CJUE. Cauza Mariana Irimie

feature photo

„Restituirea unor taxe percepute de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii – Regim national care limiteaza dobanzile aferente taxei rambursate pe care trebuie sa le plateasca statul respectiv – Dobanzi calculate incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a taxei – Neconformitate cu dreptul Uniunii – Principiul efectivitatii”

In cauza C-565/11,

avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Sibiu (Romania), prin decizia din 14 iulie 2011, primita de Curte la 10 noiembrie 2011, in procedura

Mariana Irimie

impotriva

Administratiei Finantelor Publice Sibiu,

Administratiei Fondului pentru Mediu,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul M. Ilešič (raportor), presedinte de camera, domnii E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, doamna C. Toader si domnul C. G. Fernlund, judecatori,
avocat general: domnul M. Wathelet,
grefier: domnul M. Aleksejev, administrator,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 17 octombrie 2012,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru doamna Irimie, de D. Tarsia, avocat;
– pentru guvernul roman, de R. H. Radu, precum si de R. M. Giurescu si de A. Voicu, in calitate de agenti;
– pentru guvernul spaniol, de A. Rubio González, in calitate de agent;
– pentru guvernul portughez, de L. Inez Fernandes, in calitate de agent;
– pentru Comisia Europeana, de J.-P. Keppenne, precum si de L. Bouyon si de C. Barslev, in calitate de agenti,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 13 decembrie 2012,

pronunta prezenta

Hotarare

1 Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea dreptului Uniunii in raport cu un regim national care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a taxei respective.

2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre doamna Irimie, resortisant roman, pe de o parte, si Administratia Finantelor Publice Sibiu si Administratia Fondului pentru Mediu, pe de alta parte, cu privire la plata dobanzilor cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii.

Dreptul roman

OUG nr. 50/2008

3 In ordinea juridica romaneasca, la momentul faptelor aflate la originea litigiului principal, taxa pe poluare pentru autovehicule era reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 50/2008”).

OG nr. 92/2003

4 Procedura fiscala este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003), cu modificarile ulterioare (denumita in continuare „OG nr. 92/2003”).

5 Articolul 70 din OG nr. 92/2003, intitulat „Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor”, prevede:

„(1) Cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

(2) In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.”

6 Articolul 124 din OG nr. 92/2003, intitulat „Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget”, prevede la alineatul (1):

„Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la […] articolul 70, […] pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.”

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

7 Contenciosul administrativ este reglementat in dreptul roman de Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004), cu modificarile ulterioare (denumita in continuare „Legea nr. 554/2004”).

8 Articolul 1 din Legea nr. 554/2004, intitulat „Subiectele de sesizare a instantei”, prevede la alineatul (1):

„Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. […]”

9 Articolul 8 din Legea nr. 554/2004, intitulat „Obiectul actiunii judiciare”, prevede la alineatul (1):

„Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termen […], poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea in tot sau in parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri […]”

Cauza principala si intrebarea preliminara

10 In anul 2007, doamna Irimie a cumparat un autovehicul inmatriculat in Germania. Pentru a-l inmatricula in Romania, aceasta a achitat, in conformitate cu decizia din 4 iulie 2008 a Administratiei Finantelor Publice Sibiu, taxa pe poluare prevazuta de OUG nr. 50/2008, in cuantum de 6 707 RON.

11 La 31 august 2009, doamna Irimie a initiat o procedura la Tribunalul Sibiu pentru a obtine obligarea Administratiei Finantelor Publice Sibiu si a Administratiei Fondului pentru Mediu, pe de o parte, la restituirea sumei platite cu titlu de taxa pe poluare si, pe de alta parte, la plata dobanzilor aferente sumei respective de la data platii acesteia.

12 Instanta de trimitere constata ca latura litigiului care priveste cererea de restituire a sumei platite cu titlu de taxa pe poluare nu ridica probleme majore, tinand seama de Hotararea Curtii din 7 aprilie 2011, Tatu (C-402/09, Rep., p. I-2711), precum si de jurisprudenta ulterioara care confirma aceasta hotarare.

13 In ceea ce priveste, in schimb, cererea de plata a unor dobanzi aferente cuantumului taxei pe poluare, calculate incepand de la data platii acesteia, instanta de trimitere subliniaza ca nu o poate admite din cauza dispozitiilor coroborate ale articolelor 70 si 124 din OG nr. 92/2003. Astfel, dupa cum precizeaza instanta mentionata in raspunsul la cererea de lamuriri a Curtii, din jurisprudenta nationala, constanta si neechivoca, reiese ca, potrivit articolelor mentionate, dobanzile aferente sumelor care trebuie restituite de la bugetul de stat nu sunt acordate decat incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire.

14 Instanta de trimitere are insa indoieli cu privire la conformitatea unei astfel de norme cu dreptul Uniunii, in special cu principiile echivalentei, efectivitatii si proportionalitatii, precum si cu dreptul de proprietate, consacrat la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborat cu articolul 6 TUE.

15 In aceste conditii, Tribunalul Sibiu a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:

„[Principiile] echivalentei, efectivitatii si proportionalitatii remediilor pentru incalcarile dreptului [Uniunii] ocazionate particularilor prin aplicarea unei legislatii neconforme cu dreptul [Uniunii], rezultate din jurisprudenta Curtii […], coroborate cu dreptul de proprietate, instituit de articolul 6 [TUE] [si de] articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pot fi interpretate ca opunandu-se unor dispozitii de drept intern care restrang cuantumul prejudiciului susceptibil de a fi recuperat de particularul al carui drept a fost incalcat?”

Cu privire la intrebarea preliminara

16 Din decizia de trimitere reiese ca prin intrebarea adresata se urmareste, in esenta, sa se stabileasca daca dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim national, precum cel in discutie in litigiul principal, care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe.

17 Doamna Irimie si Comisia Europeana considera ca se impune oferirea unui raspuns afirmativ la aceasta intrebare, in timp ce guvernele roman, spaniol si portughez arata ca dreptul Uniunii nu se opune unui regim precum cel in discutie in litigiul principal.

18 Cu titlu introductiv, trebuie amintit ca Curtea a avut deja ocazia sa constate ca dreptul Uniunii se opune unei taxe precum cea instituita de OUG nr. 50/2008 in versiunea aplicabila faptelor in discutie in litigiul principal, care are ca efect descurajarea importului si a punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre (Hotararea Tatu, citata anterior, punctele 58 si 61).

19 Trebuie aratat, asemenea avocatului general la punctul 19 din concluzii, ca nu este de competenta Curtii sa califice din punct de vedere juridic actiunea formulata de reclamanta din litigiul principal. In speta, ii revine acesteia obligatia de a preciza natura si temeiul actiunii sale, sub controlul instantei de trimitere (a se vedea prin analogie Hotararea din 13 martie 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rep., p. I-2107, punctul 109 si jurisprudenta citata).

20 Dintr-o jurisprudenta constanta reiese ca dreptul de a obtine rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii reprezinta consecinta si completarea drepturilor conferite justitiabililor de dispozitiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe. Statul membru este, asadar, obligat, in principiu, sa ramburseze taxele percepute cu incalcarea dreptului Uniunii (Hotararea din 6 septembrie 2011, Lady & Kid si altii, C-398/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 17, precum si Hotararea din 19 iulie 2012, Littlewoods Retail si altii, C-591/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 24).

21 In plus, trebuie amintit ca, atunci cand un stat membru a incasat taxe cu incalcarea normelor dreptului Uniunii, justitiabilii au dreptul la restituirea nu numai a taxei percepute fara temei, ci si a sumelor platite acestui stat sau retinute de acesta in legatura directa cu taxa respectiva. Aceasta cuprinde si pierderile reprezentate de indisponibilizarea sumelor ca urmare a exigibilitatii premature a taxei (a se vedea Hotararea din 8 martie 2001, Metallgesellschaft si altii, C-397/98 si C-410/98, Rec., p. I-1727, punctele 87-89, Hotararea din 12 decembrie 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec., p. I-11753, punctul 205, Hotararea Littlewoods Retail si altii, citata anterior, punctul 25, precum si Hotararea din 27 septembrie 2012, Zuckerfabrik Jülich si altii, C-113/10, C-147/10 si C-234/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 65).

22 In consecinta, principiul obligarii statelor membre sa restituie cu dobanda taxele percepute cu incalcarea dreptului Uniunii decurge din acest din urma drept (Hotararile citate anterior Littlewoods Retail si altii, punctul 26, precum si Hotararea Zuckerfabrik Jülich si altii, punctul 66).

23 In aceasta privinta, Curtea a statuat deja ca, in absenta unei reglementari a Uniunii, revine ordinii juridice interne a fiecarui stat membru atributia de a prevedea conditiile in care se impune acordarea unor astfel de dobanzi, in special rata si modul de calcul al acestor dobanzi. Aceste conditii trebuie sa respecte principiile echivalentei si efectivitatii, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa fie mai putin favorabile decat cele aplicabile unor cereri similare intemeiate pe dispozitii de drept intern si nici concepute astfel incat sa faca in practica imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica a Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea Littlewoods Retail si altii, citata anterior, punctele 27 si 28, precum si jurisprudenta citata).

24 In ceea ce priveste principiul echivalentei, trebuie aratat ca Curtea nu dispune de niciun element de natura sa dea nastere unor indoieli in legatura cu conformitatea cu acesta a regimului in discutie in litigiul principal.

25 Astfel, din dosarul de care dispune Curtea pare sa rezulte ca regimul in discutie in litigiul principal, care nu acorda dobanzi decat incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a taxei percepute fara temei, se aplica tuturor sumelor care trebuie restituite de la buget, atat celor percepute cu incalcarea dreptului Uniunii, cat si celor percepute cu incalcarea dreptului national, aspect care trebuie insa verificat de instanta de trimitere.

26 In ceea ce priveste principiul efectivitatii, acesta impune, intr-o situatie de restituire a unei taxe percepute de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii, ca normele nationale care privesc in special calculul dobanzilor eventual datorate sa nu aiba ca efect privarea persoanei impozabile de o despagubire adecvata pentru pierderea suferita prin plata nedatorata a taxei (a se vedea Hotararea Littlewoods Retail si altii, citata anterior, punctul 29).

27 In speta, trebuie sa se constate ca un regim precum cel in discutie in litigiul principal, care limiteaza dobanzile la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a taxei percepute fara temei, nu indeplineste aceasta cerinta.

28 Astfel, aceasta pierdere depinde in special de durata indisponibilizarii sumei platite fara temei cu incalcarea dreptului Uniunii si survine astfel, in principiu, in perioada cuprinsa intre data platii fara temei a taxei in cauza si data restituirii acesteia.

29 Avand in vedere cele de mai sus, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim national, precum cel in discutie in litigiul principal, care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe.

Cu privire la cheltuielile de judecata

30 Intrucat, in privinta partilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

Dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim national, precum cel in discutie in litigiul principal, care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe.

Sursa: CJUE

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close