Republicare oficiala. Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei

In M. Of. nr. 206 din 11 aprilie 2013 a fost republicata Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 2012, aprobata prin Legea nr. 74/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013. Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normative.
ART. 2
Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este Guvernul Romaniei.
ART. 3
(1) Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, care functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei “Monitorul Oficial al Romaniei” cuprinse in anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

CAPITOLUL II
Structura Monitorului Oficial al Romaniei

ART. 4
Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde 7 parti, structurate in functie de natura actelor supuse publicarii.
ART. 5
In Partea I se publica urmatoarele categorii de acte:
A. actele juridice ale Parlamentului:
a) legile, hotararile si motiunile;
b) hotararile si motiunile celor doua Camere ale Parlamentului;
B. actele cu caracter politic ale Parlamentului si ale celor doua Camere;
C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;
D. decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului;
E. actele Presedintelui Romaniei:
a) decretele;
b) mesajele si alte acte adresate Parlamentului;
F. actele Guvernului:
a) hotararile, cu exceptia celor care au caracter militar;
b) ordonantele emise in temeiul unei legi speciale de abilitare;
c) ordonantele de urgenta;
d) declaratiile de politica generala si alte asemenea declaratii;
G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;
H. actele normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate in vederea organizarii executarii legii;
I. actele normative adoptate de autoritatile administrative autonome si de alte autoritati publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, in vederea organizarii executarii legii;
J. deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale;
K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
L. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;
M. deciziile si hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate in cazurile in care statul roman are calitatea de parat;
N. actele normative adoptate de persoane juridice – altele decat autoritatile publice – care au fost abilitate prin lege sa asigure executarea unor legi;
O. alte acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publica in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei.
ART. 6
In Partea a II-a se publica:
A. stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si Senatului;
B. stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
C. sintezele lucrarilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;
D. rapoartele si darile de seama prezentate Parlamentului de catre autoritatile publice, potrivit Constitutiei sau altor legi, dupa dezbaterea acestora de catre Parlament;
E. intrebari adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice la care nu s-a raspuns;
F. alte acte prevazute de lege.
ART. 7
In Partea a III-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice, inscrisuri, comunicari, anunturi si altele asemenea.
ART. 8
In Partea a IV-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la operatori economici si la alte categorii de persoane juridice, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.
ART. 9
In Partea a V-a se publica contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si de ramura, conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.
ART. 10
In Partea a VI-a se publica anunturile privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si alte anunturi stabilite prin dispozitii legale.
ART. 11
In Partea a VII-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societati cooperative si la alte categorii de persoane juridice infiintate de societatile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.

CAPITOLUL III
Procedura publicarii actelor in Monitorul Oficial al Romaniei

SECTIUNEA 1
Publicarea

ART. 12
(1) Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si Partea a II-a, se inainteaza Secretariatului General al Guvernului pe suport hartie, in copie certificata, de catre autoritatile emitente, sub semnatura conducatorului acestora sau a loctiitorului sau, si pot fi transmise si prin e-mail, in fisier electronic certificat prin semnatura electronica de catre emitenti.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, spre publicare, actele prevazute la alin. (1).
ART. 13
Autoritatile emitente au obligatia de a comunica neintarziat, in scris, Secretariatului General al Guvernului date, informatii si precizari, solicitate de aceasta institutie publica sau de Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, necesare indeplinirii cerintelor de publicare.
ART. 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de catre cel care a solicitat publicarea, cu incuviintarea Secretariatului General al Guvernului si cu suportarea de catre solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma “Monitorul Oficial” in procesul de editare si publicare.

SECTIUNEA a 2-a
Republicarea si rectificarea actelor

ART. 15
(1) Actul normativ modificat si/sau completat se republica numai in temeiul expres al dispozitiei cuprinse in actul de modificare si/sau de completare.
(2) Republicarea actelor normative se face in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija autoritatii publice care a emis actul de modificare si/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3) Republicarea actelor normative modificate si/sau completate prin ordonante ale Guvernului se face numai dupa aprobarea acestora din urma de catre Parlament.
ART. 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
ART. 17
(1) In cazul in care, dupa publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata Secretariatului General al Guvernului, se procedeaza la publicarea unei rectificari.
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3) Se interzice, sub sanctiunea nulitatii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operatiunea rectificarii.

SECTIUNEA a 3-a
Accesul la publicatia Monitorul Oficial al Romaniei

ART. 18
Regia Autonoma “Monitorul Oficial” editeaza Monitorul Oficial al Romaniei atat in format tiparit, cat si in format electronic, pe care il pune la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.
ART. 19
Regia Autonoma “Monitorul Oficial” realizeaza un produs electronic continand actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, in varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

SECTIUNEA a 4-a
Cheltuielile de publicare

ART. 20
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I, III – VII, si a celor prevazute la art. 6 lit. D se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) actele a caror publicare este prevazuta de Constitutie, deciziile prim-ministrului si actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, ale caror cheltuieli aferente publicarii se suporta de Regia Autonoma „Monitorul Oficial” din bugetul propriu.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 21
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se editeaza, in traducere, si in limba maghiara. Pentru Partea I in limba maghiara, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
ART. 22
Procedura publicarii in partile I – VII, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative in numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.
————
*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.

ART. 23
Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative se face numai dupa textele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 24
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplica Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate in exclusivitate operatiunilor contractuale, altele decat cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public.
ART. 25
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga art. 3 alin. 1-3 din Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” si cap. IV „Organizarea regiei” din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anexa la hotarare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifica in mod corespunzator.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. I, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 202/1998 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:
“ART. I
(1) Regia Autonoma «Monitorul Oficial», care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor, se reorganizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Regia Autonoma «Monitorul Oficial» este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
………………………………………………………………..
ART. III
(1) Pana la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numeste Consiliul de administratie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial», compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei si presedinte al consiliului de administratie.
(2) Din Consiliul de administratie al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
ART. IV
(1) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se aproba organizarea si functionarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial».
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1) se abroga Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close