Nota de inspectie utilizata de CAFR

In M. Of. 144 din 19 martie 2013 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspectie.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba modelul Notei de inspectie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul de monitorizare si competenta profesionala va urmari punerea in aplicare a prezentei hotarari.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 146/2009 privind aprobarea modelului Notei de inspectie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 623 din 17 septembrie 2009.
ART. 4
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

CAMERA CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
AUDITORILORBucuresti, Str. Sirenelor, 67 – 69, sectorul 5
FINANCIARI Tel. (021) 410 74 43
DIN ROMANIAFax (021) 410 03 48
Departamentul de monitorizare si competenta profesionala
……….. din ………………

NOTA DE INSPECTIE
Incheiata astazi, …………… 201x

Subsemnatii, ……………………. si …………………………., inspectori ai Departamentului de monitorizare si competenta profesionala (DMCP) din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), in baza art. 3 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010, precum si a delegatiei de control …., am efectuat in data de ………………. 201x inspectia calitatii activitatii desfasurate in anul …….. de Societatea Comerciala …………………. – S.R.L., avand sediul social in localitatea …………, str. ……… …, sectorul ……, judetul …………… .
Firma de audit este membra a CAFR in baza Autorizatiei ………….. emise de CAFR si functioneaza ca societate comerciala conform Certificatului de inregistrare seria …… ……… emis de Oficiul Registrului Comertului.
Inspectia a avut loc la sediul firmei de audit/la sediul CAFR, la solicitarea auditorului financiar.
In perioada inspectiei, societatea a fost reprezentata de dl/dna ………. in calitate de asociat si administrator, avand titlul profesional de auditor financiar – persoana fizica, in baza certificatului CAFR ……../20xx.
Noi am efectuat, prin sondaj, inspectia calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de firma de audit, avand in vedere:
– obiectivele prevazute de art. 11 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010;
– procedurile privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, din care am selectat un numar rezonabil de obiective, prezentate in anexa 1, care face parte integranta din prezenta nota de inspectie.
In anul 201x, firma de audit a derulat…… contracte, in valoare de ……….. lei, din care …. contracte la entitati de interes public, avand urmatoarea structura:
______________________________________________________________________________
| Activitatea/Natura entitatii |De interes public| Alte entitati |
| |_________________|_________________|
| ||Valoare||Valoare|
| |contracte|lei|contracte|lei|
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Audit financiar, din care: | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Audit statutar | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Auditul situatiilor financiare intocmite | | | | |
| in conformitate cu cadrele generale cu | | | | |
| scop special (ISA 800) | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Auditul componentelor individuale ale| | | | |
| situatiilor financiare, ale elementelor | | | | |
| specifice, conturilor si a altor aspecte | | | | |
| (ISA 805)| | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Misiuni de raportare cu privire la | | | | |
| situatiile financiare simplificate | | | | |
| (ISA 810)| | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Misiuni de revizuire a situatiilor | | | | |
| financiare (ISRE 2400) | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Misiuni de revizuire a situatiilor | | | | |
| financiare interimare (ISRE 2410)| | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Misiuni pe baza efectuarii procedurilor | | | | |
| convenite privind informatiile financiare| | | | |
| (ISRS 4400) | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Audit intern externalizat (Hotararea | | | | |
| Consiliului Camerei Auditorilor | | | | |
| Financiari din Romania 88/2007 pentru| | | | |
| aprobarea normelor de audit intern) | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Organizarea de cursuri de pregatire | | | | |
| profesionala de specialitate in domeniul | | | | |
| auditului financiar | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Misiuni de alta natura | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|
| Total: | | | | |
|__________________________________________|_________|_______|_________|_______|

In conformitate cu art. 15 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010, am selectat, pentru cuprinderea in inspectia calitatii, documentele de lucru aferente urmatoarelor misiuni, reprezentand ………..% din volumul valoric al activitatii desfasurate de auditorul financiar in perioada verificata:
______________________________________________________________________________
|Nr./data contract | Valoare | Beneficiar/ | Natura misiunii |
| | lei | Client | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| a) Entitati de interes public| | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| – denumire client ………….. | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| b) Alte entitati | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| – denumire client ………….. | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| Total inspectat: | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| Valoarea contractelor inspectate | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|
| Procentaj din total venituri (%) | | | |
|__________________________________|__________|______________|_________________|

Consideram ca documentele supuse inspectiei formeaza o baza rezonabila pentru formularea unei concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitatii, conformitatii cu acesta si modului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului financiar si a celorlalte activitati derulate de auditorii financiari, in exercitarea profesiei.
In baza declaratiei prevazute in anexa 2, care face parte integranta din prezenta nota de inspectie, auditorul financiar/reprezentantul firmei de audit declara ca a pus la dispozitie toate documentele de lucru aferente dosarelor misiunilor de audit, selectate pentru inspectia calitatii activitatii, conform opisului anexat la declaratia auditorului financiar inspectat.
Totodata, auditorul declara ca au fost indeplinite cerintele Codului etic al profesionistilor contabili sectiunea 290, in sensul ca toti membrii echipelor de asigurare sunt independenti fata de clientii de audit selectati pentru efectuarea inspectiei calitatii activitatii.
De asemenea, auditorul inspectat declara ca nu exista si nu au fost facturate si alte servicii, financiare sau nonfinanciare, clientilor de audit financiar, altele decat cele declarate.
Mentionam ca, in baza art. 17 alin. (1) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010, prin derogare de la principiul confidentialitatii, auditorul inspectat are datoria profesionala de a prezenta informatii confidentiale, pentru a se conforma controlului calitatii, potrivit cerintelor Codului etic al profesionistilor contabili.
Din inspectia efectuata asupra modului de documentare a obiectivelor selectate au rezultat urmatoarele aspecte:
[Se prezinta, in continuare, constatarile inspectiei calitatii activitatii, in ordinea obiectivelor prevazute de art. 11 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010.]

I. Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de audit financiar si concordanta acestora cu Standardele internationale de audit (ISA) relevante
a) Audit statutar/Audit financiar
Contractul … avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale individuale/consolidate la 31 decembrie 201x ale clientului S.C. … – S.R.L.
1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
1.2. Obiectivele neabordate/nedocumentate in suficienta masura de catre auditorul financiar se refera la:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate de catre auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
Contractul … avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale individuale/consolidate la 31 decembrie 20xx ale clientului S.C. … – S.R.L.
b) Auditul situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cadrele generale cu scop special
Contractul … avand ca obiect auditul cu scop special desfasurat pentru clientul S.C. …………… – S.A.
1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
1.2. Obiectivele neabordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate de catre auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
c) Misiuni pe baza efectuarii procedurilor convenite privind informatiile financiare
Obiectivele abordate, precum si cele insuficient documentate vor fi prezentate structurat pe cele doua categorii prevazute in anexa 7 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– obiective generale;
– proceduri specifice contractarii misiunilor pe baza de proceduri convenite, prin participari la licitatii.
Contractul nr …. avand ca obiect efectuarea de proceduri convenite la clientul S.C. … S.A.
1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
1.2. Obiectivele neabordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate de catre auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. I “Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor”.]
In continuare se trateaza, in acelasi mod, si alte categorii de misiuni din care au fost selectate pentru revizuirea calitatii (revizuiri ale situatiilor financiare, audit intern, alte misiuni de asigurare etc.).

II. Verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Indeplinirea indatoririlor fata de CAFR.
Constatarile de la acest capitol vor fi tratate in cuprinsul notei de inspectie, ca obiective preliminare, care conditioneaza efectuarea revizuirii propriu-zise si care nu vor intra in calculul procentajului obtinut ca urmare a inspectiei.
2.1. Obiectivele si conditiile indeplinite de firma de audit:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor indeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. II “Verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Indeplinirea indatoririlor fata de CAFR”.]

Exemplu:
2.1.1. Firma de audit indeplineste conditiile prevazute de art. 37 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului 433/2011 privind persoanele juridice, inclusiv cea referitoare la detinerea majoritatii drepturilor de vot de catre auditori financiari, membri ai Camerei.
2.1.2. Firma de audit intocmeste pentru activitatea proprie si pastreaza, potrivit normelor legale, situatii financiare depuse la organele in drept. Pentru exercitiul 201x a intocmit situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost inregistrate la Administratia Finantelor Publice cu ……………… si la oficiul registrului comertului cu ……… .
2.1.3. Cu privire la stabilirea si plata cotizatiilor, mentionam urmatoarele:
______________________________________________________________________________
| Indicatori | Valori in lei |
|______________________________________________|_______________________________|
| Venituri din audit la 31.12.201x conform | |
| situatiilor financiare | |
|______________________________________________|_______________________________|
| Venituri nete din audit | |
|______________________________________________|_______________________________|
| Cotizatie variabila 0,5% | |
|______________________________________________|_______________________________|
| Suma achitata la CAFR| |
|______________________________________________|_______________________________|
| Cotizatia fixa pentru anul 201x achitata in | |
| data de …….. | |
|______________________________________________|_______________________________|

Se verifica modul de aplicare de catre auditor a reglementarilor specifice cu privire la calculul cotizatiei variabile:
– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor, taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si membrii stagiari in activitatea de audit financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;
– anexa 1 cap. II pct. 9 din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.1.4. Pentru perioada verificata, auditorul financiar a incheiat polita de asigurare seria ……….. ………………. la societatea de asigurari …………………………… – S.A. in valoare de …… lei, fiind in concordanta cu prevederile Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional.
2.1.5. Auditorul financiar a depus declaratia de auditor financiar activ la data de ……….. 201x si are viza pentru anul 201x in legitimatia de auditor financiar.
2.2. Obiective neindeplinite de catre auditorul financiar
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neindeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. II ” Verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Indeplinirea indatoririlor fata de CAFR”.]

III. Indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari
Constatarile de la acest capitol vor fi tratate in cuprinsul notei de inspectie, ca obiective preliminare, care conditioneaza efectuarea revizuirii propriu-zise si care nu vor intra in calculul procentajului obtinut ca urmare a inspectiei.
3.1. Obiectivele si conditiile indeplinite de firma de audit:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor indeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. III “Indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari”.]

Exemplu:
3.1.1. Pentru anul 201x, auditorul financiar a documentat faptul ca a participat la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de CAFR in sistemul e-learning/sau in sistemul clasic. Pentru componenta de pregatire continua nestructurata, auditorul financiar a probat audierea cursurilor …… [se vor preciza activitatile desfasurate].
3.1.2. Pentru anul 201x, auditorul financiar a documentat faptul ca a participat la cursurile de pregatire suplimentare conform art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010.
3.2. Obiectivele si conditiile neindeplinite de firma de audit:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neindeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. III “Indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari”.]

IV. Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitatii cu ISA si cu cerintele de independenta
4.1. Obiective si conditii indeplinite de catre firma de audit:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor indeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. IV “Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitatii cu ISA si cu cerintele de independenta”.]

Exemplu:
4.1.1. Firma de audit a obtinut anual, din partea personalului si a colaboratorilor, confirmarea scrisa a respectarii cerintelor de independenta si a politicii firmei in acest domeniu.
4.1.2. Firma de audit a documentat concluziile obtinute prin aplicarea procedurilor de rezolvare a diferentelor de opinie in cadrul echipei de angajament, inainte de emiterea raportului de audit.
4.1.3. Societatea aplica politici si proceduri de monitorizare si de evaluare a deficientelor identificate in acest proces ca fiind “scapari” sau deficiente sistematice, repetate ori semnificative.
4.2. Obiective insuficient documentate de firma de audit:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neindeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. IV “Evaluarea si implementarea sistemului de control al calitatii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformitatii cu ISA si cu cerintele de independenta”.]

V. Verificarea elaborarii de catre firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurarii calitatii specifice misiunilor de audit al situatiilor financiare ale entitatilor de interes public, inclusiv ale entitatilor aflate in subordinea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
5.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. V “Verificarea elaborarii de catre firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurarii calitatii specifice misiunilor de audit al situatiilor financiare ale entitatilor de interes public, inclusiv ale entitatilor aflate in subordinea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare”.]
5.2. Obiectivele neabordate/nedocumentate in suficienta masura de catre auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. V “Verificarea elaborarii de catre firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurarii calitatii specifice misiunilor de audit al situatiilor financiare ale entitatilor de interes public, inclusiv ale entitatilor aflate in subordinea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare”.]

VI. Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii desfasurate in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate
a) Audit statutar/Audit financiar
6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii de audit statutar/audit financiar in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”, structurate pe cele 3 stadii de realizare a auditului:
– planificarea auditului;
– activitatea de audit;
– finalizarea auditului.]
6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii de audit statutar/audit financiar in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”.]
6.3. Revizuirea/Reverificarea unor obiective insuficient documentate:
In cazul auditurilor statutare efectuate la entitati de interes public, echipa de inspectie va realiza, in mod obligatoriu, revizuirea/reverificarea unor obiective neabordate ori abordate nesatisfacator, avand in vedere materialele existente la dosarul misiunii, cum sunt:
– situatiile financiare care au facut obiectul auditului, intocmite conform cadrului de raportare financiara aplicabil (Ordinul ministrului finantelor publice 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, IFRS etc.);
– probele de audit existente la dosarul misiunii, inclusiv declaratia conducerii data conform ISA 560 “Declaratii scrise”;
– corespondenta purtata intre auditor si conducerea entitatii pentru obtinerea unor informatii financiare necesare bunei desfasurari a auditului statutar/financiar;
– nota de discutii finale cu clientul de audit;
– rapoartele emise de auditor conform contractului, cum sunt: raportul auditorului independent, scrisoarea adresata conducerii conform ISA 265 privind relevarea unor aspecte retinute de auditor in raport cu organizarea controlului intern in domeniile auditate.
Echipa de inspectie va avea in vedere daca:
– auditorul financiar a verificat modul in care clientul de audit a respectat prevederile cadrului legal de raportare (Ordinul ministrului finantelor publice 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) in ceea ce priveste intocmirea notelor explicative la situatiile financiare. In cazul in care aceste prevederi nu au fost respectate, care au fost probele intocmite de auditor;
– auditorul financiar a inclus in scrisoarea catre cei insarcinati cu guvernanta si conducerea clientului de audit eventuale elemente de ordin financiar care ar fi trebuit prezentate in raportul de audit (in sensul ca ar fi putut conduce la modificarea raportului conform ISA 700 prin exprimarea unei opinii cu rezerve sau ar fi trebuit prezentate in cadrul unui paragraf distinct de atentionare).
In functie de concluziile echipei de inspectie, in nota de inspectie vor fi formulate concret neconformitatile constatate in abordarea obiectivelor revizuite/reverificate si recomandarile pentru corectarea acestora.
6.4. Modul de respectare de catre auditorii financiari a prevederilor Normelor pentru stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 44/2005
6.4.1. Obiective abordate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la Procedura B36, precum si determinarea onorariului mediu orar rezultat la misiunile care au facut obiectul revizuirii de calitate, care urmeaza a fi luat in calculul nivelului mediu al onorariului orar rezultat din inspectiile de calitate efectuate in exercitiul anterior, care se publica pe site-ul CAFR pana la data de 15 februarie a fiecarui an, conform anexei 1 cap VI lit. B pct. 36 lit. h) din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.]
6.4.2. Obiective neabordate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la Procedura B36.]
b) Auditul situatiilor financiare intocmite in conformitate cu cadrele generale cu scop special
6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii de audit cu scop special in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”.]
6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii de audit cu scop special in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”.]
c) Misiuni pe baza efectuarii procedurilor convenite privind informatiile financiare
Obiectivele abordate, precum si cele insuficient documentate vor fi prezentate structurat pe cele doua categorii prevazute in anexa 7 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– obiective generale;
– proceduri specifice contractarii misiunilor pe baza de proceduri convenite, prin participari la licitatii.
6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii pe baza efectuarii de proceduri convenite in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”.]
6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VI “Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a misiunii pe baza efectuarii de proceduri convenite in conformitate cu ISA si procedurile cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate”.]
In continuare se trateaza, in acelasi mod, si alte categorii de misiuni din care au fost selectate pentru revizuirea calitatii (revizuiri ale situatiilor financiare, audit intern, cursuri de pregatire profesionala etc.).

VII. Verificarea modului de realizare a obligatiilor stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism, de catre auditorii financiari
7.1. Obiectivele documentate in suficienta masura se refera la:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VII “Verificarea modului de realizare a obligatiilor stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism, de catre auditorii financiari”.]
7.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[Urmeaza enuntarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmarite cu ocazia inspectiei calitatii activitatii, la cap. VII “Verificarea modului de realizare a obligatiilor stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism, de catre auditorii financiari”.]

VIII. Evaluarea continutului celui mai recent raport privind transparenta, publicat de firma de audit inspectata
8.1. Obiective abordate
Potrivit cerintelor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, al carui continut este reglementat la articolul mentionat.
Firma de audit a publicat raportul de transparenta pentru anul 201x pe site-ul sau (….)
Noi am analizat raportul anual privind transparenta pentru anul 201x, numerotat de la pag. ….. , la pag. ……. .
In raportul de transparenta noi nu am identificat informatii care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile obtinute ca urmare a inspectiei efectuate.
8.2. Obiective neabordate
Desi firma de audit a derulat misiuni de audit statutar la entitati de interes public, aceasta nu a elaborat si publicat raportul anual de transparenta, potrivit cerintelor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Finalizarea inspectiei
1. Calificativul obtinut
In urma inspectiei auditorul financiar a respectat cerintele de calitate prezente in nota de inspectie in proportie de ….%, ceea ce corespunde calificativului A/B/C/D, conform art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010, modificate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 39/2012.
2. Recomandari
Se recomanda auditorului financiar sa imbunatateasca modul de documentare a testelor considerate a fi insuficient documentate conform cerintelor Standardelor internationale de audit si procedurilor cuprinse in Ghidul pentru un audit de calitate si sa dezvolte sistemul propriu de control al calitatii conform ISA 220 si ISQC 1.
Masurile recomandate se concretizeaza in functie de constatarile inspectiei calitatii activitatii.
Potrivit art. 17 alin. (2) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010, auditorii financiari au obligatia de a permite accesul inspectorilor la dosarele de misiune, de a recunoaste constatarile inspectiei pentru asigurarea calitatii, prin semnarea notei de inspectie, si de a raspunde in scris, la termenele fixate, asupra modului de aplicare a actiunilor si masurilor stabilite in urma inspectiei.
Orice divergenta se clarifica si se solutioneaza conform procedurilor aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 168/2010.
Prin semnarea prezentei se recunoaste ca:
– toate documentele puse la dispozitia echipei de inspectori au fost restituite;
– nu exista obiectiuni in ce priveste modul de derulare a inspectiei;
– evaluarile facute in aceasta nota de inspectie sunt conforme cu realitatea si se bazeaza exclusiv pe documentatia care ne-a fost pusa la dispozitie in perioada inspectiei;
– orice alte documente, probe sau foi de lucru obtinute de auditor sau generate de auditor dupa data de incheiere a notei de inspectie nu au fost cuprinse in evaluare si drept urmare echipa de inspectori nu le-a avut in vedere.
Fata de cele prezentate mai sus, s-a incheiat prezenta nota de inspectie, in doua exemplare, din care un exemplar a fost lasat firmei de audit.

Data: …………………..

Semnaturi autorizate:
Firma de audit:Echipa de inspectie:
S.C. …………… S.R.L.Inspector principal ……………….
Certificat ………………
Autorizatia …Inspector ………………………..
Certificat ………………

ANEXA 1
la nota de inspectie

LISTA DE OBIECTIVE
pentru revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati derulate, selectate pentru luna ……… 20xx
________________________________________________________________________________________________________
|| Obiectivul/ | Numarul de proceduri selectate/Total proceduri |
|crt.| Capitolul |_________________________________________________________________________________|
|| | Audit financiar | Audit scop |Audit scop | Proceduri| Revizuire | Audit |
|| | | special |special | convenite| situatii | intern |
|| | | (cadru |(componente,| **) | financiare | |
|| | | general)|elemente| || |
|| | | |specifice) | || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|I |Cunoasterea ariei|5 ob |5 ob |5 ob|5 ob |4 ob|7 ob |
||de cuprindere a |—- |—- |—-|—- |—-|—- |
||contractelor de | 11 | 8 | 8 | 5| 6 | 11 |
||audit financiar | | || || |
||si concordanta | | || || |
||acestora cu ISA | | || || |
||relevante| | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|A |Obiective|2,3 |1,3|2,3 |1,2 |2,3 |1,3.,4,6 |
||generale |— |—|— |— |— |——– |
||(obiectivul nr./ | 5 | 3 | 3 | 2| 3 |6 |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|B |Termenii |1,5,6|1,4,5 |1,4,5 |2,3 |1,3 |2,3,5 |
||angajamentului |—–|—– |—– |— |— |—– |
||(obiectivul nr./ | 6 | 5| 5 | 3| 3 | 5 |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|II*)|Verificarea |4 ob | x | x |x | x |x |
||conformitatii|—- | || || |
||activitatii | 8 | || || |
||desfasurate cu | | || || |
||declaratia pentru|2,3,4,8 | || || |
||obtinerea|——- | || || |
||autorizatiei de | 8 | || || |
||exercitare a | | || || |
||profesiei. | | || || |
||Raportarea | | || || |
||veniturilor. | | || || |
||Indeplinirea | | || || |
||indatoririlor| | || || |
||fata de Camera | | || || |
||Auditorilor | | || || |
||Financiari din | | || || |
||Romania | | || || |
||(obiectivul nr./ | | || || |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|III |Indeplinirea |3 ob | X | x |x | x |X |
|*) |obligatiilor cu |—- | || || |
||privire la | 3 | || || |
||pregatirea | | || || |
||continua a |1,2,3| || || |
||auditorilor |—–| || || |
||financiari | 2 | || || |
||(obiectivul nr./ | | || || |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|IV |Evaluarea si |6 ob | X | x |x | x |X |
||implementarea|—- | || || |
||sistemului de| 18 | || || |
||control al | | || || |
||calitatii|1,3,4,5,11,17| || || |
||utilizat de |————-| || || |
||auditorul| 18 | || || |
||financiar, sub | | || || |
||aspectul | | || || |
||conformitatii cu | | || || |
||ISA si cu| | || || |
||cerintele de | | || || |
||independenta | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|V |Verificarea |3 ob | X | x |X | x |X |
||elaborarii de|—- | || || |
||catre firma de | 6 | || || |
||audit a unor | | || || |
||proceduri de |1,4,6| || || |
||revizuire a |—–| || || |
||asigurarii | 6 | || || |
||calitatii| | || || |
||specifice| | || || |
||misiunilor de| | || || |
||audit al | | || || |
||situatiilor | | || || |
||financiare ale | | || || |
||entitatii de | | || || |
||interes public, | | || || |
||inclusiv cotate | | || || |
||(obiectivul nr./ | | || || |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|VI |Respectarea |25 ob|17 ob |14 ob |12 ob |15 ob |14 ob |
||prevederilor |—–|—– |—– |—– |—– |—– |
||referitoare la | 51 | 29| 21 | 24 | 31 | 22 |
||efectuarea | | || || |
||propriu-zisa a | | || || |
||auditului| | || || |
||financiar in | | || || |
||conformitate cu | | || || |
||Ghidul pentru un | | || || |
||audit de calitate| | || || |
||si ISA | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|A |Planificarea |7 ob |5 ob |5 ob|5 ob |6 ob|4 ob |
||auditului|—- |—- |—-|—- |—-|—- |
||(obiectivul nr./ | 21 | 12| 11 | 11 | 12 | 7|
||total obiective) | | || || |
|| |1,3,6,9,14,15,20 |1,3,6,7,8 |1,3,6,7,10 |2,3,5,6,11|1,2,4,5,9,10|1,4,6,7 |
|| |—————- |——— |———- |———-|————|——- |
|| | 21|12 |11 |11| 12 | 7 |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|B |Activitatea de |12 ob|7 ob |5 ob|4 ob |5 ob|5 ob |
||audit (obiectivul|—–|—- |—-|—- |—-|—- |
||nr./total| 23 | 11| 10 | 8| 11 | 10 |
||obiective) | | || || |
|| |1,6,8,9,10,11, | || || |
|| | | || || |
|| |15,18,20,24,30,36|1,3,5,6,8,10,11|2,3,6,9,10 |2,3,7,8 |3,5,6,10,11 |2,4,7,9,10|
|| |—————–|—————|———- |——- |———– |———-|
|| | 23| 11 |10 | 8 |11 |10|
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|C |Finalizarea |6 ob |5 ob |4 ob|3 ob |4 ob|5 ob |
||auditului|—- |—- |—-|—- |—-|—- |
||(obiectivul nr./ | 7 | 6 | 6 | 5| 8 | 11 |
||total obiective) | | || || |
|| |1,2,3,4,6,7 |1,2,3,5,6 |1,2,5,6 |1,4,5 |2,3,4,6 |1,3,4,8,11|
|| |———– |——— |——- |—– |——- |———-|
|| | 7 |6 | 6| 5 | 8|11|
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|VII |Verificarea |2 ob | X | x |x | x |x |
||modului de |—- | || || |
||realizare a | 2 | || || |
||obligatiilor | | || || |
||stabilite prin |1,2 | || || |
||Hotararea|— | || || |
||Consiliului | 2 | || || |
||Camerei | | || || |
||Auditorilor | | || || |
||Financiari din | | || || |
||Romania | | || || |
||91/2007 privind | | || || |
||aplicarea| | || || |
||legislatiei | | || || |
||specifice privind| | || || |
||combaterea si| | || || |
||prevenirea | | || || |
||operatiunilor de | | || || |
||spalare a banilor| | || || |
||si/sau de| | || || |
||finantare a | | || || |
||actelor de | | || || |
||terorism | | || || |
||(obiectivul nr./ | | || || |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|VIII|Evaluarea|3 ob | X | x |x | x |X |
||continutului |—- | || || |
||celui mai recent | 3 | || || |
||raport privind | | || || |
||transparenta,|1,2,3| || || |
||publicat de |—–| || || |
||auditorii| 3 | || || |
||statutari sau| | || || |
||firmele | | || || |
||inspectate | | || || |
||(obiectivul nr./ | | || || |
||total obiective) | | || || |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|
|TOTAL:|51 ob|22 ob |19 ob |17 ob |19 ob |21 ob |
| |—–|—– |—– |—– |—– |—– |
| | 102 | 37| 29 | 29 | 37 | 33 |
|____|_________________|_________________|_______________|____________|__________|____________|__________|

NOTA:
*) Constatarile de la cap. II si III vor si tratate in cuprinsul notei de inspectie ca obiective preliminare, care conditioneaza efectuarea revizuirii propriu-zise si care nu vor intra in calculul procentajului obtinut ca urmare a inspectiei.
**) Constatarile misiunilor pe baza de proceduri convenite vor fi prezentate structurat pe cele doua categorii prevazute in anexa 7 la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 182/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– obiective generale;
– proceduri specifice contractarii misiunilor pe baza de proceduri convenite, prin participari la licitatii.

ANEXA 2
la nota de inspectie

DECLARATIE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………., auditor financiar cu Certificatul ………., emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentant al firmei de audit ……………………………………., declar pe propria raspundere ca:
1. Am pus la dispozitie toate documentele de lucru aferente dosarelor misiunilor selectate pentru inspectia calitatii activitatii, conform opisului anexat.
Nu exista alte documente, probe, declaratii scrise sau asimilate care nu au fost puse la dispozitia echipei de inspectie.
2. Am cunostinta despre principiile din codul etic al profesionistilor contabili, respectiv: independenta, integritate, obiectivitate, confidentialitate si conduita profesionala, respectandu-le in totalitate.
3. De asemenea, subsemnatul declar ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de conflict de interese prevazute de sectiunea 290 din Codul etic al profesionistilor contabili in raport cu clientii de audit la care am desfasurat misiuni in anul 20XX.
Anexez declaratiile membrilor echipei de audit.

Data Stampila auditorului financiar
Semnatura Stampila firmei de audit

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close