Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al SEE 2009-2014

In M. Of. nr. 210 din 13 aprilie 2013 a fost publicata OUG 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

Din cuprins:
Avand in vedere ca adoptarea acestui act normativ este obligatorie pentru aprobarea programelor finantate prin cele doua mecanisme financiare 2009-2014, sub forma de ordonanta de urgenta a Guvernului, intrucat creeaza cadrul procedural, legal, financiar pentru gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European 2009-2014 acordate Romaniei prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 si asigura respectarea termenului de elaborare si transmitere a Descrierii sistemului de management si control la nivel national, in luna martie 2013, conform regulamentelor aplicabile celor doua mecanisme financiare, in absenta careia programele nu pot fi aprobate,
tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta poate avea consecinte serioase si ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra gradului de absorbtie a fondurilor acordate Romaniei prin cele doua mecanisme financiare, intrucat alocarea fondurilor acordate Romaniei din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) trebuie valorificata optim, reprezentand o resursa-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si societatii romanesti, precum si un element central al sustenabilitatii bugetare prin prisma strategiei investitionale si a caracterului nerambursabil al acestor fonduri,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei in calitate de stat membru al Spatiului Economic European, potrivit Memorandumului de intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, respectiv Memorandumului de intelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum si a cofinantarii aferente acestei asistente, in vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, denumite in continuare mecanismele financiare ale Spatiului Economic European.
ART. 2
(1) Termenii si expresiile “punct national de contact”, “Autoritate de certificare”, “Autoritate de audit”, “program” si “proiect” au intelesurile prevazute in regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European 2009-2014.
(2) Termenul “neregula” si expresia “creante bugetare rezultate din nereguli” au intelesurile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Punctul national de contact este asimilat autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, in sensul prevederilor actelor normative mentionate mai sus.
(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Acord de implementare a programului – acord incheiat intre punctul national de contact si operatorii de programe, prin care sunt stabilite termenele si conditiile de implementare a programului finantat in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, rolul si responsabilitatile partilor;
b) Acord de program – acord incheiat intre Comitetul Mecanismului financiar pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European/Ministerul Afacerilor Externe norvegian pentru Mecanismul financiar norvegian si punctul national de contact, care reglementeaza implementarea fiecarui program aprobat;
c) Administratorul Fondului pentru organizatii neguvernamentale – entitatea numita si contractata de catre Oficiul Mecanismului Financiar in cazul cand acesta actioneaza ca operator de program, care asigura gestionarea financiara si implementarea proiectelor finantate prin Fondul pentru organizatii neguvernamentale din cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European;
d) Autoritatea de certificare si plata – structura organizatorica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, avand responsabilitatile stabilite in anexa A, comuna memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si guvernele statelor donatoare;
e) avans – suma transferata din grantul aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si cofinantarea publica aferenta grantului catre operatorii de programe/promotorii de proiecte si punctul national de contact, in conditiile prevazute in Reguli si proceduri sau in ghidurile aplicantilor elaborate de catre operatorii de programe, in vederea efectuarii cheltuielilor eligibile pentru pregatirea programelor/inceperea derularii proiectelor, pentru primele doua perioade de raportare;
f) cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de catre operatorii de programe/promotorii de proiecte/punctul national de contact si partenerii acestora, dupa caz, aferente programelor/proiectelor aprobate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, care pot fi finantate atat din grant, cat si din cofinantarea publica/cofinantarea privata, potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite in Reguli si proceduri;
g) cheltuieli neeligibile – categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European adoptate prin art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spatiului Economic European si in cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana;
h) contributia nationala publica – suma necesara implementarii programelor/proiectelor, formata din cofinantarea publica si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decat cele eligibile;
i) cofinantarea publica – suma asigurata de catre operatorii de programe institutii publice/organismul de interes public, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita conform acordurilor de program;
j) Comitetul Mecanismului Financiar – comitetul stabilit de catre Comitetul permanent al statelor Asociatiei Europene a Liberului Schimb pentru a administra Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si pentru a lua decizii referitoare la acordarea asistentei financiare;
k) contractul de finantare a proiectului – acord incheiat intre operatorul de program si promotorul de proiect care reglementeaza implementarea unui proiect specific;
l) cofinantarea privata – totalul sumelor asigurate de catre promotorii de proiecte si de catre partenerii acestora, altii decat institutiile publice/organismul de interes public, dupa caz, altele decat cele prevazute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentand sume aferente cheltuielilor eligibile;
m) grant – suma finantata din fonduri externe nerambursabile, acordata pe programe/proiecte Romaniei de catre statele donatoare prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European;
n) institutii publice – denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) organism de interes public – Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, astfel cum este definit la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata, cu modificarile ulterioare;
p) Ministerul Afacerilor Externe norvegian – autoritatea care are responsabilitatea administrarii Mecanismului financiar norvegian si responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistentei financiare;
q) Oficiul Mecanismului Financiar – autoritatea care asista Comitetul Mecanismului Financiar si Ministerul Afacerilor Externe norvegian in administrarea mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, fiind responsabila pentru operatiunile de zi cu zi ale mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, servind ca punct de contact;
r) operatorul de program – entitate publica sau privata, comerciala ori necomerciala, organizatii neguvernamentale avand responsabilitatea pentru pregatirea si implementarea unui program si, de asemenea, pentru managementul financiar al programului;
s) plata indirecta – transferul, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, in contul operatorilor de program/punctului national de contact, al grantului si din contul acestora in conturile promotorilor de proiecte, dupa caz, al sumelor reprezentand avansul si/sau prefinantarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistentei externe nerambursabile primite in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European;
s) prefinantare – o parte din grantul acordat pe program/proiect corespunzatoare cheltuielilor eligibile justificat estimate, acordata operatorilor de program/punctului national de contact/promotorilor de proiecte, potrivit modelului de prefinantare, pe toata perioada implementarii programelor/proiectelor, numai daca au fost indeplinite conditiile din acordul de program si cele stabilite in cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European;
t) promotor de proiect – persoana juridica publica sau privata, inregistrata fiscal in Romania, care semneaza contractul de finantare a proiectului in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile si isi asuma pe deplin responsabilitatea legala privind gestionarea cofinantarii publice si a asistentei externe nerambursabile primite in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, precum si pentru implementarea proiectului;
t) raport financiar intermediar – raport intocmit de operatorii de program/punctul national de contact in formatul stabilit de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexa la regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, certificat de catre Autoritatea de certificare si plata si aprobat de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, care include: declaratia cheltuielilor efectuate in perioada de raportare anterioara datei platii si declaratia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de efectuare a platii;
u) Reguli si proceduri – ansamblul regulilor si procedurilor aplicabile in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European in concordanta cu art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului Spatiului Economic European si in cadrul Mecanismului financiar norvegian in concordanta cu art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana, stabilite in cadrul regulamentelor de implementare si ghidurilor pe programe pentru cele doua mecanisme financiare ale Spatiului Economic European;
v) state donatoare – state din cadrul Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda si Liechtenstein, care asigura asistenta nerambursabila acordata Romaniei prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European.

CAPITOLUL II
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European

ART. 3
Fondurile acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European se aloca potrivit prevederilor art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului privind Spatiul Economic European si potrivit art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana privind Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 si se utilizeaza in baza prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei si Guvernul Romaniei si a prevederilor Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei.
ART. 4
(1) Directia Spatiul Economic European din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de punct national de contact, poarta intreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor celor doua mecanisme financiare ale Spatiului Economic European si pentru implementarea celor doua memorandumuri de intelegere, precum si responsabilitatea gestionarii fondurilor aferente Asistentei tehnice si Fondului pentru relatii bilaterale la nivel national.
(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea de certificare si plata, asigura gestionarea conturilor deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) si e). Autoritatea de certificare si plata incheie acorduri cu operatorii de program/punctul national de contact, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, in functie de stadiul implementarii programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de grant aferente mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, efectuate in conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(4) Administratorul Fondului pentru organizatiile neguvernamentale si entitatile dintr-un stat donator care au rol de operator de program asigura gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, pentru tipul de asistenta financiara nerambursabila prevazut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la banci comerciale.
(5) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente sumelor reprezentand grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, toti operatorii de program si punctul national de contact utilizeaza cate un cont deschis la banci comerciale pentru operatiuni in euro, purtator de dobanda, dedicat exclusiv primirii grantului si efectuarii de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.
(6) Operatorii de program utilizeaza separat un cont in euro, dedicat gestionarii costurilor sale de management.
(7) Dobanda aferenta sumelor reprezentand grantul, acumulata in conturile prevazute la alin. (5) si (6) utilizate de catre operatorii de program/punctul national de contact, se raporteaza anual, pana la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza in euro acesteia, in 20 de zile lucratoare de la data raportarii. Autoritatea de certificare si plata raporteaza Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, in 3 luni calendaristice de la sfarsitul anului, orice dobanda corespunzatoare conturilor prevazute la alin. (5) si (6) si conturilor deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European. Dobanda raportata va fi virata de catre Autoritatea de certificare si plata, in 15 zile lucratoare de la data raportarii, catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.
(8) Sumele aferente derularii proiectelor finantate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, existente in conturile promotorilor de proiecte, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare a proiectelor, cu exceptia creantelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
(1) Mecanismele financiare ale Spatiului Economic European finanteaza urmatoarele tipuri de asistenta financiara nerambursabila, asa cum sunt definite prin Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei si Guvernul Romaniei si Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei:
a) proiecte individuale;
b) scheme mici de grant;
c) Fondul pentru organizatii neguvernamentale si fondurile pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator (norvegiana);
d) Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national;
e) asistenta tehnica gestionata de catre Ministerul Fondurilor Europene prin punctul national de contact;
f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004 – 2009, stabilite a fi finalizate in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei. In acest caz se aplica regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004 – 2009.
(2) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si se transfera de catre Autoritatea de certificare si plata care gestioneaza aceste conturi in conturile in euro deschise de operatorii de program la banci comerciale, in vederea finantarii cheltuielilor eligibile.
(3) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. d) si e), se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si se transfera de catre Autoritatea de certificare si plata care gestioneaza aceste conturi in conturile in euro deschise de punctul national de contact la banci comerciale, desemnat sa gestioneze utilizarea acestor fonduri.
(4) Sumele aferente tipului de asistenta financiara nerambursabila acordata in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, prevazut la alin. (1) lit. c), se transfera in euro direct de catre statele donatoare in contul administratorului Fondului pentru organizatii neguvernamentale/entitatii dintr-un stat donator cu rol de operator de program si se utilizeaza potrivit acordurilor incheiate.
(5) Pentru derularea operatiunilor financiare in lei aferente programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, institutiile publice/organismul de interes public, in calitate de punct national de contact/operator de program/promotor de proiecte, au obligatia sa deschida si conturi in sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale in vigoare. Conturile deschise de operatorii de program in sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului primit prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, vor fi purtatoare de dobanda.
(6) Promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice, pot opta pentru derularea operatiunilor financiare in lei, pentru deschiderea de conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi in lei la banci comerciale.

CAPITOLUL III
Fonduri aferente mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European

ART. 6
(1) In bugetele operatorilor de program institutii publice/organism de interes public se cuprind:
a) valoarea cofinantarii publice, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program;
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b);
c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si plata si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. b), in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b).
(2) In cazul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(3) In cazul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) ca subventii se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
(4) In cazul Administratiei Fondului pentru Mediu in calitate de operator de program, se asigura din bugetul propriu urmatoarele sume:
a) valoarea cofinantarii publice, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program;
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate potrivit art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b);
c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si plata si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decat cele prevazute la lit. b), in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b).
(5) In bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenta tehnica si a programului “Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national”, a caror finantare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:
a) sumele corespunzatoare creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp a sumelor acordate prin cele doua programe;
b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian.
(6) Promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice, pot asigura si cofinantare privata pe proiect, suplimentar sumelor alocate potrivit alin. (4), in conditiile prevazute in acordurile de program aprobate si contractele de finantare a proiectelor.
ART. 7
(1) Avand in vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului si cofinantarii publice se transfera de catre operatorii de program cu ordin de plata in conturile promotorilor de proiecte, pentru implementarea proiectelor prin intermediul tipurilor de asistenta financiara prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b).
(2) Cu sumele astfel incasate, promotorii de proiecte institutii publice isi majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.
(3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, operatorii de program transfera cu ordin de plata sumele prevazute la alin. (1) in contul de disponibil al liderului de proiect. Liderul de proiect transfera sumele astfel incasate in conturile proprii si ale partenerilor, in conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.
(4) Cu sumele incasate pentru finantarea proiectelor proprii, liderul de proiect, precum si partenerii institutii publice ai acestuia isi majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.
(5) In vederea utilizarii sumelor reprezentand costuri de management, precum si pentru utilizarea fondurilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) si e), pentru operatorii de program se aplica modalitatile prevazute la alin. (1) de transfer al sumelor aferente grantului si cofinantarii, dupa caz.
(6) Operatorii de program transfera in lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte inregistrati fiscal in Romania. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, promotorii de proiecte efectueaza plati in lei catre parteneri inregistrati fiscal in Romania sau plati in euro catre partenerii din alte state, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat.
(7) In cazul contractelor incheiate in euro cu promotorii de proiecte cu sediul in state donatoare sau cu organizatii interguvernamentale in calitate de promotori de proiecte, operatorii de program transfera sumele cuvenite acestora in euro.
(8) Promotorii de proiecte asigura cheltuielile neeligibile din bugetul propriu.
ART. 8
(1) Operatorii de program aplica modelul prefinantarii pentru promotorii de proiecte institutii publice, iar pentru promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice, pot aplica fie modelul prefinantarii, fie modelul rambursarii.
(2) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European ce urmeaza a fi platite de operatorii de program catre promotorii de proiecte, carora li se aplica modelul prefinantarii, se vireaza de catre operatorii de program in conturile in lei deschise de catre promotorii de proiecte, in vederea efectuarii platilor aferente proiectelor.
(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, cuvenite a fi rambursate de catre operatorii de program la promotorii de proiecte carora li se aplica modelul rambursarii, se vireaza dupa autorizarea cheltuielilor de catre operatorii de program potrivit prevederilor din Reguli si proceduri si legislatiei nationale, in conturile in lei deschise de catre promotorii de proiecte.
ART. 9
(1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte se includ la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(2) Fondurile cuprinse potrivit prevederilor alin. (1) sunt destinate numai programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si nu pot fi utilizate pentru finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificarilor bugetare si/sau prin virari de credite la alte naturi de cheltuieli ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.
(3) Din fondurile prevazute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(4) Se autorizeaza operatorii de program sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar virari de credite de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(5) Se autorizeaza operatorii de program ca ordonatori de credite sa efectueze redistribuiri de fonduri intre proiectele finantate numai in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, prevazute la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului/operatorilor de program responsabil/responsabili de managementul financiar al programului/programelor prin intermediul caruia/carora se implementeaza proiectele vizate.
(6) Se autorizeaza operatorii de program si punctul national de contact, precum si Administratia Fondului pentru Mediu, in calitate de operator de program, sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar virari de credite de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure sumele prevazute la art. 6 alin. (1) – (5).
(7) Modificarile prevazute la alin. (4), (5) si (6) vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
ART. 10
(1) Sumele primite de catre promotorii de proiecte institutii publice, reprezentand cofinantarea publica ramasa neutilizata la sfarsitul anului, se restituie in contul operatorului de program din care au fost asigurate, pana la data de 27 decembrie.
(2) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, sumele prevazute la alin. (1) se restituie de catre parteneri/lider de proiect institutii publice in contul de disponibil al liderului de proiect din care au fost primite sumele, pana la data de 22 decembrie.
(3) Dupa incasarea sumelor potrivit alin. (2), liderul de proiect restituie sumele in contul operatorului de program din care au fost asigurate, pana la data de 27 decembrie.
(4) In limita sumelor restituite la finele anului precedent de catre promotorul de proiect/liderul de proiect, operatorul de program vireaza acestora sumele reprezentand cofinantarea ramase neutilizate, in primele 10 zile lucratoare ale anului urmator, potrivit mecanismului prevazut la art. 7 si normelor metodologice de aplicare.
(5) Sumele primite de catre promotorii de proiecte institutii publice, reprezentand grant si ramase neutilizate la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
ART. 11
Orice dobanda generata de conturile deschise pentru granturile primite de la Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian pana la transferarea catre operatorii de program/punctul national de contact, precum si de conturile deschise de catre operatorii de program pentru granturile care vor fi transferate promotorilor de proiecte este considerata resursa pentru Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe Norvegian. Raportarea si transferarea acestor dobanzi este prevazuta la art. 8.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

CAPITOLUL IV
Avansul si prefinantarea

ART. 12
(1) Tuturor operatorilor de program li se aplica modelul de prefinantare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toata perioada de implementare a programului, inainte de efectuarea platilor, catre promotorii de proiecte. Cofinantarea publica aferenta grantului se asigura in mod similar de catre operatorii de program, prin bugetul acestuia. Operatorul de program isi poate selecta modul de finantare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform conditiilor stabilite in cadrul fiselor de program aprobate de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, dupa cum urmeaza:
a) fie prin modelul de prefinantare, caz in care transfera grantul si cofinantarea publica in conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionarii acestora, pe toata perioada de implementare a proiectului, inaintea efectuarii cheltuielilor de catre acestia;
b) fie prin modelul de rambursare, caz in care promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice, efectueaza cheltuielile din surse proprii, urmand a fi solicitate operatorului de program la rambursare.
(2) Punctul national de contact in calitate de gestionar al fondurilor de Asistenta tehnica si Bilateral national, finantate 100% din grant, poate aplica atat modelul de prefinantare, cat si modelul rambursarii pentru promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice. Modelul rambursarii se aplica promotorilor de proiecte institutii publice numai pentru cheltuielile eligibile angajate de catre acestia anterior intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
(3) Pentru ambele modele de finantare prevazute la alin. (1), promotorii de proiecte primesc avans astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e) pentru inceperea derularii proiectelor. Cuantumul acestor sume in avans se stabileste in Acordul de program, de catre fiecare operator de program in parte, pentru programul pe care il gestioneaza si se justifica in totalitate, prin primele doua rapoarte financiare intermediare intocmite in formatul stabilit de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian, anexa la Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(4) Daca niciun raport financiar intermediar nu a fost depus la Operatorul de program de catre promotorii de proiecte in termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie operatorului de program, inclusiv dobanda generata de acesta, in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim de depunere. Operatorul de program va vira sumele recuperate de la promotorii de proiecte in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora in cont, astfel: in euro, sumele reprezentand grantul si dobanda generata de acesta, catre Autoritatea de certificare si plata, si in lei, sumele reprezentand cofinantarea publica si dobanda generata de aceasta, catre bugetele operatorilor de program din care au fost alocate. Autoritatea de certificare si plata va restitui Comitetului Mecanismului Financiar/Ministerului Afacerilor de Externe norvegian in termen de 15 zile lucratoare sumele recuperate in euro de la operatorii de program.
(5) Grantul acordat Romaniei prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European se acorda de catre statele donatoare, corespunzator sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de catre Autoritatea de certificare si plata si aprobat de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian si va include: declaratia cheltuielilor reale efectuate in perioada de raportare anterioara datei platii si declaratia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de efectuare a platii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
ART. 13
In cazul Fondului pentru organizatii neguvernamentale si fondurilor pentru programele gestionate de un operator de program reprezentat de o entitate dintr-un stat donator, modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile se stabileste in cadrul acordurilor incheiate intre donatori si acestia.

CAPITOLUL V
Proiecte implementate in parteneriat

ART. 14
Proiectele finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din doua sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele donatoare, cu conditia desemnarii, ca lider al parteneriatului, a unei entitati inregistrate fiscal in Romania.
ART. 15
Pentru implementarea proiectelor prevazute la art. 14, autoritatile sau institutiile finantate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entitati din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente si nediscriminatorii privind selectia partenerilor din sectorul privat.
ART. 16
Aspectele legale, financiare si de alta natura privind proiectele implementate in parteneriat, finantate in cadrul programelor mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, se reglementeaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

CAPITOLUL VI
Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European

ART. 17
(1) Proiectele/programele implementate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European sunt considerate actiuni multianuale.
(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice aferente programelor/proiectelor implementate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, pot fi anuale sau multianuale.
(3) Operatorii de program institutii publice/organism de interes public si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct national de contact, efectueaza angajarea cheltuielilor in baza creditelor de angajament si bugetare prevazute la art. 18 alin. (1) – (3), precum si lichidarea, ordonantarea si plata acestora.
(4) Operatorii de program institutii publice/organism de interes public si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct national de contact, au obligatia sa organizeze evidenta contabila a angajamentelor bugetare si legale.
ART. 18
(1) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui program se stabilesc avand in vedere memorandumurile de intelegere si se reflecta in anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b).
(2) In anexa la bugetul Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct national de contact, se reflecta sumele acordate conform art. 5 alin. (1) lit. d) si e).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii programului se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru Fondul Roman de Dezvoltare Sociala cu rol de operator de program, in anexa la bugetul Ministerului Educatiei Nationale pentru Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale cu rol de operator de program si in anexa la bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru Administratia Fondului pentru Mediu cu rol de operator de program.
(4) Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, ca operator de program, parcurge fazele executiei bugetare a cheltuielilor in baza creditelor de angajament si a creditelor bugetare prevazute la alin. (3).
(5) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala incheie contracte de finantare cu promotorii de proiecte in limita creditelor de angajament si bugetare cuprinse in anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice si parcurge fazele executiei bugetare a cheltuielilor potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Administratia Fondului pentru Mediu, cu rol de operator de program, parcurge fazele executiei bugetare a cheltuielilor in baza creditelor prevazute la alin. (3).
(7) Operatorii de program au responsabilitatea efectuarii trimestriale a reconcilierii contabile intre conturile contabile proprii si cele ale promotorilor de proiecte pentru operatiunile gestionate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.

CAPITOLUL VII
Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli

ART. 19
(1) Controlul financiar preventiv si auditul intern al fondurilor derulate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European se exercita la nivelul promotorilor de proiecte, al operatorilor de program, al Autoritatii de certificare si plata si punctului national de contact in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercita prin viza asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul operatorilor de program/Autoritatii de certificare si plata/Directiei Spatiul Economic European, cu rol de punct national de contact, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, in vederea gestionarii financiare a proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele pentru care acestia au calitatea de beneficiari.
ART. 20
(1) Operatorii de program, punctul national de contact si promotorii de proiecte au obligatia asigurarii arhivarii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectelor, potrivit Regulilor si procedurilor si contractului de finantare a proiectului.
(2) Operatorii de program si promotorii de proiecte au obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale si internationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, punctului national de contact si Autoritatii de certificare, Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestea efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.
(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte si partenerii acestora, dupa caz, sunt obligati sa restituie intreaga suma primita aferenta proiectului, reprezentand asistenta financiara nerambursabila din fonduri externe, inclusiv dobanzile aferente, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 21
(1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor si recuperarea sumelor platite in mod necuvenit din cofinantarea publica si asistenta financiara externa nerambursabila prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a) si b), iar punctul national de contact, in ceea ce priveste asistenta financiara externa nerambursabila prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. d) si e).
(2) In scopul realizarii activitatii de prevenire, constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, operatorii de program si punctul national de contact aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Neregulile identificate in cadrul asistentei financiare externe nerambursabile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se raporteaza in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei si ale Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei.
(4) Pentru tipurile de asistenta prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), administratorul Fondului pentru organizatii neguvernamentale/ operatorul de program entitate dintr-un stat donator este responsabil de recuperarea de la promotorul de proiecte a creantelor bugetare rezultate din nereguli in cadrul proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, potrivit prevederilor acordurilor semnate de catre statele donatoare si acestia.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 22
(1) Promotorii de proiecte au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de catre operatorul de program, la termenele si in formatele standard stabilite prin contractul de finantare a proiectului, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare.
(2) Operatorul de program transfera grantul primit in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, precum si cofinantarea publica catre promotorii de proiecte numai pentru acele proiecte pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care operatorul de program aplica prevederile alin. (2), promotorii de proiecte sunt raspunzatori pentru intarzierile in efectuarea platilor cuvenite partenerilor/contractorilor si pentru eventualele dobanzi datorate acestora ca urmare a acestor intarzieri.
ART. 23
Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu dispozitiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.
ART. 24
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin comun al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close