Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al PE si al Consiliului privind documentele cu informatii-cheie referitoare la produsele pentru investitii

Avizul Bancii Centrale Europene din 11 decembrie 2012 cu privire o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind documentele cu informatii-cheie referitoare la produsele pentru investitii

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Introducere si temei juridic

La 11 si 18 septembrie 2012, Banca Centrala Europeana (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene si, respectiv, din partea Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind documentele cu informatii-cheie referitoare la produsele pentru investitii [1] (denumit in continuare “regulamentul propus”).
Competenta BCE de a emite un aviz se intemeiaza pe articolul 127 alineatul (4) si pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus cuprinde dispozitii care afecteaza contributia Sistemului European al Bancilor Centrale la buna desfasurare a politicilor referitoare la stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevazuta la articolul 127 alineatul (5) din tratat. In conformitate cu articolul 17.5 prima teza din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adopta prezentul aviz.

Observatii generale

BCE apreciaza regulamentul propus, care urmareste sa imbunatateasca transparenta produselor pentru investitii de tip retail si sa asigure ca investitorii de tip retail sunt in masura sa inteleaga caracteristicile si riscurile principale ale produselor pentru investitii si sa compare particularitatile diferitelor produse. O informare corespunzatoare faciliteaza protectia consumatorilor, care joaca un rol esential in mentinerea stabilitatii sistemului financiar.

Comentarii specifice

1. Consecventa cu alte initiative legislative din Uniunea Europeana
1.1. Cerintele de informare ar trebui insotite de competente de supraveghere adecvate, atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, pentru a interzice sau restrictiona introducerea pe piata, distribuirea sau vanzarea anumitor instrumente financiare in cazul unei amenintari la adresa functionarii ordonate a pietelor financiare, a stabilitatii intregului sistem financiar ori a unei parti a acestuia sau a protectiei investitorilor [2]. BCE subliniaza importanta asigurarii faptului ca legislatia Uniunii Europene din domeniul serviciilor financiare ofera competente de interventie adecvate autoritatilor europene de supraveghere (AES) si autoritatilor nationale competente. In special, autoritatile de supraveghere din domeniul bancar si al asigurarilor pot obtine competente de interventie similare celor atribuite Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete (AEVMP) si autoritatilor nationale competente in temeiul propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii (denumit in continuare “MiFIR propus”) [3].
1.2. Pe langa armonizarea informatiilor precontractuale introduse prin regulamentul propus, BCE recomanda asigurarea consecventei cerintelor privind conduita pe piata referitoare la vanzarea de produse financiare in cadrul sectoarelor de servicii financiare, in urma masurilor deja propuse, dupa caz [4].
1.3. In fine, ar trebui asigurate conditii egale intre diferite tipuri de produse pentru investitii, in vederea evitarii arbitrajului de reglementare in ceea ce priveste produsele pentru investitii care nu sunt acoperite de regulamentul propus, precum instrumentele financiare care nu sunt complexe.Cerintele de informare pentru alte categorii de produce financiare din cadrul legislatiei Uniunii Europene ar trebui completate cu documentul cu informatii-cheie standardizate (standardised key information document) (KID) introdus prin regulamentul propus. Acesta poate viza, in special, produsele acoperite de Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE [5] si de Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) [6].

2. Responsabilitatea elaborarii documentului cu informatii-cheie
Regulamentul propus aloca responsabilitatea elaborarii documentului cu informatii-cheie creatorului produsului pentru investitii, a carui raspundere poate fi angajata pe baza informatiilor furnizate [7]. Cu toate acestea, investitorii de tip retail sunt in contact direct cu distribuitorii, nu cu creatorii produselor pentru investitii. Prin urmare, distribuitorul unui produs pentru investitii ar trebui, de asemenea, sa fie responsabil de asigurarea unei modalitati efective prin care un investitor de tip retail sa poata depune o plangere impotriva creatorului in legatura cu documentul cu informatii-cheie si sa initieze o actiune in despagubire. De asemenea, BCE apreciaza ca aranjamentul propus ar trebui sa permita proceduri eficace de despagubire si in cazul unor litigii transfrontaliere, in special atunci cand creatorul este situat in alt stat membru sau intr-o tara terta.

3. Continutul documentului cu informatii-cheie
BCE recomanda ca regulamentul propus sa prevada in mod explicit ca documentul cu informatii-cheie sa includa urmatoarele elemente: (i) riscurile de contraparte, operationale si de lichiditate care afecteaza produsul pentru investitii; (ii) sensibilitatea performantelor produselor la scenariile de stres efective; si (iii) componenta cu efect de levier a produsului, in masura in care aceasta componenta poate multiplica riscurile aplicabile. Aceste informatii suplimentare vor asigura ca documentul cu informatii-cheie nu-i determina pe investitori sa se bazeze excesiv pe tiparele performantelor trecute si ca ofera o prezentare completa si corecta a riscurilor legate de produsele pentru investitii.

4. Sanctiuni si masuri administrative
BCE recomanda ca regulamentul propus sa fie modificat pentru a asigura armonizarea cu alte propuneri legislative ale Uniunii [8] care introduc sanctiuni administrative, in special prin includerea dispozitiilor referitoare la sanctiunile administrative pecuniare.
In cazul in care BCE recomanda modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice insotite de o explicatie in acest sens se regasesc in anexa.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 11 decembrie 2012.

Presedintele BCE
Mario Draghi

[1] COM(2012) 352 final.
[2] A se vedea punctul 12.1 din Avizul CON/2012/21 al BCE din 22 martie 2012 cu privire la: (i) o propunere de directiva privind pietele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului; (ii) o propunere de regulament privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii; (iii) o propunere de directiva privind sanctiunile penale pentru utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei; si (iv) o propunere de regulament privind utilizarile abuzive ale informatiilor privilegiate si manipularile pietei (abuzul de piata). Toate avizele BCE se publica pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu
[3] COM(2011) 652 final, a se vedea articolele 31 si 32.
[4] A se vedea, de exemplu, normele privind sfera permisa a serviciilor care constau exclusiv in executare oferite de societati de investitii, cuprinse in articolul 25 alineatul (3) din propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului, COM(2011) 656 final (denumita in continuare “MiFID propusa”).
[5] JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
[6] JO L 335, 17.12.2009, p. 1. A se vedea, in special, articolele 183-185.
[7] A se vedea articolul 5 din regulamentul propus.
[8] A se vedea articolul 75 alineatul (2) literele (e) si (f) din MiFID propusa. A se vedea, de asemenea, articolul 99a alineatul (2) literele (e) si (f) care urmeaza a fi introdus in Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32) prin propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), in ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de remunerare si sanctiunile, COM(2012) 350 final (denumita in continuare “directiva OPCVM V propusa”).
————————————————–
ANEXA. Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie | Modificarile propuse de BCE [1] |

Modificarea 1
Articolul 25
“Articolul 251.La patru ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Comisia procedeaza la reexaminarea acestuia. Reexaminarea include o evaluare generala a aplicarii normelor prevazute in prezentul regulament, tinand cont de evolutiile de pe piata produselor pentru investitii de tip retail. In ceea ce priveste OPCVM-urile, in sensul definitiei de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, in cadrul reexaminarii se evalueaza daca dispozitiile tranzitorii de la articolul 24 din prezentul regulament trebuie prelungite sau daca, dupa identificarea eventualelor modificari necesare, dispozitiile privind infomatii-cheie destinate investitorilor din Directiva 2009/65/CE ar putea fi inlocuite de dispozitiile prezentului regulament referitoare la documentul cu infomatii-cheie sau considerate echivalente cu acestea din urma. Reexaminarea analizeaza totodata posibilitatea unei extinderi a domeniului de aplicare al prezentului regulament la alte produse financiare.2.Dupa consultarea Comitetului comun al autoritatilor europene de supraveghere, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa.” | “Articolul 251.Dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, Comisia reexamineaza legislatia Uniunii Europene in domeniul serviciilor financiare, in vederea evaluarii eficientei urmatoarelor masuri: (i) introducerea de documente cu infomatii-cheie standardizate in conformitate cu regulile introduse prin prezentul regulament in legatura cu clasele de instrumente financiare care nu sunt acoperite de prezentul regulament, in special in legatura cu produsele acoperite de Directiva 2003/71/CE si Directiva 2009/138/CE; (ii) introducerea de cerinte armonizate privind conduita pe piata referitoare la vanzarea de produse financiare; si (iii) acordarea de competente autoritatilor europene de supraveghere si autoritatilor nationale competente pentru a interveni in raport cu categorii specifice de produse financiare, inclusiv prin interzicerea unor produse in scopul protejarii investitorilor si asigurarii stabilitatii financiare, tinand seama de competentele introduse in aceasta privinta de Regulamentul (UE) nr. xx/xx al Parlamentului European si al Consiliului din [data] privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele de tranzactii [2].12.La patru ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Comisia procedeaza la reexaminarea acestuia. Reexaminarea include o o evaluare generala a aplicarii normelor prevazute in prezentul regulament, tinand cont de evolutiile de pe piata produselor pentru investitii de tip retail. In ceea ce priveste OPCVM-urile, in sensul definitiei de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, in cadrul reexaminarii se evalueaza daca dispozitiile tranzitorii de la articolul 24 din prezentul regulament trebuie prelungite sau daca, dupa identificarea eventualelor modificari necesare, dispozitiile privind informatiile-cheie destinate investitorilor din Directiva 2009/65/CE ar putea fi inlocuite de dispozitiile prezentului regulament referitoare la documentul cu informatiile-cheie sau considerate echivalente cu acestea din urma. Reexaminarea analizeaza totodata posibilitatea unei extinderi a domeniului de aplicare al prezentului regulament la alte produse financiare.23.Dupa consultarea Comitetului comun al autoritatilor europene de supraveghere, Comisia prezinta un raport Parlamentului European si Consiliului, insotit, daca este cazul, de o propunere legislativa. |
ExplicatieAr trebui asigurate conditii egale intre diferite tipuri de produse pentru investitii, in vederea evitarii arbitrajului de reglementare in ceea ce priveste produsele pentru investitii care nu sunt acoperite de regulamentul propus, precum instrumentele financiare care nu sunt complexe. Cerintele de informare pentru alte categorii de produse financiare in temeiul legislatiei existente a Uniunii Europene ar trebui completate cu documentul cu infomatii-cheie standardizat introdus prin regulamentul propus. In mod similar, cerintele privind conduita pe piata legate de vanzarea de produse financiare ar trebui introduse in mod armonizat in raport cu un set de produse definit in mod extins. AES si autoritatile nationale competente ar trebui totodata sa detina competente de interventie in legatura cuanumite categorii de produse financiare, inclusiv prin interzicerea lor din ratiuni de protectie a investitorilor si stabilitate financiara. In acest sens, ar trebui tinut seama de rezultatul procesului legislativ actual in care astfel de cerinte privind conduita pe piata si competente de interventie in scop de supraveghere urmeaza a fi introduse prin MiFIR propus. |

Modificarea 2
Articolul 8 alineatul (2)
“2.Documentul cu informatii-cheie trebuie sa contina urmatoarele informatii:(a)intr-o sectiune de la inceputul documentului, numele produsului pentru investitii si identitatea creatorului;(b)intr-o sectiune intitulata “In ce consta aceasta investitie?”, natura si principalele caracteristici ale produsului pentru investitii, inclusiv:(i)tipul produsului pentru investitii;(ii)obiectivele acestuia si mijloacele pentru atingerea lor;(iii)daca creatorul produsului pentru investitii urmareste sau nu anumite rezultate pe plan ecologic, social sau al guvernantei, fie in ceea ce priveste desfasurarea activitatii sale, fie in ceea ce priveste produsul pentru investitii si, in caz afirmativ, rezultatele vizate si modul in care vor fi atinse;(iv)detalii privind eventualele prestatii de asigurare oferite de produsul pentru investitii;(v)termenul produsului pentru investitii, daca este cunoscut;(vi)scenarii privind performanta, daca acest lucru este pertinent, avand in vedere natura produsului;(c)intr-o sectiune intitulata “Este posibil sa pierd bani?”, o scurta mentiune care sa precizeze daca exista posibilitatea de a pierde capital si care sa includa(i)garantiile sau protectia capitalului oferite si eventualele limite ale acestora;(ii)precizarea daca produsul pentru investitii face obiectul unei scheme de compensare sau de garantare;(d)intr-o sectiune intitulata “In ce scop poate fi utilizat produsul?”, perioada minima de detinere recomandata si profilul de lichiditate prevazut al produsului, inclusiv posibilitatea si conditiile unei eventuale dezinvestitii inainte de scadenta, tinand cont de profilul de risc si randament al produsului pentru investitii si de evolutia pietei pe care o vizeaza;(e)intr-o sectiune intitulata “Care sunt riscurile si ce pot castiga?”, profilul de risc si de randament al produsului pentru investitii, inclusiv un indicator sintetic al acestui profil si avertismente in legatura cu eventualele riscuri specifice care pot sa nu fie reflectate pe deplin de indicatorul sintetic;(f)intr-o sectiune intitulata “Care sunt costurile?”, costurile aferente unei investitii in produsul pentru investitii, cuprinzand costurile directe si indirecte care trebuie suportate de investitor, si indicatori sintetici ai acestor costuri;(g)intr-o sectiune intitulata “Ce rezultate a avut produsul pana acum?”, performanta anterioara a produsului pentru investitii, daca acest lucru este pertinent, avand in vedere natura produsului si lungimea istoricului acestuia;(h)pentru produsele de pensii, intr-o sectiune intitulata “Ce pot primi in momentul pensionarii?”, proiectii ale rezultatelor viitoare posibile.” | “2.Documentul cu informatii-cheie trebuie sa contina urmatoarele informatii:(a)intr-o sectiune de la inceputul documentului, numele produsului pentru investitii si identitatea creatorului;(b)intr-o sectiune intitulata “In ce consta aceasta investitie?”, natura si principalele caracteristici ale produsului pentru investitii, inclusiv:(i)tipul produsului pentru investitii;(ii)obiectivele acestuia si mijloacele pentru atingerea lor;(iii)daca creatorul produsului pentru investitii urmareste sau nu anumite rezultate pe plan ecologic, social sau al guvernantei, fie in ceea ce priveste desfasurarea activitatii sale, fie in ceea ce priveste produsul pentru investitii si, in caz afirmativ, rezultatele vizate si modul in care vor fi atinse;(iv)detalii privind eventualele prestatii de asigurare oferite de produsul pentru investitii;(v)termenul produsului pentru investitii, daca este cunoscut;(vi)scenarii privind performanta, daca acest lucru este pertinent, avand in vedere natura produsului;(c)intr-o sectiune intitulata “Este posibil sa pierd bani?”, o scurta mentiune care sa precizeze daca exista posibilitatea de a pierde capital si care sa includa(i)garantiile sau protectia capitalului oferite si eventualele limite ale acestora;(ii)precizarea daca produsul pentru investitii face obiectul unei scheme de compensare sau de garantare;(d)intr-o sectiune intitulata “In ce scop poate fi utilizat produsul?”, perioada minima de detinere recomandata si profilul de lichiditate prevazut al produsului, inclusiv posibilitatea si conditiile unei eventuale dezinvestitii inainte de scadenta, tinand cont de profilul de risc si randament al produsului pentru investitii si de evolutia pietei pe care o vizeaza;(e)intr-o sectiune intitulata “Care sunt riscurile si ce pot castiga?”, profilul de risc si de randament al produsului pentru investitii, inclusiv un indicator sintetic al acestui profil, si un avertisment privind faptul ca randamentul produsului poate fi afectat negativ de riscurile enumerate, urmat de o descriere a urmatoarelor elemente:(i)riscurile de contraparte, operationale si de lichiditate care afecteaza produsul;(ii)sensibilitatea performantelor produselor la scenariile de stres efective;(iii)componenta cu efect de levier a produsului, in masura in care aceasta componenta poate multiplica riscurile;(iv)si avertismente in legatura cu eventualelealte riscuri specifice care pot sa nu fie reflectate pe deplin de indicatorul sintetic;(f)intr-o sectiune intitulata “Care sunt costurile?”, costurile aferente unei investitii in produsul pentru investitii, cuprinzand costurile directe si indirecte care trebuie suportate de investitor, si indicatori sintetici ai acestor costuri;(g)intr-o sectiune intitulata “Ce rezultate a avut produsul pana acum?”, performanta anterioara a produsului pentru investitii, daca acest lucru este pertinent, avand in vedere natura produsului si lungimea istoricului acestuia, inclusiv un avertisment potrivit caruia performanta anterioara nu garanteaza rezultate de investitii in viitor si riscurile mentionate in alte sectiuni ale documentului cu informatii-cheie pot avea un impact negativ substantial asupra investitiei;(h)pentru produsele de pensii, intr-o sectiune intitulata “Ce pot primi in momentul pensionarii?”, proiectii ale rezultatelor viitoare posibile.” |
ExplicatieInformatiile suplimentare propuse vor asigura ca documentul cu informatii-cheie nu ii determina pe investitori sa se bazeze excesiv pe tiparele performantelor trecute si ca acesta ofera o prezentare completa si corecta a riscurilor legate de produsele pentru investitii. |

Modificarea 3
Articolul 14
“Articolul 14Creatorul produsului pentru investitii instituie proceduri si masuri adecvate pentru ca investitorii de tip retail care depun o reclamatie in legatura cu documentul cu informatii-cheie sa primeasca un raspuns pe fond intr-un timp cat mai scurt si in mod corespunzator.” | “Articolul 14Creatorul si distribuitorul produsului pentru investitii instituie proceduri si masuri adecvate pentru ca: (i) investitorii de tip retail sa aiba modalitati efective de a depune o plangere impotriva creatorului produsului pentru investitii si, astfel de initiere a unei actiuni in despagubire; (ii) investitorii de tip retail care depun o reclamatie in legatura cu documentul cu informatii-cheie sa primeasca un raspuns pe fond intr-un timp cat mai scurt si in mod corespunzator; si (iii) actiunile in despagubire efective sa fie disponibile si pentru investitorii de tip retail in cazul unor litigii transfrontaliere, in special atunci cand creatorul produsului pentru investitii este situat in alt stat membru sau intr-o tara terta.” |
ExplicatieRegulamentul propus aloca responsabilitatea elaborarii documentului cu informatii-cheie creatorului produsului pentru investitii, a carui raspundere poate fi angajata pe baza informatiilor furnizate. Cu toate acestea, investitorii de tip retail sunt in contact direct cu distribuitorii, nu cu creatorii produselor pentru investitii. Prin urmare, distribuitorul unui produs pentru investitii ar trebui, de asemenea, sa fie responsabil de asigurarea unei modalitati efective prin care un investitor de tip retail sa poata depune o plangere impotriva creatorului in legatura cu documentul cu informatii-cheie si sa initieze o actiune in despagubire. Actiunile in despagubire ar trebui sa produca efecte si in cazul unor litigii transfrontaliere, in special atunci cand creatorul produsului pentru investitii este situat in alt stat membru sau intr-o tara terta. |

Modificarea 4
Articolul 19 alineatul (2)
“2.Statele membre se asigura ca autoritatile competente sunt abilitate sa impuna cel putin urmatoarele masuri si sanctiuni administrative:(a)un ordin prin care se interzice comercializarea unui produs pentru investitii;(b)un ordin prin care se interzice comercializarea unui produs pentru investitii;(c)un avertisment care se publica si care identifica persoana responsabila si natura incalcarii;(d)un ordin care prevede publicarea unei noi versiuni a documentului cu informatii-cheie.” | “2.Statele membre se asigura ca autoritatile competente sunt abilitate sa impuna cel putin urmatoarele masuri si sanctiuni administrative:(a)un ordin prin care se interzice comercializarea unui produs pentru investitii;(b)un ordin prin care se interzice comercializarea unui produs pentru investitii;(c)un avertisment care se publica si care identifica persoana responsabila si natura incalcarii;(d)un ordin care prevede publicarea unei noi versiuni a documentului cu informatii-cheie;(e)in cazul unei persoane juridice, sanctiuni administrative pecuniare de pana la 10 % din cifra de afaceri anuala a respectivei persoane juridice din exercitiul financiar precedent; atunci cand persoana juridica este o filiala a unei intreprinderi-mama, cifra de afaceri anuala totala relevanta este cifra de afaceri anuala totala care rezulta din conturile consolidate ale intreprinderii-mama principale aferente exercitiului financiar precedent;(f)in cazul unei persoane fizice, sanctiuni administrative pecuniare de pana la 5000000 EUR sau, in statele membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea corespunzatoare in moneda nationala la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.” |
ExplicatieModificarile recomandate ar asigura armonizarea cu alte propuneri legislative ale Uniunii Europene in ceea ce priveste impunerea de sanctiuni administrative pecuniare, in special MiFID propusa si directiva OPCVM V propusa. |
[1] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.
[**] JO L …, …, p. ….”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close