Normele metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat

In M. Of. nr. 219 din 17 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale.

Din cuprins:
ART. 1
Incepand cu data de 15 mai 2013, deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale se efectueaza potrivit Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale

ART. 1
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului Fondului pentru mediu si bugetelor locale intocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare prin utilizarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, prevazut in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu data de 15 mai 2013, ordonatorii principali de credite utilizeaza doar formularul “Cerere pentru deschidere de credite bugetare”, prevazut in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, asa cum a fost modificat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.016/2011 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995.
(2) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se prezinta la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de programare bugetara, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platilor, cu exceptia lunii decembrie a fiecarui an, cand exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezinta pana cel mai tarziu la data de 15 decembrie a anului respectiv.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale se depune la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data efectuarii platii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale pentru platile aferente serviciului datoriei publice guvernamentale, de la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale” si capitolul 55.01 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, se depun trimestrial, in ultima luna a trimestrului anterior, la nivelul prevederilor bugetare aprobate si repartizate pentru trimestrul respectiv.
(4) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu si din bugetele locale se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platilor.
(5) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea de credite anexate acestora, cu drept de utilizare in luna in curs, depuse cu intarziere la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, pentru care verificarile efectuate in cadrul termenelor prevazute la art. 4 ori la 5 nu pot fi finalizate in luna in curs, vor fi inregistrate in conturile de credite bugetare deschise ale institutiilor publice in luna urmatoare.
(6) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare ce se depune la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, este insotit de urmatoarele documente:
a) Nota justificativa pentru deschiderea creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1;
b) un exemplar din dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
(7) Dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare anexate cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se intocmesc de catre ordonatorii principali de credite pentru repartizarea creditelor bugetare deschise pentru activitatea proprie si pentru activitatea ordonatorilor de credite direct subordonati. Dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar se vizeaza pentru control financiar preventiv propriu si/sau pentru control financiar preventiv delegat, dupa caz, si ramane la institutia publica emitenta, iar un exemplar se anexeaza la exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, care se prezinta la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz. Raspunderea privind vizarea exemplarului din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care ramane la institutia publica emitenta revine ordonatorilor principali de credite. In dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, rubricile “Subcapitol”, “Paragraf”, “Articol” si “Alineat” se completeaza numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale.
(8) Formularele prevazute la alin. (6) nu au regim special si se depun obligatoriu, incepand cu data de 15 mai 2013, potrivit modelelor aprobate prin prezentele norme metodologice, pe suport hartie, la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz.
(9) Raspunderea privind respectarea termenelor prevazute in prezentul articol revine in exclusivitate ordonatorilor principali de credite.
ART. 2
(1) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare anexate acestora care se depun la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, in luna curenta si care au drept de utilizare incepand cu luna urmatoare depunerii se inregistreaza in conturile de credite bugetare deschise ale institutiilor publice in luna in care acestea pot fi utilizate, fara a depasi 10 zile lucratoare de la primirea acestora si cu incadrarea in termenele de verificare prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 4 si, respectiv, ale art. 5, dupa caz.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cererile pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare in luna urmatoare care sunt depuse la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, cu mai mult de 10 zile lucratoare inainte de ultima zi lucratoare a lunii in curs, care vor fi inregistrate in contul de credite bugetare deschise ale institutiilor publice in prima zi lucratoare din luna in care acestea pot fi utilizate.
ART. 3
(1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, insotite de documentele prevazute la art. 1 alin. (6), cu exceptia celor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, se inregistreaza de Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de programare bugetara in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, precum si cele primite de la Directia generala de programare bugetara se inregistreaza de Directia generala trezorerie si contabilitate publica in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale si de Administratia Fondului pentru Mediu, insotite de documentele prevazute la art. 1 alin. (6), se inregistreaza de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile institutiilor publice respective in Registrul operatiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
ART. 4
(1) La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la ordonatorii principali de credite, Directia generala de programare bugetara efectueaza, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererilor pentru deschiderea de credite bugetare in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite, urmatoarele verificari:
a) concordanta dintre semnatura si amprenta stampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare si cele existente in fisele cu specimenele de semnaturi primite in copie de la Directia generala trezorerie si contabilitate publica;
b) existenta pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv propriu/vizei pentru control financiar preventiv delegat, dupa caz;
c) existenta documentelor prin care se justifica suma ce se solicita a fi deschisa prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, inclusiv a documentelor prevazute la art. 1 alin. (6);
d) incadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare in prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate, cu exceptia cazului in care legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, cand se verifica incadrarea in limitele prevazute la art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) incadrarea in limitele lunare de cheltuieli a sumelor solicitate a fi deschise prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, in masura in care sunt aprobate limite lunare de cheltuieli de catre Guvern.
(2) In cazul in care sunt respectate toate conditiile prevazute la alin. (1), cu incadrarea in termenul de maximum 3 zile lucratoare, Directia generala de programare bugetara transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publica urmatoarele documente:
a) cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
b) dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente cererii pentru deschiderea de credite bugetare prevazuta la lit. a).
(3) La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare si a dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare potrivit alin. (2) de la Directia generala de programare bugetara, Directia generala trezorerie si contabilitate publica efectueaza, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererilor pentru deschiderea de credite bugetare in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmatoarele verificari:
a) daca cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este insotita de urmatoarele documente:
1. adresa de inaintare a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare intocmita de directiile din cadrul Directiei generale de programare bugetara;
2. dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;
b) daca cererea pentru deschiderea de credite bugetare este avizata de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice cu astfel de atributii;
c) concordanta dintre semnaturile si amprenta stampilei de pe dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare si cele existente in fisele cu specimenele de semnaturi depuse la Directia generala trezorerie si contabilitate publica;
d) concordanta dintre subdiviziunile de cheltuieli bugetare din cererea pentru deschiderea creditelor bugetare si cele din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, precum si concordanta lunii/anului inscrise/inscris in rubricile “Cu drept de utilizare” din documentele respective;
e) completarea corespunzatoare a rubricilor aferente institutiei publice care repartizeaza credite bugetare si institutiei publice careia i se repartizeaza credite bugetare, inclusiv a conturilor aferente si a unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise;
f) daca totalul sumelor din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, la nivel de capitol de cheltuieli bugetare si pe celelalte subdiviziuni de cheltuieli bugetare, este egal cu suma inscrisa in cererea pentru deschiderea de credite bugetare;
g) in cazul deschiderilor de credite bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, se efectueaza in mod corespunzator atat verificarile prevazute la lit. a) – f), cat si verificarile prevazute la alin. (1).
(4) In cazul in care dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verificare prevazute la alin. (3), acestea se restituie impreuna cu cererile pentru deschiderea de credite bugetare Directiei generale de programare bugetara sau directiilor de specialitate implicate in cazul bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, cu adresa de inaintare, in termen de maximum o zi lucratoare de la data inregistrarii in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care respecta prevederile alin. (3) se preiau in sistem informatic de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cel tarziu in a doua zi lucratoare de la inregistrarea documentelor in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, iar dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, semnate si stampilate de persoanele cu astfel de atributii din cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica, se transmit cu borderou activitatilor/activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Trezoreriei operative centrale, dupa caz.
(6) Dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care se transmit pe suport hartie activitatilor/activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Trezoreriei operative centrale, dupa caz, potrivit prevederilor alin. (5), se pastreaza in format electronic la Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
ART. 5
La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea acestora, efectueaza urmatoarele verificari:
a) concordanta dintre semnatura si amprenta stampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare si de pe dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare si cele existente in fisele cu specimenele de semnaturi depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) existenta pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;
c) existenta documentelor prin care se justifica suma ce se solicita a fi deschisa prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, inclusiv a documentelor prevazute la art. 1 alin. (6);
d) incadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite in prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate, cu urmatoarele exceptii:
– in cazul in care legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, precum si in cadrul intervalului de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se verifica incadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, in limitele prevazute la art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– in cazul in care bugetul Fondului pentru mediu nu a fost aprobat pana la inceperea anului bugetar, se verifica incadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Fondului pentru mediu, in limitele prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) concordanta dintre subdiviziunile de cheltuieli bugetare din cererea pentru deschiderea de credite bugetare si cele din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;
f) daca totalul sumelor din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, la nivel de capitol de cheltuieli bugetare si pe celelalte subdiviziuni de cheltuieli bugetare, este egal cu suma inscrisa in cererea pentru deschiderea de credite bugetare.
ART. 6
In cazul in care cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verificare prevazute in prezentele norme metodologice, acestea se restituie de catre Directia generala de programare bugetara, cu adresa de inaintare, ordonatorilor principali de credite, impreuna cu documentele anexate, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora in Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite.
ART. 7
In cazul in care cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale si dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verificare prevazute in prezentele norme metodologice, acestea se restituie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu adresa de inaintare, ordonatorilor principali de credite, impreuna cu documentele anexate, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora in Registrul operatiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.
ART. 8
(1) Ordonatorii principali de credite intocmesc fisele cu specimenele de semnaturi pentru persoanele abilitate sa semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, distinct, pentru fiecare persoana in parte, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 6.
(2) Fisele cu specimenele de semnaturi se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de efectuarea primei deschideri de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, semnate de persoana/persoanele cu drept de semnatura aprobata/aprobate prin acestea.
(3) Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite, cu adresa de inaintare, in ziua primirii, o copie a fiselor cu specimenele de semnaturi prevazute la alin. (2) la Directia generala de programare bugetara.
(4) Fisele cu specimenele de semnaturi se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise institutiile publice, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de efectuarea primei deschideri de credite bugetare din bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu, semnate de persoana/persoanele cu drept de semnatura aprobata/aprobate prin acestea.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul ordonatorilor secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetelor locale, termenul de depunere fiind cu cel putin doua zile lucratoare inainte de efectuarea primei repartizari de credite bugetare.
(6) Ministerul Finantelor Publice si unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului inregistreaza fisele cu specimenele de semnaturi primite de la ordonatorii principali de credite in Registrul privind fisele cu specimenele de semnaturi, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
(7) Fisele cu specimenele de semnaturi se intocmesc si se depun la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, ori de cate ori se schimba ordonatorul principal de credite sau cu ocazia oricarei modificari care vizeaza persoanele care au drept de semnatura pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare si pe dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare anexate la aceasta, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data la care a intervenit schimbarea/modificarea respectiva.
(8) In situatia in care ordonatorul principal de credite decide retragerea dreptului de semnatura al oricarei persoane din fisele cu specimenele de semnaturi, acesta va depune la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, Fisa privind retragerea dreptului de semnatura, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8. Formularul prevazut in anexa nr. 8 se inregistreaza in Registrul privind fisele cu specimenele de semnaturi.
(9) Pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare anexate la aceasta, depuse la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, anterior datei de la care a fost retras dreptul de semnatura al unei/unor persoane si s-a depus in acest sens formularul prevazut in anexa nr. 8, raman valabile semnaturile din fisele cu specimenele de semnaturi in vigoare inainte de data incetarii valabilitatii acestora, cu exceptia situatiilor in care ordonatorul principal de credite solicita, cu adresa, restituirea acestora in vederea refacerii.
(10) Fisele cu specimenele de semnaturi se depun de ordonatorii principali de credite la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, cu adresa de inaintare semnata de ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul sau de drept.
(11) In termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali/secundari de credite vor lua masuri pentru depunerea la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a fiselor cu specimenele de semnaturi in care sunt imprimate si amprentele stampilelor, intocmite potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 6. La expirarea termenului de 30 de zile lucratoare, fisele cu specimenele de semnaturi care nu sunt depuse potrivit prevederilor prezentului articol isi inceteaza valabilitatea.
(12) In situatia in care ordonatorii principali/secundari de credite nu depun fisele cu specimenele de semnaturi in termenul prevazut la alin. (11), Ministerul Finantelor Publice sau unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare care sunt semnate de persoane pentru care fisele cu specimenele de semnaturi si-au incetat valabilitatea potrivit alin. (11).
(13) Raspunderea pentru neefectuarea operatiunilor dispuse de ordonatorii principali/secundari de credite ca urmare a neactualizarii fiselor cu specimenele de semnaturi in termenul prevazut la alin. (11) revine ordonatorilor de credite respectivi.
(14) Procedura si termenele prevazute in prezentul articol se aplica si in cazul ordonatorilor secundari de credite, precum si in cazul retragerilor de credite bugetare.
ART. 9
(1) In situatia in care ordonatorii secundari de credite bugetare ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetelor locale, dupa caz, au in subordine ordonatori tertiari de credite, acestia depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti la care au conturile deschise, cu cel putin 4 zile lucratoare inainte de data efectuarii platii de catre ordonatorii tertiari de credite, dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, impreuna cu borderoul centralizator al dispozitiilor bugetare, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12.
(2) Ordonatorii secundari de credite intocmesc dispozitii bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, prin care repartizeaza credite bugetare ordonatorilor tertiari de credite direct subordonati, in doua exemplare, din care un exemplar, care este vizat pentru control financiar preventiv, ramane la ordonatorul secundar de credite, iar un exemplar se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Raspunderea privind vizarea exemplarului din dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care ramane la institutia publica emitenta revine ordonatorului secundar de credite.
(3) Raspunderea pentru respectarea termenului prevazut la alin. (1) revine in exclusivitate ordonatorilor secundari de credite. Ordonatorul principal de credite trebuie sa se asigure ca pune la dispozitia ordonatorilor secundari de credite creditele bugetare repartizate necesare, astfel incat acestia sa poata respecta termenul prevazut la alin. (1).
(4) Borderoul centralizator al dispozitiilor bugetare prevazut la alin. (1) se inregistreaza de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in Registrul dispozitiilor bugetare depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9.
(5) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti efectueaza asupra documentelor prevazute la alin. (1) urmatoarele verificari:
a) concordanta dintre semnatura si amprenta stampilei de pe dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare si cele existente in fisele cu specimenele de semnaturi depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;
b) daca totalul dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare catre ordonatorii tertiari de credite se incadreaza in creditele bugetare repartizate ordonatorului secundar de credite, existente in contul acestuia la data prezentarii dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;
c) completarea corespunzatoare a rubricilor aferente institutiei publice care repartizeaza credite bugetare si institutiei publice careia i se repartizeaza credite bugetare, inclusiv a conturilor aferente si a unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise.
(6) In cazul in care una sau mai multe dispozitii bugetare privind repartizarea creditelor bugetare nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verificare prevazute la alin. (5), aceste documente se restituie, cu adresa de inaintare, ordonatorilor secundari de credite, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data inregistrarii in Registrul privind dispozitiile bugetare depuse de ordonatorii secundari de credite.
ART. 10
(1) In cazuri temeinic justificate, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii sau ale institutiilor publice subordonate, scop in care se intocmeste documentul prevazut la art. 1 alin. (6) lit. b), care se depune la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de programare bugetara, anterior datei de 25 a fiecarei luni.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dispozitiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
(3) Dispozitiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar, care este vizat pentru control financiar preventiv propriu si/sau pentru control financiar preventiv delegat, dupa caz, ramane la ordonatorul principal de credite, iar un exemplar se prezinta la Ministerul Finantelor Publice. Raspunderea privind vizarea exemplarului din dispozitiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare care ramane la institutia publica emitenta revine ordonatorilor principali de credite.
(4) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, la prezentarea la Ministerul Finantelor Publice a dispozitiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa se asigure ca in conturile proprii sau ale institutiilor publice din subordine de la care se dispune retragerea creditelor bugetare exista disponibilitatile de credite bugetare respective si ca acestea pot fi retrase.
(5) In ziua primirii dispozitiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, Directia generala de programare bugetara transmite, cu adresa de inaintare, documentele respective Directiei generale trezorerie si contabilitate publica.
(6) Directia generala trezorerie si contabilitate publica inregistreaza primirea documentelor respective in Registrul privind retragerea de credite bugetare, care se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10.
(7) Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica efectueaza urmatoarele verificari:
a) concordanta dintre semnaturile si amprenta stampilei de pe dispozitiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare si cele existente in fisele cu specimenele de semnaturi depuse la Directia generala trezorerie si contabilitate publica;
b) completarea corespunzatoare a rubricilor aferente institutiei publice care retrage creditele bugetare/institutiei publice careia i se retrag creditele bugetare, inclusiv a conturilor aferente si a unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise;
c) existenta confirmarilor creditelor bugetare deschise si repartizate, disponibile in cont, necesare efectuarii operatiunii de retragere a creditelor bugetare, primite de la activitatile/activitatea de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, Trezoreria operativa centrala carora li s-a solicitat efectuarea verificarii. Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica si activitatile/ activitatea de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti convin de comun acord asupra adreselor de e-mail de la care se transmit solicitarile si, respectiv, confirmarile. Confirmarile privind existenta creditelor bugetare deschise si repartizate si neutilizate se transmit in aceeasi zi in care s-a efectuat solicitarea.
(8) In situatia in care sunt indeplinite toate conditiile prevazute la alin. (7) la verificarea dispozitiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dispozitiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare se preiau in sistem informatic de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cel tarziu in a doua zi lucratoare de la inregistrarea documentelor in Registrul privind retragerea de credite bugetare, se semneaza si se stampileaza de persoanele cu astfel de atributii din cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si se transmit, cu borderou de transmitere, activitatilor/activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Trezoreriei operative centrale, dupa caz.
(9) Dispozitiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare care se transmit pe suport hartie activitatilor/activitatii de trezorerie si contabilitate publica judetene/a municipiului Bucuresti, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Trezoreriei operative centrale, dupa caz, potrivit prevederilor alin. (8), se pastreaza in format electronic la Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
(10) Directia generala trezorerie si contabilitate publica va instiinta ordonatorii principali de credite cu privire la efectuarea operatiunilor de retragere a creditelor bugetare printr-o comunicare, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11, care se ridica de acestia de la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica. O copie a adresei de comunicare se transmite si Directiei generale de programare bugetara, cu exceptia operatiunilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale.
(11) In situatia in care una sau mai multe dispozitii bugetare prin care se retrag credite bugetare nu sunt intocmite corect sau nu indeplinesc conditiile de verificare prevazute la alin. (7), acestea se restituie de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cu adresa de inaintare, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data inregistrarii in Registrul privind retragerea de credite bugetare, Directiei generale de programare bugetara sau, in cazul bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, directiilor de specialitate de la care le-a primit.
(12) Directia generala de programare bugetara restituie ordonatorilor principali de credite dispozitiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare, in termen de maximum doua zile lucratoare de la restituirea acestora de catre Directia generala trezorerie si contabilitate publica.
(13) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale in cazul dispozitiilor bugetare privind retragerea creditelor bugetare care sunt insotite de borderouri centralizatoare ale dispozitiilor bugetare care se inregistreaza in Registrul dispozitiilor bugetare depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9.
(14) In scopul utilizarii creditelor bugetare retrase, ordonatorii principali de credite, dupa primirea comunicarii prevazute la alin. (10) sau a extrasului de cont, dupa caz, pot depune la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de programare bugetara sau la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, cereri pentru deschiderea de credite bugetare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
(15) In cazul ordonatorilor secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetelor locale, prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator, cu precizarea ca documentele care se depun de acestia la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti sunt dispozitii bugetare prin care se retrag creditele bugetare si dispozitii bugetare prin care se repartizeaza creditele bugetare care sunt insotite de borderouri centralizatoare ale dispozitiilor bugetare care se inregistreaza in Registrul dispozitiilor bugetare depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9.
ART. 11
Pentru operatiunile derulate prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului privind deschiderea si repartizarea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale se elibereaza ordonatorilor de credite extrase de cont, care constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea acestora a operatiunilor respective.
ART. 12
Anexele nr. 1 – 12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close