Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din OUG nr. 9/2013

In M. Of. nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

Din cuprins:

ART. 1
Prin prezentul ordin se aproba Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Instiintare de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 4;
d) Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevazuta in anexa nr. 5;
e) Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, prevazuta in anexa nr. 6;
f) Referat privind determinarea diferentei de sume platite sau a valorii reziduale a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazut in anexa nr. 7.
(2) Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Administratia Fondului pentru Mediu, in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. PROCEDURA de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

CAPITOLUL I
Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

1. Cadru general
1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:
a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule;
b) diferentele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate in urma contestarii acestuia;
c) valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule.
1.2. Stabilirea diferentelor de sume de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de sume platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.
1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.
1.4. In vederea stabilirii diferentelor de sume platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.
1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.
1.6. Calculul timbrului de mediu pentru autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare ordonanta, se face cu ajutorul aplicatiei informatice suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 7 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.
1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.
1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.
1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.
1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de sume platite ori a valorii reziduale a timbrului nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire verifica existenta sumei achitate de contribuabil in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenta intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule
2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule in cuantumul stabilit conform prevederilor legale si care solicita restituirea diferentei de sume platite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013.
2.2. La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
2.3. In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza documentele prevazute la pct. 2.2, in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.
2.4. In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, contribuabilul va depune, in original si in copie, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari sau anul fabricatiei, dupa caz.
2.5. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea acestora si certificarea lor “conform cu originalul” pe copiile care raman la organul fiscal competent, in cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2.6. Compartimentul de specialitate procedeaza la verificarea operatiunii de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, dupa caz.
2.7. Concomitent, in vederea stabilirii diferentei de sume platite, potrivit prevederilor art. 12 din ordonanta, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale o copie a cererii de restituire, insotita de documentatia depusa de contribuabil.
2.8. Pe baza elementelor de calcul prevazute de ordonanta si de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale stabileste valoarea timbrului de mediu pentru autovehicule si intocmeste in acest scop un referat privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare. In vederea calcularii diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule platite de contribuabil si timbrul de mediu pentru autovehicule, compartimentul de specialitate intocmeste referatul prevazut in anexa nr. 7 la ordin.
2.9. In vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil, si aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
2.10. In situatia in care, ca urmare a verificarilor efectuate, se confirma virarea sumei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule platite de contribuabil, precum si existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilita prin referatul prevazut in anexa nr. 7 la ordin se compenseaza cu obligatiile de plata restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se intocmeste, in 3 exemplare, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale.
2.11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste atat nota de restituire, cat si decizia de restituire a acestor sume.
2.12. Decizia de restituire si nota de restituire se intocmesc si in cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand, in urma verificarilor efectuate potrivit pct. 2.9, nu se constata in sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.
2.13. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, in contul bancar indicat de catre contribuabil prin cererea sa de restituire ori in numerar, dupa caz, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.
2.14. In situatia in care sumele prevazute la pct. 2.13 nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii compensarii/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitata, din contul 74.16.10.09 “Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexeaza la extrasul contului 74.16.10.09 “Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule” care se elibereaza Administratiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitatile Trezoreriei Statului si copii ale ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul in contul 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
2.15. Restituirea diferentei de taxa speciala pentru autoturisme si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma.
2.16. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, in cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
2.17. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite si valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.14, cand programarea se realizeaza in cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare de catre Trezoreria Statului Sector 6. Data la care a fost programat contribuabilul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.
2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si/sau ale deciziei de compensare, dupa caz.
2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al instiintarii de restituire si/sau al deciziei de compensare, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
2.21. In situatia in care contribuabilul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.
2.22. Dupa efectuarea compensarii si/sau a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile lucratoare.
2.23. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei de restituire pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori si il va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile lucratoare.
2.24. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a diferentelor de sume platite se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.25. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile se gestioneaza informatic de catre organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.
2.26. In vederea realizarii unei baze de date centralizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform anexei nr. 4 la ordin, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile si restituite de catre aceasta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de catre aceasta institutie a unor eventuale sume.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule
3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare valoarea reziduala a timbrului, prevazute la art. 7 alin. (2) din ordonanta.
3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, dupa caz, i se restituie valoarea reziduala a timbrului de mediu atunci cand autovehiculul pentru care s-a platit taxa/timbrul in Romania este scos din parcul auto national.
3.3. Prin exceptie de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduala a timbrului nu se restituie in situatia in care autovehiculul pentru care se solicita restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus in parcul auto national fara plata timbrului.
3.4. Valoarea reziduala a timbrului reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.
3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevazut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013.
3.6. La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:
a) copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export;
b) certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in original si copie;
c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.
3.7. In situatia in care valoarea reziduala a timbrului, calculata conform prevederilor legale, este mai mare decat suma achitata la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat in Romania, se restituie valoarea reziduala a timbrului, in limita sumei achitate.
3.8. In vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica in baza de date centralizata privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, daca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduala a taxei/timbrului a fost sau nu restituita pentru autovehiculul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita transcrierea dreptului de proprietate, si aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25.

4. Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferentele de timbru rezultate in urma contestarii acestuia
4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand diferente de timbru rezultate in urma contestarii acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din ordonanta.
4.2. Contribuabilul care a platit timbrul de mediu pentru autovehicule si care face dovada faptului ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferentei de timbru rezultate in urma contestarii. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013.
4.3. La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
a) dovada platii timbrului;
b) documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.
4.4. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii, procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL II
Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, precum si cheltuieli banesti stabilite de aceste instante si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita

5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor banesti stabilite de aceste instante, precum si a oricaror altor cheltuieli ocazionate de executarea silita va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror altor cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.
5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati a Trezoreriei Statului, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile;
b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati ale Trezoreriei Statului diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica “cod fiscal platitor” codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.
5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa/timbrul virata/virat la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL III
Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013

6.1. In cazul in care se solicita transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pentru care a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului platitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituita valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care atesta aceasta situatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin.
6.2. In vederea eliberarii adeverintei prevazute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5 la ordin, insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, precum si copia documentului de plata, dupa caz.
6.3. Compartimentul de specialitate verifica existenta sumei achitate de contribuabil in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
6.4. In situatia in care nu poate fi identificat documentul care atesta plata, compartimentul de specialitate nu elibereaza adeverinta prevazuta la pct. 6.1, instiintand contribuabilul in acest sens.
6.5. Dupa verificarea platii potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica in baza de date centralizata privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, daca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduala a taxei/timbrului a fost sau nu restituita pentru autovehiculul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita transcrierea dreptului de proprietate.
6.6. Dupa verificarile efectuate potrivit pct. 6.3 si 6.5, compartimentul de specialitate elibereaza adeverinta prevazuta la pct. 6.1, care se prezinta la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

CAPITOLUL IV
Procedura de restituire in situatia in care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule nu a fost inmatriculat

7.1. In situatia in care inmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat nu a fost efectuata, suma reprezentand taxa achitata/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumita in continuare taxa neutilizata, se restituie la cererea contribuabilului.
7.2. Contribuabilul indreptatit sa solicite restituirea taxei neutilizate in conditiile prevazute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei, document pe care este inscrisa mentiunea “taxa neutilizata” si care este semnat si stampilat de catre persoana desemnata din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule.
7.3 Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea platii si a eventualelor restituiri aprobate, aplicand in mod corespunzator prevederile pct. 6.3 – 6.5 si la restituirea sumei potrivit art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.4. Procedura prevazuta la pct. 2.9 – 2.25 se aplica in mod corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close