Desemnarea candidatilor pentru functia de judecator la CEDO

In M. Of. nr. 191 din 4 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila.

Din cuprins:
Avand in vedere calitatea Romaniei de inalta parte contractata la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia), ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile ulterioare, conventie pentru a carei respectare a fost infiintata Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
stiut fiind ca, in temeiul Conventiei, Romania a recunoscut dreptul la recursul individual in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisdictia obligatorie a acestei instante in privinta drepturilor cuprinse in Conventie si in protocoalele aditionale la aceasta, pentru cauzele in care violarea drepturilor garantate de aceste texte intervine dupa intrarea lor in vigoare pentru Romania,
avand in vedere ca numarul judecatorilor Curtii Europene a Drepturilor Omului este egal cu numarul inaltelor parti contractante, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei alegand, in numele fiecareia, un judecator de pe o lista de 3 candidati propusi de aceasta,
in conditiile in care in regimul de organizare si functionare a institutiilor publice nationale cu atributii in selectia si desemnarea candidatilor din partea Romaniei la functia de judecator al instantei europene, respectiv Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii, au intervenit modificari importante, care au condus la o reconfigurare a competentelor lor,
avand in vedere ca actuala forma a Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, in sarcina Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului Justitiei, atributii ce corespund vechiului lor statut, reglementat prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, norma potrivit careia Consiliul Superior al Magistraturii era un for colegial, fara personalitate juridica, iar ministrul justitiei convoca si prezida sedintele acestuia, fara a avea drept de vot,
dat fiind ca, potrivit noii sale reglementari, Consiliul Superior al Magistraturii este o institutie cu personalitate juridica, independenta, in cadrul careia ministrul justitiei nu mai detine atributiile prevazute de vechea norma, si anume cele de convocare a Consiliului si de organizare a secretariatului sedintelor,
avand in vedere ca, actualmente, ministrul justitiei este unul dintre membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii si, in aceasta calitate, are dreptul de a vota in sedintele Plenului si sectiilor acestuia, cu exceptia situatiei in care Consiliul, prin sectiile sale, indeplineste rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare,
fiind important ca aceste modificari legislative, operate dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 94/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sa se reflecte si in reglementarea procedurii de desemnare a candidatilor din partea Romaniei la functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului,
intrucat, in conditiile in care Guvernul are, potrivit legii, raspunderea desemnarii celor 3 candidati la functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului, se impune o accentuare a rolului institutiilor din sfera guvernamentala in procesul de selectie,
tinand cont de faptul ca, pentru indeplinirea obligatiei Romaniei de a prezenta Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei o lista de candidati la functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului, trebuie sa se asigure o selectie transparenta si obiectiva in plan intern, care sa permita accesul cat mai larg al juristilor cu inalta reputatie profesionala si o evaluare riguroasa si echidistanta a candidaturilor,
avand in vedere ca la data de 16 decembrie 2013 inceteaza mandatul actualului judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului ales de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei in numele Romaniei,
luand in considerare faptul ca, pentru a asigura buna functionare a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Guvernul Romaniei trebuie sa transmita lista sa de candidati in termenele stabilite de organismele Consiliului Europei, respectiv data-limita de 26 iulie 2013 pentru transmiterea listei de catre autoritatile romane, data indicata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei,
avand in vedere ca neadoptarea, in regim de urgenta, a masurilor propuse poate conduce la intarzierea desemnarii candidatului Romaniei la functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului si, prin urmare, la neindeplinirea de catre statul roman a obligatiilor ce ii revin din Conventie,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Desemnarea candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, cu avizul comisiilor juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, la propunerea unei comisii formate din persoanele enumerate mai jos, care isi exercita mandatul in mod individual si independent si isi exprima propria opinie:
a) ministrul justitiei;
b) ministrul afacerilor externe;
c) agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
d) directorul Directiei afaceri europene si drepturile omului din cadrul Ministerului Justitiei;
e) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia;
f) un judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemnat de Colegiul de conducere al acesteia;
g) Avocatul Poporului;
h) doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din cadrul universitatilor de cercetare avansata si educatie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnate, cu majoritate, de membrii prevazuti la lit. a) – g), in baza propunerilor facultatilor de drept.”
2. Dupa alineatul (1) se introduc noua noi alineate, alineatele (1^1) – (1^9), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Comisia prevazuta la alin. (1) este convocata de ministrul justitiei, care prezideaza lucrarile acesteia. Comisia este valabil intrunita in prezenta a cel putin 5 membri si decide cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(1^2) In termen de 5 zile de la convocare, comisia, prin grija secretariatului acesteia, asigurat de Ministerul Justitiei, publica anuntul privitor la selectia candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii in Monitorul Oficial si pe site-urile Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, acesta poate fi afisat pe site-urile organismelor profesionale juridice. In anunt sunt indicate cerintele prevazute pentru ocuparea acestei functii de legislatia nationala, de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanta in acest domeniu, documentatia ce trebuie prezentata, data si locul desfasurarii selectiei candidatilor, termenul pana la care pot fi depuse candidaturile.
(1^3) Candidatii vor fi desemnati din randul persoanelor cu inalta prestanta morala si civica, care intrunesc cerintele exercitarii unor inalte functii judiciare sau care sunt juristi cu reputatie profesionala recunoscuta si care indeplinesc criteriile pentru alegerea judecatorilor prevazute in instrumentele juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei cu relevanta in acest domeniu.
(1^4) In termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut in anunt pentru depunerea dosarelor de candidatura, comisia organizeaza o audiere a candidatilor.
(1^5) In termen 5 zile de la audiere, comisia selecteaza 3 candidati, care vor fi inclusi in lista de propuneri pe care o va inainta Guvernului. In masura in care este posibil, comisia elaboreaza si o lista de rezerva cu 3 candidati. Cele doua liste sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei. Procesul-verbal incheiat ca urmare a procedurii de selectie a candidatilor si de stabilire a continutului celor doua liste se motiveaza.
(1^6) In termen de 5 zile de la primirea propunerilor comisiei, Guvernul, daca este de acord cu propunerile acesteia, supune lista de candidati avizului comisiilor parlamentare prevazute la alin. (1), care procedeaza la audierea candidatilor. Avizul comisiilor parlamentare are valoare consultativa.
(1^7) In cazul in care Guvernul nu este de acord cu una sau mai multe dintre propunerile inaintate de comisie, solicita motivat acesteia formularea de noi propuneri. In acest scop, comisia poate inainta una sau mai multe, dupa caz, dintre propunerile retinute pe lista de rezerva cu 3 candidati.
(1^8) In cazul in care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate, luandu-le in considerare inclusiv pe cele inaintate de comisie potrivit dispozitiilor alin. (1^7), se reia procedura de selectie, prevederile alin. (1^1) – (1^7) ramanand aplicabile.
(1^9) In termen de 3 zile de la primirea avizului comisiilor parlamentare, Guvernul adopta si transmite Consiliului Europei lista cuprinzand cei 3 candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii.”
ART. II
Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare amiabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close