Modificarea si completarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

In M. Of. nr. 136 din 14 martie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II “Impozitul pe profit”

1. Punctul 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“14^1. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor, efectuata potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil. In valoarea fiscala a titlurilor de participare si a obligatiunilor se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenta a stocurilor.”

2. Punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. In registrul de evidenta fiscala trebuie inscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursa intr-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa in declaratia fiscala, obtinuta in urma unor prelucrari ale datelor furnizate de inregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor impozabile si a cheltuielilor aferente se efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru si/sau an fiscal.”

3. Dupa punctul 17^4 se introduce un nou punct, punctul 17^5, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
ART. 19^3
Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
[…]
b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:
1. sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct;
1^1. In situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel:
a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizare a rezervei;
b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;
2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
[…]

Norme metodologice:
17^5. In aplicarea prevederilor art. 19^3 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor nu reprezinta elemente similare veniturilor la momentul inregistrarii, acestea fiind tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.
Exemplu – Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost.
Un contribuabil prezinta urmatoarea situatie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
– cost de achizitie: 1.000.000 lei;
– rezerva din reevaluare inregistrata la 31 decembrie 2003: 300.000 lei;
– rezerva din reevaluare inregistrata la 31 decembrie 2004: 500.000 lei;
– amortizarea rezervelor din reevaluare cumulata la momentul retratarii este de 350.000 lei, din care:
– suma de 150.000 lei a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal in vigoare pentru perioadele respective si nu a intrat sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal;
– suma de 200.000 lei nu a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal;
– actualizarea cu rata inflatiei a mijlocului fix, evidentiata in contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma bruta), iar amortizarea cumulata aferenta costului inflatat este de 50.000 lei;
– metoda de amortizare utilizata: amortizare liniara.
Pentru simplificare consideram ca durata de amortizare contabila este egala cu durata normala de utilizare fiscala.

Operatiuni efectuate la momentul retratarii
In situatia in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, au loc urmatoarele operatiuni:
Etapa I: Eliminarea efectului reevaluarilor:
1. eliminarea surplusului din reevaluare in suma de 800.000 lei;
2. anularea sumelor reprezentand amortizarea reevaluarii in suma de 350.000 lei.
Operatiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, in acest caz, impozitarea se efectueaza ca urmare a anularii sumelor reprezentand amortizarea reevaluarii in suma de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizarii rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distinctia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusa la calculul profitului impozabil si amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusa la calculul profitului impozabil, astfel:
– suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
– suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal.
Etapa II: Inregistrarea actualizarii cu rata inflatiei:
1. actualizarea cu rata inflatiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei;
2. actualizarea cu rata inflatiei a valorii amortizarii mijlocului fix cu suma de 50.000 lei.
Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct.
Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratata ca rezerva daca aceasta este evidentiata in soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct.
Suma de 50.000 lei reprezinta element similar cheltuielilor, potrivit 19^3 lit. b) pct. 3 din Codul fiscal.
In situatia in care suma de 50.000 lei diminueaza soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se impoziteaza suma de 50.000 lei din suma bruta de 200.000 lei, deoarece o parte din rezerva este utilizata.”

4. La punctul 23, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare si a obligatiunilor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile;”.

5. Punctul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“33. Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. In cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai mare de 100 lei.”

6. Dupa punctul 76 se introduc doua noi puncte, punctele 76^1 si 76^2, cu urmatorul cuprins:
“76^1. In scopul aplicarii prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, prin parte de patrimoniu transferata ca intreg in cadrul unei operatiuni de desprindere efectuate potrivit legii se intelege activitatea economica/ramura de activitate care, din punct de vedere organizatoric, este independenta si capabila sa functioneze prin propriile mijloace. Caracterul independent al unei activitati economice/ramuri de activitate se apreciaza potrivit prevederilor pct. 86^2. In situatia in care partea de patrimoniu desprinsa nu este transferata ca intreg, in sensul identificarii unei activitati economice/ramuri de activitate, independente, pierderea fiscala inregistrata de contribuabilul cedent inainte ca operatiunea de desprindere sa produca efecte potrivit legii se recupereaza integral de catre acest contribuabil.
76^2. In scopul aplicarii prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal, contribuabilii care, incepand cu data de 1 februarie 2013, aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor respecta si urmatoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:
– pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2013 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plata a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal in sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi;
– pierderea fiscala din perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv, inregistrata de catre un contribuabilul care, in aceasta perioada, a fost platitor de impozit pe profit, se recupereaza, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plata a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, in sensul celor 7 ani consecutivi;
– in cazul in care contribuabilul revine in cursul anului 2013, la sistemul de plata a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata in perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv este luata in calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie – 31 decembrie 2013, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti anului 2013, si se recupereaza potrivit art. 26 din Codul fiscal, incepand cu anul 2014, in limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie – 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi.”

7. Punctul 89^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
(4) In cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci cand cumparatorul este o persoana juridica romana sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent inregistrat fiscal in Romania la momentul tranzactiei, urmand ca persoana juridica straina sa declare si sa plateasca impozit pe profit potrivit art. 35.

Norme metodologice:
89^2. In aplicarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal, in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent al unei persoane juridice straine, obligatia platii si declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestor obligatii.
In sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, acestia au obligatia declararii si platii impozitului pe profit in numele persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal.
Persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declara si plateste impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luand in calcul atat impozitul pe profit trimestrial, retinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de catre cumparator, persoana juridica romana sau sediu permanent al unei persoane juridice straine, dupa caz, cat si impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal.”

8. Dupa punctul 97^4 se introduce un nou punct, punctul 97^5, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
(11) In cazul urmatoarelor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baza de determinare a platilor anticipate, potrivit urmatoarelor reguli:
a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati cedente;
b) contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice romane insumeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatile cedente. In situatia in care toate societatile cedente inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
c) contribuabilii infiintati prin divizarea unei persoane juridice romane impart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii. In situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
d) contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare a unei persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii;
e) contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societati beneficiare, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proportional cu valoarea activelor si pasivelor mentinute de catre persoana juridica care transfera activele.
(12) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, si care in cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art. 27^1, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplica urmatoarele reguli pentru determinarea platilor anticipate datorate:
a) in cazul fuziunii prin absorbtie, sediul permanent determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de catre societatea cedenta;
b) in cazul divizarii, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, potrivit legii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin. (11) lit. e).
(13) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, implicati in operatiuni transfrontaliere, altele decat cele prevazute la alin. (12), aplica urmatoarele reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate:
a) in cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice straine, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societatea absorbanta in anul fiscal precedent celui in care se realizeaza operatiunea;
b) contribuabilii care absorb cel putin o persoana juridica romana si cel putin o persoana juridica straina, incepand cu trimestrul in care operatiunea respectiva produce efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati romane cedente;
c) contribuabilii infiintati prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice romane cu una sau mai multe persoane juridice straine insumeaza impozitul pe profit datorat de societatile romane cedente. In situatia in care toate societatile cedente romane inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilul nou-infiintat determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9).

Norme metodologice:
97^5. Contribuabilii care aplica regulile prevazute la art. 34 alin. (11) – (13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenti, dupa caz, din cadrul operatiunilor de fuziune, divizare, desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivit legii, si anume:
a) societatile comerciale bancare – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor – persoane juridice straine, beneficiare ale operatiunilor de reorganizare respective, contribuabili obligati sa aplice sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Codul fiscal;
b) contribuabilii beneficiari ai operatiunilor de reorganizare respective, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) – (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, in anul fiscal in care operatiunea de reorganizare produce efecte;
c) contribuabilii cedenti ai operatiunilor de desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) – (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, in anul fiscal in care operatiunea de reorganizare produce efecte.”

B. Titlul III “Impozitul pe venit”

1. Dupa punctul 7^2 se introduce un nou punct, punctul 7^3, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
ART. 42
[…]
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la capitolul VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul instrainarii si bunurile valorificate prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

Norme metodologice:
7^3. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasa exploatata in regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative, din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile.”

2. Punctele 9, 10, 21^1 si 40^1 se abroga.

3. La punctul 68, dupa litera n^4) se introduc doua noi litere, literele n^5) si n^6), cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Definirea veniturilor din salarii
ART. 55
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
d^1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
d^2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
i) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
j^1) sume reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
j^2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii.

Norme metodologice:
n^5) remuneratia platita avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfasurata in cadrul societatii civile profesionale de avocati si societatii profesionale cu raspundere limitata, potrivit legii;
n^6) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, pentru drepturile aferente perioadei incepand cu data de 1 februarie 2013.”

4. Dupa punctul 87^1 se introduc sapte noi puncte, punctele 87^2 – 87^8, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;
[…]

Norme metodologice:
87^2. Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile si nu se declara in Romania potrivit prevederilor Codului fiscal.
87^3. Veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania sunt impozabile in Romania daca persoana fizica este prezenta in acel stat pentru o perioada care nu depaseste perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea si veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident in Romania.
87^4. In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care au desfasurat activitatea dependenta in alt stat pentru o perioada mai mica decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea isi prelungesc ulterior perioada de sedere in statul respectiv peste perioada prevazuta de conventie, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strain.
Dupa expirarea perioadei prevazute in conventie, angajatorul care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania nu mai calculeaza, nu mai retine si nu mai vireaza impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal datoreaza in statul strain impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfasurarii activitatii in acel stat.
87^5. (1) Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, dreptul de impunere revine statului strain daca persoana fizica este prezenta in acel stat pentru o perioada care depaseste perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea. In aceasta situatie, angajatorul care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania si care efectueaza plata veniturilor din salarii catre contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal nu are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii, intrucat dreptul de impunere revine statului strain in care persoana fizica isi desfasoara activitatea.
(2) In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal urmeaza sa desfasoare activitatea dependenta in alt stat intr-o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea, dar detasarea acestora inceteaza inainte de perioada prevazuta in conventie, dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului roman.
a) In situatia in care persoana fizica isi continua relatia contractuala generatoare de venituri din salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat, nu s-a retinut si nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat fata de drepturile lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare luna. Impozitul astfel calculat se retine de catre angajator din veniturile din salarii incepand cu luna incetarii detasarii si pana la lichidarea impozitului. Impozitul se recupereaza intr-o perioada cel mult egala cu perioada in care persoana fizica a fost detasata in strainatate.
Angajatorul, la solicitarea autoritatii fiscale, prezinta documente care atesta incetarea detasarii, respectiv documentul/documente care atesta data sosirii in Romania a persoanei detasate.
b) In situatia in care persoana fizica nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul si acesta din urma nu poate efectua retinerea diferentelor de impozit, regularizarea impozitului datorat de persoana fizica se realizeaza de catre organul fiscal competent pe baza declaratiei privind veniturile realizate din strainatate.
87^6. Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania prin sediul sau permanent stabilit in statul in care persoana fizica isi desfasoara activitatea si salariul este suportat de catre acest sediu permanent, dreptul de impunere revine statului strain indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate.
87^7. In cazul contractelor de detasare incheiate pe o perioada mai mare decat perioada prevazuta de conventia pentru evitarea dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care este detasat contribuabilul prevazut la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal, aflate in derulare la 1 februarie 2013, angajatorul nu mai are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013.
87^8. Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platiti de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, dreptul de impunere revine statului roman, indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate.”

5. La punctul 111 litera b), liniuta a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- salariilor, diferentelor de salarii, dobanzilor acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile;”.

6. La punctul 111 litera b), dupa liniuta a 4-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 5-a, cu urmatorul cuprins:
“- veniturile prevazute la pct. 68 litera n^5).”

7. Dupa punctul 111^1 se introduc doua noi puncte, punctele 111^2 si 111^3, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Determinarea impozitului pe venitul din salarii
ART. 57
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
(2^1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.
(2^2) In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.
(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Norme metodologice:
111^2. In cazul sumelor platite direct de catre angajat, membru de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, cotizatia sindicala platita se deduce, in limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii in care s-a efectuat plata cotizatiei, pe baza documentelor justificative emise de catre organizatia de sindicat.
111^3. Veniturile reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, sunt considerate venituri realizate in afara functiei de baza, iar impozitul se calculeaza, se retine la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii.”

8. Punctele 125 si 126 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“125. Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat.
126. In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat.
Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.”

9. Dupa punctul 127 se introduce un nou punct, punctul 127^1, cu urmatorul cuprins:
“127^1. Platitorii de venituri din salarii au obligatia de a completa declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit si pentru veniturile din salarii platite angajatilor pentru activitatea desfasurata de acestia in strainatate, indiferent daca impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, retinut si virat. La completarea declaratiei, platitorii de venituri din salarii identifica persoanele care in cursul anului precedent au desfasurat activitate salariata in strainatate.”

10. Punctul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“134. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altora asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.”

11. Dupa punctul 135^1 se introduce un nou punct, punctul 135^2, cu urmatorul cuprins:
“135^2. In cazul in care arenda se plateste in natura, pentru determinarea bazei impozabile se vor avea in vedere preturile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de catre consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in raza teritoriala a caruia se afla terenul arendat. Modalitatea concreta de retinere la sursa a impozitului se stabileste prin acordul partilor.”

12. Dupa punctul 142^1 se introduc doua noi puncte, punctele 142^2 si 142^3, cu urmatorul cuprins:
“142^2. Pretul de cumparare in cazul transferului titlurilor de valoare dobandite in conditiile prevazute la art. 27 si 27^1 din Codul fiscal in cadrul operatiunilor de transfer neimpozabil este stabilit in functie de valoarea nominala sau pretul de cumparare, dupa caz, a/al titlurilor de valoare cedate, inainte de operatiune. In cazul in care titlurile de valoare initiale cedate au fost dobandite cu titlu gratuit, valoarea nominala/pretul de cumparare a/al titlurilor respective este considerat(a) zero.
142^3. In cazul in care partile sociale au fost dobandite prin mostenire, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare care este considerat(a) zero.”

13. Punctul 149^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:

CAPITOLUL VII
Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Definirea veniturilor
ART. 71
(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.
(3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.
(4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

Norme metodologice:
149^1. Veniturile din activitati agricole realizate individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, stabilite pe baza normelor de venit, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal, indiferent de forma de organizare a activitatii. Veniturile din activitati agricole supuse impunerii pe baza de norme de venit in conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, cresterea si exploatarea animalelor detinute cu orice titlu, inclusiv cele luate in arenda.”

14. Dupa punctul 149^1 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 149^2 – 149^16, cu urmatorul cuprins:
“149^2. Veniturile din activitati agricole mentionate la art. 71 alin. (1) lit. a) – c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
149^3. Terminologia folosita pentru definirea grupelor de produse vegetale si animale prevazute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit este cea stabilita potrivit legislatiei in materie.
A) Produsele vegetale cuprinse in grupele pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt prevazute in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
In cadrul grupei de produse vegetale – leguminoase pentru boabe se cuprind:
a) mazare pentru boabe;
b) fasole pentru boabe;
c) bob;
d) linte;
e) naut;
f) lupin.
B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
1. vaci si bivolite:
– Vaci – femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
– Bivolite – femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
2. ovine si caprine:
– Oi – femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
– Capre – femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
3. porci pentru ingrasat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
4. albine – familii de albine;
5. pasari de curte – totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gaste, curci, bibilici, prepelite.
149^4. In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere suprafetele/capetele de animal insumate in cadrul grupei respective.
Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploatatie de 100 ha cereale (grau si porumb); primele 2 ha din grupa cereale nu se impoziteaza, pentru urmatoarele 98 ha se aplica norma de venit de 449 lei/ha, astfel:
Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.002 lei
Impozit = 44.002 lei x 16% = 7.040,32 lei
Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de vaci si bivolite de 102 capete.
Pentru primele doua capete nu se impoziteaza. Pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei
Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de ovine si caprine (care au fatat cel putin o data) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi si capre) nu se impoziteaza. Pentru restul de 190 capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei
149^5. Sunt considerate in stare naturala produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, precum si produsele de origine animala: lapte, lana, oua, piei crude, carne in viu si carcasa, miere si alte produse apicole definite potrivit legislatiei in materie, precum si altele asemenea.
Preparatele din lapte si din carne sunt asimilate produselor de origine animala obtinute in stare naturala.
Norma de venit stabilita in conditiile prevazute la art. 73 din Codul fiscal include si venitul realizat din instrainarea produselor vegetale, a animalelor si a produselor de origine animala, in stare naturala.
Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale/numarului de capete de animale/familiilor de albine, intervenite dupa data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
In cazul suprafetelor destinate produselor vegetale hamei, pomi si vie, suprafetele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod incepand cu primul an de intrare pe rod. Suprafetele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantati in livezi.
Norma de venit corespunzatoare veniturilor realizate din cresterea si exploatarea animalelor, precum si din valorificarea produselor de origine animala in stare naturala, in conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include si venitul realizat din:
a) exemplarele feminine din speciile respective care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 149^3 lit. B);
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentand animale provenite din propriile fatari si cele achizitionate numai in scop de reproductie pentru animalele detinute de contribuabili si supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activitati agricole generate de exemplarele prevazute la lit. a) si b) incluse in norma de venit nu se impoziteaza distinct fata de veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor din grupele prevazute la pct. 149^3 lit. B). Contribuabilii au obligatii declarative numai pentru animalele cuprinse in grupele care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 149^3 lit. B).
Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, numai in cazul in care acestea au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.
149^6. Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea in partida simpla.
149^7. Veniturile din activitati agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 in sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe baza de norme de venit, in situatia in care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale si animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vor fi avute in vedere prevederile art. 72 din Codul fiscal.
149^8. In situatia contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit si care trec la impunerea in sistem real incepand cu 1 februarie 2013 prin efectul legii, nu exista obligatia depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Totalul platilor anticipate in contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul sumei platilor anticipate stabilite in anul 2012.
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real. La stabilirea venitului net anual vor fi luate in calcul veniturile si cheltuielile efectuate dupa data de 1 februarie 2013.
149^9. Contribuabilii care obtin doar venituri din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligatii contabile.
In cazul cheltuielilor efectuate in comun care sunt aferente veniturilor pentru care exista regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe baza de norma de venit si venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cotele de cheltuieli vor fi alocate proportional cu suprafetele de teren/numarul de capete de animale/numarul de familii de albine detinute.

Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
ART. 72
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:
_____________________________________________________
|Produse vegetale  |Suprafata|
|_____________________________|_______________________|
| Cereale | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof  | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahar | pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun| pana la 1 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod| pana la 2 ha  |
|_____________________________|_______________________|
| Legume in camp  | pana la 0,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Legume in spatii protejate  | pana la 0,2 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe| pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod | pana la 1,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod  | pana la 0,5 ha|
|_____________________________|_______________________|
| Flori si plante ornamentale | pana la 0,3 ha|
|_____________________________|_______________________|
| ||
|_____________________________|_______________________|
| Animale | Nr. de capete/|
| | Nr. de familii de |
| | albine|
|_____________________________|_______________________|
| Vaci si bivolite| pana la 2 |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine si caprine| pana la 10|
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru ingrasat| pana la 6 |
|_____________________________|_______________________|
| Albine  | pana la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Pasari de curte | pana la 100|
|_____________________________|_______________________|

Norme metodologice:
149^10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:
– produse culese din flora salbatica, altele decat cele supuse impunerii in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
– produse capturate din fauna salbatica, altele decat cele care genereaza venituri din activitati independente.
149^11. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
a) persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
b) contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
c) contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform pct. 149^12. Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
d) contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
In cazul contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, plafonul neimpozabil se acorda la nivel de asociere.

Codul fiscal:
Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
ART. 73
(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.
(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:
______________________________________________________________
|  Produse vegetale  | Suprafata destinata  | Norma de |
|| productiei vegetale/ | venit|
|| cap de animal/familie| – lei –  |
|| de albine|  |
|____________________________|______________________|__________|
| Cereale| peste 2 ha|  449 |
|____________________________|______________________|__________|
| Plante oleaginoase | peste 2 ha|  458 |
|____________________________|______________________|__________|
| Cartof | peste 2 ha|3.488 |
|____________________________|______________________|__________|
| Sfecla de zahar| peste 2 ha|  697 |
|____________________________|______________________|__________|
| Tutun  | peste 1 ha|1.060 |
|____________________________|______________________|__________|
| Hamei pe rod| peste 2 ha|1.483 |
|____________________________|______________________|__________|
| Legume in camp | peste 0,5 ha |4.001 |
|____________________________|______________________|__________|
| Legume in spatii protejate | peste 0,2 ha |8.033 |
|____________________________|______________________|__________|
| Leguminoase pentru boabe| peste 1,5 ha |  801 |
|____________________________|______________________|__________|
| Pomi pe rod| peste 1,5 ha |4.709 |
|____________________________|______________________|__________|
| Vie pe rod | peste 0,5 ha |1.385 |
|____________________________|______________________|__________|
| Flori si plante ornamentale| peste 0,3 ha |11.773 |
|____________________________|______________________|__________|
||  |  |
|____________________________|______________________|__________|
| Animale|  |  |
|____________________________|______________________|__________|
| Vaci si bivolite| peste 2 capete|  453 |
|____________________________|______________________|__________|
| Ovine si caprine| 10 – 50 de capete|23 |
||______________________|__________|
|| peste 50 de capete|65 |
|____________________________|______________________|__________|
| Porci pentru ingrasat  | 6 – 10 capete|56 |
||______________________|__________|
|| peste 10 capete  |  177 |
|____________________________|______________________|__________|
| Albine | 50 – 100 de familii  |70 |
||______________________|__________|
|| peste 100 de familii |98 |
|____________________________|______________________|__________|
| Pasari de curte| 100 – 500 de capete  |3 |
||______________________|__________|
|| peste 500 de capete  |2 |
|____________________________|______________________|__________|

(4) Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

Norme metodologice:
149^12. Veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafete destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine), detinute in comun sau in devalmasie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, in situatia in care acestea nu se cunosc. In cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.
149^13. In cazul contribuabilului care realizeaza in mod individual venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

Codul fiscal:
Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
ART. 74
(1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 72.
(4) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel:
a) 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.
(6) Impozitul se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale.

Norme metodologice:
149^14. Perioada de declarare a suprafetelor cultivate/cap de animal/familie de albine este pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul in curs si cuprinde informatii privind suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data declararii.
In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati agricole atat individual, cat si intr-o forma de asociere, in declaratia depusa pana la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informatii referitoare la activitatea desfasurata in mod individual.
Contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica care au depus declaratia prevazuta la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o noua declaratie pentru anul in curs, pana la data de 25 mai a anului respectiv, in situatia modificarii structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale/numarului de capete de animale/familii de albine.
In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai.
149^15. Pe baza declaratiilor depuse de contribuabili/asocieri fara personalitate juridica, organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezinta impozit final si nu se recalculeaza.
149^16. Nu au obligatii declarative contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative fiind indeplinite de asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.”

15. La punctul 152, liniuta a 8-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“- veniturile distribuite persoanelor fizice asociate in forme de proprietate asociative – persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la pct. 73;”.

16. La punctul 152, dupa liniuta a 11-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 12-a, cu urmatorul cuprins:
“- veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar ca urmare a realizarii venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, din patrimoniul personal, altele decat cele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 41 lit. a) – h) si art. 42 din Codul fiscal.”

17. Punctul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“153. Venitul net anual se determina de catre contribuabil, pe fiecare sursa, din urmatoarele categorii:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
c) venituri din activitati agricole impuse in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura.”

18. Punctul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“161. Contribuabilii care incep o activitate independenta, precum si cei care realizeaza venituri din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente, au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit. Declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, cu exceptia veniturilor din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit.
Nu depun declaratii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.
In cazul in care contribuabilul obtine venituri intr-o forma de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fara personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit.”

19. Punctul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“164. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie, completata corespunzator. Contribuabilii care incep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completata corespunzator.”

20. Punctul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Stabilirea platilor anticipate de impozit
ART. 82
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).
(5^1) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut si reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real.
(6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

Norme metodologice:
168. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie. In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.”

21. Punctul 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Declaratia privind venitul realizat
ART. 83
(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
(2^1) Abrogat.
(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a) – c), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;
b^1) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1);
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
f) venituri din pensii;
g) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.

Norme metodologice:
176. Declaratiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura.
Fac exceptie de la depunerea declaratiei privind venitul realizat contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.
Declaratiile privind venitul realizat se depun, in intervalul 1 ianuarie – 25 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.”

22. Dupa punctul 185 se introduce un nou punct, punctul 185^1, cu urmatorul cuprins:
“185^1. In cazul asocierilor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, asociatul desemnat are urmatoarele obligatii:
a) sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Prin sediul asociatiei se intelege locul principal de desfasurare a activitatii asociatiei;
b) sa reprezinte asociatia in verificarile efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;
c) sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
d) sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
e) sa determine venitul impozabil obtinut in cadrul asociatiei, precum si distribuirea acestuia pe asociati;
f) alte obligatii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal.”

23. Punctul 188^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“188^1. In cazul societatii civile cu personalitate juridica, constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.
In cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societati profesionale cu raspundere limitata cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obtinut in cadrul entitatii se efectueaza in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Pentru membrii asociati in cadrul filialei se aplica urmatoarele reguli:
1. persoanele fizice asociate au obligatia sa asimileze acest venit distribuit in functie de cota de participare venitului net anual din activitati independente;
2. societatea profesionala cu raspundere limitata asociata in cadrul filialei va include venitul distribuit in functie de cota de participare in venitul brut al activitatii independente, pentru anul fiscal respectiv.
Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitati independente.”

24. Punctul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“209. (1) In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania au obligatia de a declara in Romania veniturile respective potrivit declaratiei privind veniturile realizate din strainatate la termenul prevazut de lege, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri de aceasta natura in conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 pentru care impozitul este final.
(2) In situatiile prevazute la pct. 87^4 si 87^7, organul fiscal regularizeaza impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil in baza declaratiei privind veniturile realizate din strainatate si restituie, dupa caz, in totalitate sau in parte impozitul retinut de catre angajatorul care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania la cererea persoanei fizice. In acest caz, declaratia privind veniturile realizate din strainatate reprezinta si cerere de restituire.
(3) Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, insotita de urmatoarele documente justificative:
a) documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;
b) contractul de detasare;
c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;
d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.”

C. Titlul IV^1 “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”

1. Punctele 2 si 3 se abroga.

2. Punctele 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
ART. 112^2
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1.
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu 1 februarie 2013, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pana la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, prin exceptie de la prevederile art. 34 si 35.
(4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului.
(5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
(6) Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
(7) Persoanele juridice romane care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Norme metodologice:
5. Persoanele juridice romane pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul respectiv, incepand cu trimestrul in care inceteaza perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii.
Persoanele juridice romane nou-infiintate in perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au optat pana la data de 31 ianuarie 2013 sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2013 sa aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, in vederea incadrarii in categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.
6. Persoanele juridice romane care nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor sunt urmatoarele:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.”

3. Punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. Persoanele juridice romane care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri incadrate, prin echivalare in lei, intre 65.000 euro si 100.000 euro si care indeplineau concomitent si celelalte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 si care au solicitat iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate sa aplice, incepand cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, in vederea incadrarii in categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.”

4. Punctele 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro
ART. 112^6
Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. In cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza in mod corespunzator de la 1 februarie 2013.

Norme metodologice:
11. In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este indeplinita conditia respectiva, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, cu respectarea termenului legal, potrivit Codului de procedura fiscala.
12. Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.
Pentru anul 2013, veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt cele de natura celor prevazute la art. 112^7 din Codul fiscal, inregistrate:
– incepand cu 1 ianuarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv;
– incepand cu 1 februarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor de la aceasta data inclusiv.”

D. Titlul V “Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”

1. Punctul 3 se abroga.

2. Dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
k) venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

Norme metodologice:
3^1. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obtinute din Romania pentru servicii prestate in afara Romaniei numai veniturile din prestarea urmatoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultanta in orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnica, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori.”

3. La punctul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazurile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. c), e) si g) din Codul fiscal, platitorul impozitului prevazut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent in Romania in evidenta caruia sunt inregistrate respectivele cheltuieli deductibile.”

4. Punctul 8^1 se abroga.

5. Dupa punctul 8^1 se introduc trei noi puncte, punctele 8^2 – 8^4, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
ART. 116
[….]
(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
a) abrogata;
b) abrogata;
c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
c^1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) si l), daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;
d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.
(3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;
b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.
(4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Norme metodologice:
8^2. Incepand cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) si l) din Codul fiscal platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, se aplica o cota de impozit de 50%, indiferent daca rezidenta persoanei beneficiare a acestor venituri este intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie pentru evitarea dublei impuneri sau nu.
8^3. Incepand cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile realizate sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, se aplica o cota de impozit de 50%, indiferent de data constituirii raportului juridic.
Cota de 50% se aplica si altor venituri de natura dobanzilor, platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, cum ar fi dobanzile la credite, dobanzile in cazul contractelor de leasing financiar, dobanzile la creditele intragrup, precum si dobanzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobanzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei, dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile romane, reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 50% este constituita din veniturile calculate incepand cu data de 1 februarie 2013 pana la data scadentei depozitului si inregistrate in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul depozitelor la vedere, certificatelor de depozit si altor instrumente de economisire.
8^4. In sensul art. 116 alin. (2) lit. c^1) din Codul fiscal, instrumentele juridice incheiate de Romania in baza carora se realizeaza schimbul de informatii reprezinta acordurile/conventiile bilaterale/multilaterale in baza carora Romania poate realiza un schimb de informatii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale.
Lista acordurilor/conventiilor se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si se actualizeaza periodic.”

6. Punctul 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“9^1. Veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania se impun cu o cota de 16% din suma acestora atunci cand veniturile de aceasta natura sunt platite intr-un stat cu care Romania are incheiat un instrument juridic in baza caruia se face schimbul de informatii si beneficiarul sumelor nu face dovada rezidentei fiscale.
Cota de 16% se aplica si altor venituri de natura dobanzilor, cum ar fi dobanzile la credite, dobanzile in cazul contractelor de leasing financiar, dobanzile la creditele intragrup, precum si dobanzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobanzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei, dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile romane, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

7. La punctul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului mentionat la alin. (1), insotite de o traducere autorizata in limba romana. In situatia in care autoritatea competenta straina emite certificatul de rezidenta fiscala in format electronic sau online, acesta reprezinta originalul certificatului de rezidenta fiscala avut in vedere pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului veniturilor obtinute din Romania, respectiv pentru aplicarea legislatiei Uniunii Europene, dupa caz.”

E. Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”

1. La punctul 4, alineatele (8) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“4. […]
(8) Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare:
a) in prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;
b) in prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.
[…]
(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), organele fiscale competente, in urma verificarilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile:
a) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru in conformitate cu prevederile alin. (1). Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica;
b) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal in cazul in care acele persoane impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv in prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.”

2. La punctul 6 alineatul (10), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. In situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata, si colecteaza taxa, daca taxa aferenta bunurilor respective este deductibila total sau partial. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012, inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri;”.

3. La punctul 14 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) instalarea sau asamblarea de masini ori echipamente care, dupa instalare sau asamblare, sunt ori devin parte din bunul imobil, respectiv cele care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi;”.

4. La punctul 14^4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru a identifica partea transportului de calatori efectuata in interiorul Comunitatii, mijlocul de transport este decisiv, si nu calatoria individuala a fiecarui pasager. Se considera ca se efectueaza o singura parte de transport de calatori in interiorul Comunitatii, chiar si atunci cand exista opriri in interiorul Comunitatii, in situatia in care calatoria este efectuata cu un singur mijloc de transport.”

5. Dupa punctul 15^1 se introduce un nou punct, punctul 15^2, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
ART. 134
[…]
(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii taxei.
[…]
(5) In cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, si la art. 134^2 alin. (2) lit. b), daca a fost incasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, mai putin in cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la incasare pentru care se aplica regulile stabilite la art. 134^2 alin. (7). Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile intreprinderi prevazute la art. 152, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturile emise inainte de trecerea la regimul de taxare.

Norme metodologice:
15^2. In cazul persoanelor impozabile scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, care au emis facturi sau au incasat avansuri, pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa scoaterea din evidenta, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri/prestarii de servicii. In acest sens furnizorul/prestatorul neinregistrat in scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care inscrie cu semnul minus baza de impozitare si taxa colectata pentru partea facturata/incasata inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA si concomitent inscrie contravaloarea integrala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii aplicand regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, pe aceeasi factura sau pe o factura separata, conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile taxei deduse in conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevazut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.”

6. La punctul 16^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In cazul in care evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicandu-se regimul de impozitare al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. In acest sens furnizorul/prestatorul neinregistrat in scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care inscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare si a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 138 din Codul fiscal. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile taxei deduse in conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevazut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.”

7. La punctul 16^2, alineatele (4) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) si alin. (4) din Codul fiscal se au in vedere baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si randurile de regularizari aferente. In cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
[…]
(19) Livrarile de bunuri/Prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare. Nu sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului/prestatorului. In cazul incasarii in numerar a contravalorii facturii, in sensul art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar pana in ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. Pentru sumele incasate in numerar dupa data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la incasare si inscrie pe factura mentiunea prevazuta la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care livrarea/prestarea se incadreaza in alta categorie exceptata prevazuta la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal.”

8. La punctul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) si (5) din Codul fiscal este constituita din valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila. Daca activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero.”

9. La punctul 18, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
“(10) In sensul art. 137 alin. (1^1) din Codul fiscal, atunci cand poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoarea de piata a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determina prin metodele prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal.”

10. La punctul 20 alineatul (2^1), primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul achizitiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, se aplica corespunzator prevederile art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal in situatiile prevazute la art. 138 lit. a) – c) si e) din Codul fiscal. In situatia prevazuta la art. 134^2 alin. (11) din Codul fiscal, beneficiarii ajusteaza mai intai taxa neexigibila si doar in situatia in care nu mai exista diferente de taxa neexigibila pentru achizitiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajusteaza taxa deductibila.”

11. La punctul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal se aplica pentru protezele medicale si accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute la art. 141 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicala este un dispozitiv medical destinat utilizarii personale exclusive care amplifica, restabileste sau inlocuieste zone din tesuturile moi ori dure, precum si functii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atat intern, cat si extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut in mod special de catre producator pentru a fi utilizat impreuna cu proteza medicala.”

12. La punctul 24 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) serviciile care nu au ca scop principal ingrijirea medicala, respectiv protejarea, mentinerea sau refacerea sanatatii, cum sunt:
1. serviciile care au ca unic scop intinerirea sau infrumusetarea;
2. serviciile care au ca scop furnizarea unor informatii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinte juridice, cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sanatate a unei persoane, destinate utilizarii in scopul acordarii dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind stabilirea raspunderii in cazurile de vatamare corporala, precum si examinarile medicale efectuate in acest scop, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind respectarea normelor de medicina muncii, in vederea solutionarii unor litigii, precum si efectuarea de examinari medicale in acest scop, pregatirea unor rapoarte medicale bazate pe fise medicale, fara efectuarea de examinari medicale;”.

13. La punctul 25^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se aplica si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii strans legate de serviciile educationale, precum vanzarea de manuale scolare, organizarea de conferinte legate de activitatea de invatamant, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate pentru activitatile de invatamant sau pentru formarea profesionala a adultilor, prestarea de servicii de examinare in vederea obtinerii accesului la serviciile educationale sau de formare profesionala a adultilor.”

14. La punctul 43 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) bunurile trebuie sa fi fost exportate din Romania sau din alt stat membru, in afara Comunitatii, dupa plasarea acestora in regim de perfectionare pasiva;”.

15. La punctul 45, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) In cazul micilor intreprinderi care au aplicat regimul special de scutire in conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate inainte de inregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (10) – (12) si pct. 62 alin. (5) – (7).
[…]
(6) In cazul imobilizarilor in curs de executie care nu se mai finalizeaza, in baza unei decizii de abandonare a executarii lucrarilor de investitii, fiind scoase din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabila isi poate pastra dreptul de deducere exercitat in baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizarilor ca atare ori dupa casare, daca din circumstante care nu depind de vointa sa persoana impozabila nu utilizeaza niciodata aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economica, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-37/95 Statul Belgian impotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi pastrat si in alte situatii in care achizitiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de vointa sa, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) impotriva Statului Belgian. In cazul achizitiei unei suprafete de teren impreuna cu constructii edificate pe aceasta, persoana impozabila are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta acestei achizitii, inclusiv taxa aferenta constructiilor care urmeaza a fi demolate, daca face dovada intentiei, confirmata cu elemente obiective, ca suprafata de teren pe care erau edificate constructiile continua sa fie utilizata in scopul operatiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor constructii destinate unor operatiuni taxabile, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-257/11 Gran Via Moinesti.”

16. La punctul 45, dupa alineatul (13) se introduc doua noi alineate, alineatele (14) si (15), cu urmatorul cuprins:
“(14) In cazul persoanelor impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau al celor care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, pentru care deducerea taxei se exercita potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, taxa neachitata aferenta achizitiilor respective efectuate inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 – 147 din Codul fiscal, la data platii, in situatia in care bunurile achizitionate nu se aflau in stoc la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Deducerea se realizeaza prin inscrierea sumelor deduse in declaratia depusa potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal si restituirea sumelor respective de la bugetul de stat.
(15) In cazul persoanelor impozabile care au efectuat achizitii pe perioada in care au aplicat sistemul TVA la incasare sau al celor care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la incasare, pentru care deducerea taxei se exercita potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, taxa neachitata aferenta achizitiilor respective efectuate inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 – 147 din Codul fiscal in primul decont de TVA sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, daca plata a fost efectuata in perioada in care nu a avut un cod valid de TVA.”

17. La punctul 46, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaza cu cele ale pct. 45.”

18. La punctul 49, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(22) In cazul in care organul fiscal competent din Romania considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare in totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, inclusiv copii de pe documentele prevazute la alin. (11), de la solicitant sau de la autoritatile competente din statul membru de stabilire, dupa caz, pe parcursul perioadei de 4 luni prevazute la alin. (21). In cazul in care informatiile suplimentare sunt cerute de la o alta sursa decat solicitantul sau o autoritate competenta dintr-un stat membru, cererea se transmite prin mijloace electronice numai daca destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. Daca este necesar, se pot solicita alte informatii suplimentare. Informatiile solicitate in conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, in original ori in copie, in cazul in care exista indoieli intemeiate cu privire la validitatea sau acuratetea unei anumite cereri. In acest caz, plafoanele prevazute la alin. (11) nu se aplica.”

19. La punctul 53, alineatul (2) partea introductiva si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In baza prevederilor art. 148 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa ajusteze taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in situatia in care persoana impozabila castiga dreptul de deducere a taxei. Ajustarea in acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, dupa caz, intr-un decont de taxa ulterior. Persoana impozabila realizeaza aceste ajustari ca urmare a unor situatii cum ar fi:
[…]
(4) In cazul in care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 152 din Codul fiscal, se inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum si in cazul in care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplica ajustarile de taxa prevazute la pct. 61 si 62. Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica in mod corespunzator prevederile alin. (7).”

20. La punctul 53 alineatul (6), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) bunuri lipsa in gestiune din alte cauze decat cele prevazute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv bunurile furate. In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, se efectueaza ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA.”

21. La punctul 53, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
“(6^1) In cazul contractelor de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, altele decat bunurile de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsa in gestiunea locatorului/finantatorului, acesta neavand obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing.”

22. La punctul 53, alineatul (9) se abroga.

23. La punctul 54, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) In cazul contractelor de leasing financiar avand ca obiect bunuri de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator in termenul prevazut in contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsa in gestiunea locatorului/finantatorului, acesta neavand obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing.”

24. La punctul 54 alineatul (9), primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa/nededusa initial, in functie de pro rata definitiva la finele fiecarui an, conform procedurii descrise la art. 147 alin. (13) din Codul fiscal. Aceasta ajustare se aplica pentru bunurile la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei si care in cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activitati in cazul carora nu se poate determina proportia in care sunt utilizate pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca taxa aferenta achizitiei, fabricarii, constructiei, transformarii sau modernizarii bunului de capital s-a dedus integral se considera ca taxa a fost dedusa pe baza de pro rata de 100%, respectiv daca nu s-a exercitat dreptul de deducere se considera ca pro rata a fost de 0%. Fata de ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care se face de cate ori apare un eveniment care conduce la ajustare, in cazurile prevazute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual, pe durata intregii perioade de ajustare, atat timp cat bunul de capital este alocat unei activitati in cazul careia nu se poate determina proportia in care este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca in cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplica metoda de ajustare prevazuta de prezentul alineat, apare unul dintre urmatoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, este alocat unui sector de activitate care nu da drept de deducere, face obiectul unei operatiuni pentru care taxa este deductibila integral sau isi inceteaza existenta, taxa se ajusteaza conform prevederilor alin. (8), (11) sau (12).”

25. La punctul 54, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(10) Ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal nu se efectueaza in situatia in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) lit. a) si b) din Codul fiscal referitoare la livrarea catre sine, precum si in situatia in care nu are loc o livrare de bunuri in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, cu exceptia casarii activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. In situatia in care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este realizata in conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active, nu se efectueaza ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal. Demolarea unor constructii, achizitionate impreuna cu suprafata de teren pe care au fost edificate, nu determina obligatia de ajustare a deducerii initiale a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitionarii constructiilor care au fost demolate, daca persoana impozabila face dovada intentiei, confirmata cu elemente obiective, ca suprafata de teren pe care erau edificate constructiile continua sa fie utilizata in scopul operatiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor constructii destinate unor operatiuni taxabile, astfel cum a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-257/11 Gran Via Moinesti.”

26. La punctul 61, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal nu se aplica in cazul persoanelor impozabile care aplica regimul special de scutire.
[…]
(7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe in curs de executie, pentru serviciile neutilizate, precum si pentru situatiile prevazute la alin. (6) lit. c) se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale. Persoanele care aplica sistemul TVA la incasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica in mod corespunzator prevederile pct. 53 alin. (7) si ale pct. 54 alin. (17) si alin. (18) lit. a).”

27. La punctul 61 alineatul (9), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul schimbarii regimului.”

28. La punctul 66, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(12) Orice persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA care isi inceteaza activitatea economica trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Romania, care s-a inregistrat prin optiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza in Romania operatiuni de natura celor pentru care a solicitat inregistrarea si nici alte operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. In cazul persoanelor impozabile stabilite in Romania, anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila de la data incetarii activitatii economice. In cazul persoanelor impozabile nestabilite in Romania, anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.”

29. La punctul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“78. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie, cu conditia sa asigure autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea acestora, conform art. 155 alin. (24) din Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii pana la sfarsitul perioadei de stocare. Facturile emise/primite pe suport hartie pot fi convertite in forma electronica in vederea stocarii. Facturile emise/primite in forma electronica pot fi convertite pe suport hartie in vederea stocarii. Indiferent de forma in care este emisa/primita factura, si factura stocata in forma pentru care a optat persoana impozabila se considera exemplar original, in sensul pct. 46 alin. (1). Persoanele impozabile care opteaza pentru stocarea electronica a facturilor au obligatia sa stocheze prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor.”

30. La punctul 79, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) In cazul jurnalelor pentru cumparari prevazute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru cumparari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ca urmare a platii, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (5) lit. a) – e), cu exceptia situatiilor in care s-a implinit termenul de prescriptie si facturile respective nu se mai achita, fiind scoase din evidentele persoanei impozabile. In cazul informatiei de la alin. (5) lit. d) se va mentiona numai suma platita in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru cumparari.”

31. La punctul 80^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:
“(3) Notificarile prevazute la art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii in care persoanele impozabile desfasoara operatiuni de natura celor pentru care exista obligatia notificarii. Nu se depun notificari in situatia in care persoanele impozabile nu au desfasurat astfel de operatiuni in anul de referinta, respectiv in anul pentru care ar fi trebuit depusa notificarea.
(4) In scopul aplicarii prevederilor art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, in situatia in care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al inregistrarii in scopuri de TVA s-a modificat in anul de referinta, respectiv fie a fost inregistrata in scopuri de TVA, fie i s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, in cursul anului de referinta, este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinta.
(5) In scopul aplicarii prevederilor art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, operatiunile care fac obiectul notificarilor sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii si, dupa caz, achizitiile efectuate din tara.”

32. La punctul 82, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. In cazul in care in cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala stabilesc ca beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, obligand beneficiarul la plata acestei sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal in vederea regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiari. Facturile de corectie cu semnul minus emise de catre furnizor nu se evidentiaza in decontul de taxa al beneficiarului.”

F. Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”

1. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“30^2. (1) Operatorul economic – persoana fizica sau juridica autorizata -, in exercitarea activitatii acestuia, poate achizitiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 lit. a) – c) din Codul fiscal, cu conditia detinerii unei autorizatii pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamala teritoriala.”

2. La punctul 30^2, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Operatorii economici, altii decat antrepozitarii autorizati si destinatarii inregistrati, care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, au obligatia de a respecta procedura prevazuta la pct. 101.”

3. La punctul 31, dupa alineatul (10) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10^1) – (10^5), cu urmatorul cuprins:
“(10^1) Accizele platite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piata in vederea distrugerii, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, pot fi restituite la cererea operatorului economic care a platit accizele aferente produselor respective.
(10^2) In cazul retragerii de pe piata a produselor, operatorul economic aflat in situatia de la alin. (10^1) va instiinta in scris autoritatea vamala teritoriala cu cel putin doua zile inainte de efectuarea acesteia, printr-o notificare in care se vor mentiona cauzele, cantitatile de produse accizabile care fac obiectul retragerii, data la care produsele au fost achizitionate dintr-un alt stat membru sau importate, valoarea accizelor platite, data si locul/locurile de unde urmeaza sa fie retrase produsele respective, locul in care produsele urmeaza a fi distruse.
(10^3) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizeaza sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, cu respectarea conditiilor de mediu.
(10^4) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de reprezentantul operatorului economic si certificat de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale.
(10^5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, insotita de urmatoarele documente:
a) copia facturii de achizitie;
b) documentul care atesta ca accizele au fost platite de operatorul economic care solicita restituirea accizelor;
c) procesul-verbal de distrugere.”

4. La punctul 31, dupa alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (14) – (16), cu urmatorul cuprins:
“(14) Pentru produsele prevazute la alin. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, se aplica procedura prevazuta la pct. 98 subpct. 98.2.
(15) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate, se aplica procedura prevazuta la pct. 98 subpct. 98.3.
(16) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate intr-un alt stat membru, se aplica procedura prevazuta la pct. 100.”

5. La punctul 78, alineatul (5) se abroga.

6. La punctul 82, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prevederile alin. (1) cu privire la detinerea autorizatiei de utilizator final nu se aplica produselor prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire si nici produselor energetice care sunt prezentate in ambalaje destinate comercializarii cu amanuntul.”

7. La punctul 82, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Operatorii economici care achizitioneaza produse prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire, notifica acest fapt autoritatii vamale teritoriale. Operatorii economici au obligatia de a transmite furnizorului o copie a notificarii inregistrate la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci cand produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.”

8. La punctul 82 alineatul (9), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.”

9. La punctul 82, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(22) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse energetice achizitionata, cantitatea utilizata/comercializata, stocul de produse energetice la sfarsitul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediate si destinatarul produselor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.”

10. La punctul 82 alineatul (23), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) utilizatorul final inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata.”

11. La punctul 85, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) – (8), in cazul antrepozitelor fiscale – mici distilerii – care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic, antrepozitarii autorizati propusi trebuie sa depuna la autoritatea vamala teritoriala o declaratie pe propria raspundere privind capacitatea vaselor de depozitare detinute, precum si a capacitatii de incarcare a instalatiei tip alambic.”

12. La punctul 88, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) In toate situatiile in care a intervenit suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei, aceasta atrage intreruperea ori incetarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de autoritatea vamala teritoriala. In cazul in care pe fluxul tehnologic exista produse aflate in procesul de fabricatie, acesta se va finaliza sub supraveghere fiscala, iar sigilarea instalatiei se va realiza dupa incheierea acestui proces.”

13. La punctul 101, alineatele (1) – (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“101. (1) In situatia in care un operator economic din Romania urmeaza sa primeasca produse accizabile eliberate pentru consum in alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia nastere in momentul receptiei produselor.
(2) Operatorul economic din Romania prevazut la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) inainte de expedierea produselor accizabile de catre furnizorul din alt stat membru, sa depuna o declaratie cu privire la acest fapt la autoritatea vamala teritoriala si sa garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmeaza sa le primeasca;
b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele;
c) sa anunte autoritatea vamala teritoriala in raza careia au fost primite produsele accizabile si sa pastreze produsele in locul de receptie cel putin 48 de ore pentru a permite acestei autoritati sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.
(3) Pentru aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice, accizele platite de catre operatorul economic din Romania ca urmare a achizitiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerintelor prevazute la alin. (2) al art. 206^45 din Codul fiscal.
(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala teritoriala unde operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi insotita de:
a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si
b) copiile documentelor care fac dovada ca produsele au fost transferate, respectiv livrate la preturi fara accize catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice; sau
c) copiile documentelor care fac dovada ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, in care sa fie inscrisa mentiunea <<scutit de accize>>, respectiv ca produsele au fost utilizate pentru realizarea bauturilor nealcoolice ori produselor alimentare.
(5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.”

14. La punctul 105, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Lunar, destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune on-line la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.”

15. La punctul 108, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
“(11^1) In cazul destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile, nivelul garantiei ce trebuie constituita reprezinta 100% din valoarea accizelor aferente oricarei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize.”

16. La punctul 108, dupa alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (25^1), cu urmatorul cuprins:
“(25^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (25), pentru berea si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garantiei se determina prin insumarea cotelor de acciza prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal, in vigoare la momentul constituirii garantiei.”

17. La punctul 111, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(18) In situatiile de scutire directa, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal sau din operatiuni proprii de import. In situatiile de scutire indirecta, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar inregistrat sau din operatiuni proprii de import. Destinatarul inregistrat care livreaza produse ce urmeaza a fi utilizate intr-un scop scutit de la plata accizelor va evidentia in factura contravaloarea accizelor platite la bugetul de stat.”

18. La punctul 111, alineatul (30) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(30) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.”

19. La punctul 111 alineatul (44), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic si/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de insotire pentru alcoolul etilic partial denaturat in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat. In cazul operatorului economic prevazut la alin. (19), utilizatorul autorizat ca destinatar inregistrat va prezenta dovada achizitiei in regim suspensiv, reprezentata de documentul administrativ electronic si raportul de receptie aferent, iar in cazul utilizatorului prevazut la alin. (20), declaratia vamala de import;
b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada platii accizelor la bugetul de stat, in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat, a destinatarilor inregistrati si a operatorilor economici care au realizat operatiuni proprii de import;”.

20. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:
“(16) Jurnalele prevazute la alin. (14) si (15) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale.”

21. La punctul 113 subpunctul 113.3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin consumatori casnici se intelege clientii casnici asa cum sunt acestia definiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.”

22. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.”

23. La punctul 115, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) In vederea realizarii importurilor de produse supuse marcarii pentru care furnizorul extern nu aplica banderole sau timbre, banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplica de catre acestia in antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere.”

24. La punctul 120 subpunctul 120.1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Persoanele care elibereaza pentru consum bere si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, care nu se incadreaza la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, trebuie sa detina declaratii/certificate de calitate emise de producator din care sa rezulte ca ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile in numarul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%, respectiv ca ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.”

25. Anexele nr. 35, 47, 48.1 – 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 si 55^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 13*), care fac parte integranta din prezenta hotarare.
————
*) Anexele nr. 1 – 13 sunt reproduse in facsimil.

G. Titlul IX^2 “Contributii sociale obligatorii”

1. Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
ART. 296^4
(1) […]
m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;

Norme metodologice:
6. In cazul depasirii limitei prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, partea care depaseste reprezinta venit asimilat salariilor si se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale individuale.”

2. Punctul 31 se abroga.

3. Dupa punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 – 35, cu urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
ART. 296^22
[…]
(2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Norme metodologice:
33. Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.

Codul fiscal:
ART. 296^22
[…]
(7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) – c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Norme metodologice:
34. In cazul persoanelor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) din Codul fiscal, incadrarea in plafonul reprezentand echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre platitorul de venituri.

Codul fiscal:
ART. 296^24
[…]
(9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) – h) incadrarea in plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, dupa incheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale.

Norme metodologice:
35. Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in lunile in care persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.
Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul a o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g) si h) din Codul fiscal, in cazul in care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.”

ART. II
Pentru contribuabilii care obtin venituri din silvicultura si piscicultura impuse incepand cu data de 1 februarie 2013 in sistem real prin efectul legii, depunerea declaratiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectueaza in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.
ART. III
Formularul prevazut la pct. 15^1 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizat de platitorii de venituri pentru declararea veniturilor obtinute incepand cu 1 ianuarie 2012 din Romania de nerezidenti, se completeaza la ultima coloana de la capitolul B “Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscala al nerezidentului, atribuit de autoritatea din Romania, atunci cand nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci cand nu a fost atribuit un astfel de cod.
ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close