Decizia Comisiei privind instituirea Grupului de experti al CE privind dreptul european al contractelor de asigurare

Decizia Comisiei din 17 ianuarie 2013 privind instituirea Grupului de experti al Comisiei Europene privind dreptul european al contractelor de asigurare

2013/C 16/03

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

intrucat:
(1) La data de 1 iulie 2010, Comisia a lansat o consultare referitoare la “Cartea verde privind optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi” [1]. O serie de parti interesate din sectorul asigurarilor, in special reprezentanti ai societatilor de asigurari si intermediari de asigurari, au afirmat ca diferentele in domeniul dreptului contractelor ridica obstacole in calea schimburilor comerciale transfrontaliere cu produse de asigurare.
(2) In Rezolutia sa din 8 iunie 2011, Parlamentul European si-a reiterat apelul adresat anterior de a include contractele de asigurare in domeniul de aplicare al unui instrument optional si si-a exprimat convingerea ca un astfel de instrument ar putea fi util cu precadere pentru contractele de asigurare de mica anvergura, cerand totodata Comisiei sa instituie un grup de experti special care sa se ocupe de toate activitatile pregatitoare viitoare privind serviciile financiare, pentru a se asigura ca orice instrument viitor tine seama de eventualele caracteristici specifice ale sectorului serviciilor financiare.
(3) In urma “Cartii verzi privind optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi”, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un drept european comun in domeniul vanzarilor in data de 11 octombrie 2011. Domeniul de aplicare al propunerii privind un drept european comun in domeniul vanzarilor s-a limitat la contractele de vanzare de bunuri, la contractele de furnizare de continut digital si la contractele de prestari de servicii conexe, deoarece bunurile reprezinta partea principala a schimburilor comerciale din interiorul UE, iar comertul cu produse digitale are o importanta economica din ce in ce mai mare.
(4) In data de 16 februarie 2012, Comisia a adoptat Cartea alba “O agenda pentru pensii adecvate, sigure si viabile” care a prezentat un pachet de initiative ce au drept scop facilitarea dezvoltarii economiilor suplimentare private pentru pensie. Masura 19, care face parte din acest pachet, a anuntat ca se va analiza de catre Comisie necesitatea de a elimina obstacolele pe care le prezinta legislatia contractelor pentru crearea si distribuirea de produse de asigurare de viata care au si functie de economii/investitii, cu scopul de a facilita distributia transfrontaliera a anumitor produse private de pensie.
(5) Luand in considerare contributiile partilor interesate la consultarea cu privire la “Cartea verde privind optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi” si avand in vedere Rezolutia Parlamentului European din 8 iunie 2011, Comisia considera ca situatia din sectorul asigurarilor necesita o analiza detaliata, specifica. Comisia isi propune, prin urmare, sa analizeze daca diferentele in materie de drept al contractelor de asigurare reprezinta obstacole in calea comertului transfrontalier de produse de asigurare.
(6) Recunoscand necesitatea de a lua in considerare caracteristicile specifice ale sectorului serviciilor financiare, Comisia considera ca este necesar sa se instituie un grup de experti pentru a oferi asistenta si a permite Comisiei sa beneficieze de o experienta practica variata si de o serie larga de cunostinte pentru analiza sa.
(7) Grupul de experti analizeaza daca diferentele dintre legislatiile in materie de contracte de asigurare ale statelor membre creeaza bariere in calea comertului transfrontalier si, in caz afirmativ, in ce domenii specifice de asigurare, inclusiv anumite produse de asigurari de viata care ar putea servi drept pensii private, se intampla acest lucru. Grupul de experti intocmeste un raport pe baza constatarilor sale.
(8) Grupul de experti va fi alcatuit din reprezentanti ai partilor interesate, printre care sectorul asigurarilor, principalii utilizatori de produse de asigurare si profesionisti cu experienta in intocmirea de contracte de asigurare. Grupul de experti poate, de asemenea, sa includa experti care actioneaza in nume propriu, cum ar fi cadre universitare cu competente specifice in domeniul dreptului contractelor si, in special, in domeniul dreptului contractelor de asigurare. Componenta grupului de experti poate varia in functie de sarcinile sale specifice.
(9) Ar trebui stabilite reguli privind dezvaluirea de informatii de catre membrii grupului de experti.
(10) Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Grupul de experti al Comisiei privind dreptul european al contractelor de asigurare
Se instituie “Grupul de experti al Comisiei privind dreptul european al contractelor de asigurare”, denumit in continuare “grupul de experti”.
Articolul 2
Misiune
(1) Misiunea grupului de experti este de a efectua o analiza pentru a sprijini Comisia in eforturile sale de a verifica daca diferentele dintre legislatiile in materie de contracte constituie un obstacol in calea comertului transfrontalier cu produse de asigurare.
(2) In cazul in care grupul de experti constata ca diferentele dintre legislatiile in materie de contracte ar putea constitui obstacole in calea comertului transfrontalier cu produse de asigurare, acesta identifica sectoarele din domeniul asigurarilor susceptibile sa fie afectate in mod deosebit de astfel de obstacole.
(3) Pana la sfarsitul anului 2013, grupul de experti prezinta Comisiei un raport privind constatarile sale.
Articolul 3
Consultare
Comisia poate consulta grupul de experti in legatura cu orice chestiune referitoare la dreptul contractelor de asigurare si la aspecte relevante ale dreptului contractelor.
Articolul 4
Componenta – numirea membrilor
(1) Grupul de experti este alcatuit din cel mult 20 de membri.
(2) Membrii pot fi persoane fizice numite cu titlu personal, persoane fizice care reprezinta un interes comun, cum ar fi interesul furnizorilor de asigurari, al utilizatorilor de asigurari sau al practicienilor dreptului, precum si organizatii in domeniul asigurarilor, organizatii ale utilizatorilor de asigurari si organizatii ale avocatilor.
(3) Membrii numiti cu titlu personal actioneaza independent si in interes public. Acestia sunt numiti de directorul general al DG Justitie, din randul specialistilor ce au cunostinte specifice in domeniile mentionate la articolul 2 si la articolul 3 si care au raspuns unei cereri de candidaturi. Persoanele fizice care au fost numite pentru a reprezenta un interes comun nu reprezinta o parte interesata anume. Acestia sunt numiti de directorul general al DG Justitie din randul partilor interesate care au competente si un interes puternic in domeniile mentionate la articolul 2, care doresc sa contribuie la activitatea grupului de experti si care au raspuns unei cereri de candidaturi. Organizatiile isi numesc reprezentantii. Membrii sunt numiti in functie de disponibilitatea lor de a dedica timpul necesar pentru a contribui efectiv la deliberarile grupului de experti.
(4) Membrii grupului de experti sunt numiti pentru un mandat fix de doi ani care se incheie la 24 de luni de la data adoptarii prezentei decizii.
(5) Membrii care nu mai sunt in masura sa contribuie efectiv la deliberarile grupului de experti, care demisioneaza sau care nu indeplinesc conditiile prevazute la alineatul (3) din prezentul articol sau la articolul 339 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pot fi inlocuiti pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului lor.
(6) Membrii numiti cu titlu personal semneaza un document prin care se angajeaza sa actioneze in interes public, precum si o declaratie care atesta absenta sau existenta vreunui conflict de interese.
(7) Numele membrilor se publica in Registrul grupurilor de experti ai Comisiei si al altor entitati similare (“registrul”), precum si pe site-ul internet al DG Justitie.
(8) Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si publicate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [2].
Articolul 5
Mod de functionare
(1) Grupul de experti este prezidat de un reprezentant al Comisiei.
(2) Cu acordul serviciilor Comisiei, grupul poate infiinta subgrupuri pentru a analiza aspecte specifice, pe baza unor termeni de referinta stabiliti de grup. Aceste subgrupuri sunt desfiintate imediat dupa ce si-au indeplinit mandatul.
(3) Reprezentantul Comisiei poate invita experti care nu sunt membri ai grupului de experti si care au competente specifice in legatura cu un subiect de pe ordinea de zi sa participe pe o baza ad hoc la lucrarile grupului de experti sau ale subgrupului. In plus, reprezentantul Comisiei poate acorda statutul de observator unor persoane fizice, unor organizatii, astfel cum sunt definite in regula numarul 8 alineatul (3) din regulile orizontale aplicabile grupurilor de experti si unor tari candidate [3].
(4) Membrii grupului de experti, precum si expertii si observatorii invitati respecta obligatiile referitoare la secretul profesional prevazute in tratate si in normele de punere in aplicare a acestora, precum si normele in materie de securitate ale Comisiei privind protectia informatiilor clasificate ale UE, prevazute in anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei. Daca aceste obligatii nu sunt respectate, Comisia poate lua toate masurile necesare.
(5) Grupul de experti si subgrupurile acestuia se reunesc in mod normal la sediile Comisiei. Comisia va asigura serviciile de secretariat. La reuniunile grupului de experti si ale subgrupurilor acestuia pot participa si alti functionari ai Comisiei interesati de lucrari.
(6) Comisia publica documentele relevante privind activitatile grupului, cum ar fi ordinea de zi si procesele verbale, fie prin includerea acestora in registru, fie prin intermediul unui link, inclus in registru, catre un site internet dedicat. Ar trebui prevazute exceptii de la publicare daca divulgarea unui document este de natura sa submineze protectia unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Toate rezultatele si drepturile aferente, inclusiv drepturile de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, obtinute in cadrul executarii activitatilor grupului de experti sunt proprietatea exclusiva a Uniunii, care poate sa le utilizeze, sa le publice, sa le cedeze sau sa le transfere dupa cum considera oportun, fara nicio limitare de ordin geografic sau de alta natura, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate intelectuala sau industriala existau inainte de activitatea grupului de experti.
Articolul 6
Cheltuieli aferente reuniunilor
(1) Participantii la activitatile grupului nu sunt remunerati pentru serviciile prestate.
(2) Cheltuielile de deplasare si sedere ale participantilor la activitatile grupului sunt rambursate de Comisie in conformitate cu dispozitiile in vigoare in cadrul Comisiei.
(3) Cheltuielile aferente reuniunilor sunt rambursate in limitele creditelor bugetare disponibile alocate in cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.
Articolul 7
Aplicabilitate
Decizia se aplica pe o perioada de 24 de luni de la data adoptarii sale. Comisia decide cu privire la o eventuala prelungire inainte de aceasta data.
Adoptata la Bruxelles, 17 ianuarie 2013.
Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepresedinte
[1] COM(2010) 348 final, 1.7.2010.http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/co0016_en.htm
[2] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
[3] A se vedea: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2010_EN.pdf

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close