Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici

In M. Of. nr. 207 din 11 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1200/2013 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul ordin reglementeaza procesul de monitorizare de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, a respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a implementarii procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
(2) In intelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevazut la alin. (1) se desfasoara cu respectarea urmatoarelor etape:
a) reglementarea instructiunilor de completare, transmitere si colectare periodica, in formate standard de raportare, a informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
b) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, in conditiile prezentului ordin;
c) completarea si transmiterea de catre persoanele responsabile a informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
d) colectarea periodica de catre Agentie, in formate standard de raportare, a informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
e) analiza informatiilor si elaborarea de catre Agentie a rapoartelor de monitorizare a respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
(3) Scopul prezentului ordin il constituie asigurarea conditiilor necesare imbunatatirii procesului de monitorizare si evaluare a implementarii normelor de conduita si a efectelor procedurilor disciplinare in sistemul functiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, in vederea facilitarii prelucrarii datelor si a cresterii obiectivitatii si calitatii procesului de analiza.
ART. 2
In intelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) consilier de etica – functionarul public desemnat pentru consiliere etica de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
b) Norme de conduita – normele de conduita profesionala a functionarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicata.
ART. 3
(1) Prezentul ordin se aplica urmatoarelor autoritati si institutii publice:
a) autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;
b) institutiilor prefectului si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
c) autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice subordonate.
(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) indeplinesc obligatiile prevazute de prezentul ordin prin consilierii de etica si presedintii comisiilor de disciplina, potrivit responsabilitatilor exprese ale acestora prevazute de prezentul ordin.

CAPITOLUL II
Formate standard de raportare. Termene si instructiuni privind procesul de raportare

SECTIUNEA 1
Formate standard de raportare

ART. 4
(1) Completarea si colectarea informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a celor privind implementarea procedurilor disciplinare se fac in mod unitar, pe baza formatelor standard de raportare.
(2) Formatele standard de raportare cuprind indicatori de monitorizare specifici cu privire la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici, respectiv la implementarea procedurilor disciplinare la nivelul autoritatilor si institutiilor publice.
(3) Se aproba formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduita, prevazut in anexa nr. 1, denumit in continuare format standard de raportare prevazut in anexa nr. 1.
(4) Se aproba formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevazut in anexa nr. 2, denumit in continuare formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatii ale autoritatilor si institutiilor publice. Termene si instructiuni privind procesul de raportare

ART. 5
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de raportare a informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare, in forma si in continutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2.

(2) Formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se completeaza cu respectarea instructiunilor prevazute in prezentul ordin.
(3) Autoritatilor si institutiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii informatiilor completate in formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2, care se transmit Agentiei.
ART. 6
(1) Raportul privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici se intocmeste trimestrial, in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1, de catre consilierul de etica din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, se comunica functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si se transmite trimestrial Agentiei, in primele 7 zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare sfarsitului fiecarui trimestru al anului.
(3) Raportul privind situatia implementarii procedurilor disciplinare se intocmeste semestrial, in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2, de catre presedintele comisiei de disciplina, se comunica conducatorului autoritatii sau institutiei publice si consilierului de etica si se transmite Agentiei de catre consilierul de etica in primele 7 zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare sfarsitului fiecarui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat in conditiile prezentului alineat se transmite de consilierul de etica odata cu formatul standard de raportare prevazut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea si, respectiv, al patrulea al anului.
ART. 7
(1) In vederea aplicarii unitare de catre autoritatile si institutiile publice a prevederilor art. 6, Agentia publica pe portalul institutiei modelul formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 1 si modelul formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 2, in format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”, cu 20 de zile calendaristice inainte de sfarsitul fiecarui trimestru, respectiv semestru.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa descarce, trimestrial si, respectiv, semestrial, modelul celor doua formate standard de raportare si sa le completeze in format Excel, cu respectarea conditiilor tehnice de formatare si de completare, pentru a permite prelucrarea automata a datelor.
(3) Fisierul tip. xls trimestrial, respectiv fisierele tip. xls semestriale completate in conditiile prevazute la alin. (2) se comunica Agentiei numai in format electronic, ca atasament al unui singur e-mail transmis de consilierul de etica din cadrul autoritatii sau institutiei publice, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:
a) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro de catre autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
b) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro de catre institutiile prefectului si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in unitatile administrativ-teritoriale;
c) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro de catre autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice subordonate.
ART. 8
(1) Informatiile cuprinse in formatele de raportare completate si transmise in conditiile prevazute la art. 7 alin. (4) sunt centralizate si prelucrate de Agentie pe baza unor programe informatice.
(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea si prelucrarea datelor, Agentia poate decide invalidarea formatelor de raportare si neintegrarea informatiilor cuprinse in acestea, ca masura procedurala specifica ce se aplica in situatia neconformitatii cu regulile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc in urmatoarele situatii:
a) netransmiterea formatelor de raportare in termenul prevazut la art. 6 alin. (2), respectiv alin. (3);
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2);
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3);
d) netransmiterea formatelor de raportare in conditiile prevazute la art. 7 alin. (4);
e) constatarea de catre Agentie a unor date nereale sau erori procedurale in completarea formatelor de raportare.
ART. 9
(1) Pe baza informatiilor cuprinse in formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si in formatele de raportare semestriale privind situatia implementarii procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, Agentia elaboreaza rapoarte semestriale, pe care le publica pe portalul institutiei, dupa cum urmeaza:
a) in luna octombrie, pentru semestrul I al anului in curs;
b) in luna aprilie a anului urmator, pentru semestrul II al anului precedent.
(2) Agentia poate prezenta in cuprinsul rapoartelor semestriale prevazute la alin. (1) si lista institutiilor si autoritatilor publice care nu au transmis de doua ori consecutiv formatele standard de raportare completate in conditiile si la termenele prevazute in prezentul ordin.

SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitati specifice privind procesul de raportare

ART. 10
(1) Consilierii de etica sunt persoanele de contact in relatia cu Agentia si au urmatoarele responsabilitati:
a) completeaza trimestrial formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1;
b) transmit Agentiei formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2, in conditiile si la termenele reglementate.
(2) Presedintii comisiilor de disciplina constituite in temeiul prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele responsabilitati:
a) completeaza semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplina, formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2;
b) comunica formatul standard de raportate prevazut la lit. a) completat conducatorului autoritatii sau institutiei publice si consilierului de etica, in conditiile si la termenele reglementate.
(3) Presedintii comisiilor de disciplina constituite in temeiul prevederilor art. 6, 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele responsabilitati:
a) completeaza semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplina, formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2;
b) comunica formatul standard de raportate prevazut la lit. a) completat consilierului de etica, in conditiile si la termenele reglementate.
(4) La completarea formatului de raportare prevazut la alin. (3) lit. a) se vor avea in vedere si actele administrative privind sanctionarea disciplinara comunicate de autoritati si institutii publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Compartimentele de resurse umane si presedintii comisiilor de disciplina au obligatia de a pune la dispozitia consilierului de etica datele si informatiile necesare pentru transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2, in conditiile si la termenele reglementate.

SECTIUNEA a 4-a
Instructiuni privind completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2

ART. 11
Completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se fac cu respectarea instructiunilor prevazute de prezentul ordin.
ART. 12
(1) Formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt prestabilite in format electronic de catre Agentie, in fisiere de tip .xls pentru fiecare trimestru, respectiv semestru al anului.
(2) Trimestrele si semestrele sunt corespunzatoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face incepand cu luna ianuarie a fiecarui an.
(3) Formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se completeaza doar in formatul electronic prestabilit de catre Agentie, fiind obligatorie descarcarea acestora, trimestrial, respectiv semestrial, de pe portalul www.anfp.gov.ro, de la sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”.
(4) Este interzisa folosirea altor formate de raportare decat cele prestabilite trimestrial/semestrial de catre Agentie si postate pe site-ul institutiei. Este interzisa modificarea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau completarea acestora fara respectarea prezentului ordin, orice modificare facand inutilizabila centralizarea datelor.
(5) Formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 contin tabele care se completeaza cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite, specifice modelului fiecarui format standard de raportare.
(6) Fiecare tabel in format Excel cuprins in formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 contine rubrici albe, predefinite pentru completare in ceea ce priveste proprietatile caracterelor, putand fi completate cu cifre sau cu text.
(7) Fiecare rubrica predefinita in vederea completarii afiseaza in momentul selectarii un marcaj electronic care contine indrumari metodologice, cu referinte catre principalele dispozitii de completare cuprinse in prezentul ordin.
(8) Este obligatorie completarea tuturor rubricilor. In situatia in care nu exista date exprimate in cifre, se inscrie in mod obligatoriu cifra zero. In situatia in care nu exista informatii in format text, se inscrie in mod obligatoriu sintagma “Nu este cazul”.
ART. 13
(1) In vederea identificarii autoritatii sau institutiei publice, a trimestrului, respectiv a semestrului si anului pentru care se realizeaza raportarea, anterior transmiterii catre Agentie, fisierele Excel corespunzatoare formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se redenumesc de catre fiecare consilier de etica dupa cum urmeaza:
a) formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1 completat de consilierii de etica se va redenumi “Anexa nr. 1, <Numele autoritatii/institutiei publice>, <Trimestrul>, <Anul>”;
b) formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 completat de persoanele prevazute la art. 10 alin. (2) se va redenumi “Anexa nr. 2, <Numele autoritatii/institutiei publice>, <Semestrul>, <Anul>”;
c) formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 completat de persoanele prevazute la art. 10 alin. (3) se va redenumi “Anexa nr. 2 <Numele comisiei de disciplina>, <Semestrul>, <Anul>”.
(2) Transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se face ca atasament al unui singur e-mail, transmis de catre consilierul de etica la urmatoarele adrese de e-mail:
a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru administratia publica centrala, respectiv ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale;
b) conduitateritoriale@anfp.gov.ro, pentru administratia publica teritoriala, respectiv din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
c) conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru administratia publica locala, respectiv pentru aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.
(3) Subiectul aferent e-mailului prin care se transmit Agentiei formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 se va defini obligatoriu dupa cum urmeaza: “Raportare <Numele autoritatii/institutiei publice>, <Trimestrul/Semestrul>, <Anul>”.
(4) Trimestrul, respectiv semestrul se numeroteaza cu cifre romane, dupa caz, de la I la IV.
(5) Anul se scrie cu cifre arabe.
(6) Specificatiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligatoriu de completat in forma reglementata, in vederea facilitarii procesului de centralizare, prelucrare si evidenta a datelor la nivelul Agentiei.
(7) Raportarile transmise cu nerespectarea specificatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se invalideaza.
(8) Sunt obligatorii completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 1 si 2 de catre toate autoritatile si institutiile publice. In situatia autoritatilor si institutiilor publice care nu au informatii de raportat, rubricile vor fi completate conform art. 12 alin. (8).

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 1

ART. 14
Formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1 este compus din 6 tabele in format Excel, denumite in concordanta cu obiectul informatiilor de raportat, si 20 de rubrici formatate pentru completare.
ART. 15
Datele si informatiile completate in rubricile cuprinse in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1 vizeaza strict perioada de timp aferenta trimestrului pentru care se efectueaza raportarea.
ART. 16
La tabelul nr. I “Autoritatea/institutia publica/consilierul de etica”, rubrica nr. 1 cuprinde coordonatele autoritatii sau institutiei publice raportoare si coordonatele consilierului de etica, actualizate la zi, completandu-se dupa cum urmeaza:
a) denumirea completa a autoritatii sau institutiei publice. In cazul schimbarii denumirii autoritatii sau institutiei publice, in perioada de raportate, se va completa denumirea initiala/denumirea noua;
b) judetul pe raza caruia este arondata autoritatea sau institutia publica;
c) numarul total al functionarilor publici, actualizat pana la data raportarii, pe baza informatiilor primite de la compartimentul de specialitate;
d) numele si prenumele consilierului de etica. In situatia in care in perioada de raportare a fost desemnat un alt functionar public pentru consiliere etica, se vor completa numele si prenumele consilierului de etica initial desemnat/numele si prenumele noului consilier de etica;
e) departamentul in care isi desfasoara activitatea consilierul de etica;
f) cursuri de formare profesionala urmate de catre consilierul/consilierii de etica in perioada de raportare;
g) numarul de telefon la care poate fi contact consilierul de etica;
h) numarul de fax la care are acces consilierul de etica;
i) adresa e-mailului la care consilierul de etica poate primi corespondenta referitoare la activitatea de raportare.
ART. 17
La tabelul nr. II “Activitatea de consiliere etica”, rubrica nr. 2 “Nr. sedinte de consultare” se completeaza cu numarul total al sedintelor de consultare organizate de catre consilierul de etica.
ART. 18
Rubrica nr. 3 “Nr. activitati de formare in domeniul eticii” se completeaza cu numarul total al activitatilor de formare in domeniul eticii realizate la nivelul autoritatii/institutiei publice.
ART. 19
Rubrica nr. 4 “Nr. functionari publici care au fost instruiti prin intermediul actiunilor de formare in domeniul normelor de conduita” se completeaza cu numarul total al functionarilor publici din cadrul autoritatii/institutiei publice care au participat la sesiuni de formare in domeniul eticii si normelor de conduita.
ART. 20
Rubricile nr. 5 si 6 “Nr. functionari publici de conducere si de executie care au solicitat consiliere etica” se completeaza cu numarul efectiv al functionarilor publici de conducere, respectiv de executie care au solicitat consiliere sau informatii cu privire la respectarea normelor de conduita.
ART. 21
Rubrica nr. 7 “Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice” se completeaza cu numarul situatiilor in care solicitarile functionarilor publici au avut ca obiect consilierea in ceea ce priveste respectarea normelor de conduita.
ART. 22
Rubrica nr. 8 “Tipologii de dileme etice” se completeaza cu norma generala de conduita care a facut obiectul consilierii etice. Rubrica se completeaza cu una sau mai multe dintre normele generale de conduita, reglementate la art. 5 – 19 din Legea nr. 7/2004, republicata.
ART. 23
Rubricile nr. 9 si 10 “Nr. functionari publici de conducere si de executie care au beneficiat de consiliere etica” se completeaza cu numarul functionarilor publici, defalcat pe functionari publici de conducere, respectiv functionari publici de executie, carora consilierul de etica le-a acordat indrumari in ceea ce priveste respectarea normelor de conduita.
ART. 24
Rubrica nr. 11 “Modalitatile de actiune ulterioara a functionarului public” se completeaza prin rezumarea modului in care functionarii publici care au beneficiat de consiliere etica s-au comportat ulterior in ceea ce priveste aspectele consiliate, respectiv masura in care functionarii publici au respectat sau nu normele de conduita referitor la care au solicitat consiliere.
ART. 25
Rubrica nr. 12 “Observatii” se completeaza cu acele aspecte pe care consilierul de etica le-a remarcat cu ocazia indeplinirii indatoririlor sale.
ART. 26
La tabelul nr. III “Cauzele si consecintele nerespectarii normelor de conduita la nivelul institutiei sau autoritatii publice”, rubrica nr. 13 “Cauzele nerespectarii normelor de conduita” se completeaza cu informatii referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au favorizat ori au condus la nerespectarea normelor de conduita. Se completeaza cu o scurta descriere obiectiva a acelor imprejurari care au favorizat sau determinat functionarul public sa incalce dispozitiile legale.
ART. 27
Rubrica nr. 14 “Consecintele nerespectarii normelor de conduita” cuprinde identificarea consecintelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de nerespectare a normelor de conduita, indicate in rubrica nr. 13. Consecintele sunt, de regula, reprezentate de efectele juridice produse sau, dupa caz, de urmarile negative ale faptei functionarului public. Consecintele survin ulterior savarsirii faptei si sunt strans legate de aceasta si de cauza producerii ei.
ART. 28
In cuprinsul rubricilor nr. 13 si 14 se completeaza si cu informatii privind:
a) identificarea situatiilor in care asupra functionarului public au fost exercitate constrangeri sau amenintari care l-au determinat sa incalce dispozitiile legale;
b) cazurile in care functionarilor publici li s-a cerut sa actioneze sub presiunea factorului politic.
ART. 29
La tabelul nr. IV “Modalitatile de prevenire a incalcarii normelor de conduita in cadrul autoritatii sau institutiei publice”, rubrica nr. 15 se completeaza prin specificarea de catre consilierul de etica a acelor masuri, identificate si implementate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, care pot contribui la prevenirea incalcarii normelor de conduita.
ART. 30
Se recomanda ca masurile de prevenire a incalcarii normelor de conduita sa aiba la baza:
a) analize prealabile ale mediului organizational intern, precum si asupra modului in care mediul intern si extern autoritatii sau institutiei publice poate influenta conduita functionarilor publici;
b) previzionarea si evaluarea riscurilor care pot aparea in activitatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
c) identificarea domeniilor de activitate sau a activitatilor cu risc ridicat de expunere la vulnerabilitati care ar putea conduce la incalcarea normelor de conduita sau la fapte mai grave de incalcare a legii;
d) identificarea factorilor care genereaza vulnerabilitati sau care favorizeaza incalcarea normelor de conduita; studierea comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilitatilor identificate atat la nivel individual, cat si la nivelul autoritatii sau institutiei publice, care pot conduce la incalcarea normelor de conduita;
e) masuri manageriale si administrative menite sa contribuie la imbunatatirea climatului de lucru;
f) identificarea si implementarea masurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot aparea in activitate si care pot conduce la incalcarea normelor legale;
g) identificarea si implementarea masurilor de limitare a interventiei factorilor care genereaza vulnerabilitati si de aparitie a situatiilor cu potential impact negativ asupra conduitei functionarilor publici.
ART. 31
Masurile de prevenire trebuie sa fie specifice si adaptate situatiilor susceptibile de nerespectare a normelor de conduita. Acestea trebuie sa aiba un caracter preventiv prin implementarea lor inainte de a constata incalcari ale normelor legale.
ART. 32
Masurile de prevenire a incalcarii normelor de conduita pot viza:
a) actiuni de constientizare a functionarilor publici asupra riscurilor incalcarii normelor de conduita;
b) actiuni de informare, educare si modificare a comportamentelor;
c) alte masuri care sunt identificate si considerate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice adecvate pentru prevenirea aparitiei unor situatii de incalcare a normelor de conduita.
ART. 33
Masurile si actiunile prevazute la art. 31 si 32 nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si implementa si alte masuri pe care le considera adecvate domeniului de competenta si activitatii.
ART. 34
La tabelul nr. V “Masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor de conduita”, rubrica nr. 16 “Nr. masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor de conduita” se completeaza prin inscrierea numarului masurilor administrative adoptate.
ART. 35
Rubrica nr. 17 “Enumerarea masurilor administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor de conduita” se completeaza prin enumerarea de catre consilierul de etica a acelor masuri administrative implementate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, care au fost adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor de conduita.
ART. 36
La tabelul nr. VI “Cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica”, rubrica nr. 18 “Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica” se completeaza prin inscrierea numarului de cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica.
ART. 37
Rubrica nr. 19 “Descrierea pe scurt a cazurilor care au prezentat interes pentru opinia publica” se completeaza prin identificarea faptei, a cauzelor si consecintelor produse.
ART. 38
Rubrica nr. 20 “Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentand interes pentru opinia publica” se completeaza prin indicarea modalitatii/contextului care a determinat aparitia interesului pentru opinia publica si efectul creat.
ART. 39
Informatiile cuprinse in rubricile nr. 2 – 20 se sintetizeaza de catre consilierul de etica pe baza rezultatelor activitatii de consiliere etica, a analizei rapoartelor comisiei de disciplina si a masurilor administrative implementate la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice.

SECTIUNEA a 6-a
Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard prevazut in anexa nr. 2

ART. 40
Formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 este compus din doua tabele principale si 3 tabele secundare in format Excel, intitulate in concordanta cu obiectul datelor si informatiilor de raportat, si 50 de rubrici formatate pentru completare.
ART. 41
Datele si informatiile completate in rubricile cuprinse in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 se refera la perioada de timp aferenta semestrului pentru care se efectueaza raportarea.
ART. 42
Formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 se completeaza cu datele si informatiile solicitate, obtinute in urma finalizarii procedurilor de cercetare administrativa, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 43
La tabelul nr. I “Capacitatea de sesizare”, rubrica nr. 1 “Nr. sesizari inregistrate in perioada de referinta privind incalcari ale normelor legale si ale normelor de conduita” se completeaza cu numarul total al sesizarilor inregistrate in ceea ce priveste incalcarea normelor legale sau a normelor de conduita, in perioada de raportare.
ART. 44
Rubrica nr. 2 “Nr. sesizari in curs de solutionare” se completeaza cu numarul total al sesizarilor in curs de solutionare si nefinalizate pana la data raportarii.
ART. 45
Rubrica nr. 3 “Nr. sesizari solutionate” se completeaza cu numarul total al sesizarilor solutionate in perioada de raportare.
ART. 46
(1) Rubricile nr. 4 si 5 “Nr. functionari publici pentru care a fost sesizata comisia de disciplina” se completeaza prin indicarea numarului de functionari publici, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, de conducere, respectiv de executie, impotriva carora a fost formulata o sesizare la comisia de disciplina, al carei obiect a vizat nerespectarea normelor legale si pentru care procedura de cercetare administrativa a fost finalizata in semestrul pentru care se face raportarea, in situatia in care a fost intrunita una dintre urmatoarele conditii:
a) cercetarea disciplinara s-a incheiat, comisia de disciplina a intocmit un raport prin care a propus o sanctiune disciplinara, iar persoana care are competenta legala a aplicat acea sanctiune disciplinara sau o alta;
b) comisia de disciplina a pronuntat solutia clasarii sesizarii;
c) au existat indicii ca fapta savarsita de catre functionarul public poate angaja raspunderea penala si comisia de disciplina a luat masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala.
(2) In aceste rubrici nu se inregistreaza numarul de sesizari adresate comisie de disciplina, ci numarul de functionari publici impotriva carora au fost formulate sesizari la comisia de disciplina.
(3) In situatia in care mai multe sesizari au fost indreptate impotriva unui singur functionar public, se mentioneaza un functionar public, si nu mai multe sesizari.
ART. 47
Rubricile nr. 6 si 7 “Nr. sesizari adresate comisiei de disciplina” se completeaza cu numarul sesizarilor inregistrate impotriva functionarilor publici, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, de conducere, respectiv de executie, pentru care s-a finalizat procedura de cercetare administrativa in semestrul pentru care se face raportarea.
ART. 48
Rubrica nr. 8 “Nr. sesizari adresate de catre conducatorul institutiei” se completeaza cu numarul de sesizari formulate de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
ART. 49
Rubrica nr. 9 “Nr. sesizari adresate de catre conducatorul compartimentului in care este incadrat functionarul public” se completeaza cu numarul sesizarilor formulate de catre conducatorul compartimentului in care acesta este incadrat.
ART. 50
Rubrica nr. 10 “Nr. sesizari adresate de catre alti functionari publici sau alte categorii de personal din institutie” se completeaza cu numarul sesizarilor formulate de functionari publici, altii decat cei inscrisi in categoriile precedente, sau de catre alte categorii de personal din institutie.
ART. 51
Rubrica nr. 11 “Nr. sesizari adresate de catre beneficiari ai serviciului public” se completeaza cu numarul sesizarilor formulate de catre cetateni sau alti beneficiari ai serviciului public oferit de catre autoritatea sau institutia publica.
ART. 52
Rubrica nr. 12 “Nr. sesizari adresate de catre avertizorul in interesul public” se completeaza cu numarul sesizarilor formulate de catre avertizorul in interes public, astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.
ART. 53
Tabelul nr. II “Modalitatea de finalizare a procedurilor disciplinare” se completeaza avandu-se in vedere sesizarile pentru care a fost aplicata functionarilor publici o sanctiune disciplinara sau, dupa caz, a fost aplicata solutia clasarii ori sesizarea organelor de cercetare penala in cursul semestrului pentru care se face raportarea.
ART. 54
Rubrica nr. 13 “Motivele sesizarilor” se completeaza prin indicarea obiectului si a principalelor motive pe baza carora autorii sesizarilor le-au formulat. Informatiile pot fi sintetizate de catre consilierul de etica pe baza rapoartelor intocmite de comisia de disciplina.
ART. 55
Rubrica nr. 14 “Durata cercetarii administrative” se completeaza prin selectarea uneia dintre perioadele prestabilite. Rubrica este preformatata de catre Agentie cu 4 perioade de referinta: “1 – 3 luni”, “4 – 6 luni”, “7 – 9 luni”, “10 – 12 luni”, cu incadrarea in termenele maxime prevazute de art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 56
Rubrica nr. 15 “Nr. functionari publici in cazul carora s-a propus clasarea sesizarii” se completeaza cu numarul cazurilor in care comisia de disciplina a dispus clasarea sesizarii.
ART. 57
Rubrica nr. 16 “Normele juridice incalcate” se completeaza cu textul/textele legale incalcate, cu precizarea articolului, alineatului si a actului normativ in vigoare incalcat.
ART. 58
Tabelul nr. II.1 “Numar si tipuri de sanctiuni propuse de catre comisia de disciplina” se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare propuse de comisia de disciplina, defalcat pe tipuri de sanctiuni si categorii de functionari publici. Fac obiectul raportarii numai propunerile inaintate de comisia de disciplina persoanei care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara, care s-au finalizat prin emiterea actului administrativ de sanctionare in semestrul pentru care se face raportarea.
ART. 59
Rubricile nr. 17 si 18 “Nr. functionari publici care au savarsit in mod repetat abateri disciplinare” se completeaza cu numarul functionarilor publici pentru care s-a dispus in mai multe randuri aplicarea unei sanctiuni disciplinare.
ART. 60
Rubricile nr. 19 si 20 “Nr. mustrari scrise” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 61
Rubricile nr. 21 si 22 “Nr. diminuari salariale” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 62
Rubricile nr. 23 si 24 “Nr. suspendari ale dreptului la avansare sau promovare” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 63
Rubricile nr. 25 si 26 “Nr. retrogradari” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 64
Rubricile nr. 27 si 28 “Nr. destituiri” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 65
Tabelul nr. II.2 “Numar si tipuri de sanctiuni dispuse de catre persoana care are competenta legala de aplicare” reflecta numarul si tipul sanctiunilor disciplinare aplicate de persoana care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare.
ART. 66
Rubrica nr. 29 “Motivele aplicarii unei sanctiuni diferite” se completeaza prin sintetizarea motivelor care au determinat persoana care are competenta legala de a aplica o alta sanctiune decat cea propusa de catre comisia de disciplina si care are obligatia de a motiva aceasta decizie.
ART. 67
Rubricile nr. 30 si 31 “Nr. mustrari scrise” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 68
Rubricile nr. 32 si 33 “Nr. diminuari salariale” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 69
Rubricile nr. 34 si 35 “Nr. suspendari ale dreptului la avansare sau promovare” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 70
Rubricile nr. 36 si 37 “Nr. retrogradari” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 71
Rubricile nr. 38 si 39 “Nr. destituiri” se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost dispuse in semestrul pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 72
La tabelul nr. II.3 “Organele de cercetare penala si instantele de judecata”, rubricile nr. 40 si 41 “Nr. cazuri in care au fost sesizate organele de cercetare penala” se completeaza cu numarul de cazuri in care fapta a fost sesizata ca infractiune sau pentru care au existat indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea penala si in care comisia de disciplina a luat masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 73
Rubrica nr. 42 “Fapte sesizate ca infractiuni” se completeaza pe scurt cu fapta sesizata, considerata a intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penala.
ART. 74
Rubrica nr. 43 “Nr. cazuri in care s-a dispus condamnarea penala prin hotarare judecatoreasca definitiva” se completeaza cu informatiile care reflecta cazurile respective, astfel cum rezulta pe baza hotararilor judecatoresti definitive pronuntate in semestrul pentru care se face raportarea.
ART. 75
Rubrica nr. 44 “Incadrarea juridica a infractiunii pentru care s-a dispus condamnarea penala” se completeaza cu identificarea articolului din Codul penal, prevazut in hotararea definitiva de condamnare, si cu pedeapsa aplicata care se regaseste in dispozitivul hotararii judecatoresti.
ART. 76
Rubrica nr. 45 “Alte decizii” se completeaza cu masura dispusa, alta decat una dintre cele prevazute in rubricile 43 si 44.
ART. 77
Rubricile nr. 46 si 47 “Nr. de sanctiuni disciplinare contestate in instanta” se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare care au fost contestate in instanta si pentru care instanta de judecata a pronuntat o hotarare definitiva si irevocabila in perioada pentru care se face raportarea, defalcat pe categorii de functionari publici de conducere, respectiv de executie.
ART. 78
Rubrica nr. 48 “Nr. de hotarari pronuntate de instanta prin care s-a mentinut sanctiunea disciplinara initiala” se completeaza cu numarul de hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instanta de judecata in perioada de raportare, prin care instanta de judecata a mentinut sanctiunea disciplinara initiala.
ART. 79
Rubrica nr. 49 “Nr. de hotarari pronuntate de instanta prin care instanta a dispus aplicarea unei sanctiuni disciplinare mai usoare decat cea initiala” se completeaza cu numarul de hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instanta de judecata in perioada de raportare, prin care instanta de judecata a dispus aplicarea unei sanctiuni disciplinare mai usoare decat cea initiala.
ART. 80
Rubrica nr. 50 “Nr. de hotarari pronuntate de instanta prin care instanta a anulat sanctiunea disciplinara dispusa initial” se completeaza cu numarul de hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instanta de judecata in perioada de raportare, prin care instanta de judecata a dispus anularea sanctiunii disciplinare dispuse initial.

CAPITOLUL III
Reguli si responsabilitati privind evaluarea si imbunatatirea procesului de implementare

ART. 81
(1) Evaluarea si imbunatatirea procesului de implementare a prezentului ordin se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora si a solutiilor considerate adecvate pentru cresterea calitatii implementarii prezentului ordin;
b) la nivelul Agentiei, pe baza analizei generale a procesului de monitorizare desfasurat in conditiile prezentului ordin.
(2) Pentru asigurarea calitatii procesului de monitorizare, Agentia poate posta pe portalul institutiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”, urmatoarele:
a) unele modele cu caracter exemplificativ privind completarea unor rubrici cuprinse in tabelele din formatele standard de raportare prevazute de anexele nr. 1 si 2, in scopul facilitarii intelegerii si aplicarii prezentului ordin;
b) recomandari privind imbunatatirea procesului de raportare sau, dupa caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agentia le efectueaza cu privire la aplicarea prezentului ordin si la desfasurarea procesului de implementare.
(3) Persoanelor prevazute la art. 10 care au responsabilitati in implementarea prezentului ordin le revine obligatia de a consulta trimestrial, respectiv semestrial, anterior completarii si transmiterii anexelor nr. 1 si 2, portalul Agentiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”, in vederea informarii lor cu privire la masurile de natura celor prevazute la alin. (2).

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 82
Agentia recomanda consiliilor judetene sa acorde sprijinul necesar primariilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatica, la cererea acestora, in vederea comunicarii electronice a formatelor de raportare, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (4) lit. c).
ART. 83
(1) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004, republicata, precum si pentru a se asigura consolidarea rolului institutional al consilierului de etica, Agentia recomanda autoritatilor si institutiilor publice urmatoarele:
a) desemnarea consilierului de etica sa se faca, de regula, din cadrul compartimentului de resurse umane;
b) calitatea de consilier de etica sa nu fie atribuita conducatorului compartimentului de resurse umane;
c) persoana desemnata consilier de etica sa nu fie membru al comisiei de disciplina;
d) atributiile functionarului public desemnat consilier de etica sa fie revizuite astfel incat atributiile corespunzatoare calitatii de consilier de etica sa aiba o pondere proportionala cu importanta si volumul activitatii de consiliere etica si de monitorizare a respectarii normelor de conduita in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice;
e) sa sprijine activitatea consilierului de etica;
f) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului de etica la programe de perfectionare profesionala avand tematici precum etica, conduita si integritate, masuri anticoruptie si comunicare;
g) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului de etica la dezbaterile si evenimentele organizate de Agentie in vederea dezvoltarii retelei consilierilor de etica.
(2) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agentie domenii prioritare de instruire a consilierilor de etica.
(3) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si alte tematici pentru perfectionarea profesionala a consilierilor de etica, in raport cu necesitatile de instruire ale acestora identificate in cadrul procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale si de oferta disponibila a furnizorilor de formare profesionala.
ART. 84
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu care revin consilierilor de etica, in ceea ce priveste consilierea etica, completarea si transmiterea formatelor de raportare in conditiile si in termenele reglementate prin prezentul ordin, constituie abatere disciplinara in temeiul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 85
Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1, pentru trimestrul I al anului 2013, se completeaza si se transmite, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, in primele 7 zile lucratoare ale lunii mai 2013.
ART. 86
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificarile ulterioare.
ART. 87
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 88
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close