Modificarea Normelor privind solutionarea contestatiilor fiscale

In M. Of. nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011.

Din cuprins:
ART. I
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 31 mai 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 1, dupa subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2^1, cu urmatorul cuprins:
“1.2^1. Prin organ ierarhic superior se intelege structura condusa de persoana ce are competenta de decizie fata de care conducatorul organului fiscal care refuza in mod nejustificat emiterea actului administrativ fiscal se subordoneaza in mod direct.”
2. La punctul 3, subpunctul 3.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.2. Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, care trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor care au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.”
3. La punctul 3 subpunctul 3.10, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
De exemplu: In situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.”
4. La punctul 3, dupa subpunctul 3.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.11^1, cu urmatorul cuprins:
“3.11^1. Prin majorare de pretentie se intelege diferentele de obligatii fiscale contestate suplimentar, altele decat cele impotriva carora s-a introdus initial contestatie, cu exceptia accesoriilor aferente obligatiilor fiscale contestate initial, potrivit principiului de drept <<accesoriul urmeaza principalul>>.”
5. La punctul 3, subpunctul 3.12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.12. Contestatia poate fi depusa in termenul de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ in situatia in care actul administrativ atacat nu cuprinde unul dintre elementele prevazute la art. 43 alin. (2) lit. i) din Codul de procedura fiscala.”
6. La punctul 4, dupa subpunctul 4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.2^1, cu urmatorul cuprins:
“4.2^1. Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei, contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei.”
7. La punctul 4, dupa subpunctul 4.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.4, cu urmatorul cuprins:
“4.4. Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatii urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in solutionarea contestatiilor.”
8. La punctul 5, subpunctele 5.2 si 5.3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“5.2. Prin organe centrale cu atributii de inspectie fiscala prevazute la art. 209 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura fiscala se intelege atat organele din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care au potrivit titlului VII din Codul de procedura fiscala competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intregul teritoriu national, cat si structura din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice pe intregul teritoriu national.
5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de masuri, decizia privind stabilirea raspunderii, reglementata de art. 28 din Codul de procedura fiscala, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, instiintari de plata, procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, declaratiile vamale de punere in libera circulatie, procesul-verbal incheiat ca urmare a unui control incrucisat/inopinat, proces-verbal/nota de restituire intocmit/intocmita ca urmare a cererii de restituire accize etc.”
9. La punctul 5, dupa subpunctul 5.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.3^1, cu urmatorul cuprins:
“5.3^1. In situatia in care obiectul unei contestatii il reprezinta raportul de inspectie fiscala fara ca contestatarul sa se indrepte si impotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala/deciziei de nemodificare a bazei de impunere emise in baza raportului de inspectie fiscala contestat, competenta de solutionare a contestatiei este cea prevazuta la art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.”
10. La punctul 5, dupa subpunctul 5.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.9, cu urmatorul cuprins:
“5.9. Competenta de solutionare a contestatiilor se poate delega altui organ de solutionare in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, contestatarul si persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei fiind informati in acest sens.”
11. La punctul 7, dupa subpunctul 7.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.4.1, cu urmatorul cuprins:
“7.4.1. In cazul in care, de la data formularii contestatiei si pana la data solutionarii contestatiei, competenta de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul care a emis actul atacat are obligatia transmiterii exemplarului original al deciziei de solutionare a contestatiei noului organ fiscal in administrarea caruia se afla contribuabilul, in vederea punerii in executare a acesteia.”
12. La punctul 9.1, paragraful (2) se abroga.
13. Punctul 9.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“9.4. In solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura si de fond pot fi urmatoarele: exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestatiei, exceptia de necompetenta a organului care a incheiat actul contestat, exceptia lipsei semnaturii sau a stampilei de pe contestatie, exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei de calitate procesuala, prescriptia, puterea de lucru judecat etc.”
14. Punctul 9.5 se abroga.
15. La punctul 10, dupa subpunctul 10.7 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 10.8 si 10.9, cu urmatorul cuprins:
“10.8. La reluarea procedurii administrative, organul de solutionare competent va solicita organului fiscal emitent al actului administrativ atacat, printr-o adresa, sa faca mentiuni referitoare la starea juridica a contestatarei la data reluarii procedurii.
10.9. In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, organul de solutionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, dupa caz, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit.”
16. La punctul 13, dupa subpunctul 13.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 13.2, cu urmatorul cuprins:
“13.2. Retururile corespondentei purtate de organul de solutionare, altele decat ale deciziilor de solutionare, vor fi transmise organului fiscal emitent al actului atacat, fiind cel mai in masura sa efectueze comunicarea catre contestator.”
17. La punctul 14, subpunctul 14.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“14.4. In situatiile in care procedura administrativa de solutionare a contestatiei a fost suspendata pana la solutionarea laturii penale, iar instanta judecatoreasca se pronunta definitiv, precum si in situatia in care, desi latura penala nu a fost definitivata, instanta de judecata obliga irevocabil la solutionarea pe fond a cauzei, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data ramanerii irevocabile a respectivei sentinte.”
18. La punctul 15, subpunctul 15.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“15.3. Prin erori materiale se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.”
19. La punctul 15, dupa subpunctul 15.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 15.4.1, cu urmatorul cuprins:
“15.4.1. Prevederile subpunctului 15.4 nu se aplica deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este irevocabila.”
20. La punctul 15, subpunctul 15.7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“15.7. Decizia de solutionare a contestatiei prin care s-au corectat erorile materiale din decizia de solutionare a contestatiei initiala va fi comunicata atat organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cat si contestatarului sau altor persoane direct interesate. Intocmirea si comunicarea deciziei de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale se fac conform subpunctului 7.4.”
ART. II
Dispozitiile prezentului ordin se aplica de toate organele fiscale implicate in solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close