Legea bugetului de stat pe anul 2013

In M. Of. nr. 106 din 22 februarie 2013 a fost publicata Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.

SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2013

ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
————
*) Anexa nr. 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2013

ART. 4
Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.125,8 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 10.390,1 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
c) 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare pe unitati administrativ-teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
a) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
c) finantarii drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional;
d) finantarii cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2012 – 2013;
e) finantarii invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
f) finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
h) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;
i) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.
(2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
a) finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cuantumul prevazut prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012;
c) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) finantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
f) finantarii cheltuielilor creselor;
g) finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.154/2012, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional, finantarii cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 24/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, se repartizeaza pe sectoare si municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (3) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, iar pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (3), autoritatile administratiei publice locale aloca, pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, si sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Plata sumelor prevazute la alin. (1) lit. i) si la alin. (3) lit. b) se efectueaza in anul 2013 in mod esalonat, in transe trimestriale egale.
(8) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.
ART. 6
Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligatia sa-si achite arieratele inregistrate in contabilitate, inclusiv din imprumuturi contractate din contul curent general al Trezoreriei Statului, care sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste imprumuturi nu se includ in limitele pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, prevazute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
(1) In anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
(2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit din cauza neasigurarii sursei de finantare, pana la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
(3) Prevederile art. 28 se aplica in mod corespunzator si ordonatorilor de credite ai bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 8
Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2013 sunt prevazute in anexa nr. 9.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2013

ART. 9
(1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 3.719,3 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(3) Suma prevazuta la alin. (2) include si suma de 76,7 milioane lei reprezentand sume incasate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, precum si potrivit art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, incasate si reflectate in rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la finele anului 2012.
(4) Sumele incasate din contributia trimestriala prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu completarile ulterioare, precum si sumele incasate potrivit art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se reflecta, prin includerea acestora atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe masura incasarii.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile prevazute la alin. (4) in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu mentinerea echilibrului bugetar.
(6) Pentru anul 2013, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
ART. 10
Prevederile art. 51 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 11
(1) Prevederile art. 52 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la titlul “Cheltuieli de personal”, sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013

ART. 12
(1) Pentru anul 2013, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, altor programe/ instrumente/ facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral ori partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral ori partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/ contractele/ deciziile/ ordinele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/ contractul/ decizia/ ordinul de finantare.
(4) In cazul proiectelor/ propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/ facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/ avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/ finantat, avizata de principiu, din punct de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/ facilitatii.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/ gestiune a programului/ instrumentului/ facilitatii:
a) proiectele/ propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/ instrumentelor/ facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/ propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/ propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(7) Sumele prevazute pe total la alineatul “Finantare externa nerambursabila” nu pot fi diminuate. Sumele prevazute pe total la alineatul “Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”. Majorarea sumelor prevazute la alineatul “Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuata numai de la alte titluri de cheltuieli, in conditiile legii.
(8) In conditiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) efectueaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cursul intregului an, redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi si modifica Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin. (5).
(9) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin. (1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(10) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/ gestiune a programelor/ instrumentelor/ facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand “Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, “Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare”, precum si “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN”.
ART. 13
(1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 12 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilitatii in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi, la proiectele prevazute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale ce reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/ gestiune, Autoritatea de certificare si plata ori de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/ facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza de hotarari ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management in anii 2011 si 2012, se restituie de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeana in anul 2013, la bugetul de stat si se evidentiaza la titlul de cheltuieli bugetare 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”.
(4) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/ instrumentelor/ facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania vireaza in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, in termen de 5 zile lucratoare.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmise de institutia beneficiara de proiect.
ART. 14
(1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate comuna de management/autoritate nationala/ autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/ autoritatilor comune de management/ autoritatilor nationale.
ART. 15
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate si cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7).
(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.
(7) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, articolul ori alineatul corespunzator, sa introduca titlul, articolul si alineatul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.
(8) Prevederile alin. (7) se aplica si institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(9) Ordonatorii principali de credite efectueaza, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, modificarile prevazute la alin. (3) – (7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
(10) Din sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2013

ART. 16
(1) Pentru anul 2013 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 89/2009. Aceeasi incadrare se aplica si pentru cheltuielile din cadrul imprumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor Publice potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, a caror disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau a altor actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, in functie de natura si de specificul acestor imprumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.
ART. 17
Fac exceptie de la prevederile art. 16 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.
ART. 18
(1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.
(2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre capitole, intre si in cadrul proiectelor/programelor cu finantare rambursabila, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
ART. 19
In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.
ART. 20
Partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri rambursabile poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea cerintelor finantatorilor in cauza.

CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

ART. 21
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovare a intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 22
In bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul “Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate”, este cuprinsa suma de 45.000 mii lei pentru finantarea de catre Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii in sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.
ART. 23
In bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsa si suma de 200.000 mii lei care va fi utilizata de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, in conditiile legii, a stocurilor rezerva de stat de apa grea si octoxid de uraniu.
ART. 24
In bugetul alocat Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2013, respectiv in anexa nr. 3/21/02a “Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2011 – 2013”, sunt cuprinse si sume pentru finalizarea actiunilor determinate de organizarea “Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – editia de iarna 2013”.
ART. 25
(1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.06 “Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)”, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, masurilor de piata si interventie in agricultura, precum si ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.
(2) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice si altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene.
ART. 26
In anul 2013, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal aferente anului 2012, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.18 “Alte transferuri curente interne”.
ART. 27
In anul 2013, activitatile unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare de drept public si de utilitate publica din domeniul agricol din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
ART. 28
(1) In termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum si de la aprobarea rectificarilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligatia de a notifica prestatorilor, executantilor si furnizorilor valoarea maxima in limita careia se pot executa lucrari, presta servicii si livra bunuri, valoare calculata ca diferenta intre creditele bugetare si sumele aferente platilor restante.
(2) Ordonatorii de credite au obligatia de a intocmi si de a actualiza, dupa caz, impreuna cu prestatorii, executantii si furnizorii, graficele de executie/livrare, atat fizice, cat si valorice, anexe la contracte, aferente anului 2013, in functie de valoarea maxima calculata conform alin. (1).
(3) Se interzice ordonatorilor de credite receptionarea de servicii, lucrari si produse peste valoarea maxima calculata si notificata conform alin. (1).
ART. 29
(1) In bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul “Intretinerea infrastructurii feroviare publice”, este cuprinsa suma de 850.000 mii lei pentru Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., suma care va fi utilizata cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.
(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, in vederea asigurarii fondurilor aferente investitiilor pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A. Utilizarea fondurilor se face numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
ART. 30
Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 “Transporturi”, articolul “Subventii pentru transportul de calatori cu metroul”, se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2012.
ART. 31
In bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice”, este cuprinsa si suma de 5.000 mii lei pentru achizitionarea unui elicopter de catre Scoala Superioara de Aviatie Civila.
ART. 32
(1) In bugetul Ministerului Educatiei Nationale, la capitolul 65.01 “Invatamant”, sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.
(2) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza in anul 2013 si candidatii care au obtinut cel putin nota 7 la concursul de titularizare in anul 2012, in conditiile legii.
ART. 33
In anul 2013, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor de invatamant superior de stat din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale se aproba de catre organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite si al Ministerului Finantelor Publice.
ART. 34
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in bugetul Ministerului Culturii, titlul 51.01 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” cuprinde si suma de 27.677 mii lei, reprezentand sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, din care suma de 8.303 mii lei pentru Fondul cinematografic si suma de 19.374 mii lei pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se acorda Centrului National al Cinematografiei si Institutului National al Patrimoniului in transe lunare egale.
ART. 35
In bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse si sume pentru sustinerea editarii de reviste si publicatii, care pot fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor incheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele si publicatiile culturale.
ART. 36
Se autorizeaza Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie” sa asigure finantarea cheltuielilor aferente pregatirii Festivalului si Concursului International “George Enescu”, editia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM – institutie publica subordonata.
ART. 37
Sumele cuprinse in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, la articolul 56.24 “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana”, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se pot utiliza pentru asigurarea prefinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
ART. 38
In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale” titlul 55 “Alte transferuri” alineatul 55.01.14 “Fondul National de Preaderare” este cuprinsa si suma de 150.000 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeana in conformitate cu memorandumurile de finantare ISPA aprobate in perioada 2000 – 2003, precum si taxa pe valoarea adaugata restanta conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 39
Sumele prevazute in bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, se repartizeaza cu prioritate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care inregistreaza plati restante ca urmare a neonorarii contractelor de finantare incheiate cu acestea, potrivit legii.
ART. 40
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2013.
(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute la alin. (2).
ART. 41
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul “Alte transferuri”.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin. (1).
ART. 42
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, in conditiile prevederilor alin. (1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 in programele de investitii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, categoria e “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
ART. 43
(1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art. 17.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin. (1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
ART. 44
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatele “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”, “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare”, “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate” si “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” si la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri”, alineatele “Programe cu finantare rambursabila”, “Programe comunitare”, “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, “Programe ISPA”, “Cheltuieli neeligibile ISPA”, “Programe SAPARD”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, alineatele “Finantare externa nerambursabila”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi titlu, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii.
(4) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Alte transferuri” alineatele “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, “Programe ISPA”, “Programe SAPARD” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
(5) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul “Alte transferuri” alineatul “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” si de la titlul “Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
(6) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pre- si postaderare si a programelor cu finantare rambursabila;
b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celor reprezentand majorarile de intarziere.
(7) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar “Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene”.
(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Rambursari de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Imprumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(10) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze pe parcursul intregului an suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara “Fondul National de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.
ART. 45
Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile se pot realiza in structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, cu incadrarea in valoarea totala a titlurilor de cheltuieli 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.
ART. 46
In anul 2013, creditele bugetare la nivel de titlu, precum si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale estimate pentru anii 2014 – 2016 sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 47
In anul 2013, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
ART. 48
In anul 2013, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala “Posta Romana” – S.A. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depasi 1%, asupra valorii sumelor platite.
ART. 49
Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala din care provin cursantii.
ART. 50
(1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 51
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii din anul 2013, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
ART. 52
(1) In anul 2013, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, cu modificarile ulterioare, precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, in mod esalonat in transe trimestriale egale.
(2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la titlul “Cheltuieli de personal” este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).
ART. 53
(1) In anul 2013, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 5 lit. a) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor care prin legi speciale au prevazuta modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli, vor fi aprobate dupa cum urmeaza:
a) prin hotarare a Guvernului initiata de ordonatorii principali de credite in subordinea, autoritatea, coordonarea sau portofoliul carora functioneaza regiile autonome infiintate de stat, companiile si societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul este actionar unic/majoritar sau detine o participatie majoritara, dupa caz;
b) prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru regiile autonome infiintate de o unitate administrativ-teritoriala, companiile si societatile comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau detine o participatie majoritara. In acelasi mod se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome si societatilor comerciale la care operatorii economici infiintati de o unitate administrativ-teritoriala detin direct sau indirect o participatie majoritara sau sunt actionari majoritari, dupa caz;
c) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a) detin direct sau indirect o participatie majoritara sau sunt actionari majoritari, dupa caz.
(2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiti la alin. (1) determina cheltuielile cu salariile astfel:
a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent. Fac exceptie operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent si care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind intretinerea si repararea bunurilor din domeniul public primite in concesiune sau in administrare, acestia aplicand prevederile de la lit. b);
b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2013;
c) cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevazuti la lit. a) si b), va fi corelata cu cresterea productivitatii muncii, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In anul 2013, operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu pot majora numarul prognozat de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul, respectiv consiliul local, judetean, ori Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pot aproba cresterea numarului de personal si/sau a orelor suplimentare necesare a se efectua, cu cresterea corespunzatoare a cheltuielilor cu salariile, dupa caz, la unii operatori economici.
(4) Prevederile alin. (2) se vor avea in vedere si la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2013. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, organul de specialitate al administratiei publice centrale coordonator poate aproba cresterea numarului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, sau a cheltuielilor cu salariile si a castigului mediu corelat cu cresterea productivitatii muncii, la unele institute nationale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(5) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Fondului Roman de Contragarantare si nu se aplica institutiilor de credit cu capital integral/majoritar de stat.
(6) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica operatorilor economici, pentru care, prin legi speciale s-a reglementat derogarea de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital integral/majoritar de stat.
(7) Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013, operatorii economici si celelalte entitati carora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol, vor putea efectua cheltuieli lunar in limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau, dupa caz, 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), operatorii economici si alte entitati ale caror activitati se desfasoara, in principal, in anumite perioade ale anului pot efectua cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului de credite in subordinea carora se afla.
ART. 54
(1) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA in sectorul de apa transmit Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii si a documentelor justificative de la operatorii economici de apa, o copie de pe procesul-verbal de receptie a investitiei si solicitarea de plata a taxei pe valoarea adaugata aferente investitiilor in bunuri de natura domeniului public in cadrul masurii ex-ISPA.
(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor necesare platii taxei pe valoarea adaugata, unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata catre operatorul economic de apa.
ART. 55
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice alocatiile bugetare, precum si valoarea totala a proiectelor/programelor prevazute in anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum si a celor finantate din titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, cu incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.
(2) Incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
(3) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fundamentari detaliate.
ART. 56
Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close