Viitorul taxei pe valoarea adaugata

Viitorul taxei pe valoarea adaugata

P7_TA(2011)0436

Rezolutia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adaugata (2011/2082(INI))

2013/C 710 E/02

Parlamentul European,
– avand in vedere Cartea verde a Comisiei Europene privind viitorul taxei pe valoarea adaugata (COM(2010)0695),
– avand in vedere documentul de lucru al personalului Comisiei (SEC(2010)1455),
– avand in vedere “Small Business Act” pentru Europa (COM(2008)0394),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “O agenda digitala pentru Europa” (COM(2010)0245),
– avand in vedere studiul efectuat de PWC privind fezabilitatea unor metode alternative de imbunatatire si simplificare a colectarii TVA cu ajutorul tehnologiilor moderne si/sau cu ajutorul intermediarilor financiari,
– avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1],
– avand in vedere orientarile OCDE privind caracterul neutru al TVA,
– avand in vedere publicatia CE intitulata Taxation Trends in the EU (Tendintele din UE in materie de fiscalitate, editia din 2010),
– avand in vedere publicatia OECD Consumption Tax Trends 2010 (Tendintele din tarile OCDE in materie de impozite pe consum 2010),
– avand in vedere Raportul Parlamentului European din 2008 privind o strategie coordonata pentru intensificarea luptei impotriva fraudei fiscale,
– avand in vedere Raportul special nr. 8/2007 al Curtii de Conturi privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata, insotit de raspunsurile Comisiei [2],
– avand in vedere articolul 48 din Regulamentul sau de procedura,
– avand in vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice si monetare si avizele Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor si Comisiei pentru transport si turism (A7-0318/2011),

A. intrucat sistemul actual de TVA din UE, care exista deja de 17 ani, este caracterizat ca fiind unul provizoriu, preconizandu-se trecerea la un nou sistem la momentul oportun; intrucat noua initiativa a Comisiei, sub forma unei carti verzi, este doar inceputul unei proceduri care va fi, probabil, indelungata, dificila si complexa si a carei reusita va depinde de determinarea autentica a statelor membre de a elabora un sistem “mai simplu, mai solid si mai eficient”, care este mai transparent si intemeiat pe o colaborare stransa si pe schimbul de cele mai bune practici dintre statele membre, cu respectarea principiului subsidiaritatii;
B. intrucat scopul unui sistem de TVA comun este consolidarea eficientei in functionarea pietei interne, ceea ce reprezinta un instrument esential pentru mentinerea de catre UE a competitivitatii sale;
C. intrucat, in Uniunea Europeana, intreprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) reprezinta 99 % din intreprinderi;
D. intrucat, cu ajutorul “Small Business Act”, Uniunea doreste sa promoveze dezvoltarea IMM-urilor prin valorificarea oportunitatilor si beneficiilor oferite de piata unica;
E. intrucat statele membre prevad praguri de scutire de TVA diferite pentru IMM-uri si intrucat aceste praguri sunt aplicate exclusiv activitatilor nationale;
F. intrucat OCDE recunoaste existenta unei tendinte mondiale care reveleaza o trecere de la impozitarea directa la cea indirecta, sistemele de TVA dobandind un rol tot mai important; intrucat, cu toate ca recunoaste aceasta tendinta, doreste sa sublinieze in paralel importanta impozitarii directe pentru progresivitatea sistemului fiscal; intrucat OCDE constata, de asemenea, o variatie semnificativa a eficientei TVA in tarile OCDE, ceea ce indica existenta unei importante posibilitati de a spori eficienta TVA, intrucat, cu toate acestea, orice masuri menite sa imbunatateasca eficienta TVA ar trebui insotite de masuri de combatere a fraudei si de eliminare a scutirii de TVA pentru tranzactiile financiare, in urma unei evaluari a implicatiilor, luand totodata in considerare propunerea de Directiva (2007/0267(CNS)) a Consiliului,

Consideratii generale
1. saluta Cartea verde a Comisiei privind reforma profunda a sistemului de TVA actual si este de acord cu premisa ca un sistem de TVA cuprinzator ar trebui sa reduca costurile operationale ale utilizatorilor si sarcinile administrative ale autoritatilor, luptand totodata cu frauda, care reprezinta o povara considerabila pentru finantele publice si pentru consumatori;
2. subliniaza ca eliminarea fraudelor din sistemul de TVA trebuie sa fie o prioritate-cheie, date fiind pierderile substantiale suferite de statele membre, a caror valoare este posibil sa ajunga la 100 de miliarde EUR; o atentie speciala trebuie sa fie acordata fraudelor de tip “carusel”; reaminteste sugestiile detaliate din rezolutia sa din 2 septembrie 2008 referitoare la o strategie coordonata pentru intensificarea luptei impotriva fraudei fiscale [3], inca de actualitate, care ar trebui puse in aplicare fara intarziere;
3. constata ca definitiile unor concepte precum “bunastarea sociala” sau “principiile de ordin social”, care desemneaza servicii ce pot face obiectul unei scutiri sau al unei cote reduse a TVA-ului, sunt foarte vagi, deoarece sunt stabilite de instantele nationale in baza legislatiei statelor membre si, prin urmare, prezinta riscul de a genera o distorsionare permanenta a concurentei;
4. considera ca sistemul de TVA actual pune statele membre intr-o situatie dificila: eliminarea controalelor fiscale la frontiera in 1993 nu a fost inlocuita cu o cooperare suficient de stransa intre statele membre; observa ca, drept rezultat, statele membre pierd un venit potential important provenind din TVA si din alte surse fiscale, deoarece unele activitati comerciale legitime pot sa nu doreasca sa intre pe piata unica, iar infractorii exploateaza actualul sistem de TVA fragmentat;
5. prin urmare, solicita statelor membre sa continue dezvoltarea unor relatii bazate pe incredere, transparenta si cooperare intre autoritatile fiscale nationale si sa dezvolte “parteneriate fiscale” cu intreprinderile, care vor avea rol de “perceptori fiscali neplatiti” ai autoritatilor fiscale;
6. indeamna Comisia sa elaboreze o strategie coordonata pentru a imbunatati combaterea fraudei fiscale, in masura in care aceasta afecteaza interesele financiare ale Uniunii;

Conceptia sistemului de TVA, scutiri si cote reduse
7. solicita statelor membre sa se apropie de un sistem de TVA cu “o larga baza de impozitare”; subliniaza totodata ca actualul climat financiar prezinta provocari importante si ca tranzitia de la impozitarea directa la cea indirecta nu este suficienta pentru a asigura stabilitatea economica; prin urmare, solicita cautarea unor surse de venituri alternative mai echitabile;
8. subliniaza ca, in cadrul dezbaterilor privind tranzitia de la impozitarea directa la impozitarea indirecta, este important sa se analizeze indeaproape consecintele asupra autonomiei regionale in statele membre;
9. reaminteste ca unul dintre elementele principale ale TVA este principiul neutralitatii si ca intreprinderile nu ar trebui sa suporte povara platii TVA, pe cat posibil; subliniaza ca statele membre ar trebui sa se asigure ca, in principiu, toate tranzactiile comerciale sunt impozitate in masura posibilului si ca eventualele scutiri se preteaza la o interpretare ingusta, asigurand totodata acelasi tratament fiscal in materie de TVA pentru bunurile si serviciile similare; subliniaza, de exemplu, ca toate cartile, indiferent de formatul lor, ar trebui sa fie supuse aceluiasi regim, cu alte cuvinte acelasi regim de TVA ar trebui sa fie aplicat atat cartilor electronice care pot fi descarcate sau pot fi numai consultate pentru citire (streaming), cat si cartilor tiparite pe suport fizic si ca un regim de TVA identic trebuie sa acopere diferitele servicii de transport transfrontalier, oricare ar fi mijlocul de transport utilizat; constata ca, atunci cand scutirile nu impun un obstacol in calea bunei functionari a pietei interne, statele membre ar trebui sa aiba dreptul de a le acorda, pe baza unor criterii culturale si sociale ingust interpretate;
10. solicita stabilirea de norme armonizate sau o cota redusa de TVA pentru transportul transfrontalier in cadrul UE indiferent de modul de transport si norme armonizate privind deducerea TVA-ului;
11. considera ca cotele TVA pentru bunurile culturale ar trebui sa fie unice, indiferent de metoda de vanzare (online sau offline); considera ca o astfel de armonizare ar contribui la dezvoltarea comertului electronic si ar oferi consumatorilor aceleasi beneficii culturale si educative prin sprijinirea dezvoltarii sectorului digital aflat in plina crestere;
12. constata ca sectorul transporturilor se confrunta cu distorsiuni ale pietei in masura in care anumite mijloace de transport, precum autobuzele si trenurile, sunt supuse regimului de TVA, in timp ce altele sunt scutite; constata ca aceasta situatie creeaza conditii de concurenta neechitabile, deoarece toate mijloacele de transport rivalizeaza pentru aceleasi servicii de transport transfrontalier;
13. solicita elaborarea unei strategii ecologice in materie de TVA, axata pe cote reduse pentru produsele si serviciile eficiente din punct de vedere energetic si ecologice, pentru a contrabalansa concurenta neloiala cauzata de externalitatile care nu sunt incluse in pretul unui bun sau al unui serviciu;
14. subliniaza ca, pentru a garanta caracterul neutru, TVA-ul pe bunuri si servicii utilizate pentru activitati economice impozitate trebuie sa fie deductibil; observa ca normele actuale privind deducerea impozitelor aferente intrarilor sunt complexe si genereaza probleme pentru intreprinderi din cauza aspectelor care tin de obiectul activitatilor lor (sfera de aplicare), tipul serviciului (scutiri) sau caracterul serviciului (deductibilitate);
15. observa ca, in ceea ce priveste tranzactiile transfrontaliere intracomunitare, sistemul de TVA actual s-a indepartat de angajamentul initial al statelor membre de a aplica principiul originii, din cauza lipsei de sustinere politica intre statele membre privind cooperarea in vederea aplicarii acestui principiu;
16. prin urmare, este de acord cu propunerea Comisiei de a se recunoaste situatia actuala si de a se viza principiul destinatiei; considera ca un sistem de TVA bazat pe locul de consum, atat in cazul bunurilor, cat si al serviciilor, pare sa fie o cale promitatoare care ar trebui analizata in continuare si insotita de introducerea de catre statele membre a unor ghisee unice functionale; subliniaza ca introducerea ghiseelor unice pentru TVA pana la 1 ianuarie 2015 ar trebui sa ramana in continuare una dintre prioritatile-cheie ale UE;
17. avand in vedere tendinta de convergenta a cotelor standard ale TVA, solicita statelor membre sa reduca si mai mult segmentul cotelor standard; recunoaste ca statele membre ar trebui sa beneficieze de flexibilitatea de a-si stabili propria cota de TVA, avand in vedere importanta acesteia ca instrument bugetar;
18. invita Comisia ca, pana la sfarsitul lunii decembrie 2012, sa prezinte o propunere de simplificare a fiscalitatii transfrontaliere;
19. subliniaza ca organizatiile nonprofit au un rol vital si foarte benefic in a sustine democratia, cresterea si prosperitatea in Europa; invita Comisia sa propuna un mecanism care sa permita statelor membre care doresc sa consolideze societatea civila sa acorde scutiri generale de TVA tuturor sau majoritatii activitatilor si tranzactiilor efectuate de catre aceste organizatii; considera ca de acest mecanism ar trebui sa beneficieze macar organizatiile nonprofit mai mici;
20. invita statele membre ca, pana in ianuarie 2012, sa cada de acord cu privire la o lista cu bunurile si serviciile comune care ar trebui sa beneficieze de scutiri fiscale sau de cote reduse de TVA;
21. invita statele membre sa colaboreze mai strans cu Comitetul pentru TVA pentru a ajunge la un acord cu privire la o interpretarea comuna a conditiilor legale aplicabile in acest context, iar in caz contrar ar trebui sa fie excluse din aceste drepturi toate celelalte bunuri si servicii la nivel european;
22. invita Comisia ca, pana la sfarsitul anului 2013, sa prezinte Parlamentului European si Consiliului un raport continand o lista obligatorie de bunuri si servicii, in temeiul concluziilor statelor membre si Comitetului pentru TVA, care pot face obiectul unei cote reduse de TVA sau al unei scutiri conform Directivei privind TVA-ul;

Reducerea birocratiei
23. solicita statelor membre sa coordoneze mai bine si sa armonizeze practicile administrative axandu-se pe schimbul de bune practici si sa puna in aplicare masurile propuse de Comisie in 2009 in vederea reducerii sarcinilor administrative aferente legislatiei UE in materie de TVA, in special prin reducerea frecventei declaratiilor periodice de TVA, simplificarea dovezilor necesare pentru scutirea de TVA la export, eliminarea listelor de vanzari intra-UE “fara obiect”, utilizarea mai pe larg a solutiilor de e-guvernare – in special pentru prezentarea declaratiilor si listelor de TVA in format electronic -, conform dispozitiilor Agendei digitale pentru Europa, si eliminarea dobanzilor si a penalitatilor aferente TVA aplicate in urma unor erori de forma in cazul in care persoana juridica in cauza nu a provocat reducerea venitului din TVA in statul membru in cauza si avand in vedere introducerea unei proceduri unice de rambursare a TVA-ului, a unui numar de identificare a TVA-ului si introducerea unui sistem electronic de inregistrare a rambursarilor TVA-ului pentru intreaga Uniune;
24. saluta Studiul privind piata unica digitala; invita Comisia sa imbunatateasca interoperabilitatea semnaturilor electronice in vederea crearii unui cadru juridic pentru recunoasterea sistemelor sigure de autentificare electronica si sa aiba in vedere revizuirea si extinderea Directivei privind semnaturile electronice pentru a reduce sarcina administrativa a intreprinderilor, in special a IMM-urilor; subliniaza necesitatea recunoasterii reciproce a identificarii si autentificarii electronice la nivelul UE;
25. saluta faptul ca, incepand din 2010, a fost introdus un nou sistem electronic de rambursare a TVA-ului la nivelul UE; invita Comisia sa raporteze Parlamentului, pana cel tarziu in iulie 2012, cu privire la rezultatele, avantajele si dezavantajele noului sistem; subliniaza ca noile norme trebuie intotdeauna revizuite, astfel incat sa se asigure o protectie adecvata impotriva tentativelor de frauda;
26. solicita Comisiei sa prezinte, intr-un interval rezonabil, o propunere privind introducerea a unei facturi electronice europene standard (in format electronic si pe hartie) bazata pe un formular-tip neutru din punct de vedere lingvistic, care sa contina informatii precum numele si adresa, data inregistrarii si a lichidarii unui numar de TVA, pentru facilitarea tranzactiilor transfrontaliere;
27. solicita statelor membre si Comisiei, ca, in colaborare cu intreprinderile, sa efectueze o analiza critica cu privire la planul de actiune al Comisiei, pentru a asigura indeplinirea principalului obiectiv al programului pentru o mai buna legiferare, si anume reducerea sarcinii administrative cu 25 % pana in 2012; considera ca reiese in mod clar ca masurile prevazute de planul de actiune al Comitetului pentru TVA care au cel mai mare impact potential fie au fost adoptate deja de Consiliu, fie sunt in curs de dezbatere; considera ca restul masurilor ar putea reduce o parte din sarcina administrativa a intreprinderilor europene, insa este posibil ca avantajele oferite de aceste masuri sa nu aiba un caracter uniform la nivelul Uniunii;
28. subliniaza importanta extinderii si sprijinirii utilizarii solutiilor oferite de e-guvernare, in special pentru trimiterea electronica a declaratiilor si listelor de TVA;
29. solicita statelor membre sa ajunga la o intelegere la nivelul UE, intr-o perioada de timp scurta/medie, cu privire la un set maxim de obligatii standardizate in materie de TVA care pot fi impuse de statele membre intreprinderilor; solicita statelor membre, ca, in cooperare cu intreprinderile, sa analizeze obligatiile si practicile administrative in materie de TVA, sa identifice principalii factori perturbatori pentru intreprinderi cauzati de actualul sistem TVA si sa schimbe idei si abordari de tip “bune practici” pentru ca acest sistem sa fie mai simplu, clar si pentru a reduce sarcina administrativa si obstacolele din calea schimburilor comerciale;
30. invita Comisia si statele membre sa aiba in vedere adoptarea unui prag de scutire de TVA pentru IMM-uri care sa fie extins la scara intregii Uniuni Europene, astfel incat sa se reduca sarcinile si costurile si sa se faciliteze un acces mai usor pe piata interna;
31. invita Comisia sa studieze cu atentie problema reducerii intr-o mai mare masura a birocratiei in materie de TVA pentru organizatiile non-profit; subliniaza ca regimul TVA-ului ar trebui sa fie mult mai flexibil pentru statele membre care doresc sa adopte masuri ambitioase in vederea reducerii sarcinii administrative care trebuie suportata de aceste organizatii in materie de TVA;

Eficienta colectarii TVA
32. este de acord cu pozitia Comisiei potrivit careia eficienta colectarii TVA trebuie imbunatatita pentru a se reduce decalajul in materie de TVA si a limita posibilitatile de frauda, precum si pentru a proteja comerciantii de buna credinta de fraudele legate de TVA; subliniaza ca, in Uniunea Europeana, combaterea fraudei fiscale constituie o prioritate si incurajeaza o cooperare mai stransa intre statele membre, Europol, Eurojust si OLAF in acest domeniu, si solicita, de asemenea, clarificarea unor definitii si concepte clare, precum principiul “tarii de consum” si al “tarii de stabilire”;
33. subliniaza necesitatea de a se ameliora urmarirea penala transfrontaliera in cazurile de frauda intracomunitara in domeniul TVA, precum si de a mari gradul de raspundere si de constientizare a riscului in acest domeniu;
34. pentru a desfasura o urmarire penala si anchete transfrontaliere eficace in astfel de cazuri de frauda, subliniaza ca este important sa existe o definitie cuprinzatoare si uniforma in legislatia UE a schemelor frauduloase in domeniul TVA sau a fraudelor de tip “carusel”, aceasta fiind cea mai des utilizata forma de frauda in materie de TVA, precum si sanctiuni administrative armonizate;
35. constata ca nu sunt disponibile estimari exacte ale amplorii cazurilor de frauda de tip “carusel” in materie de TVA; solicita insistent sa fie elaborat un instrument de evaluare exacta a fraudei in domeniul TVA, care ar permite, de asemenea, sa se efectueze comparatii pertinente in acest domeniu intre statele membre ale UE;
36. subliniaza importanta unei cooperari mai intense si rapide intre statele membre, a unei monitorizari mai bune a schimburilor de informatii si a unor contacte mai directe intre administratiile fiscale locale cu ajutorul unui portal informativ on-line, pentru a se asigura o asistenta reciproca eficace intre statele membre; indeamna sa se consolideze cooperarea dintre autoritatile judiciare ale statelor membre, Eurojust, Europol si OLAF;
37. invita Comisia sa propuna masuri de simplificare si de consolidare a legislatiei comunitare antifrauda si sa elimine deficientele de care sufera cooperarea dintre Comisie si statele membre in cadrul acestui proces;
38. invita Comisia sa asigure ca recent-infiintatul EUROFISC (noiembrie 2010) reprezinta, din punct de vedere practic, o valoare adaugata la anchetele transfrontaliere desfasurate de statele membre in cazurile de frauda in domeniul TVA, sa raporteze periodic Parlamentului cu privire la activitatea sa si sa publice respectivele rapoarte;
39. subliniaza ca posibilitatile de frauda in domeniul TVA pot fi reduse semnificativ printr-o mai mare utilizare a noilor tehnologii si a solutiilor inovatoare; indeamna Comisia sa continue consolidarea Sistemului de schimb de informatii privind TVA (VIES) prin reducerea termenelor de colectare si inregistrare a datelor si prin acordarea unui acces direct mai larg la aceste date;
40. considera insa ca discutiile privind metoda de colectare a TVA au in aceasta etapa o importanta secundara in raport cu solutionarea deficientelor si problemelor subiacente, care sunt inerente normelor si procedurilor actuale, in special lipsa de armonizare si de necesitate a standardizarii procedurilor si a reducerii obstacolelor lingvistice, reducand totodata vulnerabilitatea sistemului la frauda;
41. evidentiaza necesitatea infiintarii unui organism european de interpretare distinct, de la care statele membre sa poata obtine raspunsuri cu caracter obligatoriu in vederea asigurarii unei metodologii fiscale comune si a unei aplicari uniforme a normelor TVA;
42. reaminteste ca, daca operatorii internationali sunt adesea pregatiti pentru a se confrunta cu probleme care apar in cazul in care desfasoara activitati la scara mondiala, administratiile fiscale nu prezinta intotdeauna acelasi nivel de competenta; subliniaza ca, prin urmare, cooperarea trebuie planificata astfel incat sa se faca deosebire intre persoanele de buna credinta si cele care comit fraude si sistemul sa poata fi inteles de ambele parti;
43. considera ca modelul restrans privind un depozit de date (cu un fisier standard de audit [4]), combinat cu modelul persoanei impozabile atestate, reprezinta cele mai promitatoare modele de colectare a TVA din randul modelelor care se afla in curs de examinare in cadrul studiului desfasurat de Comisie, deoarece acestea sunt deja aplicate cu succes in unele state membre si au demonstrat ca contribuie la sporirea eficientei colectarii TVA;

Procesul juridic
44. considera ca mediul de afaceri are nevoie de norme clare in materie de TVA care sa sporeasca gradul de securitate juridica si probabilitatea ca aceste norme sa fie interpretate in mod uniform in statele membre; considera ca actualele directive ale Consiliului contin dispozitii imprecise care sporesc posibilitatea unor diferente de interpretare, in timp ce sistemul de TVA complex astfel creat impiedica activitatile transfrontaliere si genereaza sarcini administrative inutile; considera ca normele in materie de TVA nu ar trebui sa submineze politicile europene din alte domenii, precum dezvoltarea durabila;
45. prin urmare, solicita statelor membre sa sporeasca gradul de armonizare prin urmatoarele masuri:
– sa recurga la regulamente in loc de directive, in masura posibilului, deoarece acestea asigura o armonizare imediata si securitate juridica;
– in mod alternativ, sa permita Comisiei sa publice o culegere de norme comune la nivelul UE privind TVA sub forma de decizii de punere in aplicare cu aprobarea majoritatii statelor membre [5], modificand rolul Comitetului pentru TVA;
– sa instituie un proces de rationalizare si coordonare la nivelul UE a proceselor nationale de implementare, acordand Comisiei un rol mai important;
– sa implice, ca regula generala, partile interesate si intreprinderile in procesul de elaborare si punere in aplicare a legislatiei privind TVA atat la nivelul UE, cat si la nivel national, implicand indeosebi experti externi in activitatea Comitetului pentru TVA la nivelul UE;
46. considera ca intreprinderile au nevoie de norme europene clare si neechivoce in materie de TVA pentru a sprijini activitatile transfrontaliere si a reduce, astfel, la minimum sarcina administrativa si, prin aceasta, costurile care trebuie suportate de intreprinderi; invita statele membre si Comisia sa ofere o mai buna calitate si claritate prin urmatoarele mijloace:
– realizarea unor analize de impact complete si inalta calitate, angrenand intreprinderile din UE, in calitatea lor de parte integranta a acestui proces, cu scopul de a sprijini propunerile legislative;
– mentinerea contactului cu intreprinderile la scara nationala pe durata negocierilor si a etapelor de punere in aplicare;
– recurgerea la regulamente ale Consiliului pentru a sprijini directivele Comisiei in domenii in care acest demers ar oferi o mai mare claritate;
– furnizarea de informatii si orientari de o foarte buna calitate, prompte si accesibile cu privire la normele nationale, inclusiv la nivelul UE, mai ales in domeniile in care regimul nu este uniform;
– evaluarea posibilitatilor de utilizare a tehnologiei pentru difuzarea informatiilor la scara UE; punerea in comun a ideilor si abordarilor de tipul “bunelor practici” in cadrul Forumului UE sau al Comitetului pentru TVA;
– implicarea intreprinderilor, eventual in calitate de experti externi, pentru ca acestea sa-si aduca contributia la anumite aspecte ale lucrarilor Comitetului pentru TVA la nivelul UE;
– in general, cresterea implicarii intreprinderilor in cadrul procesului, ca modalitate de a utiliza cunostintele acumulate de acestea ca perceptori fiscali neplatiti ce desfasoara zi de zi tranzactii intracomunitare;

47. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului, Comisiei si parlamentelor nationale.
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[2] JO C 20, 25.1.2008, p. 1.
[3] JO C 295 E, 4.12.2009, p. 13.
[4] Potrivit definitiei/recomandarii din Orientarile OCDE.
[5] Conform propunerii prezentate de Comisia Europeana in COM(1997)0325 din 25.6.1997.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close