Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

In M. Of. nr. 229 din 22 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. 3
Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013

CAPITOLUL I
Situatii financiare trimestriale

1. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2013 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.
Situatiile financiare trimestriale se intocmesc conform modelelor aprobate prin:
1.(1) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare:
– anexa 1 “Bilant”;
In formularul “Bilant” (anexa 1 la situatiile financiare) nu se completeaza urmatoarele informatii: cod rand 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial”;
– anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie”;
– anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie”;
– anexa 5 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri”;
– anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli”;
– anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”;
– anexa 14a “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”;
– anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”;
In formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare) nu se completeaza cod rand 09, pentru disponibil la inceputul anului, incasari, plati si disponibil la sfarsitul perioadei;
– anexa 15 “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli”;
– anexa 17 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri”;
– anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli”;
– anexa 30 “Plati restante”;
– anexa 30b “Plati restante”;
– anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …”.
In formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (anexa 40a la situatiile financiare) nu se completeaza urmatoarele informatii: cod rand 491 la 510 si 525, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …”.
In formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (anexa 40b la situatiile financiare) nu se completeaza urmatoarele informatii: cod rand 12, 16, 17, 18, 346 la 364 si 375, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …”.
In formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (anexa 40c la situatiile financiare) nu se completeaza urmatoarele informatii: cod rand 198, 336 la 355 si 375, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei.
1.(2) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare:
– anexa 27 “Situatia platilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»”;
– anexa 28 “Situatia platilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila»”.
1.(3) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011:
– anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”;
– anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri”;
– anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli”;
– anexa 12 “Contul de executie a bugetului local – Venituri”;
– anexa 13 “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli”;
– anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei”.
1.(4) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011:
– anexa 20a “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare”;
– anexa 20b “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare”.
1.(5) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012:
– anexa 19 “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”.
1.(6) Normele privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– anexa 16 “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
– anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
2. Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2013 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte acte normative in vigoare.
Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale in anul 2013 sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
3.(1) Incepand cu anul 2013, la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, nu se mai aplica prevederile pct. 2.8.(1) lit. f), g) si h) si paragrafele al patrulea si al cincilea de la pct. 4.1.(2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013.
3.(2) La completarea formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) la trimestrele I – III in anul 2013 se vor avea in vedere urmatoarele:
Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului Trezoreriei Statului se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu incasarile diminuate cu restituirile din venituri, evidentiate in conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241.
Platile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu si bugetului Trezoreriei Statului se completeaza in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) cu soldurile conturilor de finantare bugetara: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, inainte de inchidere. Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.
3.(3) Contul 524 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” din formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Trezoreria Centrala va cuprinde la pozitia de incasari si plati totalul veniturilor incasate si totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de executie a bugetului Trezoreriei Statului (evidentiate separat pe Trezoreria Centrala si trezorerii teritoriale) de la sfarsitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea veniturilor 5241 =  7xx
din contul de executie a  “Disponibil al bugetuluiConturi de venituri
bugetului Trezoreriei Trezoreriei Statului” –
Statului – trezorerii analitice pe structura
teritoriale   clasificatiei bugetare

Preluarea cheltuielilor   6xx  =  7709
din contul de executie a  Conturi de cheltuieli   “Finantarea de la
bugetului Trezoreriei bugetul Trezoreriei
Statului – trezorerii Statului” – analitice
teritoriale   pe structura
clasificatiei bugetare

Preluarea platilor7709117.11
efectuate in anul “Finantarea de la   “Rezultatul reportat –
precedent si recuperate   bugetul Trezoreriei bugetul Trezoreriei
in anul curentStatului” – analitice   Statului”
evidentiate in contul de  pe structura
executie a bugetului  clasificatiei bugetare
Trezoreriei Statului –
trezorerii teritoriale

3.(4) Contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” din formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) intocmit de Trezoreria Centrala va cuprinde la pozitia de plati totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de executie a bugetului de stat – Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale (evidentiate separat pe Trezoreria Centrala si trezorerii teritoriale) de la sfarsitul perioadei de raportare. Sumele preluate de la trezoreriile teritoriale se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei Centrale astfel:

Preluarea cheltuielilor   6xx  =  7701
din contul de executie a  Conturi de cheltuieli   “Finantarea de la
bugetului de stat –   bugetul de stat” –
Ministerul Finantelor analitice pe structura
Publice – Actiuni clasificatiei bugetare
Generale – trezorerii
teritoriale

Preluarea platilor7701117.01.01
efectuate in anul “Finantarea de la   “Rezultatul reportat –
precedent si recuperate   bugetul de stat” –  institutii publice
in anul curentanalitice pe structura  finantate integral din
evidentiate in contul de  clasificatiei bugetare  buget”
executie a bugetului de
stat – Ministerul
Finantelor Publice –
Actiuni Generale –
trezorerii teritoriale

3.(5) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) ce se depune la Ministerul Finantelor Publice, nota din subsolul formularului privind precizarile de completare a coloanelor se modifica astfel:
Coloana 1 – Total (col. 2 + …. + col. 10)
Coloana 2 – contul 5311 “Casa in lei”
Coloana 3 – la incasari contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat”, iar la plati contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”
Coloana 4 – la incasari contul 5211 “Disponibil al bugetului local”, iar la plati contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale”
Coloana 5 – la incasari contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”, iar la plati contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”
Coloana 6 – la incasari contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”, iar la plati contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”
Coloana 7 – la incasari contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, iar la plati contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”
Coloana 8 – la incasari contul 5751 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu”, iar la plati contul 7706 “Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu”
Coloana 9 – la incasari contul 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, iar la plati contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului”
Coloana 10 – conturi de disponibilitati (5xx)
Rezultatele din anii precedenti ale bugetului local, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului se raporteaza la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului”, pe coloanele bugetelor respective, in formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie”.
Suma raportata la randul 15 “Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei” in coloana 9 din formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie”, intocmit la 31 decembrie 2012 de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, stabilita ca diferenta intre contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” si contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”, nu se preia la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului” in coloana 3.
Suma raportata la randul 15 “Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei” in coloana 9 din formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” intocmit la 31 decembrie 2012 de catre Trezoreria Centrala, reprezentand rezultatul executiei bugetului de stat din anul 2012, din contul 5202 “Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent”, nu se preia la randul 14 “Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului” in coloana 3.
Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.
4. Formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite de Trezoreria Centrala, vor cuprinde datele preluate din evidenta contabila a Trezoreriei Centrale si din contul de executie bugetara a trezoreriilor teritoriale atat pentru bugetul de stat – Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale, cat si pentru bugetul Trezoreriei Statului.
Drepturile constatate inregistrate la nivelul incasarilor, creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare si angajamentele legale se preiau din situatiile de raportare ale trezoreriilor teritoriale. Creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare si angajamentele legale se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei Centrale in conturile 8060 “Credite bugetare aprobate”, 8066 “Angajamente bugetare” si 8067 “Angajamente legale”.
5. Instructiunile de completare a formularului “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) prevazute la pct. 4.20 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71/2013, se completeaza cu urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in bugetul Ministerului Transporturilor, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se cuprind sumele necesare finantarii valorii totale a unor proiecte ai caror beneficiari sunt companii nationale, institute nationale etc. In aceasta situatie, ministerele completeaza formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare) cu informatii preluate din contabilitatea proprie, precum si cu informatii solicitate pe suport hartie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entitatii respective si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.
In situatia in care sumele rambursate sunt incasate eronat intre paragrafele 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”, 02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori” si 03 “Prefinantare”, la subcapitolul corespunzator, din cadrul capitolului 45 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari” ale conturilor de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si bugetelor locale, sau sumele rambursate sunt incasate eronat intre capitolul 42.02.20 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare” si capitolul 45.02 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, institutiile publice, in calitate de beneficiari, au obligatia de a notifica autoritatilor de management, agentiilor de plati sau altor entitati de la care au fost primite sumele respective in vederea regularizarii acestor sume. In scopul efectuarii corectiilor care se impun, autoritatile de management, agentiile de plati si celelalte entitati care au dispus plati eronat transmit unitatilor Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile beneficiarilor un referat de indreptare a erorii materiale din documentul de plata, care va cuprinde informatii privind: beneficiarul sumei, suma virata eronat, numarul si data documentului cu care s-a efectuat plata eronata, precum si conturile de venituri bugetare care fac obiectul operatiunii de corectie, respectiv contul de venituri bugetare in care suma a fost virata eronat si contul de venituri bugetare caruia i se cuvine suma, la care se va anexa notificarea primita de la beneficiar. Pe baza referatului de indreptare a erorii materiale din documentul de plata primit de la autoritatile de management, agentiile de plati si celelalte entitati care au dispus plati eronat, unitatile Trezoreriei Statului efectueaza operatiunea de regularizare intre conturile de venituri bugetare.
La completarea coloanei 6 “Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” aferente platilor efectuate din sursele de finantare 06 “Bugetul creditelor externe” si 07 “Bugetul creditelor interne”, informatiile sunt preluate din conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentand sume rambursate in contul platilor efectuate in anul curent, capitolul 45.02 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, subcapitolul corespunzator, paragraful 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”.
Institutiile publice de subordonare locala finantate integral din bugetul local (de exemplu, unitati de invatamant etc.) completeaza coloana 6 “Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” cu informatii referitoare la sumele rambursate in conturile de venituri ale bugetului local la capitolul 45.02 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, subcapitolul corespunzator, paragraful 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”, in baza notificarilor primite de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor externe nerambursabile, aceste sume nemaifiind raportate de unitatile administrativ-teritoriale in coloana 6.
In situatia in care totalul sumelor raportate in coloana 6 “Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent” din formularul “Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (anexa 19 la situatiile financiare), completat distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile), nu corespunde cu totalul sumelor incasate raportate in coloana 6 “Incasari realizate” din “Contul de executie a bugetului – Venituri” (anexele 5, 9 si 12 la situatiile financiare) la capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, subcapitolul corespunzator, paragraful 01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”, institutiile publice intocmesc o nota explicativa pentru diferentele respective.
Nota explicativa nu se intocmeste de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si de institutiile de subordonare locala finantate integral din bugetul local.
Institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii care deruleaza proiecte ale caror reguli de implementare le permit acestora solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri pentru finantarea cheltuielilor dupa care acestea sunt justificate completeaza coloana 8 cu informatii privind sumele justificate si acceptate de catre donatorii externi sau de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene (de exemplu, Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014, Mecanismul financiar norvegian etc.).
Coloana 9 “Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti” se completeaza cu informatii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finantate din FEN postaderare, dupa rambursarea sumelor in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile aferente anului curent sau anilor anteriori.
6. Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 415/2013 pentru modificarea si completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, vor fi avute in vedere la intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2013 potrivit prezentelor norme.

CAPITOLUL II
Raportari financiare lunare

1. In anul 2013, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome intocmesc urmatoarele raportari financiare lunare:
a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si a Fondului pentru mediu, in formularele:
– anexa 5 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri”;
– anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli”;
– anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”.
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul:
– anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”.
Formularul se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli, atat in programare, cat si in executie;
c) indicatorii din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rand 22, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rand 61, “Contributii sociale”, cod rand 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rand 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati;
d) anexa 30 “Plati restante”. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se vor explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numar de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei.
2. In anul 2013, unitatile administrativ-teritoriale intocmesc urmatoarele raportari financiare lunare:
a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele:
– anexa 15 “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli”;
– anexa 16 “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli”;
– anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”.
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele:
– anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri”;
– anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli”;
– anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”.
In formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” se completeaza numai coloana 6 “Incasari realizate”, iar in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” si in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
In formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli”, la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completeaza numai la nivel de capitol.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul:
– anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”.
Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile aferente lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile aferente lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli, atat in programare, cat si in executie;
d) indicatorii din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rand 22, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rand 61, “Contributii sociale”, cod rand 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rand 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati;
e) anexa 30b “Plati restante”. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se vor explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numarul de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei;
f) anexa 30b.1 “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de ….”. Se arhiveaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza;
g) anexa 30b.2 “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013”. Se arhiveaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza.

CAPITOLUL III
Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

1. Situatiile financiare trimestriale intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru bugetele locale, se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru trimestrul I – 10 mai, pentru trimestrul II – 12 august, iar pentru trimestrul III – 11 noiembrie 2013.
2. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) si (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Situatiile financiare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generala de programare bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
6. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.
7. Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare sunt urmatoarele:
7.(1) Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. a) si b), precum si la pct. 2 lit. a), b) si c), este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.
7.(2) Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. d), este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.
7.(3) Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 1 lit. d), este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.
7.(4) Pentru raportarile financiare lunare prevazute la cap. II pct. 2 lit. e), este data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare.
8. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close