Norme privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

In M. Of. nr. 138 din 15 martie 2013 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul de monitorizare si competenta profesionala si Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii vor urmari punerea in aplicare a prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010

CAPITOLUL I
Dispozitii generale. Competentele de solutionare

ART. 1
(1) Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, in calitate de organism profesional abilitat prin lege sa organizeze, sa coordoneze si sa autorizeze in numele statului activitatea de audit financiar in Romania, deruleaza revizuiri ale calitatii activitatii auditorilor financiari pe o baza periodica, in conformitate cu reglementarile emise in acest scop.
(2) Revizuirile calitatii activitatii de audit financiar se efectueaza de catre imputernicitii Camerei, in baza delegatiei emise de catre aceasta.
ART. 2
Auditorii financiari care sunt supusi revizuirii calitatii activitatii de audit financiar sunt obligati sa recunoasca constatarile echipei de inspectie prin semnarea notei de inspectie si sa comunice in scris Camerei, la termenele fixate, asupra modului de aplicare a actiunilor si masurilor stabilite in urma inspectiei, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.
ART. 3
(1) Auditorul financiar care este de acord cu constatarile echipei de inspectie poate semna nota de inspectie astfel:
a) prin semnarea simpla si stampilarea notei de inspectie;
b) in cazuri exceptionale, prin semnarea notei de inspectie cu obiectiuni si stampilarea acesteia.
(2) Auditorul financiar care nu este de acord cu constatarile echipei de inspectie si nu semneaza nota de inspectie se afla in situatia de “refuz de semnare a notei de inspectie”.
(3) Refuzul auditorului financiar de a semna nota de inspectie incheiata de imputernicitii organismului profesional, ca urmare a revizuirii calitatii activitatii de audit financiar, se constata in nota de inspectie de catre echipa de inspectie, inclusiv a eventualului motiv de refuz.
(4) Refuzul de a semna nota de inspectie incheiata de imputernicitii organismului profesional, ca urmare a revizuirii calitatii activitatii de audit financiar, se considera a fi abatere disciplinara, facand obiectul procedurilor disciplinare.
ART. 4
Pentru situatiile de natura celor prezentate la art. 3 alin. (1) lit. b) si alin. (2) competenta de solutionare revine Departamentului de etica, conduita profesionala si investigatii (DECPI).

CAPITOLUL II
Semnarea notei de inspectie cu obiectiuni

ART. 5
(1) Daca auditorul financiar semneaza nota de inspectie cu obiectiuni, aceste obiectiuni vor fi anexate la nota de inspectie sau, in termen de 3 zile lucratoare de la data inspectiei, auditorul va trimite o scrisoare ce va contine obiectiunile auditorului financiar, pe adresa Camerei, cu confirmare de primire. Data oficiului postal de expediere sau data predarii corespondentei de catre auditor curierului va fi luata in considerare la calculul termenului de 3 zile.
(2) In cazul netransmiterii obiectiunilor in termenul stabilit de 3 zile lucratoare, se considera ca auditorul si-a insusit nota de inspectie.
(3) Auditorul financiar va declara, la inceputul inspectiei, ca a pus la dispozitie toate documentele de lucru aferente dosarului misiunii, selectate pentru inspectia calitatii activitatii desfasurate, conform opisului anexat.
(4) In cuprinsul notei de inspectie, dupa prezentarea dosarelor selectate pentru inspectie, se va face referire la declaratia de la alin. (3).
ART. 6
Obiectiunile care vor fi formulate de auditor vor cuprinde obligatoriu:
– obiectivele din nota de inspectie pentru care exista obiectiuni;
– considerentele care stau la baza obiectiunilor;
– testele si/sau procedurile pe care le-a facut auditorul si care nu au fost adecvat evaluate de echipa de inspectie.
ART. 7
In momentul in care nota de inspectie se semneaza cu obiectiunile auditorului financiar, echipa de inspectie va trebui sa obtina materialele relevante pentru aspectele pe care le-a obiectat auditorul financiar, pe suport hartie si electronic.
ART. 8
In cazul refuzului auditorului financiar de a copia sau de a remite materialele care probeaza obiectiunile, echipa de inspectie va consemna acest lucru in nota de inspectie, fara a mai fi necesara semnatura auditorului, aceasta situatie considerandu-se “refuz de semnare a notei de inspectie”.
ART. 9
Nota de inspectie semnata cu obiectiuni, impreuna cu dosarul aferent, vor fi supervizate de seful Departamentului de monitorizare si competenta profesionala (DMCP).
ART. 10
Echipa de inspectie care a incheiat nota de inspectie cu obiectiuni va inainta dosarul DECPI. Dosarul va cuprinde in mod obligatoriu:
– nota de inspectie;
– documentatia preluata de la auditor;
– punctul de vedere al DMCP asupra aspectelor mentionate de auditorul financiar in nota de inspectie.
ART. 11
(1) Termenul de trimitere la DECPI a dosarului este de 5 zile lucratoare de la data in care dosarul a fost avizat de seful DMCP.
(2) Odata cu transmiterea dosarului se suspenda orice alte proceduri prevazute de Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.
ART. 12
DECPI va comunica auditorului financiar contestatar, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea dosarului, in scris, prin adresa comunicata cu confirmare de primire faptul ca dosarul va fi analizat de catre Comisia de investigare.
ART. 13
In cazul in care scrisoarea se intoarce fara confirmarea auditorului, DECPI o va retrimite in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii, tot cu confirmare de primire.
ART. 14
Daca si in acest caz scrisoarea se intoarce fara confirmare de primire, se va continua procedura disciplinara de catre DECPI, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 15
(1) Dupa constituirea dosarului si verificarea validitatii termenelor mentionate la art. 5, 11, 12 si 13, DECPI va inainta dosarul, spre analiza, Comisiei de investigare.
(2) Pentru a se asigura confidentialitatea datelor privind clientul auditorului financiar, dosarul va fi depersonalizat.

CAPITOLUL III
Comisia de investigare

ART. 16
(1) Comisia de investigare se numeste de catre Biroul Permanent al Consiliului Camerei, prin decizie, si va avea in componenta 3 membri.
(2) Structura Comisiei de investigare este urmatoarea:
– un membru al Consiliului Camerei;
– doi auditori din Comitetul de excelenta, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 240/2011 pentru alegerea membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei, acordarea titlurilor “Presedinte de onoare” si “Auditor financiar de onoare”, aprobarea Comitetului de excelenta si a altor competente ale membrilor Consiliului Camerei;
– un reprezentant cu rol consultativ al DMCP, altul decat cel care a incheiat nota de inspectie si care nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate conform prevederilor alin. (6).
(3) Componenta Comisiei de investigare, precum si sedintele acesteia nu au caracter public.
(4) Comisia de investigare trebuie numita de Biroul Permanent al Consiliului Camerei in prima sedinta dupa data inaintarii dosarului de catre DMCP catre DECPI.
(5) Intrunirea Comisiei de investigare se face trimestrial sau ori de cate ori se impune, in baza notificarii emise de DECPI, la sediul Camerei.
(6) Sunt incompatibile sa faca parte din Comisia de investigare persoanele care:
– fac obiectul unei proceduri de investigare;
– sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu auditorii financiari care au obiectiuni la notele de inspectie si a caror sesizare se analizeaza de Comisia de investigare;
– exista alte situatii de relatii de afaceri, de interese financiare sau personale, de concurenta ori colaborare la momentul analizei efectuate de catre Comisia de investigare sau cu cel mult 3 ani anteriori momentului analizei.
ART. 17
(1) In cazul in care unul dintre membrii Comisiei de investigare face obiectul unei proceduri de investigare ori s-a retras din diferite motive, se va nominaliza o alta persoana in conformitate cu art. 16.
(2) Delegatul Consiliului Camerei nu poate fi membru al Comisiei de investigare mai mult de doua ori consecutiv.
(3) Persoanele numite din cadrul Comitetului de excelenta nu pot fi membri ai Comisiei mai mult de 3 ori consecutiv.

CAPITOLUL IV
Modul de lucru al Comisiei de investigare

ART. 18
Comisia de investigare, in baza notificarii emise de DECPI, se va intruni si va analiza dosarul investigatiei.
ART. 19
Comisia de investigare este prezidata de membrul Consiliului Camerei desemnat sa faca parte din comisie.
ART. 20
(1) Dupa analizarea dosarului, Comisia de investigare va emite un raport care va contine analiza efectuata si concluziile.
(2) Pe parcursul analizei, Comisia poate cere clarificari de la echipa de inspectie care a intocmit nota de inspectie sau poate solicita date suplimentare de la auditorul financiar, in scris, ori poate convoca auditorul financiar la sediul Camerei, cu ocazia intrunirilor, pentru clarificari.
ART. 21
In cazul acceptarii observatiilor auditorului financiar, se reconsidera nota de inspectie. Prevederile din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, se vor aplica in functie de calificativul rezultat in baza reevaluarii.
ART. 22
Dupa analizarea raportului Comisiei de investigare de catre Consiliul Camerei, procedura este inchisa, nemaiexistand o alta cale de atac impotriva constatarilor efective.
ART. 23
(1) Activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de investigare va fi remunerata.
(2) Cuantumul indemnizatiei membrilor se aproba de Biroul Permanent al Consiliului Camerei.

CAPITOLUL V
Masuri finale si tranzitorii

ART. 24
In baza unui referat de motivare intocmit de DECPI si aprobat de catre directorul executiv, toate termenele mentionate la art. 5, 11, 12 si 13 pot fi modificate cu maximum 10 zile lucratoare.
ART. 25
Anual, pana la data de 30 martie, DECPI va intocmi un raport din care sa rezulte activitatea reglementata prin prezentele proceduri. Raportul va fi prezentat Consiliului Camerei.
ART. 26
DECPI si DMCP vor duce la indeplinire prezentele prevederi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close