alin. (2).
Totodata, arata ca instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii prevederilor O.U.G. nr. 77/2011, respectiv asupra formulei de calcul al taxei clawback, intr-o alta speta, in acest sens fiind Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, insa nu si asupra prevederilor art. 3^1 din acest act normativ. Or, in cauza de fata sunt incidente prevederile art. 3^1 ale O.U.G. nr. 77/2011, in temeiul carora a fost calculata taxa de clawback si au fost comunicate notificarile.
Arata ca fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, echitabila si rezonabila, astfel cum a retinut si Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa. Or, art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011 incalca aceste principii, intrucat reglementeaza o “impozitare a unui impozit”.
De asemenea, sustine ca determinarea sferei subiectilor obligati la plata taxei de clawback, prin O.U.G. nr. 77/2011, introduce o discriminare intre detinatorii de autorizatii de punere pe piata si ceilalti agenti economici care contribuie si ei la producerea deficitului la bugetul de compensare al medicamentelor, dar, spre deosebire de detinatorii de autorizatii de punere pe piata, acestia nu sunt obligati sa plateasca taxa de clawback pentru a acoperi acest deficit, ceea ce incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.
In ceea ce priveste principiul egalitatii cetatenilor, se apreciaza ca acesta se aplica si persoanelor juridice, in masura in care, prin intermediul acestora, cetatenii isi exercita un drept constitutional, sens in care este atat jurisprudenta Curtii Constitutionale, cat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care in numeroase cazuri a analizat daca diferentele de tratament intre persoane juridice constituiau sau nu discriminari in privinta intereselor patrimoniale.
Considera ca taxa clawback nu ar trebui suportata doar de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata, ci si de farmacii si de lanturile de distributie, adica de detinatorii de simple autorizatii de distributie sau fabricatie, intrucat si acestia obtin, la randul lor, profit din vanzarea medicamentelor respective.
Astfel, adoptarea si aplicarea unui act normativ care instituie un tratament identic pentru toti destinatarii sai, in pofida faptului ca acestia se afla in situatii sensibil diferite, reprezinta o forma de discriminare contrara dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, cat si celor ale art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
In final, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, si depune note scrise.
Reprezentantul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca modalitatea de stabilire a contributiei clawback a mai facut obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, sens in care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, respectiv Decizia nr. 548 din 24 mai 2012 si Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012.
De asemenea, sustine ca prevederile art. 3 si 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011 cuprinde anumite valori, respectiv valori individuale pentru cei care nu participa la programele nationale de sanatate, precum si valori individuale variabile, adaptabile la fiecare platitor de contributie sau participant la programele nationale de sanatate.
In continuare, arata ca interventia legislativa pe calea ordonantei de urgenta a fost determinata de un interes public general, pentru asigurarea accesului neintrerupt al populatiei la medicamente, avand in vedere consideratii de ordin financiar si nevoia de a determina anumite surse de finantare.
De asemenea, mentioneaza faptul ca prin O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare s-a eliminat din formula de calcul taxa pe valoarea adaugata.
Reprezentantul Ministerului Public arata urmatoarele:
In ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate extrinseca, acestea au fost examinate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012 in solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate invocate de aceeasi autoare intr-o alta cauza aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, cu aceeasi motivare. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a retinut, in esenta, ca O.U.G. nr. 77/2011 a fost adoptata in considerarea unor elemente care vizau interesul public general si constituiau, totodata, situatii extraordinare a caror reglementare nu putea fi amanata, cu impact direct asupra asigurarii asistentei medicale a populatiei, prin suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sanatate.
Apreciaza ca cele constatate prin Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012 isi mentin valabilitatea mutatis mutandis si in prezenta cauza, neintervenind elemente noi pentru reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.
Referitor la criticile de neconstitutionalitate intrinseca:
a) Sub aspectul pretinsei incalcari a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, criticile formulate de autoarea exceptiei vizeaza faptul ca, in temeiul art. 1 si 3 din O.U.G. nr. 77/2011, taxa se impune in mod nediferentiat tuturor contribuabililor, detinatori ai autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, fiind platita in acceptiunea sa doar de producatori si importatori, iar nu de catre farmacii sau distribuitori care obtin profit din vanzarea medicamentelor.
Aceste critici au fost examinate prin Decizia nr. 1007 din 27 noiembrie 2012, prin care s-a observat ca, din continutul art. 1 al O.U.G. nr. 77/2011, obligatia de plata a taxei revine detinatorilor autorizatiilor de punere in piata a medicamentelor sau reprezentantilor lor legali, astfel cum aceasta din urma categorie este definita de art. 2 din actul normativ criticat.
Pe de alta parte, din analiza art. 700-709 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 8 alin. (3) din Directiva nr. 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, titular al autorizatiei de punere pe piata nu este exclusiv producatorul medicamentului, ci poate fi si importatorul sau distribuitorul acestuia, in masura in care desfasoara activitati care necesita o atare autorizare.
S-ar putea considera ca determinarea sferei subiectilor supusi impunerii este o chestiune care apartine aprecierii legiuitorului, insa taxa a fost instituita in considerarea suportarii unei parti din costul medicamentelor de la Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.
Ca atare, intrucat in lantul de distributie nu doar titularii autorizatiilor de punere pe piata beneficiaza de decontari ale costului medicamentelor de la Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerul Sanatatii, ci si alti participanti din piata, rezulta ca art. 1 din O.U.G. nr. 77/2011, distribuind sarcina fiscala exclusiv asupra unor participanti la acest circuit, ridica o problema de constitutionalitate din perspectiva art. 16 din Legea fundamentala prin omisiunea de a trata in mod egal situatii juridice care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite.
b) Sub aspectul respectarii principiului egalitatii in fata legii din perspectiva bazei de impunere, se sustine ca taxa de clawback se aplica in mod nediferentiat tuturor contribuabililor – detinatorilor de autorizatie de punere in piata, reprezentanti legali, indiferent de volumul de vanzari, iar in formula de calcul al taxei, unul dintre factorii inmultirii este invariabil, pentru toti contribuabilii, desi acestia se regasesc in situatii juridice diferite.
Aceste sustineri sunt neintemeiate, intrucat astfel cum rezulta din formula de calcul al taxei, instituita prin art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011, introdus prin art. I din O.U.G. nr. 110/2011, contributia trimestriala, adica valoarea nominala a taxei datorate de fiecare platitor, se raporteaza conform algoritmului de calcul si la indicatorii constand in valoarea vanzarilor individuale trimestriale de medicamente ale fiecarui platitor de contributie, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, precum si la valoarea vanzarilor totale trimestriale de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul sanatatii, care constituie elemente variabile ale ecuatiei, adaptate situatiei de fapt a fiecarui subiect impozabil.
c) Sub aspectul pretinsei incalcari a dispozitiilor art. 56 din Constitutie, referitor la principiul justei asezari a sarcinilor fiscale, se observa ca solutia legislativa criticata se regaseste in art. 3^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 77/2011, in care se arata ca prin valoarea vanzarilor in sensul alin. (1) si (3) se intelege valoarea medicamentelor suportate potrivit legii din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.
In cauza in care a invocat exceptia, autoarea acesteia a contestat notificarea privind plata contributiei aferente trimestrului I al anului 2012.
Din evolutia reglementarii se constata ca, in forma sa initiala, art. 3 din O.U.G. nr. 77/2011 prevedea determinarea taxei prin aplicarea unui procent “p” asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si bugetul Ministerului Sanatatii aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie.
Prin O.U.G. nr. 110/2011 s-a prevazut ca valoarea vanzarilor include si taxa pe valoarea adaugata, iar prin art. 7 din O.G. nr. 17/2012 s-a prevazut ca, incepand cu trimestrul IV al anului 2012, calculul contributiei trimestriale se realizeaza potrivit formulei prevazute la art. 3 din O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar BAt este de 1.515 milioane lei.
Formula de la art. 3 este dedicata determinarii procentului “p”, iar indicatorii la care se refera nu vizeaza situatia obiectiva a fiecarui contribuabil, ci consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.
Departe de a fi o chestiune de aplicare a legii, conform principiului tempus regit actum, autoarea justifica interes, intrucat notificarea contestata este aferenta trimestrului I al anului 2012, iar nu trimestrului IV al anului 2012, iar pe de alta parte, formula de calcul a taxei prevazuta de art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011 ramane neschimbata, indicatorii care apartin situatiei obiective a fiecarui contribuabil vor include si taxa pe valoarea adaugata, ceea ce in ultima instanta rezida la o suprataxare.
Or, taxa analizata este o taxa parafiscala, astfel cum tipologia este definita prin Decizia nr. 892 din 25 octombrie 2012, asemenea taxe fiind instituite in temeiul unor norme juridice adoptate special in acest scop, sunt acele sume de bani care se colecteaza fie de organele fiscale, fie direct de beneficiarii respectivelor venituri si se varsa in conturile anumitor institutii publice sau ale altor entitati colective, publice sau private, altele decat colectivitatile publice locale sau stabilimentele administrative.
Intrucat, in jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a stabilit ca fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila (Decizia nr. 176 din 6 mai 2003 sau Decizia nr. 3 din 6 ianuarie 1994), legiuitorul trebuie sa manifeste o grija deosebita atunci cand determina categoria de venit asupra careia poarta sarcina fiscala, suma concreta asupra careia se datoreaza si modul concret de calcul al sarcinii fiscale.
In cauza, se constata ca fiscalitatea nu a fost asezata pe baze rezonabile, conducand la o supraimpozitare a aceluiasi tip de venit, o data prin retinerea si virarea taxei pe valoarea adaugata incasata, iar a doua oara, prin raportarea sumelor incasate, inclusiv taxa pe valoare adaugata ce constituie un impozit pe circulatia marfii, la un coeficient prestabilit, in vederea calcularii unei taxe parafiscale.
In aceasta modalitate de reglementare se incalca si principiul proportionalitatii care trebuie sa insoteasca orice ingerinta a statului in proprietatea privata, ca atare sunt intemeiate si criticile raportate de la art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Criticile in legatura cu art. 34 din Constitutie nu sunt intemeiate, intrucat prin instituirea acestei taxe, destinata finantarii sistemului national de sanatate, se da expresie obligatiei pozitive a statului instituite la nivel de principiu prin dispozitiile constitutionale.
Pentru aceste motive, solicita admiterea in parte a exceptiei de neconstitutionalitate si constatarea neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 1 din O.U.G. nr. 77/2011 in ceea ce priveste excluderea de la plata contributiei a distribuitorilor de medicamente care deconteaza o parte din costul medicamentelor de la Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, precum si constatarea neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 3^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 77/2011 in ceea ce priveste includerea taxei pe valoarea adaugata in valoarea coeficientilor prevazuti de alin. (1) – (3) al aceluiasi articol.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 22 octombrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 5.121/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Labormed Pharma” – S.A. cu sediul in Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei cereri de anulare a unor notificari comunicate in temeiul art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine, in esenta, urmatoarele:
1. Dispozitiile O.U.G. nr. 77/2011 impun in mod nediferentiat tuturor contribuabililor vizati de acest act normativ obligatia de a plati o taxa calculata asupra unei valori – consumul total de medicamente – care include intre altele si consumul de medicamente din cadrul unor programe nationale la care respectivii contribuabili nu participa in nicio modalitate, ceea ce contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si principiului justei asezari a sarcinilor fiscale.
Din prevederile criticate rezulta ca taxa de clawback se datoreaza pentru consumul total de medicamente, generat atat de consumul de medicamente cuprinse in programele nationale de sanatate, cat si de consumul de medicamente care nu formeaza obiectul unor astfel de programe.
2. Astfel cum rezulta din cuprinsul art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011, baza de calcul al contributiei datorate in temeiul acestui act normativ cuprinde si valoarea consumului de medicamente comercializate de un anumit contribuabil, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Or, aceasta valoare este egala cu valoarea decontata, in functie de categoria din care face parte medicamentul, iar pretul de referinta, precum si pretul de decontare se stabilesc prin raportare la pretul de vanzare cu amanuntul, in structura caruia nu intra doar pretul de producator.
Taxa de clawback se constituie intr-o taxa aplicabila, intre altele, asupra unei alte taxe, respectiv taxa pe valoarea adaugata. Astfel, prin intermediul taxei instituite de O.U.G. nr. 77/2011 se ajunge la suprataxarea unei valori care are “statut de suma colectata” cu titlu de taxa pe valoare adaugata – mai exact la suprataxarea acelei parti a nivelului consumului avut in vedere de art. 1 din aceeasi ordonanta de urgenta, care este reprezentata de sumele inregistrate cu titlu de taxa pe valoare adaugata. Or, aceasta imprejurare este contrara principiului justei asezari a sarcinilor fiscale instituit de art. 56 alin. (2) din Constitutie, care trebuie interpretat in sensul ca un contribuabil poate fi obligat sa suporte numai sarcini fiscale aferente propriei activitati ori unor beneficii proprii.
3. O.U.G. nr. 77/2011 este contrara art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, deoarece, in cazul de fata, situatia extraordinara si urgenta sunt doar proclamate in preambulul ordonantei de urgenta, fara a fi motivate si fara a fi precizat vreun element cuantificabil, obiectiv, prin care sa se demonstreze felul in care ar fi perturbata functionarea sistemului de sanatate prin neemiterea acestei ordonante, neprecizandu-se nici de ce o asemenea reglementare este urgenta si nu poate fi amanata.
Totodata, se arata ca, prin obiectul de reglementare, ordonanta de urgenta criticata afecteaza “regimul juridic al indatoririlor constitutionale”, respectiv al asezarii juste a sarcinilor fiscale.
4. Se mai sustine ca sunt incalcate prevederile constitutionale ale art. 34 si art. 44 alin. (1) si (2), sens in care arata ca obligatia de plata a contributiei stabilite prin art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011 este o ingerinta in dreptul la respectarea bunurilor in sensul art. 1 paragraful 2 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Cadrul legislativ a avut carente inca de la inceputul instituirii acestei taxe, respectiv incoerenta autoritatilor sau comunicarea defectuoasa a informatiilor referitoare la cuantumul acestei taxe de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate catre platitorii taxei de clawback.
Modul in care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a interpretat legislatia este total imprevizibil, iar notificarile atacate prin cererea introductiva contin elemente eronate, a caror posibilitate de verificare concreta nu se afla la dispozitia contribuabililor.
Or, prin reglementarea care impune o sarcina disproportionata, statul provoaca sau impune retragerea medicamentelor din listele de compensare sau retragerea unor producatori de pe piata, ceea ce incalca si dreptul la ocrotirea sanatatii.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, arata urmatoarele:
– in ceea ce priveste pretinsa incalcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6), considera ca aceasta este neintemeiata, intrucat interventia legislativa sub forma adoptarii unei ordonante de urgenta este justificata, fiind determinata de necesitatea satisfacerii unui interes public, constand in asigurarea accesului neintrerupt al populatiei la medicamente, neadoptarea unor masuri in procedura de urgenta fiind de natura sa conduca la imposibilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar;
– in ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la art. 16 alin. (1) din Constitutie, aceasta este intemeiata, avand in vedere ca, asa cum reiese din mecanismul de calcul al contributiei instituite de dispozitiile O.U.G. nr. 77/2011, procentul de contributie datorat este identic pentru toti contribuabilii, desi acestia se regasesc in situatii diferite, in sensul ca nu toti producatorii de medicamente participa la programele nationale de sanatate;
– referitor la pretinsa incalcare a prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, apreciaza ca se sustine argumentul autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, in sensul ca taxa de clawback se constituie intr-o taxa aplicabila, printre altele, asupra unei alte taxe, si anume celei pe valoarea adaugata.
Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 77/2011 este neintemeiata.
Din perspectiva criticilor de neconstitutionalitate extrinseca, referitoare la pretinsa incalcare a prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, arata ca, potrivit celor statuate in jurisprudenta Curtii Constitutionale, situatiile extraordinare exprima un grad mare de abatere de la obisnuit sau comun, aspect intarit si prin adaugarea sintagmei “a caror reglementare nu poate fi amanata”, iar pentru indeplinirea cerintelor prevazute in aceste dispozitii constitutionale este necesara existenta unei stari de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune in pericol un interes public. Or, raportand aceste criterii la situatia de fata, se apreciaza ca Guvernul si-a justificat in mod corespunzator interventia sa legislativa in cuprinsul preambulului acestui act normativ.
In ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate intrinseca, arata ca dispozitiile O.U.G. nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se refera la exercitarea unui drept fundamental, ci instituie obligatia platii unei contributii trimestriale, asimilata obligatiei fiscale, in sarcina persoanelor juridice, astfel ca prevederile art. 16 din Legea fundamentala nu au incidenta in cauza.
De asemenea, nu poate fi retinuta nici critica potrivit careia dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 si 56 alin. (2). Masurile instituite prin O.U.G. nr. 77/2011 dau expresie dispozitiilor constitutionale potrivit carora “Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice”. Mentioneaza jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, prin care aceasta a statuat ca regula generala in materia impozitelor si taxelor este cuprinsa in art. 139 alin. (1) din Constitutie, neputandu-se retine, de principiu, ca prin stabilirea pe cale legala a unui impozit sau majorarea acestuia s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane, sens in care invoca Decizia nr. 68 din 2 februarie 2012. Or, prin contributia trimestriala calculata si datorata in conditiile O.U.G. nr. 77/2011 se asigura suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sanatate, care este guvernat de principiul solidaritatii, tocmai in vederea indeplinirii obligatiei constitutionale a statului de a asigura conditiile pentru exercitarea dreptului la ocrotirea sanatatii.
In ceea ce priveste critica sustinuta prin prisma criteriilor de claritate, previzibilitate si predictibilitate, se sustine ca, astfel cum a retinut Curtea Constitutionala si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, “din cauza principiului generalitatii legilor, continutul acestora nu poate prezenta o precizie absoluta”, iar “previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absoluta, intrucat, oricat de dorita ar fi aceasta, ea ar da nastere unei rigiditati excesive a reglementarii”.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, insa din criticile autoarei exceptiei reiese ca, in realitate, acestea vizeaza in mod concret dispozitiile art. 3^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 7 decembrie 2011.
Textul art. 3^1 alin. (5) are urmatorul cuprins: “(5) Prin valoarea vanzarilor, in sensul alin. (1) – (3), se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care dispun ca “Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sanatatii, ale art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate, ale art. 56 alin. (2) potrivit carora “Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale” si ale art. 115 alin. (4) si (6) privind regimul ordonantelor de urgenta. De asemenea, sunt mentionate dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind interzicerea discriminarii, precum si ale art. 1 paragraful 2 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie, referitor la protectia proprietatii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
I. Dispozitiile O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, raportat la critici si prevederi constitutionale si conventionale similare, sens in care este Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012.
II. Distinct de cele retinute in decizia mentionata mai sus, in ceea ce priveste critica autoarei prezentei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la faptul ca formula de calcul privind taxa de clawback include si taxa pe valoarea adaugata, Curtea retine ca prevederile O.U.G. nr. 77/2011, si in mod special cele referitoare la modul de calcul al contributiei respective, au fost modificate si completate astfel:
– prin O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 7 decembrie 2011, s-a introdus art. 3^1, care prevede, printre altele, la alin. (5) ca “prin valoarea vanzarilor (…) se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata”;
– O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, care la art. 7, din sectiunea a 2-a – Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, prevede in mod explicit ca formula de calcul nu include si taxa pe valoarea adaugata, revenind la solutia legislativa anterioara modificarii aduse prin O.U.G. nr. 110/2011.
Avand in vedere cele statuate anterior, precum si modificarile legislative intervenite in cuprinsul O.U.G. nr. 77/2011, Curtea retine urmatoarele:
In speta dedusa judecatii, pe langa argumentele prezentate de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate si retinute in Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, ale carei considerente sunt valabile si in prezenta cauza, pe de o parte, sunt criticate, in mod expres, dispozitiile art. 3^1 alin. (5) din O.U.G. nr. 77/2011, astfel cum au fost introduse prin O.U.G. nr. 110/2011, iar, pe de alta parte, notificarile au ca temei legal tocmai dispozitiile art. 3^1 din O.U.G. nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin O.U.G. nr. 110/2011.
Curtea observa ca dispozitiile alin. (5) al art. 3^1 stabilesc, in mod expres, ca prin valoarea vanzarilor, in sensul celor reglementate prin O.U.G. nr. 77/2011, se intelege valoarea medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.
Contributia trimestriala reprezinta, asadar, un procent aplicat nu numai asupra pretului in sine al medicamentelor, ci si asupra taxei pe valoare adaugata aplicata pretului medicamentelor, ceea ce echivaleaza cu un impozit la impozit.
Curtea constata ca, in virtutea principiului general valabil in materie fiscala, impozitele si taxele se aplica asupra materiei impozabile – venituri sau bunuri, nu si asupra celorlalte impozite, or aplicarea taxei de clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale referitoare la asezarea justa a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea taxei pe valoarea adaugata in valoarea totala a vanzarilor de medicamente in raport cu care se calculeaza taxa de clawback este neconstitutionala, urmand ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie admisa sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate, ridicata de Societatea Comerciala “Labormed Pharma” – S.A., cu sediul in Bucuresti, in Dosarul nr. 5.121/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, si constata ca sintagma “care include si taxa pe valoarea adaugata” din cuprinsul art. 3^1 alin. (5) al O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost completata prin O.U.G. nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, este neconstitutionala.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 5 februarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close