Republicare oficiala. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006

In M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013 a fost republicata Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006 si a mai fost modificata prin:
– Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
h) transportul public local.
(3) Prevederile prezentei legi se aplica serviciilor comunitare de utilitati publice definite la alin. (2), infiintate, organizate si furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conditiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, daca prin legi speciale nu s-a stabilit altfel.
(4) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
a) au caracter economico-social;
b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
j) pot fi furnizate/prestate de catre operatorii titulari de licenta care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul plateste”;
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitie se face prin preturi si tarife reglementate sau taxe speciale.
ART. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice – asociatia de dezvoltare intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice furnizate/prestate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii;
b) autoritati de reglementare competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutiera Romana, denumita in continuare A.R.R., sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
c) autorizatie – act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
d) avizare preturi si tarife – activitatea de analiza si verificare a preturilor si tarifelor, desfasurata de autoritatile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor, concretizata prin emiterea unui aviz de specialitate;
e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice – actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, concesionarea sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
f) licenta – actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;
g) operator – persoana juridica de drept public sau de drept privat inregistrata in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta din Romania, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitati publice si care asigura nemijlocit gestiunea serviciului/activitatii, precum si administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia/acesteia;
h) operator regional – operatorul societate reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei. Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti subordonati autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
i) utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;
j) sistem de utilitati publice – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;
k) infrastructura tehnico-edilitara – ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
l) domeniu public – totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national;
m) domeniu privat – totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la lit. l), intrate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege;
n) monopol in domeniul serviciilor de utilitati publice – situatie de piata caracteristica unor servicii de utilitati publice care, pe o arie teritoriala delimitata, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;
o) stabilirea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor, dupa caz, pentru serviciile de utilitati publice;
p) ajustarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;
r) modificarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor;
s) activitate din sfera serviciilor de utilitati publice, denumita in continuare activitate – componenta functionala distincta a lantului tehnologic specific unui serviciu de utilitati publice.
ART. 3
(1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
(2) In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunitatilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizeaza satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Detalierea infiintarii, organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente.
(4) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiti potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. h). Operatorii pot avea urmatorul statut:
a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, fara personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau, dupa caz, judetean, cu personalitate juridica, infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
d) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale respective;
e) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social privat;
f) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social mixt.
ART. 4
(1) Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a acestora, dupa caz.
(2) Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de lege.
(3) Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente.
(4) Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica.
ART. 5
(1) In vederea identificarii, inregistrarii, descrierii si reprezentarii pe harti si planuri cadastrale, precum si in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, sistemele de utilitati publice se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, conform legii.
(2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau tara de origine, au dreptul de servitute legala asupra sistemelor de utilitati publice destinate realizarii serviciilor.
ART. 6
Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se administreaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principiilor:
a) autonomiei locale;
b) descentralizarii serviciilor publice;
c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
d) responsabilitatii si legalitatii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
j) participarii si consultarii cetatenilor;
k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ART. 7
(1) Serviciile de utilitati publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligatiile de serviciu public definite potrivit urmatoarelor exigente/cerinte fundamentale, si anume:
a) universalitate;
b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale reglementate;
c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale reglementate;
e) transparenta decizionala si protectia utilizatorilor.
(2) Organizarea, exploatarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure:
a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
b) sanatatea populatiei si calitatea vietii;
c) protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
d) functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor;
e) introducerea unor metode moderne de management;
f) introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitati publice;
g) dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si protectia si conservarea mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
h) informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii;
i) respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.

CAPITOLUL II
Autoritati si competente

SECTIUNEA 1
Autoritatile administratiei publice locale

ART. 8
(1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente in ceea ce priveste reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice.
(3) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in legatura cu:
a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
c) asocierea intercomunitara in scopul infiintarii, organizarii, gestionarii si exploatarii in interes comun a unor servicii de utilitati publice, inclusiv pentru finantarea si realizarea obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice;
d) alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, concesionarea sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora;
e) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice impreuna cu autoritatile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
f) participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean, dupa caz;
g) contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;
h) garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilitati publice in vederea infiintarii sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
j) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
k) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;
l) restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol;
m) protectia si conservarea mediului natural si construit.
(4) Impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
ART. 9
(1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natura administrativa, supuse normelor juridice de drept public. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice:
a) sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
b) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
c) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;
d) sa adopte masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
e) sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor;
f) sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
g) sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;
h) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor.
(2) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori, stabilite in baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dupa caz, in functie de forma de gestiune adoptata. In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale au, in relatia cu operatorii serviciilor de utilitati publice, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
b) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, incredintate pentru realizarea serviciului;
c) sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii serviciilor;
d) sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;
e) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor;
g) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite avizul autoritatilor de reglementare competente.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora, daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, intr-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumati.
(4) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice:
a) sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat;
b) sa asigure un mediu de afaceri concurential, transparent si loial;
c) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
d) sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzator clauzelor contractuale;
e) sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public.

SECTIUNEA a 2-a
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara

ART. 10
(1) Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, pot sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, in scopul constituirii unor asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect furnizarea/prestarea in comun a serviciilor comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente.
(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica de drept privat si statut de utilitate publica recunoscut prin efectul legii, destinate exercitarii si realizarii in comun a competentelor autoritatilor administratiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, stabilite in sarcina acestora potrivit dispozitiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii-cadru a descentralizarii nr. 195/2006.
(3) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se constituie si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice nu pot fuziona, nu se pot diviza si nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si comisia de cenzori. Adunarea generala adopta hotarari in conformitate cu statutul asociatiei. Hotararile adunarii generale sunt asimilate actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul asociatiei, sa exercite, in numele si pe seama lor, atributiile, drepturile si obligatiile prevazute la art. 8 alin. (3), la art. 9 si la art. 32, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c), d), f), g) si h), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) si la art. 32 alin. (4). Exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), i), j) si k), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) si g), la art. 9 alin. (3) si la art. 32 alin. (2) si (3) este conditionata de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.
(6) Sistemele de utilitati publice sau partile componente ale acestora, realizate in comun prin programe de investitii noi realizate in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, apartin proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale membre si se inregistreaza in patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor criterii:
a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o si deservesc, apartin domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al judetului, daca toate unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru al asociatiei;
c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc mai multe unitati administrativ-teritoriale, apartenenta acestora se stabileste de catre adunarea generala a asociatiei si este prevazuta in contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu este membru.
(7) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevazute la alin. (6) se stabileste prin statutul asociatiilor si prin contractul de delegare a gestiunii respective.
(8) Statutul si actul constitutiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se semneaza, in numele si pe seama acestora, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale asociate si/sau, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene.
(9) Modul de organizare si de functionare a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se stabileste prin actul constitutiv si statutul asociatiei, pe baza actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru*).
(10) Hotararile adunarilor generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 28 august 2008.

SECTIUNEA a 3-a
Autoritatile administratiei publice centrale

ART. 11
(1) Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii, prin:
a) aprobarea si actualizarea Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice;
b) indrumarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea infiintarii, organizarii, exploatarii si gestionarii eficiente a serviciilor de utilitati publice, respectiv pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor;
c) acordarea garantiilor guvernamentale pentru obtinerea creditelor interne si externe necesare dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau judetean;
d) acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judetean, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii.
(2) Guvernul examineaza periodic starea serviciilor de utilitati publice si stabileste masuri pentru dezvoltarea durabila si cresterea calitatii acestora, corespunzator cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitatilor, pe baza unor strategii sectoriale specifice.
(3) Guvernul sprijina autoritatile administratiei publice locale prin masuri administrative, legislative si economico-financiare, in scopul dezvoltarii si imbunatatirii cantitative si calitative a serviciilor de utilitati publice si al asigurarii functionarii si exploatarii in conditii de siguranta si eficienta economica a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
(4) In exercitarea prerogativelor si atributiilor mentionate la alin. (1), (2) si (3) Guvernul urmareste:
a) armonizarea strategiilor si politicilor in domeniul serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean cu cele privind dezvoltarea socioeconomica, urbanismul si amenajarea teritoriului, protectia si conservarea mediului;
b) descentralizarea serviciilor de utilitati publice si consolidarea autonomiei locale cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si controlul functionarii acestora;
c) elaborarea strategiilor si politicilor locale cu privire la serviciile de utilitati publice si la implementarea acestora, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii;
d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piata in sfera serviciilor de utilitati publice, prin crearea unui mediu concurential, atragerea participarii capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegata;
e) intarirea capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale in exercitarea atributiilor acestora privind infiintarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice;
f) promovarea asocierii intercomunitare pentru infiintarea si exploatarea unor sisteme de utilitati publice;
g) promovarea colaborarii, sub diferite forme, dintre autoritatile administratiei publice locale si sectorul privat pentru finantarea infiintarii, dezvoltarii, modernizarii si exploatarii unor servicii de utilitati publice, respectiv a bunurilor specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;
h) restrangerea si reglementarea ariilor unde prevaleaza conditiile de monopol caracteristice unor servicii de utilitati publice.
ART. 12
Exercitarea functiei de analiza, sinteza, decizie, coordonare, monitorizare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice este incredintata Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, avand urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si promoveaza Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
b) elaboreaza si promoveaza strategiile sectoriale pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
c) initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de legi, hotarari ale Guvernului si alte acte normative pentru domeniul sau de activitate;
d) fundamenteaza, avizeaza si coordoneaza, la nivel central, stabilirea prioritatilor in alocarea resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor, in conformitate cu Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
e) monitorizeaza, centralizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai serviciilor comunitare de utilitati publice, conform metodologiei prevazute la art. 8 alin. (3) lit. e);
f) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor guvernamentale de investitii in sectorul serviciilor de utilitati publice, inclusiv a programelor de investitii realizate prin cofinantare externa din fonduri ale Uniunii Europene sau imprumuturi de la organismele financiare internationale;
g) elaboreaza politica de restructurare, reorganizare si privatizare a operatorilor furnizori/prestatori infiintati de autoritatile administratiei publice locale, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale;
h) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte autoritati ale administratiei publice centrale ce au implicatii si consecinte asupra activitatilor specifice serviciilor de utilitati publice;
i) initiaza si propune masuri pentru perfectionarea cadrului legislativ si institutional necesar intaririi capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la infiintarea, organizarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
j) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale pe linia serviciilor de utilitati publice;
k) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii si responsabilitati in domeniul serviciilor de utilitati publice sau in legatura cu acestea;
l) solicita informatii ministerelor, altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si persoanelor fizice sau juridice, cu privire la activitatile specifice utilitatilor publice;
m) furnizeaza informatii cu privire la activitatile specifice serviciilor de utilitati publice altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

SECTIUNEA a 4-a
Autoritati de reglementare

ART. 13
(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. si A.R.R. au calitatea de autoritati de reglementare in sensul prezentei legi, coroborata cu prevederile legilor speciale corespunzatoare fiecarui serviciu de utilitati publice in parte.
(2) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competenta pentru urmatoarele servicii de utilitati publice:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d)*) producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
h) transport public local, conform competentelor acordate prin legea speciala.
————
*) Lit. d) a alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 51/2006 se abroga la data intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012.

(3) A.N.R.S.C., potrivit competentelor acordate prin prezenta lege, elibereaza licente, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare si pentru piata acestor servicii si monitorizeaza modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile acestor servicii.
(4)*) Activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice sunt supuse licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E.
(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local si, potrivit competentelor acordate de prezenta lege si de legea speciala, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acorda licente de transport si monitorizeaza si controleaza respectarea de catre operatori a legislatiei in vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a conditiilor impuse prin licentele de transport.
————
*) Prevederile alin. (4) al art. 13 din Legea nr. 51/2006, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, se aplica de la data intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012.

ART. 14
(1) A.N.R.S.C. este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, care functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului**).
(2) A.N.R.S.C. isi desfasoara activitatea in temeiul urmatoarelor principii:
a) protejarea intereselor utilizatorilor in raport cu operatorii care actioneaza in sfera serviciilor de utilitati publice;
b) promovarea concurentei, eficacitatii si eficientei economice in sectorul serviciilor de utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol;
c) promovarea principiilor transparentei, accesibilitatii, tratamentului nediscriminatoriu si protectiei utilizatorilor;
d) promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat;
e) asigurarea egalitatii de tratament si de sanse in relatia autoritatilor administratiei publice centrale si locale cu operatorii serviciilor de utilitati publice;
f) conservarea resurselor, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
(3) A.N.R.S.C. isi exercita prerogativele de autoritate publica in conditii de echidistanta si echilibru atat fata de utilizatori si operatori, cat si fata de autoritatile administratiei publice locale. A.N.R.S.C. isi exercita competentele si atributiile conferite prin prezenta lege fata de toti operatorii, indiferent de forma de proprietate si natura capitalului, de organizarea acestora, de tara de origine si de modalitatea in care este organizata si se desfasoara, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, gestiunea serviciilor de utilitati publice, precum si fata de operatorii economici sau institutiile publice care desfasoara in conditii de monopol unele activitati specifice serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare.
(4) In indeplinirea atributiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, cu Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele, cu primariile si consiliile judetene, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice cu atributii in domeniul serviciilor de utilitati publice ori in legatura cu acestea, cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, cu asociatiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii de sector, cu asociatiile profesionale din domeniu si cu asociatiile patronale si sindicale reprezentative din domeniu.
————
**) A se vedea Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, si rectificat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

ART. 15
(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, cele pentru eliberarea autorizatiilor, contributiile operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat.
(2) Modalitatea de stabilire si aprobare a nivelului tarifelor si al contributiilor mentionate la alin. (1) se prevede in Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
ART. 16
(1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti si revocati de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(2) Calitatii de presedinte si, respectiv, de vicepresedinte al A.N.R.S.C. le sunt aplicabile incompatibilitatile specifice functiilor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat. Aceste calitati sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert, precum si participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori.
(3) Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea exercitarii mandatului pentru o perioada mai lunga de 60 de zile consecutive;
e) la aparitia unei incompatibilitati prevazute de lege;
f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
(4) Presedintele si vicepresedintele se revoca de catre autoritatea care i-a numit pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
(5) In cazul in care presedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, vicepresedintele preia atributiile acestuia, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
(6) Presedintele reprezinta A.N.R.S.C. in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
(7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii.
(8) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la Curtea de Apel Bucuresti.
(9) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 17
(1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale carui lucrari le coordoneaza.
(2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiti prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. Componenta consiliului consultativ este urmatoarea:
– un membru propus de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
– un membru propus de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
– un membru propus de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
– un membru propus de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
– un membru propus de Federatia Autoritatilor Locale din Romania;
– un membru propus de organizatiile sindicale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
– un membru propus de asociatiile patronale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
– un membru propus de asociatiile cu reprezentativitate la nivel national ale utilizatorilor serviciilor de utilitati publice;
– un membru propus de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de catre o persoana desemnata prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.
(4) Consiliul consultativ armonizeaza interesele operatorilor din domeniul serviciilor de utilitati publice cu cele ale utilizatorilor si cu cele ale autoritatilor administratiei publice locale, evalueaza impactul reglementarilor A.N.R.S.C. si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
(5) Consiliul consultativ se intruneste cel putin o data pe trimestru sau la cererea presedintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmeaza sa fie aprobate prin ordin al presedintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind domeniul de activitate al institutiei.
(6) Sarcinile si atributiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc in Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
ART. 18
(1) In cadrul A.N.R.S.C. functioneaza directii, servicii sau compartimente. Structura organizatorica a A.N.R.S.C. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) In structura A.N.R.S.C. se organizeaza si functioneaza agentii teritoriale fara personalitate juridica, conform zonelor de dezvoltare regionala.
(3) Sediile, sarcinile, atributiile si competentele, precum si modul de coordonare a agentiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
(4) Repartizarea numarului de posturi pentru aparatul central si agentiile teritoriale se face prin regulamentul de organizare si functionare.
(5) Prefectii, impreuna cu consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii agentiilor sale teritoriale.
ART. 19
(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibila cu exercitarea oricaror activitati cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare si functionare, prin fisa postului.
(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(4) Angajarea, promovarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale contractului colectiv de munca si se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
ART. 20
(1) A.N.R.S.C. are urmatoarele competente si atributii privind serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare:
a) elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel secundar si tertiar cu caracter obligatoriu;
b) acorda, modifica, suspenda sau retrage licentele ori autorizatiile, dupa caz;
c) solicita autoritatilor administratiei publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, dupa caz;
d) elaboreaza metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor;
e) elibereaza, potrivit competentelor acordate prin legi speciale specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, atunci cand/daca acest aviz este prevazut prin legile speciale;
f) avizeaza proiectele de acte normative elaborate si promovate de alte autoritati ale administratiei publice centrale, cu impact asupra domeniului sau de activitate;
g) organizeaza sistemul informational de culegere, prelucrare si sinteza a datelor cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-edilitara aferenta acestora, precum si la activitatea operatorilor;
h) intocmeste si gestioneaza baza de date necesara desfasurarii activitatii proprii si pentru furnizarea de informatii Guvernului, ministerelor sau altor autoritati centrale si locale interesate;
i) organizeaza sistemul de monitorizare, evaluare si control in teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi si a legislatiei sectoriale specifice fiecarui serviciu;
j) supravegheaza si monitorizeaza desfasurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;
k) monitorizeaza aplicarea si respectarea de catre operatori si autoritatile administratiei publice locale a legislatiei primare din domeniu, a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
l) monitorizeaza respectarea si indeplinirea de catre operatori a obligatiilor si masurilor stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentei ori autorizatiei;
m) elaboreaza regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru si contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare si le aproba prin ordin al presedintelui;
n) elaboreaza si adopta criterii si indicatori de performanta care sa permita monitorizarea, compararea si evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;
o) sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
p) propune autoritatilor administratiei publice locale, ministerului de resort si Consiliului Concurentei masuri pentru restrangerea ariilor in care se manifesta conditii de monopol, precum si pentru prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata, in vederea limitarii efectelor caracterului de monopol al serviciilor;
r) initiaza si organizeaza programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de activitate reglementate;
s) prezinta anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare si la activitatea proprie. Raportul se da publicitatii;
s) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari in domeniul sau de activitate;
t) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(2) Raportul anual al A.N.R.S.C., impreuna cu baza de date gestionata de A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare si actualizare a Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice, precum si a strategiilor proprii adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
(3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si autoritatile administratiei publice locale sunt raporturi de cooperare si indrumare metodologica, iar raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si operatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare si control privind respectarea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor.
(4) In vederea exercitarii atributiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la informatiile cuprinse in documentele operatorilor legate de domeniul sau de activitate, inclusiv la cele din evidentele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul sa faca publice orice date sau informatii care sunt de interes public.
ART. 21
(1) A.N.R.S.C. este abilitata sa adopte in termen de un an de la publicarea prezentei legi, prin ordin al presedintelui acesteia, urmatoarele reglementari:
a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor aplicabile serviciilor de utilitati publice;
b) regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul sau de activitate, in conformitate cu prevederile legale;
c) regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor;
d) normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire;
e) normele metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total inregistrat la nivelul bransamentului condominiului.
(2) A.N.R.S.C. elaboreaza Regulamentul privind acordarea licentelor*), aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, in conformitate cu prevederile legilor speciale, si il supune spre aprobare Guvernului.
(3) Acordarea licentelor se face de catre comisiile de acordare a licentelor stabilite potrivit Regulamentului privind acordarea licentelor, prevazut la alin. (2).
(4) Din comisiile de acordare a licentelor fac parte, cu rol consultativ, si specialisti desemnati de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice

SECTIUNEA 1
Gestiunea serviciilor de utilitati publice

ART. 22
(1) Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezinta modalitatea de organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice in scopul furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.
(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.
(4) Desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supun avizarii autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei.
(5) Se interzic orice intelegeri sau acorduri de asociere si orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptata, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilitati publice, la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata serviciilor de utilitati publice.
ART. 23
(1) Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori ori operatorii regionali, dupa caz, sunt reglementate prin:
a) hotarari privind darea in administrare, adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale – in cazul gestiunii directe;
b) hotarari privind atribuirea si incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, dupa caz, de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori de adunarile generale ale asociatiilor, dupa caz, in cazul gestiunii delegate.
(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfasurate in baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, elaborat de autoritatea de reglementare competenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora.
ART. 24
(1) Sistemele de utilitati publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi:
a) date in administrare si exploatare operatorilor, in baza hotararii de dare in administrare – in cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali in conditiile legii, in baza hotararii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii serviciului – in cazul gestiunii delegate.
(2) In cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, prin una dintre modalitatile prevazute la art. 30, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.
ART. 25
(1) Bunurile proprietate publica din componenta sistemelor de utilitati publice sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori tara de origine a operatorilor.
(2) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau ca participare la constituirea unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital mixt si nu pot constitui garantii pentru creditele bancare contractate de autoritatile administratiei publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
(3) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare sau pot fi concesionate operatorilor in conformitate cu prevederile legale.
(4) Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare, concesionate sau trecute in proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(5) In cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori in conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora.
ART. 26
(1) Actiunile societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S., in urma procesului de privatizare, vor fi transferate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acelasi termen, bunurile apartinand domeniului public a caror valoare a fost inclusa in aceste actiuni vor fi reintegrate in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Actiunile societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul A.V.A.S. prin preluarea si compensarea creantelor in actiuni, precum si creantele detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – A.N.A.F. nu pot fi instrainate/valorificate decat cu acordul autoritatilor administratiei publice locale in coordonarea carora se afla societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au drept de preemptiune la cumpararea actiunilor, respectiv a creantelor. Noul patronat rezultat este obligat sa mentina furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica timp de 5 ani de la preluarea acestora. Orice modificare privind furnizarea/prestarea serviciului respectiv se face numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale.
ART. 27
(1) Conducerea executiva a operatorilor furnizori/prestatori, infiintati de autoritatile administratiei publice locale sau la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari majoritari, este angajata pe baza unui contract individual de munca, la care se anexeaza un contract de performanta; celelalte categorii de personal sunt angajate pe baza unui contract de munca individual, cu respectarea contractului colectiv de munca si a Codului muncii. Persoanele cu functii de conducere, precum si personalul cu functii de executie au calitatea de personal contractual.
(2) Contractul de performanta are ca obiect stabilirea si indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.

SECTIUNEA a 2-a
Gestiunea directa

ART. 28
(1) Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora.
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public infiintati la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in baza hotararilor de dare in administrare adoptate de autoritatile deliberative ale acestora; acesti operatori pot fi:
a) compartimente functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupa caz, al consiliilor judetene;
b) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, fara personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;
c) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), serviciile de utilitati publice pot fi furnizate/prestate si de regii autonome de interes local sau judetean numai daca acestea mai au in derulare proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene ori din imprumuturi rambursabile, pana la finalizarea acestora.
(4) Operatorii organizati ca servicii publice de interes local sau judetean, cu personalitate juridica, au patrimoniu propriu, functioneaza pe baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala; acesti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de inregistrare fiscala si ai conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau la unitatile bancare si intocmesc, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale.
(5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea de gestiune directa furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotararii de dare in administrare a serviciului, si a sistemului de utilitati publice aferent serviciului, adoptata de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Prin hotararea de dare in administrare se clarifica drepturile si obligatiile partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferente acestuia.
(6) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(7) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judetean cu personalitate juridica, care gestioneaza servicii de utilitati publice, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Disponibilitatile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din imprumuturi destinate cofinantarii acestora se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate.

SECTIUNEA a 3-a
Gestiunea delegata

ART. 29
(1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica concesionarea catre operatori a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.
(4) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:
a) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora;
b) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;
c) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social privat;
d) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social mixt.
(5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care unitatile administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta integral un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele activitati specifice acestuia, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:
a) contract de concesiune;
b) contract de parteneriat public-privat.
(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice sunt:
a) licitatia publica deschisa – procedura la care orice operator licentiat interesat are dreptul de a depune oferta;
b) negocierea directa – procedura prin care unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi operatori licentiati interesati.
(9) Delegatarul are obligatia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa. Procedura de licitatie se poate finaliza numai daca in urma publicarii anuntului de participare la licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. In cazul in care, in urma publicarii anuntului, nu au fost depuse cel putin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite de cel putin 3 ofertanti, delegatarul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, in termen de maximum 60 de zile de la data anularii procedurii.
(10) Procedura de negociere directa se aplica numai daca, dupa repetarea procedurii de licitatie conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibila desemnarea unui castigator. La procedura de negociere directa au dreptul sa participe numai ofertantii care au depus oferte la procedurile de licitatie organizate si derulate conform prevederilor alin. (9).
(11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmeaza regimul juridic prevazut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a) – g) se stabileste in baza procedurii-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, elaborata de A.N.R.S.C. si aprobata prin hotarare a Guvernului*). In cazul serviciului de transport public local prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face in baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local.
(13) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).
(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea partilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile si obligatiile partilor contractante;
e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;
f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
g) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii;
h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
k) raspunderea contractuala;
l) forta majora;
m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
o) mentinerea echilibrului contractual;
p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
q) administrarea patrimoniului public si privat preluat;
r) structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia;
s) alte clauze convenite de parti, dupa caz.
(15) Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii ori infiintarii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu aprobarea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
————
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 18 iulie 2008.

ART. 30
(1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) – g) se fac in baza unei documentatii de atribuire intocmite de delegatar in conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice. Documentatia de atribuire se elaboreaza in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract.
(2) Alegerea procedurii si aprobarea documentatiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin hotarari ale adunarii generale a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.
(3) Existenta garantiilor profesionale si financiare ale operatorilor, precum si indicatorii de performanta si nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului in conditii de calitate si cantitate corespunzatoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
(4) Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedura de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii in aceleasi conditii ca si societatile existente.
(5) Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si include in mod obligatoriu urmatoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului si criteriile de selectie specifice serviciului delegat se elaboreaza si se aproba de autoritatile administratiei publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru corespunzatoare serviciului delegat. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, documentatia de atribuire se elaboreaza in cadrul asociatiei, se supune avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, in conditiile mandatului prevazut la art. 10 alin. (5), si se aproba de adunarea generala a asociatiei, in calitatea acesteia de organ deliberativ, in baza mandatului primit.
ART. 31
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:
a) operatorilor regionali infiintati de unitatile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;
b) operatorilor cu statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu capital integral al unitatilor administrativ-teritoriale infiintati prin reorganizarea pe cale administrativa, in conditiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care au avut in administrare si in exploatare bunuri, activitati ori servicii de utilitati publice.
(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, in calitate de delegat, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.
(3) In cazul incetarii din orice cauza a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice atribuite in baza prevederilor alin. (1) si (2), delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8).
(4) In situatia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, respectiv unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de delegatar, vor evalua, in baza conditiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performantele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum si modul de respectare a indicatorilor de performanta. In cazul in care se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta in furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat.
ART. 32
(1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale pastreaza, in conformitate cu competentele ce le revin, potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se realizeaza serviciile de utilitati publice, respectiv:
a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv in relatia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanta ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice.
(2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investitii ce nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor. Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de ani.
(4) Prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin. (3), de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, printr-un act aditional incheiat intre operatori si unitatile administrativ-teritoriale, respectiv intre operatorii regionali si asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit.

CAPITOLUL IV
Operatori si utilizatori

SECTIUNEA 1
Operatorii serviciilor de utilitati publice

ART. 33
(1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilitati publice care isi desfasoara activitatea pe baza licentei eliberate in conditiile art. 38 de autoritatile de reglementare competente.
(2) Operatorii de servicii de utilitati publice au, in temeiul prezentei legi, aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana.
(3) In functie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptata, operatorii isi pot desfasura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice numai dupa emiterea hotararii de dare in administrare – in cazul gestiunii directe, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii – in cazul gestiunii delegate.
(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pot continua activitatea potrivit prevederilor:
a) hotararilor de dare in administrare adoptate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe;
b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la expirarea acestora, daca isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate.
(5) Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si constituie motiv de revocare a hotararii de dare in administrare, respectiv a hotararii de atribuire, precum si de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.
(6) Operatorii prevazuti la art. 28 alin. (2) lit. c) au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare atunci cand atribuie contracte de achizitii publice, contracte de concesiune de lucrari publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice.
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale, ai asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice sau, dupa caz, ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate.
ART. 34
(1) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizati, in conditiile legii, cu conditia sa nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa sau sa nu gestioneze programe de investitii publice de interes local ori intercomunitar destinate infiintarii, modernizarii sau dezvoltarii sistemelor de utilitati publice, finantate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.
(2) Hotararea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali si alegerea metodei de privatizare apartin autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care au si calitatea de actionari/asociati ai operatorului regional.
(3) Privatizarea se organizeaza si se deruleaza in conformitate cu procedurile legale in vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda si la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza caruia noul operator va furniza/presta serviciul.
(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurentiale prevazute de legislatia privind privatizarea.
(5) In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, operatorii regionali pot fi privatizati numai cu acordul tuturor membrilor asociatiei care au si calitatea de actionar/asociat al operatorului regional.
(6) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati, nu pot atribui managementul unor entitati private si nu se pot asocia pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.
ART. 35
(1) Societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, detinatoare de licente corespunzatoare, pot participa, in conditiile legii, in calitate de operatori, la procedurile concurentiale organizate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor.
(2) In cazul furnizarii/prestarii mai multor tipuri de servicii in aceeasi localitate sau a aceluiasi serviciu in mai multe localitati, operatorul va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare in parte, dupa caz, astfel incat activitatile sale din diferite sectoare si localitati sa fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.
ART. 36
(1) Raporturile juridice dintre operatorii si utilizatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi juridice de natura contractuala si sunt supuse normelor de drept privat.
(2) Operatorii serviciilor de utilitati publice au fata de utilizatori urmatoarele obligatii principale:
a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;
b) sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemelor de utilitati publice si sa limiteze durata interventiilor;
c) sa asigure montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare;
d) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;
e) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestarii serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;
f) sa plateasca chirii pentru folosirea temporara a terenurilor si sa aduca terenurile si obiectivele afectate de lucrarile de interventie sau de investitii in starea anterioara inceperii acestor lucrari;
g) sa serveasca utilizatorii din aria de acoperire, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;
h) sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea autoritatii administratiei publice locale de dare in administrare;
i) sa furnizeze cu regularitate autoritatilor administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente informatii privind modul de realizare a indicatorilor de performanta, sa aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;
j) sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Operatorii serviciilor de utilitati publice sunt in drept sa suspende sau sa limiteze furnizarea/prestarea serviciilor catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile, in urmatoarele cazuri:
a) depasirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prevederilor art. 42 alin. (11);
b) neachitarea notelor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;
c) utilizarea neautorizata, fara aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de furnizor, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
e) bransarea ori racordarea fara acordul operatorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare.
(4) In cazuri de forta majora, astfel cum acestea sunt definite in contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitati publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile.
ART. 37
(1) Interventiile pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, intretinere si reparatii la constructiile sau instalatiile aferente sistemelor de utilitati publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, care impun intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 10 zile inainte de data programata.
(2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii de servicii de utilitati publice sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, fara plata vreunei penalizari si fara preaviz, dar nu mai mult de 24 de ore.
(3) In cazul interventiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depasesc 24 de ore, acestea se efectueaza in maximum 72 de ore si se aduc la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, a utilizatorilor, a detinatorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada interventiilor respective, operatorii sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizarilor prevazute in contracte.
(4) Ocuparea temporara a unor terenuri pentru lucrari de interventie, infiintare, extindere, retehnologizare, reparatii si revizii planificate la sistemele de utilitati publice, care se executa intr-o perioada mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri si cu plata despagubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. Daca cu ocazia executarii lucrarilor se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de utilitati publice, operatorii au obligatia sa plateasca despagubiri acestora, in conditiile legii.
(5) Operatorii serviciilor de utilitati publice nu raspund fata de utilizatori pentru intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor sau pentru calitatea acestora, in cazuri de forta majora.

SECTIUNEA a 2-a
Acordarea licentelor

ART. 38
(1) Acordarea licentelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice intra in sfera de competenta a autoritatilor de reglementare competente, dupa cum urmeaza:
a) A.N.R.S.C. – pentru serviciile mentionate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) si g);
b)*) A.N.R.E. – pentru activitatea prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. d);
c) A.R.R. – pentru serviciul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h).
(2) Acordarea licentelor de traseu, in cazul serviciului de transport public local, se face de catre comisiile constituite in acest scop la nivelul autoritatilor administratiei publice.
(3) Detinerea licentei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptata la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, precum si de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana ale operatorilor.
(4) Licenta poate fi suspendata sau retrasa astfel:
a) de catre autoritatea de reglementare romana emitenta, in cazul licentelor acordate operatorilor romani;
b) de catre autoritatea de reglementare romana competenta, in cazul suspendarii licentelor operatorilor straini licentiati in tara de origine.
(5) Operatorii din tarile Uniunii Europene care detin licente in tara de origine, recunoscute de autoritatile de reglementare romane corespondente, au aceleasi drepturi si obligatii ca operatorii romani, pe toata durata de valabilitate a licentelor.
(6) Licenta emisa de autoritatile de reglementare competente este valabila maximum 5 ani de la data emiterii si indreptateste operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un numar nelimitat de participari la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate si derulate in conditiile prezentei legi.
(7) Regulamentele privind acordarea licentelor pentru operatorii de utilitati publice se elaboreaza de autoritatea de reglementare in a carei sfera de competenta se afla aceste servicii si se aproba prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.
————
*) Prevederile art. 38 alin. (1) lit. b), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, se aplica de la data intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica, potrivit art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012.

ART. 39
(1) Furnizarea/Prestarea serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente si a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotararii de dare in administrare.
(2) Calitatea de operator este recunoscuta numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente. Fac exceptie furnizorii/prestatorii aflati in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care sunt asimilati operatorilor si care au obligatia obtinerii licentei in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice organizate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise sau recunoscute, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente.
(4) Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului.
ART. 40
La acordarea licentelor in domeniul serviciilor de utilitati publice se va urmari, cu precadere, indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) cunoasterea si insusirea actelor normative care reglementeaza domeniul serviciilor de utilitati publice;
b) capabilitatea manageriala si organizatorica;
c) capabilitatea economico-financiara;
d) dotarea si capacitatea tehnica.

SECTIUNEA a 3-a
Utilizatorii serviciilor de utilitati publice

ART. 41
(1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, ai serviciilor de utilitati publice:
a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari;
b) operatorii economici;
c) institutiile publice.
(2) Utilizatorii au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciile de utilitati publice, in conditiile contractului de furnizare/prestare;
b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de furnizare/prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;
c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale competente sau, dupa caz, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice orice deficiente constatate in sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciilor;
d) sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
e) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;
f) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciile de utilitati publice care ii vizeaza;
g) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciilor de utilitati publice;
h) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice ori instantelor judecatoresti, dupa caz, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.
(3) Pentru plata serviciilor de utilitati publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaza, in conditiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz.
(4) Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, in calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilitati publice, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa respecte normele de exploatare si functionare a sistemelor de utilitati publice;
b) sa accepte limitarea cantitativa sau intreruperea temporara a furnizarii/prestarii serviciilor pentru executia unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate;
d) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare, al utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si al utilajelor operatorilor, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciilor de utilitati publice in spatiile ori pe suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;
e) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare.
(5) Prevederile alin. (2) si (4) au caracter minimal si se dezvolta in regulamentele-cadru si in contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, in baza prevederilor legilor speciale ale fiecarui serviciu de utilitati publice.

SECTIUNEA a 4-a
Furnizarea/Prestarea, contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice

ART. 42
(1) Furnizarea/Prestarea unui serviciu de utilitati publice se realizeaza in una dintre urmatoarele modalitati:
a) in baza unui contract de furnizare sau de prestari de servicii incheiat intre operator si utilizatorul direct;
b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, dupa caz;
c) prin achitarea unei taxe speciale, in situatia in care incheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului intre operator si utilizatorul indirect nu este posibila din punct de vedere tehnic si comercial sau in situatia in care in hotararea de delegare a gestiunii este prevazuta aceasta modalitate, precum si cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
(2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre operator si utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizarea, facturarea si plata unui serviciu de utilitati publice.
(3) In cazul serviciilor furnizate/prestate in regim continuu prin intermediul retelelor de conducte – alimentarea cu apa rece, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea si evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apa calda pentru consum, alimentarea cu agent termic pentru incalzire -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se incheie intre operator si utilizator pe termen nedeterminat.
(4) Contravaloarea serviciilor de utilitati publice se stabileste in conformitate cu metodologia de calcul, aprobata de autoritatea de reglementare competenta, pe baza preturilor/tarifelor si a consumurilor/cantitatilor de utilitati publice furnizate/prestate, si se plateste pe baza facturii emise de operator.
(5) Determinarea consumurilor/cantitatilor de utilitati publice in vederea facturarii se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-inregistrare a consumurilor/cantitatilor de utilitati furnizate/prestate; sistemele de masurare-inregistrare se monteaza pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor, indiferent de serviciu, operator sau de utilizator.
(6) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza, in functie de sistemul de distributie adoptat, fie:
a) prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei verticale.
(7) La proiectarea si realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinatie, racordate la retelele publice de distributie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de masurare-inregistrare a consumurilor atat pentru intregul imobil, cat si pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie din imobil, in vederea asigurarii conditiilor pentru individualizarea consumurilor si incheierea unor contracte-abonament individuale.
(8) In cazul serviciilor pentru care nu exista sisteme de masurare-inregistrare ori metoda masurarii directe nu se poate aplica, determinarea consumurilor/cantitatilor serviciilor furnizate/prestate se face in regim pausal sau prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule avand la baza prescriptiile tehnice in vigoare.
(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data primirii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data primirii facturii.
(10) Neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
a) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie in venit al operatorului.
(11) Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate intrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
(12) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face in termen de maximum 3 zile de la data efectuarii platii; cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului se suporta de utilizator.

CAPITOLUL V
Finantarea serviciilor de utilitati publice

ART. 43
(1) Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.
(2) Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
c) asigurarea egalitatii de tratament al serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea in totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.
(3) Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a gestiunii, si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum si o cota de profit.
(4) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritatile de reglementare competente.
(5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta. Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, vor tine seama, dupa caz, de avizele de specialitate ale autoritatilor de reglementare competente.
(6) In cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si/sau tarifelor intervenite intre autoritatile administratiei publice locale si operatori sau intre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori, dupa caz, se solutioneaza de instantele de judecata competente potrivit legii.
(7) Preturile, tarifele si taxele speciale stabilite si practicate cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa caz.
(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori/operatorii regionali.
(9) Operatorii au dreptul de a propune autoritatii administratiei publice locale tarife compuse, care cuprind o componenta fixa, proportionala cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si pentru exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a sistemelor de utilitati publice, si una variabila, in functie de consumul efectiv inregistrat de dispozitivele de masurare-inregistrare montate pe bransamentele utilizatorilor, in punctele de delimitare a instalatiilor. Tarifele compuse se fundamenteaza luandu-se in considerare ponderea costurilor fixe si a celor variabile in cheltuielile anuale si se stabilesc in conformitate cu metodologia elaborata de autoritatea de reglementare competenta.
ART. 44
(1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:
a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice;
b) pastrarea veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
c) intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciilor;
d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi interne sau externe necesare pentru finantarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, in conditiile legii;
e) respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
f) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.
(2) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se asigura din urmatoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorilor si/sau fonduri de la bugetul local, in conformitate cu obligatiile asumate prin actele juridice pe baza carora este organizata si se desfasoara gestiunea serviciilor;
b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitatile administrativ-teritoriale, de statul roman sau de alte entitati specializate in acordarea de garantii bancare;
c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de investitii realizate cu finantare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
f) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul “construieste – opereaza – transfera” si variante ale acestuia, in conditiile legii;
g) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
h) alte surse, constituite potrivit legii.
(3) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene ori de imprumuturi de la organisme financiare internationale pentru realizarea unor programe de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice au obligatia constituirii, alimentarii si utilizarii unui fond de rezerva. Acest fond este destinat intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii sistemelor de utilitati publice sau a unor parti din componenta acestora, precum si asigurarii fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinantarii acestor proiecte de investitii. Fondul de rezerva, denumit in continuare Fondul IID, se constituie si se utilizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice, sau revin in proprietatea publica a acestora, ca bunuri de retur, daca au fost realizate cu finantare privata in cadrul unor programe de investitii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.
(5) Obiectivele de investitii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, ce implica fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizeaza in listele anuale de investitii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, dupa caz, si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale adunarilor generale ale asociatiilor respective.
(6) Obiectivele de investitii mentionate la alin. (5) se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii.
(7) Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se face cu diligenta unui bun proprietar.

CAPITOLUL VI
Raspunderi si sanctiuni

ART. 45
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
ART. 46.*)
Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin otravirea in masa, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apa, deteriorarea grava sau distrugerea totala ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.
————
*) Se abroga la data de 1 februarie 2014, potrivit prevederilor art. 174 coroborate cu cele ale art. 247 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 47
(1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
b) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;
c) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;
d) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
b) intarzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile nationale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante.
(3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) incalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si/sau comerciale, inclusiv a reglementarilor-cadru ale serviciilor de utilitati publice stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;
b) refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare competente datele si/sau informatiile solicitate ori furnizarea incorecta si incompleta de date si/sau informatii necesare desfasurarii activitatii acestora;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice in afara parametrilor tehnici si/sau calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliti prin normele tehnice si/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competenta;
d) nerespectarea de catre operatori a termenelor-limita stabilite pentru incheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor;
e) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice a dispozitiilor prezentei legi si a celorlalte reglementari specifice serviciilor de utilitati publice ori neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a masurilor dispuse de autoritatile de reglementare competente.
(4) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;
d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara hotarare de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, sau fara contract de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate;
e) practicarea unor preturi si/sau tarife neaprobate sau mai mari decat cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale ori, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;
f) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi, a legislatiei specifice fiecarui serviciu sau a procedurii de delegare;
g) aprobarea obiectivelor de investitii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitati publice fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;
h) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului;
i) nerespectarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilitati publice in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 22, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4), art. 28 alin. (2) si art. 29 alin. (4).
(5) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1) – (4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.
(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) si c) si ale alin. (4) lit. a), b) si c) se aplica corespunzator si operatorilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor.
ART. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea sanctiunilor se fac, conform competentelor stabilite in prezenta lege, de reprezentanti imputerniciti ai ministrului administratiei si internelor*), ai ministrului transporturilor, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Garzii Nationale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, ai presedintilor consiliilor judetene, ai primarilor sau, dupa caz, ai presedintilor asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitatile administrativ-teritoriale membre.
(2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii imputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 47 si la alin. (1) – (3) ale prezentului articol, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.
————-
*) Ministerul Administratiei si Internelor s-a reorganizat in Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, potrivit prevederilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 49
(1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu detin licenta, dar care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice fie in gestiune directa, fie in gestiune delegata, au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea acesteia, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, daca prin legea speciala nu se prevede altfel. In caz contrar, acestia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele isi inceteaza valabilitatea.
(2) Pentru obtinerea licentei, furnizorii/prestatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa faca dovada ca detin toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare derularii serviciului, prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile specifice acestuia.
(3) In cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, obtinerea licentei este conditie suspensiva pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea licentei in termen de 3 luni de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii. In caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioara a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8).
(4) Licentele eliberate de autoritatile de reglementare competente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
ART. 50
(1) Regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.S.C, prevazut la art. 14 alin. (1), se aproba prin hotarare a Guvernului**), in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Regulamentele-cadru si caietele de sarcini-cadru specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, prevazute la art. 22 alin. (4), precum si contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevazute la art. 23 alin. (2), se elaboreaza de autoritatile nationale de reglementare competente, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acestora, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Consiliile locale vor introduce in continutul regulamentelor, caietelor de sarcini si contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, functionarea, gestionarea si finantarea serviciilor de utilitati publice, respectiv administrarea, exploatarea si finantarea obiectivelor de investitii din infrastructura tehnico-edilitara a localitatilor, in functie de particularitatile acestora si de interesele actuale si de perspectiva ale comunitatilor respective.
(4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilitati publice, in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 22.
————
**) A se vedea nota de subsol aferenta art. 14 alin. (1).

ART. 51
(1) Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii serviciilor de utilitati publice va fi aplicat de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de forma de proprietate, modul de organizare ori tara de origine a operatorului.
(2) Dreptul la greva in sfera serviciilor de utilitati publice vitale – alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termica, iluminatul public si transportul public – este supus restrictiilor aplicabile ramurilor de activitate in care nu se poate declara greva cu intreruperea totala a activitatii. In timpul conflictelor de munca deschise si pe perioada solutionarii acestora se asigura respectarea principiului continuitatii serviciului si al serviciului minim si se iau masuri pentru asigurarea exploatarii si functionarii in siguranta a sistemelor si pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sanatatii populatiei.
(3) Solutionarea litigiilor contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizeaza de instantele competente potrivit legii si se judeca in procedura de urgenta. Cererea se introduce la instantele de judecata in a caror competenta teritoriala se afla domiciliul/sediul utilizatorului.
(4) Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului.
(5) Litigiile dintre unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si asociatie se solutioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul asociatiei.
(6) Solutionarea litigiilor civile si de munca izvorate din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instantele de judecata competente, in conditiile legii.
ART. 52
Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate, potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicata, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.
————
*) Legea nr. 143/1999 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

ART. 53
Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare a imobilelor sau a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara dovada achitarii la zi a datoriilor pentru serviciile de utilitati publice de care sunt grevate acestea, eliberata de furnizorii/prestatorii acestor servicii. In cazul in care bunul ce urmeaza a fi instrainat este un apartament situat intr-un bloc proprietate condominiala, este necesara si dovada achitarii la zi a datoriilor, eliberata de asociatia de proprietari.
ART. 54
Prezenta lege intra in vigoare la un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 42 alin. (7).
ART. 55
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederi care nu au fost incluse in forma republicata a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
1. Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 204/2012:
“ART. II
(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevazuta la art. 31**) alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, criteriile de selectie-cadru prevazute la art. 31**) alin. (5), precum si contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice se elaboreaza de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice constituie un model si se adapteaza potrivit nevoilor si situatiilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
(2) Actul constitutiv-cadru si statutul-cadru al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: Hotararea Guvernului nr. 1.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotararea Guvernului nr. 1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.”
————
**) Art. 31 alin. (1) si (5) au devenit in forma republicata a Legii nr. 51/2006 art. 30 alin. (1) si (5).

2. Art. II din Legea nr. 204/2012:
“ART. II
(1) Prevederile referitoare la abrogarea lit. d) a alin. (2) al art. 13, precum si prevederile alin. (4) al art. 13 si ale lit. b) a alin. (1) al art. 38 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica la data intrarii in vigoare a modificarilor si completarilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
(2) Regulamentele-cadru si caietele de sarcini-cadru specifice fiecarui serviciu de utilitati publice, prevazute la art. 23 alin. (4)*) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, prevazute la art. 24 alin. (2)**) din aceeasi lege, in vigoare la data publicarii prezentei legi, se actualizeaza in conformitate cu prevederile acesteia de catre autoritatile de reglementare competente, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acestora, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
————
*) Art. 23 alin. (4) a devenit in forma republicata a Legii nr. 51/2006 art. 22 alin. (4).
**) Art. 24 alin. (2) a devenit in forma republicata a Legii nr. 51/2006 art. 23 alin. (2).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close