Regulamentul (UE) nr. 301/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008

Regulamentul (UE) nr. 301/2013 al Comisiei din 27 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste imbunatatirile anuale aduse Standardelor Internationale de Raportare Financiara, ciclul 2009-2011

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate [1], in special articolul 3 alineatul (1),

intrucat:
(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 [2] al Comisiei au fost adoptate anumite standarde internationale si interpretari existente la 15 octombrie 2008.
(2) La 17 mai 2012, Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) a publicat imbunatatirile anuale aduse Standardelor Internationale de Raportare Financiara, ciclul 2009-2011 (imbunatatirile), in cadrul procesului sau periodic de imbunatatire, care vizeaza simplificarea si clarificarea standardelor. Aceste imbunatatiri au ca obiectiv sa rezolve unele probleme neurgente, insa importante, discutate de IASB in cursul ciclului de proiect care a inceput in 2009, legate de partile din Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) care prezinta inconsecvente sau trebuie formulate mai clar. Trei dintre imbunatatiri, si anume modificarile la Anexa D din IFRS 1, la Standardul International de Contabilitate (IAS) 16 si la IAS 34, reprezinta clarificari sau corectari la standardele respective. Celelalte trei imbunatatiri, si anume modificarile la IFRS 1, IAS 1 si IAS 32, includ modificari ale cerintelor existente si completari ale liniilor directoare pentru implementarea acestor cerinte.
(3) Consultarea cu Grupul de experti tehnici (TEG) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiara (EFRAG) confirma faptul ca imbunatatirile indeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare prevazute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
(4) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie modificat in consecinta.
(5) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabila,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifica dupa cum urmeaza:
(1) Standardul International de Raportare Financiara (IFRS) 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara se modifica conform anexei la prezentul regulament;
(2) Standardul International de Contabilitate (IAS) 1 Prezentarea situatiilor financiare se modifica conform anexei la prezentul regulament;
(3) IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara si IAS 34 Raportarea financiara interimara se modifica in conformitate cu IAS 1, astfel cum se indica in anexa la prezentul regulament;
(4) IAS 16 Imobilizari corporale se modifica conform anexei la prezentul regulament;
(5) IAS 32 Instrumente financiare: prezentare se modifica conform anexei la prezentul regulament;
(6) Interpretarea 2 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internationale de raportare financiara (IFRIC) Actiunile membrilor in entitati de tip cooperatist si instrumente similare se modifica in conformitate cu IAS 32, astfel cum se indica in anexa la prezentul regulament;
(7) IAS 34 Raportarea financiara interimara se modifica conform anexei la prezentul regulament;
Articolul 2
Fiecare societate trebuie sa aplice modificarile mentionate la articolul 1 cel mai tarziu de la data inceperii primului lor exercitiu financiar care debuteaza la 1 ianuarie 2013 sau dupa aceasta data.
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
[2] JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

————————————————–

ANEXA
STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE
IFRS 1 | IFRS 1Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara |
IAS 1 | IAS 1Prezentarea situatiilor financiare |
IAS 16 | IAS 16Imobilizari corporale |
IAS 32 | IAS 32Instrumente financiare: prezentare |
IAS 34 | IAS 34Raportarea financiara interimara |
“Reproducerea permisa in Spatiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate in afara SEE, cu exceptia dreptului de reproducere in scopul uzului personal sau in alte scopuri legitime. Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org”
Amendament la IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
Se adauga punctele 4A–4B, 23A–23B si 39P.

DOMENIUL DE APLICARE

4 A Fara a aduce atingere dispozitiilor de la punctele 2 si 3, o entitate care a aplicat IFRS-urile intr-o perioada de raportare anterioara, dar care in cele mai recente situatii financiare anuale anterioare nu a inclus o declaratie explicita si fara rezerve de conformitate cu IFRS-urile, trebuie fie sa aplice prezentul IFRS, fie sa aplice IFRS-urile retroactiv in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori, ca si cum entitatea nu ar fi incetat niciodata sa aplice IFRS-urile.
4B Atunci cand o entitate nu alege sa aplice prezentul IFRS in conformitate cu punctul 4A, entitatea trebuie sa aplice totusi cerintele de prezentare a informatiilor de la punctele 23A–23B din IFRS 1, in plus fata de cerintele de prezentare a informatiilor din IAS 8.

PREZENTARE SI INFORMATII DE FURNIZAT

Explicarea trecerii la IFRS-uri

23A O entitate care a aplicat IFRS-urile intr-o perioada anterioara, asa cum este descris la punctul 4A, trebuie sa prezinte:
(a) motivul pentru care a incetat sa mai aplice IFRS-urile; si
(b) motivul pentru care a reluat aplicarea IFRS-urilor.
23B Atunci cand o entitate, in conformitate cu punctul 4A, nu alege sa aplice IFRS 1, entitatea trebuie sa explice motivele pentru care a ales sa aplice IFRS-urile ca si cum nu ar fi incetat niciodata sa aplice IFRS-urile.

DATA INTRARII IN VIGOARE

39P Ciclul de imbunatatiri anuale 2009 – 2011, emis in mai 2012, a adaugat punctele 4A–4B si 23A–23B. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori, pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, aceasta trebuie sa prezinte acest fapt.
Amendament la Anexa D la IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
Se modifica punctul D23 si se adauga punctul 39Q.

Costurile indatorarii
D23 O entitate care adopta pentru prima data IFRS-urile poate alege sa aplice cerintele IAS 23 incepand cu data tranzitiei sau cu o data anterioara, astfel cum se prevede la punctul 28 din IAS 23. Incepand cu data la care o entitate care aplica aceasta scutire incepe sa aplice IAS 23, entitatea:
(a) nu trebuie sa retrateze componenta costurilor indatorarii care a fost capitalizata conform Principiilor contabile general acceptate (GAAP) anterioare si care a fost inclusa in valoarea contabila a activelor la acea data; si
(b) trebuie sa contabilizeze costurile indatorarii suportate la data respectiva sau ulterior acestei date in conformitate cu IAS 23, inclusiv costurile indatorarii suportate la data respectiva sau ulterior acestei date pentru activele eligibile aflate deja in constructie.

DATA INTRARII IN VIGOARE

39Q Ciclul de imbunatatiri anuale 2009-2011, emis in mai 2012, a modificat punctul D23. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.

Amendament la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

Punctele 10, 38 si 41 se modifica. Punctele 39 si 40 se elimina. Se adauga punctele 38A–38D, 40A–40D si 139L (chiar daca continutul punctelor 38A si 38B se bazeaza pe punctele anterioare 39 si 40, care au fost acum eliminate), precum si titlurile inainte de punctele 38, 38C si 40A.

Set complet de situatii financiare

10 Un set complet de situatii financiare contine:
(a) o situatie a pozitiei financiare la finalul perioadei;
(b) o situatie a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada respectiva;
(c) o situatie a modificarilor capitalurilor proprii aferenta perioadei;
(d) o situatie a fluxurilor de trezorerie aferenta perioadei;
(e) note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative;
(ea) informatii comparative cu privire la perioada precedenta, asa cum se precizeaza la punctele 38 si 38A; si
(f) o situatie a pozitiei financiare la inceputul perioadei precedente, atunci cand o entitate aplica retroactiv o politica contabila sau realizeaza o retratare retrospectiva a elementelor din situatiile sale financiare sau atunci cand reclasifica elemente in situatiile sale financiare in conformitate cu punctele 40A–40D.
O entitate poate utiliza pentru situatii alte titluri decat cele utilizate in prezentul standard. De exemplu, o entitate poate utiliza titlul “situatia rezultatului global” in loc de “situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global”.

Informatii comparative

Informatii comparative minime

38 Cu exceptia cazului in care IFRS-urile permit sau prevad altfel, o entitate trebuie sa prezinte informatiile comparative aferente perioadei precedente pentru toate sumele raportate in situatiile financiare ale perioadei curente. O entitate trebuie sa includa informatii comparative pentru informatiile narative si descriptive, daca acest lucru este relevant pentru intelegerea situatiilor financiare ale perioadei curente.
38A O entitate trebuie sa prezinte cel putin doua situatii ale pozitiei financiare, doua situatii ale profitului sau pierderii si ale altor elemente ale rezultatului global, doua situatii separate ale profitului sau pierderii (daca se prezinta), doua situatii ale fluxurilor de trezorerie si doua situatii ale modificarilor capitalurilor proprii, precum si notele aferente.
38B In unele cazuri, informatiile narative furnizate in situatiile financiare pentru perioada (perioadele) precedenta (precedente) continua sa fie relevante in perioada curenta. De exemplu, o entitate prezinta in perioada curenta detalii privind un litigiu, al carui rezultat era nesigur la finalul perioadei precedente si care este inca nerezolvat. Prezentarea unor informatii care indica existenta acelei incertitudini la finalul perioadei precedente si a unor informatii cu privire la masurile care au fost luate pe parcursul perioadei respective pentru rezolvarea incertitudinii poate fi utila pentru utilizatori.

Informatii comparative suplimentare

38C O entitate poate prezenta informatii comparative in plus fata de situatiile financiare comparative minime impuse de IFRS-uri, cu conditia ca informatiile respective sa fie elaborate in conformitate cu IFRS-urile. Aceste informatii comparative pot consta in una sau mai multe dintre situatiile mentionate la punctul 10, dar nu este necesar sa cuprinda un set complet de situatii financiare. Intr-un astfel de caz, entitatea trebuie sa prezinte note informative aferente acelor situatii suplimentare.
38D De exemplu, o entitate poate prezenta o a treia situatie a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global (prezentand astfel perioada curenta, perioada precedenta si o perioada comparativa suplimentara). Totusi, entitatea nu este obligata sa prezinte o a treia situatie a pozitiei financiare, o a treia situatie a fluxurilor de trezorerie sau o a treia situatie a modificarilor capitalurilor proprii (de exemplu, o situatie financiara comparativa suplimentara). Entitatea trebuie sa prezinte, in notele la situatiile financiare, informatiile comparative referitoare la situatia suplimentara a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global.
39 [Eliminat]
40 [Eliminat]

Modificarea politicii contabile, retratarea retroactiva sau reclasificarea

40A O entitate trebuie sa prezinte o a treia situatie a pozitiei financiare la inceputul perioadei precedente, pe langa situatiile financiare comparative minime cerute la punctul 38A, daca:
(a) aplica retroactiv o politica contabila, efectueaza o retratare retroactiva a elementelor din situatiile sale financiare sau reclasifica elemente in situatiile sale financiare; si
(b) aplicarea retroactiva, retratarea retroactiva sau reclasificarea are un efect semnificativ asupra informatiilor din situatia pozitiei financiare de la inceputul perioadei precedente.
40B In circumstantele descrise la punctul 40A, o entitate trebuie sa prezinte trei situatii ale pozitiei financiare:
(a) la finalul perioadei curente;
(b) la finalul perioadei precedente; si
(c) la inceputul perioadei precedente.
40C Atunci cand o entitate este obligata sa prezinte o situatie suplimentara a pozitiei financiare in conformitate cu punctul 40A, aceasta trebuie sa prezinte informatiile prevazute la punctele 41–44 si in IAS 8. Totusi, nu este necesar sa fie prezentate notele aferente situatiei de deschidere a pozitiei financiare de la inceputul perioadei precedente.
40D Data respectivei situatii de deschidere a pozitiei financiare trebuie sa fie la inceputul perioadei precedente, indiferent daca situatiile financiare ale unei entitati prezinta informatii comparative pentru perioade anterioare (astfel cum se permite la punctul 38C).
41 In cazul in care o entitate modifica prezentarea sau clasificarea elementelor din situatiile sale financiare, aceasta trebuie sa reclasifice valorile comparative, cu exceptia cazului in care reclasificarea este imposibil de realizat. Atunci cand entitatea reclasifica valorile comparative, aceasta trebuie sa prezinte (inclusiv pentru inceputul perioadei precedente):
(a) natura reclasificarii;
(b) valoarea fiecarui element sau clasa de elemente care este reclasificat(a); si
(c) motivul reclasificarii.

DISPOZITII TRANZITORII SI DATA INTRARII IN VIGOARE

139L Ciclul de imbunatatiri anuale 2009 – 2011, emis in mai 2012, a modificat punctele 10, 38 si 41, a eliminat punctele 39–40 si a adaugat punctele 38A–38D si 40A–40D. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.

Amendamente corelate la alte standarde, care rezulta din amendamentul la IAS 1
Urmatoarele amendamente la alte IFRS-uri sunt necesare pentru a asigura consecventa cu IAS 1 revizuit.
Amendament la IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
Se modifica punctul 21 si se adauga punctul 39R.

PREZENTARE sI INFORMAtII DE FURNIZAT

Informatii comparative
21 Primele situatii financiare in conformitate cu IFRS ale unei entitati trebuie sa includa cel putin trei situatii ale pozitiei financiare, doua situatii ale profitului sau pierderii si ale altor elemente ale rezultatului global, doua situatii separate ale profitului sau pierderii (daca sunt prezentate), doua situatii ale fluxurilor de trezorerie si doua situatii ale modificarilor capitalurilor proprii si notele aferente, inclusiv informatii comparative pentru toate situatiile prezentate.

DATA INTRARII IN VIGOARE

39R Ciclul de imbunatatiri anuale 2009-2011, emis in mai 2012, a modificat punctul 21. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.
Amendament la IAS 34 Raportarea financiara interimara
Se modifica punctul 5 si se adauga punctul 52.

CONTINUTUL UNUI RAPORT FINANCIAR INTERIMAR

5 In conformitate cu IAS 1, un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:
(a) o situatie a pozitiei financiare la finalul perioadei;
(b) o situatie a profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada respectiva;
(c) o situatie a modificarilor capitalurilor proprii aferenta perioadei;
(d) o situatie a fluxurilor de trezorerie aferenta perioadei;
(e) note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative;
(ea) informatii comparative referitoare la perioada precedenta, asa cum se precizeaza la punctele 38 si 38A din IAS 1; si
(f) o situatie a pozitiei financiare la inceputul perioadei precedente, atunci cand o entitate aplica retrospectiv o politica contabila sau realizeaza o retratare retrospectiva a elementelor din situatiile sale financiare sau atunci cand reclasifica elemente din situatiile sale financiare in conformitate cu punctele 40A–40D din IAS 1.
O entitate poate utiliza pentru situatii alte titluri decat cele utilizate in prezentul standard. De exemplu, o entitate poate utiliza titlul “situatia rezultatului global” in loc de “situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global”.

DATA INTRARII IN VIGOARE

52 Ciclul de imbunatatiri anuale 2009-2011, emis in mai 2012, a modificat punctul 5, amendamentul respectiv rezultand din amendamentul la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.
Amendament la IAS 16 Imobilizari corporale
Se modifica punctul 8 si se adauga punctul 81G.

RECUNOASTEREA

8 Elemente precum piesele de schimb, echipamentele de rezerva si echipamentele de intretinere sunt recunoscute in conformitate cu prezentul IFRS atunci cand acestea corespund definitiei imobilizarilor corporale. Altfel, aceste elemente se clasifica drept elemente de stoc.

DATA INTRARII IN VIGOARE

81G Ciclul de imbunatatiri anuale 2009 – 2011, emis in mai 2012, a modificat punctul 8. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.
Amendament la IAS 32 Instrumente financiare: prezentare
Se modifica punctele 35, 37 si 39 si se adauga punctele 35A si 97M.

PREZENTARE

Dobanzi, dividende, pierderi si castiguri (a se vedea si punctul AG37)
35 Dobanzile, dividendele, pierderile si castigurile aferente unui instrument financiar sau unei componente care reprezinta o datorie financiara trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in profit sau pierdere. Distribuirile catre detinatorii unui instrument de capitaluri proprii trebuie recunoscute de catre entitate direct in capitalurile proprii. Costurile unei tranzactii de capitaluri proprii trebuie contabilizate ca o deducere din capitalurile proprii.
35A Impozitul pe profit aferent distribuirilor catre detinatorii unui instrument de capitaluri proprii si cel aferent costurilor unei tranzactii de capitaluri proprii trebuie contabilizate in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.
37 O entitate suporta in general diferite costuri aferente emiterii sau achizitionarii propriilor sale instrumente de capitaluri proprii. Aceste costuri pot include taxele de inregistrare si alte taxe platite autoritatii de reglementare, sumele platite consilierilor juridici, expertilor contabili si altor consilieri profesionali, costuri de tiparire si taxe de timbru. Costurile unei tranzactii de capitaluri proprii sunt contabilizate ca o deducere din capitalurile proprii in masura in care acestea sunt costuri incrementale direct atribuibile tranzactiei de capitaluri proprii si care altfel ar fi fost evitate. Costurile unei tranzactii de capitaluri proprii care este abandonata sunt recunoscute drept cheltuieli.
39 Valoarea costurilor de tranzactie contabilizata ca o deducere din capitalurile proprii in cursul perioadei este prezentata separat conform IAS 1.

DATA INTRARII IN VIGOARE SI DISPOZITII TRANZITORII

97M Ciclul de imbunatatiri anuale 2009 – 2011, emis in mai 2012, a modificat punctele 35, 37 si 39 si a adaugat punctul 35A. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.
Amendamente corelate la alte standarde, care rezulta din amendamentul la IAS 32
Urmatoarele amendamente la alte IFRS-uri sunt necesare pentru a asigura consecventa cu IAS 32 revizuit.
Amendament la IFRIC 2 Actiunile membrilor in entitati de tip cooperatist si instrumente similare
Se modifica punctul 11 si se adauga punctul 17.

CONSENS

11 Dupa cum se prevede la punctul 35 din IAS 32, distribuirile catre detinatorii instrumentelor de capitaluri proprii sunt recunoscute direct in capitalurile proprii. Dobanzile, dividendele si alte venituri aferente unor instrumente financiare clasificate drept datorii financiare sunt cheltuieli, indiferent daca aceste sume platite sunt caracterizate in mod legal drept dividende, dobanzi sau altfel.

DATA INTRARII IN VIGOARE

17 Ciclul de imbunatatiri anuale 2009-2011, emis in mai 2012, a modificat punctul 11. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Daca o entitate aplica respectivul amendament la IAS 32 ca parte din Ciclul de imbunatatiri anuale 2009–2011 (emis in mai 2012) pentru o perioada anterioara, amendamentul de la punctul 11 se va aplica pentru acea perioada anterioara.
Amendament la IAS 34 Raportarea financiara interimara
Se modifica punctul 16A si se adauga punctul 53.

CONTINUTUL UNUI RAPORT FINANCIAR INTERIMAR

Alte prezentari

16A Pe langa prezentarea evenimentelor si tranzactiilor semnificative in conformitate cu punctele 15-15C, o entitate trebuie sa includa urmatoarele informatii in notele la situatiile sale financiare interimare, daca acestea nu sunt prezentate in alta parte in raportul financiar interimar. Informatiile trebuie raportate, in mod normal, de la inceputul exercitiului pana in prezent.
(a) …
(g) urmatoarele informatii pe segmente (furnizarea informatiilor pe segmente este prevazuta in raportul financiar interimar al unei entitati doar daca IFRS 8 Segmente operationale prevede ca entitatea sa prezinte informatii pe segmente in cadrul situatiilor sale financiare anuale):
(i) …
(iv) o evaluare a activelor totale si a datoriilor pentru un anumit segment raportabil, daca astfel de valori sunt furnizate in mod periodic principalului factor decizional operational si daca au existat modificari semnificative fata de valoarea prezentata in ultimele situatii financiare anuale pentru acel segment raportabil.
(v) …
(h) …

DATA INTRARII IN VIGOARE

53 Ciclul de imbunatatiri anuale 2009-2011, emis in mai 2012, a modificat punctul 16A. O entitate trebuie sa aplice retroactiv acest amendament, in conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2013. Se permite aplicarea anterior acestei date. Daca o entitate aplica respectivul amendament pentru o perioada anterioara, trebuie sa prezinte acest fapt.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close