Norma CIFGA “Finantarea domeniilor prioritare”

In M. Of. nr. 195 din 8 aprilie 2013 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 42/2013 pentru aprobarea Normei “Finantarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0).

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma “Finantarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0) cu intrare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 128/2012 pentru aprobarea Normei privind finantarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-V/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 20 august 2012.

ANEXA 1. Norma “Finantarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

Prezenta norma a fost elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, si cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., in numele si in contul statului, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

CAPITOLUL I
Obiectul finantarii

ART. 1
(1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in continuare EximBank, acorda solicitantilor, persoane juridice de drept privat, finantari in lei destinate sa asigure:
a) dezvoltarea infrastructurii;
b) dezvoltarea utilitatilor de interes public;
c) dezvoltarea regionala;
d) sustinerea activitatii de cercetare-dezvoltare;
e) protectia mediului inconjurator;
f) ocuparea si formarea personalului;
g) sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
h) sustinerea tranzactiilor internationale.
(2) Finantarile se acorda pentru sustinerea proiectelor de investitii si/sau activitatilor derulate in domeniile mentionate la alin. (1).
ART. 2
(1) Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicata, “Fondul destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II
Descrierea finantarii

ART. 3
Prezenta schema de finantare este elaborata cu respectarea conditiilor care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:
a) solicitantul nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate*1), cu completarile ulterioare;
b) solicitantul este, in principiu, capabil sa obtina un credit in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului;
c) acordarea finantarii se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de solicitant sa asigure autofinantarea schemei de finantare; din acest punct de vedere, schema de finantare va fi analizata cel putin o data pe an;
d) comisioanele platite de solicitant acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea finantarii, cat si costurile administrative si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial;
e) in cadrul schemei sunt stabiliti termenii si conditiile de acordare a finantarii.
————
*1) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

ART. 4
Finantarea domeniilor prioritare se acorda sub forma creditului de investitii si creditului pe obiect.
ART. 5
(1) In cazul proiectelor de investitii, finantarea se acorda in completarea surselor de finantare proprii sau atrase ale solicitantului.
(2) Contributia solicitantului trebuie sa fie de cel putin 20% din costul total al proiectului.

CAPITOLUL III
Eligibilitate

ART. 6
Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finantare daca, la data depunerii cererii de finantare, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate;
b) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati*2);
c) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei prevazuta de legislatia in vigoare;
d) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank.
————
*2) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finantare, cu justificarea corespunzatoare.

ART. 7
Sunt eligibile pentru finantare cheltuieli de tipul:
a) cheltuielilor de investitii, constand in:
– achizitia de echipamente si lucrari de constructii-montaj aferente acestora (noi capacitati de productie, precum si dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea celor existente etc.);
– terenuri si constructii (achizitia si construirea de cladiri, unitati de productie/servicii, dezvoltarea si modernizarea constructiilor existente, achizitia de terenuri in scopul realizarii proiectului de investitii etc.);
– imobilizari necorporale (licente, brevete, programe informatice, documentatii etc.);
– cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investitii, de maximum 30% din valoarea finantarii;
b) cheltuielilor aferente activitatii de export;
c) cheltuielilor pentru derularea activitatilor in domeniile mentionate la art. 1.
ART. 8
Sunt excluse de la finantare:
a) activitatile definite ca fiind ilegale sau daunatoare mediului ecologic, conform legislatiei in vigoare;
b) activitati de natura jocurilor de noroc;
c) productia si comertul produselor din alcool si tutun;
d) investitii in titluri de valoare;
e) investitii financiare (fonduri de investitii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc.);
f) tranzactii imobiliare (cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii);
g) exporturile de marfuri cuprinse in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilita periodic prin hotarare a Guvernului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii*3).
————
*3) Lista in vigoare la data aprobarii prezentei norme este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A.

CAPITOLUL IV
Documentatia, analiza si aprobarea finantarii

ART. 9
Solicitantul depune la EximBank:
a) cererea de finantare;
b) documente privind situatia juridica, financiara si comerciala;
c) documente aferente proiectului/activitatii de finantat;
d) documente aferente garantiilor propuse.
ART. 10
(1) EximBank analizeaza, potrivit reglementarilor proprii, solicitarea de finantare pe urmatoarele coordonate:
a) situatia economico-financiara si juridica a solicitantului;
b) activitatea/proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, dupa caz);
c) garantiile propuse;
d) riscurile asociate;
e) alte elemente relevante pentru acordarea finantarii.
(2) EximBank are dreptul sa solicite informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in cererea de finantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor si pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de finantare.
ART. 11
In functie de complexitatea si caracteristicile activitatii/proiectului si riscurile asociate, se stabilesc conditiile de acordare a finantarii: valoarea, durata, dobanda, comisioanele, garantiile, alte conditii specifice de acordare.
ART. 12
La cerere, pe baza analizei situatiei economico-financiare a solicitantului, EximBank poate emite o scrisoare de intentie/confort.
ART. 13
Acordarea finantarii se realizeaza pe baza aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 14
Solicitantii de finantare au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.
ART. 15
EximBank monitorizeaza finantarile, prin actiuni si operatiuni specifice, pe intreaga perioada de acordare a acestora.

CAPITOLUL V
Recuperarea sumelor platite din fondurile statului

ART. 16
(1) In cazul in care imprumutatul nu isi achita obligatiile asumate prin contractul de finantare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fara interventia instantelor judecatoresti, notificand imprumutatului, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, obligatia acestuia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobanzi, rate de credit etc.) in termen de 15 zile de la data primirii notificarii. In cazul neachitarii de catre imprumutat a sumelor la termenul prevazut in notificare, EximBank declara creditul scadent, cu toate dobanzile si celelalte sume datorate, si trece la executare silita.
(2) EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului, atat impotriva imprumutatului, cat si impotriva oricarei altei persoane asupra careia acesta si-a transferat obligatiile.
(3) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 17
In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank emite proceduri care se supun aprobarii C.I.F.G.A.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close