Norma CSSPP nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

In M. Of. nr. 153 din 22 martie 2013 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 3/2013
privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

Avand in vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 21^1, 22 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta norma reglementeaza activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si procedura de autorizare/avizare a agentilor de marketing si de avizare a persoanei juridice specializate.
(2) Prevederile prezentei norme se aplica administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, denumiti in continuare administratori, agentilor de marketing si persoanelor juridice specializate.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute de art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) De asemenea, in intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agentul de marketing persoana juridica reprezinta:
(i) societatea comerciala autorizata de catre Comisie pentru a desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumita in continuare broker de pensii private;
(ii) societatea comerciala, constituita si autorizata conform legilor speciale de catre Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autoritatii de supraveghere ce a emis si autorizatia de functionare si care a fost avizata de Comisie pentru a desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumita in continuare intermediar de pensii private;
b) agentul de marketing persoana fizica – persoana fizica avizata de catre Comisie pentru a desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;
c) formatorul – persoana fizica ce desfasoara activitati de formare teoretica si practica a persoanelor implicate in activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat in cadrul programului de pregatire profesionala organizat de administrator, de agentul de marketing persoana juridica sau de persoana juridica specializata;
d) marketingul fondului de pensii administrat privat – activitatea condusa de catre administrator in vederea atragerii de participanti la fondul de pensii administrat privat prin intermediul agentilor de marketing autorizati/avizati de catre Comisie;
e) persoana eligibila – persoana in varsta de pana la 35 de ani la data luarii in evidenta de catre institutia de evidenta in sistemul asigurarilor sociale, in baza documentului de asigurare, precum si persoana care nu a implinit varsta de 45 de ani la data semnarii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurata la sistemul public de pensii si a carei identitate nu constituie informatie clasificata;
f) persoana juridica specializata – societatea comerciala care, conform actelor normative aplicabile, desfasoara activitati de formare profesionala si care este avizata de catre Comisie pentru a desfasura cursuri de pregatire profesionala a agentilor de marketing persoane fizice;
g) Portalul de documentatie tehnica – aplicatia informatica ce se acceseaza la adresa https://w3.csspp.ro/itbox/, care cuprinde instructiuni tehnice pentru completarea si transmiterea in format electronic, catre Comisie, a datelor si informatiilor sub forma de rapoarte de catre entitatile din cadrul sistemului de pensii private;
h) Registrul agentilor de marketing, denumit in continuare Registru – sectiunea din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor care cuprinde informatii privind agentii de marketing care au fost autorizati/avizati de catre Comisie;
i) sistemul informatic de raportari – sistemul informatic prin care Comisia colecteaza indicatori primari de la entitatile raportoare, denumit in continuare SIR;
j) XML (eXtensible Markup Language) – formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

CAPITOLUL II
Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

ART. 3
(1) Brokerul de pensii private poate desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cel putin un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat incheiat cu un administrator;
b) a fost autorizat de catre Comisie si inscris in Registru.
(2) Intermediarul de pensii private poate desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a primit acordul autoritatii de supraveghere care a emis si autorizatia de functionare pentru a desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;
b) are cel putin un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat incheiat cu un administrator;
c) a fost avizat de catre Comisie si inscris in Registru.
(3) Agentul de marketing persoana fizica poate desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat sau contract de munca incheiat cu un singur administrator ori, dupa caz, cu un singur agent de marketing persoana juridica;
b) a fost avizat de catre Comisie si inscris in Registru.
ART. 4
Brokerul de pensii private si intermediarul de pensii private pot desfasura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru toti administratorii autorizati de catre Comisie.
ART. 5
(1) Agentii de marketing persoane fizice desfasoara activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai pentru un singur administrator sau, dupa caz, pentru un singur agent de marketing persoana juridica.
(2) Agentii de marketing persoane fizice ai unui broker de pensii private sau agentii de marketing persoane fizice ai unui intermediar de pensii private desfasoara activitatea de marketing numai pentru administratorii cu care brokerul de pensii private sau intermediarul de pensii private are incheiate contracte.
ART. 6
Activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat consta in:
a) informarea persoanei eligibile cu privire la conditiile schemei de pensii private, prospectul schemei de pensii private, drepturile si obligatiile partilor implicate, precum si cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii private;
b) punerea la dispozitia persoanei eligibile a prospectului simplificat al schemei de pensii private, in mod gratuit, si, la cerere, a prospectului detaliat;
c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;
d) obtinerea acordului de aderare al persoanei eligibile la fondul de pensii administrat privat, prin semnarea actului individual de aderare.
ART. 7
Administratorul desfasoara activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat numai prin intermediul agentului de marketing persoana juridica si/sau agentului de marketing persoana fizica, autorizat/avizat de catre Comisie.

CAPITOLUL III
Pregatirea agentilor de marketing persoane fizice

ART. 8
(1) Pregatirea persoanelor fizice in vederea obtinerii avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat este in sarcina administratorilor, agentilor de marketing persoane juridice si/sau a persoanelor juridice specializate.
(2) Activitatile de formare teoretica si practica a persoanelor implicate in activitatea de marketing in cadrul programului de pregatire profesionala organizat de administrator, de agentul de marketing persoana juridica sau de persoana juridica specializata se desfasoara numai de catre formatorii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au absolvit cursurile unei institutii de invatamant superior;
b) au absolvit un program pentru ocupatia de formator;
c) au experienta de minimum un an in domeniul pensiilor private;
d) nu au mentiuni in cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals sau infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice;
e) nu au mentiuni in cazierul fiscal.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), activitatile de formare teoretica si practica a persoanelor implicate in activitatea de marketing in cadrul programului de pregatire profesionala organizat de administrator se pot desfasura si prin intermediul unor platforme electronice, cu respectarea cerintelor actelor normative aplicabile.
(4) Administratorul, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata are obligatia de a tine evidenta formatorilor care desfasoara cursurile pentru agentii de marketing persoane fizice, insotita de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
b) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 4;
c) copia actului care dovedeste ca a absolvit cursurile unei institutii de invatamant superior;
d) copia certificatului de absolvire a unui program pentru ocupatia de formator, dupa caz;
e) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original.
ART. 9
(1) Cursul pentru agentii de marketing persoane fizice si examenul de absolvire a acestuia sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.
(2) In vederea obtinerii avizului privind tematica cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata au obligatia sa includa in aceasta continutul minim publicat pe pagina de internet a Comisiei.
(3) Tematica prevazuta la alin. (1) este semnata de reprezentantul legal al societatii.
ART. 10
(1) Administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata au obligatia de a actualiza tematica proprie cu ocazia desfasurarii cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, in conformitate cu actele normative aplicabile, si de a transmite Comisiei o notificare in acest sens.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) contine, in anexa, tematica actualizata.
(3) Comisia transmite, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii notificarii, observatii cu privire la modificarile aduse acesteia, daca este cazul.
ART. 11
(1) Pentru fiecare persoana inscrisa la curs, administratorul, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata are obligatia sa intocmeasca un dosar care sa contina cel putin urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de catre titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei inscrise la cursul pentru agentii de marketing persoane fizice, din care reiese ca nu are mentiuni in cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals ori infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice si/sau in cazierul fiscal;
c) declaratia pe propria raspundere a persoanei inscrise la curs, din care reiese ca nu a fost sanctionata de catre autoritati romane sau straine cu interdictia temporara ori definitiva de a desfasura activitati in cadrul sistemului financiar-bancar.
(2) Administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata au obligatia de a se asigura ca persoanele fizice care se inscriu la cursurile pentru agentii de marketing persoane fizice indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 lit. a) si b).
ART. 12
(1) Examenul de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice se desfasoara sub forma unei probe scrise si se sustine in termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea cursului.
(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la promovarea examenului, administratorul, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata acorda certificatul de absolvire a cursului in forma prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 13
(1) Persoana juridica specializata desfasoara cursuri pentru agentii de marketing persoane fizice in baza unui contract incheiat fie cu o persoana fizica care indeplineste conditiile prevazute la art. 24 lit. a) si b), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoana juridica.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) incheiat cu o persoana fizica trebuie sa includa informatii privind perioada in care se desfasoara cursul si data la care urmeaza sa se sustina examenul.

CAPITOLUL IV
Procedura de autorizare/avizare a agentilor de marketing

SECTIUNEA 1
Autorizarea brokerului de pensii private

ART. 14
Comisia autorizeaza ca broker de pensii private o societate comerciala nou-infiintata, precum si oricare alta societate comerciala care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) denumirea sa nu induca in eroare persoanele eligibile, participantii sau alte persoane si sa contina, in mod obligatoriu, sintagma “broker de pensii private”;
b) sa aiba un capital social subscris si varsat integral in numerar de minimum 25.000 lei;
c) sa aiba prevazut in obiectul de activitate al societatii ca obiect principal activitati auxiliare ale fondurilor de pensii, completat, dupa caz, numai cu activitati prevazute in sectiunea “Intermedieri financiare si asigurari” din Clasificarea activitatilor din economia nationala;
d) sa aiba un sediu destinat desfasurarii activitatii pentru care solicita autorizarea, dotat cu echipamente corespunzatoare, unde se transmite si se primeste corespondenta de la Comisie, sediu la care sa fie prezent un angajat al brokerului de pensii private pe tot parcursul programului de lucru;
e) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
f) sa nu fie in procedura de reorganizare judiciara si/sau faliment, dupa caz;
g) actionarii/asociatii persoane fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal si in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals sau infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice;
(ii) sa nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare;
h) actionarii/asociatii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa nu se afle in procedura de reorganizare judiciara si/sau faliment;
(ii) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
(iii) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier fiscal;
i) membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, ai directoratului, directorii sau administratorii, dupa caz, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa aiba pregatirea, experienta profesionala si onorabilitatea necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;
(ii) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;
(iii) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din sistemul financiar-bancar cu interdictia temporara ori definitiva de a desfasura activitati in sistemul in care au activat;
(iv) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal si in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals ori infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice;
(v) sa nu fie membri in consiliul de administratie, consiliul de supraveghere, directorat sau conducatori ai unei societati de administrare din sistemul de pensii private ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;
(vi) sa nu fie membri in consiliul de administratie al societatii de servicii de investitii financiare care are un contract incheiat cu administratorul pentru care desfasoara activitatea de marketing;
(vii) sa nu fie angajati sau sa nu aiba niciun fel de relatie contractuala cu un alt administrator din sistemul de pensii private;
j) sa aiba cel putin un contract incheiat cu un administrator pentru care urmeaza sa desfasoare activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si care contine prevederea conform careia acesta intra in vigoare la data comunicarii deciziei de autorizare ca broker de pensii private de catre Comisie;
k) sa desemneze, din cadrul societatii, o persoana responsabila cu activitatea de marketing;
l) sa achite taxa de autorizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile.
ART. 15
Cererea pentru autorizare ca broker de pensii private, intocmita conform anexei nr. 2, se depune la Comisie impreuna cu urmatoarele documente:
a) pentru societatea comerciala nou-infiintata:
(i) actul constitutiv care trebuie sa contina denumirea brokerului de pensii private, conform rezervarii eliberate de catre oficiul registrului comertului, in original;
(ii) hotararea organului statutar competent cu privire la actul constitutiv, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei ca broker pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
(iii) documentele care atesta varsarea integrala in numerar a capitalului social, in copie;
b) pentru societatea comerciala inregistrata la oficiul registrului comertului la momentul depunerii cererii:
(i) actul constitutiv actualizat care trebuie sa contina denumirea brokerului de pensii private, conform rezervarii eliberate de catre oficiul registrului comertului, in original;
(ii) hotararea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv al societatii, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei ca broker pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
(iii) certificatul de inregistrare eliberat de catre oficiul registrului comertului, in copie;
(iv) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original;
(v) certificatul de atestare fiscala, in original;
(vi) certificatul de cazier fiscal, in original;
(vii) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii din care reiese ca sunt respectate prevederile art. 14 lit. f), in original;
c) actul juridic in baza caruia societatea detine in folosinta spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, dupa caz, cu precizarea sediului care indeplineste conditia prevazuta la art. 14 lit. d), in copie;
d) pentru asociatii/actionarii persoane fizice:
(i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de catre titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
(ii) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original;
(iii) declaratia pe propria raspundere din care reiese ca indeplinesc prevederile art. 14 lit. g) pct. (ii), in original;
e) pentru asociatii/actionarii persoane juridice:
(i) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original;
(ii) certificatul de cazier fiscal, in original;
(iii) certificatul de atestare fiscala, in original;
(iv) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, in original, din care reiese ca sunt respectate prevederile art. 14 lit. h) pct. (i), in original;
f) pentru membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directoratului, directori, administratori, dupa caz:
(i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de catre titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
(ii) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 4, in original;
(iii) copia documentului care dovedeste absolvirea cursurilor unei institutii de invatamant superior;
(iv) specimene de semnatura, conform anexei nr. 5;
(v) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original;
(vi) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 14 lit. i) pct. (iii), (v), (vi) si (vii), in original;
g) contractul/contractele incheiat/incheiate intre societate si administratorul/administratorii pentru care urmeaza sa desfasoare activitatea de marketing si care contine/contin prevederea potrivit careia acesta/acestea intra in vigoare la data comunicarii deciziei de autorizare ca broker de pensii private de catre Comisie, in original;
h) actul intern prin care se desemneaza persoana responsabila cu activitatea de marketing, impreuna cu datele de identificare si de contact ale acesteia, in original;
i) dovada achitarii taxei de autorizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile, in copie.
ART. 16
Pentru a desfasura si activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii administrate privat trebuie sa depuna la Comisie o cerere pentru autorizare in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative si inscriere in Registru, intocmita conform prevederilor actelor normative aplicabile, insotita de:
a) documentele depuse in vederea obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat care au suferit modificari dupa data autorizarii initiale. Documentele care nu au suferit modificari nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societatii depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere in acest sens;
b) contractul/contractele incheiat/incheiate intre brokerul de pensii private si administratorul/administratorii pentru care urmeaza sa desfasoare activitatea de marketing a unui fond de pensii facultative care sa contina prevederea potrivit careia acesta/acestea intra in vigoare la data comunicarii deciziei de autorizare pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative de catre Comisie, in original;
c) hotararea organului statutar competent prin care se decide desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei ca broker pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative;
d) dovada achitarii taxei de autorizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile, in copie.
ART. 17
Pentru a desfasura si activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul fondurilor de pensii facultative trebuie sa depuna la Comisie o cerere pentru autorizare in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat si inscriere in Registru, intocmita conform anexei nr. 2, insotita de urmatoarele documente:
a) documentele depuse in vederea obtinerii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative care au suferit modificari dupa data autorizarii initiale. Documentele care nu au suferit modificari nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societatii depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere in acest sens;
b) contractul/contractele incheiat/incheiate intre brokerul de pensii private si administratorul/administratorii pentru care urmeaza sa desfasoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care sa contina prevederea potrivit careia acesta/acestea intra in vigoare la data comunicarii deciziei de autorizare pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de catre Comisie, in original;
c) hotararea organului statutar competent prin care se decide desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei ca broker pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
d) dovada achitarii taxei de autorizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile, in copie.
ART. 18
Brokerul de pensii private achita Comisiei, de la momentul obtinerii autorizatiei, pe toata durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare in conformitate cu actele normative aplicabile.

SECTIUNEA a 2-a
Avizarea intermediarului de pensii private

ART. 19
Comisia avizeaza ca intermediar de pensii private societatea comerciala definita la art. (2) alin. (2) lit. a) pct. (ii), care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba inscris in obiectul de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala;
b) sa fie autorizata in conditiile legislatiei aplicabile domeniului lor de activitate;
c) sa obtina acordul autoritatii de supraveghere care a emis si autorizatia de functionare in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
d) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal;
e) sa aiba un contract incheiat cu administratorul pentru care urmeaza sa desfasoare activitatea de marketing care sa contina prevederea potrivit careia acesta intra in vigoare la data comunicarii avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing de catre Comisie;
f) sa nu fie in procedura de reorganizare judiciara si/sau faliment;
g) sa desemneze, din cadrul societatii, o persoana responsabila cu activitatea de marketing;
h) sa fi achitat taxa de avizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile.
ART. 20
Cererea pentru avizare ca intermediar de pensii private, intocmita conform anexei nr. 3, se depune la Comisie impreuna cu urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare eliberat de catre oficiul registrului comertului, in copie;
b) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original;
c) autorizatia de functionare eliberata de catre autoritatea de supraveghere, in copie;
d) documentul care face dovada obtinerii acordului de a desfasura activitatea de marketing pentru fondurile de pensii administrate privat, in original;
e) actul constitutiv actualizat avand inscris in obiectul de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, in original;
f) hotararea organului statutar competent cu privire la modificarea actului constitutiv, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea autorizatiei ca intermediar pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat;
g) contractul/contractele incheiat/incheiate cu administratorul/administratorii pentru care urmeaza sa desfasoare activitate de marketing a unui fond de pensii administrat privat care sa contina prevederea potrivit careia acesta/acestea intra in vigoare la data comunicarii avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat de catre Comisie, in original;
h) actul intern prin care se desemneaza persoana responsabila cu activitatea de marketing, impreuna cu datele de identificare si de contact ale acesteia, in original;
i) certificatul de cazier fiscal, in original;
j) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii din care reiese ca sunt respectate prevederile art. 19 lit. f), in original;
k) dovada achitarii taxei de avizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile, in copie.
ART. 21
Prin exceptie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat depune, odata cu cererea de avizare pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative, intocmita in conformitate cu actele normative aplicabile, documentele prevazute la art. 20 lit. b), d), g), i) si k), precum si acele documente care au suferit modificari fata de momentul avizarii initiale. Documentele care nu au suferit modificari nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societatii depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
ART. 22
Prin exceptie de la prevederile art. 20, intermediarul de pensii private care a primit aviz din partea Comisiei in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondurilor de pensii facultative depune, odata cu cererea de avizare pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat, intocmita conform anexei nr. 3, documentele prevazute la art. 20 lit. b), d), g), i) si k), precum si acele documente care au suferit modificari fata de momentul avizarii initiale. Documentele care nu au suferit modificari nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societatii depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
ART. 23
Intermediarii de pensii private achita Comisiei, de la momentul obtinerii avizului, pe toata durata valabilitatii acestuia, o taxa de functionare in conformitate cu actele normative aplicabile.

SECTIUNEA a 3-a
Avizarea agentilor de marketing persoane fizice

ART. 24
Comisia avizeaza ca agent de marketing oricare persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu a fost sanctionata de catre autoritati romane sau straine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdictia temporara ori definitiva de a desfasura activitati in sistemul in care a activat;
b) nu are inscrise mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals sau infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice si nici in certificatul de cazier fiscal;
c) a obtinut certificatul de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, in conditiile prevazute la art. 11 si 12;
d) are un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing incheiat cu un singur administrator sau, dupa caz, cu un singur agent de marketing persoana juridica, care trebuie sa contina prevederea potrivit careia acesta intra in vigoare la data comunicarii avizului agentului de marketing persoana fizica de catre Comisie;
e) are prevazute in fisa postului atributiile de agent de marketing, in situatia in care are incheiat contract de munca;
f) a fost achitata taxa de avizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile.
ART. 25
(1) Administratorul sau, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica transmite Comisiei cererea pentru avizarea agentilor sai, intocmita conform anexei nr. 6, sub forma de imagine scanata, impreuna cu urmatoarele documente, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:
a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicita avizul;
b) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoana juridica, din care reiese ca pentru fiecare persoana fizica pentru care se solicita avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevazut la art. 11 alin. (1), completat cu urmatoarele documente:
(i) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agentii de marketing persoane fizice, in original;
(ii) contractul pentru desfasurarea activitatii de marketing care sa respecte prevederile art. 24 lit. d), in original;
(iii) contractul de munca, dupa caz, insotit de fisa postului care sa respecte prevederile art. 24 lit. e), in copie;
c) dovada achitarii taxei de avizare si inscriere in Registru, pentru fiecare agent de marketing persoana fizica, conform actelor normative aplicabile.
(2) Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicita avizul contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele persoanelor fizice;
b) codul numeric personal;
c) seria si numarul actului de identitate;
d) cetatenia;
e) numarul de telefon si adresa de e-mail;
f) adresa de domiciliu;
g) adresa de resedinta;
h) data absolvirii cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, conforma cu data inscrisa pe certificatul de absolvire.
(3) Intocmirea si transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) se fac in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica al Comisiei.
(4) Administratorul sau, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica care a obtinut avizul pentru agentii sai are obligatia de a pastra in arhiva proprie documentele mentionate la alin. (1), in forma originala, pe suport hartie, si de a le prezenta Comisiei ori de cate ori aceasta le solicita.

SECTIUNEA a 4-a
Acordarea autorizatiei sau avizului agentilor de marketing persoane juridice

ART. 26
Comisia analizeaza cererea si documentele depuse pentru obtinerea autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii dosarului complet al solicitantului, procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii.
ART. 27
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informatiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 26, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita inlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neindeplinirea uneia dintre conditiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
ART. 28
Decizia de autorizare sau avizul se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii si va contine inclusiv codul de inscriere in Registru al agentului de marketing.
ART. 29
(1) Orice modificare a actului constitutiv al brokerului de pensii private se depune in mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai insotita de avizul Comisiei.
(2) In vederea avizarii modificarii actului constitutiv, brokerul de pensii private depune la Comisie o cerere in acest sens, semnata de catre reprezentantul legal al societatii, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv actualizat, in original;
b) hotararea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului de modificare a actului constitutiv;
c) dovada platii taxei de avizare a modificarilor, conform prevederilor legale, in copie.
(3) Pentru acordarea avizului sau respingerea cererii de avizare a modificarii actului constitutiv se aplica in mod corespunzator prevederile art. 26 – 28 sau 35 si 36.
(4) Brokerul de pensii private are obligatia sa notifice Comisiei modificarea documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizatia, in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii modificarilor.
(5) Intermediarul de pensii private are obligatia sa notifice Comisiei modificarea documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat avizul, in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii modificarilor.
(6) Notificarile prevazute la alin. (4) si (5) transmise Comisiei contin, anexat, copiile documentelor modificate.

SECTIUNEA a 5-a
Procedura de avizare a intreruperii temporare a activitatii agentului de marketing persoana juridica

ART. 30
(1) Dupa obtinerea autorizatiei/avizului in vederea desfasurarii activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat, agentul de marketing persoana juridica poate solicita Comisiei intreruperea temporara a activitatii.
(2) Agentul de marketing persoana juridica poate sa intrerupa activitatea pentru o anumita perioada de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3) In vederea obtinerii avizului pentru intreruperea temporara a activitatii, agentul de marketing persoana juridica trebuie sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea pentru intreruperea temporara a activitatii societatii si inscrierea societatii in Registru, sectiunea – Entitati cu activitatea intrerupta temporar – pilonul II;
b) hotararea organului statutar competent privind aprobarea intreruperii temporare a activitatii societatii pentru care a fost autorizat/avizat de Comisie, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului pentru intreruperea temporara a activitatii;
c) cererea pentru retragerea avizului tuturor agentilor de marketing persoane fizice, intocmita si transmisa conform prevederilor art. 51;
d) dovada notificarii administratorilor in legatura cu intreruperea temporara a activitatii, in copie.
(4) Avizul pentru intreruperea temporara a activitatii se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data acordarii.
(5) Agentul de marketing persoana juridica are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului, sa anunte organele fiscale si sa inregistreze la oficiul registrului comertului intreruperea temporara a activitatii.
(6) La expirarea perioadei de intrerupere temporara a activitatii, agentul de marketing persoana juridica are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii acesteia, sa notifice Comisiei reluarea activitatii sau renuntarea la activitatea pentru care a fost autorizat/avizat.
(7) In vederea obtinerii avizului pentru reluarea activitatii, agentul de marketing persoana juridica trebuie sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea pentru avizarea reluarii activitatii;
b) hotararea organului statutar competent privind aprobarea reluarii activitatii societatii, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului pentru reluarea activitatii;
c) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original.
(8) In situatia in care Comisia nu este notificata in termenul prevazut la alin. (6), aceasta procedeaza la retragerea autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica.
(9) Decizia de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica se comunica acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(10) Comisia instiinteaza, in scris, referitor la retragerea autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica pe administratorii cu care acesta are incheiate contracte pentru desfasurarea activitatii de marketing.
(11) Decizia de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 6-a
Acordarea avizului agentilor de marketing persoane fizice

ART. 31
Comisia analizeaza si hotaraste cu privire la acordarea avizului agentului de marketing persoana fizica, in termen de 30 zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet conform art. 25, si procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii.
ART. 32
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informatiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 31, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii ori modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita inlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neindeplinirea uneia dintre conditiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
ART. 33
Avizul se comunica administratorului/agentului de marketing persoana juridica in termen de 5 zile lucratoare de la data acordarii.
ART. 34
(1) Dupa obtinerea avizului ca agent de marketing persoana fizica, orice modificare a documentelor din dosarul pentru avizare prevazut la art. 25 alin. (1) sau a conditiilor care au stat la baza acordarii acestuia trebuie notificata Comisiei de catre administrator sau, dupa caz, de catre agentul de marketing persoana juridica, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) modificarile contractului pentru desfasurarea activitatii de marketing.
(3) Agentul de marketing persoana fizica este obligat sa notifice administratorului sau agentului de marketing persoana juridica, dupa caz, orice modificare a conditiilor sau a documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing, in termen de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarilor, si sa transmita acestora copiile documentelor modificate.
(4) Pentru orice modificare a informatiilor cuprinse in tabelul nominal cu privire la agentii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica notifica Comisiei, in termenul prevazut la alin. (1), prin transmiterea tabelului nominal actualizat, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.
(5) Tabelul nominal actualizat contine numai acele informatii prevazute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificari, precum si codul agentului de marketing din Registru, numarul si data avizului Comisiei.

SECTIUNEA a 7-a
Respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing

ART. 35
(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(3) Decizia de respingere a cererii de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 36
O noua cerere de autorizare sau de avizare ca agent de marketing poate fi depusa la Comisie numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL V
Procedura de acordare a avizului persoanei juridice specializate

SECTIUNEA 1
Avizarea persoanei juridice specializate

ART. 37
Comisia avizeaza ca persoana juridica specializata pentru desfasurarea activitatii de formare profesionala a agentilor de marketing persoane fizice oricare societate comerciala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are inscris ca obiect principal de activitate “Alte forme de invatamant n.c.a.” din Clasificarea activitatilor din economia nationala;
b) are un sediu destinat desfasurarii activitatii de formare profesionala, dotat cu echipamente corespunzatoare, unde se transmite si se primeste corespondenta de la Comisie;
c) nu are datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
d) nu se afla in procedura de reorganizare judiciara si/sau faliment;
e) are o programa de pregatire al carei continut minim include tematica avizata de Comisie;
f) asociatii/actionarii persoane fizice nu trebuie sa aiba mentiuni in cazierul fiscal si mentiuni in cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului, infractiuni de fals sau infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice;
g) asociatii/actionarii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa nu se afle in procedura de reorganizare judiciara si/sau faliment;
(ii) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal;
h) a achitat taxa de avizare si inscriere in Registru, conform actelor normative aplicabile.
ART. 38
Cererea pentru avizare ca persoana juridica specializata, intocmita conform anexei nr. 7, se depune la Comisie, impreuna cu urmatoarele documente:
a) actul constitutiv care are ca obiect principal de activitate “Alte forme de invatamant n.c.a.” din Clasificarea activitatilor din economia nationala, in original;
b) hotararea organului statutar competent privind modificarea actului constitutiv, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului ca persoana juridica specializata;
c) certificatul de inregistrare eliberat de catre oficiul registrului comertului, in copie;
d) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original;
e) certificatul de cazier fiscal si certificatul de atestare fiscala, in original;
f) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, din care reiese ca societatea nu se afla in situatia prevazuta la art. 37 lit. d);
g) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original;
h) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane juridice:
(i) certificatul de cazier fiscal, in original;
(ii) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original;
i) regulamentul intern de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societatii, in original;
j) programa de pregatire al carei continut minim include tematica avizata de Comisie, semnata de reprezentantul legal al societatii, in original;
k) dovada platii taxei de avizare si inscriere in Registru, conform legislatiei in vigoare, in copie.

SECTIUNEA a 2-a
Acordarea avizului persoanei juridice specializate

ART. 39
Comisia analizeaza cererea si documentele depuse pentru obtinerea avizului persoanei juridice specializate si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii dosarului complet al solicitantului, procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii.
ART. 40
(1) Orice solicitare a Comisiei privind informatiile suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 39, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii ori modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita inlocuirea sau completarea acestora.
(3) Neindeplinirea uneia dintre conditiile referitoare la avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.
ART. 41
(1) Avizul se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii si contine inclusiv codul de inscriere in Registru.
(2) Orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat avizul persoanei juridice specializate trebuie notificata Comisiei.
(3) Notificarile se transmit Comisiei in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii modificarilor sau, dupa caz, a inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului, insotite de copiile documentelor modificate.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de avizare a intreruperii temporare a activitatii persoanei juridice specializate

ART. 42
(1) Dupa obtinerea avizului in vederea desfasurarii activitatii de formare profesionala in domeniul pensiilor private, persoana juridica specializata poate solicita Comisiei intreruperea temporara a activitatii.
(2) Persoana juridica specializata poate sa intrerupa activitatea pentru o anumita perioada de timp, dar nu mai mult de 3 ani.
(3) In vederea obtinerii avizului pentru intreruperea temporara a activitatii, persoana juridica specializata trebuie sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea pentru intreruperea temporara a activitatii societatii si inscrierea societatii in Registru, sectiunea – Entitati cu activitatea intrerupta temporar – pilonul II;
b) hotararea organului statutar competent privind aprobarea intreruperii temporare a activitatii societatii, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului pentru intreruperea temporara a activitatii societatii;
c) dovada notificarii administratorilor si a agentilor de marketing persoane juridice pentru care desfasoara activitate de formare profesionala in legatura cu intreruperea temporara a activitatii, in copie.
(4) Avizul se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data acordarii.
(5) Persoana juridica specializata are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului, sa anunte organele fiscale si sa inregistreze la oficiul registrului comertului intreruperea temporara a activitatii.
(6) La expirarea perioadei de intrerupere temporara a activitatii, persoana juridica specializata are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii acesteia, sa notifice Comisiei reluarea activitatii sau renuntarea la activitatea pentru care a fost avizata.
(7) Pentru obtinerea avizului de reluare a activitatii, persoana juridica specializata trebuie sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea pentru avizarea reluarii activitatii societatii;
b) hotararea organului statutar competent privind aprobarea reluarii activitatii societatii, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului de reluare a activitatii;
c) certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, in original.
(8) In situatia in care Comisia nu este notificata in termenul prevazut la alin. (6), aceasta procedeaza la retragerea avizului persoanei juridice specializate.
(9) Decizia de retragere a avizului se comunica persoanei juridice specializate in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(10) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a
Respingerea cererii de avizare ca persoana juridica specializata

ART. 43
(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de avizare ca persoana juridica specializata.
(2) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoana juridica specializata, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(3) Decizia de respingere a cererii de avizare ca persoana juridica specializata poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
(4) O noua cerere de avizare ca persoana juridica specializata poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL VI
Retragerea autorizatiei/avizului agentilor de marketing si a avizului persoanei juridice specializate

SECTIUNEA 1
Retragerea autorizatiei/avizului agentilor de marketing persoane juridice

ART. 44
(1) Comisia poate retrage autorizatia sau avizul agentului de marketing persoana juridica in urmatoarele conditii:
a) daca autorizatia sau avizul a fost obtinuta/obtinut pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus in eroare;
b) in situatia in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile avute in vedere la autorizare/avizare;
c) in cazul incalcarii dispozitiilor actelor normative aplicabile;
d) in cazul in care nu a inceput activitatea pentru care a fost autorizat/avizat in termen de 12 luni de la data autorizarii/avizarii sau nu si-a exercitat pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;
e) in cazul intrarii agentului de marketing persoana juridica in procedura de faliment. Agentul de marketing persoana juridica are obligatia sa notifice Comisiei si administratorilor intrarea in procedura de faliment, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii hotararii de deschidere a procedurii de faliment;
f) la cererea agentului de marketing persoana juridica.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. d) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a obtinut avizul pentru incetarea temporara a activitatii emis de catre Comisie.
ART. 45
(1) Pentru retragerea autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica, la cerere, acesta trebuie sa depuna la Comisie:
a) cererea pentru retragerea avizelor tuturor agentilor de marketing persoane fizice, intocmita si transmisa conform prevederilor art. 51;
b) hotararea organului statutar competent al societatii privind incetarea activitatii sau modificarea obiectului de activitate, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa obtinerea avizului pentru retragerea autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica;
c) actul constitutiv actualizat, in original;
d) dovada notificarii administratorilor cu privire la incetarea contractelor incheiate pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat, in copie.
(2) Comisia analizeaza si hotaraste cu privire la aprobarea cererii in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(3) Decizia de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
ART. 46
(1) Decizia de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica, scrisa si motivata, se comunica acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea deciziei de retragere, agentul de marketing persoana juridica are obligatia sa depuna documentele cu privire la retragerea autorizatiei/avizului de catre Comisie la oficiul registrului comertului.
(4) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentelor care atesta inregistrarea in registrul comertului a documentelor mentionate la alin. (3), agentul de marketing persoana juridica trebuie sa depuna la Comisie o copie a acestor documente.
ART. 47
Contractele incheiate pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat isi inceteaza de drept valabilitatea la data comunicarii catre agentul de marketing persoana juridica a deciziei de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica.

SECTIUNEA a 2-a
Retragerea avizului agentilor de marketing persoane fizice

ART. 48
(1) Comisia poate retrage avizul agentului de marketing persoana fizica in urmatoarele situatii:
a) daca avizul a fost obtinut pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus in eroare;
b) in situatia in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile avute in vedere la avizare;
c) in cazul neindeplinirii conditiei prevazute la art. 56 alin. (1);
d) in oricare din situatiile de retragere a autorizatiei administratorului sau a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica se retrag avizele tuturor agentilor de marketing persoane fizice care au fost avizati pentru a desfasura activitate de marketing in cadrul sistemului de pensii private, in numele acestor entitati;
e) in cazul incalcarii dispozitiilor actelor normative aplicabile.
(2) In cazul decesului agentului de marketing persoana fizica, Comisia retrage avizul si opereaza radierea din Registru in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei, ca urmare a informarii primite de la administrator, de la agentul de marketing persoana juridica sau de la mostenitorii legali.
(3) Comisia retrage avizul agentului de marketing persoana fizica in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 alin. (1).
ART. 49
(1) In situatia in care un agent de marketing persoana fizica solicita administratorului/agentului de marketing persoana juridica incetarea relatiilor contractuale in baza carora a fost avizat de Comisie, acesta din urma are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incetarii relatiilor contractuale, sa depuna la Comisie o cerere in vederea retragerii avizului agentului de marketing persoana fizica.
(2) Agentul de marketing persoana fizica este obligat ca odata cu solicitarea mentionata la alin. (1) sa transmita administratorului/agentului de marketing persoana juridica toate documentele aferente desfasurarii activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat.
(3) Administratorul/Agentul de marketing persoana juridica depune cererea in vederea retragerii avizelor agentilor de marketing persoane fizice numai dupa indeplinirea conditiei prevazute la alin. (2) si/sau (4).
(4) In situatia in care agentul de marketing persoana fizica nu mai este in posesia unor documente aferente desfasurarii activitatii de marketing, acesta transmite administratorului sau agentului de marketing persoana juridica o declaratie pe propria raspundere in care precizeaza documentele care lipsesc si justifica fiecare situatie.
ART. 50
In situatia in care a intervenit incetarea contractului pentru desfasurarea activitatii de marketing/contractului de munca, administratorul sau, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incetarii acestuia, sa depuna la Comisie o cerere de retragere a avizului agentului de marketing persoana fizica.
ART. 51
(1) Pentru retragerea avizului agentilor de marketing persoane fizice la initiativa administratorului/agentului de marketing persoana juridica, acesta transmite Comisiei o cerere de retragere a avizului sub forma de imagine scanata, insotita de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa, si de notificarile privind incetarea relatiilor contractuale transmise agentilor de marketing persoane fizice.
(2) Tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice ale caror avize se retrag contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele;
b) codul numeric personal;
c) codul agentului de marketing din Registru;
d) temeiul legal care sta la baza retragerii avizului agentului de marketing;
e) documentul care sta la baza incetarii relatiilor contractuale.
(3) Intocmirea si transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) se face in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica al Comisiei.
ART. 52
(1) In situatiile prevazute la art. 48 alin. (1), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoana fizica, scrisa si motivata, se comunica acestuia de catre Comisie, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoana fizica poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Comisia notifica administratorului sau, dupa caz, agentului de marketing persoana juridica retragerea avizului agentului de marketing persoana fizica.
(4) In situatiile prevazute la art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 alin. (1), administratorul sau agentul de marketing persoana juridica are obligatia sa instiinteze, in scris, agentii de marketing persoane fizice in legatura cu retragerea avizului acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii deciziei de retragere a avizului de catre Comisie.

SECTIUNEA a 3-a
Retragerea avizului persoanei juridice specializate

ART. 53
(1) Comisia poate retrage avizul persoanei juridice specializate in urmatoarele conditii:
a) daca avizul a fost obtinut pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus in eroare;
b) in situatia in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile avute in vedere la avizare;
c) in cazul intrarii persoanei juridice specializate in procedura de faliment. Persoana juridica specializata are obligatia sa notifice Comisiei, administratorilor si agentilor de marketing persoane juridice pentru care a desfasurat cursuri de pregatire a agentilor de marketing persoane fizice intrarea in procedura de faliment, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii hotararii de deschidere a procedurii de faliment;
d) in cazul incalcarii dispozitiilor actelor normative aplicabile;
e) in cazul in care persoana juridica specializata nu a inceput activitatea pentru care a fost avizata in termen de 12 luni de la data avizarii sau nu si-a exercitat pentru o perioada mai mare de 18 luni consecutive activitatea pentru care a fost avizata;
f) la solicitarea administratorului sau agentului de marketing persoana juridica;
g) la solicitarea persoanei juridice specializate.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a obtinut avizul pentru incetarea temporara a activitatii emis de catre Comisie.
ART. 54
In vederea retragerii avizului la cerere, persoana juridica specializata trebuie sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) cererea de retragere a avizului, semnata de reprezentantul legal;
b) hotararea organului statutar competent al persoanei juridice specializate referitoare la incetarea activitatii de formare profesionala in domeniul marketingului fondurilor de pensii administrate privat, in original, care contine mentiunea ca produce efecte numai dupa retragerea avizului.
ART. 55
(1) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate, scrisa si motivata, se comunica acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare.
(2) Decizia de retragere a avizului persoanei juridice specializate poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea deciziei de retragere, persoana juridica specializata are obligatia sa depuna documentele cu privire la retragerea avizului de catre Comisie la oficiul registrului comertului.
(4) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentelor care atesta inregistrarea retragerii la oficiul registrului comertului, persoana juridica specializata are obligatia sa depuna la Comisie o copie a acestor documente.

CAPITOLUL VII
Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice

ART. 56
(1) Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculati de la data obtinerii avizului precedent.
(2) Pentru actualizarea cunostintelor in domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoana fizica, avizat de catre Comisie, trebuie sa participe la un nou curs de pregatire si sa obtina un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.
(3) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt responsabili pentru actualizarea cunostintelor agentilor de marketing persoane fizice in domeniul pensiilor private si pentru solicitarea reavizarii acestora, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Valabilitatea avizului este inscrisa in Registrul agentilor de marketing, la adresa: http://www.csspp.ro, sectiunea “Registru/Pilonul II/Agenti Marketing/Persoane Fizice”.
(5) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a pastra evidente, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevazute la alin. (1) si (2) si de a actualiza documentele existente in dosarele agentilor.
ART. 57
(1) In vederea reavizarii agentilor de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica transmite Comisiei cererea de reavizare prevazuta in anexa nr. 6, sub forma de imagine scanata, insotita de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice si de dovada achitarii taxei de reavizare prevazute de actele normative aplicabile, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa. Tabelul nominal contine urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele;
b) codul numeric personal;
c) codul agentului de marketing persoana fizica din Registru;
d) data absolvirii cursului pentru actualizarea cunostintelor agentilor de marketing persoane fizice, conforma cu data inscrisa pe certificatul de absolvire, precum si data absolvirii cursului precedent.
(2) Intocmirea si transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) se fac in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica al Comisiei.
(3) Certificatele de absolvire a cursului pentru actualizarea cunostintelor agentilor de marketing persoane fizice se pastreaza de catre administrator sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, la dosarul agentului de marketing persoana fizica.
(4) Cererea de reavizare a agentilor de marketing persoane fizice, insotita de documentele prevazute la alin. (1), se transmite Comisiei cel tarziu cu 30 de zile calendaristice inaintea implinirii termenului prevazut la art. 56 alin. (1).
ART. 58
(1) Comisia analizeaza cererea de reavizare a agentilor de marketing persoane fizice cu respectarea prevederilor capitolului IV sectiunea a 3-a si sectiunea a 6-a sau sectiunea a 7-a.
(2) Pentru agentii de marketing persoane fizice care indeplinesc prevederile art. 56 si pentru care administratorul sau agentul de marketing persoana juridica nu a depus cererea de reavizare in conformitate cu prevederile art. 57, Comisia retrage avizul agentilor de marketing persoane fizice si procedeaza la radierea acestora din Registru.
ART. 59
(1) In situatia incetarii relatiilor contractuale dintre agentul de marketing persoana fizica si administrator sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, si a incheierii unui nou contract de catre agentul de marketing persoana fizica cu un alt administrator ori cu un alt agent de marketing persoana juridica, dupa caz, agentul de marketing persoana fizica trebuie sa fie avizat de catre Comisie.
(2) Agentul de marketing persoana fizica aflat in situatia prevazuta la alin. (1) nu are obligatia sa reia cursul pentru agentii de marketing persoane fizice daca se afla in perioada de timp inclusa in intervalul de 4 ani calendaristici, prevazut la art. 56 alin. (2), cu exceptia cazului in care noul administrator/agent de marketing persoana juridica nu are o solicitare expresa in acest sens.

CAPITOLUL VIII
Raspunderi, obligatii si interdictii

SECTIUNEA 1
Raspunderi

ART. 60
Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt raspunzatori pentru recrutarea si instruirea agentilor de marketing persoane fizice, astfel incat acestia sa aiba o buna pregatire profesionala in domeniul pensiilor private, precum si pentru monitorizarea si verificarea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor legale si contractuale care le revin acestora.
ART. 61
(1) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, sunt direct raspunzatori pentru toate actele, faptele si omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfasurata de agentii de marketing persoane fizice cu care au incheiat contracte.
(2) Administratorul este direct raspunzator pentru toate actele, faptele si omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfasurata de agentii de marketing persoane juridice cu care a incheiat contracte.
ART. 62
(1) Administratorul este raspunzator pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii proprii de marketing persoane fizice si pentru agentii de marketing persoane juridice cu care are contracte incheiate pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat, precum si pentru respectarea acestora.
(2) Agentul de marketing persoana juridica este raspunzator pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii de marketing persoane fizice avizati la cererea sa, precum si pentru respectarea acestora.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatii

ART. 63
Agentul de marketing persoana fizica are urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte persoanei eligibile in mod corect si complet prospectul schemei de pensii private, precum si modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;
b) sa solicite o copie a actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de catre titular prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
c) sa verifice perioada de valabilitatea a actului de identitate al persoanei eligibile;
d) sa completeze actul individual de aderare sau sa se asigure ca modul de completare a acestuia de catre persoana eligibila este corect si complet;
e) sa confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum si cu datele inscrise in actul individual de aderare;
f) sa inmaneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnarii actului individual de aderare si, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;
g) sa inmaneze persoanei eligibile un exemplar al actului de aderare corect completat si semnat, in original.
ART. 64
(1) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt obligati sa tina o evidenta a fiecarui agent de marketing persoana fizica sau juridica, dupa caz, cu care au incheiat contracte pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat, care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale acestora;
b) actele individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing persoane fizice sau juridice, dupa caz, in vederea obtinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;
c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;
d) actele individuale de aderare completate eronat si/sau nesemnate de catre persoana eligibila, actele individuale de aderare necompletate care nu mai indeplinesc cerintele de integritate si actele individuale de aderare care nu mai sunt in vigoare, intrucat forma si continutul acestora au fost modificate conform actelor normative in vigoare;
e) platile efectuate catre fiecare agent de marketing;
f) masurile dispuse impotriva agentilor de marketing ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale si legale.
(2) Agentul de marketing persoana juridica are obligatia de a transmite lunar administratorului o evidenta a documentelor prevazute la alin. (1) lit. d).
ART. 65
Administratorul sau agentul de marketing persoana juridica are obligatia de a actualiza evidenta proprie a agentilor de marketing persoane fizice.
ART. 66
(1) Agentul de marketing persoana juridica are obligatia de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, in original, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, in termen de 5 zile calendaristice de la data semnarii acestora.
(2) Agentul de marketing persoana juridica poate transmite documentele prevazute la alin. (1) in format electronic, sub forma de imagini scanate, cu semnatura electronica extinsa, cu obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora sa le predea in original administratorului.
(3) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a intocmi si pastra, pe suport hartie sau in format electronic, documentele care fac dovada predarii-primirii de la agentii de marketing persoane juridice si fizice, dupa caz, a actelor individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing.
ART. 67
Administratorul si agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a verifica daca actele individuale de aderare contin semnaturile in original ale agentului de marketing persoana fizica si ale persoanei care a aderat, precum si existenta semnaturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.
ART. 68
(1) Administratorii au obligatia sa notifice Comisiei contractele incheiate cu agentii de marketing persoane juridice pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat aflate in derulare, precum si incetarea acestora.
(2) Informatiile, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing, se transmit electronic, pana la data de 24 a fiecarei luni, in aplicatia SIR, in formatul standard de raportare XML, in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica al Comisiei.
ART. 69
(1) Agentul de marketing persoana fizica care a incheiat un contract cu un administrator are obligatia sa transmita acestuia actele individuale de aderare completate corect si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale acestora, in termen de 5 zile calendaristice de la data semnarii acestora.
(2) Agentul de marketing persoana fizica poate transmite documentele prevazute la alin. (1) in format electronic, sub forma de imagini scanate, avand obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora sa le predea in original administratorului.
ART. 70
In situatiile de retragere a avizelor pentru desfasurarea activitatii de marketing la cererea administratorului/agentului de marketing persoana juridica, acesta trebuie sa se asigure ca agentii de marketing persoane fizice au predat toate documentele aferente desfasurarii activitatii de marketing.

SECTIUNEA a 3-a
Interdictii

ART. 71
(1) Se interzice oricarei persoane fizice sau juridice care nu este avizata ori autorizata de catre Comisie sa desfasoare activitate de marketing a fondului de pensii administrat privat sau sa utilizeze denumirea de agent de marketing in legatura cu o activitate desfasurata in sistemul de pensii private.
(2) Se interzice oricarui agent de marketing sa prezinte participantului, in vederea obtinerii acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat, informatii care nu corespund realitatii privind administratorul si/sau fondul de pensii administrat privat.
(3) Se interzice desfasurarea de catre agentul de marketing persoana juridica a activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat pentru un alt agent de marketing persoana juridica.
(4) Se interzice oricarui agent de marketing persoana fizica sa incheie un contract avand ca obiect desfasurarea activitatii de marketing in sistemul de pensii private cu un alt agent de marketing persoana fizica, precum si cu un alt administrator/agent de marketing persoana juridica decat cel care a solicitat avizarea acestuia ca agent.
(5) Se interzice implicarea agentilor de marketing persoane fizice si juridice in operatiunile de transfer al participantilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.
(6) Se interzice delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei eligibile in relatia cu agentul de marketing persoana fizica.
(7) In desfasurarea activitatii de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agentilor de marketing persoane juridice sa utilizeze alte materiale publicitare decat cele notificate Comisiei de catre administrator.

CAPITOLUL IX
Masuri, contraventii, sanctiuni

ART. 72
(1) In situatia in care se constata incalcari ale prevederilor actelor normative aplicabile, administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt obligati sa ia imediat toate masurile necesare, de natura administrativa sau legala, in vederea respectarii prevederilor legale.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), administratorul si/sau agentul de marketing persoana juridica au/are obligatia sa notifice Comisiei, in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a incalcarilor prevederilor actelor normative aplicabile, masurile intreprinse fata de agentul de marketing persoana juridica/fizica si in raport cu persoana eligibila ori participantul.
ART. 73
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat de catre administratori prin intermediul altor persoane decat agentii de marketing persoane juridice si/sau fizice autorizati/avizati de catre Comisie;
b) desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat de catre agentii de marketing persoane juridice fara contracte incheiate in acest sens cu administratorii autorizati/avizati de catre Comisie;
c) nerespectarea de catre agentii de marketing persoane fizice a prevederilor art. 5 privind desfasurarea activitatii de marketing;
d) nerespectarea de catre administratori a prevederilor art. 7 privind desfasurarea activitatii de marketing;
e) neindeplinirea de catre administratori, agentii de marketing persoane juridice si persoana juridica specializata a prevederilor art. 8 alin. (4) privind obligatia de a tine evidenta formatorilor care desfasoara cursurile pentru agentii de marketing persoane fizice;
f) nerespectarea de catre administrator, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata a prevederilor art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (1) si (2) privind tematica aferenta cursurilor pentru agentii de marketing persoane fizice;
g) neindeplinirea de catre administrator, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (2) privind acordarea certificatului de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice;
h) neindeplinirea de catre brokerul de pensii private si intermediarul de pensii private a obligatiilor prevazute la art. 29 alin. (4) si (5) privind notificarea Comisiei referitoare la modificarea documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizatia/avizul in termenul legal;
i) neindeplinirea de catre agentii de marketing persoane juridice a obligatiei de a inregistra la oficiul registrului comertului incetarea temporara a activitatii in termenul prevazut la art. 30 alin. (5);
j) neindeplinirea de catre administrator sau agentul de marketing persoana juridica a obligatiei de notificare a Comisiei cu privire la modificarile documentelor care au stat la baza avizarii agentilor de marketing persoane fizice, in termenul prevazut la art. 34 alin. (1) si in forma stabilita la art. 34 alin. (4) si (5);
k) neindeplinirea de catre agentul de marketing persoana fizica a obligatiei de a notifica administratorul sau agentul de marketing persoana juridica asupra oricaror modificari ale documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing, in termenul stabilit la art. 34 alin. (3);
l) nerespectarea de catre persoana juridica specializata a prevederilor art. 41 alin. (2) si (3) privind obligatia sa notifice Comisiei modificarea documentelor sau a conditiilor pe baza carora i s-a acordat avizul in termenul legal;
m) neindeplinirea de catre persoana juridica specializata a obligatiei de a inregistra la oficiul registrului comertului incetarea temporara a activitatii in termenul prevazut la art. 42 alin. (5);
n) neindeplinirea de catre administrator sau agentul de marketing persoana juridica a obligatiei de a depune la Comisie cererea privind retragerea avizului agentului de marketing persoana fizica in termenul prevazut la art. 50;
o) neindeplinirea de catre administrator sau agentul de marketing persoana juridica a obligatiei de a instiinta, in scris, agentii de marketing persoane fizice in legatura cu retragerea avizului acestora, in termenul prevazut la art. 52 alin. (4);
p) desfasurarea activitatii de marketing a fondului de pensii administrat privat de catre administrator si agentul de marketing persoana juridica prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice care nu au fost reavizati in termenul prevazut la art. 56 alin. (1);
q) neindeplinirea de catre administrator si de catre agentul de marketing persoana juridica a obligatiei de a pastra evidenta, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevazute la art. 56 alin. (5) si de a actualiza documentele existente in dosarele agentilor de marketing persoane fizice;
r) neindeplinirea de catre administrator si de catre agentul de marketing persoana juridica a obligatiilor prevazute la art. 64 privind evidenta fiecarui agent de marketing persoana fizica sau juridica, dupa caz, cu care au incheiat contracte;
s) nerespectarea de catre agentul de marketing persoana juridica a obligatiei de a transmite administratorului actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, in original, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, in termenul prevazut la art. 66 alin. (1); s) neindeplinirea de catre administrator si agentul de marketing persoana juridica a obligatiei prevazute la art. 66 alin. (3) privind obligatia de a intocmi si pastra documentele care fac dovada primirii actelor individuale de aderare;
t) nerespectarea de catre agentul de marketing persoana fizica a prevederilor art. 69 alin. (1) privind obligatia de a transmite administratorului actele individuale de aderare completate corect si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale acestora, in termenul legal;
t) incalcarea interdictiilor si nerespectarea celorlalte obligatii prevazute in prezenta norma.
(2) Savarsirea de catre administrator, de catre agentul de marketing persoana juridica sau de catre agentul de marketing persoana fizica a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2) – (11), art. 142 si 143 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 74
Agentii de marketing persoane juridice au obligatia ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme, sa notifice Comisiei modificarile survenite, in vederea respectarii conditiilor stabilite la art. 14 sau 19.
ART. 75
(1) Agentii de marketing persoane juridice care, la data intrarii in vigoare a prezentei norme, figureaza inscrisi in Registru la rubrica “consultant de pensii private” au posibilitatea ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme, sa solicite autorizarea/avizarea in conditiile stabilite la art. 14 sau 19.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut, Comisia procedeaza la retragerea avizului si la radierea din Registru a persoanelor juridice mentionate la alin. (1) care nu au depus solicitarea de autorizare/avizare.
ART. 76
Agentul de marketing persoana fizica care, la data intrarii in vigoare a prezentei norme, are mai mult de 4 ani calendaristici de la data ultimei avizari ca agent de marketing pentru desfasurarea activitatii de marketing a fondurilor de pensii administrate privat se reavizeaza de Comisie in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, in conformitate cu prevederile art. 57.
ART. 77
Persoanele juridice specializate au obligatia ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme, sa notifice Comisiei modificarile survenite, in vederea respectarii conditiilor stabilite la art. 37.
ART. 78
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezenta norma.
ART. 79
Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 80
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 17 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si oricare alta dispozitie contrara.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close