Procedura de inregistrare si de radiere, din oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

In M. Of. nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se aproba Procedura de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Se aproba Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) “Decizie de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, prevazuta in anexa nr. 3;
b) “Instiintare”, prevazuta in anexa nr. 4;
c) “Instiintare privind inregistrarea, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, prevazuta in anexa nr. 5;
d) “Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, prevazuta in anexa nr. 6;
e) “Instiintare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, prevazuta in anexa nr. 7;
f) “Decizie de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea, din oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, prevazuta in anexa nr. 8.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 9.
ART. 4
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

PROCEDURA
de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
2. Prezenta procedura se aplica si pentru inregistrarea, din oficiu, in registru a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.
3. Prezenta procedura nu se aplica pentru persoanele impozabile exceptate de la aplicarea sistemului TVA la incasare, prevazute la pct. 16^2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, respectiv pentru:
a) persoanele impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal unic, conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile nestabilite in Romania care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal;
c) persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
4. Procedura de inregistrare, din oficiu, in registru se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
5. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
6. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucuresti, sau seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.
7. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor sau comunelor, din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau din cadrul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, dupa caz, ori seful administratiei din cadrul unitatilor fiscale in a caror structura aprobata nu este prevazut postul de sef administratie adjunct.
8.1. In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 127 din Codul fiscal.
8.2. Toate documentele depuse de persoana impozabila si cele emise de organul fiscal competent in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

CAPITOLUL II
Inregistrarea, din oficiu, in registru

1. Persoanele impozabile care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal si care nu depun notificarea prevazuta la art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei (formular 097), la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a fiecarui an, sunt inregistrate din oficiu in registru potrivit prevederilor prezentului capitol.
2. Notificarile depuse se prelucreaza de organul fiscal in maximum o zi calendaristica de la depunere si persoanele impozabile care le-au depus sunt inregistrate in registru. Persoanele impozabile care au depus notificarile inainte de data de la care exista obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, potrivit legii, sunt inregistrate in registru cu data de la care exista obligatia aplicarii sistemului.
3. Pentru nedepunerea notificarii de catre persoanele obligate potrivit legii se aplica sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute de Codul de procedura fiscala.
4. Pentru identificarea si inregistrarea in registru a persoanelor impozabile care indeplinesc conditiile prevazute de lege, compartimentul de specialitate calculeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, cifra de afaceri realizata in anul calendaristic precedent, determinata conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, respectiv au coduri de inregistrare in scopuri de TVA valide la inceputul anului calendaristic, indiferent de data la care s-au inregistrat in scopuri de TVA;
b) nu fac parte din categoria persoanelor exceptate de la aplicarea sistemului TVA la incasare, conform pct. 16^2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
5. Calculul cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se face dupa data de 25 ianuarie a fiecarui an, respectiv dupa expirarea termenului legal de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din anul calendaristic anterior, avand in vedere urmatoarele:
a) deconturile de TVA – randurile din decont, conform pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) deciziile privind indreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente anului calendaristic anterior, care au fost emise pana la data efectuarii calculului cifrei de afaceri – daca sunt modificate randurile din decont care au fost avute in vedere la calculul cifrei de afaceri.
6. Dupa stabilirea cifrei de afaceri, lista cuprinzand persoanele impozabile si cifra de afaceri realizata in anul anterior se compara cu lista cuprinzand persoanele impozabile care au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) pana la data aplicarii procedurii de inregistrare in registru.
7. Persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, determinata conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) se inregistreaza, din oficiu, de organul fiscal, in registru.
7.1. Compartimentul de specialitate intocmeste Decizia de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
7.2. Decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
7.3. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.
7.4. Data inregistrarii in registru este data inscrisa in decizia de inregistrare, respectiv prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei.
8. Pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, compartimentul de specialitate intocmeste Instiintarea prevazuta in anexa nr. 4 la ordin.
8.1. Instiintarea se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
8.2. Instiintarea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.
8.3. In cazul in care contribuabilul prezinta organului fiscal competent, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii instiintarii, documente din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune mentinerea respectivului contribuabil in registru. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
8.4. In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii instiintarii sau daca din documentele prezentate rezulta ca cifra de afaceri realizata in anul calendaristic precedent a depasit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune indreptarea erorii materiale si radierea din registru, conform procedurii aprobate in cap. IV, dupa caz.

CAPITOLUL III
Inregistrarea, din oficiu, in registru a persoanelor impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic

1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, in cursul anului calendaristic, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal sunt inregistrate, din oficiu, de catre organele fiscale competente in registru, potrivit prezentei proceduri, in temeiul art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.
2. Persoanele impozabile inregistrate, din oficiu, in scopuri de TVA de organele fiscale sunt inregistrate in registru de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA. Decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA constituie si instiintare privind inregistrarea in registru.
3. Pentru persoanele impozabile inregistrate, la cerere, in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunica, odata cu comunicarea Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA sau a Deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA, dupa caz, potrivit legii, Instiintarea privind inregistrarea, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin. Prin exceptie de la pct. 2, instiintarea se comunica si persoanelor impozabile inregistrare in scopuri de TVA, din oficiu, dupa intrarea in vigoare a prezentei proceduri, pana la modificarea corespunzatoare a modelului de Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.
4. Instiintarea prevazuta la pct. 3 se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.
5. Inregistrarea, din oficiu, in registru se face cu data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile.

CAPITOLUL IV
Indreptarea erorilor privind inregistrarea in registru

1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata, in temeiul art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, in registru ca urmare a unei erori sau persoana impozabila a fost inregistrata in registru cu alta data decat cea corecta, potrivit legii, compartimentul de specialitate intocmeste, la cererea persoanei impozabile ori din oficiu, urmatoarele documente:
a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune radierea persoanei impozabile din registru sau, dupa caz indreptarea erorii privind data inregistrarii in registru;
b) proiectul “Deciziei de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea, din oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA”, denumita in continuare decizie de indreptare a erorilor materiale, prevazuta in anexa nr. 8 la ordin.
2. Documentele prevazute la pct. 1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
3. Decizia de indreptare a erorilor materiale se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Impotriva deciziei de indreptare a erorilor materiale se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
5.1. Dupa comunicarea deciziei de indreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate opereaza in registru efectele indreptarii erorii materiale.
5.2. In situatia in care persoana impozabila a fost inregistrata in registru ca urmare a unei erori, persoana impozabila este radiata din registru incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale, respectiv incepand cu data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale. In ipoteza in care data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale este anterioara datei cu care persoana impozabila a fost inregistrata eronat, persoana impozabila se radiaza din registru cu data inregistrarii in acest registru, in scopul indreptarii erorii materiale.
5.3. In situatia in care persoana impozabila a fost inregistrata in registru cu alta data decat cea corecta, persoana impozabila este radiata din registru in conditiile prevazute de pct. 5.2 si inregistrata in registru, in scopul indreptarii erorii materiale, cu data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale. In ipoteza in care data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale este anterioara datei de la care persoana are obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, potrivit legii, persoana impozabila se inregistreaza in registru cu data corecta, de la care aceasta are obligatia aplicarii sistemului.
6. Prezenta procedura de indreptare a erorilor se aplica si pentru persoanele impozabile inregistrate, din oficiu sau la cerere, ca urmare a unei erori in registru, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012.

ANEXA 2. PROCEDURA de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare, au realizat o cifra de afaceri determinata conform art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare).
2. Dispozitiile pct. 4 – 8 din cap. I al Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, se aplica in mod corespunzator.
3. Prezenta procedura se aplica si pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal inregistrarea in scopuri de TVA.

CAPITOLUL II
Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile obligate sa schimbe sistemul aplicat si care nu depun notificarea prevazuta de lege

1. Persoanele impozabile inscrise in registru, care realizeaza o cifra de afaceri determinata conform art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care nu depun la organele fiscale notificarea, in vederea schimbarii sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.
2. Notificarile depuse se prelucreaza de organul fiscal in maximum o zi lucratoare de la depunere si persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din registru, cu inscrierea datei pana la care exista obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, potrivit legii.
3. Pentru nedepunerea notificarii de catre persoanele obligate potrivit legii se aplica sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute de Codul de procedura fiscala.
4. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, incepand cu data de 26 a lunii urmatoare fiecarui trimestru calendaristic, respectiv dupa prelucrarea notificarilor primite (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului) si a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmeaza sa fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, cifra de afaceri realizata in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic curent si sfarsitul trimestrului de referinta de persoanele impozabile care sunt inregistrate in registru.
6. Calculul cifrei de afaceri se face cu respectarea dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si ale pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, avand in vedere:
a) deconturile de TVA (formular 300) – randurile din decont, conform pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) deciziile privind indreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul in curs, care au fost emise pana la data efectuarii calculului cifrei de afaceri, daca sunt modificate randurile din decont care au fost avute in vedere la calculul cifrei de afaceri.
7. Dupa efectuarea calculului cifrei de afaceri se compara lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) in vederea incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare, pana la data aplicarii procedurii de radiere din registru.
8. Pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare), compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:
a) referatul prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, radierea, din oficiu, a inregistrarii in registru, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;
b) proiectele deciziilor de radiere, din oficiu, din registru, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.
9. Documentele prevazute la pct. 8 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
10. Decizia de radiere din registru se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
11. Impotriva deciziei de radiere, din oficiu, din registru se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
12. Compartimentul de specialitate radiaza persoanele impozabile din registru cu data inscrisa in decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare comunicarii deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

CAPITOLUL III
Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile carora li se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA si a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anuleaza, la cerere sau din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de catre organele fiscale competente din registru, potrivit prezentei proceduri.
2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din registru, cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Decizia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA constituie si instiintare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.
3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunica Instiintarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin. Prin exceptie de la pct. 2, instiintarea se comunica si persoanelor impozabile scoase, din oficiu, din evidenta persoanelor impozabile inregistrare in scopuri de TVA dupa intrarea in vigoare a prezentei proceduri, pana la modificarea corespunzatoare a modelului de decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.
4. Instiintarea prevazuta la pct. 3 se intocmeste si se comunica si pentru persoana impozabila care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic si care este radiata, din oficiu, de catre organul fiscal competent din registru.
5. Instiintarea prevazuta la pct. 3 se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.
6. Radierea, din oficiu, din registru se face cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ori cu data intrarii in vigoare a deciziei de aprobare a implementarii grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrarii persoanei impozabile in grupul fiscal unic, dupa caz.

CAPITOLUL IV
Indreptarea erorilor privind radierea din registru

1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost radiata din registru, ca urmare a unei erori ori persoana impozabila a fost radiata din registru cu alta data decat cea corecta, potrivit legii, compartimentul de specialitate intocmeste, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, urmatoarele documente:
a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune inregistrarea persoanei impozabile in registru sau, dupa caz, corectarea datei de inregistrare in registru;
b) proiectul “Deciziei de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea, din oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA”, denumita in continuare decizie de indreptare a erorilor materiale, prevazuta in anexa nr. 8 la ordin.
2. Documentele prevazute la pct. 1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
3. Decizia de indreptare a erorilor materiale se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Impotriva deciziei de indreptare a erorilor materiale se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.
5.1. Dupa comunicarea deciziei de indreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate opereaza in registru efectele indreptarii erorii materiale.
5.2. In situatia in care persoana impozabila a fost radiata din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabila va fi inregistrata in registru incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale, respectiv incepand cu data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale. In ipoteza in care data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale este anterioara datei cu care persoana impozabila a fost radiata eronat din registru, persoana impozabila va fi inregistrata in registru cu data radierii, in scopul indreptarii erorii materiale.
5.3. In situatia in care persoana impozabila a fost radiata din registru cu alta data decat cea corecta, persoana impozabila va fi inregistrata in registru in conditiile prevazute de pct. 5.2 si radiata din registru, in scopul indreptarii erorii materiale, cu data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale. In ipoteza ca data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale este anterioara datei de la care persoana nu mai are obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, potrivit legii, persoana impozabila se radiaza din registru cu data corecta, de la care aceasta nu mai are obligatia aplicarii sistemului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close