Decizia nr. 252/2013/UE a Consiliului din 11 martie 2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Decizia nr. 252/2013/UE a Consiliului din 11 martie 2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 352,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,

avand in vedere aprobarea Parlamentului European,

hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,

intrucat:
(1) Tinand seama de obiectivele care au stat la baza instituirii Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare “agentia”) si pentru ca agentia sa isi indeplineasca in mod corespunzator atributiile, trebuie stabilite cu precizie domeniile tematice ale activitatii acesteia intr-un cadru multianual care sa acopere o perioada de cinci ani, astfel cum se prevede in Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind infiintarea Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [1].
(2) Primul cadru multianual a fost adoptat de Consiliu in Decizia 2008/203/CE din 28 februarie 2008 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 in ceea ce priveste adoptarea unui cadru multianual pentru Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 [2].
(3) Cadrul multianual ar trebui sa prevada doar domenii care intra in sfera de aplicare a dreptului Uniunii.
(4) Cadrul multianual ar trebui sa respecte prioritatile Uniunii, tinand seama in mod corespunzator de orientarile care rezulta din rezolutiile Parlamentului European si din concluziile Consiliului in domeniul drepturilor fundamentale.
(5) Cadrul multianual ar trebui sa tina seama in mod corespunzator de resursele financiare si umane ale agentiei.
(6) Cadrul multianual ar trebui sa includa dispozitii care sa asigure complementaritatea cu mandatul altor organe, oficii si agentii ale Uniunii, precum si cu cel al Consiliului Europei si al altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea in domeniul drepturilor fundamentale. Cele mai relevante agentii si organe ale Uniunii in raport cu acest cadru multianual sunt Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European si al Consiliului [3], Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe (Frontex), instituita prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului [4], Reteaua europeana de migratie, instituita prin Decizia 2008/381/CE a Consiliului [5], Institutul European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (EIGE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European si al Consiliului [6], Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (AEPD), instituita prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului [7], Eurojust, Unitatea de Cooperare Judiciara a Uniunii, instituita prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului [8], Oficiul European de Politie (Europol), instituit prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului [9], Colegiul European de Politie (CEPOL), instituit prin Decizia 2005/681/JAI a Consiliului [10], Agentia europeana pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga in spatiul de libertate, securitate si justitie (Agentia IT), instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European si al Consiliului [11], si Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca (Eurofound), instituita prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului [12].
(7) Cadrul multianual ar trebui sa includa, printre domeniile tematice ale activitatii agentiei, lupta impotriva rasismului, a xenofobiei si a lipsei de toleranta asociate acestora.
(8) Avand in vedere importanta luptei impotriva saraciei si a excluziunii sociale pentru Uniune, care a devenit, de altfel, unul dintre cele cinci obiective ale strategiei de promovare a cresterii Europa 2020, agentia ar trebui sa ia in considerare conditiile economice si sociale prealabile care sa le permita persoanelor sa se bucure de drepturile lor fundamentale atunci cand se colecteaza si se disemineaza date in cadrul domeniilor tematice stabilite de prezenta decizie.
(9) La cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, daca resursele sale financiare si umane ii permit acest lucru, agentia ar putea desfasura activitati care nu intra in domeniile tematice stabilite in cadrul multianual, in conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007. In conformitate cu Programul de la Stockholm – O Europa deschisa si sigura in serviciul cetatenilor si pentru protectia acestora [13], adoptat de Consiliul European, institutiile ar trebui sa valorifice pe deplin experienta acumulata la nivelul agentiei si, dupa caz, sa se consulte cu agentia, in conformitate cu mandatul acesteia, cu privire la elaborarea politicilor si a legislatiei cu implicatii asupra drepturilor fundamentale.
(10) In faza de pregatire a propunerii sale, Comisia a consultat Consiliul de administratie al agentiei, care i-a transmis observatii in scris la data de 18 octombrie 2011,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Cadrul multianual
(1) Se instituie un cadru multianual pentru Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare “agentia”) pentru perioada 2013-2017.
(2) Agentia indeplineste, in conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, atributiile definite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 in cadrul domeniilor tematice prevazute la articolul 2 din prezenta decizie.

Articolul 2
Domeniile tematice
Domeniile tematice sunt urmatoarele:
(a) accesul la justitie;
(b) victimele infractiunilor, inclusiv despagubirea victimelor infractionalitatii;
(c) societatea informationala si, in special, respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal;
(d) integrarea romilor;
(e) cooperarea judiciara, exceptand in materie penala;
(f) drepturile copilului;
(g) discriminarea bazata pe sex, rasa, culoare, origine etnica sau sociala, caracteristicile genetice, limba, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, proprietate, nastere, handicap, varsta sau orientare sexuala;
(h) imigrarea si integrarea migrantilor, controlul la frontiere si vizele si azilul;
(i) rasismul, xenofobia si lipsa de toleranta asociata acestora.

Articolul 3
Complementaritatea si cooperarea cu alte organisme
(1) La punerea in aplicare a prezentului cadru multianual, agentia asigura o cooperare si coordonare corespunzatoare cu organele, oficiile si agentiile pertinente ale Uniunii, cu statele membre, cu organizatiile internationale si cu societatea civila, in conformitate cu articolele 7, 8 si 10 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007.
(2) Agentia abordeaza teme referitoare la discriminarea bazata pe sex doar ca parte a activitatii sale si in masura relevanta pentru activitatea sa in contextul articolului 2 litera (g), tinand seama de faptul ca strangerea de date privind egalitatea de gen si discriminarea pe baza de sex este o atributie a Institutului European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (EIGE). Agentia si EIGE coopereaza conform dispozitiilor acordului de cooperare din 22 noiembrie 2010.
(3) Agentia coopereaza cu Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca (Eurofound) in conformitate cu acordul de cooperare din 8 octombrie 2009 si cu Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe (Frontex) in conformitate cu acordul de cooperare din 26 mai 2010. De asemenea, agentia coopereaza cu Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), cu Reteaua europeana de migratie, cu Eurojust, cu Unitatea de Cooperare Judiciara a Uniunii, cu Oficiul European de Politie (Europol), cu Colegiul European de Politie (CEPOL) si cu Agentia europeana pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga in spatiul de libertate, securitate si justitie (Agentia IT) in conformitate cu viitoarele acorduri de cooperare ce vor fi incheiate cu acestea. Cooperarea cu aceste organisme se limiteaza la activitatile care intra in sfera de aplicare a domeniilor tematice definite la articolul 2 din prezenta decizie.
(4) Agentia isi indeplineste atributiile in domeniul societatii informationale si, in special, al respectarii vietii private si al protectiei datelor cu caracter personal fara a aduce atingere responsabilitatilor Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor, pentru a se asigura ca drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice, in special dreptul acestora la viata privata, sunt respectate de institutiile si organele Uniunii in conformitate cu competentele si indatoririle acestora prevazute la articolele 46 si 47 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(5) Agentia isi coordoneaza activitatile cu cele ale Consiliului Europei in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 si Acordul intre Uniunea Europeana si Consiliul Europei cu privire la cooperarea intre Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene si Consiliul Europei [14], mentionat la articolul indicat.

Articolul 4
Intrarea in vigoare
Prezenta decizie intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 ianuarie 2013.

Adoptata la Bruxelles, 11 martie 2013.

Pentru Consiliu
Presedintele
E. Gilmore

[1] JO L 53, 22.02.2007, p. 1.
[2] JO L 63, 7.03.2008, p. 14.
[3] JO L 132, 29.05.2010, p. 11.
[4] JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
[5] JO L 131, 21.05.2008, p. 7.
[6] JO L 403, 30.12.2006, p. 9.
[7] JO L 8, 12.01.2001, p. 1.
[8] JO L 63, 6.03.2002, p. 1.
[9] JO L 121, 15.05.2009, p. 37.
[10] JO L 256, 1.10.2005, p. 63.
[11] JO L 286, 1.11.2011, p. 1.
[12] JO L 139, 30.05.1975, p. 1.
[13] JO C 115, 4.05.2010, p. 1.
[14] JO L 186, 15.07.2008, p. 7.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close