Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului din 7 martie 2013 privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 352,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere aprobarea Parlamentului European,

hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,

intrucat:
(1) Articolul 297 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) se refera la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare “Jurnalul Oficial”) si la intrarea in vigoare a actelor juridice ale Uniunii.
(2) Regulamentul nr. 1/1958 [1], inclusiv orice modificare ulterioara a acestuia, stabileste limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene.
(3) Editia tiparita a Jurnalului Oficial, disponibila in toate limbile oficiale ale institutiilor Uniunii, este in prezent singura publicatie obligatorie din punct de vedere juridic, desi acesta este disponibila si online.
(4) In conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curtii de Justitie, a Curtii de Conturi, a Comitetului Economic si Social European si a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Publicatii al Uniunii Europene [2], Oficiul pentru Publicatii permite institutiilor sa isi indeplineasca obligatia de a publica texte legislative.
(5) Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat, in cauza C-161/06 Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc [3], ca actele juridice ale Uniunii nu sunt opozabile persoanelor daca nu au fost corect publicate in Jurnalul Oficial si ca punerea la dispozitie a unor astfel de acte online nu echivaleaza cu o publicare valabila in Jurnalul Oficial, in lipsa oricarei reglementari in aceasta privinta in dreptul Uniunii.
(6) Daca publicarea in Jurnalul Oficial in format electronic ar constitui o publicare valabila, accesul la dreptul Uniunii ar fi mai rapid si mai economic. Cu toate acestea, cetatenii ar trebui sa aiba in continuare posibilitatea de a obtine o versiune tiparita a Jurnalului Oficial de la Oficiul pentru Publicatii.
(7) Comunicarea Comisiei intitulata “O agenda digitala pentru Europa” subliniaza ca accesul la continutul juridic online favorizeaza dezvoltarea unei piete interne digitale, ceea ce duce la beneficii economice si sociale.
(8) Prin urmare, ar trebui stabilite norme care sa asigure autenticitatea, integritatea si inalterabilitatea publicatiei electronice a Jurnalului Oficial.
(9) Prezentul regulament ar trebui sa stabileasca, de asemenea, normele aplicabile in cazurile in care, datorita unor circumstante neprevazute si exceptionale, nu este posibila publicarea si punerea la dispozitie a editiei electronice a Jurnalului Oficial.
(10) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice [4] stabileste efectele juridice ale semnaturilor electronice ca mijloc de autentificare. In scopul de a asigura autenticitatea, integritatea si inalterabilitatea editiei electronice a Jurnalului Oficial, o semnatura electronica avansata bazata pe un certificat calificat si creata printr-un dispozitiv securizat de creare a semnaturii in conformitate cu directiva mentionata ofera publicului garantii suficiente. Ar trebui sa fie posibila verificarea editiei Jurnalului Oficial semnate electronic prin utilizarea unor mijloace usor accesibile.
(11) Accesul la site-ul internet EUR-Lex trebuie asigurat cu respectarea angajamentelor de protectie a persoanelor cu handicap, in conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind incheierea de catre Comunitatea Europeana a Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap [5].
(12) In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului de a permite tuturor cetatenilor europeni sa se bazeze pe editia electronica a Jurnalului Oficial, intrucat domeniul sau de aplicare se limiteaza la a face o astfel de publicatie autentica, astfel cum este, in prezent, publicatia tiparita.
(13) TFUE nu prevede, pentru adoptarea prezentului regulament, alte competente de actiune decat cele prevazute la articolul 352,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
(1) Jurnalul Oficial se publica in format electronic, in conformitate cu prezentul regulament, in limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene.
(2) Fara a aduce atingere articolului 3, numai Jurnalul Oficial publicat in format electronic (denumit in continuare “editia electronica a Jurnalului Oficial”) este autentic si produce efecte juridice.
Articolul 2
(1) Editia electronica a Jurnalului Oficial poarta o semnatura electronica avansata bazata pe un certificat calificat si creata printr-un dispozitiv securizat de creare a semnaturii, in conformitate cu Directiva 1999/93/CE. Certificatul calificat si reinnoirile acestuia se publica pe site-ul EUR-Lex pentru ca publicul sa poata verifica semnatura electronica avansata si caracterul autentic al editiei electronice a Jurnalului Oficial.
(2) Editia electronica a Jurnalului Oficial contine informatii privind data publicarii sale.
(3) Editia electronica a Jurnalului Oficial este pusa la dispozitia publicului pe site-ul EUR-Lex intr-un format care nu este caduc si pentru o perioada nelimitata. Consultarea sa este gratuita.
Articolul 3
(1) In cazul in care nu este posibila publicarea editiei electronice a Jurnalului Oficial din cauza unei perturbari neprevazute si exceptionale a sistemului informatic al Oficiului pentru Publicatii, functionarea sistemului informatic se restabileste cat mai curand posibil.
Momentul in care o astfel de perturbare are loc este determinat de Oficiul pentru Publicatii.
(2) Atunci cand este necesara publicarea Jurnalului Oficial in cazul in care sistemul informatic al Oficiului pentru Publicatii nu este functional in urma unei perturbari in conformitate cu alineatul (1), este autentica si produce efecte juridice numai editia tiparita a Jurnalului Oficial.
Odata ce sistemul informatic al Oficiului pentru Publicatii redevine functional, versiunea electronica corespunzatoare editiei tiparite mentionate la primul paragraf se pune la dispozitia publicului pe site-ul EUR-Lex, exclusiv in scop informativ, si contine o nota in acest sens.
(3) Odata ce sistemul informatic al Oficiului pentru Publicatii redevine functional, site-ul EUR-Lex furnizeaza informatii cu privire la toate editiile tiparite care sunt autentice si care produc efecte juridice in conformitate cu primul paragraf de la alineatul (2).
Articolul 4
(1) In ceea ce priveste editia electronica a Jurnalului Oficial, Oficiul pentru Publicatii este responsabil de:
(a) publicarea acesteia si garantarea autenticitatii sale;
(b) implementarea, gestionarea si intretinerea sistemului informatic care produce editia electronica a Jurnalului Oficial, precum si actualizarea acestui sistem, in conformitate cu evolutiile tehnice viitoare;
(c) implementarea si dezvoltarea caracteristicilor tehnice pentru a asigura accesibilitatea pentru toti utilizatorii la editia electronica a Jurnalului Oficial;
(d) stabilirea normelor interne in materie de securitate si acces in ceea ce priveste sistemul informatic care produce editia electronica a Jurnalului Oficial;
(e) pastrarea si arhivarea fisierelor electronice si tratarea acestora in conformitate cu evolutiile tehnologice viitoare.
(2) Oficiul pentru Publicatii exercita responsabilitatile prevazute la alineatul (1) in conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom.
Articolul 5
Prezentul regulament intra in vigoare in prima zi a celei de a patra luni calendaristice care urmeaza datei adoptarii.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2013.

Pentru Consiliu
Presedintele
A. Shatter
[1] Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunitatii Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).
[2] JO L 168, 30.6.2009, p. 41.
[3] Rep., 2007, p. I-10841.
[4] JO L 13, 19.1.2000, p. 12.
[5] JO L 23, 27.1.2010, p. 35.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close